De AWBZ gelden bestemd voor 24 plaatsen in sociaal pension de Wissel Leger des Heils Den Haag,datum 2001.

RE: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ‏
20-1-2010
Beantwoorden
 Landelijke Vereniging Thuislozen Toevoegen aan contactpersonenAan ‘Berden, C.’, ‘Ruud Donker’
Van: Landelijke Vereniging Thuislozen (lvt@thuisloos.nl)
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 11:43:55
Aan: ‘Berden, C.’ (C.Berden@seo.nl)
CC: ‘Ruud Donker’ (kingkong1621@live.nl)Geachte heer-mevrouw Berden,Uiteraard kunnen wij u wel een mogelijke kandidaat doelgroeper voorstellen, maar in het blad van de NPCF `Vraag in Beeld` van Juni 2009, waarin opgenomen een uitgebreid interview met Jet Bussemaker over de veranderingen in de AWBZ, kunt u wellicht meer informatie hierover vinden.Wat de directe praktijk betreft kunt u evt. dhr Ruud Donker benaderen, hij woont in Zwolle en maakt gebruik van de Maatschappelijke Opvang aldaar.U kunt hem bereiken via 038 4548145 of via de CC.

En verder wil ik wijzen op de bijeenkomst van Zorg en Zekerheid d.d. 29 januari a.s. met als onderwerp `Positie van de Cliènt` waarin de keuzevrijheid uiteraard centraal staat. (Tel. 071 5825911)

Wat betreft de mantelzorgers, vallen deze tegenwoordig niet allen onder de WMO, m.n. de gemeenten?

In afwachting van uw reactie,

Ton de Vries, voorzitter

——————————————————————————-

Van: Berden, C. [mailto:C.Berden@seo.nl]
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 12:03
Aan: lvt@thuisloos.nl
CC: Houkes, A.
Onderwerp: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ

Geachte heer/mevrouw,

Ons verzoek: Graag zouden wij iemand binnen uw organisatie interviewen over de wenselijkheid van al of niet meer keuzevrijheid voor patiënten en mantelzorgers binnen de AWBZ.

Wie zijn wij: Wij zijn onderzoekers van de stichting economisch onderzoek, gelieerd aan de universiteit van Amsterdam. (www.seo.nl) We doen een onderzoek in opdracht van het ministerie van economische zaken naar keuzevrijheid voor patiënten en hun mantelzorgers in de AWBZ.

Waarover willen we met u praten: Het ministerie van economische zaken wil graag meer keuzevrijheid voor patiënten in de AWBZ, maar hoort tegelijkertijd vaak dat dat niet bij iedereen zomaar kan. Dit geldt dan met name voor de AWBZ omdat dit deels “kwetsbare groepen” betreft. Het gaat dan met name over sommige mensen met een verstandelijke beperking, sommige mensen met Alzheimer en sommige mensen met een psychiatrische aandoening. Die groepen zijn echter vrij breed. Personen uit deze groepen verschillen. Sommigen zullen dit (wellicht met hulp van mantelzorgers) wel kunnen en anderen niet. Het ministerie van economische zaken wil graag weten welke persoonlijke en omgevingsfactoren mensen al dan niet te kwetsbaar maken om zelf zorg te kunnen kiezen. Moeten er groepen beschermd worden van keuzevrijheid en zo ja welke groepen? Of is maximale keuzevrijheid altijd beter? Naast de mening van patiëntenverenigingen hierover, zijn we ook geïnteresseerd in de mening van een belangenbehartiger als de Landelijke vereniging dak- en thuislozen. Dit omdat sommige dak- en thuislozen een psychische of psychiatrische aandoening hebben waarmee ze een hele kwetsbare groep zijn. Graag zouden we hierover willen praten met iemand van de Landelijke vereniging dak- en thuislozen.

Is dit mogelijk? En zo ja, wie van uw organisatie zouden we hiervoor kunnen vragen?

met vriendelijke groet, Caroline Berden en Aenneli Houkes (projectleider)
___________________________________________

dr. C.D.A.M. Berden

Onderzoeker Cluster Zorg en Zekerheid

SEO Economisch Onderzoek

Roetersstraat 29

1018 WB Amsterdam

T +31 20 525 1664

F +31 20 525 1686

E c.berden@seo.nl

I http://www.seo.nl

Wie belazert nu wie in Nederland als het gaat om fraudezaken rondom de AWBZ.

Het leger des heils beweert in de Elsevier van 28 juni 2009 dat zij pas in 2003 een beroep deden op de AWBZ voor huisvesting van dak en thuislozen.
Maar dat valt niet te rijmen met dit gemeentestuk van Den Haag waar in staat dat sociaal pension de Wissel leger des Heils al in 2001 AWBZ ondersteuning ontving voor 24 plaatsen voor daklozen in dit sociaal pension de Wissel.
En waarschijnlijk zijn deze AWBZ praktijken al in een vroeger stadium begonnen overal in Nederland,maar wie controleert dat?
Hoezo AWBZ fraudepraktijken?
woensdag

19 januari 2011MobielNieuwsbriefContactRSSWeekblad
Elsevier
Nederland

‘Leger des Heils afhankelijk van AWBZ-potje overheid’

dinsdag 28 juli 2009 07:43

Het Leger des Heils wordt grotendeels gefinancierd door de overheid. Van 2003 tot 2008 is de subsidie opgelopen van 122 miljoen euro naar 220 miljoen euro.
Sinds 2003 kan het Leger des Heils een beroep doen op het AWBZ-potje van de overheid
Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag.
Het Leger des Heils heeft de afgelopen jaren zelf ongeveer 20 miljoen euro bij elkaar gecollecteerd.

AWBZ

De subsidie is zo toegenomen doordat opvanginstellingen, zoals het Leger des Heils, sinds 2003 een beroep mogen doen op de AWBZ-pot (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De wet is bedoeld om onverzekerbare zorg te financieren.
Het geld wordt door de christelijke ‘soldaten’ gebruikt voor de opvang van (ex-) verslaafde en psychiatrische dak- en thuislozen.
In 2003 kwam 33,6 miljoen euro via de AWBZ bij het Leger binnen en in 2008 was dat 68,6 miljoen euro.

Loterij

Eerder dit jaar concludeerde bureua Zorgdesk dat het aanvragen van AWBZ om onverzekerbare zorg te financieren een loterij is. De hoogte van het bedrag is volledig afhankelijk van de grillen van de ambtenaar in kwestie.
De 22 miljard euro aan zorg wordt door 2.500 instanties in Nederland geleverd aan 588.000 Nederlanders. Uit een inventarisatie van de Volkskrant bleek ook al volstrekt onduidelijk waar het AWBZ-geld naartoe gaat.

Door Maartje Willems

RIS086441_28-05-2001
Gemeente Den Haag
Inlichtingen bij:
L.N. Tan
Postadres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Telefoon 070 – 3535522
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Telefax 070 – 3532782
Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van
22 maart 01
Aan het bestuur van Uw kenmerk
Stichting Zorg en Welzijn (De Wissel)
Nederlandsch Leger des Heils Ons kenmerk
Noordvliet 113 OCW/2001.4430
8921 GE LEEUWARDEN Doorkiesnummer
(070) 3535522
Aantal bijlagen
1
Datum
Onderwerp
Beschikking 2001 (VPS)
Geacht bestuur,
Hierbij treft u de beschikking aan voor de productafspraken 2001, welke is gebaseerd op uw
subsidieaanvraag. De producten worden geleverd volgens de verplichtingen (zie paragraaf III) en
binnen het budget zoals genoemd in paragraaf II. Het budget dat is opgenomen in het
Bestedingsprogramma Welzijnsorganisaties 2001 is u reeds meegedeeld bij brief van 11 januari 2001,
kenmerk OCW/2001.149.
I. Inleiding
Uw instelling valt reeds een aantal jaren onder de Verordening Productsubsidiëring Den Haag (VPS).
Sinds vorig jaar is een begin gemaakt met het opstellen van de begroting en het omschrijven van de
producten conform de regels van de verordening. De ontwikkeling van de producten, productprijzen
e.d. is zodanig gevorderd dat nu een begin gemaakt kan worden om conform de VPS af te kunnen
rekenen. Het jaar 2001 zal als oefenjaar gebruikt worden. Over de afrekening volgens de VPS zult u
nog een afzonderlijke brief met aanwijzingen ontvangen.
II. De begroting.
U heeft uw aanvraag ingediend binnen het daarvoor gestelde subsidievolume voor uw instelling zoals
vermeld in het Bestedingsprogramma Welzijnsorganisaties 2001. Het gaat om een bedrag van
f 326.058, 00 (€ 147.959).
Inmiddels is bekend dat de subsidies zoals opgenomen in het Bestedingsprogramma
Welzijnsorganisaties 2001 met 2,8% (trend) worden aangepast. Voor uw instelling bedraagt deze
aanpassing f 9.130,00 ( € 4143). Uw subsidie wordt hiermee verhoogd en komt daarmee op
f 335.188,00 (€ 152.102).
In de financiering van uw exploitatie 2001 heeft u naast de beschikbare subsidie 2001 ad
f 335.188,00 (€ 152.102) rekening gehouden met:
– eigen bijdragen cliënten : f 296.856,00 (€ 134.707)
-financiering AWBZ 24 plaatsen f 250.920,00 (€ 113.863)
2
De totale capaciteit bedraagt 43 plaatsen, waartdoor een tekort ontstaat in de financiering van 19
plaatsen voor een bedrag van f 219.555,00 (€ 99.629,72)). Wij zijn bereid het tekort tot maximaal dit
bedrag over 2001 te subsidiëren.
U heeft aangegeven dat vanwege de verbouwingen in het jaar 2001 de bezetting minder zal worden
en daarmee ook de eigen bijdrage.Als gevolg hiervan verwacht u een extra tekort van circa
f 148.000,00 (€ 67.159). U zult in de loop van dit jaar bezien in hoeverre dit tekort opgevangen kan
worden binnen de totale exploitatie van uw stichting. De resultaten zult u tenslotte in de jaarrekening
2001 aangeven.
III. Algemene subsidieverplichtingen
De gemeente Den Haag verleent subsidie in 2001 voor het leveren van de onder IV genoemde
producten aan de Stichting Zorg en Welzijn -Nederlandsch Leger des Heils, De Wissel, op grond van
de Verordening Productsubsidiëring Den Haag (VPS) onder de volgende voorwaarden:
1. De stichting ontvangt voor de te leveren producten, zoals deze in de beschikking zijn vastgelegd, een
ongedeeld budget. Het budget is bestemd voor de kosten die de stichting maakt om tot levering van de
producten te komen.
2. De bevoorschotting van het budget is zoals meegedeeld in de brief van 11 januari 2001, kenmerk
OCW/2001.149 en zal worden verhoogd met f 219.555,00 (i 99.629,72) ten behoeve van de 19
plaatsen die niet zijn gefinancierd door de AWBZ.
3. De stichting dient bij de concrete invulling van de vastgelegde producten te zorgen voor een
samenhang tussen die producten en dient binnen de geboden mogelijkheden flexibel in te spelen op
veranderingen in de vraag van de doelgroep(en).
4. Onder verwijzing naar het genomen raadsbesluit inzake de VPS (rv 63/1993), zal de stichting haar
verantwoordelijkheden voor de te leveren producten niet kunnen overdragen aan derden.
5. De stichting verplicht zich om in het subsidiejaar 2001 de in deze beschikking opgenomen producten
te leveren. De stichting houdt hiertoe een adequate registratie bij op basis waarvan zij kan aantonen dat
de afgesproken producteenheden daadwerkelijk zijn geleverd. De producten voldoen aan de
beschrijvingen overeenkomstig het productenboek van de stichting van het jaar 2000.
6a. Over de feitelijke levering van aantallen producten en gerealiseerde productprijzen in 2001 wordt na
afloop van het subsidiejaar aan de gemeente gerapporteerd. Er wordt een begin gemaakt met het
afrekenen van de producten conform de VPS. Een en ander conform de nadere richtlijnen voor de
jaarrekening van de stichting en de zogenaamde gekantelde jaarrekening 2001.
6b. De stichting zal tussentijds rapporteren (tussenrapportages) over de voortgang van de productie.
Op de tussentijdse rapportage is zonodig artikel 24 lid 1 en 2 van de VPS van toepassing. Voor 2001 zal
de stichting alsnog rapporteren over de haalbaarheid van de afgesproken producten.Hierbij wordt een
afzonderlijke richtlijn afgegeven.
3
6c. De stichting rapporteert na afloop van het subsidiejaar over de behaalde resultaten in de vorm van
een inhoudelijk jaarverslag. Hiervoor wordt een afzonderlijke richtlijn afgegeven.
7. De stichting verleent medewerking aan controle door een gemeentelijke inspectie conform de
artikelen 16 (lid2) en 18 (lid 1) van de VPS en de strekking van de notitie “Instelling Inspectie
Productsubsidiëring” van 9 januari 1995 (reeds in uw bezit).
IV. De te leveren producten.
Het sociaal pension heeft in totaal 43 plaatsen. Op dit moment is de verbouwing van De Wissel voltooid
en zijn daar 28 plaatsen gerealiseerd. De verbouwing in Elviraland zal tegen de zomervacantie af zijn
en zal 15 plaatsen realiseren.
In uw beleidsvisie gaat u ervan uit de door- en uitstroom vanuit het sociaal pension te stimuleren door
deze functie over twee voorzieningen te verdelen, waarbij de één bij de ander aansluit. Vanuit de
Wissel kunnen mensen doorstromen naar Elviraland, die als woonpension fungeert. Het is een vorm
van begeleid wonen. Tenslotte is het de bedoeling dat mensen vanuit Elviraland verder uitstromen naar
zelfstandig wonen of anderszins. Wij ondersteunen uw beleid van harte, want het sluit goed aan bij onze
beleidsuitgangspunt voor de maatschappelijke opvang van door- en uitstroom opdat de opvang niet
verstopt raakt en opdat mensen terugkeren in de maatschappij.
De producten die wij van u afnemen zijn de volgende.
P r o d u c t e n De Wissel Elviraland Toelichting
Aantal producten 28 15 totaal 43 plaatsen
Prijs per eenheid f 30.693,00 f 24.777,00
Prijs totaal product f 859.396,00 f 371.648,00
Subsidie gemeente f 335.188,00 f 219.555,00
(incidenteel)
incidenteel
Bijdrage AWBZ f 250.920,00 —
Eigen Bijdrage f 296.856,00 f 137.655,00
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
de secretaris, de burgemeester,
J.A.M. Kroese-Duijsters W.J. Deetman
4
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag.
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
a. naam en adres van de belanghebbende;
b. datum en handtekening;
c. een nauwkeurige omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (bij
voorkeur het kenmerk of een briefnummer);
d. de gronden van het bezwaar;
e. indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende zelf wordt ingediend maar namens deze:
een volmacht.
U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.
Indien u een bezwaarschrift indient, wordt u verzocht om in de linkerbovenhoek van de enveloppe de
woorden “AWB/BEZWAAR” te vermelden.
De indiener van een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen –
vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen aan
de president van de rechtbank, Postbus 20 302, 2500 EH Den Haag.
afdruk aan
– 2x BSP: Meester en Tan
– 1x SAFW : met het verzoek de bevoorschotting te verhogen met een bedrag van f 219.555,00
– t.b.v. relatienummer 822 51083 ten laste van:
Rv 364 : 620.8.01.705 f 70.000 (zie reserve 24-uur opvang)
620.8.01.911 f 107.000
620.8.01.702 f 9.130
620.8.01.962 f 42.555

Klachten Leger des heils

Stop het wanbeleid van het Leger Des Heils

Niet de enige

Beste Rinus,

Jou klachten zijn niet uniek, en je bent niet de enigste.
Ik heb een aantal jaren in de daklozenzorg gewerkt als coördinator laagdrempelige voorzieningen van de Kesler stichting in Den Haag.
Dat is wellis waar niet LDH maar ik had natuurlijk wel met ze te maken, de wantoestanden zijn legio, ze stelen van de armen….
Ik raad je aan eens contact op te nemen met de Stichting Voila te amsterdam ze zitten aan het jonas daniel meyer plein.
deze stichting is eigendom van de daklozen, ze weten daar heel veel te vertellen. Je kunt het best vragen naar (bekend bij de webmaster),
een prima vent met verstand van zaken.
Maar ga in je gramschap niet te ver, denk eerst aan je gezin en je zelf, Het LDH heeft aan de buitenkant zo’n goede naam daar kun je nauwelijks tegen op, er zijn diverse zwartboeken gemaakt, zelfs door journalisten, ze vegen alles van de tafel en zijn niet eerlijk maar zeer rancuneus.
Wanneer je nog in een huis van hun woont zou ik zeer omzichtig te werk gaan. Bij financiële wantoestanden krijgt de cliënt altijd de schuld, ze schuwen fraude niet.
Ze buigen de waarheid net zo lang tot ze gelijk hebben. Jij bent in hun ogen toch maar een lagere kaste, een middel om hun hogere doel te bereiken.
Zoals is zeg Voila, er zijn ook negatieve verhalen over die club, maar ze zijn echt en weten waar ze het over hebben.

Vriendelijke groet

Jan H Hoen

Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 

U bevindt zich op: HomeActueelPersberichten

De rol van het zorgkantoor en Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet

Aankondiging publicaties ‘ Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet’ en ‘De rol van het zorgkantoor’

Persbericht | 21-06-2001

De plannen om het toezicht en de controle op de gezondheidszorg in Nederland te moderniseren boeken goede resultaten, maar informatie over de feitelijk geboden zorg blijft vooralsnog buiten beeld.

In de vernieuwde Ziekenfondswet (ZFW) is wel een controlerecht van de ziekenfondsen bij de zorgaanbieders geregeld, maar die laatsten zijn niet verplicht verantwoording af te leggen over de (rechtmatigheid van de) feitelijk geboden zorg. De modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ligt op schema, maar de 31 zorgkantoren kopen zorg nog in op grond van het aanbod en controleren niet of de bestelde zorg ook wordt geboden. Ook kijkt men niet of de zorg spoort met de indicatie voor de verzekerde patiënt. Dit blijkt uit Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet en De rol van het zorgkantoor, twee rapporten die de Algemene Rekenkamer vandaag publiceert.

Toezichthouder mist controle op geleverde zorg

Het eerste rapport constateert dat het College toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) een aantal bevoegdheden ontbeert. Zo kan het niet controleren of zorgaanbieders de beloofde prestaties leveren. Alleen ziekenfondsen kunnen dit, maar er is geen inzicht of ze dat voldoende doen. Uitvoering van taken en bevoegdheden van het CTZ zijn vermengd met het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Men gebruikt nu nog gezamenlijke deskundigen.

Minister heeft onvoldoende toezicht op totale kosten

Het CTZ verkeert in de nieuwe Ziekenfondswet op gelijke voet met colleges die vergoedingsregels opstellen, tarieven vaststellen en voorzieningen in ziekenhuizen bouwen of saneren. Toezicht op de totale zorgkosten heeft het CTZ daardoor niet. Daarom vraagt de Rekenkamer de minister van VWS dit toezicht op te pakken, iets dat nu louter het ministerie kan doen. De minister is immers de enige die zicht heeft op alle uitgaven.

Vraag naar zorg nog niet leidraad

In de nieuwe AWBZ moet de zorgvraag centraal staan, niet het aanbod. Dat is volgens het tweede Rekenkamerrapport nog onvoldoende het geval. Er is onderzoek verricht bij acht van de 31 regionale zorgkantoren, die de zorg voor patiënten in hun omgeving inkopen. De Rekenkamer onderzocht verpleging, verzorging en thuiszorg. De conclusie is dat zorgkantoren bij het inkopen van bijvoorbeeld verpleging, uitgaan van het aantal beschikbare bedden in tehuizen, niet van het aantal bedden dat patiënten nodig hebben. Door gebrek aan informatie over zowel de vraag als het aanbod, beheren de zorgkantoren de wachtlijsten te weinig.

Toezicht door zorgkantoren laat te wensen over

Toezicht is niet alleen een manco bij het vergoeden van reguliere zorg door ziekenfondsen, ook het toezicht op verzorging, verpleging en thuiszorg laat te wensen over. De zorgkantoren letten te weinig op prijs en kwaliteit van de zorg die ze inkopen. Verder controleren zorgkantoren niet of de zorg ook verleend is conform de vereiste indicatie. Volgens de Rekenkamer is de rechtmatigheid van 18 miljard gulden aan uitgaven voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg daarom onzeker.

Minister meent dat toezicht wel deugt

De minister reageerde op het rapport over de ZFW en vindt het toezicht wel goed. Het CTZ hoeft geen toegang te hebben tot de administraties van zorgaanbieders, zo meent ze. Ook is het onnodig de toezichthouder verder te scheiden van het CVZ. Wat haar eigen toezicht betreft, acht de minister zich niet verantwoordelijk voor de naleving van ieder contract door zorgaanbieders. De Rekenkamer beaamt dit laatste, maar vindt wel dat de bewindspersoon moet zorgen dat er goed toezicht is.

Staatssecretaris pakt rol zorgkantoor op

De staatssecretaris reageerde op het rapport over AWBZ en zegt toe duidelijkheid te verschaffen over de rol van zorgkantoren. Ook geeft de bewindsvrouw aan dat er een systeem komt waar alle informatie over vraag en aanbod in te vinden is. Tenslotte volgt de staatssecretaris haar minister in de opvatting dat het toezicht wel sluitend is. De Rekenkamer blijft van mening dat niet is vast te stellen of de uitgaven voor AWBZ rechtmatig zijn, omdat er geen systematische controle is of zorg conform de indicatie wordt verleend.

 
 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s