RE:het malafide huisvestingsbeleid van daklozen van het Leger des Heils Zwolle

Naar aanleiding van mijn eerdere mails met informatie over fraudes met PGB”s en AWBZ gelden middels aanvragen met onrechtmatige indicatiestellingen wijs ik nog op dit gemeentestuk waar het leger des heils snel Domusvoorzieningen willen realiseren en dat daarom snel locaties moet worden gezocht om voor 1 januari 2011 AWBZ te kunnen aanvragen voor dakloze clienten die gewoon in een systeem geperst worden met regievoering van de gemeente Zwolle.

Het is des te meer opvallend dat het leger des heils Zwolle door de mand valt met hun bedriegelijke woonbegeleidingstrajecten en zogenaamde alleen maar valse rapportages opstellen van clienten en als die daarom vragen dan duurt het maanden voor zij die te zien krijgen en dat moet altijd via een omweg aangevraagd worden.Begeleiders/sters vers van de opleidingen Welzijn MBO die lukraak maar aangenomen worden nu overstappen naar RIBW”s of CAD maar wat dat betreft toch in hetzelfde circuit blijven rondhangen want ook daar vinden dus fraudes plaats met AWBZ en PGB”s met onrechtmatige indicatiestellingen waar de begeleiding uit gebakken lucht bestaat,het is de oude garde die nog blijven hangen bij het Leger des Heils maar die niets uitvoeren dan vergaderen.
Daklozen hebben dus geen keuzevrijheden om op een normale manier aan een woning en uitkeringen te kunnen komen en gedwongen worden in nietszeggende woonbegeleiding,dat bewijst mijn geval wel waar ik deze methodes door heb maar 10 oktober 2008 met opzet mijn woning aan de Walstr. 9a Zwolle ben uitgewerkt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang en nu mijn WWB uitkering met opzet is stopgezet dankzij de CDA wethouder zorg en welzijn Zwolle die verbintenissen heeft met het leger des heils en die gelijk met RIBW Vecht bevoordeelt en waar in dit geval samenwerkingsverbanden zijn met woningcorporaties die van daklozen eisen dat zij een psychiatrisch onderzoek ondergaan voor ambulante woonbegeleiding en al heeft de client geen psychiatrische achtergrond dan moet hij of zij toch een concepthuurcontract ondertekenen waarin ambulante woonbegeleiding verplicht word gesteld.
Ondanks alle pogingen van mij om dit getorpedeerd te krijgen en deze wanpraktijken onder ogen te brengen van de politiek etc. gaat deze malafide organisatie net als RIBW Zwolle gewoon door met hun criminele woonbegeleidingstrajecten waarbij daklozen en kansarmen gestigmatiseerd worden door onbevoegde begeleiders tot autisten,zorgwekkende zorgmijders en lijders aan ADHD en Borderline om zo het volle pond aan AWBZ en/of PGB gelden binnen te slepen voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening en waar de SPH4 opgeleide medewerkers/sters zelf niet meer weten hoe te leven en bij de client een machtsoverwicht uit stralen als de client niet doet wat hem of haar opgedragen word,want de client kan zo de woning uit gewerkt worden zoals ik dit meemaakte op de Walstr. 9a io p10 september 2008 toen ik het indicatiebedrog ontmaskerde bij RIBW begeleiders omdat met opzet toezicht ontbreekt.
Ik verbleef vanaf 19 november 2000 tot 2 april 2001 in crisisopvang perspectief leger des heils Almere aan de spoordreef 14 b waar ik gesprekken had met dakloze gezinnen die boven de crisisopvang kamers hadden i.v.m. begeleid wonen en waar de echtegenoot mij een formulier liet zien waar het leger des heils 4000 gulden had afgeboekt zonder opgave van redenen.
Ik bezocht Stadswerf 78 in Almere-Haven waar het leger des heils een woonbegeleidingsproject had lopen met de naam Antennion en waar het Leger dit pand huurde van woningbouwvereniging Groene Stad en 4 dakloze jongeren daarin huisveste en die per persoon voor een kamer FL600,- per maand moesten betalen van een uitkering of laag loon en zelf voor onderhoud van het pand moesten zorgen en aanschaf wasmachines etc. en waar deze jongeren natuurlijk geindiceerd werden voor AWBZ ondersteuning maar de begeleider de Hr. P. Duvekot maar 2 keer per maand langs kwam voor controle.Ik vroeg deze begeleider wat dit voor afzettingspraktijken waren en kreeg te horen dat deze jongeren zo zelfstandigheid leerde.
Ik nam toch contact op met het ministerie van Binnenlandse Zaken om advies te vragen en een ambtenaar gaf mij de raad om de dienstdoende wachtkommandant van de politie Almere in te lichten over deze praktijken en waar ik in maart een afspraak maakte en deze poitiebeambte uitvoerig op de hoogte bracht van wat ik ontdekt had.
Op 2 april 2001 moest ik deze opvang verlaten en waarbij mijn kamertje alweer verhuurt was aan een andere dakloze en er voor mij geen vervolgplek was geregeld.
Via een consulent van de SoZA Almere de Hr. Van Beek kon ik terecht in crisisopvang de Valk/Arcuris aan de Malzwin 27 in Lelystad voor onderdak en waar ik 13 april 2001 intrek nam na een intakegesprek.
In juni 2001 moest ik voor een commissie verschijnen van de politie Flevoland i.v.m. een klacht tegen de Politie Almere die een aangifte van een gestolen portemonnee van mij niet in behandeling had genomen en waar mijn klacht niet-ontvankelijk werd verklaard door de verklaringen van agent Soetebier Almere maar de dienstdoende brigadier deelde mij mede dat de politie Flevoland en OM blij waren met mijn tip over die leger des heils woonbegeleiding omdat zij zoveel fraudezaken hadden ontdekt en waar deze woonbegeleidng onder een aparte stichting was onder gebracht,meer kon deze beambte niet mede delen maar ik vroeg hem of een procureur-generaal van het OM niet kon nagaan of deze praktijken zich elders in het land ook afspeelde.
Een kennis van mij die vroeger kleding inzamelde voor het leger des heils en daklozen maar daarmee stopte toen hij ontdekte dat het ldH de kleding verkocht deelde mij mee dat hij trots was omdat ik die wanpraktijken aan het licht bracht en kon bevestigen dat er inderdaad een inval had plaats gevonden door politie etc. in de kantoren van de woonbegeleiding en waar ik ook de brandveiligheid had aangekaart moest het Leger alles vernieuwen i.v.m brandwering en preventie.
IK kreeg te horen dat dit per gemeente en aangifte apart werd behandeld maar hier in Zwolle kwam ik dezelfde praktijken tegen die afgeschermd worden door het gemeentebestuur.
Daklozen die te lang in het circuit rondlopen maar totaal niet psychisch gestoord zijn maar gewoon het overzicht in hun leven en doelstellingen kwijt zijn worden door gebrek aan betaalbare huurwoningen en voldoende inkomen volkomen afhankelijk gemaakt van het leger des heils en andere stichtingen en RIBW”s die nauw samenwerken met woningcorporaties in het concept wonen,zorg en welzijn en zo kartels gaan vormen met bijbehorende corporate machtsverhoudingen maar waar crporaties door deze commerciele samenwerkingsverbanden/welzijnssupermarkten failliet gaan doordat zij volgens de woningwet zich niet met maatschappelije problematiek als zorg en welzijn mogen bemoeien en burgers gaan betuttelen middels kennis die zij ontvangen van instituten als NIZW,Trimbos en Verweij-Jonkers stichting.

de Hr. R. Donker nog steeds buiten overnachtend en getolereerd dor de politie Zwolle maar al dagen zonder warm eten en drinken etc.en afhangend van de soepbus die maar 4 dagen rijd. want ik word niet geholpen.
Mobiel:0617849902
Domus
Domus is een thuis voor mannen en vrouwen die sociaal uitgesloten zijn als gevolg van hun complexe problemen. Meestal zijn zij langdurig verslaafd aan drugs en /of alcohol en kampen ze met psychiatrische stoornissen. In veel gevallen leidde dat tot overlast of ander ongewenst gedrag, waardoor ze met politie en/of justitie in contact gekomen zijn.

Het contact met politie en justitie is doorgaans de directe aanleiding voor opvang in Domus. We hebben de Domus-vestigingen namelijk juist opgezet voor mensen die nergens anders meer welkom zijn. Het gaat om zogenoemde ‘veelplegers’ waar politie, justitie én veel hulpverleners geen raad meer mee weten.

Met Domus houden we deze mensen van de straat. We geven hun weer een vaste plek en zorgen zo voor weer wat rust in hun leven. En door middel van gerichte, persoonlijke ondersteuning lukt het ons om hen weer steviger op eigen benen te zetten.
Webwinkel |
Mobiel |
Adverteren |
RSS
Online krant |
Contact |
Weer: 20.0ºC | Verkeer: 1 files, 4 km |
| Uitgebreid zoeken
Regio
U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Autisten redding hopeloze huizen
vrijdag 22 oktober 2010 | 20:36 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 23 oktober 2010 | 09:25

Tekstgrootte
Zeker ’s avonds valt op hoe eenzaam Emile en Joyce er bij zitten aan de Obrechtstraat in Holtenbroek. foto Frans Paalman ;Zeker ’s avonds valt op hoe eenzaam Emile en Joyce er bij zitten aan de Obrechtstraat in Holtenbroek. foto Frans Paalman

ZWOLLE – Woningcorporatie deltaWonen wil de tot nu toe onverkoopbare Amati-woningen in Holtenbroek over doen aan de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW). Van de zeven eengezinswoningen, die sind eind 2008 in de verkoop staan, is er nog maar één verkocht.
Zie ook:
Onenigheid rond Amati-woning duurt voort
Toorn bij nieuwbouwburen
Zwolse woondroom spat uiteen
Medio dit jaar constateerde deltaWonen dat de verkoop niet vorderde en is ze zich gaan beraden op een andere gebruik van de huizen.

“Wij willen voorkomen dat woningen lang leeg staan, terwijl er aan de andere kant mensen zijn die huisvestiging zoeken”, verklaart woordvoerder Caroline Huls.

Het plan is om per huis drie bewoners te installeren. Aan het uiterlijk van de woningen hoeft niets te gebeuren. Alleen binnen volgen aanpassingen. Ondanks dat deltaWonen geen grote aanpassingen verwacht zijn er waarschijnlijk gemeentelijke vergunningen vereist om de ommezwaai mogelijk te maken. De gemeente kon daar gisteren overigens nog geen duidelijkheid over geven.

Verder is er nog een probleem. In één van de huizen woont een gezin. DeltaWonen heeft hen een aanbod gedaan omdat ze de woning terug wil kopen.

“Gezien vanuit de zorgexploitatie is het optimaler om 21 in plaats van achttien appartementen te exploiteren. Mochten wij niet tot overeenstemming komen dan is het plan de overige zes woningen toch om te bouwen tot RIBW-appartementen voor autisten.”

Ondertekening intentieovereenkomst Platform Wonen Welzijn Zwolle

Bekijk ook de foto’s…
overgenomen van www.zwolle.nl

‘Samen de kracht van Zwolle tonen en benutten’, dat is het motto van het onlangs opgerichte platform Wonen Welzijn Zorg (WWZ).

Intentieovereenkomst

Het platform is een initiatief van de gemeente, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen in Zwolle. Het verbeteren van de afstemming en coördinatie tussen verschillende projecten in de stad en het maken van concrete, meerjarige resultaatafspraken op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn de doelstellingen van het platform. Donderdag 14 februari 2008 hebben alle deelnemers een intentieovereenkomst ondertekend waarmee de samenwerking een feit is.

op de foto:
V.l.n.r.: vooraan: wethouders Erik Dannenberg en Gerard van Dooremolen achteraan: de heer E. Gritter (RIBW), namens zorginstellingen, de heer G.W. Brouwer (Openbaar Belang), vanuit woningcorporaties, de heer W.J. Rave (Driezorg), vanuit zorginstellingen, de heer G.A. Alewijnse (Travers), vanuit welzijnsinstellingen (Foto Jan Willem Dollekamp)

Ga na

Onderwerp Initiatieven huisvesting dak- thuislozen van Leger des Heils

Versienummer 01

Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

Informant Thijs-Jan van der Veen

Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / Maatschappelijke Ontwikkeling

Telefoon

Email tj.van.der.veen@zwolle.nl

Bijlagen n.v.t.

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de initiatieven van het Leger des Heils voor herhuisvesting van de crisisopvang enerzijds en het creëren van plaatsen voor beschermd wonen voor langdurig daklozen aan het pand aan de Burg. van Walsumlaan anderzijds.
Toelichting op het voorstel

Inleiding

Al geruime tijd biedt het Leger des Heils in het pand aan de Burg. Van Walsumlaan crisisopvang aan. Deze opvang is bedoeld voor personen (of gezinnen) die vanwege een acute crisissituatie (tijdelijk) dakloos zijn geraakt. Zij verblijven veelal een korte periode in de crisisopvang en stromen door naar voorzieningen voor beschermd, of begeleid wonen of zelfstandig wonen. Vanuit het Leger des Heils wordt geconstateerd dat de huidige vorm van crisisopvang niet voldoet aan de behoeften van de cliënten. Er is sprake van een concentratie van verschillende personen met verschillende problemen binnen een pand. Daarnaast worden cliënten volledig afhankelijk gemaakt van de geboden zorg, wat veelal niet nodig is. Het is juist van groot belang om de basis woonvaardigheden (huishouden, eten koken, wassen, etc.) zo veel mogelijk in stand te houden, zodat meer geconcentreerd kan worden op de problematiek achter de crises. De gedachte is dat door- of uitstroom uit de crisisopvang bevordert. Om dit alles mogelijk te maken is een meer verspreide vorm van crisisopvang nodig. Niet langer wordt alles geconcentreerd in één pand, er wordt meer ingezet op het bieden van zelfstandige wooneenheden voor cliënten van de crisisopvang. Dit is in het pand aan de Burg. Van Walsumlaan niet te realiseren.

Tegelijkertijd constateert het Leger des Heils dat de nachtopvang van daklozen in Zwolle, zoals aangeboden in het Nel Banninkhuis, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Om de problematiek die leiden tot dakloosheid adequaat te kunnen aanpakken is meer nodig dan een voorziening voor bed, brood en bad. Dit is echter in het Nel Banninkhuis niet te realiseren. Het Leger des Heils heeft daarom het voornemen om in Zwolle een het aantal plaatsen beschermd wonen voor langdurig daklozen uit te breiden. In deze voorziening (ook wel bekend als Domus) worden (langdurig) daklozen, die vaak worden omschreven als sociaal uitgesloten en met meervoudige problematiek, opgevangen. Hier wordt aan daklozen een gegarandeerd zorgtraject geboden, op basis van een 24-uurs begeleidingsplan, waarbij wonen, toezicht, behandeling en begeleiding de belangrijkste onderdelen vormen. De beschermd woon plaatsen worden volledig vanuit AWBZ middelen bekostigd. Het Leger zet in op 24 plaatsen beschermd wonen. Om aanspraak te kunnen maken op de benodigde AWBZ middelen is het echter noodzakelijk dat nog voor 1 januari 2011 de eerste daklozen in deze vorm van beschermd wonen kunnen worden opgevangen. Dit maakt dat er geen tijd is om diverse locaties te onderzoeken die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor uitbreiding van het aantal plaatsen beschermd wonen.

Het initiatief van het Leger des Heils om het aantal plaatsen beschermd wonen in Zwolle uit te breiden is, strikt genomen, een particulier initiatief, waarvoor geen gemeentelijke financiering wordt gevraagd. Gemeentelijke instemming met de plannen van het Leger des Heils is echter noodzakelijk, omdat het Leger des Heils voornemens is om in het pand aan de Burg. Van Walsumlaan, waar nu de crisisopvang is gehuisvest, beschermd wonen aan te bieden. Het is van groot belang dat er tijdig een gelijkwaardige vervanging komt voor de crisisopvang. De uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen mag immers niet ten koste gaan van de crisisopvang.

Kernboodschap

Het college heeft besloten om:

1 De plannen van het Leger des Heils voor herhuisvesting van de huidige crisisopvang aan de Burg. Van Walsumlaan te ondersteunen, onder voorwaarde dat er sprake is van een gelijkwaardige vervanging en dat vervanging van de crisisopvang niet leidt tot kostenverhoging

2 De plannen voor het Leger des Heils om in het pand aan de Burg. Van Walsumlaan, nadat vervanging is gevonden voor de crisisopvang, beschermd wonen voor langdurig daklozen en op termijn vervanging van de nachtopvang te realiseren te ondersteunen.

Hiervoor gelden de volgende argumenten:

-Met de crisisopvang nieuwe stijl kan beter ingespeeld worden op de problematiek achter de crises van cliënten.
Met het meer verspreid aanbieden van crisisopvang, wordt ingezet op huisvesting van cliënten in zelfstandige wooneenheden. Dit past in de visie om de doelgroep voor de crisisopvang zo veel mogelijk zelfstandig en dus zo weinig mogelijk zorgafhankelijk te laten fungeren. Hierdoor kan meer aandacht worden besteed aan het in kaart brengen en het oplossen van de problematiek dat heeft geleid tot de crisis van een cliënt en/of gezin. De verwachting is dat hierdoor de doorstroom en uitstroom van cliënten wordt bevorderd. Cliënten hoeven dan niet onnodig lang gebruik te maken van (dure) intramurale voorzieningen.

-Door in te zetten op verspreide (her)huisvesting van de crisisopvang hoeft geen onnodige (zorg)capaciteit op beheer te worden ingezet.
De huidige geconcentreerde huisvesting van de crisisopvang maakt dat cliënten veel te maken krijgen met mede cliënten, die allemaal hun eigen problematiek kennen en waarvoor andere trajectafspraken gelden. De concentratie van cliënten met diverse, uiteenlopende problemen doet een beroep op de zorgcapaciteit om een en ander beheersbaar te houden, waardoor minder aandacht aan individuele begeleiding kan worden gegeven. De verwachting is dat in een meer verspreide huisvesting van de crisisopvang dit knelpunt zich niet meer voordoet.
Daarnaast brengt de huidige geconcentreerde huisvesting aanzienlijke huisvestingskosten met zich mee o.a. centrale keuken, centraal wassen, bad- en douche gelegenheid, personeelsruimten e.d.). In de meer verspreide huisvesting van de crisisopvang is hiervan geen sprake meer, er ontstaat meer een situatie van (reguliere) huur. Hier staan dan wel extra personeelskosten tegenover (meer reistijd). Per saldo zal vervanging van de huidige crisisopvang ten minste budget neutraal zijn en kan dit mogelijk tot een kostenreductie leiden.

-Uitbreiding van het aantal plaatsen beschermd wonen voor langdurig daklozen mag niet ten koste van de crisisopvang gaan
Een kwalitatieve, of kwantitatieve teruggang in de zorg voor crisisopvang is onacceptabel, ook niet als het om een tijdelijke situatie gaat. De doelgroep van de crisisopvang verkeert in een crisissituatie en dient derhalve op een zorgvuldige wijze te worden opgevangen, juist om verder escaleren te voorkomen.
Om de gespreide huisvesting van de crisisopvang in Zwolle te kunnen realiseren is medewerking van de corporaties nodig. Het Leger des Heils zal met de corporaties afspraken moeten maken over het (gefaseerd) aanbieden van crisisopvang, verspreid over de stad en zo mogelijk over de regio. Inmiddels is duidelijk dat corporaties bereid zijn medewerking te verlenen aan herhuisvesting van de crisisopvang, maar dat de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn. Op korte termijn kan worden begonnen met de herhuisvesting van een eerste groep cliënten van de crisisopvang (8 tot 10 cliënten). Voor verdere herhuisvesting zijn aanvullende afspraken tussen Leger des Heils en de corporaties nodig.

-Beschermd wonen voor langdurig daklozen past binnen het kader van het Stedelijk Kompas

Het bieden van huisvesting aan daklozen in een belangrijke doelstelling van het Stedelijk Kompas. Naast huisvesting is echter vooral een op maat gesneden begeleiding nodig. Juist deze combinatie kan geboden worden in een voorziening voor beschermd wonen voor langdurig daklozen, veel meer dan in de huidige nachtopvang Nel Banninkhuis het geval is. Vanuit beschermd wonen kan beter ingespeeld worden op de individuele problematiek van daklozen. Het dient dan ook als een belangrijke schakel tussen het slapen op straat en doorstroom naar meer reguliere vormen van huisvesting te worden gezien. In het rapport ‘Stand van zaken Stedelijk Kompas’ wordt geconstateerd dat de doorstroommogelijkheden vanuit de maatschappelijke opvang naar zorg op maat en/of begeleid wonen nog beperkt zijn. Met een uitbreiding van 24 plaatsen voor beschermd wonen voor langdurig daklozen zijn voor het verzorgingsgebied centrumgemeente Zwolle afdoende doorstroommogelijkheden gecreëerd.

-Beschermd wonen voor langdurig daklozen is een wenselijke aanvulling op het bestaande aanbod voor dak- en thuislozen

Met de reeds geplande uitbreiding van het aantal Hostel plaatsen (voorziening van Tactus aan de Oostzeelaan) van 7 naar 24 wordt deels voorzien in de doorstroommogelijkheden voor (langdurig) daklozen. Het aanbod is echter niet toereikend voor de gehele doelgroep waarvoor centrumgemeente Zwolle verantwoordelijk is. Beschermd wonen voor langdurige daklozen biedt derhalve een wenselijke aanvulling op het reeds bestaande aanbod, juist voor de meest kwetsbare doelgroep.
Beschermd wonen voor langdurig daklozen bevindt zich op de tweede trede van de woonladder, direct in aansluiting op laagdrempelige (nacht)opvang. Beschermd wonen voor langdurig daklozen is complementair aan het Hostel van Tactus. In principe dienen cliënten binnen een periode van twee jaar door te stromen naar vormen van begeleid wonen, of, indien mogelijk, naar zelfstandig wonen.

-Met de uitbreiding van het aantal plaatsen beschermd wonen voor langdurig daklozen, kan het aantal plaatsen nachtopvang worden teruggebracht.
Beschermd wonen dient als logisch vervolg op de nachtopvang te worden gezien. Het is met name bedoeld voor de doelgroep die nu gebruik maakt van de nachtopvang Nel Banninkhuis; daklozen die vanwege hun vluchtig bestaan en grensoverschrijdend gedrag niet zelden in aanraking komen met justitie. Voordat een dakloze in beschermd wonen kan worden opgenomen, dient eerst een AWBZ indicatie te worden gesteld. Een beperkt aantal plaatsen nachtopvang zal dan ook nodig blijven. De verwachting is echter dat het aantal plaatsen nachtopvang kan worden teruggebracht van de huidige 20 (Nel Banninkhuis) naar maximaal 10. Op termijn is het streven om uit te komen op maximaal 5 plaatsen, hetgeen in aanvulling op de nachtopvang van de Herberg voldoende zou moeten zijn voor de doelgroep. De nachtopvang van het Leger des Heils kan worden geboden in het pand aan de Burg. van Walsumlaan. Hierdoor is herhuisvesting van het Nel Banninkhuis, na afloop van het huidige huurcontract (looptijd tot 2018 en verhuurder heeft aangegeven dat het huurcontract dan niet zal worden verlengd) niet nodig. Mogelijk kan het Nel Banninkhuis al over een paar jaar worden gesloten.

-Met de uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen voor langdurig daklozen wordt de zorg voor de meest kwetsbare doelgroep in Zwolle geïntensiveerd
Langdurig daklozen hebben veelal langdurige en intensieve zorg en hulpverlening nodig. Deze zorg en hulpverlening gaan verder dan wat vanuit gemeentelijk domein (WMO) kan worden geboden. Het zorgkantoor Achmea heeft onlangs aangegeven dat zij de aanvraag van het Leger des Heils voor 24 plaatsen beschermd wonen zullen ondersteunen. Ook zorgkantoor Achmea ziet deze uitbreiding als een completering van het aanbod voor de doelgroep van het Stedelijk Kompas. Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor zorg en hulpverlening binnen het AWBZ domein, waarmee een intensivering van de zorg voor daklozen wordt mogelijk gemaakt.

-Voor het verkrijgen van de benodigde AWBZ financiering van de plaatsen voor beschermd wonen moet nog in 2010 worden gestart met de opvang van daklozen. Het pand aan de Burg. van Walsumlaan is beschikbaar en geschikt om op korte termijn plaatsen voor beschermd wonen aan te bieden.
Idealiter dient bij een voorziening voor huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals beschermd wonen voor langdurig daklozen, een zorgvuldige zoektocht naar mogelijke locaties in de stad te worden uitgevoerd. Op basis van het afwegingskader voor huisvesting van bijzondere doelgroepen, de 6 B criteria (bruikbaar, beschikbaar, bereikbaar, beheersbaar, betaalbaar, en bespreekbaar) wordt bepaald of, en in hoeverre, locaties in aanmerking kunnen komen voor een voorziening zoals beschermd wonen voor langdurig daklozen. Gezien de aanzienlijke tijdsdruk die er rust op de realisatie van beschermd wonen in Zwolle, is er geen tijd voor een dergelijk onderzoek. Vanuit het Leger des Heils wordt derhalve ingezet op realisatie van beschermd wonen in het pand aan de Burg. van Walsumlaan. Dit pand voldoet aan de meeste criteria die worden gesteld en kan op korte termijn geschikt worden gemaakt voor het aanbieden van beschermd wonen. Ten aanzien van de maatschappelijke acceptatie valt op te merken dat enerzijds de buurt reeds bekend en gewend is aan de huidige voorziening (crisisopvang). In Zwolle en in andere steden zijn goede ervaringen opgedaan ten aanzien van 24-uurs opvang.

Consequenties

De plannen van het Leger des Heils hebben de volgende consequenties:

– verruiming en intensivering van opvang en begeleidingsmogelijkheden voor de meest kwetsbare doelgroep in regio Zwolle

– de nachtopvang Nel Banninkhuis kan op termijn (voor 2018) worden gesloten

Communicatie

Een zorgvuldige communicatie aan direct omwonenden is van essentieel belang, om uit te leggen waarom beschermd wonen voor langdurig daklozen noodzakelijk is, voor welke doelgroep het bedoeld is en waarom dit op deze locatie dient te worden gerealiseerd. Daarnaast zal moeten worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen en hoe met eventuele klachten zal worden omgegaan. Dit is primair de verantwoordelijkheid van het Leger des Heils, maar ondersteuning vanuit gemeente zal hierbij noodzakelijk zijn. Er is een communicatieplan in nauwe samenwerking met gemeente Zwolle opgesteld en dit zal na besluitvorming van het college nader worden uitgewerkt. Zo zal er kort na besluitvorming door het college een informatieavond worden georganiseerd voor de directe omwonenden.

Essentieel is dat communicatie plaats vindt, voordat de eerste cliënt in beschermt wonen wordt opgevangen.
Dit past in de door de raad vastgestelde lijn dat instellingen, bij huisvesting van bijzondere doelgroepen, bereid moeten zijn om vooraf en tijdens het realiseren en exploiteren van een voorziening open te communiceren met de buurt.

Vervolg

Op korte termijn zal Leger des Heils in overleg met de corporaties bepalen welke cliënten van de crisisopvang als eerste in aanmerking komen voor herhuisvesting. Dit zal in 2010 om 8 tot 10 cliënten gaan. De vrijgekomen plaatsen in de crisisopvang worden vervolgens geschikt gemaakt voor het kunnen bieden van beschermd wonen aan langdurig daklozen. Nog voor het einde van dit jaar zullen 8 tot 10 langdurig daklozen worden opgevangen. Over het vervolg van de herhuisvesting van de crisisopvang is het Leger des Heils in overleg met de corporaties en de gemeente.

Openbaarheid

Dit stuk is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

drs. O. Dijkstra, secretaris

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s