RE: Hoezo relatie tussen burgers en Rijksoverheid waardenloos?Welke Rijksoverheid? Onderzoek Nationale Ombudsman


From: kingkong1621@live.nl
To: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: Hoezo relatie tussen burgers en Rijksoverheid waardenloos?Welke Rijksoverheid? Onderzoek Nationale Ombudsman
Date: Fri, 1 Jul 2011 15:07:59 +0200

 

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Ik licht de Nationale Ombudsman al jaren  in over mijn persoonlijke situatie als dakloze persoon waarvan de gegevens bij de politiek en de media liggen en waar ik doelbewust door de gemeente Almere,Lelystad en Zwolle word tegengewerkt en nu zelfs mijn WWB uitkering waar ik nooit om gevraagd heb is stopgezet door de gemeente Zwolle april 2011 omdat ik weiger aan hun chantagebeleid te voldoen, omdat een vakbond FNV kiem mij weigerde bij te staan in een conflict met een werkgever van Lennep bv. in Almere  vanaf 1998 tot 2000 wat geleid heeft tot mijn woningontruiming aan de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere ben ik veroordeeeld tot uitkeringsinstnaties die allerlei eisen stellen maar waar ik al 10 jaar duidelijk maak dat ik een inwoner van Almere ben die met opzet is weggedeporteerd omdat ik in Almere ook voor mijn sociale rechten opkwam tijdens verblijf in de crisisopvang perspectief leger des heils aan de spoordreef 14b vanaf 19 november 2000 tot 2 april 2001 waar ik geen enkele zorg en hulpverlening ontving net als in crisisopvang de Valk/Arcuris in Lelystad aan de Malzwin 27 tijdens verblijf van 13 april tot 13 juli 2001 en 18 september 2001 en sociaal pension Arcuris aan de S. Ravesteijnstr. 58 vanaf 19 spetember tot 21 april 2002 toen im daar onterecht ben uitgezet op de valse beschuldiging van non-verbale bedreiging van een groep bewoners waar ik 8 maanden vreedzaam mee optrok,maar de werkelijke redenen was dat ik de politiek aanschreef over het disfunctioneren van dit sociaal pension dat in 2004 geen subsidies meer ontving en werd gesloten.
Ik kwam via het VVD tweede kamerlid Elisabeth Meijer eind april 2002 in Zwolle terecht bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen waar ik een jaar verbleef waar ik de loze beloftes moest aanhoren van de directeur van de Hallen de Hr. Joop van Ommen die zich al jaren staat uit te geven in de media als de sociaal bevlogen hulpverlener voor kansarmen en daklozen maar gewoon misbruikt maakt van hun situaties om bij de gemeente zwolle om subsidies te bedelen voor eigen gebruik en daar lichte ik constnat de IGZ,Nza en tweede kmaerfracties en u de Nationale Ombudman over in,ook over mijn doelbewuste opgezetten woningontruiming aan de Walstr. 9a 2008 en waar RIBW Zwolle en woningstichting OpenbAar Belang valse informatie verstrekte aan de kantonrechter Mr. Moorman die daarop besloot tot woningontruiming en ik na 24 maanden verblijf in de nacht en dagopvang leger des heils Zwolle nu vanaf december 2010 over straat zwerf zonder onderdak en uitkering omdat ik weiger mee te werken aan de AWBZ vergoede ambulante woonbegeleidingsoplichtingspraktijken van het Leger des heils Zwolle en waar ik dit eerder ondervond van RIBW Zwolle tijdens verblijf op de Walstraat 9a.en ik tot de conclusie kwam dat er nauw samengewerkt word tussen corporaties,welzijns en verslavingsinstellingen en de afd. bijzondere doelgroepen van de gemeente Zwolle op een criminele wijze en waar belangenverstrengelingen aan de orde van de dag zijn tussen raadsleden en wethouders met instellingen.
En het ministerie van Justitie,Binnenlandse Zaken en VWS weigeren net als de Nza en IGZ en FIOD-ECD strafrechterlijke onderzoeken op te starten en onderhand worden daklozen jarenlang gegijzeld in de nacht en dagopvang en aan het lijntje gehouden met straatvoetbal,optredens bij het majoor Boshardgala,barbeques en verzorgingsdagen door studentes van hogescholen en naar hun hulpvraag word niet geluisterd en waar zij uit frustaties aan de drank en drugs geraken en door het gebrek aan een uitkering in de criminaliteit belanden maar dat was 10 jaar geleden ook al het geval toen ik in andere opvanginstellingen verbleef.
Ik loop dagen rond met een hongerige maag en moet afhangen van de soepbus leger des heils  waar de situatie ook niet verbeterd wat betreft goede voedselvoorziening en waar ik klachten kan blijven neerleggen bij de voedsel en waren autoriteit en IGZ en raadsleden,of de eetcafes voor daklozen die daar gewoon worden vernederd door de opstelling van de christelijke medewerkers omdat de gemeente Zwolle net als andere gemeentes opzettelijk schuldhulpverlening niet uitvoerd of zorgt voor doeltreffend armoedebeleid met als gevolg dat burgers amper hun huur kunnen betalen of te eten hebben en van de voedselbanken moeten afhangen waar zij toebedeeld worden met koekjes en toiletpapier etc. maar  groenten en vlees en melkproducten ontbreken met als gevolg ondervoeding en vitaminegebrek en vereenzaming.
Dit zijn zaken die de rijksoverheid direct raken omdat gemeentes wet en regelgeving niet uitvoeren en waarom moet er een wet worden opgesteld zoals de wet zorgplicht schuldhulpverlening gemeentes om hen te dwingen financiele hulpverlening uit te voeren.,maar waar zij deze wet ontduiken zoals dat jaren het geval is met de welzijnswet en nu de WMO vanwege artikel 124 van de Grondwet wat betreft het voeren van autonoom beleid.
 
De Hr. R. Donker te Zwolle zwervend over straat zonder uitkering,onderdak,voedsel en drinken etc.
Mobiel:0617849902
Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld


Ombudsman waarschuwt voor verharding van relatie tussen overheid en burger

Bij de Nationale Ombudsman kunnen burgers met hun klachten over de overheid terecht. Uit de duizenden klachten die in 2007 bij de ombudsman binnenkwamen komt vooral naar voren dat burgers vinden dat de overheid hen serieuzer moet nemen. Dit punt staat centraal in het verslag ‘Burgerschap verzilverd’ dat de ombudsman schreef. Hierin waarschuwt hij voor een verharding van de verhouding tussen burger en overheid. Volgens de ombudsman is het gedrag van de overheid de voornaamste veroorzaker van deze verharding. Lange wachttijden bij telefonische diensten, een onpersoonlijke benadering van overheidsinstellingen en onbegrijpelijke teksten over overheidsbesluiten en diensten frustreren de burgers. Door de burger fatsoenlijk en persoonlijk te behandelen en hem meer te laten participeren kan de overheid de relatie met de burger verbeteren.

Datum uitgave

19/3/2008

Probleemstelling

Hoe kan de overheid de relatie met de burger verbeteren?

Beschrijving

In het verslag stelt de ombudsman dat het de overheid loont om te investeren in de relatie met de burger. Dit moet zij op de bovengenoemde drie vlakken doen:

  1. Het persoonlijke vlak: Biedt ruimte aan persoonlijk contact tussen de overheid en de burger. Dit kan bijvoorbeeld door bij overheidsinstanties burgers snel en persoonlijk te woord te staan wanneer ze bellen met de vragen. Een behulpzame instelling is hierbij cruciaal.
  2. Het behoorlijke vlak: Behandel de burgers met respect. Burgers willen serieus genomen worden, ze willen begrijpen wat er beslist wordt en ze willen serieus genomen worden. Behoorlijke behandeling draagt ook bij aan aanvaarding van de besluiten die de overheid neemt, en klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures kunnen vaak op eenvoudige wijze worden opgelost wanneer meer aandacht aan de behoorlijkheid wordt besteed.
  3. Het participatieve vlak: Betrek burgers bij de besluitvorming of gebruik hun kennis en praktijkervaringen bij het vormgeven van beleid. Het gevoel dat er buiten de burgers om beslissingen gemaakt worden zonder dat ze hierop invloed hebben kunnen uitoefenen ervaren de burgers als zeer frustrerend.

Het instituut ‘de Nationale ombudsman’ bestond in 2007 25 jaar. Momenteel is Alex Benninkmeijer de ombudsman. Benninkmeijer ontving in 2007 ruim 13.000 klachten en 24.000 telefoontjes over het slecht functioneren van de overheid. De klachten betroffen verschillende overheidsinstanties. Over het UWV en de Belastingdienst werd het meest geklaagd.

Kennis verspreiding

Brenninkmeijer heeft op 19 maart zijn verslag persoonlijk aan de tweede kamer gepresenteerd.

Auteur

De Nationale Ombudsman (Alex Brenninkmeijer)

ISBN

90 121 04173
Trefwoorden
Ombudsman Benninkmeijer Burgerschap Burger Overheid Communicatie Besluitvorming

19 mrt 2008

Referentiemateriaal

Zie ook

 

Zoeken in de website:

Zoeken

Vul hier uw zoekterm in… In het deel van de site website Home Wie zijn wij Wat doen wij Thema’s

Ondersteunende navigatie


 

Niet aangemeld.
Aanmelden

 

Overzicht integriteitsschendingen overheid

RTL Nieuws onderzocht integriteitschendingen zoals fraude, diefstal en corruptie bij overheidsinstellingen in 2009 en 2010. Hieronder staan alle feiten per instelling op een rij. Klik hier om te zien welke organisaties weigerden de gegevens te verstrekken.
Openbaar Ministerie
25 kwesties waaronder: aannemen steekpenningen om bekeuringen te vernietigen, veroordeling huiselijk geweld, informatie pedoverdachte verspreiden, verdenking wapenbezit, gewapende overval.

Bekijk de gegevens >>>

Nederlandse Mededingingsautoriteit
2010: 2 x onbedoeld delen informatie met mensen die niet bevoegd waren hier kennis van te nemen. Het ging om een intern document, en aantekeningen van een gesprek.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Autoriteit Financiële Markten
1 geval van pesterij onderzocht, medewerker zelf AFm verlaten. 4 meldingen onbevoegd delen kennis met anderen, maar geen overtreding. Wel waarschuwing opgelegd om overtreding complianceregeling.

Bekijk alle gegevens >>>

Uitkeringsinstantie UWV
Heeft eigen integriteitsbureau. 2010: 88 schendingen. 81 vermoedens agressie en geweld tegen of door medewerkers. 38 vermoedens criminaliteit/diefstal. 15 aangiftes. 2 ontslagen, 1 dienstverband beëindigd.

Bekijk alle gegevens >>>

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
2010: 1x strafontslag vanwege alcoholmisbruik en 9 x integriteitsschendingen vertrouwenspersoon: verbale agressie, intimidatie leidinggevende, pesterijen, seksuele intimidatie, ruzie.

Bekijk alle gegevens >>>

Ministerie van Defensie
168 vermoedens integriteitsschendingen, 50 financiële schendingen en 45 keer oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/overschrijding interne regels.

 

 

Bekijk alle gegevens >>>

Ministerie van Justitie
9 integriteitsmeldingen, waarvan 1 geconstateerd. Misbruik positie en belangenverstrengeling. Intern onderzoek geen verdere consequenties.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Dienst Justitiele Inrichtingen
30 keer ontslag maar nooit een aangifte bij het OM. Gaat o.a. om overschrijding geweldsbevoegdheid in werksfeer, ongeoorloofd contact met gedetineerde, invoer goederen voor gedetineerde.

Bekijk alle gegevens >>>

Ministerie van Financien
11 integriteitsschendingen. 1 ontslag: financiële fraude hiervan, ook aangifte bij het OM.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
2009: 2 gevallen geconstateerd lekken en misbruik van info, intern onderzoek, schriftelijke berisping 2x.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Douane
O.a. zich als douanemedewerker niet passend gedragen en bezit hennepkwekerij, wijziging rekeningnummer P-direkt naar eigen rekeningnummer. 5 mensen ontslagen, maar geen aangifte bij OM.

Bekijk alle gegevens >>>

Belastingdienst
10 mensen ontslagen en 6 aangiftes bij het OM. Gaat o.a. om hypotheekfraude en hennepkwekerij, met vervalste bewijsmiddelen aanvragen creditcard, fraude met kinderopvang.

Bekijk alle gegevens >>>

Nieuwe Voedsel en Waren autoriteit
Alleen 2009: 4 integriteitskwesties. O.a. oneigenlijk gebruik dienstmiddelen. Geen aangiftes en geen ontslagen.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken
30 integriteitskwesties. 14 mensen ontslagen: twee ambtenaren en 12 lokale medewerkers, o.a.: financiële schendingen, misdragingen in privésfeer.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Ministerie Infrastructuur en Milieu
Inspectie VwA, Rijkswaterstaat en het departement: o.a burger zegt mishandeld te zijn door medewerker, tijdens werk porno kijken, medewerker huurt mensen in door bemiddeling van bevriend adviesbureau.

Bekijk alle gegevens (deel 1) (deel 2) >>>

Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
1 persoon is ontslagen vanwege een misdraging in de privésfeer. 2 keer aangifte gedaan bij het OM: misdraging in privésfeer en verduistering.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Geen ontslagen en 1 keer aangifte OM. Gaat o.a. om diefstal, fraude, verbale agressie en lekken.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Rijksgebouwendienst
Geen ontslagen, wel is men 2 keer zelf uit dienst getreden na een fraudekwestie. De Rijksrecherche heeft 1 onderzoek gedaan naar belangenverstrengeling, bleek geen sprake van.

Bekijk alle gegevens >>>

Immigratie- en Naturalisatiedienst
O.a. om beinvloeding vreemdelingenprocedure, sabotage van overheidsmiddelen, valsheid in geschrifte. 1 keer een aangifte.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Gemeente Amsterdam
8 mensen ontslagen. O.a. fraude met een parkeerontheffing, omkoping en intimidatie, verduisteren van gelden in dienstbetrekking, fysiek geweld.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Gemeente Rotterdam
21 mensen ontslagen, o.a. voor verduistering kasgelden, ontvreemden apparatuur, vervalsing van documenten, alcoholgebruik tijdens werktijd, uit persoonlijke rancune uitschrijven van naheffingsaanslagen.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Gemeente Den Haag
3 ontslagen, o.a. ambtenaren misbruiken persoonsgegevens, veelvuldig onder werktijd internet gebruiken, ambtenaar gebruikt gegevens uit de basisadministratie en speelt deze door naar derden.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Gemeente Utrecht
10 kwesties: o.a. diefstal, fraude, ongeoorloofde nevenwerkzaamheden. Ongewenst gedrag 99 meldingen, vooral door verstoorde arbeidsrelaties, pesten en discriminatie.

Bekijk alle gegevens >>>

 

 

Lees ook:
Wat we NIET mochten weten© RTL Nieuws.nl

 

 

Alles downloaden

Ruud heeft 7 online bestanden gedeeld die zijn opgeslagen op SkyDrive. Klik bovenstaande links om de bestanden te openen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s