dinsdag 21 juni, 2011 BB Crisis bij Flevolandse daklozenopvang 22.12.09

• 1 reactie De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit ‘afgeladen vol’. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van het Leger des Heils maandag. ‘Het is echt crisis’. Extra mensen Het Leger des Heils heeft het aantal plekken al uitgebreid van twaalf naar twintig, maar dat is nog altijd niet voldoende. Het Leger des Heils heeft extra mensen opgeroepen zodat iedereen die aanklopt, kan worden opgevangen. Alleen in Almere en Lelystad is een opvang, de andere plaatsen in de provincie sturen mensen door naar deze twee gemeenten.

 Nieuwsoverzicht Gerelateerde artikelen 17.12.09 Amsterdamse dakloze wordt niet oud 16.12.09 ‘Rijk zet Gelderse daklozen in de kou’ 06.11.09 Geen subsidie voor opvang dakloze mannen 28.09.09 Gemeenten kunnen toestroom dakloze gezinnen niet aan Laatste nieuws 21.06.11 Verplaatsing planten kost defensie 22.000 euro 21.06.11 DigiD krijgt VN-prijs 21.06.11 Almeerse fracties zoeken restmiljoenen 21.06.11 Sportveld maakt wijk niet leefbaarder 21.06.11 Bergen stuurt bewoners naar de rechter 1001 Juridische vragen en antwoorden Stel: U bent van plan om te gaan scheiden, wat komt er allemaal op u af? Of…… u heeft een geschil met uw werkgever; er dreigt een ontslag op staande voet. Hoe handelt u? Het boek 1001 juridische vragen en antwoorden biedt hulp. Meer informatie

Reacties R.Donker • ervaringsdeskundige daklozen • 05.08.10 14:45

Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidscoflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996. Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar iid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten. Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden. Ik heb daar een jaar verbleven na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding. Nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en heb daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterd en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wil opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwole die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken. maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven. Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland. En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid. Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc. Ik ben nu 55 jaar en verblijf zonder echte vooruitzichten al 22 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening. Zwaar gesubsidieerd!

Deurwaarders: zorgplicht gemeente na ontruiming

14.05.09 4 reacties

Gemeenten moeten niet weglopen voor hun ‘zorgplicht’ na ontruimingen door gerechtsdeurwaarders. Zij moeten via een ‘eenduidige landelijke regeling’ garant staan voor opslag van de inboedel na ontruimingen. Nu ontstaan er ‘mensonterende’ situaties door onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van verhuurders en gemeenten. Dat zegt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Mensonterend
‘Het is een heel praktisch probleem. Na een vonnis ontruimt de deurwaarder het huis maar wat gebeurt er met de inboedel?’ zegt Karen Weisfelt, de voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. ‘Op dat moment moet er geen discussie ontstaan met ambtenaren van de gemeente over wie waar verantwoordelijk voor is. Een ontruiming is een hele ingrijpende gebeurtenis. Het is mensonterend als de inboedel op straat staat zonder duidelijkheid over wat er gaat gebeuren.’

Boete
Volgens de gerechtsdeurwaarders nam in het verleden vrijwel altijd de gemeente de taak op zich om de inboedel weg te halen en tijdelijk op te slaan. Maar de laatste jaren worden gerechtsdeurwaarders steeds vaker geconfronteerd met gemeenten die het, soms onder dreiging van een boete, overlaten aan de verhuurder.

Betalen
‘Het is onwenselijk dat de ex-huurder dan voor zijn spullen weer te maken heeft met de ex-huisbaas, want dan is hij daarvan afhankelijk,’ zegt Weisfelt. ‘Dan zegt de verhuurder: betaal eerst maar spullen terug. Maar het vonnis van de rechter gaat daar niet over, die is enkel gericht op de ontruiming. Het is beter als een gemeente de zorg op zich neemt, die heeft ook de middelen daartoe. De eigenaar kan dan zijn spullen terugkrijgen tegen betaling van loodskosten.’

Goed geregeld
De gemeente Amsterdam en Den Haag herkennen zich niet in de kritiek van de gerechtsdeurwaarders. Beide steden hebben een dienst die voor transport en opslag van huisraad zorgt. Ook bij de koepel van woningcorporaties Aedes is het probleem dat de gerechtsdeurwaarders signaleren niet bekend. En in Groningen hebben de corporaties gezamenlijk een loods gehuurd voor de opslag. ‘In de APV is bepaald dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn, die verantwoordelijkheid nemen we, zegt Gaaike Euwena, directeur wonen van de Groningse corporatie Nijestee. Weisfelt bevestigt dat verschillende gemeenten het goed hebben geregeld maar pleit voor duidelijkheid en zekerheid voor ieder in Nederland. ‘Misschien kan de VNG met een regeling komen?!’

 
 

Boze Burgers 

  In dit boek een bundeling van de serie ‘Boze Burgers’, verschenen in Binnenlands Bestuur in de afgelopen jaren, aangevuld met de huidige stand van zaken.EUR 14,95Bestel het boek ‘Boze Burgers’
 

Reacties

R.Donker • daklozenervaringsdeskundige • 18.06.11 11:56

Als ik die achterlijke reacties lees van al de economische consumentenslaven gaat het alleen maar om geld en wie er voor de kosten moet opdraaien in deze primitieve bananenrepubliek met zijn onbeschofte bevolking.
Ten eerste zijn er afgelopen 24 jaar duizenden huurders zowel gezinnen als alleenstaanden als wegwerpartikelen hun veilige basis uit gedonderd op straat waar je aan de honden bent overgeleverd dankzij politiek beleid die de landelijke woningcorporaties die eigendom waren van de belastingbetalende burgers zonder hun toestemming hebben privatiseren dus uitverkopen aan particuliere ondernemers.
Het gevolg was en is dat als huurders hun baan verloren of door o.a. omstandigheden geen inkomsten meer hadden,zij na paar maanden huurachterstand zonder gevoel via de onmenselijke kantonrechterformule de woningen werden uitgezet en eenmaal buiten bekommert niemand meer zich om je net als je zelfstandig woont van sociale cohesie is geen sprake meer en van de publieke overheden met hun zogenaamde zorgplichten hoef je helemaal niets te verwachten want daar gaat het ook maar alleen om hun politieke eigenbelangen en maatschappelijek statussen,dus in Nederland wonen geen mensen meer.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt als je alles wat je heb opgebouwd zo ziet verdwijnen in containers gedonderd zonder enig gevoel van de ontruimers die zo als zij zeggen ook maar hun werk doen want op straat betekent geen eten en drinken,geen slaapplek en sanitaire voorzieningen en bescherming tegen barre weersomstandigheden en als je op straat vraagt aan politiebeambten na ontruiming waar je moet slapen dan krijg je te horen dat dit hun niet interesseert en dat je eigen kan aanmelden bij de overvolle daklozenasiels van o.a. het leger des heils of herbergen waar je verwelkomt word als er plaats is vanwege de inkomsten/uitkering en waar van”christelijke”gastvrijheid geen sprake is maar meer van leugens en bedrog en evangelisatiepraktijken waar deze opvangasiels gevestigd zijn in de meer achterlijke gebleven gereformeerde gebieden in ons land waar gesubsidieerde kerkgangers van diverse kerkorganisaties bijschnabbelen als toezichthouders in zogenaamde christelijke nacht en dagopvangs.
En dat word voor miljarden gesubsidieerd via specifieke uitkeringen en gemeentelijke subsidies en met onrechtmatige indicatiestellingen verkregen
AWBZ gelden voor niet geleverde begeleiding zowel in woonbegeleidingstrajecten als de opvang zelf.
En dat allemaal zonder rijkstoezicht op beleid en uitvoering omdat de opeenvolgende uitdijende regeringen en ambtenarenkorps zelf schuldig zijn aan maatschappelijke problematieken door sociaal-economisch wanbeleid en het plunderen van de werkende bevolking die geen vrijheden meer genieten en alleen nog maar arbeiden om de oplopende rekeningen te kunnen betalen want anders is het ook exit de straat op om te worden gestigmatiseerd door je medenederlanders als zijnde psychische gestoorde overlastgevers en zorgmijders.
Maar er is geen goede opvang met zorg en hulpverlening!
Dus hou op over je eigenbelangen en egoisme als zijnde consumerende kuddedier.

Raoul beleidsadviseur Handhaving en Vergunningen 19.05.09 09:43

De gemeenten lopen niet weg voor hun verantwoordelijkheid, maar de woningcooperaties. Waarom dient de gemeenschap op te draaien voor problemen die het gevolg zijn van een relatie tussen een verhuurder en huurder. Dit is puur een privaatrechterlijk geschil. Sinds 2001(LJN:AD5810/AE0082) wordt de opdrachtgever van de ontruiming (de verhuurder) aangemerkt als overtreder van het verbod de weg anders te gebruiken dan waarvoor zij bestemd is. De deurwaarder is louter een instrument om de ontruiming daadwerkelijk uit te voeren. Vervolgens heeft de verhuurder niks geregeld, maar omdat de spullen op straat komen te staan en de verhuurder deze daar laat staan, wordt het probleem op het bord van de gemeente gelegd. En dient de gemeenschap, maar zorg te dragen voor de verwijdering en of opslag en dient uiteindelijk de kosten daarvan te betalen. Het is een oorzaak en gevolg verhaal en verder een centenkwestie. Ik geloof niet dat de meeste woningcooperaties krap bij kas zitten. Zij zijn het die het eerst de problemen signaleren (betalingsachterstanden), maar er niks aan doen. Mensonterend, zorgplicht, grote woorden, wie de schoen past, trekt hem aan; verhuurder neem je verantwoordelijkheid! En deurwaarder weiger de opdracht als er niks is geregeld door de woningbouwverenging.

Joke vanderHam bezxorgde burger 15.05.09 11:27

Ik heb een aantal krantenberichten gelezen over ontruimingen van buurhuizen (Flevopolder), ontruimingen vanwege schulden van vorige eigenaars en het dumpen van de mooie inboedel van een bejaarde vrouw die in Spanje overwinterde en per ongeluk een paar cent te weinig huur per maand automatisch liet overmaken van wie de (Amsterdamse) woning ontruimd werd terwijl ze nog in Spanje verbleef, waarbij het antieke glasservies naar beneden werd gegooid. En over ontruimingen (Zeist) waarbij medicijnkastjes met gevaarlijke pillen op straat bleven staan met de rest van de inboedel.

R. Windt machteloze burger 14.05.09 16:44

Citaat:
‘Misschien kan de VNG met een regeling komen?!’
Einde citaat

De VNG zou bij zoveel zaken een voortrekkersrol kunnen spelen voor eenduidigheid en stoppen met overal wielen opnieuw uitvinden en rechtsongelijkheid tussen burgers.
Den Haag, zowel ministeries als de versnipperde Tweede Kamer zijn oertraag en niet voor hun taak toegerust!!
Echter dan moet je wel een VNG voorzitter hebben, die de sociale factoren net zo van belang vindt als economische facetten.
Op dat profiel moet die ook gekozen zijn.

Wat betreft ontruimingen. Nog maar een keer: een landelijke uitgerold sociaal incasso buro (SIB) stroomlijnt veel voor kwetsbare groepen, waaronder huisuitzettingen. Althans het voorkomen ervan! Ben wel van mening dat de ex-huurders opslaggeld moeten betalen.
Als men dat niet doet, moet de boedel gebruikt kunnen worden voor inrichting van woningen voor mensen die het geld hier niet voor hebben en voor de opvangadressen t.b.v. daklozen.
Blijft het een schandaal dat men maar niet komt met een sociaal incasso systeem, incl. sociale leningen, budgetbeheer etc.
De incasso organisaties zijn de lachende derde, met dank aan al die sociale gemeentebesturen, bah!
Burgers worden dat gebrek over de hele linie aan verantwoordelijkheid en adequaat beleid zat. Een ander net geplaatst bericht van de beheerder bevestigt dat na zovele andere! Helpt geen zier. Niemand specifiek is hierop aan te spreken!!!!!

Tips over integriteit corporaties leiden tot 34 onderzoeken

Door Boudewijn Warbroek 02.10.09 3 reacties

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties ontving tot nu toe 150 berichten over mogelijke fraude, zelfverrijking of andere integriteitsschendingen. Ruim één op de vijf meldingen leidt tot verder onderzoek.

Het ministerie van Vrom heeft 34 onderzoeken in gang gezet naar mogelijke strafbare handelingen of bestuursrechtelijke overtredingen door woningcorporaties. De onderzoeken zijn een direct gevolg van binnengekomen meldingen bij het in april geopende Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Volgens een woordvoerder van de Vrom-inspectie, waar het meldpunt onder valt, zijn tot nu toe in totaal 150 meldingen binnengekomen. Tot dusver zijn er hiervan 133 beoordeeld. Besloten is om 34 gevallen ‘in onderzoek te nemen’. De overige 99 meldingen zijn doorverwezen naar andere instanties, of – na terugkoppeling naar de melder – terzijde gelegd omdat het meldpunt hiervoor niet het juiste loket was.

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties werd een halfjaar geleden in het leven geroepen door minister Van der Laan (Wonen, PvdA). Aanleiding was een reeks geruchtmakende incidenten waarbij corporaties in opspraak kwamen. Het meldpunt moet volgens de minister bijdragen aan ‘een cultuuromslag’ bij corporaties, schreef de minister eerder dit jaar aan de Tweede Kamer.

Opsporing

Tijdens een lezing voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) in Utrecht, zei Van der Laan vorige week dat er ‘nog het nodige in de pijplijn zit’ als het gaat om mogelijke integriteitsschendingen.

In een toelichting hierop laat een woordvoerder van de Vrom-inspectie desgevraagd weten dat op dit moment 34 onderzoeken lopen. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van Vrom onderzoekt mogelijke strafrechtelijke feiten.

Daarnaast lopen bestuursrechtelijke onderzoeken die door de Vrom-inspectie worden uitgevoerd. De woordvoerder wil niet ingaan op de specifieke aard van de meldingen die nu worden onderzocht. ‘Maar in algemene zin kan je bij de strafrechtelijke onderzoeken denken aan mogelijke gevallen van fraude, zelfverrijking of ABCconstructies. Bij bestuursrechtelijke onderzoeken kan het gaan om nevenactiviteiten van corporaties of om het verkopen van onroerend goed zonder taxaties.’

De woordvoerder benadrukt dat een onderzoek niet meteen wil zeggen dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. ‘Het gaat om meldingen waarbij de gedachte is: hier zou wat achter kunnen steken. Maar dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Die onderzoeken zijn er juist voor bedoeld om duidelijkheid te scheppen.’

 
 

Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning 2009 

 

Op 1 juli 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking.
Deze wegwijzer informeert overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten en studenten over de Wabo.

Bestel de Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning 2009

 

Reacties

R.Donker • dakloos • 22.07.10 11:42

De onderzoeken van het interventieteam van VROM zijn gewoon een lachertje en er word handjeklap gespeeld om bepaalde woningcorporaties buiten beeld te houden die zwaar over de schreef gaan.
Als ik diverse verzoeken indien aan meldpuntcorporaties om een onderzoek op te starten naar Zwolse en regionale corporaties in Over-IJssel vanwege fraudepraktijken en integriteitschendingen i.v.m. met de AWBZ dan word dit afgewezen of mij gemeld dat er niets aan de hand is bij deze corporaties die samenwerken met RIBW Zwolle in relatie tot het financieren va de daklozenopvang de Herberg aan de Nijverheidstraat in Zwolle en wat een groot bedrog en misleiding is en waar daklozen die daar gehuisvest zijn totaal geen zorg en hulpverlening otvangen van RIBW Zwolle.
Deze Herberg staat onder beheer van de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV hallen die met achterstanden aan huurgelden aan de gemeente Zwolle kampt vanaf 2002 en hij is diegene die aan de touwtjes trekt en RIBW zwolle instrueerd hoe te handelen richting de dakloze zwervers die daar slapen.
Dit word allemaal gedoogd door de gemeente Zwolle die dit bedrog een particulier inititatief noemt en de misstanden gedoogd maar wel subsidies verleent aan deze Herberg zonder dat er verantwoording hoeven te worden afgelegd waar aan gemeenschapsgelden zijn besteed en er is geen periodiek toezicht op de bedrijfsvoering van deze herberg en signaleringsrapporten worden door RIBW Zwolle te laat ingeleverd.
En als zelf de inspectie vor de gezondheidszorg en het regionale zorgkantoor de fout in gaan door geen onderzoeken te plegen na het indienen van klachten dan weet men wel hoever het in dit land gesteld is met integriteitschendingen en fraudepraktijken in de zorg en welzijnssector.
Maar als je zoals Joop van Ommen allerlei connecties en belangenverstrengelingen heeft binnen het politieke bestuur van zwolle dan kom je overal mee weg.
Maar mij maken zij niets wijs.

D. van Arum interim manager 02.10.09 10:44
In het kader van verder onderzoek is het wellicht wenselijk dat in de openbaarheid komt bij welke corporaties onderzoek wordt gedaan.

J.G.Siefkes Ondernemer/directeur 02.10.09 09:47

Woningstichting Rhiant uit Hendrik-Ido-Ambacht doet aan ontwikkelingshulp in Gambia. De directeur gaat met zijn vriendin daar naar toe, evenals twee medewerkers. Intern zijn de woningklachten geheel niet op orde en dan wel naar het buitenland gaan, op kosten van Rhiant ? We hebben toch een minister van Ontwikkelingshulp? Dit is je reinste versnippering en geldverspilling en snoepreisjes op kosten van de huurders. Verder staan deze verhalen uitgebreid in hun uitgave-blad.

Corporaties ontruimen minder vaak

23.10.06 1 reactie

Woningcorporaties zetten minder snel huurders op straat dan voorheen. Uit cijfers van de koepel van woningorganisaties Aedes blijkt dat het aantal uitzettingen vorig jaar zes procent lager was dan in 2004. Wel kwamen er 35 duizend huishoudens bij met een huurachterstand.

Aedes wijt de daling van het aantal uitzettingen aan het gewijzigde beleid van woningbouwverenigingen. Ze treden sneller op bij betalingsachterstanden en werken vaker samen met instanties zoals de schuldhulpverlening maatschappelijk werkers.

 

Rechters deden vorig jaar uitspraak in ongeveer 23 duizend procedures die woningcorporaties hadden aangespannen tegen huurders. In 70 procent van de gevallen werd het vonnis echter niet uitgevoerd, omdat huurder en verhuurder alsnog een oplossing vonden.

 

In totaal zetten de corporaties vorig jaar 8.134 uit hun woning. In 87 procent van de gevallen was een huurachterstand de reden voor uitzetting. De stijging van het aantal huishoudens met een betalingsachterstand baart Aedes daarom zorgen. Maandelijks krijgen 240 duizend huurders een aanmaning. Andere gronden voor ontruiming zijn ernstige overlast (zeven procent) en wietteelt (vier procent).

 

 
 

Wegwijzer Milieu- en omgevingsrecht 2009 

  Deze wegwijzer informeert over de hoofdlijnen van voor de praktijk belangrijke onderdelen van het milieu-en omgevingsrecht.

Bestel de wegwijzer Milieu- en omgevingsrecht 2009

 

Reacties

R.Donker • ervaringsdeskundige dakloosheid • 22.09.10 12:53

In het kader dat de corporaties minder snel huurders de woning uitzetten wegens huurachterstand word een ander aspect i.v.m. woningontruiming en dat is overlast ernstig onderschat.
Het blijkt dat als een huurder van een woning de andere huurder niet aanstaat er gauw van het middel roddel en treiterijen gebruik word gemaakt om de desbetreffende huurder de woning uit te werken en waar andere buren worden gemanipuleerd om klachten neer te leggen bij de corporatie en politie die zonder wederhoor bij de huurder langsgaat die het slachtoffer is van de roddel en achterklap en die word gemaand om zijn gedrag te veranderen.Maar dan word de druk zo opgevoerd dat de corporaties besluiten tot woningontruiming via de kantonrechter met vals verkregen verklaringen en heeft de onruststokende huurder zijn zin gekregen en staat het slachtoffer op straat buiten zijn of haar schuld om en de rest van de bewoners van het pand die als meelopers worden beschouwd zijn de lachende derden maar interreseert het hun geen zier wat er met de dakloze persoon gebeurt.
Dit is geen geval op zichzelf en is mij ook overkomen en het schijnt dat deze gevallen niet op zichzelf staan.Maar als blijkt dat de treiterende huurder dan ook nog woonbegeleiding geniet van een RIBW of andere organisatie en die gaan nog mee met het valse gedrag van die huurder en legt valse verklaringen af bij de kantonrechter dan blijkt dat de gesubsidieerde hulpverleners/begeleiders uit criminelen te bestaan die alleen aan hun eigen belang denken en de organisatie waar zij werken en dat de medewerkers van de corporaties uit onbekwaam personeel blijken te bestaan zonder enig empathie te tonen met die huurder die het slachtoffer is van deze “normen en waardenmisbruiken”” en dan heeft Mevr. Beatrix het in haar troonrede over verdraagzaamheid maar die is allang ver te zoeken in onze egocentrische samenleving.
Bedankt woningstichting Openbaar Belang en RIBW Zwolle wat jullie mij hebben aangedaan 10 september 2008 waardoor ik na 5 jaar wonen op de Walstraat 9a te Zwolle op straat kwam te staan en 23 maanden tussen een zooitje ongeregeld moest verblijven in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle en waar jullie met een wijkagent nog probeerde mij een psychische stoornis aan te smeren en het advies om het RIAGG op te zoeken.
Mijn advocaat die mij bijstond had ook zijn mening daarover en die loog er niet om.
Helaas besliste de onbekwame kantonrechter anders en werd ik benadeelt ook dankzij de bestuurlijke dwang(misbruik van het gezag) van de gemeente Zwolle en diegene die in opdracht de daadwerkelijke overlast en treiterijen veroorzaakte een jaar lang is na twee jaar ook verhuisd.
De enige personen die psychiatrische hulp nodig hebben zijn jullie medewerkers van OB en RIBW Zwolle want zij zijn geestelijk niet in orde door burgers de dood in te jagen.
Maar bij RIBW Zwolle blijkt het alleen te gaan om AWBZ inkomsten zonder tegenprestaties en waar de medewerkers alleen aan hun eigen werkgelegenheid en maatschappelijke statussen denken die totaal niets voorstellen.Ik heb als dakloze persoon geen meervoudige problematieken en mijn geest is prima in orde en het overzicht in mijn leven dus ook maar daarom word ik niet verder geholpen want ik pas niet in een “doelgroep” door de zogenaamde hulpverleners uitgevonden om de AWBZ pot op te lichten met onrechtmatige indicaties.
En dat is waar ik al jaren de politiek in Den Haag voor loopt te waarschuwen plus de Inspectie voor de Gezondheidszorg zonder resultaat omdat ik deze praktijken al eerder meemaakte in Almere en daarom worden burgers steeds meer geconfronteerd met hogere zorg en AWBZ premies en hun basispakket zorg in gekrompen doordat de politieke volksvertegenwoordigers het laten afweten in hun controlerende taken en meer bezig zijn met hun nevenfuncties en hypes die in het dageliks nieuws voorkomen te behandelen.
Zie ook Binnenlaands Bestuur crisisopvang Almere met mijn verhaal als reactie.
En SP Krista van Velzen “Iedereen onder dak.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s