Zielverkopers die dak en thuislozen benadelen in opdracht van gemeentebesturen en Staten-Generaal der beide kamers

ben.bloem@digiwel.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@jurofoon.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@zwerfjongeren.nl; js@js.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; sdn@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tip@at5.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zonde04@gmail.com; zwolle@sp.nl

Zielverkoper
Dus worden in Holland menschen genoemd, by welken zig het meeste scheepsvolk onthoudt. Deezen houden kostgangers en zoogenaamde slaapers, doorwandelen de stad, en vraagen de aankomende gasten of ze al van eene herberg voorzien zyn? of zy ook lust hebben om op een oorlogsschip dienst te neemen of naar Oostindiën te vaaren? Ingeval ze gasten aantreffen die berooid syn, en van den nood eene deugd moeten maaken, dan zyn ze beide geholpen. Dergelyke zielverkoopers nu herbergen niet alleen allerlei slegt volk, en zulken die hun geld by hoeren in kroegen hebben verkwist, maar ook somwyle deugdsaame jongelingen. En men vindt er die aan eene menigte dergelyke persoonen de kost en slaapplaats bezorgen, schoon beide zeer soberlyk; zoo dat ze ter tyd als de scheepen moeten uitloopen, of als het in oorlogstyd aan volk ontbreekt, de Compagnie een zonderlingen dienst doen. Insgelyks als het gemeene volk staat aangenomen te worden, brengen zy hunne gasten op het Oostindische huis. Men zoude ze derhalven met meer recht makelaars in menschen mogen noemen; aangezien zy niemant tegen zyn wil noodzaaken dienst te neemen, veelmin hem verkoopen; maar een ieder verkoopt zigzelve. Voorts helpen zy menig eerlyk jongman voort, die andersints wegens gebrek zig tot bedelen of steelen zou begeeven. Als nu de togt ter zee aanstaande is, rusten zy hunne kostgangers armoedig genoeg uit; want een ieder ontvangt slegts

– twee blaauwe hembden
– een hoed
– een pye overrok
– twee paar schoenen
– twee paar koussen
– een paar slaapmutsen
– twee kamisoolen
– twee broeken van linnen
– een hoofdpeuluw
– een paardedeken
– zes pond tabak
– een vaatje van vier quart brandewyn
– een douzijn tabakspypen
– papier en pennen
– een kluwen garen met eenige schoenmakerseizen
– en eindelyk een ryksdaalder drinkgeld.

Dit alles te saamen bedraagt naauwelyks de som van 24 gulden. Bovendien neemen ze op het Oostindisch huis, voor ’s mansrekening nog een kussen en een bultzak om er op te slaapen. Hiervoor komt dan nog eene maand soldy meer in rekening voor den zeevaarenden. Integendeel ontvangt de zielsverkooper voor zynen tafelgast deezelfs eene transportbrief van de Compagnie van 150 Hollandsche guldens. Hiervan trekt hy vooreerst zyn kostgeld af, voor het overige rust hy hem uit, zonder dat de arme gast iets wegens zyne rekening durft vraagen, maar hy moet tevreden zyn met het geene de zielverkooper gedaan heeft.[NvW]

Als ik bovenstaande tekst lees over de zielverkopers/sters die arme werkloze burgers en zeelui lokken naar de herbergen en hen daar huisvesten en een slaapplaats en eten bieden en daarbij hun een schuldbekentenis laten ondertekenen dan gaat bij mij gelijk het idee weer naar boven komen hoe er hier in Zwolle en elders te werk word gegaan met daklozen.
Als daklozen de woonbegeleidingstrajecten worden aangepraat en daarbij hun word verteld dat zij aan psychische problematieken lijden door de sph4 opgeleide zielverkopers/begeleiders,dan volgt er een intakegesprek met een woonbegeleider bij sociaal pension Casa nosa of CMO aan de Walsumlaan die de dakloze client verteld dat de eigen bijdrage per maand voor een enkel kamertje 550 euro bedraagt,een tientje zakgeld per week en een verplichte keuring bij een door het leger des heils uitgezochte psychiater om zo via onrechtmatige indicatiestellingen AWBZ aan te vragen bij het regionale Achmea zorgkantoor.De dakloze client is verplicht om de hele uitkering/inkomsten op rekening van de opvanginstelling te storten die dit geld beheren of via budgetbeheer gemeente Zwolle waar ex-medewerksters van het leger des heils het daklozenteam v.d Hoeve/Pavlova vormen en waar Mevr. H. Klaver WWB consulente is en ook een ex-leger des heils medewerkster,zij heeft mijn WWB uitkering stopgezet omdat ik geen gebruik meer wenst te maken van hun leger des heils postadressen met oplichtingspraktijken erbij zoals de ambulante woonbegeleiding met dezelfde praktijken als bij Cosa Nosa en CMO Walsumlaan.

Maar deze woonbegeleidingspraktijken vinden plaats overal in Nederland waar het leger des heils en andere stichtingen gevestigd zijn binnen gemeentes die hun bevoordelen en waar geen toezicht op word uitgeoefend.

Ik heb de E mails opgestuurd naar u over de leger des heils begeleider de Hr. W. Rozema en de eis van woningstichting Openbaar Belang dat ik een psychiatrisch onderzoek moest ondergaan anders kreeg ik geen woning toegewezen.

Ik heb in eerdere instantie het VROM daarover ingelicht maar zij weigeren een onderzoek op te starten naar deze criminele praktijken en waar samengewerkt word met RIBW Zwolle en LdH en de afd. bijzondere doelgroepen gemeente Zwolle die jaren geleden is opgericht door de Hr. Eelke Blokker.Geert Kuper en de Hr. Cees van Dongen en die zich bediende van malafide handelingen in samenwerking met de genoemde Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die hier in Zwolle het beleid denkt te bepalen samen met zij schoonzoon de Hr. F. Eikelboom van Swollwacht en de lokale PvdA raadsfractie en waar achter de schermen flink wat geestelijke druk en chantagepraktijken worden toegepast vooral in dit gereformeerde roddelstadje Zwolle waar de geestelijke ontwikkeling heeft stilgestaan en waar Nationale wet en regelgeving dankzij artikel 124 van de Grondwet niet word uitgevoerd wat betreft autonoom beleid.

Hoeveel slachtoffers en zelfmoorden al dit niet heeft gekost dat weet niemand maar ik mocht het van nabij meemaken en ondergaan hoe voortijdig overleden daklozen op uitvaartcentrum Kranenburg in een eenvoudig kistje werden gecremeerd met een uitvaartdeuntje van het leger des heils korps er naast.

En klein bericht in de lokale media die zwaar op de hand is van de gemeentepolitiek en beleid en er is met een juichend College van B&W weer een overlastgever afgevoerd en dat scheelt het gemeentebudget.

Daklozen worden met veel repressiebeleid van politie en justitie gedwongen gebruik te maken van de dak en thuislozenopvang en waar men verplicht word om 10 nachten te overnachten om een postadres te krijgen om een uitkering voor levensonderhoud aan te vragen,ook medewerkers van de rijdende soepbussen van het leger des heils dirigeren daklozen richting de nachtopvang van het leger des heils of de herberg waar geen zorg en hulpverlening worden geboden alleen maar om de inkomsten en werkgelegenheid van beide organisaties veilig te stellen,maar daklozen worden letterlijk gegijzeld binnen beide opvanginstellingen en waar raadsleden belangenverstrengelingen bij hebben op religieuze of familiebanden.

En dit trof ik aan in Almere en Lelystad en hier in Zwolle,het is “booming business” maar wat kom je een zooitje tuig tegen onder de daklozen die zelf voor hulpverleners gaan spelen en als zij een woning hebben andere daklozen daar laten overnachten en financieel uitkleden en betaalde postadressen aanbieden zodat die daklozen een uitkering kunnen aanvragen en als hun klanten merken dat zij bedrogen worden dan word door die oplichters snel de politie opgebeld en genoemde slachtoffer uit huis verwijderd maar de politie zal geen onderzoek plegen wat er echt aan de hand is.

Ik wilde 5 jaar gelden aangifte doen bij de politie Zwolle-IJsselland tegen politieke partijen binnen de gemeenteraad en college van B&W van zwolle omdat zij de welzijnswet van 1994 niet hebben uitgevoerd nog welzijnsbeleid maar daar wel de rijksbijdrages voor hebben ontvangen.

Ook wilde ik hun aanklagen wegens medewerking verlenen aan AWBZ fraudepraktijken en verduistering met subsidieverleningen aan genoemde opvang/welzijnsinstellingen zonder toezicht op correcte bestedingen en waar bepaalde raadspartijen op religieuze of familiebanden aan stemming deel namen als de subsidies verdeelt moesten worden,ik heb het dan over de herberg waar de voorzitter van de staadsfractie Swollwacht de Hr. F. Eikelboom schoonzoon is van supervisor van de Herberg de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZVsporthallen met huurschulden vanaf 1990 aan de gemeente Zwolle en christen-unie raadslid Mevr. D. Gijssel werkzaam is bij het leger des heils en verbonden is op christelijke gronden met LdH.

Alle burgemeesters en wethouders en raadsleden van de afgelopen 20 jaar zijn op de hoogte van fraudepraktijken en verduistering van subsidies richting WRZV hallen en de Herberg e.a. organisaties etc.want het is in hun dossiers vermeld maar niemand deed aangifte bij OM,FIOD-ECD en politie en Belastingdienst.

Ik deed dit wel bij het FIOD-ECD in 2005 waar ik een brief ontving van de Hr. F.H. Bodema die mij schreef dat hangende het onderzoek hij geen mededelingen kon doen,welnu ik heb er nooit meer iets van gehoord of dat er actie is ondernomen en nu 6 jaar verder gaan de praktijken gewoon door onder bescherming van het College van B&W en bepaalde raadsleden.

Wat kreeg ik te horen van de dienstdoende agenten bij bureau Luttekestraat toen ik aangifte deed,schrijft u maar een klachtenbrief naar de gemeente want wij kunnen uw aangifte niet in behandeling nemen,let wel, ik kreeg dit advies van een ambtenaar van het ministerie van binnenlandse Zaken die vond als raadsleden of wethouders de wet overtraden of niet uitvoeren ik dan aangifte kon doen bij de politie.

Als ik een klachtenbrief stuur naar de gemeente Zwolle hoor ik daar niets meer van want de slagers gaan niet in hun eigen politieke vlees snijden uit angst voor imagobeschadiging zoals bij de Hr. W. G. Faber CDA wethouder zorg en welzijn Almere toen ik een boekje open deed over de woonbegeleiding van het leger des heils Almere en sociaal pension Arcuris in Almere dat zijn poorten moest sluiten en waar de Hr. W. G. Faber door een motie van wantrouwen van Leefbaar Almere moest aftreden in 2004 geloof ik.

Mevr. M. Meindertsma vroegere PvdA wethouder volkshuisvesting Zwolle zorgde voor de constante stroom subsidies richting WRZV hallen en dat de huurschulden van rond een miljoen gulden werden gesaneerd en waar pas in 2002 een bewindvoerder op de hallen werd gezet die zorg moest dragen dat 306.000 euro huurschuld moest worden terug betaald aan de gemeente Zwolle maar waar werd overeengekomen dat er 20.000 euro per jaar werd afgelost wat nu met 2010 is verlaagd naar 10.000 maar waar vanaff 1998 nog steeds 257.000 euro schuld openstaat en waar dus de daklozen in de herberg als pand word gebruikt om zo via valse sociale bevlogenheid burgers van Zwolle te manipuleren om Joop van Ommen te steunen en zo strafvervolging en faillissement af te wenden plus politiek schade aan PvdA,CDA en Swollwacht,Groenlinks en SP en VVD en D 66 en de vroegere burgemeesters en wethouders zoals de Hr. Loek Hermans,Jan Franssen en nu Henk Jan Meijer die al jaren in hun dossiers de fraudepraktijken vermeld hebben staan maar op emotionele gronden toch maar niet het OM,FIOD-ECD en de belastingdienst inschakelden.

Als een gewone burger een strafbaar feit pleegt of een dakloze word beboet of opgesloten voor overlast en dronkenschap veroorzaakt door zijn ellendige leefomstandigheden waar hij of zij probeert uit te vluchten middels verslavingen die gewoon ook een uiting zijn van verveling en uitzichtloosheid dan worden zij zwaar bestraft maar de hoge heren met hun door de belastingbetalers verworven positie die gaan vrijuit en kunnen jaren de boel blijven belazeren en vuile zaakjes en achterkamertjespolitiek in de doofpot doen verdwijnen.

Ik heb vele malen telefonisch contact gehad met kamerleden en daar had ik het over dat de hele VOC geschiedenis en praktijken vanaf de Gouden Eeuw nog steeds deel uit maken van het economisch handelen en wat onderwezen word op Hogescholen en universiteiten en dat daarom de corruptie en graaipraktijken en culturen zijn ontstaan,de Kamerleden konden dit alleen maar bevestigen en gaven mij gelijk waar ik opmerkte dat daarmee onze samenleving is ontspoord vanaf het moment dat kabinetten Lubbers en Kok en Balkenende aantraden en nu is het tij niet meer te keren gezien het a sociaal gedrag van burgers en overheid.

Op dit gebied zijn er ook veel commerciële bureaus bezig met postadressen te verkopen aan daklozen of personen die zich plaatselijk willen laten inschrijven bij de KvK want er is toch geen controle dakzij de door de overheid geroemde zelfregulering,ik noem het meer naïviteit.

Keuzevrijheid is er niet en waar ik platform GGZ in Utrecht en SEO Mevr. C. Berden van de universiteit van Amsterdam over heb ingelicht en waar het SEO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek doet naar de keuzevrijheid van AWBZ cliënten omdat het ministerie van EZ tot de ontdekking kwam dat de AWBZ gelden niet altijd bij de doelgroepen terecht kwam maar dat is al 20 jaar de praktijk en ik heb u uitgelegd waarom.

c.berden@seo.nl g.van.ittersum@platformggz.nl

Dit postadressenbeleid word door meeste van de 48 centrumgemeentes opgelegd aan daklozen maar waar ook een nuladres bij sommige gemeentes zelf kan worden aangevraagd maar de meeste daklozen zijn hiervan niet op de hoogte en de ambtenaren van burgerzaken zullen dit ook niet mededelen

Ik ben mijn WWB uitkering kwijt maar ik weiger deze opnieuw aan te vragen want ik laat mij niet chanteren nog door de gemeente Zwolle en het Leger des Heils of RIBW Zwolle.

Ik hoop alleen dat het u duidelijk is wat zich hier al 20 jaar afspeelt in Nederland en ik al 10 jaar de politiek over aanschrijf met die vermaledijde vrije marktwerking,privatisering en zelfregulering en ga mij niet vertellen dat het elders wel goed toe gaat want dat zijn enkele uitzonderingen die handen liggen van echt sociaal denkende burgers zoals ik dat hier in Zwolle zag met een lief echtpaar met kinderen die opvanghuizen beheert in de Koestraat en ondersteunt vanuit kerken etc.

Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s