FW: De achterlijke onderzoeken naar daklozen en schuldenproblematiek

From: kingkong1621@live.nl
To: agnes.jongerius@fnv.nl; ben.bloem@digiwel.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; amsterdam@sp.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.bzk@tweedekamer.nl; cie.ez@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; gvdkooy@hetnet.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@zwerfjongeren.nl; informatielijn@nza.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl; zorgvisie@reedbusiness.nl; utrecht@sp.nl
Subject: FW: Onderzoeken naar daklozen en schuldenproblematiek
Date: Tue, 2 Nov 2010 14:54:09 +0100

Gericht aan alle kamerleden en de media etc.,

Dit ter kennisgeving.

——————————————————————————–

From: kingkong1621@live.nl
Subject: Onderzoeken naar daklozen en schuldenproblematiek

Gericht aan Mevr. G. van Ittersum,platformggz.nl,

De gemeente Zwolle blijft maar opdrachten geven aan o.a. het Radboud universiteit van Nijmegen naar daklozenpopulaties zoals nu de zwerfjongeren maar hoelang blijft men daar mee doorgaan daar waar in oktober 2006 en 2008 het onderzoeksteam sociale geneeskunde van de Radboud unversiteit van Nijmegen al onderzoeken heeft verricht naar de daklozen in Zwolle en waarin 2001 het onderzoeksbureau ES&E met behulp van twee studentes van de universiteit van Utrecht de dames Anja van Louwerse en Annemiek van de Zwol onderzocht hoeveel dak en thuislozen al dan niet verslaafd in Zwolle rondzwierven.
Ik heb met beide dames in de WRZV sporthallen gesproken nadat ik hun onderzoeksrapportage had gelezen en we kwamen tot de conclusie dat de politieke besluitvorming niet deugde en dat er totaal geen aandacht werd geschonken door de lokale en landelijke politiek aan de dak en thuislozenproblematiek die er allerlei advies en onderzoeksbureau”s op zet met subsidieverlening en uiteindelijk komt er geen beleid uit omdat deze bureau”s totaal niets weten van het dak en thuislozenwereldje nog van de werkwijzes binnen de opvanginstellingen waar zorg en hulpverlening op maat ontbreekt plus een fatsoenlijke bejegening en leefomgeving.
En ook over de schuldenproblematiek van dak en thuislozen is geen informatief materieel aanwezig laat staan dat er studie is verricht hoe deze schulden ontstaan zijn.
In mijn geval heb ik dat zelf in beeld gebracht en duidelijk aangegeven via het verslag over het arbeidsverleden en het verloop van het ontstaan van de schending van mijn arbeidsovereenkomst door de nieuwe directie van de boekbinderij v. Lennep bv. en waar ik daarna door advocaten ben benadeeld en geen ondersteuning ondervond bij zowel de gemeente Almere als de andere gemeentes en de opvanginstellingen waar ik verbleef,dit verslag heb ik u toegestuurd met bijlages en daar is door de voormalige begeleider bij het leger des heils Zwolle de Hr. W. Rozema niet op ingesprongen en een totaal verkeerd zorgplan opstelde net als de begeleiders van RIBW Zwolle toen ik verbleef vananf juni 2003 tot 10 september 2008 op de woning aan de Walstr. 9a die helemaal niet naar mijn hulpvraag luisterde over terugkeer naar Almere door middel van het arbeidsverleden en geschonden arbeidsoverenkomst op te pakken plus het feit dat ik doelbewust uit Almere ben weggedeporteerd omdat ik daar ook niet in de smaak viel toen ik voor mijn sociale rechten opkwam en de woonbegeleidingsoplichterij Antennion van het Leger des heils bij de politie Almere onder ogen bracht wat ik u al eerder mededeelde.
Ik werd daarentegen door RIBW Zwolle gedwongen woonbegeleiding en schuldhulpverlening te aanvaarden en daarna de W.S.N.P. in geparkeerd en waar de rechter-commisaris nooit dit arbeidsverleden dossier onder ogen heeft gekregen toen zij de toelating tot de W.S.N.P. uitsprak en waar ik vermoed dat de gemeente Zwolle schuldhulpverlening ook geen aandacht aan dit arbeidsverleden dossier heeft geschonken maar waar blijven al die miljoenen dan die het Rijk vestrekt voor de schuldhulpverlening aan daklozen die zoals in mijn geval door het handelen van de werkgever en uitblijven van juridische ondersteuning door de vakbond FNV kiem ben benadeelt en daarna door advocaat Hr.Mr. R.F. Vogel van Mr. Uit de Fles in Almere nadat hij het ziektegeld werd gevorderd bij v. Lennep bv. in een voorlopige voorziening en daarna de samenwerking stop zetten waardoor ik ernstig ben gedupeerd tot nu toe.
De voormalige leger des heils begeleider de Hr. W. Rozema is afgetreden als CDA burgerraadslid van Zwolle en waar ik duidelijk merk dat hij er de pest over in heeft dat ik zijn plannetje doorzag toen hij mij voor zijn karretje en ambities wou spannen om mooie sier te maken bij het management van het leger des heils waarvan hij de opdracht kreeg om samen met mij hun straatje schoon te vegen via dat zogenaamde zorgplan en mij in een woning te plaatsen met ambulante woonbegeleiding van de Hr. W. Rozema die dan paar maal per week langs komt voor zogenaamde “gezellige gesprekken” en mij te controleren in mijn acties en om gegevens uit te wisselen die hij dan kon gebruiken voor hun organisatie voor wat “aanpassingen” in hun werkwijzes die gewoon hetzelfde blijven en dat is de dakloze clienten gijzelen en financieel uitkleden via eigen bijdrages en via de AWBZ/WMO met onrechtmatige indicatiestellingen.
Ik heb het concepthuurcontract dat woningbouwvereniging SWZ mij aanbood doelbewust ondertekent om te kijken hoe ver zij zouden gaan en waar ik ook in gedwongen werd leger des heils woonbegeleidng te aanvaarden net als in mei 2003 toen RIBW Zwolle mij voor het blok zetten anders had ik nog langer de oplichterspraktijken van de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen mee moeten maken waar RIBW Zwolle en de drie zwolse woningcorporaties nauw mee samenwerken i.v.m. de AWBZ oplichtingspraktijken rondom de Herberg in de Nijverheidstraat.
Het feit dat ik van alles op de hoogte ben en de advocaat de Hr. Mr. A. Damminga van Driehoek advocaten die mij bijstond bij de zitting tot woningontruiming Walstr.9a geeist door Openbaar Belang mij als een klokkenluider bestempelde heeft er wel toe geleid dat ik in dit walgelijke misdadige circuit blijf rondhangen en er niemand wat tegen onderneemt omdat al die organisaties en malafide personen politieke bescherming genieten plus dat de egocentrische daklozen binnen de opvang zelf geen solidariteit kennen opbrengen en elkaar blijvende de ogen uitsteken of manipuleren maar ik bemerk gewoon dat zij zwaar narcistische gedrag vertonen. Het feitelijke echte huurcontract heb ik niet ondertekent nog de huissleutels in ontvangst genomen nadat de Hr. W. Rozema buiten mij om i.v.m.de overnamekosten 250 euro liet overmaken van mijn uitkering die loopt bij het budgetbeheer daklozen Zwolle naar rekening van derden daar waar ik zelf deze opdracht behoor te verstrekken en toen merkte ik gelijk de inbreuk op mijn pesoonlijke levenssfeer daar waar de gemeente Zwolle met behulp van de woningstichting SWZ en het Leger des heils denkt mij te gaan bevoogden en mijn leven te gaan bepalen.
De woningstichting SWZ stuur mij nog steeds rekeningen op van 461 euro voor een woning waarvan ik het huurcontract niet heb ondertekent nog de huissleutels in ontvangst genomen nog deze woning bewoont maar waar zij stellen dat ik het concepthuurcontract heb ondertekent waar in de bevoogding is bepaalt van mijn persoon en dat is toch een aanwijzing dat zij daklozen zonder meervoudige problematieken en vrij van schulden doelbewust in AWBZ vergoede doelgroepen plaatsen daar waar ik mij niet laat plaatsen in een doelgroep want dat is schending van het gelijkheidsbeginsel volgens artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.
Ik hoor net als elke andere burger vrije toegang te hebben tot de woningmarkt en andere economische diensten zonder voorwaarden van bevoogding vooraf of toezicht op mijn persoon,ik sta niet onder curatele van een rechtbank of zo en als die huurschulden in Almere daarmee worden aangevoerd ik had nooit deze schulden opgelopen als het bedrijf v. Lennep.bv zich als en goed werkgever had gedragen en mijn arbeidsoveenkomst en voorwaarden en loonbetalingen had voldaan.
Zodra ik de woonbegeleiders de deur wijs ben ik gelijk de woning kwijt via de kantonrechter daar waar deze drie dan samenspannen SWZ,Leger des heils en de gemeente Zwolle via de structurele regiegroep net zoals dat het geval was bij RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang via valse informatie verstrekt aan de kantonrechter ik met gemeentelijke bestuurlijke dwang mijjn woning aan de Walstr. 9a ben uitgezet toen ik RIBW Zwolle dudielijk maakte dat zij de AWBZ stonden op te lichten met door hun zelf opgestelde indicatiestellingen en waar de woonbegeleiders dan voor 3.9 uur per week zouden komen opdraven maar in werkelijkheid kwamen zij maar 1 uur per week langs.
Ik heb deze indicatiestellingen van het CIZ nog steeds in mijn bezit.
En dit soort klachten hoorde ik bij de soepbus ook van andere daklozen die onder begeleiding van RIBW Zwolle staan en LIBW leger des heils Zwolle,heel doelbewust machtspelletjes spelen over de ruggen van dakloze clienten om dat zij toch geen vrije keuze hebben in de de regio Over-Ijjssel waar woningcorporaties,zorg en welzijnsinstellingen onder regievoering van de lokale wethouders en raadsleden met christelijke inslag alle bestuurlijke macht en invloed in handen hebben omdat niemand toezicht op hen houd ook met opzet geregeld door de politiek.
En ik loop nu al meer dan 24 maanden nog steeds heen en weer tussen de nachtopvang Nel Banninkhuis en de dagopvang Bonjour met kapotte schoenen en kleren plus een versleten jas en mijn voeten en enkels zijn opgezwollen om dat ik uit principeoverwegingen weiger gebruik te maken van de leger des heils kledingwinkel waar ik moet betalen voor gratis gegeven kleren van particulieren daar waar het Leger des heils voldoende AWBZ inkomsten genereert die met onbekende bestemming verdwijnen en onderhand klagen de zogenaamde begeleiders dat het Leger geld tekort komt.
En ik kom gewoon niet meer aan ontspanning of vakantie na een 12 jaar durende gevecht om rehalibitatie en herstel van mijn rechten.
En ik had al 10 jaar gelden financieel er beter voor gestaan als de vakbond etc. mijn zaken had behandeld daar waar er 2 jaar ziektegeld door mijn neus is geboord plus schadeloosstelling wegens een geschonden arbeidsovereenkomst en voor de onterechte woninguizetting in Almere en ik daardoor niet de reis hoefde te maken langs gemeentes en opvanginstellingen.
En nu breng ik al mijn kennis en bevindingen naar buiten al vanaf de crisisopvang perspectief leger des heils Almere en ben 10 jaar verder en er is niets opgelost en de problematieken zijn alleen maar verergert in de loop der jaren en mijn gezondheid word er niet beter op plus dat er 12 jaar verspild is van mijn leven maar nog steeds levenslessen op doe waar ik niets mee opschiet gezien de walgelijke metaliteit die zowel daklozen binnen de opvang en niet-daklozen daarbuiten tentoonspreiden aan egocentrische ikke,ikke gedrag.
Ook bij de crisisopvang van het Leger des heils aan de Burg. Walsumlaan 1 in Zwolle gaan dit soort AWBZ oplichtingspraktijken gewoon door.
Ik snap zelf nog steeds niet hoe ik dit nog volhou maar iets in mijn hoofd zegt dat ik moet doorgaan.

Er zijn personen die zeer negatieve reacties hieronder kunnen plaatsen tot roddelpraat toe die persoonsgericht zijn maar dit zijn figuren die totaal niets bijdragen aan de samenleving of oplossing van problemen en alleen uit zijn op eigen gewin ten koste van anderen.

Aan deze narcisten en egocentristen heb ik geen enkele boodschap en reageer er niet op want die richten zichzelf wel ten gronde want je maakt over 10 jaar wat mee in de opvang voor daklozen zonder zorg en hulpverlening en dan leer je overeind te blijven tussen tuig.

Daarom zijn deze blogs opgesteld om ogen te openen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s