RE:Wanbeleid budgetbeheer/schuldhulpverlening daklozen Zwolle en a sociale bejegening van kansarmen door Nederlandse rijksoverheid en parlement


From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; almere@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; js@js.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@nd.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl
Subject: RE: budgetbeheer zwolle en bejegening dak en thuislozen op sociaal gebied
Date: Fri, 17 Jun 2011 15:11:28 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
In het kader van mijn mails richting kamerleden en de media en Postbus 51 waar ik aangeef dat sociale diensten en welzijnsorganisaties dakloze clienten en kansarmen nog steeds van het  kastje naar de muur sturen en hun belangen verwaarlozen in samenwerking met gemeentes en corporaties allerlei eisen en voorwaarden worden gesteld in het verkrijgen van een uitkering voor levensonderhoud en een woning en waar daklozen veroordeeld worden tot doelgroepen en zij gestigmatiseerd worden opzettelijk als zijnde psychische gestoorde overlastgevers die trajecten opgedrongen krijgen word er hier in strijd gehandeld met de Nederlandse Grondwet en Europese wet en regelgeving en verdragen zoals het ESH en artikel 1 van de Nederlandse Grondwet in relatie tot gelijke behandeling en toegang van de burger tot economische diensten en overheden en de rechtsmacht bij on-democratisch handelen op lokaal en landelijk gebied wat betreft beleid en uitvoering.
Alle gemeentes worden in dit beleid aangestuurd vanuit de rijksoverheid respectievelijk departementen van Volksgezondheid en Welzijn, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Justitie,er is geen enkele gemeente en Colleges van B&W en raadsleden die volgens artikel 124 van de grondwet i.v.m. autonoom handelen zelfstandig beleid voeren en waar gemeenteraden totaal geen voksvertegenwoordigers zijn die de plaatselijke algemene belangen behartigen van burgers maar gewoon opgelegde dictaten uitvoeren uit Den Haag waar een falende en bedriegende en graaiende rijksoverheid zeteld die voortdurend manipuleert en intimideert en burgers hun sociale rechten en mensenrechten ontneemt ondanks het ondertekenen en akkoord gaan met de inhoud van Europese verdragen,wet en regelgeving.
In deze mail van Postbus 51 word ik weer van het kastje naar de muur gestuurd want de lokale Sociale Raadslieden en advocatuur en maatschappelijk werk zijn niet zo onafhankelijk en handelen precies naar het lokale gemeentelijk wanbeleid op sociaal en welzijnsgebied en van waaruit zij gesubsidideerd worden en de dicaten opvolgen van het college van B&W met als oogpunt de gemeentekas vol te houden en plaatselijke ondernemers te bevoordelen zoals dat het geval was met het subsidieren van een particuliere ondernemer de Hr. J. de Boer van restaurant de Librije die 200.000 euro kreeg van de gemeente Zwolle voor de verbouwing van het Spinhuis,en de bouw van het koninklijk theater de Spiegel die 21 miljoen euro zou kosten maar de kosten opliepen naar 26 miljoen en nu verlies lijd maar toch door word gesubsidieerd,  maar waar welzijnsbeleid niet word uitgevoerd en uitbesteed aan onbevoegde organisaties zoals Leger des Heils,Limor en RIBW Vecht en dak en thuislozen verdwaasd zonder zorg en hulpverlening over straat lopen en er niets word georganiseerd om deze sleur te door breken,maar de rijksoverheid en politieke partijen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de dak en thuislozenproblematiek en maatschappelijke problemen middels sociaal-economisch wanbeleid en waar de bal dus niet naar de burger gespeeld kan worden want die heeft geen inspraak volgens democratische beginselen die volledig ontbreken in Nederland.
Mij word een uitkering voor levensonderhoud en een woning geweigerd omdat ik niet  mee ga met chanterende praktijken en opgelegde dwingende voorwaarden door een falend en corrupt  gemeentebestuur die samenwerkt met malafide en crimineel handelende woningcorporaties en welzijnsorganisaties die daklozen veroordelen tot AWBZ vergoede doelgroepen met onrechtmatige indicatiestellingen voor woonbegeleidingstrajecten voor onbepaalde tijd en dakloze clienten totaal geen ondersteuning krijgen en na verloop van tijd de woning weer worden uitgezet omdat zij geen zelfredzaamheid word aangeleerd waar psychiaters van GGZ instellingen zoals Dimence en het RIAGG etc. worden ingeschakeld die geestelijk gezonde dakloze burgers psychische problematieken aanpraten om zo de lokale organisaties en werkgelegenheid in stand te houden met medewerking van IGZ en Nza en zorgkantoren, inspecties van VROM en de Voedsel en Waren autoriteit en raadsleden die geen toezicht houden op instellingen gevestigd binnen de gemeentegrenzen en waar zelfs raadsleden en wethouders  belangenverstrengelingen hebben met welzijns en GGZ instellingen op het gebied van werkgelegenheid en waar zij zich niet onthouden van stemgedrag als het gaat om subsidietoekenning naar genoemde instellingen waar zij in dienst zijn.
De Hr. R. R. Donker zwervend door Zwolle
Mobiel:0617849902

Liberaal Eindhoven

Belangenverstrengeling
Integriteit in politiek en bestuur: soms zijn er regels, soms zijn er alleen principes, maar die wegen niet per se even zwaar als regels.
Integriteit is belangrijk in politiek en bestuur, dat vinden we tenminste in Nederland. Daarom gelden er voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ook voor ambtenaren tal van regels die moeten voorkomen dat iemand met twee petten op komt te zitten, of – erger nog – in een publieke functie het eigen belang dient in plaats van het algemeen belang.
Voor het gemeentelijke bestuursniveau vinden we voorbeelden van zulke regels in de artikelen 13 en 15 van de Gemeentewet.
Artikel 13 van de Gemeentewet gaat over dubbele petten en bepaalt dat een lid van de raad niet tevens burgemeester, wethouder, lid van de rekenkamer, lid van een deelraad, lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, of ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, kan zijn. De lijst is overigens langer, maar ik noem maar even de meest voor de hand liggende verboden.
Artikel 15 van diezelfde wet gaat over belangenverstrengeling en zegt dat een lid van de raad niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam mag zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur. Er staat nog meer in maar ik noem dit element maar even als voorbeeld.
Verder is er nog een gedragscode voor raadsleden, waarin het streven naar integriteit verder is uitgewerkt.
In het Eindhovense werden deze regelingen onlangs weer tevoorschijn gehaald, omdat Lilian Reker, de vrouw van LPF-fractievoorzitter Rudy Reker, via een uitzendbureau tijdelijk bij het gemeentelijke stadskantoor is gedetacheerd. Hoewel haar werkzaamheden daar niet van politieke aard zijn, maar uitsluitend ondersteunende diensten betreffen (het gaat om een helpdesk), kreeg zij van de gemeente te horen dat zij haar lidmaatschap van de raadscommissies waarin zij zitting heeft gedurende de detachering op diende te geven. Lilian Reker heeft dat inmiddels ook al gedaan. Regels zijn immers regels en de schijn tegen hebben, dat wil je natuurlijk niet als lid van enkele raadscommissies.
Maar hoe zit het dan met alle andere dubbelfuncties c.q. dubbele belangen die we in het Eindhovense raadswereldje aantreffen of aantroffen? Ik doe maar eens een greep uit de mij bekende gevallen:
Jan van den Biggelaar, PvdA-raadslid en oud-fractievoorzitter, werkt bij Palet, een onder meer door de gemeente Eindhoven gesubsidieerde multiculti instelling,
– Toon Meulensteen zat in de vorige periode in de raad voor de PvdA, terwijl hij werkte voor Dynamo, het door de gemeente gesubsidieerde jongerencentrum (volgens critici: centrum zonder jongeren) van Eindhoven,
Gaby van den Biggelaar, fractievoorzitter van de PvdA in de Eindhovense raad en geen familie van Jan, is voorzitter van de Stichting Leergeld, een instelling die subsidie krijgt van de gemeente Eindhoven. Deze stichting is ooit opgericht als particulier initiatief om leermiddelen te verschaffen aan on- en minvermogenden en is deze raadsperiode financieel onderdak gebracht bij de gemeente Eindhoven,
– Harry Janssen, raadslid voor de PvdA in de vorige periode, werkte bij DOBA Onderwijsadviseurs. Deze club ontving in 1999, tijdens het raadslidmaatschap van Harry Janssen 2,6 miljoen gulden (€ 1,18 miljoen) steun van de gemeente ter voorkoming van een faillissement,
– Tot slot dan Hans-Martin Don, SP-wethouder van Financiën in Eindhoven. Hij werkte als manager voor het Leger des Heils, en is nu als Collegelid verantwoordelijk voor een betaling van enkele tonnen per jaar aan dit Leger voor het runnen van de opvangkeet bij het gemeentelijke openluchtbordeel aan de Achtseweg, ook wel bekend als ‘de tippelzone’.
Deze opsomming maakt duidelijk dat er een verschil is tussen regels en principes: de vrouw van de LPF-fractievoorzitter zou de regels hebben geschonden als zij als commissielid aan was gebleven. Raadsleden en wethouders die hun eigen instellingen of clubjes financieel bij de gemeente onderdak brengen – of houden – schenden kennelijk geen regels, maar je vraagt je wel af hoe het zit met de integriteit. Kunnen zulke raadsleden nog wel met een kritisch oog naar het functioneren – en dus naar de doelmatigheid van de subsidie – kijken als hun eigen baan daar (mede) van afhangt? Wordt het niet eens tijd voor een regel die zegt dat mensen die werken bij door een bepaalde overheid gesubsidieerde dan wel bekostigde instelling geen zitting mogen hebben in een vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, provinciale staten, parlement) van die overheid? Zo groot is het verschil per slot van rekening niet tussen een uitzendkracht bij de gemeente en een medewerker van Loket W, Dynamo, de verslaafdenopvang of Palet.
Er zit – mijn inziens – nog een ander aspect aan deze kwestie. Omdat het hier om de LPF gaat, heeft de kwestie de schijn dat er sprake is van een afrekening met vertegenwoordigers van de Fortuyn-revolte. In dat kader passen immers ook het pootje lichten van Leefbaar-wethouder Ad Pastoor in 2004, het wegwerken van burgemeester Sakkers (wiens benoeming ook het resultaat was van de kiezersopstand van 2002) en – last but not least – de strafvervolging van Marco Pastors uit Rotterdam, die iets gelekt zou hebben dat op dat moment al niet meer geheim was. Het laatste voorbeeld is extra wrang als je nagaat dat het lekken uit vertrouwenscommissies bij burgemeestersbenoemingen wel vaker voorkomt maar zelden tot strafvervolging leidt. Ik herinner me uit 2004 nog dat tenminste één PvdA-raadslid namen lieten vallen van kandidaten voor de opvolging van burgemeester Welschen. Niemand deed aangifte, niemand werd vervolgd. Zo ging men immers niet met elkaar om, althans, de gevestigde partijen niet. Tegenover partijen die niet bij de gevestigde orde horen, zoals de Rotterdamse Leefbaren, wordt het strafrecht dus opeens wel in stelling gebracht. Goed om te weten, denk ik dan maar. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ben benieuwd wat ons in Eindhoven nog meer te wachten staat met de huidige machtsverhoudingen (d.w.z. een linkse meerderheid) in de raad.
Paul Verhaegh

Posted: november 5th, 2008 under Commentaar.
Comments: 2

Comments Mevr. A. Kastelein was CDA voorzitter raadsfractie Zwolle en later wethouder Zwolle maar ook raadsgriffier gemeente Zwartewaterland

Mw. A.J. Kastelein- Renkema CDA raadsgriffier gemeente Zwartewaterland per 1 mei 2006 
NEVENFUNCTIES
Raadslid CDA gemeenteraad Zwolle
Bron: Gemeente Zwolle 15 december 2008 publicatie opgave van haar nevenfuncties

Raadsgriffier
Per 1 mei 2006 is mevrouw A. J. Kastelein-Renkema benoemd tot raadsgriffier in Zwartewaterland. De raadsgriffier wordt door de gemeenteraad benoemd en werkt onder verantwoordelijkheid van de raad. Zij is het interne en externe aanspreekpunt van de raad en ondersteunt raad en raadscommissies bij de uitoefening van hun taak. Zij begeleidt individuele raadsleden, is aanwezig bij de raadsvergaderingen en ondertekent mede de stukken die van de raad uitgaan.
Mevrouw Kastelein wordt bijgestaan door adjunct-griffier mevrouw H.W. Schotanus-Schutte en griffiemedewerker mevrouw M. Eshuis.

Comment from R. Donker
Time: 25/12/2008, 16:59
Wat betreft belangenverstrengelingen van raadsleden werp de blik op Zwolle.
Zie:http://www.groephop.nl/zwolle.htm en ga maar na.
Groenlinks raadslid Anneke Nusselder consulente bij Icare Zorggroep.
Icare was een van de gegadigde om een contract te tekenen met de gemeente Zwolle i.v.m uitvoering van de WMO
Swollwacht raadslid Hans Borrel bestuurslid van de WEZOgroep die de sociale werkvoorziening beheert en waar de WEZOgroep 6 miljoen euro verlies leed waarvan Hans Borrel afwist maar dit verzweeg voor de gemeenteraad.
Christen-Unie raadslid Mevr. D. Gijssel werkzaam bij het datoproject van het Leger des heils die gesubsidieerd word door de gemeente Zwolle,coordinator voedselbank Zwolle.
Christen-Unie raadslid Hr. J. van Boven ook lid van de rekenkamercommissie Zwolle

Comment from Marcel
Time: 14/01/2009, 07:46

Borrelpraat wellicht, maar ik vernam van een ingezetene uit Roermond dat het in Limburg helemaal een ons-kent-ons cultuurtje is en Limburg heeft wat dat betreft inderdaad de schijn wat tegen.
Roermondse Politiek via familieband verstrengelt met een van de grootste bouwprojectontwikkelaars die inderdaad heel veel opdrachten krijgt en bij een groot verzekeringsconcern die inderdaad ook veel lokale verzekeringen heeft zit ook weer een familieleid van deze beiden.
Borrelpraat wellicht.
Maar wel vanuit Roermondse burgers.
Wat dichterbij ons: mijnheer Lindeman, wie kent hem ionmiddels niet, zwengelt de discussie aan of een Eindhovense topambtenaar in de strategische concernhoek, ook een bestuurlijke voorzittersfunctie mag hebben van een politieke partij in Brabantstad niet zijnde Eindhoven.
Ook al staat de integriteit buiten iedere discussie, dan mag je zo’n vraag in alle objectiviteit stellen.
Ik reeg een brief onder ogen waar ook nogal wat subjectieve aanhalingen in verweven waren.
Dan wordt het wat onkies.
Een zuivere afweging en objectieve bepaling van dergelijke combinaties kan geen kwaad. Een ambtenaar heeft daar alleen maar baat bij. Omdat iedere schijn zoveel mogelijk weggehouden moet worden.
Daarom ben ik wel blij met het feit dat hier het thema van ook beroepsmatige functies bij gesubsidieerde organisaties eens aan de orde wordt gesteld. Er zou, wars van voorbeelden, een beleid of gedragscode, op mogen worden ontwikkeld. Slecht kan het nooit om daar eens naar te kijken.

 


 

Klik op een bericht om het hier weer te geven

Dit bericht is een soort voorblad ter bescherming van de privacy. Het is ook mogelijk om het eerste bericht hier automatisch weer te geven

1 bericht geselecteerd

Alle selectievakjes wissen.

 
 
Van: Postbus 51 Informatiedienst (noreply@postbus51.nl)
Verzonden: vrijdag 17 juni 2011 11:35:54
Aan: kingkong1621@live.nl
 
 
 
Uw kenmerk is E1485641
 
Geachte heer Donker,
 
Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder de aandacht te brengen. Wij hebben uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mocht naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst zijn, dan neemt de betreffende beleidsafdeling contact met u op.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
John Borst
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.
 
Postbus 51 geeft informatie over algemene wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Die informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl.
 
— Original Message —
From: kingkong1621@live.nl
Received: 14-6-2011 16:50:58 uur CET
To: Postbus 51 Informatiedienst
Subject: integriteit gemeentebestuur zwolle en corruptiepraktijkenReferring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/contact-met-bzkAard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam: R.R. Donker

Telefoonnummer: 0617849902

E-mailadres: kingkong1621@live.nl

Organisatie: daklozenervaringsdeskundige

Onderwerp: integriteit gemeentebestuur zwolle en corruptiepraktijken

Vraag:
Gericht aan het ministerie van Binnenlandse ZAken,

In het kader van mijn eerdere berichtgeving over budgetbeheer Zwolle en de sociale dienst dienst belangenverstrengelingen hebben met het leger des heils en de berichtgeving over de bejegening van dak en thuislozen die ik richting ministerie SoZaWe stuurde zou het een aanbeveling zijn om de rijksrecherche een onderzoek te laten plegen naar het handelen van het college van B&W van Zwolle.
Want uit dit artikel en een gesprek met omwonenden van dagopvang Bonjour blijken deze omgekocht te worden door de wethouder E. Dannenberg zorg en welzijn voorheen in 2000 directeur leger des heils zwolle om deze dagopvang Bonjour langer open te houden en blijkt van al die plannen en het stedelijk kompas Zwolle een groot bedrog te zijn.Maar dat was ook het geval met de Herberg in 2005 aan de Terborchstraat in Zwolle waar dit project werd afgeblazenen nu aan de Nijverheidstraat waar onbevoegde personen die zich voor praktisch hulpverlener uitgevenzoals een directeur van de WRZV hallen en organisaties omgekocht worden met subsidies vanaf 1990 om daklozen langdurig te gijzelen in een uitzichtloze situatie.

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle Mijn kenmerk is E1483818

Voor Bonjour hoort wat
door Caspar van Oirschot donderdag 29 november 2007 | 03:59

Tekstgrootte
ZWOLLE – Een met twee jaar verlengd verblijf van dagopvang Bonjour aan de Drijbersingel leidt niet tot boosheid op wijkplatform Dieze-West.
Dat is opmerkelijk, gezien de voorgeschiedenis van de tijdelijke dagopvang voor dak- en thuislozen. Hoe dat kan? De gemeente is bereid de knip te trekken om andere wensen van omwonenden te vervullen.

Op het wijkplatform Dieze-West klonk gisteravond nauwelijks een wanklank nadat wethouder Erik Dannenberg de situatie rond Bonjour had uitgelegd. En die is dat de definitieve huisvesting langer op zich laat wachten dan gehoopt. Het wordt geen 2006, zoals in den beginne geroepen is, maar het wordt ook geen 2009, zoals nu met de wijk is afgesproken. Het jaar 2011 is wel serieus in beeld als periode waarin de ‘geclusterde zorgvoorziening’ aan de Roelen- weg/Pannekoekendijk eindelijk eens kan gaan draaien. Maar gezien het feit dat er nog tal van overeenkomsten gesloten moeten worden om de grootschalige bouw op de Roelenweg mogelijk te maken kan een zekere datum niet genoemd worden.

Omdat vinden en openen van een tweede tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen de gemeente veel geld gaat kosten heeft het college van B en W toch besloten om de vraag neer te leggen in Dieze-West: wat is er nodig om langer verblijf van Bonjour mogelijk te maken?

Volgens Dannenberg moet die vraag kunnen; er is volgens hem immers momenteel weinig sprake van overlast, mede dankzij inzet van omwonenden en het strakke beheersplan dat er op de opvang ligt.

Elders tijdelijk dagopvang vestigen zou een hoop onrust in de nieuwe buurt en bij de doelgroep zelf geven, terwijl de huidige beheerscommissie, bewoners en handhavers een ‘geoliede machine’ vormen. Dannenberg heeft de directe omwonenden afgelopen vrijdag al gesproken over zijn wens langer te blijven, nieuw overleg volgt.

De wijk zal moeten gaan bedenken wat men van de vraag van het college vindt en wat men eventueel in de wijk wil zien gebeuren, mocht de wijk instemmen met een langer verblijf van Bonjour. Dannenberg hoopt in de tweede week van januari al gezamenlijke afspraken op papier te kunnen zetten.

Referentienummer:

From: noreply@postbus51.nl
To: kingkong1621@live.nl
Subject: budgetbeheer zwolle en bejegening dak en thuislozen op sociaal gebied
Date: Fri, 17 Jun 2011 11:36:01 +0200

Uw kenmerk is E1485263
 
Geachte heer Donker,
 
Hieronder volgt een reactie op uw e-mails waarin u aandacht vraagt voor budgetbeheer Zwolle en de bejegening van dak- en thuislozen op sociaal gebied.  
 
Helaas kunnen wij u niet helpen bij het oplossen van uw problemen. Wij geven alleen algemene informatie over de wet- en regelgeving van de rijksoverheid en hebben daarom uw e-mails van 15 en 16 juni ter kennisgeving aangenomen. Uw e-mail van 16 juni waarin u de suggestie doet om het handelen van het college van B&W te onderzoeken, is ter kennisgeving doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 
Voor persoonlijke hulp kunt u contact opnemen met een bureau van sociaal raadslieden. Op de website van sociaal raadslieden vindt u het kantoor bij u in de buurt. Met behulp van onderstaande link komt u direct op de gewenste pagina terecht.
http://www.sociaalraadslieden.nl/?ct=raadslieden&page=zoek&nav_active=130  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ajda Balikci
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.
 
Postbus 51 geeft informatie over algemene wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Die informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

 

— Original Message —
From: kingkong1621@live.nl
Received: 12-6-2011 16:12:55 uur CET
To: Postbus 51 Informatiedienst
Subject: budgetbeheer zwolle en bejegening dak en thuislozen op sociaalgebiedReferring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szwAard van uw vraag: Beroepsmatig
Aanspreekvorm: De heer
Naam: R.R. Donker

Telefoonnummer: 0617849902

E-mailadres: kingkong1621@live.nl

Organisatie: daklozenervaringsdeskundige

Onderwerp: budgetbeheer zwolle en bejegening dak en thuislozen op sociaal gebied

Vraag:
Gericht aan ministerie van SoZaWe,

Mijn kenmerk is E1483818

Ter kennisgeving klachten hier in Nederland over het Leger des Heils wat betreft fondsenwerving,AWBZ fraudes en slechte opvang dak en thuislozen,burojeugdzorg,kledinginzameling voor verkoop etc. doen zich dus ook voor in andere landen.

Als op Internet de websites complains Salvation army op de googlefunctie word opgezocht blijkt dat in meerdere landen zoals Engeland,de Verenigde Staten en Australie etc. dezelfde wanpraktijken zich voor zetten als in Nederland en blijkt deze zogenaamde evangelische welzijnsorganisatie geen non-profitorganisatie te zijn maar puur commerciele organisaties die geen zorg en hulpverlening kunnen of willen bieden net als de vele andere stichtingen in Nederland zoals Arcuris,Iriszorg en Limor,Parnassia en Pandora en de stichtingen Rehoboth waarvan de subsidies zijn stopgezet omdat zij weigeren alleenstaande mannen onderdak te bieden en die beperkingen gelden ook voor Khaleb en waar blijkt dat deze stichtingen lukraak studenten uit de welzijnsopleidngen ronselen en deze hersenspoelen in de malafide werkwijzes van deze commerciele fabrieken om clienten aan het lijntje te houden en waar deze medewerkers/sters volle medewerking aan verlenen alleen om hun inkomen en maatschappelijke statussen in stand te houden en zich totaal niet bekommeren om het lot van daklozen en andere kansarmen.

En de niet onafhankelijke clientenraden en klachtencommissies van deze stichtingen negeren elke klacht en stellen gelijk represaille-maatregelen in tegen de klagers en gaan hun treiteren en schofferen en leggen valse rapportages vast in hun clientenregistratie-databanken en geven deze informatie door aan andere instanties waarmee zij samenwerken zoals sociale diensten etc. waar door de dakloze clienten nog meer van het kastje naar de muur worden gestuurd.

En mijn bevindingen en waarnemingen richting IGZ en Nza en de Voedsel en Waren autoriteit en algemene Rekenkamer worden oftewel genegeerd of gebagataliseerd en waar ik van de autoriteiten afschuifbrieven ontvang waaruit blijkt dat zij geen diepgaande onderzoeken hebben gepleegd en waarvan de klagers nadien nog verder worden geconfronteerd met aanscherping van de zogenaamde huisregeltjes die uitgevonden worden door het management en de clienten verblijvend in nacht en dagopvang en sociaal pensions en crisisopvang zoals bi jde Walsumlaan1 in Zwolle hun vrijheden worden beperkt in een toch al gepaard gaande gevangenisregime die heersen binnen deze instellingen.

Dit overkomt mij nu waar de medewerksters van budgetbeheer daklozen van de gemeentelijke sociale dienst Zwolle samenwerken met het leger des heils Zwolle hun voormalige werkgever waar zij nog steeds een nauwe binding mee hebben en dus nog steeds de belangen behartigen van deze stichting omdat de gemeente Zwolle weigert dit budgetbeheer uit te besteden aan een onafhankelijke organisaties.

Waarom worden er geen rijksaccountants op deze stichtingen en zorgkantoren gezet in plaats van particuliere accountantsbureaus die in opdracht hun handtekeningen zetten onder de onrechtmatige financiele jaarverslagen waar zij zelfs de wet en regelgeving niet controleren op rechtmatigheden en waar deze jaarverslagen met valse cijfers en informatie zijn opgesteld en waar de zelfregulering die deze instellingen behoren te hanteren daar gewoon een loopje met word genomen.

Als deze particuliere accountnatsbureaus weigeren hun handtekening te zetten onder jaarverslagen waarin onrechtmatigheden worden opgemerkt worden de contracten met deze eerlijke bureaus ontbonden en gaat de stichting gewoon met een ander bureau in zee want werkgelegenheid en inkomsten gaan boven integriteit en fraudeloos handelen maar de belastingbetalers draaien hiervoor op.

aarrekeningen van de 4 stichtingen leger des heils Gezondheidszorg&Welzijn,Fondsenwerving en Dienstverlening en het  Kerkgenootschap zelf worden opgemaakt door de statutaire  bestuursleden van de 4 stichtingen.

Maar niet gecontroleerd door een Rijksaccountant daar waar het Leger des Heils voor 90% word gesubsidieerd door de rijksoverheid.

48 Jaarrekenin

Leger des Heils 69

Algemeen jaarverslag

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekeningen 2007 van de Stichting Leger des Heils, de

Stichting Leger des Heils Fondsenwerving, de Stichting Leger des Heils Welzijns-

en Gezondheidszorg, de Stichting Leger des Heils Dienstverlening en

het Kerkgenootschap Leger des Heils, alsmede de aan de hand daarvan opgestelde

jaarrekening 2007 van het Leger des Heils in Nederland, bestaande

uit de samengevoegde balans per 31 december 2007, de samengevoegde

staat van baten en lasten 2007 en het samengevoegd kasstroomoverzicht

2007 met de toelichting, zoals opgenomen in dit jaarverslag op de bladzijden

48 tot en met 60, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het

opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw

dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van de algemene toelichting,

beide in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving

650 Fondsenwervende Instellingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder

meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem

relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de

jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen

van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het

maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening

op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming

met Nederlands recht.

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende

gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit

te voeren dat een redelijke

mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen

van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van

controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.

De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de

professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn

beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg

van fraude of fouten.

In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken

van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat

relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te

kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven

omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel

te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de

stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid

van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving

en van de redelijkheid van schattingen die de directie van de stichting heeft

gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

de samenstelling van het vermogen van het Leger des Heils in Nederland per

31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in overeenstemming met

in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving

en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften

van regelgevende instanties

Wij verklaren hierbij tevens dat de verstrekte informatie op pagina 43 inzake

Kledinginzameling juist en volledig is weergegeven.

Tevens melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,

verenigbaar is met de samengevoegde jaarrekening.

CROP registeraccountants

N. Bootsma RA

30 mei 2008

Ik hen hier diverse voorbeelden van hoe er een loopje word genomen met de financiele jaarverslagen van stichtingen.
De Hr. R. R. Donker te zwolle zwervend over straat

mobiel:0617849902

Tip: Wanneer houden ministeries eens op langs elkaar heen te werken en delen zij de informatie en bevindigen die door worden gegeven door benadeelde clienten en negeren de debatten en moties van kamerleden die belangenverstrengelingen en bindingen hebben met dseze stichtingen op politiek-religeuze eigenbelangen

Referentienummer: E1483818

1 Message Properties Refnummer

Alles downloaden

Ruud heeft 39 online bestanden gedeeld die zijn opgeslagen op SkyDrive. Deze bestanden zijn beschikbaar tot 15-09-2011. Klik bovenstaande links om de bestanden te openen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s