RE: Verhaal als dakloze en omzwervingen langs opvangen gemeents,Almere Arcuris gesloten 2003 wegens wanbeleid

R.Donker ervaringsdeskundige daklozen  

Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet door een christelijke woningbouwvereniging “Goede Stede”na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidsconflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996.
Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar iid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten.
Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april 2002 onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden.
Dit sociaal pension Arcuris werd in 2003-2004 gesloten en subsidieverlening ingetrokken  en de toenmailge CDA wethouder xorg en welzijn Almere de Hr. W.G. Faber kon vertrekken na een motie van wantrouwen van Leefbaar Almere maar de meeste subsidies worden via christelijke partijen in het college van B&W en gemeenteraad doorgespeeld naar de commerciele welzijnssekte het leger des heils die hun clienten bedriegen financieel uitkleed en tracht te evangeliseren en in de media het grote publiek al jaren misleid met hun zogenaamde gastvrijheid en sociale bevlogenheid maar waar dit berust op VOC bedrog. en waar zij handelen in opdracht van de Nederlandse staat. 
Ik heb daar een jaar verbleven in deze WRZ hallen na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding.
Nu verblijfde ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en had daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterde en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wilde opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwole die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken.
maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven.
Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland.
En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid.
Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc.
Ik ben nu 56 jaar en verblijfde zonder echte vooruitzichten al 24 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening.
Zwaar gesubsidieerd!

                                                   aanklikken met linkermuisknop

3541

Vragen van de leden

Fritsma en

De

Roon

 

 

 

(beiden PVV) aan de ministers

van Volksgezondheid, Welzijn en

 

Sport en voor Wonen, Wijken en

 

Integratie over opvang van

 

verslaafden in plaats van opvang van

 

dakloze gezinnen in Almere.

 

(Ingezonden 31 juli 2009)

 

1

 

Is het u bekend dat in Almere meer

 

dan 30 dakloze gezinnen niet door

 

het Leger des Heils worden

 

opgevangen?

 

 

 

1, 2

 

2

Is het waar dat het Leger des Heils de

opvang van daklozen in een pand in

Almere enige tijd geleden heeft

beëindigd om vervolgens in hetzelfde

pand verslaafden op te vangen?

3

Heeft dit te maken met het feit, dat

het Leger des Heils inmiddels zelf

verslaafd is aan de gelden uit de

AWBZ-pot en dus liever

drugsgebruikers opvangt in plaats

van gezinnen die het financieel niet

meer kunnen bolwerken?

4

Deelt u de mening dat opvang van

dergelijke gezinnen altijd voorrang

moet hebben boven opvang van

drugsgebruikers? Zo nee, waarom

niet? Zo ja, welke mogelijkheden

heeft u om het Leger des Heils van

deze dwaalweg af te krijgen?

1

 

WebRegio.nl, 29 juli 2009: «Fractie Molina

verbijsterd over wachtlijst Leger des Heils»

 

http://www.webregio.nl/almere/regionaalnieuws/

 

artikel/481873/fractie-molinaverbijsterd-

 

over-wachtlijst-leger-desheils.

 

aspx?utm_source=regioselect&utm_

 

medium=website_en_email&utm_campaign=

 

regioselect

 

 

2

 

Elsevier, 28 juli 2009: «Leger des Heils

afhankelijk van AWBZ-potje overheid»

 

http://www.elsevier.nl/web/10242100/

 

Nieuws/Nederland/Leger-des-Heilsafhankelijk-

 

van-AWBZ-potje-overheid.htm?

 

rss=true

 

 

Mededeling

Mededeling van minister

 

Klink

 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

(ontvangen 21 augustus 2009)

De vragen van de Kamerleden

Fritsma en De Roon (beiden PVV)

over opvang van verslaafden in

plaats van opvang van dakloze

gezinnen in Almere (ingezonden

31 juli 2009) kunnen tot mijn spijt niet

binnen de gebruikelijke termijn

worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de

interdepartementale afstemming

meer tijd vergt.

De beantwoording zal plaatshebben

omstreeks half september 2009.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

2

 

Vergaderjaar 2008–2009

 

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de

 

regering gegeven antwoorden

 

 

KVR37265

2009Z14463

0809tkkvr3541

ISSN 0921 – 7398

Sdu Uitgevers

’s-Gravenhage 2009

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel 7461

 

Header Almere Bestuurd
W.G. Faber

Almere Bestuurd

Header Almere Bestuurd

Personalia W.G. Faber
Roepnaam: Wim
Portret van W.G. Faber.   Portret van W.G. Faber. Gert Schutte Fotografie  Portret van W.G. Faber. Bestuursfuncties
Raadslid Gemeenteraad 1994 CDA 
  Later aangetreden, als opvolger van Bijsterveldt-Vliegenthart. Fractievoorzitter vanaf maart 1996.
Wethouder Gemeenteraad 1998 CDA 
  Na een bestuurscrisis in mei 2001, waarbij PvdA en Groen Links zich aanvankelijk uit de coalitie terugtrekken en het CDA vervolgens tot de coalitie toetreedt, aangetreden als wethouder.
Raadslid Gemeenteraad 1998 CDA 
  Eerst raadslid, maar vanaf mei 2001 wethouder.
Wethouder Gemeenteraad 2002 CDA 
  Afgetreden nadat het CDA vanwege onvrede met uitspraken van de fractievoorzitter van Leefbaar Almere over het functioneren van Faber, zich uit het college terugtrok.
Wethouder Gemeenteraad 2006 CDA 
  Verangt Martine Visser tijdens haar zwangerschapsverlof.

Overige bijzonderhedenBeroep: hoofd van de sociale dienst en adjunct gemeentesecretaris in de gemeente Weesp
Nevenfunctie 2003: Nevenfuncties en vertegenwoordigingen:
– Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van Kunstgoed Almere BV.*
*namens de gemeente Almere.

Gemeente Almere

 

Beleidsveld-productbegroting:Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505 In te vullen door bureau agendaNummer:
Onderwerp:Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ
Portefeuillehouder: W.G. Faber *omcirkelen  
×      paraaf: Dienst: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
×      datum:06.01.2002 Datum: 4 december 2001
×      Status bw voorstel: A Steller: E.C. Sikking
Advies: Tel.: 036 54 91 576
×      Managementteam : Nee  
×      OC/OR : Nee Parafen:
×      Emancipatieraad : Nee   directeur:
×      Seniorenraad : Nee   datum:05.12.2001
Raadscommissie:   dienstcontroller:
×      Commissie voor Maatschappelijke ontwikkeling   datum:04.12.2001
×      ter kennisneming*  
   
Raad: Persbericht : Nee
×      Nee  
   
Voorgestelde beslispunten:
– Kennis te nemen van de stand van zaken financien MO/VZ en VO- In te stemmen met de ter besluitvorming voorgelegde beslispunten:·      Reservering van het resterend budget ad fl. 19.302,96 aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO·      Besteding extra middelen Dijkstal (fl. 197.301,–) vanaf 1/1/2002 structureel aan aanvullende financiering van Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils·      Besteding extra middelen Dijkstal (fl 197.301,–) voor 2001 op incidentele basis aan:-      Woonondersteuning door het Leger des Heils in het kader van het meldpunt VVM voor 2 jaar ad fl. 60.000,- op jaarbasis (in totaal 120.000,–)-      Onderzoek naar de aard en omvang van de doelgroep MO in Flevoland (incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend-      Reservering restant budget aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO
Bijlagen:
Notitie stand van zaken financien MO, VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ, oktober 2001
In te vullen door bureau agendaVergadering Collegedatum:20.12.2001 In te vullen door bureau agendaVergadering raadscommissieCie MO-24.01.2002 In te vullen door bureau agendaVergadering Raaddatum:nvt
     
In te vullen door bureau agendaB&W conform voorstel:ja   datum:14.12.2001paraaf:concerntoetser:gemeentesecretaris:

Aan : het college van Burgemeester & Wethouders
Dienst/steller : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling / E.C. Sikking
Onderwerp : Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ
Datum  : 4 december 2001
Beleidsveld-productbegroting  : Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505

Toelichting

Probleemstelling – aanleiding

De gemeente Almere is centrumgemeente (geworden) voor de provincie Flevoland voor drie beleidsterreinen: Maatschappelijke opvang (MO) per 1/1/2001, Ambulante verslavingszorg (VZ) per 1/1/2000 en Vrouwenopvang (VO) per 1/1/1998. Voor deze beleidsvelden ontvangt Almere rijksdoeluitkeringen. Recent is het bedrag van de MO/VZ door de motie Dijkstal structureel (met terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 2001) opgehoogd met fl 197.301,–. Tevens resteerde uit de doeluitkering 2001 MO/VZ nog een bedrag van fl. 53.464,–. Voor beide budgetten zijn in bijgevoegde notitie (zie Bijlage) bestedingsvoorstellen ontwikkeld en is dit moment aangegrepen om zowel de regiogemeenten als de centrumgemeente zelf op de hoogte te brengen van de financiele stand van zaken  op deze beleidsvelden.   

Bestuurlijk referentiekader

De bestedingen uit de reguliere doeluitkering (d.w.z. excl. motie Dijkstalgelden), zoals deze in de bijgevoegde notitie zijn weergegeven, zijn in eerdere voorstellen aan het College voorgelegd en geaccordeerd (bijv. 5 december 2000).

Toelichting op de voorgestelde beslispunten

(zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s: 5, 6, 7 en 8)

Resultaat van intern en extern overleg

Op 3 december j.l. is bijgevoegde notitie en de daarin weergegeven beslispunten aan de Portefeuillehouders Zorg van de 5 regiogemeenten, onder voorzitterschap van de wethouder Zorg van Almere, voorgelegd. Dezen zijn integraal met de notitie accoord gegaan.

Alvorens de voorstellen in het PHO Zorg voor te leggen, zijn de voorstellen op ambtelijk niveau met de 5 regiogemeenten besproken/afgestemd. Tevens zijn de onderwerpen, waarover de voorstellen handelen, met de betreffende organisaties  doorgesproken (Meldpunt VVM, Leger des Heils e.d.).

Financiën

(zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s 5, 6, 7 en 8)

Personeel – organisatie – medezeggenschap

N.v.t.

Communicatie/persbericht

Nee

(eventueel) Vervolgprocedure

Geen

 

 

STAND VAN ZAKEN FINANCIEN OKTOBER 2001

–      MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

–      VERSLAVINGSZORG

–      VROUWENOPVANG

&

CONCEPT-BESTEDINGSVOORSTELLEN MO, VZ &VO

Oktober 2001,

Almere, afdeling Welzijn

Edith Sikking

Tel: 036-5491576

INHOUDSOPGAVE

1.         Inleiding

2.        Stand van zaken financiën maatschappelijke opvang/ambulante verslavingszorg

3.         Bestedingsvoorstellen MO en VZ

3.1        Besteding bedrag ad fl. 53.464,–

3.2        Besteding extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal)

3.2.1      Incidentele inzet

3.2.2      Structurele inzet

4.       Stand van zaken financiën Vrouwenopvang

5.       Samenvatting: ter kennisname/besluitvorming

 
 

1.  Inleiding

Leeswijzer

In deze notitie wordt eerst de stand van zaken met betrekking tot de financiën op de beleidsterreinen Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ) weergegeven. Vervolgens worden enkele bestedingsvoorstellen t.b.v. deze terreinen gedaan. Daarna volgt de Vrouwenopvang (VO), waarvoor met name alleen de stand van zaken betreffende de financiën wordt weergegeven.

De bestedingsvoorstellen zijn op 3 december j.l. eerst aan de portefeuillehouders Zorg van de Flevolandse gemeenten ter kennisname/instemming voorgelegd en worden nu aan het College van B&W van de centrumgemeente Almere ter kennisname/besluitvorming aangeboden. Op blz. 10 worden de punten ter besluitvorming weergegeven.

Doel notitie

Doel van deze notitie is dus enerzijds informeren en anderzijds het vragen van instemming met voorgestelde beslispunten.

Kader

Alvorens hiertoe over te gaan volgt in het kort een beschrijving van het kader, waarbinnen voorliggende notitie beschouwd moet worden.

Deze notitie gaat over drie beleidsvelden (MO,VZ en VO), waarvoor de provincie Flevoland, als zelfstandige regio, van het Rijk (Ministerie van VWS) doeluitkeringen ontvangt. De gemeente Almere is centrumgemeente geworden voor deze drie terreinen. Deze situatie is vanaf halverwege 1998 ingezet.

– Vrouwenopvang: Per voornoemde datum kreeg Flevoland een eigen budget voor de Vrouwenopvang. Tot die tijd werd deze regio als zgn. witte vlek aangemerkt m.b.t. de opvang van vrouwen. Vanaf dat moment tot op heden is een volledige vrouwenopvangketen in Flevoland opgezet, bestaande uit: een telefonisch meldpunt, crisisopvang (in Amsterdam en Zwolle) doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord en nazorg. De eerstgenoemde voorzieningen worden uitgevoerd door de Vrouwenopvang Flevoland (een samenwerkingsverband tussen Vrouwenopvang Amsterdam en Vrouwenopvang Overijssel), de laatstgenoemde door de drie in de provincie opererende maatschappelijk werkinstellingen. Voorts wordt door de GGD een monitor voor de Vrouwenopvang ontwikkeld, waarbij relaties moeten worden gelegd met (registratiesystemen van) allerlei instellingen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Lopend jaar is verder een drietal ambulante steunpunten (in Almere en in Lelystad en een zgn. vliegende brigade voor de Noordoostpolder) als experiment opgezet, waarmee de opvangketen gecompleteerd is. Vanuit deze steunpunten wordt preventief gewerkt, d.w.z. dat zo veel als mogelijk wordt voorkomen dat vrouwen uiteindelijk een beroep gaan doen op de Vrouwenopvang.

Recent is tot slot een overleg gestart met de politie in het kader van de aanpak van huiselijk geweld, een onderwerp dat nu ook bij Justitie en  Politie zowel landelijk als regionaal meer aandacht krijgt.

-Verslavingszorg: Per 1/1/2000 is Flevoland als aparte regio voor de verslavingszorg door het Rijk aangemerkt en is de centrumgemeentetaak van Zwolle (die voorheen ook voor Flevoland centrumgemeente was) overgegaan op de gemeente Almere. In 2000 is meteen een Regiovisie Verslavingszorg uitgezet, die in het voorjaar 2001 bestuurlijk geaccordeerd is. Hiermee ligt er een regionaal beleidskader voor dit beleidsterrein. Inmiddels heeft Almere een Regionaal Plan van Aanpak opgesteld als uitwerking van de Regiovisie, waarin onder meer een aantal concrete actiepunten voor de aankomende jaren wordt beschreven. Dit Regionaal Plan van Aanpak is besproken met het beleidsvoorbereidend Regionaal Platform Verslavingszorg en wordt eind november 2001 aan de Regionale Stuurgroep voorgelegd.

Voort is de afgelopen periode door het Cad samen met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeenten Zwolle, Almere, Harderwijk en Lelystad gewerkt aan de ontwikkeling van een kostprijssystematiek en met alles dat daar aan voorafgaat (product- en programmabeschrijvingen e.d.). In het aankomend jaar zal daarom kunnen worden gewerkt met een gedifferentieerde kostprijs per product en zal vervolgens een traject worden ingegaan richting resultaatmeting (voor zover mogelijk).

– Maatschappelijke opvang: Begin dit jaar heeft Almere de centrumgemeentetaak van Lelystad op dit terrein overgenomen. Ook nu is weer een Regiovisie uitgezet, die als regionaal beleidskader moet dienen voor de Maatschappelijke opvang in de provincie. Naar verwachting zal deze regiovisie begin volgend jaar de bestuurlijke besluitvorming in gaan.

Tot slot: voor alle drie beleidsterreinen, maar met name voor de MO en de VZ geldt, dat sprake is van een zeer bescheiden budget dat Flevoland van het Rijk ontvangt. De budgetten hebben vrijwel geen relatie met de bevolkingsontwikkeling en problematiek binnen de provincie.

2. Stand van zaken financiën Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ)

Per 1 januari 2001 zijn de budgetten voor de maatschappelijke opvang en de ambulante verslavingszorg door het Ministerie van VWS samengevoegd, zijnde een logische stap gezien overlap van doelgroepen e.d.. Deze bundeling is vastgelegd in het Besluit van 6 april 2001 houdende wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen  MO, VO en VZ (Stb, 2001, 215).

Per brief d.d. 6 juni j.l. heeft het ministerie de definitieve uitkeringen voor 2001 medegedeeld. Al eerder, in maart 2001, was een indicatie gegeven van de budgetten, waar echter op dat moment nog geen rechten aan ontleend kon worden. Voor MO/VZ gezamenlijk is nu aan Flevoland voor 2001 een bedrag toegekend van:

fl. 3.467.615,–

In bovengenoemd bedrag is een ophoging van fl. 197.301,–voor de MO verwerkt als gevolg van de Motie Dijkstal (landelijk fl. 15 miljoen). Dit bedrag zal, ingaande per jan. 2001, jaarlijks structureel aan Flevoland worden toegekend. Bij de besteding van deze extra middelen dient de bestemming die de Tweede Kamer voor ogen had, te worden betrokken, n.l. dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt).

In antwoord op Kamervragen heeft de Minister tevens aangegeven dat het haar voorkeur heeft om een koppeling te leggen met het landelijk convenant OGGZ: “Gemeenten stellen dat zij over onvoldoende middelen beschikken om het OGGZ-beleid adequaat uit te voeren. Met behulp van de fl. 15 miljoen kunnen zij het beleid intensiveren”.

Het reguliere budget, zonder genoemd extra MO budget, bedraagt fl. 3.270.314,–.

Hiervan is in 2001 besteed:

1.      Verslavingszorg: fl. 1.906.785,– aan het Cad, te weten:

–      fl. 1.487.986,– (bedrag dat van het totaalbudget van de oude centrumgemeente Zwolle is afgescheiden voor Flevoland (en ook al aan Flevoland werd uitgegeven): besteed aan de Cad-vestigingen Lelystad en Almere)

–      fl.  351.703,– (voormalig SVO-geld dat Almere vanaf 1995 voor twee SVO-projecten ontving: besteed aan continuering Begeleid Wonen en Voorkoming Overlast van het Cad in Almere)

–      fl. 67.096,– (voormalig geld van de gemeente Emmeloord: besteed aan het Cad-steunpunt in Emmeloord t.b.v. de NOP)

2.      Maatschappelijke opvang fl. 1.307.605,– aan Arcuris, te weten:

–      fl. 766.837,– de Valk (crisisopvang) te Lelystad

–      fl. 516.722,– Ravesteyn (sociaal pension) te Almere

–      fl.   24.046,– Begeleid Wonen te Lelystad

Resteert uit het regulier budget voor 2001:  fl. 55. 924,–, waarvan in het najaar 2000 is besloten om deze middelen vooralsnog te reserveren voor activiteiten naar aanleiding van de Regiovisies Ambulante verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang  Flevoland (zie ook het Collegebesluit van de gemeente Almere d.d. 5 december 2000, en eerder geaccordeerd door de Portefeuillehouders tijdens het PHO Zorg najaar 2000).

Van dit bedrag zijn inmiddels de accountantskosten ad fl. 2.460,- betaald. Resteert een bedrag ad fl. 53.464,–

Conclusie:

Een tweetal budgetten dient nog te worden besteed:

–      fl.    53.464,–  (activiteiten n.a.v. de regiovisies)

–      fl.  197.301,–  (extra MO-budget 2001 e.v.)

3.      Bestedingsvoorstellen Maatschappelijke opvang (MO)  en Ambulante verslavingszorg (VZ)

Zoals hiervoor opgemerkt, blijkt dat een tweetal budgetten nog kan worden aangewend voor MO dan wel VZ.

3.1      Bedrag ad fl. 53.464,– Dit bedrag kan worden besteed aan activiteiten als gevolg/naar aanleiding van de Regiovisies VZ of MO

Ter besteding van dit bedrag zijn/worden de volgende voorstellen gedaan. De eerste twee (a en b) zijn ter kennisname aan het PHO Zorg de derde ter besluitvorming.

a)      De Regiovisie Maatschappelijke opvang, gestart in het voorjaar 2001, is nog in ontwikkeling. In juni j.l.  heeft het onderzoek- en adviesbureau SGBO, dat de regiovisie opstelt, aangegeven door haar budget heen te zijn en had het Platform, dat de ontwikkeling van de Regiovisie begeleidt, bovendien een verzoek om een aantal extra activiteiten te laten uitvoeren. Dit heeft geleid tot een aanvullende offerte van SGBO. Deze offerte is op 20 augustus j.l. met de beleidsmedewerkers van de Flevolandse gemeente doorgesproken. Aangezien deze bestedingsmogelijkheid al eerder goedgekeurd is door het PHO Zorg is -vanwege de voortgang- aan SGBO inmiddels een toekenningsbrief gestuurd. Het met deze aanvullende opdracht gemoeide budget ad  fl. 14.161,04 wordt uit bovengenoemde middelen betaald.

b)      De Regiovisie verslavingszorg Flevoland is begin 2001 gereed gekomen. Vervolgens is gewerkt aan een uitwerking van deze regiovisie in een Regionaal Plan van Aanpak voor de aankomende jaren. Dit Plan zal eind november 2001 aan de Stuurgroep Verslavingszorg worden voorgelegd. Op voorhand kan al worden gesteld dat -vanwege het beperkte zicht op de aard en de omvang van de verslavingszorgproblematiek- er een beroep zal worden gedaan op een deel van voornoemd budget. Een werkgroep van Cad, GGD, politie en centrumgemeente Almere zal in 2002 een informatiesysteem ontwikkelen waarmee (half)jaarlijks gegevens kunnen worden aangeleverd t.b.v. onder meer de beleidsontwikkeling. Aan de Stuurgroep Verslavingszorg zal in dit kader worden voorgesteld om ten behoeve van het ontwikkelingsproces externe ondersteuning in te kopen voor een bedrag van

ca. fl. 20.000,–

c)    Als gevolg van bovenstaande resteert een budget van fl. 19.302,96. Voorgesteld wordt dit restantbudget

te besteden aan de uitvoering van aanbevelingen uit de Regiovisie Maatschappelijke Opvang, die begin 2002 gereed zal zijn (zie hiervoor 3.2.c).

3.2  Extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal)

Dit budget is halverwege dit jaar door het Ministerie van VWS, n.a.v. de Motie Dijkstal vrijgegeven. De bestemming is vrij algemeen omschreven: dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt). Zoals eerder opgemerkt is dit budget vanaf begin 2001 structureel toegevoegd aan het MO/VZbudget. Aangezien het Ministerie van VWS pas halverwege het jaar de middelen definitief toe heeft gekend, wordt de inzet onderscheiden in een budget van  fl. 197.301,– dat resteert uit 2001 en dat derhalve incidenteel zal worden ingezet en een  budget ad fl. 197.301,– dat vanaf 2002 structureel zal worden ingezet  (Zie hiervoor ook paragraaf 2 Budget MO/VZ).

3.2.1      Incidentele inzet budget 2001

Wat de incidentele inzet betreft moet bedacht worden, dat indien het hieronder beschreven project van het Leger des Heils na evaluatie succesvol blijkt te zijn, gezocht moet worden naar structurele financiering en dan – indien er geen uitbreiding van de rijksmiddelen voor Flevoland plaatsvindt- evt. een structurele bijdrage van de Flevolandse gemeenten uit eigen middelen zal worden gevraagd. Aangezien het betreffende project met name op het terrein van de OGGZ ligt, zou gemeentelijke subsidie ook voor de hand liggen.

a) Activiteiten t.b.v.  het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling

Het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling bestaat bijna 3 jaar en is in het leven geroepen door een groot aantal organisaties in de Openbare Gezondheidszorg.. Deze organisaties hebben in

januari 2000 convenanten opgesteld waarin zij zich verplichten tot het daadwerkelijk samen uitvoeren van het VVM. VVM richt zich op de groep Zorgwekkende Zorgmijders, mensen die niet zelf (meer) om hulp of zorg vragen en  zich veelal in multiproblem situaties bevinden. Problemen als hallucinaties, wanen, achterdocht, onverwerkt verlies, eenzaamheid, een combinatie van verslaving, psychische problemen en soms dakloosheid zijn opvallende kenmerken. Om deze zorgwekkende zorgmijders op een goede manier te kunnen helpen, is bemoeizorg de enige weg. Daarbij wordt hulp/zorg geboden die de cliënt nodig heeft, waarbij vaak anderen bepalen wat goed is voor de client omdat deze hier niet (meer) zelf toe in staat is of teleurgesteld is in de hulpverlening. VVM houdt zich bezig met het op tijd bieden van individuele hulp in situaties waarin (soms acute) problemen dreigen te ontstaan: overlast, dreigende uithuiszettingen, vereenzaming, vervuiling e.d.. Na de meldingen, die veelal via politie, huisartsen, woningcorporaties e.d. binnenkomen, probeert het VVM contact te leggen met de betreffende persoon, gaat vervolgens samen met de convenantpartners na welke opvang nodig is en legt dit vast in zorgplannen. Het is de bedoeling dat de reguliere hulpverlening na verloop van tijd in staat is om de zorg over te nemen. In veel gevallen gaat het om mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn.

Circa 200 meldingen per jaar komen bij het Meldpunt binnen. Hiervan is ongeveer een kwart zeer vervuild, bij circa 25% speelt verslaving (ook) een rol en in 30% van de gevallen is (ook) sprake van psychiatrische problemen. Het grootste deel van de meldingen komt uit Almere en Lelystad. Het Meldpunt VVM constateert enkele gaten in de hulpverlening. Het belang om deze gaten op te vullen is evident. Een deel van de groep zorgwekkende zorgmijders kan de toekomstige groep voor de MO zijn, die al met beperkte capaciteit wordt geconfonteerd. Beperking van de instroom in de MO ligt dan voor de hand. Een van de gesignaleerde leemten in de hulpverlening betreft:

– het bieden van woonondersteuning (mobiel Team Woonondersteuning van het Leger des Heils)

In 2000 was er sprake van 194 uithuiszettingen in heel Flevoland. Wanbetaling is de oorzaak voor het overgrote deel hiervan en had wellicht kunnen worden voorkomen als er een actief hulpaanbod was geweest. Inzet van een zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger de Heils zou  hier een oplossing kunnen bieden. Thans wordt al beroep gedaan op de diensten van het Leger, onderdeel Woonondersteuning, in geval van acute financiële problemen bij de doelgroep. Vaak gaat het dan ook om crisismanagement bij acute uithuiszetting of dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen. De samenwerking tussen VVM en het Leger kan worden opgevat als een vliegende brigade. Het voorstel is nu echter om- indien er bij het VVM een melding binnenkomt van een woningcorporatie op het moment dat huurders na drie maanden, incl. aanschrijvingen, geen huurbetalingen doen- deze meldingen tijdens het casusoverleg te bespreken en dit casusoverleg uit te breiden met een afgevaardigde van het zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger. Deze kan vervolgens worden ingezet om kortdurende (crisis) interventie te plegen (onderzoek, terugkoppeling VVM en doorverwijzing naar reguliere hulpverlening  (AMW, Stadskredietbank e.d.) dan wel zelf (tijdelijk) het financieel beheer uit te voeren. Aangesloten dient te worden bij de bestaande platformen rond de schuldhulpverlening, zoals die bijv. al in Lelystad en Dronten bestaan. De noodzaak voor het gebruikmaken van woonondersteuning door het Leger des Heils is dus gelegen in het outreachend werken waar nodig en het inspringen bij crisismanagement in geval van wachtgeldproblematiek bij de betrokken organisaties. Voorgesteld wordt derhalve om de inzet van het Mobiel Team Woonondersteuning als experiment voor 2 jaar, ingaande per januari 2002, subsidie te verlenen. Uitgaande van een in eerste instantie zeer bescheiden aantal van tussen de 35 en 40 uithuiszettingen per jaar Flevoland-breed, kunnen de kosten op jaarbasis incl. overhead geschat worden op fl. 60.000,–. Dit betekent dat een beslag op de zgn. incidentele middelen van fl. 120.000,– wordt gedaan. 

b) Het laten uitvoeren van een onderzoek naar aard en omvang van het aantal dak- en thuislozen in

Flevoland. Op voorhand kan al worden gesteld dat uit de Regiovisie MO naar voren komt dat het inzicht in de omvang van het aantal dak- en thuislozen in Flevoland per gemeente volstrekt onvoldoende is. Voorts is gebleken dat er ook onvoldoende zicht is op de aard van de problematiek van deze doelgroep als op de aard van de overlast die deze groep evt. met zich meebrengt. Voorgesteld wordt daarom om naar deze problematiek een onderzoek te laten verrichten, waarbij behalve het vergroten van het inzicht eveneens een instrument wordt ontwikkeld waarmee bijv. jaarlijks aan de betreffende informatiebehoefte kan worden voldaan. Tevens zal binnen dit onderzoek een onderscheid moeten worden gemaakt naar leeftijdscategorie, met als doel onder meer ook de categorie zwerfjongeren tussen de 15 en 23 jaar in kaart te kunnen brengen.  Al eerder is onderzoek (o.a. door de GGD) gedaan om het aantal zwerfjongeren in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten waren echter om meerdere redenen niet betrouwbaar. Aangezien de problematiek van zwerfjongeren de laatste jaren steeds meer in de publiciteit is en ook in Flevoland zo nu en dan opduikt lijkt onderzoek naar aard en omvang van deze doelgroep zinvol. De uitkomsten van dit onderzoek dienen voorts ter verdere onderbouwing van het onderzoek dat de GGD thans uitvoert naar de noodzaak/vormgeving van een dagservicecentrum (=laagdrempelige inloopvoorziening voor specifieke risicogroepen, waar praktische en concrete diensten worden aangeboden, zoals koffie/thee, douche, maaltijdvoorziening, kledingomruil, postadres, uitkeringsbeheer, spreekuren van Cad e.d.). De GGD loopt thans bij de uitvoering van het onderzoek eveneens tegen een gebrek aan inzicht in de omvang en aard van de doelgroep aan. Voorgesteld wordt dan ook om een deel van het resterend budget t.b.v. voornoemd onderzoek in te zetten.

c) Voorgesteld wordt het bedrag dat evt. resteert na aanbesteding van laatstgenoemd onderzoek, toe te voegen aan het budget uit par. 3.1 en te reserveren t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO.

3.2.2  Structurele inzet budget 2001

a) Continuering Noodopvang Perspectief (Leger des Heils)

Op  17 mei 1999 opende Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils, zijnde een 24-uurse crisisopvang, haar deuren. Perspectief heeft 25 plaatsen, waarvan 10 plaatsen specifiek bestemd voor jongeren, een voorwaarde van de gemeente Almere bij de toezegging van een projectsubsidie (zie hieronder). De instelling richt zich op jongeren (15 tot 25 jaar), volwassenen en gezinnen met (jonge) kinderen, die in een acute crisissituatie terecht zijn gekomen en tijdelijk onderdak nodig hebben. Voor personen met een ernstige verslaving en/of psychiatrische problematiek bestaat een contra-indicatie. De verblijfsduur binnen Perspectief dient zo kort mogelijk gehouden te worden (max. 3 maanden). Doel is n.l. zo snel mogelijke doorstroom naar reguliere, voor de problematiek van de betreffende personen, geëigende instellingen (Jeugdhulpverlening, Begeleid Wonen, sociaal pension, verslavingszorg e.d.) ofwel naar zelfstandige huisvesting al dan niet met woonbegeleiding.

Half mei a.s. bestond de Noodopvang 2 jaar. De projectsubsidie van de gemeente -indertijd vooralsnog voor 3 jaar bepaald- alsook de financiering door het Leger lopen eind dit jaar af. De bedoeling van beide partijen was om aan het einde van de rit (eind 2001) na te gaan -indien het project succesvol zou blijken te zijn- op welke wijze structurele financiering kan worden gevonden. Wil de continuering van de voorziening vanaf 2002 worden veilig gesteld is in april j.l. de balans opgemaakt. Hieronder volgt in het kort een evaluatie van project Noodopvang Perspectief op hoofdlijnen:

Resultaten

In de kleine twee jaar dat Perspectief heeft gedraaid, zijn de volgende resultaten te melden:

–      363 cliënten zijn opgevangen binnen de crisisopvang, waarvan ongeveer evenveel mannen als vrouwen,  waarvan  ca. 15% een niet-Nederlandse herkomst heeft en ca. 48% jonger is dan 20 jaar

–      47% van de cliënten komt uit Almere en ruim 25% van de cliënten is afkomstig uit de rest van de provincie Flevoland, waarvan zelfs 50% uit Lelystad; 28% komt uit andere delen van het land, maar klopt wel aan bij Noodopvang Perspectief

–      de gemiddelde verblijfsduur bedraagt 47 dagen

–      er is sprake geweest van een gemiddelde (over)bezetting van 108% (in 2000 zelfs 119%)

–      van de opgenomen cliënten is bijna 67% uitgestroomd naar een instelling, waar een vervolgtraject wordt geboden. 14 % van de cliënten  is zelfs direct na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen.

Inbedding in de lokale en regionale infrastructuur

Noodopvang Perspectief heeft zich een plaats binnen de gemeentelijke infrastructuur weten te verwerven. Niet alleen binnen het netwerk van instellingen/projecten op het gebied van jongeren, maar ook binnen het netwerk van algemene voorzieningen. Zo zijn er structurele relaties aangegaan met het Woonbureau Almere, het CAD, het RIBW, het AMW, de stadsbank Almere, de Raad voor de Kinderbescherming, Arcuris (een regionale instelling voor o.a. maatschappelijke opvang met sociaal pension Ravensteyn Almere), Stichting Kompaan,  jongerenwerk de Schoor, Bureau Jeugdzorg Almere. Ook buiten Almere, in de rest van de provincie Flevoland, zijn relaties aangegaan met de stichting jeugdhulpverlening Flevoland, Breakpoint te Lelystad, het meldpunt VVM, het vertrouwensbureau GGD, Vrouwenopvang Flevoland (Almere en Emmeloord). Ook in het kader van de regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland heeft het Leger des Heils een bijdrage geleverd.

Conclusies

Voorgaande geeft aan dat Noodopvang Perspectief de afgelopen twee jaar als project succesvol heeft gedraaid. Perspectief voldoet in een grote behoefte, waarbij de vraag zelfs de capaciteit overtreft. In een groot aantal gevallen heeft doorverwijzing moeten plaatsvinden buiten de provincie. Ook is sprake van inbedding van Perspectief in de voorzieningeninfrastructuur zowel op lokaal, als op regionaal niveau.

Op grond van bovenstaande conclusie is/wordt een bestedingsvoorstel tot continuering van de Noodopvang Perspectief gedaan zowel aan het College van B&W van de gemeente Almere als  aan de regiogemeenten in Flevoland:

In het kader van Nieuw Beleid 2002 van de gemeente Almere is op 8 november j.l. ingestemd met een gemeentelijke subsidie van fl. 500.000,- vanaf 1/1/2002 vooralsnog voor 2 jaar. Bij succesvol functioneren zal bezien worden in hoeverre deze subsidie op structurele basis kan worden verschaft. De begroting van Noodopvang Perspectief bedraagt fl. 753.800,– (voor 25 plaatsen). Dit betekent dat nog een bedrag van

fl. 253.800,– resteert. Aangezien gebleken is dat Noodopvang Perspectief ook een duidelijke regionale functie heeft: een kwart van de cliënten komt uit de rest van de provincie, wordt voorgesteld om de extra bijdrage MO/VZ, zijnde een bedrag van fl. 197.301,–, vanaf 2002 jaarlijks structureel te besteden aan Noodopvang Perspectief.

Voorgaande betekent dat het Leger in ieder geval voor 2002 fl. 56.499,– zelf moet bijpassen. 

Voorts moet worden opgemerkt dat Noodopvang Perspectief op dit moment al geconfronteerd wordt met overbezetting. Op termijn zal daarom, indien voorgaande zich doorzet, gestreefd moeten worden naar uitbreiding van de capaciteit.

4. Stand van zaken financiën Vrouwenopvang

a) Terugblik op de VO-financien van 1998 tot en met 2000 op hoofdlijnen:

In 1998 kreeg Flevoland voor het eerst een budget voor de VO toegewezen en werd Almere centrumgemeente voor de dit beleidsterrein. Aangezien  het geld pas halverwege 1998 vrijkwam, hoefde het budget ad fl. 809.585,- niet in dat jaar te worden uitgegeven. Gestart is toen wel met de voorbereiding van het onderzoek naar de mogelijke vormgeving van de VO in Flevoland door bureau ICS (fl. 30.008,04). Het VO-budget is dus vrijwel volledig meegegaan naar 1999.

In 1999 is door het Min. van VWS een bedrag ad fl. 835.880,– verschaft. In tototaal (1998 en 1999) was er toen een bedrag van  fl. 1.615.455,60 beschikbaar.  Hiervan heeft de gemeente Almere, in overleg met de regiogemeenten, een totaalbedrag van fl. 1. 364. 997,30 besteed, te weten

– een  voorbereidingsbudget aan de Vrouwenopvang Flevoland ad fl. 182.833,– verschaft ter

  implementatie van de vrouwenopvang in Flevoland. Dit bedrag  is voor het grootste deel besteed aan  PR-

  kosten, inrichtingskosten van de noodbedden in Amsterdam en Zwolle, coördinatiekosten t.b.v. de

  voorbereiding, de voorbereiding van het telefonisch aanbod e.d.. Het restant (fl. 47.146,–) per 1/1/2000 is 

  volledig besteed aan materiele kosten van de doorstroomprojecten in Almere (tijdelijke voorziening) en

  Emmeloord

– een startbudget van fl.  1.075.464,–aan de Vrouwenopvang Flevoland  bestemt voor inrichting e.d. van de

  tijdelijke en definitieve doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord als ook t.b.v. investeringen

  ten einde de exploitatielast te verlagen (opbouw onderhoudsfonds e.d.) van de definitieve

  doorstroomvoorziening, waarvan verwacht wordt dat de bouw hiervan in het najaar 2001 zal starten.

  Tegelijkertijd is ook besloten dat evt. resterende gelden  kunnen worden ingezet voor eenmalige

  projecten/activiteiten. Inmiddels is uit dit bedrag fl. 183.000,– aan materiele kosten t.b.v. de 

  doorstroomvoorziening betaald. Resteert fl. 892.464,–

– een startbudget van fl. 8.000,– voor de GGD ter voorbereiding/ontwikkeling van de monitor.

– een budget van fl. 98.700,36 aan ICS-onderzoek.

Resteerde een budget van fl. 250.441,–1. Dit  bedrag is volledig meegegaan naar 2000, aangezien jaarlijks max. 30% van het ter beschikking gestelde bedrag  (zijnde fl.  250.769,–) naar het volgende jaar mag worden meegenomen. Dit bedrag wordt met name gereserveerd voor de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere.

In 2000 is door het Rijk een bedrag van fl. 863.041,– beschikbaar gesteld. Dit bedrag is volledig aan de Vrouwenopvangketen, de GGD en het AMW besteed.

Resteerde nog het gereserveerde bedrag van 1999 ad fl. 250.441,–.

Hieruit is onder meer betaald:

a)      fl.  19.530,– kosten symposium Vrouwenopvang

b)      fl.  23.530,– ICS

c)      fl. 1.610,– accountantskosten

d)      fl. 87,– enkele kleine uitgaven

Het restant 1999 bedroeg daarmee in 2000  fl. 205.684,–. Dit bedrag is volledig meegegaan naar 2001, aangezien weer max. 30% van het in 2000 beschikbaar gestelde bedrag mocht worden gereserveerd.

2001

Per brief d.d. 6 juni 2001 is het definitieve budget voor de VO bekendgemaakt. Het bedrag voor 2001 is

fl. 863.0412,–. Dit budget is volledig besteed :

–      fl 756.570,– aan de Vrouwenopvang Flevoland (meldpunt, residentiele opvang, doorstroomprojecten

       Almere en Emmeloord

–      fl. 85.176,– aan de drie in Flevoland opererende maatschappelijkwerk instellingen t.b.v. de nazorg

–      fl. 21.326,– aan de GGD t.b.v. monitoring

In 2001 is eveneens, in overleg met de regiogemeenten (zie brief d.d. 27/6/2001), besloten om uit het startbudget (fl. 892.464,–) dat in 1999 aan de Vrouwenopvang Flevoland was toegekend (zie hiervoor), een bedrag van

fl. 175.000,- te besteden aan de preventieprojecten Almere (klein deel in cofinanciering met de gemeente Almere), Lelystad (volledig) en Emmeloord (in cofinanciering met de provincie Flevoland). Deze ruimte was beschikbaar omdat de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere op zich heeft laten wachten en bovendien de verwachting is dat er geld uit dit budget zal resteren. Vermeld moet worden dat deze 3 preventieprojecten experimenten zijn en tot eind 2002 gesubsidieerd worden. Dat betekent dat deze projecten halverwege 2002 geëvalueerd moeten worden ten einde na te gaan of en in hoeverre de experimenten dusdanig succesvol zijn dat tot continuering en dus structurele financiering kan worden overgegaan. Vooralsnog is geen sprake van uitbreiding van het Rijksbudget voor Flevoland. Een mogelijke nieuwe financieringsbron zouden de gelden t.b.v.  het integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten kunnen zijn. Immers het voorkomen (en de aanpak) van huiselijk geweld is een onderdeel dat binnen het veiligheidsbeleid een plaats zou moeten krijgen. In Amsterdam waar voornoemde steunpunten al enige tijd functioneren, worden deze ook via het veiligheidsbeleid gefinancierd.

Tot slot:

Afgezien van de jaarlijkse reservering t.b.v. de definitieve doorstroomvoorziening in Almere, resteert er geen budget. Pas na afronding van de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening, zal duidelijk worden welk deel van de reserveringen (bij de gemeente Almere en bij de Vrouwenopvang Flevoland) resteert.

**********************

5. SAMENVATTING: TER KENNISNAME/BESLUITVORMING:

1.      IN TE STEMMEN MET/KENNIS TE NEMEN VAN BESTEDING VAN HET RESTANT BUDGET MO/VZ AD FL 53.464,– AAN:

–      T.k.n. : Aanvulling onderzoek SGBO inzake regiovisie MO Flevoland: fl. 14.161,04

–      T.k.n.: Externe ondersteuning ad  fl. 20.000,- t.b.v. verbetering inzicht in verslavingsproblematiek in Flevoland.

–      Besluitvorming: reservering  t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO.

2      IN TE STEMMEN MET BESTEDING VAN DE EXTRA MIDDELEN MO AD FL. 197.301,–VOOR 2002 EN VERDER  AAN:

–      (aanvullende) financieringNoodopvang Perspectief van het Leger des Heils op structurele basis vanaf

        1/1/2002: fl. 197.301,– op jaarbasis

Incidenteel uit het budget ad fl. 197.301,– voor 2001:

–      Het bieden van woonondersteuning door het Leger des Heils eenmalig voor 2 jaar vanaf 1/1/2002:

        fl. 60.000,- op jaarbasis (totaal fl. 120.000,–)

–      Onderzoek naar aard en omvang doelgroep MO in Flevoland ( incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend

–      Reservering t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO: restantbudget

BIJLAGE 1: Aantal inwoners in Flevoland, naar gemeente, per 1-1-2001 en 1-1-2005

INWONERS:

GEMEENTE  1-1-2001  1-1-2005

Almere   150.374  182.630 (2010: 210.177)

Lelystad  64.558   74.903

NOP   43.654   n.n.b.

Dronten  35.576   38.060

Zeewolde  18.500   21.500 (ruwe schatting)

Urk   16.230   17.500 (geen officiële prognose)

Totaal:   328.892  378.247 (uitgegaan van 0-groei NOP)

(bron: Gemeenten, opgevraagd op 2 aug. 2001)

1 Volgens berekening zou dit een bedrag van fl. 250.458,30 moeten zijn. De financiële administratie komt echter fl. 17,30 lager uit.
2  Ook hier zit een verschil van fl. 30,– met de financiële administratie. Het budget dat besteed is komt fl. 30,– hoger uit.

  Gemeente Almere

  Gemeente Almere
Aan het college van Burgemeester & Wethouders

1.6 Varianten

De gemeente zal keuzes moeten maken ten aanzien van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang/huiselijk geweld. Ter onderbouwing van die keuzes zijn doelstellingen aangegeven die staan voor de maximale variant. Het maximum behelst uitsluitend de eventuele gemeentelijke financiering, die bedoeld is als aanvulling op het rijksbudget. Ook in de derde variant met de hoogste inzet van gemeentelijke middelen blijft het tekort voor heel Flevoland ad € 1,3 miljoen, hetgeen het huidige tekort is in de rijksdoeluitkering. De onderbouwing is geleverd in het kader van het Project Toekomst Almere. Slechts bij een toezegging van het Rijk voor deze extra middelen kan een sluitende keten met voldoende capaciteit gerealiseerd worden voor geheel Flevoland.

Om, los van de evt. verhoging van de Rijksdoeluitkering, te komen tot een betere invulling van het regionaal en lokaal beleid maatschappelijk opvang / huiselijke geweld (vrouwenopvang) Almere zijn er drie varianten ontwikkeld:

1. optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering;

2. optimalisering bestaand beleid bijhouden van de groei van de problematiek;

3. optimalisering bestaand beleid + groei bijhouden en gemeentelijke bijdrage aan het realiseren van een basissysteem.

1.7 Samenvatting keuzes drie varianten

Per variant zijn mogelijke keuzes aangegeven en de verwachte consequenties voor het beleid en financiering. Het College zal op grond van een integrale afweging in het kader van de Perspectievennota haar voorkeur bepalen.

In alle varianten is er sprake van optimalisering van bestaand beleid door de langdurige intensieve zorg niet meer te vergoeden uit de middelen voor de Maatschappelijke Opvang maar te verwijzen naar de AWBZ. Hierdoor komen in beperkte mate middelen vrij die aangewend kunnen worden voor intensivering van preventie huisuitzettingen, woontraining en begeleid wonen.

In variant 1 is, uitgaande van het feit dat er geen extra gemeentelijke middelen beschikbaar komen, sprake van achteruitgang in het totaal beschikbare budget vanwege de afloop van de horizonfinanciering Noodopvang Perspectief Almere eind 2006. Door herschikking van de rijksmiddelen als gevolg van de sluiting van het Sociaal pension Ravesteyn Almere en een subsidieverlaging van Stichting CAD (verslavingszorg) kan vanaf 2007 de Noodopvang gecontinueerd worden. Om de doorstroom van volwassenen uit de Noodopvang en de crisisopvang De Valk in Lelystad te verbeteren worden incidenteel en beperkt extra rijksmiddelen ingezet op de woonbegeleiding. Tevens kan voorzien worden in de incidentele dekking met rijksmiddelen van een deel van het begrotingstekort van de nachtopvang Lelystad. Tenslotte kan een Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland gerealiseerd worden middels een gemeentelijke bijdrage van € 10.921 in 2005, € 17.473 in 2006, € 21.843 in 2007 en structureel vanaf 2008 € 21.843. De financiering van het steunpunt is naar het oordeel van het College een optimalisering van het bestaande beleid aanpak Huiselijk Geweld in Flevoland. Voortzetting van het huidige beleid is onvermijdelijk omdat anders het Ministerie van VWS haar structurele bijdrage van in totaal 60% terugtrekt. Ten tweede omdat in het geval de centrumgemeente Almere niet haar gemeentelijke bijdrage realiseert het niet waarschijnlijk is dat de andere vijf Flevolandse gemeenten een bijdrage leveren aan het steunpunt.

In variant 2 wordt bovenop de herschikking in variant 1 een intensivering voorgesteld inclusief het steunpunt huiselijk geweld van € 97.473,= in 2006 tot € 116.843,= structureel per jaar in 2009. De intensivering wordt ingezet voor de preventie van huisuitzettingen en woonbegeleiding voor volwassenen na uitstroom uit de Noodopvang Almere. Specifiek wordt bijgedragen aan het mede realiseren van een woon-leer- en werkproject voor risicojongeren, de zogenaamde Foyer des Jeunes.

In variant 3 wordt op dezelfde onderwerpen als in variant 2, maar dan tot het niveau van een Almeers basissysteem van vroegsignalering, preventie, opvang, handhaving en herstel, een intensivering voorgesteld van € 167.473 in 2006 tot € 366.843 structureel per jaar in 2009.

Los van de varianten handhaaft de gemeente Almere als centrumgemeente haar claim van 1,3 miljoen euro bij het Rijk. Pas na toekenning van deze claim kunnen we een dagopvang / dienstencentrum realiseren en kunnen we tot een regionaal sluitende aanpak komen met de inhaalslag voor voldoende capaciteit.

HOOFDSTUK 2: Uitwerking drie varianten

2.1 Overzicht actuele uitgangssituatie

Tabel 2: Overzicht actuele uitgangssituatie

In deze tabel is het bestaande beleid en de begroting 2005 leidend.

In de tabel in de kolom “Rijk” is de huidige rijksdoeluitkering zichtbaar. In de kolom “Almere” is de huidige gemeentelijke financiering opgenomen.

Functie 2005 2006 2007 2008 2009
  Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere
1.MaatschappelijkeOpvang                    

VroegSignalering

                   
Meldpunt VVM Almere                    
Preventie                    
Beperkt inkomensbeheer (vaste lasten rekening)                    
Preventie huisuitzetting(regio) 41.000   41.000   41.000   41.000   41.000  
Briefadressen (regio) 18.055   18.055   18.055   18.055   18.055  
Opvang
                   
Dagopvang Almere+ regio                    
Instroom overlegAlmere                    
Noodopvang Almere + regio 126.514 227.000 126.514 227.000 126.514   126.514   126.514  
Crisisopvang Lelystad + regio 422.039   422.039   422.039   422.039   422.039  
Gezinsopvang Almere + regio                    
Nacht /winteropvang Lelystad+ regio 18.000   18.000   18.000   18.000   18.000  
Calamiteiten budget Almere   35.000                
Handhaving                    
Sociaal pension Almere + regio 285.000   285.000   285.000   285.000   285.000  
Woonbegeleidingjongeren                    
Woonbegeleiding volwassenen Almere + regio                    
Woontraining (Zwerf)jongeren Lelystad + regio 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000
Woonbegeleiding volwassenen Lelystad + regio 14.257   14.257   14.257   14.257   14.257  
Sociaal pension Emmeloord + regio 25.301   25.301   25.301   25.301   25.301  
Herstel                    
2. Ambulante VerslavingszorgFlevoland 978.324 17.000 978.324   978.324   978.324   978.324  
3. Vrouwenopvang Flevoland 545.197   545.197   545.197   545.197   545.197  
Nazorg Almere 11.353   11.353   11.353   11.353   11.353  
Nazorg Lelystad 11.353   11.353   11.353   11.353   11.353  
Nazorg NOP/Urk 11.353   11.353   11.353   11.353   11.353  
Steunpunt Huiselijk Geweld (regio)* 54.720   54.720   68.400   68.400   68.400  
4. Organisatiekosten 28.000   28.000   28.000   28.000   28.000  
Totaal 2.634.519 329.000 2.634.519 277.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000

* Ministerie VWS financiert 60% van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, mits de zes Flevolandse gemeenten samen 40% bijdragen. Indien de gemeenten niet bijdragen vanaf 2005 vervalt de bijdrage van VWS.

2.2 Variant 1: optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering

Bij ongewijzigd beleid en geen intensivering loopt de gemeentelijke bijdrage terug van € 329.000,= in 2005 naar € 71.843 in 2007.

Optimalisering wordt gerealiseerd door middel van herschikking van de rijksmiddelen. De maatschappelijke effecten van de optimalisering zijn verantwoord onder de toelichting.

Herschikking regionale rijksdoeluitkering VWS:

Conform de besluitvorming van het College en de Raad over de begroting 2005 wordt in onderstaand overzicht voorgesteld welke nieuwe bestemming gerealiseerd kan worden door middel van herschikking van de rijksmiddelen.

Het totaal te herschikken bedrag uit de regionale rijksdoeluitkering is € 499.000. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

1.      Vermindering projectsubsidie Ambulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD) “outreachend werken Almere”: € 64.000 met ingang van 2005.

2.      Vermindering subsidie crisisopvang De Valk/Arcuris Lelystad: € 50.000 met ingang van 2005.

3.      Stopzetting subsidie Sociaal pension Ravesteyn/Arcuris Almere: € 285.000 met ingang van 2006.

4.      Vermindering subsidie Amulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD): € 100.000 met ingang van 2006.

Conform de besluitvorming van het College en Raad over de begroting 2005 worden de subsidiemiddelen ad

€ 50.000,= van De Valk/Arcuris met ingang van 2005 herbeschikt ten behoeve van Woonbegeleiding voor volwassenen ter verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang Perspectief.

De projectsubsidie ad € 64.000,= van Stichting CAD “outreachend werken Almere” wordt met ingang van 2005 herbeschikt ten gunste van Intensieve gezinsopvang Leger des Heils, waardoor tevens bijgedragen wordt aan een verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang.

In tabel 3 wordt inzicht gegeven in de herschikking van de structurele rijksmiddelen Maatschappelijke opvang vanaf 2005. In 2006 valt het bedrag van € 300.000,= vrij omdat de gemeentelijke horizonfinanciering van de Noodopvang tot en met 2006 loopt. In tabel 4 wordt inzicht gegeven in de mogelijke bestemming van het vrijvalbedrag ad € 300.000,= rijksmiddelen 2006 (eenmalig).
Samenwerking RIWB
Arcuris werkt aan nauwere samenwerking met de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nijmegen en Tiel. Zo hopen RIBW en Arcuris samen tot een nog specifieker hulpaanbod te komen voor dak- en thuislozen.
Multifunctioneel centrum: evaluatie in de maak
De nachtopvang in het multifunctioneel centrum in Nijmegen heeft geregeld lege bedden. Daarnaast zorgden gebruikers van de alcoholopvang die in 2004
is geopend, voor overlast. De leegstand, onrust en overlast trokken in 2005
de aandacht van de lokale politiek. Arcuris en De Grift evalueren de ervaringen en situatie en ook de gemeente Nijmegen laat een evaluatie uitvoeren. Wat die evaluaties opleveren, wordt in 2006 met de gemeente Nijmegen besproken.
Pompestichting en Rooyse Wissel
Elk jaar breiden we onze samenwerking met de Pompestichting verder uit. In 2005 kocht de stichting meer plaatsen in voor hun cliënten bij begeleid wonen en de Werkplaats. Helaas is de Rooyse Wissel halverwege 2005 gestopt met het inkopen van plaatsen bij Arcuris.
Samenwerking De Hostert op papier
Onze samenwerkingsafspraken met De Hostert zijn in 2005 in een overeenkomst vastgelegd. Speciale aandacht kreeg de verantwoording van geleverde zorg aan het Zorgkantoor.
Focus op zwerfjongeren
Stichting Glorieux richt zich in Nijmegen op hulp aan zwerfjongeren. Arcuris gaat met Glorieux samenwerken, om zo de handen ineen te slaan voor deze kwetsbare, jeugdige groep.
Niet in de kou
In Tiel werken we steeds nauwer samen met de gemeente. Zo kregen de dagopvang en het dienstencentrum al een duidelijke plek in de gemeenschap. Eind 2005 ging ook de ‘koude opvang’ van start. Van december 2005 tot maart 2006 werd en wordt de opvang dertig nachten opengesteld als het weer daar aanleiding toe geeft. De volgende stap is een definitieve nachtopvang, die waarschijnlijk in 2006 opengaat.
PAG 32 | JAARVERSLAG ARCURIS 2005

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s