FW: Reactie :ministerie VWS fraude AWBZ opvanginstellingen daklozen

From: kingkong1621@live.nl
To: voorlichting@minvws.nl
Subject: Reactie FW: fraude AWBZ opvanginstellingen daklozen
Date: Thu, 11 Feb 2010 12:12:27 +0100

gericht aan de geachte Mevr./Hr.W.Storm,afd. voorlichting van het Ministerie van VWS Den Haag,

Ik dank u voor uw uitgebreide reactie en uitleg maar ik kom tot de conclusie na flink wat onderzoeken dat er een onduidelijke scheidslijn is wat betreft de zorg/hulpverlening aan diverse doelgroepen zoals bv. dak en thuislozen en dat er  talloze stichtingen en instellingen zich op deze problematiek en opvang hebben gestort door de vrije marktwerking en zelfregulering zonder enige kennis en expertise van zaken en dat er sprake is van wildgroei.
Een medewerkster van de financiele administratie van het leger des heils Zwolle gaf toe dat het Leger in de dak en thuislozenopvang een gat in de commerciele markt zag en als inkomstenbron voor het in stand houden van deze dubieuze Evangelische welzijnsorganisatie.Maar kerk en staat hoort strikt gescheiden te zijn en oplossingen voor maatschappelijke problemen die veroorzaakt worden door sociaal economische wanbeleid van regeringen valt onder verantwoordelijkheid van dezelfde rijksoverheid en niet uitbesteed worden aan gesubsidieerde “kerkelijke organisaties” zonder enig toezicht op correcte besteding van subsidies en uitvoering van welzijnsbeleid.
Dit geld ook voor de regionale zorgkantoren,ook wat betreft het niet uitvoeren van de welzijnswet van 1994 door gemeentes kwam hier voor in de plaats de WMO die de verantwoordelijkheid voor welzijnsbeleid bij de gemeentes en de burgers legt maar war het Ministerie van VWS niet aangeeft wat voor beleid erop gezet moet worden.
Dit heeft te maken met de bezuinigingen op het welzijnsbeleid uitgevoerd door de kabinetten Lubbers I tot en met III en waar alle kennis en expertise verloren is gegaan plus de ervaren beleidsambtenaren op het departement van VWS.
Ook de sph opgeleide hulpverleners/sters met MBO en HBO opleidingen weten i.v.m de dak en thuislozenproblematiek hier niet mee om te gaan vanwege het ontbreken van praktische rollenspellen als het gaat om de benadering van gefrusteerde en geestelijk doorgedraaide daklozen en zijn niet in staat om hulpverlening op maat te bieden nog begeleiding.
IK heb dat in diverse opvanginstellingen meegemaakt zoals de crisisopvang Perspectief van het leger des heils in Almere Spoordreef 14b in 2000-2002,crisisopvang de Valk/Arcuris aan de Malzwin 27 in Lelystad 2001 en sociaal pension Arcuris 
aan de simin Ravesteijnstr.158 in 2001-2002 en nu vanaf 2002 bij het RIBW Zwolle Leger des heils en hun nacht en dagopvang.
Het onderzoeksbureau de Boer en Croon stelde al vast in hun onderzoeksrapportage schriftelijk vastgelegd 10 augustus 2004 dat iedereen met paar man en een bestuursstructuur een AWBZ instelling kan opzetten want in de niet transparante wet en regelgeving is niet de criteria en richtlijnen vastgelegd hoe de zorg en hulpverlening behoort te worden opgezet aan de diverse kwetsbare groepen in de sterk geindividualiseerde samenleving en waar sociale controle door familie,kennisen en vrienden totaal onbreekt hoe het met de patient/client gaat i.v.m. participatie in de hectische samenleving.
Ik heb inmiddels contact met de SEO van de Universiteit van Amsterdam die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek doet naar de bestedingen binnen het AWBZ veld omdat de AWBZ ondersteuning niet altijd die kwetsbare groepen bereikt waar het voor bedoeld is.
De SEO zocht bij de landelijke vereniging vor thuislozen een belangenbehartiger voor dak en thuislozen en zij hebben SEO doorverwezen naar mijn persoon.
Er is een stroom van informatie,ervaringen en bevindingen en ook onderzoeksrapportages gezonden naar het SEO en laten zij dit maar analyseren en daar hun conclusies uit trekken,deze informatie etc. betreft een breed vlak aan diverse doelgroepen en waar ik allemaal  mee te maken heb gehad binnen de opvanginstellingen.
Ik word een ervaringsdeskundige genoemd die op dit gebied ook wat betreft welzijnsbeleid en politiek besluitvorming etc. alles overstijgt wat betreft ervaringen,ook door het aanschrijven van tweede kamerfracties,ministeries,maar ik onderneem gewoon acties en doe aan onderzoek die ik zelf bekostig omdat ik niet geholpen ben nog dat er naar mijn correcte hulpvraag word geluisterd en dat overkomt duienden dak en thuislozen,psychiatrische patienten en mensen met psychische problemen waaronder dak en thuislozen.
Ik ben een simpel persoon maar die ook denkt uit een simpele logica en redenering en ben totaal niet veeleisend maar kom wel op voor mijn sociale rechten daar waar ik 28 arbeid heb verricht,belastingen en premies betaalt en aan de wet gehouden en 20 jaar zelfstandig gewoond en leefde op een verantwoorde manier.Maar toen na een schending van mijn arbeidsoverenkomst en arbeidsrecht om hulp vroeg bij een vakbond,advocaten en opvanginstellingen werd ik geconfronteerd met een hufterige samenleving waar het eigenbelang van hulpverleners op juridisch en sociaal vlak voorop stond tot op de dag van vandaag.
Eerst de subsidies om de organisatie/institutie,werkgelegenheid en inkomsten overeind te houden en dan volgt het opgedrongen zorgaanbod van de zorgaanbieders,stemt je hier niet mee in dan is het einde verhaal en word je dan van het kastje naar de muur gestuurd door zogenaamde hulpverlenende instanties,sociale en andere gemeentelijke diensten met de bijbehorende bureaucratische papierwinkel waar elke op straat levende dakloze burger geestelijk van doordraait met op de achtergrond de burgers die wel een sociaal leven genieten maar juist die daklozen de grond intrappen met stigmatiserende opmerkingen en gedrag en waar de lokale politiek en media nog een schepje bonvenop doet.
Ziet u het al voor u! Dan snapt u ook wel dat die dakloze gaat afgeven op onze beschaafde samenleving en zijn of haar ellendig bestaan doet vergeten door drank en drugsgebruik en het veroorzaken van overlast en waar dan weer onbeschaafd repressie beleid tegenover staat van de lokale bestuurders zittend in hun pluche stoelen die hun macht en gezag misbruiken door daklozen op te laten jagen,beboeten of in detentie te plaatsen tot de dood erop volgt.
Want eenmaal vrigelaten dan is er nog geen onderdak en een menselijke bejegening.
Hoezo normen en waarden waar onze rijksoverheid zo belang aan hecht?
Steek eerst maar eens de hand in eigen boezem!

Een link naar AWBZ fraude:OM “rapport persoons gebonden budget zorg verantwoord” te vinden op de googlefunctie.


Subject: RE: fraude AWBZ opvanginstellingen daklozen
Date: Thu, 11 Feb 2010 10:33:24 +0100
From: voorlichting@minvws.nl
To: kingkong1621@live.nl

Geachte heer Donker,
 
Allereerst mijn excuses voor de late reactie. Voor een reactie op uw mail was het noodzakelijk om buiten VWS advies te vragen. Daardoor kostte het meer tijd om uw mail te beantwoorden.
U mailt het ministerie om te informeren over de instellingen die de opvang voor dak en thuislozen niet correct uitvoeren volgens prestatieveld 7, en 8 en fraudes plegen middels onrechtmatig verkregen indicaties voor zogenaamde psychische problematiek bij dak en thuislozen om zo via het CIZ en zorgkantoor AWBZ ondersteuning aan te vragen voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening. U wilt k  verder informatie over hoe de fraudes met AWBZ gelden word aangepakt binnen de opvanginstellingen voor dak en thuislozen,want u heeft begrepen via Internet dat de detectiemethodes om AWBZ fraudes te lokaliseren nog niet aansluiten op de werkelijke situatie binnen de opvang voor dak en thuislozen nog bij andere zorg en welzijnsinstellingen.
De aanpak van fraude/misbruik met AWBZ-geld is als volgt geregeld. Op grond van de AWBZ mogen AWBZ-middelen uitsluitend worden besteed aan de aanspraken op grond van deze wet. Op grond van de Wet Marktordening Gezondheidzorg (Wmg) bestaat hierop toezicht. Het zorgkantoor toetst of de zorginstelling met wie hij een contract heeft, zich houdt aan de contractuele afspraken. Onderdeel daarvan is dat het zorgkantoor nagaat of de verzekerden de geïndiceerde zorg krijgen.
De NZa ziet er vervolgens op toe of de zorgkantoren voldoende toetsen. Als de uitkomsten van genoemde toetsen positief zijn heeft het zorgkantoor voldaan aan de zorgplicht en is de rechtmatige besteding van middelen door het zorgkantoor getoetst. Dit laatste houdt in dat wordt getoetst of de AWBZ-instelling de geïndiceerde zorg heeft verleend waarvoor het zorgkantoor de betalingsopdrachten heeft gedaan.
De NZa oefent regulier toezicht uit op zowel zorgverzekeraars als zorgkantoren, zij brengen jaarlijks een rapport uit over zowel de Zvw als de AWBZ. De NZa stelt vast of de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de zorgkantoren hun verplichtingen in voldoende mate naleven. Voor de AWBZ omvat het toezicht ook de beoordeling van de financiële rechtmatigheid van de zorggelden die zijn besteed. De NZa heeft een meldlijn ingesteld waar mensen vermoedens van misbruik, oneigenlijk gebruik dan wel fraude kunnen melden.
Voor advies over de beantwoording van uw mail, heeft een medewerker van VWS contact gehad met de NZa. Daaruit blijkt dat in oktober 2008 de NZa een soortgelijk signaal van u heeft ontvangen en in behandeling genomen. De NZa heeft hierover contact met u gehad en ook met zorgkantoor Achmea.
Achmea gaf aan dat naar precies dezelfde klachten al eerder een onderzoek is uitgevoerd. De werkwijze van onder meer het Leger des Heils is toen uitgebreid onderzocht door kamerlid Mosterd (onderzoek: ‘Opvang naar waarde geschat’). Mede naar aanleiding hiervan en de door Achmea ingestelde materiële controles was de conclusie dat de scheidslijn tussen de AWBZ-zorg en de opvang niet altijd even duidelijk is in de praktijk en dat het gevolg dan ook kan zijn dat niet meteen is vast te stellen welke zorg onder welke label valt. Tevens concludeerde het zorgkantoor dat binnen het contract met het Leger des Heils en andere opvanginstellingen en de controles daarop niet van fraude is gebleken. U bent van de onderzoeksresultaten op de hoogte gesteld. Mocht u desondanks met nieuwe informatie komen die op het tegendeel duidt, dan kan een nader onderzoek zinvol zijn. De NZa heeft uw signaal ook afgestemd met de andere ketenpartners in het toezicht en de opsporing, zoals de FIOD-ECD en het Openbaar Ministerie. Het bleek dat u ook bij al deze instanties de fraude had gemeld.  Nadere onderzoeken hebben niet uitgewezen dat er fraude in het spel is met de indicatiestellingen of dat er onvoldoende zorg is geboden. 
U heeft uw klachten inmiddels bij veel overheidsinstanties ingediend, echter in geen van de gevallen is van enig misbruik gebleken.
 Ik ga er vanuit dat hiermee uw vragen aan het ministerie van VWS voldoende zijn beantwoord.
Met vriendelijke groeten,
Willy Storm
Voorlichting VWS
070 – 3406049
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
 
Uw kenmerk is E1346397Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


From: kingkong1621@live.nl
Received: 11/12/09 7:34:11 PM CET
Subject: Re: Fraudes AWBZ opvanginstellingen daklozenParticulier / Bedrijf: Particulier
Geslacht: Heer
Naam: R.R. Donker
Telefoonnummer: 038-4548145
E-mailadres : kingkong1621@live.nl

Onderwerp: Fraudes AWBZ opvanginstellingen daklozen
Vraag:
Ik heb mijn mail met het kenmerk 39339 naar u toegestuurd om u te informeren over die instellingen die de opvang voor dak en thuislozen niet correct uitvoeren volgens prestatieveld 7, en 8 en fraudes plegen middels onrechtmatig verkregen indicaties voor zogenaamde psychische problematieken bij dak en thuislozen om zo via het CIZ en zorgkantoor AWBZ ondersteuning aan te vragen vor niet geleverde begeleiding/hulpverlening. Ik wil verder van u informatie over hoe de fraudes met AWBZ gelden word aangepakt binnen de opvanginstellingen voor dak en thuislozen,want ik heb begrepen via Internet dat de detectiemethodes om AWBZ fraudes te localiseren nog niet aansluiten op de werkelijke situatie binnen de opvang voor dak en thuislozen nog bij andere zorg en welzijnsinstellingen.
Ik geef al jaren signalen af richting tweede kamerfracties,ministeries en Algemene rekenkamer over het feit dat ik totaal niet geholpen word en dat ik buiten alle doelgroepen val en dat binne de opvanginstellingen mij duurbetaalde woonbegeleiding wil aanbieden en waar ik een keuring moet ondergaan bij een psychiater om een indicatie te verkrijgen voor psychische of psychiatrische problematieken om zo AWBZ ondersteuing aan te vragen.
Maar ik heb geen psychiatrische achtergrond nog psychische problematieken of verslavingsproblemen.
Zelfs de zogenaamde hulpverleners/begeleiders met spw 4 opleidingen binnen de opvanginstellingen staan daklozen psychische stoornissen aan te praten om de client zover te krijgen dat hij of zij instemt met een keuring bij een psychiater.Men dwingt de client perse ambulante woonbegeleidng te aanvaarden in panden gekocht of gehuurd om zo de inkomsten voor de eigen organisatie veilig te stellen,dit gebeurt in opdracht van het management.
Deze “hulpverleners” zijn totaal onbevoegd om bij de dakloze client psychische stoornissen vast te stellen,er word bij voorbaat ervan uit gegaan dat als je dak of thuisloos bent je psychische problematieken heb en dus niet in staat bent om zelf je hulpvraag te definneren en te formuleren richting het CIZ dus doet de zorgaanbieder dit voor de client,en het CIZ of zorgkantoor informeert niet bij de dakloze client zelf of het zorgaanbod aansluit op de hulpvraag,niet dus.
Ik vraag mij af waar het ministerie van VWS mee bezig is om van de dak en thuislozenproblematiek een soort productschappen te maken en de eigen wil en handelen van de client af te nemen en hen over te leveren aan allerlei zwaar gesubsidieerde instituten met vastgeroeste denk en handelswijzes en bijbehorende gevangenisregimes.
De meervoudige problematieken bij dak en thuislozen worden hiermee alleen maar verergert en stuit op grote weerstand ook mede veroorzaakt door de respectloze en onmenselijke behandeling binnen de opvanginstellingen wat voortdurend uitmond in geweld tegen de zogenaamde hulpverleners en onderling tussen dakloze clienten zelf die door de uitzichtloze situatie en geen resocialisatie en doorstroming elkaar te lijf gaan.
En waar gemeentelijk beleid al jaren niet aansluit of uitgevoerd word wat betreft 24 uursopvang met zorg en hulpverlening,en dit kom ik elke dag tegen in Zwolle.
Zelfs de politie Zwolle-IJsselland word hiermee geconfronteerd en krijgt alleen de opdracht mee tot repressiebeleid tegen de doelgroepen zoals de “hulpverlenende instanties ” dit zo mooi verwoorden.
Ik hoop dat u mijn uitleg nu wel begrijpt en onderhand heb ik de algemene rekenkamer ook het een en ander toegelicht,net als in 2002 toen ik verbleef in sociaal pension Arcuris aan de Simon Ravesteijnstr. 158 in Almeredat in 2004 zijn deuren moest sluiten want ook daar werd geen zorg en hulpverlening geboden en bleven daklozen jaren gegijzeld binnen de opvangisntelling en waarover ik op 16 december 2001 om 15.00 uur nog een persoonlijk gesprek had met wethouder Zorg en Welzijn Almere de Hr. W. G. Faber dat op niets uit liep.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s