Geen recht op leven namens het CDA huurlingenLeger des Heils en gemeente Zwolle plus Rijksoverheid

 
Gericht aan ale kamerleden en de media etc.,
 
Ik kan u melden dat ik gisteren te horen heb gekregen via mijn mobieltje van de Hr. Willem Krabbe om 14.21 uur van het leger des heils zwolle dat ik geen poflijst meer heb bij de dagopvang bonjour en dus ook geen eten en drinken meer,ook geen postadres bij Nel Banninkhuis en dat daarom mijn uitkering voor levensonderhoud word stopgezet,hij melde ook dat ik voor de nachtopvang moet betalen daar waar ik al maanden niet meer verblijf en amper nog  bij de dagopvang en buiten overnacht of af en toe bij kennissen vanwege de wanbende en gebrek aan zorg en hulpverlening.Verleden week zette dit crimineel figuur mij ook onder druk omdat ik weiger medewerking te verlenen aan AWBZ/WMO oplichterij middels valse indicaties voor ambulante woonbegeleiding en waar ik mij psychische/psychiatrische stoornissen moet laten aanpraten door hun criminele begeleiders/sters of door een hun aangestuurde psychiater om zo via het CIZ en zorgkantoor AWBZ/WMO gelden te verkregen voor niet geleverd begeleiding/hulpverlening waar ik niet op sta te wachten omdat ik geen doelgroepenachtergronden heb zoals genoemde psychische of psychiatrische problematieken of drank en drugsverslavingen maar die door de criminele en corrupte college van B&W zwolle word gehanteerd om zo gelden los te peuteren van de Rijksoverheid middels drogredenen en dat is al 20 jaar aan de gang en waar zij beschermd worden door kamerleden uit de regio zoals Christen-Unie Arie Slob,Eddy van Hijum CDA,PvdA gelders statenlid Co Verdaas vroeger tweede kamerlid,Mevr. M. Meindertsma PvdA senator. En daarom kan ik geen aanspraak maken op een woning en uitkering of andere hulpverlening en medische zorg want geen postadres betekent geen onderdak geen uitkering voor levensonderhoud en geen sanitaire voorzieningen plus geen zorgverzekering waardoor ik boetes kan krijgen door geen premiebetalingen.
Ik zwerf door zwolle en heb last van mijn gezondheid en blijf maar de politiek aanschrijven om de misstanden en AWBZ fraudepraktijken aan te kaarten maar het gaat niet goed met mijn situatie dankzij de criminele bestuurlijke politiek. en andere daklozen houden hun mond en maken misbruik van de opvang door deze als goedkoop hotel te zien met medewerking van de medewerkers en de belastingbetalers blijven ervoor opdraaien en ik kom nergens.
Hert gemeentebestuur van Zwolle heeft opdracht gegeven om mij Zwolle uit te werken omdat ik een lastpak en klokkenluider ben volgens mijn voormalige advocaat de Hr.Mr. A. Damminga van Driehoek advocaten die mij september 2008 bijstond bij een onterechte woningontruiming geeist door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang waarbij valse informatie is verstrekt door beide opdat ik geen woonbegeleiding meer accepteerde van RIBW Zwolle waarvan de medewerkesters valse indicaties opstelden voor 3.9 uur per week woonbegeleidng maar waar zij maar 1 uur kwamen opdraven en niet naar mijn hulpvraag luisteren,deze criminele praktijken zijn terug te vinden in de de bijlages waarvan een met de titel “RIBW denkt met je mee”een afstudeerscriptieonderzoek van studentes Windesheim word opgestuurd door mij.
In 2005 was al een onderzoeksrapport de Herberg bekend gemaakt door de bewoners van de Terborchstraat waarin corporaties en RIBW Zwolle bekende geen expertise en kennis te hebben van de dak en thuislozenproblematiek toen de drie zwolse woningcorporaties Delta Wonen,SWZ en Openbaar Belang samen met RIBW Zwolle en in samenwerking met de Hr. Joop van Ommen met politieke steun van zorgwethouder de Hr. Jaap Hagedoorn een wit pand aankochten Terborchstraat 13-15 om daar de zogenaamde daklozenopvang de Herberg te vestigen maar dat was allemaal toneelspel omdat zij wisten dat de bewoners van de Terborchstraat(advocaten,artsen en notarissen) protest zouden aantekenen maar voor de publieke opinie en actualiteiten Netwerk werd er een heel dramaspel opgezet maar waar de uitkomst van zou zijn dat de daklozenopvang de herberg achter de WRZV hallen gevestigd zou blijven als troefkaart voor de jarenlange schuldenlast van de WRZV hallen via creatief boekhouden om de flamboyante levenswijze van de Hr. Joop van Ommen ,vrienden en familie in stand te houden met bescherming van het college van B&W en gemeenteraad,politie en justitie.s
Plus het gegeven dat ik geen inwoner van Zwolle ben maar Almere waar ik zowat 20 jaar woonde maar na een arbeidsconflict en geschonden arbeidsovereenkomst door toedoen van de werkgever dak en thuisloos ben geworden.maar al 8 jaar hier in Zwolle word gegijzeld door de situatie van de ontbrekende hulpverlening in Almere en Zwolle en waar ik eind april 2002 door het toenmalige VVD kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer richting de WRZV hallen en de illegale opvang ben gedeporteerd nadat ik haar telefonisch om hulp vroeg toen ik  dakloos in Almere rondzwierf na  onrechtmatige uit   it sociaal pension omdat ik de politiek op de hoogte stelde van het disfunctioneren van deze opvang die in 2003-2004 werd gesloten.en waar ik in sociaal pension Arcuris in Almere al een ruime briefwisseling onderhield met Mev r. E. E Meijer over de ontbrekende 24 uurs opvang met zorg en hulpverlening in Nederland
En allen hulpverlenende instanties leger des heils RIBW Vecht-IJssel  woningcorporaties in de regio,GGD en CAD Creating Balance,afd.bijzondere doelgroepen van de gemeente Zwolle,vluchtelingenwerk Zwolle en reclasseringsunit leger des heils Zwolle  etc. werken nauw samen onder regievoering van CDA wethouder zorg&welzijn de Hr. E. Dannenberg ook lid van de adviesraad van het regionale zorgkantoor Achmea en dus een dubbele pet draagt i.v.m toekenning van AWBZ ondersteuning vroeger directeur leger des heils Zwolle die net als zijn voorgangers geen welzijnsbeleid uitvoert en dit uitbesteed aan criminele en malafide organisaties en het particulier initiatief zoals de Hr. Joop van Ommen onbevoegd en niet opgeleid hulpverlener die beweert verstand te hebben van psychiatrie maar met creatief boekhouden de gemeentelijke begroting van ZWolle staat op te lichten vanaf 1989 daarbij beschermd door politieke partijen zoals de lokale CDA,PvdA en Groenlinks,VVD een de lokale stadspartij Swollwacht en dankzij giften van de domme naieve burgers van Zwolle die geloven in bakerpraatjes en de zielige komedie opgevoerd door de Hr. Joop van Ommen en consortten.
 

Logo Thuiszorgnieuws | nieuws over thuiszorg & begeleiding
 
Berichtgeving PGB-fraude neemt toe
Nieuws 15 Reacties
Man achter tralies met dichtgeplakte mond
Zo gaan de overheden met in hun kielzog de zogenaamde zorg en welzijnsinstellingen om met klokkenluiders die misstanden aankaarten.

De afgelopen tijd neemt de berichtgeving over PGB-fraude toe. Vandaag was er het bericht over grootscheepse fraude waarbij zelfs twee psychiaters een rol gespeeld zouden hebben. Zorgkantoren hebben aangekondigd nauw met het OM te gaan samenwerken.
Het is de bedoeling om uitkeringen die onterecht worden verstrekt, zo gauw mogelijk stopzetten. Zorgverzekeraars Nederland maakt zich bovendien zorgen over PGB-fraude die volgens deze organisatie hand-over-hand toeneemt. ZN heeft al eerder aangegeven dat de bestaande regeling fraudegevoelig is. ZN maakt uit de fraude die nu aan het licht is gekomen op dat de bestaande regeling uitnodigt tot fraude. Dat wil overigens niet zeggen dat het grootste deel van de PGB-houders frauduleus handelt. Daarvan is ook volgens ZN geen sprake.
Volgens de eerste verklaringen zouden zorgkantoren wel degelijk goed in de gaten houden of er fraude wordt gepleegd. Door hun controle- en fraudebeleid sporen ze jaarlijks veel onregelmatigheden op, zo valt in de verklaring van ZN te lezen. Die zinswending camoufleert haast een vooroordeel, namelijk dat het om veelgevallen zou gaan. ZN is nu bezig met een Kenniscentrum Fraude in de Zorg. Dat centrum zou een bijdrage moeten leveren aan een betere en scherpere bestrijding van frauduleus handelen. Bovendien gaat het centrum aanbevelingen doen om de wetgeving aan te scherpen. ZN wil verder nauw samenwerken met  het ministerie, de NZA en ondermeer patiënten- en consumentenorganisaties om fraude te bestrijden.

Share|

 
 
De redactie houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.


zoekveld of menu.
HoofdmenuHomeActueel Thema’s Over de Algemene Rekenkamer 4
ServiceEnglishColofonSitemapAbonneren Contact Zoek Zoek
Mijn printoverzicht (0)
U bevindt zich op: Home › Actueel › Persberichten

De rol van het zorgkantoor en Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet
Aankondiging publicaties ‘ Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet’ en ‘De rol van het zorgkantoor’

Persbericht | 21-06-2001

De plannen om het toezicht en de controle op de gezondheidszorg in Nederland te moderniseren boeken goede resultaten, maar informatie over de feitelijk geboden zorg blijft vooralsnog buiten beeld.
In de vernieuwde Ziekenfondswet (ZFW) is wel een controlerecht van de ziekenfondsen bij de zorgaanbieders geregeld, maar die laatsten zijn niet verplicht verantwoording af te leggen over de (rechtmatigheid van de) feitelijk geboden zorg. De modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ligt op schema, maar de 31 zorgkantoren kopen zorg nog in op grond van het aanbod en controleren niet of de bestelde zorg ook wordt geboden. Ook kijkt men niet of de zorg spoort met de indicatie voor de verzekerde patiënt. Dit blijkt uit Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet en De rol van het zorgkantoor, twee rapporten die de Algemene Rekenkamer vandaag publiceert.

Toezichthouder mist controle op geleverde zorg

Het eerste rapport constateert dat het College toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) een aantal bevoegdheden ontbeert. Zo kan het niet controleren of zorgaanbieders de beloofde prestaties leveren. Alleen ziekenfondsen kunnen dit, maar er is geen inzicht of ze dat voldoende doen. Uitvoering van taken en bevoegdheden van het CTZ zijn vermengd met het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Men gebruikt nu nog gezamenlijke deskundigen.

Minister heeft onvoldoende toezicht op totale kosten

Het CTZ verkeert in de nieuwe Ziekenfondswet op gelijke voet met colleges die vergoedingsregels opstellen, tarieven vaststellen en voorzieningen in ziekenhuizen bouwen of saneren. Toezicht op de totale zorgkosten heeft het CTZ daardoor niet. Daarom vraagt de Rekenkamer de minister van VWS dit toezicht op te pakken, iets dat nu louter het ministerie kan doen. De minister is immers de enige die zicht heeft op alle uitgaven.

Vraag naar zorg nog niet leidraad

In de nieuwe AWBZ moet de zorgvraag centraal staan, niet het aanbod. Dat is volgens het tweede Rekenkamerrapport nog onvoldoende het geval. Er is onderzoek verricht bij acht van de 31 regionale zorgkantoren, die de zorg voor patiënten in hun omgeving inkopen. De Rekenkamer onderzocht verpleging, verzorging en thuiszorg. De conclusie is dat zorgkantoren bij het inkopen van bijvoorbeeld verpleging, uitgaan van het aantal beschikbare bedden in tehuizen, niet van het aantal bedden dat patiënten nodig hebben. Door gebrek aan informatie over zowel de vraag als het aanbod, beheren de zorgkantoren de wachtlijsten te weinig.

Toezicht door zorgkantoren laat te wensen over

Toezicht is niet alleen een manco bij het vergoeden van reguliere zorg door ziekenfondsen, ook het toezicht op verzorging, verpleging en thuiszorg laat te wensen over. De zorgkantoren letten te weinig op prijs en kwaliteit van de zorg die ze inkopen. Verder controleren zorgkantoren niet of de zorg ook verleend is conform de vereiste indicatie. Volgens de Rekenkamer is de rechtmatigheid van 18 miljard gulden aan uitgaven voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg daarom onzeker.

Minister meent dat toezicht wel deugt

De minister reageerde op het rapport over de ZFW en vindt het toezicht wel goed. Het CTZ hoeft geen toegang te hebben tot de administraties van zorgaanbieders, zo meent ze. Ook is het onnodig de toezichthouder verder te scheiden van het CVZ. Wat haar eigen toezicht betreft, acht de minister zich niet verantwoordelijk voor de naleving van ieder contract door zorgaanbieders. De Rekenkamer beaamt dit laatste, maar vindt wel dat de bewindspersoon moet zorgen dat er goed toezicht is.

Staatssecretaris pakt rol zorgkantoor op

De staatssecretaris reageerde op het rapport over AWBZ en zegt toe duidelijkheid te verschaffen over de rol van zorgkantoren. Ook geeft de bewindsvrouw aan dat er een systeem komt waar alle informatie over vraag en aanbod in te vinden is. Tenslotte volgt de staatssecretaris haar minister in de opvatting dat het toezicht wel sluitend is. De Rekenkamer blijft van mening dat niet is vast te stellen of de uitgaven voor AWBZ rechtmatig zijn, omdat er geen systematische controle is of zorg conform de indicatie wordt verleend.

 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s