Ruud Donker zijn arbeidsverleden en geschonden arbeidsovereenkomst en ontbrekende juridische dienstverlening van de Vakcentrale FNV en hulpverlening opvang voor dak en thuislozen dankzij achterlijk politiek regeringsbeleid.En de ontvangstmails van de Nederlandse Zorgautoriteit i.v.m de misstanden binnen de opvanginstellingen en de fraudepraktijken die in beeld zijn gebracht maar of deze instellingen worden aangepakt is de vraag.

foto aanklikken en videoclip gaat afspelen
Ruud Donker is de luis in de pels van politici
hulpverleners in Zwolle en het Leger des Heils
De oorspronkelijke video-opname is verwijderd van SDNL en een oudere opname is hier voor in de plaats gekomen.Censuur?

Het Europees Sociaal Handvest

EuropeesSociaalHandvestKort

(korte voorstelling)

Een verdrag van de Raad van Europa ter bescherming van de Mensenrechten.

Het Europees Sociaal handvest (verder ‘het Handvest’ genoemd) legt
rechten en vrijheden vast en richt een overkoepelend mechanisme op
dat garandeert dat ze worden gerespecteerd door de Staten die partij
zijn bij dit Verdrag. Het is recent herzien en het herziene Europees
Sociaal handvest van 199, dat van kracht werd in 1999, vervangt
geleidelijk aan het oorspronkelijke handvest van 1961.

De bijgevoegde tabel toont welke landen tot nu toe het Handvest
hebben ondertekend en geratificeerd.

Rechten gegarandeerd door het Handvest

De rechten gegarandeerd door het handvest betreffen het dagelijkse
leven van iedereen:

Huisvesting:
• Bouwen van een huis naargelang de behoeften van
gezinnen;

• vermindering van het aantal dakloze personen;

• universeel verzekerde toegang tot degelijke en betaalbare
huisvesting;

• gelijke toegang tot sociale huisvesting voor vreemdelingen.

Gezondheid:

• Toegankelijke en doeltreffende gezondheidszorgvoorzieningen
voor de hele bevolking;

• beleid voor ziektepreventie met, in het bijzonder, de garantie
van een gezond leefmilieu;

• uitsluiting van beroepsrisico’s zodat gezondheid en werk-
veiligheid door de wet worden verzekerd en in de praktijk
gegarandeerd.

Onderwijs:

• Een verbod op arbeid door kinderen onder de 15 jaar;

• gratis lager en secundair onderwijs;

• gratis voorlichting over beroepskeuze;

• initiële en gevorderde beroepsopleiding;

• toegang tot de universiteit en andere vormen van hoger
onderwijs enkel op basis van persoonlijke verdienste.

Arbeid:

• Een sociaal en economisch beleid dat een volledige
tewerkstelling beoogt;

• het recht om in het onderhoud te voorzien door middel van een
vrij gekozen beroep;

• eerlijke arbeidsomstandigheden met betrekking tot loon en
werkuren;• maatregelen die seksueel en psychologisch geweld
bestrijden;

• verbod op verplichte arbeid;

• de vrijheid om vakbonden en werknemersorganisaties
op te richten om de economische en sociale belangen te
verdedigen; individuele vrijheid om te beslissen ze al dan niet
te vervoegen;

• promotie van paritair overleg, collectieve onderhandeling,
bemiddeling en vrijwillige arbitrage;

• het recht om te staken.
Sociale bescherming:

• Het recht op sociale zekerheid, sociaal welzijn en sociale
diensten;

• het recht om te worden beschermd tegen armoede en sociale
uitsluiting;

• speciale maatregelen voor gezinnen en ouderen.

Personenverkeer:

• Vereenvoudiging van immigratieformaliteiten voor Europese
arbeiders;

• het recht op familiereünie;

het recht van niet-ingezeten vreemdelingen op noodhulp tot
op het moment van repatriëring;

• procedurele beschermingen in het geval van uitzetting.

Niet-discriminatie:

• Het recht van vrouwen en mannen op gelijke behandeling en
gelijke kansen bij tewerkstelling;
• een garantie dat alle rechten omschreven in het handvest,
ongeacht ras, sekse, leeftijd, kleur, taal, godsdienst, meningen,
nationale afkomst, sociale achtergrond, gezondheidstoestand
of band met een nationale minderheid gelden.

• Europese Comité voor Sociale Rechten

Het Europese Comité voor Sociale Rechten (verder ‘het Comité’
genoemd) beoordeelt of de landen de regels van het handvest
respecteren. De twaalf onafhankelijke en onpartijdige leden ervan
worden verkozen door het Comité van Ministers van de Raad van
Europa voor een periode van zes jaar, die eenmaal verlengbaar is.

Het Comité bepaalt of de nationale wet en praktijk in de staten conform
het handvest zijn (artikel 24 van het Handvest, zoals geamendeerd
door het Turijnse Protocol van 1991).

Een toezichtprocedure gebaseerd op nationale verslaggeving
Elk jaar dienen de staten een verslag in dat aantoont hoe zij het
handvest in de wetten en in de praktijk toepassen. Elk rapport betreft
enkele van de voorschriften aangenomen in het Handvest.

Het Comité onderzoekt de verslagen en beslist of de situaties
in de betreffende landen voldoen aan de normen van het handvest.
Haar beslissingen, gekend als “Conclusies”, worden elk jaar
gepubliceerd.

Wanneer een staat niet reageert op de beslissing van het Comité,
in die mate dat het niet gehoorzaamt aan het Handvest, stuurt het
Comité een aanbeveling naar die staat waarin het de staat vraagt
de situatie in de wet of in de praktijk te veranderen. Het werk van
het Ministercomité wordt voorbereid door een Regeringscomité dat
bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen die partij zijn bij het
verdrag, en dat bijgestaan wordt door waarnemers die de Europese
werknemersorganisaties en vakbonden vertegenwoordigen.

Een gezamenlijke klachtenprocedure
Onder het protocol dat in 1995 voor ondertekening werd geopend
en dat in 1998 van kracht werd, kunnen klachten over schendingen
van het Handvest worden ingediend bij het Europees Comité voor
Sociale Rechten.

Alle met kleur gemarkeerde rechten die betrekking hebben op mijn persoon en vermeld in dit  in dit Handvest zijn geschonden door de  werkgeverNederlandse Staat,vakbond en advocaten en opvang voor dak en thuislozen.

 

50 bijlagen (totaal 12,4 MB)

De bewijsbrieven over mijn  arbeidsverleden en ontvangstbrieven Ministerie SOZAWE en tweede kamerfracties waarvan de leden schrijven hoe goed ik wel word geholpen door allerlei instanties terwijl ik al 10 jaar duidelijk sta te maken dat ik totaal niet word geholpen en dat er niet naar mijn hulpvraag word geluisterd omdat de medewerkers van de opvanginstellingen voor dak en thuislozen het te druk hebben met het veilig stellen van de eigen werkgelegenheid en in stand houden van de organisaties met behulp van AWBZ gelden via onterechte indicatiestellingen en de subsidies(specifieke uitkeringen) en waar het zorgaanbod niet aansluit op de hulpvraag waar zorgverzekeraars en zorgkantoren geen onderzoek naar plegen. nog de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en die telefonisch navraag doen en dan valse informatie aan word verstrekt.Ook het schrijven aar Europarlementsleden zet geen zoden aan de dijk en de zitting Lelystad wegens beschuldiging uitkeringsfraude en brief bewindvoerdster W.S.N.P. Mevr. Port van bureau Nysingh etc.waar ik niet in had mogen belanden wegens onterechte woningontruiming en het niet bieden van juridische ondersteuning door mijn vakbond FNV kiem die bekende dat zij al jaren op de hoogte waren van het feit dat ons bedrijf v. Lennep bv. geen democratisch functionerende ondernemingsraad heeft en waar FNV kiem beweerde dat ik zowel in 1999 als in 2000 mijn lidmaatschap had opgezegd maar waar ik bewijs heb op papier dat  in 2001 nog steeds de contributie vanuit bedrijfsadministratie werd overgemaakt naar de bond  en de gemeente Almere stelde ik november 1999 al op de hoogte van de misstanden in het bedrijf v. Lennep bv. maar ingrijpen ho maar.En dan de talloze advocaten die ik benaderd had toen de bond het liet afweten maar of die hadden geen tijd voor mijn omvangrijk dossiers of gaven verkeerd advies waardoor ik 2 jaar ziektegeld misliep en waar mijn geschonden arbeidsovereenkomst nooit officieel is ontbonden bij de kantonrechter wegens slecht werkgeverschap en ik daardoor schadeloosstellingen misliep vanwege de doelbewuste verstoorde opgezette arbeidsrelatie door de directie en bedrijfsleiding en de onterechte woninguitzetting 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere-Stad waardoor ik dak en thuisloos ben geworden en al 10 jaar rondzwerf langs opvang en gemeentes en overal doelbewust word tegengewerkt in de oplossingen van mijn problemen maar waar ik geestelijk nog steeds het overzicht in mijn leven heb bewaard.Ik vroeg niet om een uitkering voor levensonderhoud april 2001 in Almere maar wou de financiele en immateriele schade verhalen op de criminele werkgever die andere collega”s ook heeft benadeeld,waarom moet de belastingbetalers daarvoor opdraaien?Maar ik ben nu al 10 jaar verder met aanschrijven van instanties en de politiek in Den Haag en op lokaal niveau en ben geen stap verder gekomen en heb daardoor al 10 jaar geen ontspanning of vakanties genoten en leid een armoedig bestaan zonder steun van wie dan ook maar dat houd mij overeind.En daarom heb ik mijn blogs Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Welzijnsmaffia opgezet om het bewustzijn los te schudden van wat hier in Nederland aan de hand is-
Aanmelden Profiel wijzigen

Afmelden 17:45:39 dinsdag 8 februari 2011 Terug weer verkeer beurs Video Foto VKbanen de site vanNieuws opinie blogs Cultuur Sport Economie Reizen service webwinkel

——————————————————————————–
De arrogantie van de macht hoe hier uitspraken worden gedaan door de zoveelste verspillers van belastinggelden en waar dit marionettenspel voortgezet word en de rekening bij de burgers word gelegd net als bij de vorige kabinetten die miljarden lieten verdijnen in bodemloze putten.
Weg met deze gasten!

                
‘Werkende Nederlander krijgt land terug’

Van onze verslaggeefster Yvonne Doorduyn − 30/09/10, 19:01

Onder het motto Vrijheid en Verantwoordelijkheid wil het minderheidskabinet Rutte-Verhagen Nederland ‘teruggeven aan de hardwerkende Nederlander’ en toonaangevend worden in de wereld.

Maxime Verhagen, Mark Rutte en Geert Wilders bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord (ANP) Die ambitie hebben aanstaand premier Mark Rutte (VVD) en beoogd vicepremier Maxime Verhagen (CDA) donderdag uitgesproken bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord van het nieuwe kabinet. Geert Wilders (PVV), die het minderheidskabinet met zijn 24 zetels gaat gedogen, sprak van een ‘historisch akkoord’. Hij belichtte vooral de gevolgen voor de immigratie.

Bezuinigen

Het nieuwe kabinet gaat zoals verwacht 18 miljard euro bezuinigen. Dat gaat vooral ten koste van ambtenaren, politici, subsidies, ontwikkelingshulp en inkomensoverdrachten zoals de zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. De Eerste en Tweede Kamer worden kleiner en ministeries worden samengevoegd.

Door de bezuinigingen blijft de economische groei 0,25 procent achter. De kracht van de Nederlandse economie zit volgens Rutte in de hoofden en handen van burgers en de ligging van ons land. Extra geld is er daarom voor het onderwijs en de wegen.

CDA

In het enthousiasme van de drie onderhandelaars leek het beslissende CDA-congres, komende zaterdag in Arnhem, nog slechts een formaliteit. De komst van het centrum-rechtse gedoogkabinet is echter geen gelopen race. Het lukte Verhagen afgelopen nacht na vijftien uur overleg niet de twee dissidenten in zijn fractie – Kathleen Ferrier en Ad Koppejan – te overtuigen.
Betrouwbaar

Verhagen sprak tijdens de persconferentie niettemin zijn vertrouwen uit. ‘Hier ligt een heel mooi regeerakkoord, waar elke christen-democraat zich in kan herkennen. Ik ga deze politieke samenwerking vol vertrouwen aan.’ Rutte sprak van een ‘stabiele coalitie die kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal’. Hij deed de voorspelling dat ook veel kiezers van Cohen (PvdA) en Roemer (SP) zich in de plannen zullen herkennen. Wilders kondigde aan dat de PVV zich een betrouwbare partner zal tonen. ‘Wij zijn goed voor onze handtekening. We zijn er helemaal klaar voor.’

Verhagen sprak expliciet over onderwerpen die Wilders een gruwel zijn. ‘We kijken met een open blik naar de Europese Unie en naar de wereld. Vrijheid is er voor iedereen in gelijke mate – of je nu autochtoon of allochtoon bent, moslim of christen, man of vrouw.’

‘Niet zo van bruggen bouwen’

Wilders benadrukte dat het motto van Rutte en Verhagen niet zíjn motto is. ‘Ik ben niet zo van bruggen bouwen.’ Het aantal niet-Westerse immigranten daalt volgens Wilders de komende jaren tot 50 procent – al komen in het gedoogakkoord dergelijke percentages niet voor. De ingrepen in de sociale zekerheid blijven door zijn toedoen beperkt.
Het ontslagrecht en de WW blijven onaangetast. ‘Ik heb gevochten voor de verzorgingsstaat.’ Ook is Wilders trots op het plan dat criminelen in bepaalde situaties hun paspoort kunnen kwijtraken en de verblijfsvergunning wordt ingetrokken als nieuwkomers er bij hun inburgering met de pet naar gooien.
plaats vacature
Werkgevers

Home
Zoek Banen
Zoek Werkgevers
Mijn VKbanen

Wie dient nu wie?Dient de
Vakcentrale FNV en haar voorzitter Agnse Jongerius nu de werknemersbelangen of haar eigen toppositie en de falende Rijksoverheid?


Lastig parket dreigt voor Jongerius

06/05/2011

Lastig parket dreigt voor Jongerius

De critici zijn leden en geen bestuurders, maar als hun invloed inderdaad zo groot is als zij zeggen, kan de positie van de FNV-voorzitter op den duur in de gevarenzone komen.

Op 9 mei moet de FNV eensgezind met een herzien standpunt komen over het pensioenakkoord. De eensgezindheid is echter ver te zoeken. Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten moest woensdag drie opstandige kaderleden dimmen, die om het aftreden van FNV-voorzitter Agnes Jongerius hadden geroepen.

Wie zijn deze mannen?
Ruud de Kloe, Nico Betjes en Huub de Rouw zijn kaderleden van FNV Bondgenoten, actieve leden van het gestaalde kader zogezegd. Ze zijn niet in dienst van de bond, maar werken respectievelijk bij Shell, een biochemisch bedrijf en een zuivelfabriek. Toch hebben zij wel invloed, omdat ze zitting nemen in de bondsraad, het negentig leden tellende ‘parlement’ van FNV Bondgenoten. De mannen zeggen nu dat zij een meerderheid van de bondsraad achter zich hebben.

Wat heeft Jongerius fout gedaan?
De drie verwijten Jongerius gebrekkige communicatie met de achterban en vinden dat zij de onderhandelingen over het pensioenakkoord totaal verkeerd heeft aangepakt. De FNV moet scherper onderhandelen. Dat is al langer de mening van de gestaalde kaders. Jongerius zou ‘hebben weggegeven’ dat de beleggingsrisico’s van pensioenfondsen volledig bij werknemers komen te liggen.

Ook de verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd zit de mannen niet lekker. Ze begrijpen dat er een verhoging moet komen, omdat mensen nu eenmaal langer leven dan vijftig jaar geleden, maar ze vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met de beroepen waarvoor een verhoging onrealistisch of onwenselijk is. ‘Een serveerster van 66, dat kun je je toch niet voorstellen?’

Bovendien stellen ze dat het antwoord op de vraag met hoeveel de leeftijd dan verhoogd moet worden, heel slecht onderbouwd is. Ze willen eerst het bewijs zien dat een jaar langer werken de problemen oplost.

Maar dat is toch een achterhoede- gevecht? In het regeerakkoord staat de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat.
‘CDA en VVD zijn dat inderdaad overeengekomen met de PVV. Maar de regeringspartijen vinden die verhoging niet ver genoeg gaan. Na 2020 willen ze verder verhogen. Daarvoor moeten ze op zoek naar steun van bijvoorbeeld de PvdA. Een akkoord tussen werkgevers en werknemers kan daarbij goed helpen. Zo ligt een stijging wel degelijk vast, maar hoe hoog, is nog altijd onderdeel van onderhandeling.

Wat betekent deze opstand voor de onderhandelingen over het pensioenakkoord?
Het protest kan de onderhandelingspositie van de vakbondsvoorzitter op korte termijn versterken. Er is de werkgevers veel aan gelegen om dit binnen de polder te regelen en de beslissingen niet aan het kabinet over te laten. Als Jongerius dus zegt dat zij geen onderhandelingsruimte heeft, doen werkgevers mogelijk iets meer water bij de wijn. Maar op termijn lijdt de betrouwbaarheid van Jongerius als onderhandelaar er natuurlijk wel onder.

Is de positie van Jongerius echt in gevaar?

Als de mannen daadwerkelijk een meerderheid in de bondsraad vertegenwoordigen, kunnen zij zowel Jongerius als Van der Kolk in een lastig pakket brengen. Die laatste wordt door zijn kaderleden overigens nog steeds op handen gedragen, sterker: hij lijkt hen een goede opvolger voor Jongerius. (Tekst Tjerk Gualthérie van Weezel, foto Martijn Beekman / de Volkskrant)

———————————————————————-

Subject: 10D0041709-41711-41712-41716-41717-41719-41725 10D0042461-42593-42595-42596 RE:

Date:Wed,3 Nov 2010 15:50:08 +0100

From: Voorlichting@nza.nl

To: kingkong1621@live.nl

Geachte heer Donker,

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in drie dagen tijd 11 emails van u ontvangen. Ik bericht u inmiddels alsvolgt:

Ik stuur uw emails intern door naar onze directie Toezicht en Handhaving ter verdere beoordeling. Of uw emails een mogelijke melding/signaal zijn zal door hen worden bekeken.

In het algemeen wil ik u nog aangeven dat voor een goede uitvoering van het signaaltoezicht het kan zijn dat het signalenteam aanvullende informatie van u nodig heeft. Het signalenteam zal in dat geval contact met u opnemen.

De NZa bewaakt het algemeen consumentenbelang. Daarom mengt de NZa zich niet in individuele geschillen tussen consumenten en zorgaanbieders. Voor het bewaken van het consumentenbelang maakt de NZa gebruik van haar toezichthoudende taken. De NZa betrekt dan ook alle binnenkomende klachten en meldingen in haar toezicht. De NZa neemt deze tevens mee in onderzoeken en rapportages rondom het functioneren van de zorgverzekeringsmarkt/zorgmarkt.

Vanwege eventuele media-aandacht kan de NZa geen mededelingen doen over mogelijke vervolgacties naar aanleiding van uw emails. Via jaarverslagen of andere rapporten maakt de NZa belangrijke signalen openbaar. Ook bemiddelt de NZa niet in individuele gevallen.

Tot slot verzoek ik u een eventuele toekomstige email die bestemd is voor de NZa wel veel korter en bondiger te maken zodat dit de leesbaarheid bevordert.

Meer informatie is niet beschikbaar bij de NZa maar ik vertrouw erop u hiermee toch voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gerrit-Jan Bloemink

Voorlichter Informatielijn

Nederlandse Zorgautoriteit

Tel. (0900) 770 70 70

website: http://www.nza.nl

mailto: informatielijn@nza.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste NZa-nieuws?

Abonneer u dan op onze RSS-feed via http://www.nza.nl (onderaan de homepage vindt u het RSS-icoon).

Heeft u een melding voor de NZa? Raadpleeg ons meldpunt op onze website http://www.nza.nl (bij: Heeft u een melding?).

Ps.de brutaliteit in deze mail om advies te geven dat ik de berichtgeving kort en bondig moet houden zodat het de leesbaarheid bevordert.Ik sta al 10 jaar de politiek(tweede kamerfracties) aan te schrijven en ministerie van VWS,Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nza plus Algemene Rekenkamer om mijn bevindingen door te geven over de wanpraktijken binnen de opvanginstellingen gepaard gaande met AWBZ fraudepraktijken maar waar niet op word gereageerd of actie ondernomen en dat geld ook voor het FIOD-ECD. Alsof dit met opzet word stilgezwegen.

Er zijn personen die zeer negatieve reacties hieronder kunnen plaatsen tot roddelpraat toe die persoonsgericht zijn maar dit zijn figuren die totaal niets bijdragen aan de samenleving of oplossing van problemen en alleen uit zijn op eigen gewin ten koste van anderen.
Aan deze narcisten en egocentristen heb ik geen enkele boodschap en reageer er niet op want die richten zichzelf wel ten gronde want je maakt over 10 jaar wat mee in de opvang voor daklozen zonder zorg en hulpverlening en dan leer je overeind te blijven tussen tuig.

Daarom zijn deze blogs opgesteld om ogen te openen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s