partners | De Herberg Zwolle een waardeloze opvang voor daklozen


       Eelke Blokker    Joop van Ommen                                                                         

           link partners | De Herberg

De Herberg de opvang voor dak en thuislozen aan de Nijverheidstraat in Zwolle word beheerd door de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die zich al jaren uitgeeft voor praktisch opgeleid hulpverlener met verstand van de psychiatrie maar daar nooit enige opleidingen voor heeft genoten en dus malafide praktijken uitoefend en is nu de supervisor over de Herberg waar hij de dienst uitmaakt en niet RIBW Zwolle en waar deze organisatie totaal geen zorg en hulpverlening bied aan dak en thuislozen.
Zelfs jongere mannelijke daklozen word geen rust en veiligheid geboden en worden zelfs seksueel belaagd door andere daklozen die geen kant op kunnen en dat vind dan ook plaats op gedeelde slaapzalen en waar dan deze jongeren maar tijdelijk de Herberg links laten liggen omdat de RIBW bewakers niet ingrijpen en meer aan hun inkomsten denken maar het is nauw niet bepaald bewakers die fatsoensnormen en respect naar de clienten toe uitstralen maar het word alemaal toegelaten en gedoogd door het College van B&W en de gemeenteraad van Zwolle en de Inspectie voor de gezondheidszorg wat ook niet veel bijzonders voorstelt.
Dezelfde praktijken vinden ook plaats bij de opvanginstellingen van het leger des heils Zwolle en zal landelijk ook geen uitzondering vormen.
Het interieur voor deze Herberg is aangekocht bij een firma schijnbaar in opdracht van de supervisor Joop van Ommen en er is dus geen meerdere prijsopgaves aangevraagd bij andere bedrijven maar wat wel gebruikelijk is volgens Europese aanbestedingregels aangezien deze Herberg is gefinancierd met gemeenschapsgelden(subsidies van de gemeente Zwolle,huurdersgeld van de drie zwolse woningcorporaties en via RIBW Zwolle AWBZ gelden plus giften van naieve burgers))en waar zeker de gemeente Zwolle deze regels in acht hoort te nemen.
Het eten voor de dak en thuislozen word bereid in de keuken door Conrad Catering Compleet en waar dit bedrijf op naam staat van Joyce Conrad de echtgenote van Joop van Ommen en waar van Ommen heel slim en belastingtechnisch dit bedrijf op naam van zijn vrouw heeft geplaatst.
De koks bij Conrad Catering wisselen nog al snel en de kwestie is of deze keuken en de energierekeningen worden betaald met AWBZ gelden.
Conrad Catering Compleet levert ook de voedselvoorziening aan de Belastingdienst Zwolle,woningstichting Openbaar Belang en andere organisaties en instanties en dan is de vraag hoe hoog de omzet is en of daar belastingen over word afgedragen en of de juiste vergunningen daar voor zijn aangevraagd.
De dakloze clienten betalen in de herberg 2,50 euro voor een klein portie warm eten en dus aan de ellende van deze kansarmen moet nog winst gemaakt worden voor eigen gebruik van de beheerder Joop van Ommen.
De hr. Joop van Ommen heeft een handelsonderneming die gevestigd is aan de Waterlelie 19 in Zwolle en daar op hetzelfde adres zit ook Conrad Catering Compleet.De Herberg is een zogenaamd particulier initiatief wat helaas gedeeltelijk gesubsidieerd word door de gemeente Zwolle maar waar geen toezicht op word uitgeoefend nog door de gemeente,nog door de inspectie voor de gezondheidszorg of het regionale zorgkantoor Achmea.
De dakloze bewoners worden door de medewerksters op onrechtmatige gronden geindiceerd voor psychische stoornissen of psycho-sociaal welbevinden en met deze indicaties word er AWBZ ondersteuning aangevraagd door RIBW Zwolle voor niet geleverde hulpverlening of begeleiding.
RIBW Zwolle medewerkers/sters zijn totaal onbevoegd om diagnoses vast te stellen bij dakloze burgers en daarmee indicaties op te stellen.
RIBW Zwolle is niet in staat om dak en thuislozen hulpverlening op maat te bieden en dat gaven zij al toe in het “rapport de Herberg” wat is opgesteld door de bewoners van de Terborchstraat in Zwolle toen daar in 2005 een wit pand was aangekocht door de woningcorporaties voor huisvesting van daklozen en waar acutaliteitenprogramma Netwerk was bij gehaald om dit bedrog te promoten maar waar dit doorgestoken kaart was met medewerking van de toenmalige PvdA wethouder Zorg en Welzijn en maatschappelijke opvang de Hr. Jaap Hagedoorn.
De betrokkenen zoals de drie zwolse woningcorporaties SWZ,Delta Wonen en Openbaar Belang en RIBW Zwolle en Joop van Ommen hebben met opzet de locatie in de Terborchstraat uitgekozen omdat zij wisten van tevoren dat er weerstand zou komen van de bewoners van de Terborchstraat en die bestaan uit de “betere klasse” van de bevolking zoals dokters en notarissen en makelaars.
De hoofdbedoeling was om de daklozen blijvend gegijzeld te houden in de illegale opvang achter de WRZV sporthallen vanwege de jarenlange hoge huurschulden en exploitatietekorten van de stichting SSW die de hallen beheert.
Deze huurschulden van 300.000 euro zijn ontstaan door creatief boekhouden van de stichting SSW onder leiding van Joop van Ommen en familie met zijn flamboyante levenswijze op kosten van de belastingbetalers en giften van de inwoners van Zwolle en dat is onderhand een publiek geheim.
Er staat nog steeds anno 2010 een schuld open van 257.000 euro en waar de stichting SSW afspraken had gemaakt met de gemeente Zwolle om 20.000 euro per jaar af te lossen heeft de gemeente alweer bakzeil gehaald en nu mag er 10.000 euro per jaar worden afgelost omdat de stichting SSW niet aan haar verplichtingen kan of wil voldoen.
Maar in 1993 heeft de gemeente Zwolle al FL 375.000,- huurschuld van de WRZV hallen weggesaneerd en in 1998 nog eens FL 500.000,- en waar dit vermeld staat in de raadsnotulen van 30 maart 1998,maar niemand controleert wat er met deze gemeenschapsgelden is gebeurd plus het feit dat het gemeentebestuur had besloten in 1998 om een belastingschuld van FL37.085,- van de WRZV hallen te voldoen aan de belastingdienst.
Maar de dakloze zwervers worden financieel uitgekleed en moeten in de nieuwe Herberg tot 800 euro betalen voor een enkel kamertje en daarnaast onbetaalde werkzaamheden verrichten voor Joop van Ommen ook via het uitzendbureau Pauropus bv. met hun uurloon van 50 eurocent voor 8 dagdelen per week zwaar werk,elk dagdeel van 8 uur.
Daklozen die in de herberg een tijd verblijven stromen door naar begeleid wonen in panden die door RIBW Zwolle zijn aangekocht en waar elk pand is ondergebracht in een aparte stichting.
Er worden 4 daklozen gehuisvest in een pand en waar zij hun uitkering of andere inkomsten op rekening van de stichting verplicht moeten storten en waar zij 500 tot 600 euro per maand moeten betalen voor een kamertje en zij 150 euro per maand leefgeld ontvangen en zogenaamd woonbegeleiding ontvangen van RIBW medewerkers/sters en waar zij door deze begeleiders geindiceerd worden op onrechtmatige gronden om zo AWBZ gelden te claimen bij het zorgkantoor.
Deze daklozen kunnen dus nooit mer zelfstandig gaan leven en wonen en door RIBW afgeschilderd als hulpbehoevenden die niet meer zelfstandig kunnen denken en handelen en dus beschermd moeten worden tegen de complexe buitenwereld.
Dit is gewoon misbruik maken van de omstandigheden door het management van RIBW en is een strafbaar feit volgens de strafwet.
En zo gaat het er ook aan toe bij de woonbegeleidingstrajecten van het Leger des heils Zwolle en elders in Nederland ook bij andere stichtingen die zich bezig houden met de opvang van dak en thuislozen.
De gemeente Zwolle die nog nooit de welzijnswet van 1994 heeft uitgevoerd en het welzijnsbeleid nooit opgezet en dit uitbesteed aan onbevoegde instanties met onbekwaam personeel met verlening van subsidies en waar wet en regelgeving en subsidievoorwaarden niet worden nageleefd maar dat is al jaren mogelijk dankzij ontbrekend toezicht vanuit de gemeenteraad op correcte besteding van subsidies en beleid en uitvoering.
Iedereen kan zonder diploma”s een AWBZ instelling opzetten want van richtlijnen en criteria in wet en regelgeving hoe zorg en hulpverlening moet worden uitgevoerd is totaal geen sprake.
En de belastingebetalers kan opdraaien voor de oplopende AWBZ premies en de hoge eigen bijdrages die verdwijnen op bankrekeningen waar zij niet thuishoren.
Er zijn 8,3 miljoen AWBZ premiebetalers die ieder voor zich 305 euro premie per maand betalen en dat is bij elkaar 29 miljard euro op jaarbasis maar er word maar 22 miljard uitgegeven aan de AWBZ,dus waar blijft de andere 7 miljard euro?

De belastende openbaringen van burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle over de WRZV sporthallenbegroting oftewel de oplopende schuldenlast tot nu toe nog steeds 257.000 euro door  creatief boekhouden.

‘Er zijn weinig dossiers waarbij zoveel emotie aan de orde

komt’

De huidige burgemeester Henk Jan Meijer benadert de dak- en thuislozenopvang bij de
WRZV-hallen op iets meer afstand.

‘Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor brandweer en politie heb ik de dak- en thuislo-
zenopvang achter de WRZV-hallen in directe zin altijd alleen op het gebied van veilig-
heid benaderd. Ik heb er poolshoogte genomen om te kijken in hoeverre aan de veilig-
heidseisen werd voldaan. Omdat de welzijnsfunctie tot de portefeuille van de betreffende
wethouder behoort volg ik de ontwikkelingen van de opvangsvoorziening van de WRZV
op iets meer afstand. Wat mij hierbij opvalt, is dat het dossier Dak- en Thuislozenopvang
WRZV altijd een emotioneel beladen onderwerp is geweest. Vlak nadat ik in Zwolle bur-
gemeester werd, stelde wethouder Den Bult voor om in verband met het voortdurend te
grote exploitatietekort alle functies van de WRZV elders onder te brengen. Op zich was
dat een rationeel voorstel, dat ook met het bestuur was overlegd. Maar op de een of
andere manier sloegen de meningen nadien ineens om. Er kwam emotie bij kijken, het
ging niet alleen meer om de feiten en dat argumenteert lastig. In wezen heeft de raad dit
financiële dossier al vier jaar drijvende gehouden. De gemeente vult nog steeds het jaar-
lijkse tekort aan zonder dat daar een formeel besluit aan ten grondslag ligt. Ook het
raadsbesluit van bijna twee jaar geleden om de mensen vanuit de WRZV naar de gebrui-
kersruimte aan de Pannekoekendijk te verplaatsen is vrij makkelijk en deels op gevoels-
matige gronden aan het wankelen gebracht. Zonder dat hieraan een debat is voorafge-
gaan is dit besluit herzien op grond van de gedachte dat deze opvang wellicht toch niet
zou voorzien in de ontbrekende schakel in de zorgketen. Ook deze discussie vind ik nog
steeds niet erg helder. Het onderwerp dak- en thuislozenopvang WRZV maakt altijd
bewegingen en reacties los. Ik weet niet of dit door Joop komt of door andere factoren,
maar er zijn weinig dossiers in deze stad waarbij zoveel emotie en zo beperkt ratio aan de
orde komen. En daarbij lijkt het net alsof je, wanneer je rationele argumenten inbrengt,
geen gevoel zou hebben.
Ik heb geconstateerd dat Joop van Ommen een heel groot hart heeft. De Herberg vind ik
een hele mooie naam voor deze opvang want bij Joop is altijd wel plaats in de herberg.
Dat is een heel helder uitgangspunt en hij vangt dan ook met liefde en betrokkenheid
mensen op. Ik heb hier echter wel een aantal kanttekeningen bij. Het feit dat er voor
iedereen plaats is maakt de stap naar Joop wellicht te gemakkelijk voor mensen die zich
elders niet aan de regels willen houden. Dat maakt het lastig voor het opvangbeleid
elders. Het Leger des Heils heeft vrij strakke leefregels, als men zich daar niet aan wil
houden gaat men naar Joop. Maar als Joop er niet zou zijn, dan zou men zich misschien
wél aan die leefregels houden.
Voorts is veiligheid voor mij een belangrijk zorgpunt, en de vraag of de opvang humaan
is. Stel dat daar brand uitbreekt en er vallen slachtoffers, dan vragen ze de burgemeester
tegenwoordig in deze achterafverantwoordingsdemocratie waarom hier niets aan gedaan
is. Inmiddels is deze situatie verbeterd.
En ten derde vind ik dat de mensen die opgevangen worden zo snel mogelijk naar regu-
liere trajecten toegeleid moeten worden. Opvang betreft niet alleen een dak boven het
hoofd en te eten hebben, maar de mensen moet ook zorg geboden worden en ze moeten
zo mogelijk reïntegreren in de maatschappij en zelf hun zaakjes leren regelen. Op deze
punten ontbrak tot nu toe het een en ander. Ik vind het goed dat instanties zoals
woningcorporaties en RIBW -die voorheen hierin onvoldoende verantwoordelijkheid
namen waardoor Joop dat gat ging opvullen- deze taak nu toch op zich hebben geno-
men. Hierdoor is de opvang geprofessionaliseerd. Voorheen was dat niet zo en verbleven
bij Joop dak- en thuislozen van allerlei pluimage door elkaar heen. De laatste keer dat ik
achter de WRZV-hallen was, zat daar een jongen van 17 jaar tussen. Zo’n jongen zou zo
snel mogelijk, binnen 24 uur, in een ander traject geplaatst moeten worden, omdat hij
anders mee wordt hij getrokken door de anderen. Men motiveert elkaar daar niet om uit
het circuit te komen. En op zo’n jonge leeftijd is er volgens mij nog van alles bij te stu-
ren. Sommige anderen zijn al zo lang verslaafd aan het een of ander en leiden al zo lang
een gemarginaliseerd bestaan dat ze een veel zwaarder traject moeten volgen om er ooit
nog uit te komen. In zo’n opvang moet je niet teveel mensen met uiteenlopende problematiek bij elkaar hebben want het gevaar bestaat dat de slechtste de rest mee trekt. Ook
wat dat betreft ben ik blij met de professionalisering.
Probleem bij realisatie van een dak- en thuislozenopvang blijkt altijd weer de locatiekeu-
ze. Ik vind bijvoorbeeld dat er wel heel lang gediscussieerd moest worden over dagopvang
voor dak- en thuislozen Bonjour, wat toch een vrij normale voorziening is. In deze dis-
cussie ontwikkelde zich de typisch Zwolse vlucht naar voren: laten we eens een aantal
andere locaties bedenken. En binnen de kortste keren zijn er meer dan twintig locaties in
beeld. Dat betekent dat je op twintig plekken burgers tegen je hebt en dat is niet zo han-
dig. We hebben daar wel van geleerd. Dat bleek bij de keuze van de locatie voor de
gebruikersruimte aan de Pannekoekendijk, die in een keer trefzeker was. Persoonlijk denk
ik dat niet de locatiekeuze het belangrijkste punt van discussie zou moeten zijn maar de
kwaliteit van de opvang. De vraag of het onderkomens zijn met een goede warmtevoor-
ziening, brandveilig en hygiënisch, vind ik, evenals de vraag of er voldoende zorg is,
belangrijker dan de plek. Anderzijds moet je mensen die door hun gedrag overlast geven
niet bij andere mensen op de stoep plaatsen. Op zich vind ik de WRZV-hallen qua loca-
tie niet zo’n slechte plek. Het is wel zo dat Joop op deze locatie een prominentere rol in
het geheel heeft en RIBW en woningcorporaties moeten bepalen of ze dat wel of niet
willen.
Joop van Ommen heeft een unieke uitstraling en is daarmee in het gehele land bekend
geworden. Hij zocht de publiciteit en daar zit je als gemeente niet zo op te wachten. Ten
eerste werd het gemeentelijk beleid als rücksichtslos afgeschilderd omdat er geen opvang
zou zijn. Terwijl we het in Zwolle inmiddels redelijk voor elkaar hebben met het Nel
Banninkhuis, Bonjour en de gebruikersruimte aan de Pannekoekendijk. De problematiek
heerst niet meer in het straatbeeld zoals in de tijd dat ik hier net was. Toen viel me de
enorme impact van de dak- en thuislozen op. Ze zaten op prominente plekken in de bin-
nenstad, in Park de Wezenlanden, in bushaltes. Ik vond het geen pas geven.
Een tweede gevolg van alle publiciteit is dat dak- en thuislozen in het hele land het idee
zouden kunnen krijgen om een enkeltje Zwolle te nemen want bij Joop kunnen ze altijd
terecht. Dat is natuurlijk de bedoeling niet, ik vind dat andere gemeenten ook hun ver-
antwoording moeten nemen. Ik denk wel dat Joop een belangrijke rol heeft vervuld door
de dak- en thuislozenproblematiek heel scherp op de agenda te houden. Joop is een
gevoelsmens, hij is direct, heeft geen dubbele agenda’s en je weet wat je aan hem hebt.
Mede dankzij hem is het Herberg-concept tot stand gekomen’.

 de Stentor

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Brandstichting bij De Herberg

Auteur: door Michael Amsman |   dinsdag 03 april 2012 | 07:00 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 03 april 2012 | 11:55

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
Een medewerker van SWZ neemt maandagmiddag de schade op bij de geblakerde buitenmuur van De Herberg.foto De HerbergkrantEen medewerker van SWZ neemt maandagmiddag de schade op bij de geblakerde buitenmuur van De Herberg.foto De Herbergkrant
 ZWOLLE – Drie brandweerwagens reden gistermiddag rond twee uur het parkeerterrein bij daklozenopvang De Herberg in Zwolle op. Er was alarm geslagen over een uitslaande brand, maar gelukkig was die al grotendeels bedwongen; bewoner Jacob de Vries had het vuur eigenhandig beteugeld. “Ik heb in de keuken gewerkt”, zei hij een klein uur na de brand, “ik wist dat daar een brandblusser stond. Toen die leeg was ben ik op zoek gegaan naar brandslangen.”

Tegelijk gooien andere daklozen vanaf het balkon van het opvanghuis bakken water over de muur, waardoor het vuur niet de kans kreeg zich verder over de houten buitenschil van het gebouw te verspreiden.

Joop van Ommen, de man door wiens inzet Zwolle een 24-uurs- keten voor dak- en thuislozen heeft gekregen, was snel ter plekke. “Hier ben ik altijd bang voor. Er hoeft maar één malloot door het lint te gaan en de boel staat in de fik. Je hebt in Duitsland wel gezien hoe dat fout kan gaan.” Bij een daklozenopvang in Halberstadt ontstond brand toen een zwerver in slaap viel met een brandende sigaret. Vijf containers vlogen daardoor in brand, negen daklozen verbrandden levend.

Gelukkig is het overdag gebeurd en niet ’s nachts, zei Van Ommen. “De mensen zitten hier niet voor hun zweetvoeten, hè. Ze slikken of spuiten van alles, ze liggen in een coma als ze slapen. Dan was het niet zo snel opgemerkt, je weet niet wat er dan was gebeurd.”

Nu bleef de brand beperkt tot een geblakerde buitenmuur en een scherpe brandgeur in het gebouw. Een medewerker van woningcorporatie SWZ schatte de schade op tien- tot vijftienduizend euro; gisteren werd de muur afgedekt met zeil om inregenen te voorkomen, later deze week wordt de houten wand hersteld.

Jacob de Vries zei wel een idee te hebben in welke richting de dader moet worden gezocht. “We denken dat het iemand was die hier niet naar binnen mocht. Hij heeft de jerrycan waarin de benzine zat laten staan, daar zullen zijn vingerafdrukken wel op staan. En we hebben hier camera’s hangen, hij moet in beeld zijn.”

In De Herberg stopt het zwerven

De Herberg is ook een opvangcentrum voor daklozen in Zwolle. Deze is later opgericht dan het opvangcentrum Bonjour van het Leger des Heils. De Herberg komt voor het grootste gedeelte overeen met Bonjour. Ook dit centrum vangt overdag dak- en thuislozen op. De organisatie legt samen met de daklozen verbindingen met de maatschappij. Dit gebeurt op het gebied van wonen, werk en welzijn. Ook biedt de Herberg ’s nachts onderdak voor dak- en thuislozen. Anders dan Bonjour, kent de Hergberg een sociaal pension. Daklozen kunnen hier vrijwillig langer blijven en krijgen ook een eigen kamer. Op deze manier stopt voor hen het zwerven op straat. Het idee is dat daklozen na deze periode terug kunnen keren naar de normale samenleving.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op partners | De Herberg Zwolle een waardeloze opvang voor daklozen

 1. j de vries zegt:

  ik vind het schandalig dat je voor het wat ze daar in de herberg warm eten noemen voor moet betalen
  ik heb er een tydje gezeten maar mijn eten was altyd koud
  en als je er wat van ging zeggen gooide ze je eten gewoon weg
  heb medelijden met die jongens welke er nu nog zitten
  en niet de hulp krijgen welke ze nodig hebben

  j de vries

 2. elly zegt:

  hallo ik ben zelf een ex dakloze vrouw, maar nooit in de herberg geweest (gelukkig maar) maar als de heer van ommen zo begaan is met deze menzen zou hij ook zeker zorgen voor medische hulp ,die deze mensen zeker nodig zijn, en dan ook nog eens alle mensen af te schepen als gebruikers!! terwijl er ook mensen bij zitten die echt clean zijn!!!!! maar noodgedwongen naar een opvang moeten omdat er geen ander altenatief voor hen is o.a geen famillie kennisen gewoon helemaal niks, ook dat had ik niet maar ik voelde mijn niks minder of meer dan een gewoon gezin ben ook geen gebruiker ook nooit geweest maar wel werkzaam daarin geweest en dan noemt hij zich (van ommen) mede begaan nou met een woordt gezegt gewoon schandalig wat zich hier afspeelt totaal geen gevoel voor de mede mens …….waar het in de herberg om gaat is puur het geld meer niet hoe meer daklozen hoe beter, ook mensen een complex aan praten dat ze niks meer zijn of voor stellen, geef ze lekker allemaal een siz indicatie,…..een hond in het asiel heeft het beter die heeft teminste nog zijn eigen hok, beter als bij de heer van ommen in de herberg,dat voor komt zeker escalatie,s en wat het eten betreft zeker ook een hond loopt ook geen voedeselvergiftiging op !!!!!!.begrijp de gem zwolle ook niet om daar zijn geld in te steken kan het wel voor betere doeleind besteden of wel een goede opvang met opgeleid personeel ,er gaat toch al zo veel geld onnodig over de balk dus waarom niet voor zoiets ,tewijl je voor pak weg 10 jaar geleden wel goede dingen hoorde van de heer van ommen wat hij deed voor deze mensen ,maar dat was ,dan als je nu zo handeld ben er hard van de ladder gevallen bent,wens de heer van ommen veel sterkte maar zeker veel wijsheid toe,hopend dat hij ooit nog eens bij scholing gaat doen zo dat hij weet waar hij over praat. ps begrijp niet dat de huidige bewoners niet in opspraak komen …verslaafden zijn geen beesten!!!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s