RE: Politiek Nederland en de maatschappelijke problematiek veroorzaakt door sociaal-economisch wanbeleid.

From: kingkong1621@live.nl
To: ad@ad.nl; almere@sp.nl; apeldoorn@sp.nl; arnhem@sp.nl; assen@sp.nl; ben.bloem@digiwel.nl; brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denbosch@sp.nl; denhaag@sp.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; groningen@sp.nl; haarlem@sp.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; info@zwerfjongeren.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; leefbaarrotterdam@stadhuis.rotterdam.nl; lelystad@sp.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nrc@nrc.nl; nova@novatv.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@parool.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; rotterdam@sp.nl; sdn@planet.nl; sanny.fortuin@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; utrecht@sp.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; voorzitter@devrijehuisarts.org; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zonde04@gmail.com; zorgvisie@reedbusiness.nl
Subject: Politie Nederland en de maatschappelijke problematiek veroorzaakt door sociaal-economisch wanbeleid.

Date: Sat, 29 Jan 2011 15:17:20 +0100
Gemeente Amsterdam
Bezoekadres
Bestuursdienst
Amstel 1
AMSTERDAM
Postbus 202
Directie Concern Organisatie
1000 AE AMSTERDAM
Bureau Integriteit
Telefoon 020 552 2421
Fax 020 552 2260
Teksttelefoon 020 552 9876
Retouradres: Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM
http://www.amsterdam.nl
Mr. M.J. Cohen
Burgemeester
Datum 27 juni 2007
Ons Kenmerk BDN/106
Onderwerp Resultaten van het onderzoek door Bureau Integriteit naar het proces van subsidieverstrekking in Stadsdeel Amsterdam ZuidoostGeachte heer Cohen,
Bureau Integriteit heeft in uw opdracht een onderzoek uitgevoerd naar het proces van welzijnssubsidiëring in Stadsdeel Amsterdam Zuidoost (verder: Zuidoost). Via deze brief informeer ik u op hoofdlijnen over de bevindingen daarvan en mijn conclusies. Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u naar de deelrapportages.
Het onderzoek omvatte, conform uw opdracht van 6 december 2006, de volgende elementen:
– Een onderzoek naar de huidige Nederlandse norm ten aanzien van de verwevenheid van politiek en maatschappelijk middenveld en dubbelfuncties daarbinnen;
– Een onderzoek door een werkgroep van de stadsdeelraad van Zuidoost, onder begeleiding van Bureau Integriteit, naar gedragsregels en organisatierichtlijnen, die de gevaren van belangenverstrengeling bij de politieke beslissingen rond subsidiëring terug kunnen dringen;
– Een risicoanalyse van het proces van welzijnssubsidiëring in Zuidoost. Deze risicoanalyse is onderdeel van en loopt vooruit op een stadsbrede analyse naar subsidieverlening.
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat Bureau Integriteit geen onderzoek heeft verricht naar vermoedens van belangenverstrengeling bij subsidiëring door Zuidoost. Dat onderzoek is, naast een onderzoek naar de controlesystematiek die sinds 2004 wordt gehanteerd en de besteding van subsidiemiddelen door gesubsidieerde organisaties, uitgevoerd door de Rekenkamer Amsterdam.
Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam 1
Algehele conclusie ten aanzien van het proces van subsidiëring in Zuidoost:
– De verwevenheid van lokale politiek en lokaal maatschappelijk middenveld is in Nederland een gegeven. Deze verwevenheid versterkt de vertegenwoordigende kracht van de raad en overig bestuur, maar kan ook leiden tot verschillende vormen van belangenverstrengeling. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder A;
– De situatie in Zuidoost wijkt op het punt van de verwevenheid van politiek en middenveld niet af van de situatie elders. Dit punt wordt nader uitgewerkt onder B;
– De Nederlandse norm ten aanzien van de verwevenheid van lokale politiek en maatschappelijk middenveld voldoet niet. Ze geeft politici onvoldoende handreikingen om met de ingewikkeldheden en gevaren van die verwevenheid om te gaan. Daarnaast biedt de huidige norm onvoldoende weerwerk tegen het gevaar van belangenverstrengeling. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder C;
– De Nederlandse norm laat dubbelfuncties in politiek en middenveld toe. Dat lijkt onverstandig en ongewenst. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder D;
– Het is mogelijk gedragsregels en organisatierichtlijnen te ontwikkelen die de gevaren van belangenverstrengeling terugdringen. De werkgroep van de raad van Zuidoost heeft dergelijke regels en richtlijnen voorgesteld. Ze bevatten onder meer een verbod op (bepaalde) dubbelfuncties. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder E;
– Uit de risicoanalyse van het proces van welzijnssubsidiëring blijkt dat welzijnssubsidiëring inherent kwetsbaar is voor integriteitschendingen. Daarmee wordt bedoeld dat het proces altijd en overal kwetsbaar is voor diverse vormen van integriteitschendingen. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder F;
– Zuidoost heeft de afgelopen jaren al het nodige gedaan om het proces van welzijnssubsidiëring te verbeteren. Maar tegelijkertijd is er nog een aantal belangrijke elementen dat verbeterd kan worden. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder G en H.
Ten slotte wil ik graag het volgende benadrukken. Zowel het Dagelijks Bestuur, de stadsdeelraad als de ambtenaren van Zuidoost hebben met inzet en betrokkenheid meegewerkt aan de totstandkoming van deze rapportages. Het belang van een solide en transparant subsidiëringsproces wordt door hen volledig onderschreven. En ik heb ervaren dat er bij alle geledingen in het stadsdeel het bewustzijn bestaat dat het proces –hoewel het de laatste jaren al sterk verbeterd is– nog beter moet. Ik hecht er aan te vermelden, dat het voor het stadsdeel van moed getuigt, zo diep in de eigen keuken te laten kijken. Dit geldt zeker voor de risicoanalyse, omdat daar het accent sterk ligt op wat beter moet en niet zozeer op wat al bereikt is. Dat het stadsdeelbestuur er desondanks veel waarde aan hecht, in verband met maximale transparantie, dat de rapportages openbaar zijn, is prijzenswaardig. Tevens verdient de werkgroep van de raad waardering voor haar inspanningen. Met belangstelling kijk ik uit naar de beoordeling van de voorstellen van de werkgroep door de stadsdeelraad en de rest van bestuurlijk Amsterdam.
Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam 2
Conclusies van het onderzoek naar de huidige Nederlandse norm van verwevenheid van politiek en maatschappelijk middenveld en het onderzoek van de werkgroep van de stadsdeelraad:
A. De lokale politiek en het maatschappelijk middenveld zijn overal in Nederland nauw met elkaar verweven. Voor het in elkaar weven bestaan goede redenen. De belangrijkste is dat de vertegenwoordigende kracht van politieke organen er door wordt versterkt. Daar staat tegenover dat de verwevenheid het gevaar van belangenverstrengeling (corruptie, persoonlijk belang, loyaliteitsconflicten, stemmenruil, toegeven aan druk) in zich draagt;
B. De situatie in Zuidoost wijkt op het punt van de verwevenheid van politiek en middenveld niet af van de situatie elders. De dubbelfuncties die er waren, zijn ook in de rest van Nederland gebruikelijk. Omdat de huidige Nederlandse norm dat toestaat, (zie verderop) valt dat ook niemand aan te rekenen;
C. De Nederlandse norm, dat wil zeggen het geheel van formele (wetten en gedragscodes) en informele normen (gewoontes, afspraken, overtuigingen), geeft politici nauwelijks handreikingen hoe om te gaan met de verwevenheid van lokale politiek en maatschappelijk middenveld. De Nederlandse norm biedt met name tegen de gevaren van belangenverstrengeling volstrekt onvoldoende weerwerk. Op dit punt wijkt die norm opvallend af van de normen als het gaat om de verwevenheid van verschillende politieke organen en van politiek en markt. Die normen zijn veel minder permissief en veel verder uitgewerkt;
D. Het is in Nederland toegestaan als raadslid, lid van het college van B&W of Dagelijks Bestuur directielid te zijn of een bestuursfunctie te vervullen bij een organisatie die actief is in het stadsdeel. Dergelijke dubbelfuncties zijn ook niet uitgesloten als de organisatie van het betreffende politieke orgaan subsidie ontvangt. Het lijkt in ieder geval zowel onverstandig als onwenselijk die laatste variant zo te blijven toestaan. Ik acht het aanbevelenswaardig hier nader onderzoek naar te verrichten. Een dergelijke dubbelfunctie maakt het opwekken van de schijn van belangenverstrengeling namelijk te makkelijk, maakt het erg lastig daar verweer tegen te voeren en draagt ook het daadwerkelijke gevaar van belangenverstrengeling met zich mee;
E. De werkgroep van de raad van Zuidoost heeft gedragsregels en organisatierichtlijnen ontwikkeld die weerwerk leveren tegen de gevaren van belangenverstrengeling die de verwevenheid van politiek en middenveld in zich draagt. De regels en richtlijnen zijn toegespitst op de subsidieverlening, omdat de risico’s van de verwevenheid van politiek en middenveld daar het grootst zijn. Ze omvatten positieve omschrijvingen van datgene wat er van bestuurs- en raadsleden verwacht mag worden; een reeks verboden die specifieke misdragingen uitsluiten; toelichtingen die verhelderen wat de geboden en verboden in de praktijk betekenen; adviezen met betrekking tot de taakverdeling en machtenscheiding tussen respectievelijk raad, Dagelijks Bestuur en ambtenarij. Er wordt nadrukkelijk uitgesloten dat een raads- of bestuurslid tegelijk bestuurslid of directielid is van een subsidieontvangende organisatie. Dit document zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de deelraad.
Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam 3
Conclusies ten aanzien van de risicoanalyse van het proces van
welzijnssubsidiëring:
Voor een goed begrip van de resultaten van de risicoanalyse is het belangrijk het volgende op te merken. De risicoanalyses die door Bureau Integriteit worden uitgevoerd, richten zich alleen op die elementen die als risico of zwakke plek in het proces worden beschouwd. De rapportages van de risicoanalyses bevatten dan ook alleen die risico’s of zwakke plekken. Risico’s die als voldoende beheerst worden beschouwd evenals goed functionerende beheersmaatregelen, worden niet in de rapportage opgenomen. Verder wordt opgemerkt dat als risico’s omschreven situaties niet feitelijk geconstateerde integriteitschendingen behoeven te betreffen.
De conclusies van de risicoanalyse zoals uitgevoerd door Bureau Integriteit zijn als volgt:
F. Het proces van welzijnssubsidiëring is inherent, dus altijd en overal
kwetsbaar voor diverse vormen van integriteitschendingen. Deze
inherente kwetsbaarheid wordt onder andere veroorzaakt door de
volgende factoren:
• Overheid en gesubsidieerde instellingen kennen een grote wederzijdse afhankelijkheid;
• Lokale politiek en maatschappelijk middenveld zijn sterk met elkaar verweven;
• Subsidiëring veronderstelt meer afstand en minder invloed van de overheid;
• Er wordt algemeen erkend dat de effectiviteit van welzijnswerk lastig is te meten.
G. Er is de laatste jaren in Zuidoost op het gebied van welzijnssubsidiëring aantoonbaar veel verbeterd. Verdere verbetering kan worden behaald door het op orde brengen van het proces op een drietal risicoverhogende factoren:
• De beleidsvorming is weinig samenhangend. Daarnaast is sprake van te weinig visie en reflectie op het gevoerde beleid en de effectiviteit daarvan;
• De besluitvorming is onvoldoende gereguleerd en mede daardoor laat de transparantie en controleerbaarheid van besluiten te wensen over;
• De controle door het stadsdeel op de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten is niet voldoende georganiseerd.
H. Zowel de inherente kwetsbaarheid van het proces van welzijnssubsidiëring (conclusie F) als de in Zuidoost aangetroffen risicoverhogende factoren (conclusie G) leiden voor Zuidoost tot een situatie waarin:
• Het stadsdeel geen structureel en actueel inzicht heeft in de mate waarin gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk en volgens afspraak worden uitgevoerd;
• Er in het gehele proces van welzijnssubsidiëring een vergroot risico op integriteitschendingen bestaat, omdat door de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt oneigenlijke motieven van doorslaggevende betekenis kunnen zijn, zonder dat dit wordt opgemerkt;
Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam 4
• (De leden van) het Dagelijks Bestuur en het ambtelijk apparaat te weinig worden beschermd tegen de opgewekte schijn van belangenverstrengeling en onterechte beschuldigingen hiervan.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Tot een nadere toelichting ben ik uiteraard bereid.
Hoogachtend,
S.J. van Delden
Hoofd Bureau Integriteit
Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam 5

CDA-jongeren vinden partij gewetenloos
NOVUM − 08/10/10, 12:33
DEN HAAG – De CDA-jongeren verwijten het CDA ‘onduidelijkheid, zelfingenomenheid en gewetenloosheid’.

Interruptie, het ledenblad van het CDJA, wijst erop dat de partij moet leren van de fouten die leidden tot de forse verkiezingsnederlaag van 9 juni en stelt vast dat zij die verantwoordelijk waren voor de campagne nog ‘comfortabel zitten waar ze zaten’.

Vernieuwen
Het ledenblad vindt dat de regeringsdeelname van het CDA niet moet afleiden van bezinning op de principes van de partij en haar maatschappelijke positie. Volgens hoofdredacteur Gerard Adelaar moet het CDA zichzelf ‘verstandig vernieuwen’. Hij noemt het blad het ‘onafhankelijk geweten’ van het CDA.

De afgelopen tijd is er veel te doen rondom het CDA, dat met de VVD in een kabinet stapt dat vanuit de Tweede Kamer gedoogsteun krijgt van de PVV van Geert Wilders. Op het partijcongres bleek afgelopen week dat ongeveer een derde van de CDA-leden zich tegen het regeer- en gedoogakkoord keert. De 21-koppige Kamerfractie heeft zich erachter geschaard, maar gaat de uitvoering kritisch volgen.

Welnee, Hoe komen zij daarbij,christenen zijn toch zo sociaal bevlogen en leven met de burgers mee, er zit daarmee geen verschil tussen het CDA,SP of PvdA of VVD etc. want het zijn allemaal christelijke protestanten-calvinisten gek op geld en roem maakt niet uit welke methodes toegepast worden en/of burgers benadeeld worden,volksvertegenwoordigers? laat mij niet lachen.

Calimerocomplex
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Men spreekt van het calimerocomplex als een partij (persoon, organisatie, land) het gevoel heeft door zijn kleine omvang ten opzichte van een andere partij niet serieus te worden genomen en die visie ook uitdraagt. De naam calimerocomplex is afgeleid van de tekenfilm Calimero. Dit zwarte kuikentje met een eierdop op zijn kop is bekend geworden door de uitspraak “Zij zijn groot en ik is klein en da’s niet eerlijk, o nee”.

zaterdag 29 januari, 2011

Burgerparticipatie: 8 ergernissen van burgers
Door Henk Bouwmans • 18.09.09 • 6 reacties

Burgers hebben acht ergernissen over burgerparticipatie, zo blijkt uit het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de klachten het afgelopen jaar. Hieronder de grootste ergernissen (met voorbeelden) op een rijtje. Ambtenaren hebben ook klachten, maar die gaan vooral over de wispelturigheid van de politiek.
1 Politiek heeft al besloten
De belangrijkste ergernis van burgers die de Nationale Ombudsman op basis van de klachten van burgers over burgerparticipatie in het afgelopen jaar heeft vastgesteld, is dat de politiek al besloten heeft. Van echte participatie is daardoor volgens burgers geen sprake. Eén van de klachten: ‘Voordat de inspraakavond heeft plaatsgevonden is de gemeente al tot aanschaf van verkeersremmend materiaal overgegaan. Men zegt dan doodleuk: als wij naar jullie luisteren wordt het wel duurder.’

2 Te laat betrekken van burgers
‘Mijn ervaring is dat je formeel wel inspraak hebt, maar dat de momenten waarop het relevant is ongemerkt voorbij gaan. Doorslaggevende beslissingen worden genomen in een fase waarop je als burger nog geen flauw benul hebt dat er iets ingrijpends in je directe woonomgeving gaat gebeuren. En als het duidelijk wordt, is het te laat om de beslissingen nog te beïnvloeden.’

3 Negeren inbreng burgers
‘Er is door de bewoners massaal protest aangetekend. Vele argumenten van de gemeente om betaald parkeren in te voeren blijken onjuist of ongefundeerd. De gemeente heeft de reacties afgedaan met: “Er is geen draagvlak nodig om betaald parkeren in te voeren”. Daarmee zijn alle reacties van tafel geveegd.’

4 Bestuur en ambtenaren weigeren een gesprek met burgers over de voorgenomen plannen
‘Inspraakprocedures zijn verloren moeite. Een verplicht nummer waarmee vrijwel niets wordt gedaan en verwezen wordt naar bezwaarschriftprocedures die vervolgens worden afgewezen omdat men weet dat er hoogst zelden naar de bestuursrechter wordt gegaan.’

5 Gemeente verstrekt geen informatie over beslissingen die de directe leefomgeving van de buger raken
‘Wij hebben voor de deur een zeer uitgebreide speeltuin. Tot onze verbazing worden er, zonder medeweten van de omwonenden, nog meer speeltoestellen, een huisje en een bankje geplaatst. Wij willen absoluut geen bankje, of huisje aangezien dat hangjongeren aantrekt. Ik heb het gevoel dat wij niet serieus worden genomen.’

6 Door een gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van burgers of maatschappelijke groepen niet met de realiteit
‘De ervaringen hier met de zogenoemde Stadsdebatten zijn uiterst negatief.’ ‘Vooringenomen gemeentelijke standpunten’. ‘Medestanders worde de hemel inprijzen, critici worden belachelijk gemaakt en er wordt vooral niet geluisterd.’

7 Gemeente handelt onzorgvuldig
‘De gemeente vroeg om reacties op hun nota. Vervolgens hebben zij er acht maanden over gedaan om elf reacties te verwerken in een inspraaknota. Dat is niet erg, maar het is wel jammer dat zij ons vervolgens acht dagen geven om daar weer op te reageren en dat dan niet schriftelijk kan worden gereageerd.’

8 Onvolledige informatie
‘Alle mensen in onze omgeving die op deze voorlichtingsbijeenkomst zijn geweest, hebben uit het verhaal begrepen dat de bestaande boeren zich in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) mochten ontwikkelen. Nu, vier jaar later, blijkt dat het begrip LOG wordt gebruikt om hier megastallen te vestigen, die op andere plaatsen weg moeten.’

Ombudsman geeft spelregels
Het gemeentebestuur moeten heldere keuzes maken over de inspraak van burgers. Bestuurders en ambtenaren moeten zich écht interesseren voor de burgerinbreng, en burgers voortdurend en volledig informeren tijdens het participatieproces. Op basis van deze drie uitgangspunten geeft de Nationale Ombudsman in het rapport We gooien het de inspraak in tien spelregels voor goede burgerparticipatie: 1. gemeente motiveert of en zo ja hoe burgers betrokken worden, 2. participatie is een vast onderdeel van het besluitvormingsproces, 3. afzien van participatie bij hoge uitzondering en gemotiveerd, 4. de rol van de burger wordt vooraf bepaald, 5. vorm van inspraak is vooraf geformuleerd, 6. in woord en daad heeft de gemeente een constructieve houding, 7. inbreng burgers wordt zichtbaar gemaakt in besluitvorming, 8. alle burgers doen mee en dus ook de zwijgende meerderheid wordt betrokken, 9. burgers krijgen op tijd informatie, 10. altijd gemotiveerde informatie naar de burger, ook als er ogenschijnlijk niets gebeurt.

Ambtenaren klagen ook…
Gemeenteambtenaren klagen volgens de Ombudsman vooral over de inconsistentie van de politiek. Commitment van de politiek is cruciaal voor het slagen van burgerparticipatie, maar het komt voor dat burgerparticipatie wordt georganiseerd en dat de politiek uiteindelijk toch tégen de inbreng van burgers beslist.

Gerelateerde artikelen
17.09.09 Nationale ombudsman constateert onbehoorlijke inspraak
28.08.09 Burger en bestuurder naderen elkaar
03.07.09 Referenda stimuleren burgerparticipatie

Laatste nieuws
28.01.11 Raad Oude IJsselstreek legt burgers zwijgen op
28.01.11 Rotterdam minder streng voor buurtfeesten
28.01.11 Bestuurlijke strafbeschikking tegen hondenoverlast
28.01.11 Zutphen spant rechtszaak aan tegen Staat
28.01.11 Litouwse consul in Hoogezand nog altijd dakloos

Boze Burgers
In dit boek een bundeling van de serie ‘Boze Burgers’, verschenen in Binnenlands Bestuur in de afgelopen jaren, aangevuld met de huidige stand van zaken.

EUR 14,95

Meer informatie

Reacties
R.Donker • ervaringsdeskundige dakloosheid • 09.10.10 15:02

De burgerparticipatie oftewel democratische inspraak voor burgers zal nooit van de grond komen vanwege de erfenis van het feodale systeem en het feit dat 1200 jaar geleden de Salische Franken onze lage landen binnen vielen en gelijk aan landjepik deden onder christelijke banieren waar bij de bewoners van de lage landen het christendom met schild en zwaard erin werd geslagen en boeren en vissers onderhorig gemaakt werden en dienstbaar moesten zijn voor de almachtige kerk en hun marionetten Graven en Hertogen.
Dus die christelijke naastenliefde en normen en waarden zijn nergens op gebaseerd dan het systeem meester en slaaf en waar nu de beschaving maar een dun slijtbaar laklaagje blijkt te zijn.En de nazaten van de Salische Franken die later over gingen in koopmans en handelsfamilies die met schepen en kanonnen de wereldzeen gingen bevaren en landen bezetten en volkeren uitplunderde en uitmoorde en deporteerde (slavernij) zijn nu verenigd in politieke partijen die onderschikt zijn gemaakt aan het christelijke economische systeem dat onderhouden word door dezelfde eeuwen oude christelijke koopmanselite uit de 16de eeuw.
Burgerparticipatie en democratie is dus allemaal een schijnwereld.
De opmaat uit de Romeinse tijd geld nog steeds “Geef het volk brood en spelen dan hebben we er geen last van in de vorm” van opstanden en revoluties om hun echte vrijheden te veroveren.

De terreur van de Noormannen
Het Friese handelscentrum Dorestad, mainport van het Frankische Rijk om in moderne termen te spreken, was onder de opvolgers van Karel de Grote doelwit van plunderende Noormannen uit Denemarken.

[klik voor vergroting]Hun eerste aanval op de stad vond plaats in 834; de laatste in 863. De Frankische vorsten stonden machteloos tegenover deze invallen en probeerden de vikingleiders aan zich te binden door hun grote gebieden in leen te geven.
Zo woonde de Noorman Rorik dertig jaar lang op het eiland Wieringen. In 1996 is daar een zilverschat gevonden die van hem afkomstig zou zijn. Rorik en andere Noordse leenmannen van de Franken konden de invallen van hun landgenoten echter niet voorkomen.

Ze kwamen in 879 terug en bezetten onder leiding van Godfried de Noorman een groot gedeelte van het huidige Nederland. De moord op Godfried, in 885, betekende het einde van de Deense heerschappij over Friesland.

Op de litho van Willem Steelink uit 1892 ontvangt Karel de Kale in 870 de Noorman Rorik in Nijmegen. De laatste invallen van de Noormannen vonden plaats in 1006 (Tiel) en 1007 (Utrecht).

Op de kaart een overzicht van de invallen van de Vikingen in de 9de eeuw.

[klik voor vergroting]Stuur door
Reageer op dit artikel
Reacties op dit artikel
sven staffleu schreef op:
Tuesday, 25 Jan 2011 14:01:40
het is gewoon kut
Marius van Loon schreef op:
Wednesday, 08 Aug 2007 22:38:43
Normandie is gesticht door de Vikingen, vandaar de naam. Mogelijk dat de Nederlandse plaatsen Deventer, Utrecht, Dorestad (Wijk bij Duurstede) en Tiel niet echt door de Vikingen uit Scandinavie zijn geplunderd, maar door de Vikingen die woonachtig waren in Frisia (Friesland, Holland en noord-Duitsland).
F.J. Bakker schreef op:
Sunday, 24 Jun 2007 10:55:40
Het begrip Noormannen kan in sommige gevallen voor misverstanden zorgen. In de Engelstalige historische context wordt verwezen naar The Vikings als zijn de invallers uit Scandinavië, en naar The Normans als zijnde de invallers uit Frankrijk (Normandië), denk hierbij aan 1066, slag bij Hastings, William the Conqueror. Onlangs zag ik in een landelijk dagblad nog een artikel waarin wordt gesteld dat de Noormannen de resten van Sint Nicolaas uit Myra naar Italië zouden hebben gebracht. Duidelijk is dat The Normans hier voor de abusievelijke vertaling Noormannen heeft gezorgd.
muurbloem schreef op:
Monday, 05 Mar 2007 15:44:55
ik moet een werkstuk op school maken
en ik heb me hele maal doodt gezocht maar ik kan het niet vinden wil iemand antwoord geven op mijn vragen?
1.welk land hebbenze bijana helemaal veroverd?

pleas help me ik snap er helemaal niks van!
kusjes mij
en alvast bedankt
Kiekeboe ! schreef op:
Sunday, 21 Jan 2007 15:27:18
Waarom gingen vikingen naar andere gebieden ?
Antwoord :

Vanaf de de achtste eeuw ongeveer maakten de Vikingen, als zeerovers en plunderaars, de kusten onveilig.
Ze werden daarbij gedreven door velerlei motieven:
• Scandinavische bevolkingsexplosie, vooral ook door de voedselschaarste die er toch al was,
• politieke verbanning,
• gebrek aan landbouwgronden,
• avontuur,
• om nog maar te zwijgen van de aantrekkingskracht die de rijkdom op hen uitoefenden.

Dus… ze gingen op zoek naar andere gebieden. Ze trokken naar verre landen. Ze zijn de eerste ontdekkingsreizigers.
ZIJ ontdekten Amerika (en niet Columbus!).

de fierens schreef op:
Monday, 20 Nov 2006 20:34:12
wa is nu eigelijk “de terreur van de noormannen”
Bert Beelen schreef op:
Sunday, 05 Feb 2006 12:32:37
Is it possible to have this and most of the other articles translated in english.??

Thank you

Bert
hanne schreef op:
Friday, 13 Jan 2006 13:36:18
hallo,

school is nog maar begonnen en we moeten een taak over de vikingen maken!!

‘k heb wel een vraagje,

Om welke redenen trokken de Vikingen naar andere gebieden?

groeten
hanne
XXX
patrick schreef op:
Thursday, 14 Apr 2005 20:48:45
ik moet viking plaatjes hebben man
Temmerman schreef op:
Thursday, 10 Mar 2005 19:52:28
Ik meen te weten dat de Noormannen op veel plaatsen als bevrijders werden aanzien,als reactie op de verdrukking van de hogere kaste op de lagere bevolking
Temmerman schreef op:
Thursday, 10 Mar 2005 19:51:14
Ik meen te weten dat de Noormannen op veel plaatsen als bevrijders werden aanzien,als reactie op de verdrukking van de hogere kaste op de lagere bevolking
Anniek schreef op:
Tuesday, 22 Feb 2005 18:01:50
Dat laatste vin ik onsin wan waar staat dan da christene plunderde?!
Peter Ortolani schreef op:
Tuesday, 10 Aug 2004 01:43:44
Terreur van de Noormannen en wat deden de Franken dan, niets anders als de Noormannen, landje pikken.
Deze zgn Christenen moorden en plunderde net zo goed. Maar de grote Koning der Franken, Karel de Grote, was hij niet als zijn Romeinse voorgangers en bv Napoleon of Hitler uit naar een groot Europa, lees rijk voor hun eigen macht.
Zoals we nu en tercht negatief praten over Hitler, Waarom niet over Napoleon en Karel de Grote.
Doch in de geschiedenis blijkt dat alles zijn doel had en daaruit nieuwe stromingen kwamen.
De Noormannen waren echter op een andere macht uit, maar de grond daarvan lag wel wat anders als bij de Franken en meer te begrijpen.
Overigens zijn de Friezen van oorsprong ook een volk/stam die zijn oorsprong had in Denenmarken en net als de latere Noormannen, echter met minder geplunder, in de lage landen zijn gestrand en na de romeinen afdaalden tot aan de Franse grens.
En vonden in het zuiden van het Friese rijk ook de belangrijke veldslagen plaats, omdat de Noormannen, dat zagen als de grens tussen de 2 volkeren. En net als de noormannen verdwenen de Friezen in de loop der jaren weer naar het noorden.
In 2001 zijn in west Denemarken, inscripties gevonden, die dit bevestigen.
Goed met al die terreur, zou europa er nu heel wat anders hebben uitgezien, en niet alleen in het Noorden metname England maar ook in het zuiden, ook Italie zou er heel wat anders hebben uitgezien.
En zo heeft ieder onzinnige veldslag, plaag, of terreur Europa gemaakt zoals het nu is en zag de USA er ook heel wat anders uit, want de basis van de Portugeese handels- en ondekkingsdrift ligt ook bij de Noormannen.
Goed Geschiedenis zal nooit objectief zijn en altijd de grote namen vereren, daarom ben ik bang dat de meeste Napoleon als een held en grootheid zien, dat over 100 jaar ook met Hitler zal gebeuren, terwijl het gewoon moordmachines waren
G.B.M.Delahaye schreef op:
Thursday, 08 Apr 2004 21:32:57
Kijk voor de ware geschiedenis van de Noormannen eens op http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/
G.B.M.Delahaye schreef op:
Thursday, 08 Apr 2004 21:32:20
Kijk voor de ware geschiedenis van de Noormannen eens op http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/
age witteveen schreef op:
Monday, 16 Feb 2004 11:38:59
hallo ik vind uw stukje erg goed maar ik hebben n vraag

hebben jullie ook extra info over de vikingen

alvast bedankt

Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur • adviseur, auteur • 21.09.09 13:46

De basis is het gedrag vanuit angst voor die burger. Politici en ambtenaren hebben meer zelfvertrouwen nodig om vertrouwen te kunnen hebben in de burger voordat de burger vertrouwen in de gemeente kan hebben.
Ir.L.v.Egeraat • particulier • 21.09.09 13:44

Mijne heren van de rubriek Binnenlands Bestuur,
Zoals U wellicht bekend, heeft ook Mevrouw Cramer zich enige tijd geleden op het onderwerp “Inspraak” gestort en richtlijnen uitgegeven.
Wanneer U, net als ik, zich enrstig verdiept in die procedure van Mevrouw Cramer, dan ontkomt U er niet aan, om ook een aantal
schijn-richtlijnen voor de inspraak daaraan te ontlenen. (de mijne stuur ik u graag toe, als U mij Uw emailadres openbaart.)
De Ombudsman gaf al eerder ongezouten kritiek op het functioneren van “onze” Overheid, zonder (voor mij) merkbaar resultaat.
Waarmee ik maar zeggen wil: De burgers zullen zelf véél harder van leer moeten trekken, anders bereiken we niets ! De Ombudsman heeft namelijk geen vuist om mee te slaan, wat U zelf kunt vaststellen als U kennisneemt van de “Grondwet voor de Nat. Ombudsman”.
Vr.gr. Ir.L.v.Egeraat.

Michiel Jonker • burger • 18.09.09 20:06

Ben het ook helemaal eens met de klachten, en in grote lijnen ook met de praktische aanbevelingen van Daniel Hake.

Wel twee kanttekeningen: 1. Het algemeen belang bestaat wel degelijk, namelijk als onderzoeksdoelstelling. Een goede overheid probeert erachter te komen hoe de meeste belangen het beste kunnen worden gediend.

2. Niet alles kan worden gereduceerd tot een “belang”. Behalve belangen, bestaan er ook (mensen)rechten, zoals op een veilige woning, voldoende voedsel en drinkwater, en recht op respect voor lichamelijke en geestelijke integriteit. Een overheid mag die rechten nooit met voeten treden, ook niet met een beroep op allerlei zwaarwegende belangen.

Je mag bijvoorbeeld geen festival met geluidsvolumes van 105 dB vlak bij woningen organiseren met een beroep op “het belang van de stad”. Het recht op de lichamelijke en geestelijke integriteit van bewoners gaat voor de (al dan niet vermeende) belangen van festivalgangers of winkeliers.
Daniel Hake • Adviseur Milieukwaliteit • 18.09.09 10:41

Je kunt als overheid niet iedereen zijn zin geven. Er zijn immers bij elk vraagstuk verschillende belangen. Besluiten worden nu echter vaak gemotiveerd vanuit het zgn. ‘algemeen belang’ en wie het daar niet mee eens is is een ‘nimby’ en wordt in de hoek gezet. Dit leidt tot de in het rapport van de Ombudsman genoemde ergernissen.
Het algemene belang bestaat niet. Het is dus de taak van een bestuurder om keuzes te maken en die te verantwoorden. Hierbij is participatie wel nodig, niet om ‘draagvlak’ te verwerven – er zijn immers verschillende belangen – maar om de gevolgen van de keuze in kaart te brengen: breng als bestuur dus eerst, mede door inspraak, in kaart welke belangen er zijn en wat zij willen bereiken. Dan heb je in ieder geval niemand over het hoofd gezien. Bepaal dan in geval van belangentegenstelling welk belang je voor laat gaan en waarom, en evt. hoe je de ‘verliezer’ tegemoet komt. Dit kun je bij complexe zaken in samenspraak met de, vaak deskundige, betrokkenen doen. Leg tenslotte die keuze uit aan de betrokkenen. Ze kunnen het resultaat wel niet leuk vinden, maar dan is het tenminste in de openbaarheid tot stand gekomen.
Bezorgde Burger • 18.09.09 08:43

Ik ben het helemaal eens met de klachten. De kwaliteit van burgerparticipatie is in veel gevallen (na verschillende processen te hebben bijgewoond) ver onder de maat. Ik hoop dat dit gemeenten dit bericht ter harte nemen!

skip to main | skip to sidebar
Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Welzijnsmaffia
het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland

zondag 11 april 2010
Mijn verblijf als dakloze man in de blauwvingerstad Zwolle

Mijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Mijn mede-burgers op aarde: vraag niet wat Amerika voor u zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mens.”

Engels: “And so, my fellow americans: ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.”

“Als een vrije samenleving de vele armen niet kan helpen, kan zij niet instaan voor de weinige rijken.”

Engels: “If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.”

“Onze nationale vooruitgang kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in ontwikkeling.

“Our national progress can be no swifter than our progress in development. The human mind is our natural wealth of choice.”
Link:http://www.youtube.com/watch?v=_rHrV2QhArA&feature=related
“De mensheid maakt een einde aan oorlog, of oorlog maakt een eind aan de mensheid.”

Engels: “Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.”

John F. Kennedy
Amerikaans politicus en president (35e) (1917-1963)

Ik kwam eind april 2002 als dakloos persoon aan in Zwolle bij de WRZV sporthallen en de Hr. Joop van Ommen dankzij de hulp van een VVD tweede kamerlid.Ik maakte kennis met de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die achter deze hallen een illegale opvang voor dakloze zwervers beheerden.
Ik heb daar een jaar verbleven na het aanhoren van de loze beloftes van deze van Ommen dat hij voor een woning zou zorgen etc.maar waar ik erachter kwam dat zijn zogenaamde bevlogenheid met kansarmen en zijn tirades tegen het politieke beleid gewoon gebakken lucht was.
Ik vroeg toen zelf een woning aan via RIBW Zwolle en kon deze alleen verkrijgen als ik gedwongen woonbegeleiding en schuldhulpverlening accepteerden,zodoende werd ik onder druk gezet om dit te ondergaan anders had ik nog bij de WRZV hallen gezeten en de misstanden aldaar moeten ondergaan waarvan ik augustus 2003 een SP gemeenteraadslid over inlichten.
Ik ben uiteindelijk juli 2003 gaan wonen op de Walstr. 9a en ben daar op 10 september 2008 op een duistere en criminele manier uitgewerkt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang die valse informatie verstrekten aan de kantonrechter toen ik ter zitting moest verschijnen wegens ontruiming,omdat ik al jaren de politiek in Den Haag aanschrijf over de opvanginstellingen zonder zorg en hulpverlening en de fraudes met AWBZ gelden.
En nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 in de nachtopvang Nel Banninkhuis en kom tot de ontdekking dat ondanks aanschrijven van instanties etc. er in Zwolle bar weinig is veranderd aan de belabberde situatie waar in daklozen moeten verblijven.
Tot op de dag van vandaag blijkt zelfs nu bij de Herberg in de Nijverheitstraat de dak en thuislozen geen zorg en hulpverlening te worden geboden,loopt er net als bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen onbekwaam personeel rond en word er geen toezicht op gehouden door de gemeente Zwolle wat ook geld voor dezelfde situaties bij de opvanginstellingen van het leger des heils Zwolle.
En bij de Herberg in de Nijverheidstraat is de Hr. Joop van Ommen nog steeds de beheerder/supervisor zoals was afgesproken in 2002 tussen hem en RIBW Zwolle en de woningcorporaties,directeur Eelke Blokker loopt er maar voor spek en bonen bij en is gewoon een onbekwame loopjongen van van Ommen die hem in zijn ziekelijke gedachtengang heeft opgeleid dat daklozen handelswaar is waar gemakkelijk geld(subsidies) mee te verdienen is.Daklozen in zwolle worden gewoon langdurig gegijzeld binnen de opvanginstellingen als je artikel 273f van het wetboek van strafrecht bekijkt en lopen daarbij het hospitalisatiesyndroom op en worden gek van de uitzichtloze situaties.
En de Hr. E. Dannenberg CDA wethouder zorg en welzijn en WMO geeft niet thuis als er klachten binnen komen over de opvang voor daklozen.
De daklozen moeten het maar doen met de afvalrestjes van de maatschappij en hebben geen keuzevrijheid in het kiezen van de juiste zorginstellingen en daarbij komt de vraag waar de AWBZ gelden dan aan besteed worden.
Wel die vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden want die gaan op in het in stand houden van de RIBW”s,werkgelegenheid en organisaties,CAD en het leger des heils Zwolle en komen dus niet rechtstreeks terecht bij de doelgroepen.
De Hr. E. Dannenberg wethouder zorg en welzijn is daarom ook lid van de adviesraad van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt en loopt dus rond met een dubbele pet en heeft als wethouder dus belangenverstrengelingen te onderhouden.
Hij onderhoud ook geregeld contact met de zogenaamde “hulpverlener”zonder kennis van zaken en opleidingen de Hr. Joop van Ommen.
En de daklozen worden alleen maar financieel uitgekleed middels hun uitkeringen en de hoge eigen maandelijkse bijdrages voor”woonbegeleiding” zonder hulpverlening op maat en begeleiding.
Zie ook mijn reacties op nieuwsportal Zwolle wat betreft de opvang voor dak en thuislozen en waar ik het ware verhaal uitleg hoe er met kansarmen word om gegaan.
Nieuwsportal zwolle:
Extra opvang daklozen
Tekort opvang daklozen
Beheersplan de Herberg
Politiekorpsen dumpen daklozen
Hostel hoteldebotel
Solidara bevrijdingsfestival
RIBW waarderingsonderzoek
Een ervaring rijker
Dannenberg voorzitter GGD
Joop van Ommen niet meer nodig
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Grote zorgen om opvang daklozen+raadsvragen SP Zwolle over daklozen WRZV hallen
Praktijken van het leger des heils
Een bouwkeet met lauwe koffie Trouw LVT
Weblog de Vrijspreker.nl daklozen een andere wereld
Weblog sociale zekerheid:daklozen verplicht papier prikken
Weblog Krista van Velzen:Iedereen onderdak
Weblog Dagboek van een raadslid 2
Veel leesplezier en met de hoop dan u wat wijzer bent geworden

Er zijn personen die zeer negatieve reacties hieronder kunnen plaatsen of daarbuiten tot roddelpraat toe die persoonsgericht zijn maar dit zijn figuren die totaal niets bijdragen aan de samenleving of oplossing van problemen en alleen uit zijn op eigen gewin ten koste van anderen.

Aan deze narcisten en egocentristen heb ik geen enkele boodschap en reageer er niet op want die richten zichzelf wel ten gronde want je maakt over 10 jaar wat mee in de opvang voor daklozen zonder zorg en hulpverlening en dan leer je overeind te blijven tussen tuig.

Daarom zijn deze blogs opgesteld om ogen te openen.
Voor elk wat wils

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s