RE: Luitenant-kolonel Ine Voorham van het Leger des Heils en haar gehuichel en evangelisatiepraktijken opgedrongen aan kansarmen over”sociale uitsluiting met haar commerciele welzijnsfabriek voor 100% gesubsidieerd door de christelijke rijksoverheid en haar banden met de toenmalige minister van Financien Ds. Gerrit Zalm die het Leger des Heils een bankvergunning bezorgde waar mee zij onwettelijke taken mee uitvoerden zoals geldbeheer clienten en waar hun financiele jaarverslagen niet worden gecontroleerd door een rijksaccountant

Ruud Donker is de luis in de pels van politici
hulpverleners in Zwolle en het Leger des Heils

From: kingkong1621@live.nl
To: almere@sp.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; nrc@nrc.nl; nova@novatv.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@telegraaf.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl
Subject: Ine Voorham van het Leger des Heils en haar gehuichel en evangelisatiepraktijken opgedrongen aan kansarmen over”sociale uitsluiting met haar commerciele welzijnsfabriek voor 100% gesubsidieerd door de christelijke rijksoverheid.
Date: Tue, 16 Aug 2011 14:46:02 +0200

Link:financi_le_onduidelijkheid_leger_des_heils

In de afgelopen jaren voerde het Leger des Heils (LdH) in veel gemeenten
budgetbeheer uit voor dak- en thuislozen. Budgetbeheer en schuldhulpverlening is
eigenlijk geen reguliere taak van de MO. Noodgedwongen is deze taak wel door
het LdH opgepakt, omdat reguliere schuldhulpverleningsinstanties dak- en
thuislozen niet altijd die begeleiding bieden die nodig is. Het uitvoeren van
budgetbeheer en schuldhulpverlening staat op gespannen voet met de Wet op de
financiële dienstverlening. Het LdH voert hierdoor eigenlijk oneigenlijke taken uit.
Het LdH beschikt daarom over een ontheffing van De Nederlandsche Bank voor
het uitvoeren van inkomensbeheer en een vergunning van de Autoriteit Financiële
Markten voor bemiddeling en advisering in consumptief krediet. In 2007 beheerde
het LdH van 6.121 cliënten een rekening. Voor 1.915 cliënten voerden zij in 2007
actief budgetbeheer uit.

En zelfs de kleren die het Leger des Heils gratis ontvangt van particulieren worden verkocht aan daklozen of versteld en tegen hogere prijs verkocht in hun programma Reshare want overal word munt uit geslagen door deze commerciele winstfabriek zoals bedriegelijke erfenisbelaging, AWBZ gelden,soepmerken schending van de sociale wetgeving i.v.m het innen van de volledig uitkeringen en bijzondere bijstand van clienten in relatie tot duur betaalde woonbegeleiding,schending van artikel 255 van het wetboek van strafrecht i.v.m. nalatigheid aan hulpbehoevenden en schending van artikel 22 van het 4de protocol van het EVRM in relatie tot de verboden regiobinding waar dakloze hulpvragers uit andere regio”s de toegang tot de opvanginstelling word geweigerd,wazige projecten als Vast&Verder en dwangarbeid samenwerkingen met uitzendburau Pauropus bv. waar daklozen te werk worden gesteld tegen een uurloon van 50 eurocent 

Link:pauropus-plan-van-aanpak

In de oude uitgave van Wikipedia staat het Leger des Heils vermeld als ontvanger van AWBZ gelden voor “begeleiding/hulpverlening” van daklozen maar na schandalen in de media is deze vermelding verdwenen uit de nieuwe Wikipedia

Bijgesloten bijlages

Geloof & Kerk zaterdag, 1 oktober 2011  
Ine Voorham benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau
Ede – Bij haar afscheid als directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is luitenant-kolonel mevrouw dr. Ine Voorham door Hare Majesteit benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Deze hoge onderscheiding ontving zij vrijdag tijdens haar afscheidsbijeenkomst uit handen van loco – burgemeester Van der Weerd van de gemeente Ede.
Bij het afscheid waren ondermeer oud-premier Jan Peter Balkenende en de voormalig ministers André Rouvoet en Ronald Plasterk aanwezig. Staatssecretaris Fred Teeven en oud-minister Gerrit Zalm spraken lovende woorden over Voorhams passie, doorzettingsvermogen en werk.
Zalm vatte de kern waar het bij lt.-kolonel Voorham om draait samen in twee woorden: lief en effectief en herinnerde daarbij aan de manier waarop zij telkens weer de voor haar zo belangrijke onderwerpen op een effectieve manier onder de aandacht wist te brengen. Staatssecretaris Fred Teeven roemde in zijn toespraak de manier waarop Voorham hem de ogen heeft geopend voor de andere kant van de problematiek. ,,Dit kabinet zet in op repressie maar we hebben wel degelijk ook oog voor de andere kant.’’ De staatssecretaris omschreef mevrouw Voorham als persoonsgericht, idealistisch maar ook realistisch. ‘
Voorham blijft actief voor het Leger des Heils. Op 2 september 2011 bereikte Ine Voorham de 65-jarige leeftijd. Als mede-initiatiefnemer van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang heeft Voorham in 2005 en 2006 dak- en thuisloosheid op de politieke agenda gezet. Ze blijft actief voor het Leger de Heils, ook na haar pensioen.

woensdag 17 augustus 2011

gebruik_awbz_bijlagen_0804


Vergelijk CVZ document Wet toelating AWBZ instellingen met onderzoek de Boer en Croon “Gebruik van AWBZ middelen” met bijlages en omschrijving pagina 14  en kom tot de conclusie dat het begrip AWBZ/zorginstelling niet is gedefineerd en duidelijk omschreven in wet en regelgeving en waar criteria en richtlijnen ontbreken wat voor zorg en hulpverlening dient te worden geleverd in bv. opvanginstellingen voor dak en thuislozen en zodoende zag het Leger des Heils met hun kerkgenootschap een gat in de markt voor de opvang voor daklozen zwaar gesubsidieerd voor 100 % door de rijksoverheid en waar zij deze omzetten in 4 stichtingen maatschappelijke dienstverlening,Fondsenwerving en Zorg en Welzijn en het kerkgenootschap zelf na de verzelfstandiging van de woningcorporaties die meer bevoegdheden en bestuurlijke macht kregen en huurders na 3 maanden betalingsachterstand met behulp van de kantonrechter kil hun woning uit lieten zetten zonder rekening te houden met de gevolgen.Maar dar is nu de VOC menatliteit mensen zijn niet belangrijk alleen maar de winsten daar waar de huizenmarkt met arbeid en belastinggeld is opgebouwd door dezelfde burgers die dan op straat komen te staan en het maakt niet uit of je 6 of 80 jaar oud bent.

Raadsbrieven Brieven aan de Raad Wachtlijst van tientallen gezinnen voor noodopvang bij Leger des Heils Almere
17-11-2008

Fractie Molina – 13 oktober 2008 – E.M. Molina – beantwoord 11 november 2008

Toelichting:

Fractie Molina is geschrokken van de uitspraken van deskundigen tijdens het radioprogramma van Riet Wartenbrg, Politiek Nu http://www.xs4all.nl/~twart/archief.htm.
Het betreft hier een makelaar, een unitleider van Leger des Heils en een ervaringsdeskundige. Fractie Molina vindt deze situatie dermate verontrustend dat zij het college terstond benadert met schriftelijke vragen.

De quotes http://www.xs4all.nl/~twart/almere_htm/almere071008.htm uit het programma geven een goede indicatie van de ernst van deze situatie en ook hoe wij er vooralsnog mee omgaan. Maar de meest pakkende uitspraak is die van een slachtoffer: “In Almere moet je op straat liggen willen ze je helpen”. Dit kán níet in Almere!

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1.Is het college op de hoogte van de actuele wachtlijst van 57 gezinnen bij de Leger des Heils?
2.Bent u bekend met de schrijnende situatie van de gezinnen die nu een zwervend bestaan leiden?
3.Hoe valt deze situatie te verklaren met het bestaan van het budgetbureau dat in september 2007 nog is uitgebreid? Welke rol heeft dit budgetbureau in het helpen voorkomen van deze situaties? En waarom is dit niet succesvol geweest in deze gevallen?
4.Hoeveel gezinnen maken op jaarbasis gebruik van de noodopvang en wat kan het college zeggen over de gezinssamenstelling van deze groep?
5.Het college heeft recentelijk de noodopvangcapaciteit bij Leger des Heils uitgebreid van 5 tot 10 noodwoningen. Heeft het college plannen om te komen met meer uitbreiding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zit deze uitbreiding eruit en wat is de planning voor de realisatie?
6.Volgens de makelaar Alex Keulen hanteert gemeente Almere harde criteria voor urgentiegevallen. Hierdoor is er volgens hem onvoldoende ruimte voor individualisering. Deelt u deze opvatting? Zo ja, wat gaat het college aan concrete actie ondernemen? Zo nee, waarom niet?
7.Almeerders die zes jaar geleden een hypotheek hebben afgesloten zouden volgend jaar in de problemen kunnen komen bij het opnieuw vastleggen van een rentepercentage vanwege een te verwachten verdubbeling van het rentepercentage van 3 naar 6%. Is het college van plan om een inventarisatie te maken van de huizenbezitters die in deze categorie vallen?
8.Zijn er plannen om in het kader van preventie deze groep tijdig te benaderen?
9.Welke mogelijkheden ziet het college zelf om een preventieve rol bij financiële problemen te spelen, voordat mensen bij het leger des heils aan moeten kloppen. En waarom heeft het bestaande vangnet van schuldhulpverlening (budget bureau en Stadsbank Midden Nederland) klaarblijkelijk voor de 57 gezinnen niet gewerkt?
10.Heeft het college de mogelijkheden geïnventariseerd om de gezinnen die nu een zwervend bestaan leiden alsnog een opvangmogelijkheid aan te bieden? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?
11.Fractie Molina heeft begrepen dat 10%van het woningbestand bij woningcorporaties in Almere bestemd is voor noodsituaties. Hoe verklaart dit de wachtlijst voor gezinnen die hun huis zijn uitgezet?
12.Is het college van plan om dit onderwerp op korte termijn te agenderen om de raad actief te informeren?
Schriftelijke beantwoording 11 november 2008:

Aanleiding
Op 13 oktober 2008 heeft u vragen ingediend over de wachtlijst voor noodopvang bij het Leger des Heils. U geeft aan geschrokken te zijn van de ernst van de situatie. In deze brief beantwoordt ons college uw vragen.

Beantwoording raadsvragen

1.Is het college op de hoogte van de actuele wachtlijst van 57 gezinnen bij de Leger des Heils?
Ja. De wachtlijst is echter steeds een momentopname, de lijst verandert voortdurend. Ter indicatie enkele peildata uit 2008: juli: 38; 1 oktober: 52; 8 oktober: 62; 15 oktober: 51. Van de 51 gezinnen komen 48 uit Almere en 3 uit Lelystad. Om “vervuiling” van het bestand te voorkomen, wordt maandelijks door het Leger des Heils telefonisch contact gezocht met alle wachtenden. Wanneer iemand telefonisch niet bereikbaar is, wordt een brief of e-mail gestuurd naar het laatste bekende (internet)adres. Indien een netwerkpartner (hulpverleningsinstantie) bekend is, wordt ook deze benaderd om contact te kunnen leggen. Onvindbaar gebleken kandidaten worden daarna van de lijst geschrapt.

Het gemeentelijk beleid maatschappelijke opvang en het gemeentelijk jeugdbeleid bieden een vangnet aan voor gezinnen. Dakloosheid van een gezin wordt spoedig gesignaleerd, waarna in het kader van de opschalingprocedure direct contact wordt gezocht met het betreffende gezin (bijvoorbeeld door het straatteam Almere). Alle tien gezinnen (zeven afkomstig uit een huurwoning en drie uit een koopwoning) die sinds februari 2008 dakloos dreigden te worden zijn door het vangnet benaderd en ondersteund in het vinden van tijdelijke huisvesting, meestal inwoning bij derden.

Het Bureau Jeugdzorg is steeds waar nodig ingeschakeld om het belang van het kind te waarborgen en van adequate opvang en hulp te voorzien. Voorts kan gebruik gemaakt worden van een gemeentelijk gesubsidieerde crisiswoning waar een gezin twee tot maximaal vier weken opgevangen kan worden. De GGD heeft toezicht op deze woning en ondersteunt het gezin naar een vervolgsituatie.
Dit betekent dat er geen gezinnen dakloos door Almere zwerven en er hulp wordt geboden, wat ook is afgesproken met uw Raad.

2.Bent u bekend met de schrijnende situatie van de gezinnen die nu een zwervend bestaan leiden?
Het college is zich bewust van de schrijnende situaties van gezinnen die de woning hebben moeten verlaten of voor wie dat dreigt te gebeuren.

3.Hoe valt deze situatie te verklaren met het bestaan van het budgetbureau dat in september 2007 nog is uitgebreid? Welke rol heeft dit budgetbureau in het helpen voorkomen van deze situaties? En waarom is dit niet succesvol geweest in deze gevallen?
Alle inwoners van Almere met budgetproblemen kunnen vanaf 1 september 2007 bij het Budget Bureau Almere (BBA) een intake aanvragen. Onbekend is hoeveel van de bovengenoemde gezinnen zich bij het BBA en/of de Stadsbank Midden Nederland (SMN) hebben gemeld.

Welke rol heeft dit budgetbureau in het helpen voorkomen van deze situaties?
Indien geconstateerd wordt dat zich een klant bij het BBA heeft gemeld met een crisissituatie dan wordt er binnen 24 uur een crisisintake gepland. Een crisissituatie kan betrekking hebben op een dreigende huisuitzetting (binnen 2 weken) maar ook op dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen. Naar aanleiding van de crisisintake probeert de klantmanager van het BBA de nodige interventies te plegen waardoor de situatie gestabiliseerd wordt en overgegaan kan worden op reguliere hulpverlening.

En waarom is dit niet succesvol geweest in deze gevallen?
Daar onbekend is hoeveel van de bovengenoemde gezinnen zich gemeld hebben bij het BBA en/of de SMN is het niet mogelijk om aan te geven of de hulpverlening in deze gevallen wel/niet succesvol is geweest.

4.Hoeveel gezinnen maken op jaarbasis gebruik van de noodopvang en wat kan het college zeggen over de gezinssamenstelling van deze groep?
In het eerste halfjaar 2008 hebben 23 gezinnen van de opvang gebruik gemaakt. Waarvan 17 alleenstaande ouders en 6 ouders/verzorgers. In totaal zijn 47 kinderen opgenomen.

5.Het college heeft recentelijk de noodopvangcapaciteit bij Leger des Heils uitgebreid van 5 tot 10 noodwoningen. Heeft het college plannen om te komen met meer uitbreiding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zit deze uitbreiding eruit en wat is de planning voor de realisatie?
Het college heeft medio 2008 het beleid Stedelijk kompas maatschappelijke opvang vastgesteld en uw Raad geïnformeerd. Het beleid is in hoofdzaak gericht op een versteviging van preventieve maatregelen (uitvoering stedelijk protocol voorkomen van huisuitzetting, uitbreiding GGD meldpunt Vangnet & Advies en realisatie dagopvang Leger des Heils per 2009), extra opvangcapaciteit (waaronder de gerealiseerde uitbreiding noodopvang gezinnen) en ontwikkeling van woon(zorg)voorzieningen. Het college wil nu eerst de implementatie en effecten van alle ingezette maatregelen 2008 en 2009 afwachten.

De huidige capaciteit voor dak- en thuisloze gezinnen is als volgt: met inzet van rijksmiddelen (€ 277.000,–/jaar) kunnen maximaal 48 gezinnen per jaar in de twee voorzieningen ´Noodopvang gezinnen´ en ´Intensieve gezinsopvang´ geholpen worden. Aanvullende financiering uit de AWBZ biedt daarbovenop extra capaciteit, waardoor in het eerste half jaar 2008 acht gezinnen meer zijn opgevangen.

Gezien vorenstaande acht het college een nieuwe uitbreiding niet aan de orde.

6.Volgens de makelaar Alex Keulen hanteert gemeente Almere harde criteria voor urgentiegevallen. Hierdoor is er volgens hem onvoldoende ruimte voor individualisering. Deelt u deze opvatting? Zo ja, wat gaat het college aan concrete actie ondernemen?
In Almere wordt urgentie verleend wanneer sprake is van een levensbedreigende situatie, waardoor de woningzoekende niet in de oorspronkelijke woonsituatie kan of kon blijven en waarvan aangifte is gedaan bij de politie. De strenge urgentieregeling kan echter niet los worden gezien van andere maatregelen die in het convenant woonruimteverdeling zijn genomen om huishoudens in moeilijke omstandigheden kans op woonruimte te bieden.

Dit zijn:
> Het snelzoeksysteem. Het snelzoeksysteem is bedoeld voor huishoudens die niet voor urgentie in aanmerking komen, maar op kortere termijn dan via het reguliere systeem mogelijk is een woning nodig hebben.
> De 10% regeling. Van alle vrijkomende huurwoningen is 10% gereserveerd voor de uitstroom uit maatschappelijke instellingen (onder andere Leger des Heils, Vrouwenopvang) en voor de huisvesting van personeel in de basiszorg (onderwijs, politie, zorg).
> De 5% regeling. Van alle vrijkomende huurwoningen is 5% gereserveerd voor urgenten, statushouders, deelnemers aan het tweede kansbeleid en bewoners van sloop- en renovatieprojecten.

Wij zien geen reden om bovenstaande regels uit het convenant woonruimteverdeling aan te passen. Het voorkomen van huisuitzettingen is voor ons de eerste prioriteit. Hiertoe is onder andere het BBA (zie vraag 3) opgericht en kunnen huishoudens met lage inkomens gebruik maken van bijzondere bijstand (zie vraag 9). Om de druk op de sociale huursector op korte termijn te verlichten hebben wij het voornemen om betaalbare huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Nu kunnen zowel lage als hoge inkomens op deze woningen reageren. Over een aantal jaar zal de nieuwbouw van sociale huur- en koopwoningen voor meer ruimte op de woningmarkt moeten zorgen.

Wij hebben geconstateerd dat in Almere een schakel ontbreekt tussen het reguliere woningaanbod en de noodopvang door het Leger des Heils. Het gaat om een tijdelijke woonvoorziening waar huishoudens met een woonprobleem (bijvoorbeeld echtscheiders of huishoudens die gedwongen hun woning moeten verlaten) die beschikken over zelfoplossend vermogen, even op adem kunnen komen. Wij hebben de intentie om een dergelijke voorziening te realiseren en zullen dit in ons bestuurlijk overleg met de woningcorporaties bespreken. Van de beoogde doelgroep verlangen wij evenals bij de reguliere woningvoorraad en de crisisopvang dat zij bereid is om eventuele financiële problemen op te lossen en begeleiding te accepteren.

7.Almeerders die zes jaar geleden een hypotheek hebben afgesloten zouden volgend jaar in de problemen kunnen komen bij het opnieuw vastleggen van een rentepercentage vanwege een te verwachten verdubbeling van het rentepercentage van 3 naar 6%. Is het college van plan om een inventarisatie te maken van de huizenbezitters die in deze categorie vallen?
De aankoop van een woning is een onderlinge overeenkomst tussen de koper en de hypotheekverstrekker. Beide partijen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn van mening dat de gemeente hier geen verantwoordelijkheid in heeft en zullen derhalve geen inventarisatie maken. Voor de volledigheid willen we uw Raad er op wijzen dat er ook geen centrale administratie is op basis waarvan een dergelijke inventarisatie gemaakt kan worden.

8.Zijn er plannen om in het kader van preventie deze groep tijdig te benaderen?
Zoals aangegeven bij vraag 7 zien wij hierin geen taak voor de gemeente.

9.Welke mogelijkheden ziet het college zelf om een preventieve rol bij financiële problemen te spelen, voordat mensen bij het leger des heils aan moeten kloppen. En waarom heeft het bestaande vangnet van schuldhulpverlening (budget bureau en Stadsbank Midden Nederland) klaarblijkelijk voor de 57 gezinnen niet gewerkt?
Burgers in Almere met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de individuele bijzondere bijstand. Hieronder valt ook de woonkostentoeslag. Woonkostentoeslag kan men aanvragen als er sprake is van een hoge huur en geen recht bestaat op huurtoeslag of van hoge woonlasten bij een koopwoning. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er bij woonlasten boven de maximale huurgrens ingevolge de Wet op de huurtoeslag (WHT) een verhuisverplichting kan worden opgelegd. Burgers kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen aanvragen en deelnemen aan een goede collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, waarbij de gemeente bijdraagt in de premie. Burgers met een langdurig inkomen op het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor Langdurigheidstoeslag en bij hoge woonkosten, ondanks het recht op huurtoeslag, op een bijdrage uit het Woonlastenfonds.

En waarom heeft het bestaande vangnet van schuldhulpverlening (budget bureau en Stadsbank Midden Nederland) klaarblijkelijk voor de 57 gezinnen niet gewerkt?
Zoals bij vraag 3 aangegeven is niet bekend hoeveel van de bovengenoemde personen zich bij het BBA en/of de SMN hebben gemeld.
Het BBA is niet de enige instantie die in aanraking komt met gezinnen. Bij vragen 1 en 5 is het gemeentelijk opvangbeleid toegelicht. Het Leger des Heils en de GGD zijn binnen dat beleid eerst verantwoordelijk. Het BBA heeft geen registratietaak met betrekking tot dakloosheid van gezinnen.

10.Heeft het college de mogelijkheden geïnventariseerd om de gezinnen die nu een zwervend bestaan leiden alsnog een opvangmogelijkheid aan te bieden? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?
Zoals beantwoord onder vraag 1 zorgt het huidige gemeentelijke vangnetbeleid ervoor dat er geen gezinnen op straat zwerven. Daar waar dat toch incidenteel plaatsvindt, grijpt de gemeente snel in en zijn er tijdelijke mogelijkheden voor huisvesting.

11.Fractie Molina heeft begrepen dat 10%van het woningbestand bij woningcorporaties in Almere bestemd is voor noodsituaties. Hoe verklaart dit de wachtlijst voor gezinnen die hun huis zijn uitgezet?
Van alle vrijkomende huurwoningen van de woningcorporaties is 10% gereserveerd voor de uitstroom uit maatschappelijke instellingen (onder andere Leger des Heils, Vrouwenopvang) en voor de huisvesting van personeel in de basiszorg (onderwijs, politie, zorg). De 10% regeling is dus met name bestemd voor doorstroming vanuit crisisopvang en niet voor noodsituaties zelf. Eind 2007 is het algemeen maatschappelijk werk aan de 10% regeling toegevoegd, om woningzoekenden van wie het welzijn door het ontbreken van huisvesting ernstig wordt bedreigd te kunnen helpen. Het maatschappelijk werk heeft op basis van haar expertise criteria voor toewijzing opgesteld. Inmiddels is gebleken dat met deze regeling de beoogde doelgroep – veelal gezinnen met kinderen – wordt bereikt.

12.Is het college van plan om dit onderwerp op korte termijn te agenderen om de raad actief te informeren?
Het college gaat ervan uit u met deze brief voldoende antwoord gegeven te hebben.

Start proefproject begeleid wonen aan Bachlaan
vrijdag 19 september 2008
Zwolle – In het woonblok aan de Bachlaan, in de woningen met huisnummers 55 tot en met 77, start het Leger des Heils vanaf 1 oktober een proefproject begeleid wonen. Het gaat om tijdelijke huisvesting met begeleiding voor een aantal kwetsbare gezinnen en ex-zwerfjongeren die zich zelfstandig nog niet kunnen redden. Er is in totaal ruimte voor zeven gezinnen en vier jongeren. Het huisvesten van bewoners vindt geleidelijk plaats. Het project duurt tot 2011 of 2012. Eind 2009 worden de resultaten van dit project tussentijds geëvalueerd.  

SWZ en het Leger des Heils hebben in onderling overleg deze plek gekozen. Op deze locatie zijn voldoende geschikte woningen beschikbaar en is een groepsgewijze aanpak mogelijk. De initiatiefnemers verwachten dat de omgeving weinig of geen nadelen zal ondervinden van dit project. Begeleiders zijn gedurende de dag ter plekke aanwezig. De begeleiding richt zich op hernieuwd zelfstandig wonen. Op dit moment is begeleiding en huisvesting van gezinnen alleen mogelijk in de crisisopvang van het Leger des Heils. Voor de ouders wordt het dan zeer moeilijk een gewone opvoedingssituatie te organiseren. 

 Er is één vast contactpersoon die men kan benaderen met inhoudelijke vragen over het project. Voor de direct omwonenden wordt een inloopspreekuur georganiseerd op vrijdag 19 september. Zij hebben hiervoor een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Er is een algemene inloopspreekuur op 26 september tussen 16.00 – 21.00 uur in het wijkcentrum Holtenbroek. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen uit heel Holtenbroek. Ook tijdens deze bijeenkomst zullen medewerkers van het Leger des Heils, SWZ en de gemeente aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Ine Voorham van het Leger des Heils

zaterdag 15 juli 2006 om 11:15

Ine Voorham is directeur van Stichting Welzijn en Gezondheidszorg van het Leger des Heils. Ze promoveerde onlangs op een proefschrift over sociale uitsluiting, iets waar het Leger des Heils veel mee te maken heeft.
‘Sociale uitsluiting is een moderne vorm van armoede. Niet mee mogen doen in de samenleving is een hardnekkig probleem’, stelt Ine Voorham. In haar proefschrift doet ze suggesties voor vermindering of voorkoming van sociale uitsluiting.
‘Maar het komt niet vanzelf goed. Mensen moeten ervan bewust worden gemaakt dat ze er wat aan moeten en kunnen doen. Een substantiële groep mensen staat buiten de samenleving. En dat gaat iedereen aan’, aldus Ine Voorham.
 
Van: _Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht (loket@igz.nl)
Verzonden: maandag 11 juli 2011 16:59:02
Aan: kingkong1621@live.nl
 
 
 
 
 
Geachte heer Donker,
 
Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle.
 
Met vriendelijke groet,
 
De heer M. Mahler MSc
IGZ-Loket
………………………………………………………………
Inspectie voor de Gezondheidszorg
 
Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht
………………………………………………………………

T 088 120 5000

F 088 120 5001

http://www.igz.nl


From: loket@igz.nl
To: kingkong1621@live.nl

Date: Tue, 12 Oct 2010 14:00:55 +0200

Subject: RE: FW:Geachte heer Donker,
 
In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail.
 
U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer
074 – 250 01 55.
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Hoogachtend,
mevrouw B. van Vugt
IGZ-loket
Algemeen maatschappelijke werk Almere stuurt elke dakloze richting het leger des heils want ook in Almere is net als in de rest van de gemeentes geen keuzevrijheid in ket kiezen van de juiste 24 uursopvang met zorg en hulpverlening op maat voor daklozen zonder meervoudige problematieken maar die door nalatigheid van derde personen dak en thuisloos zijn geworden
Dakloze burgers hebben het zorgaanbod van de stichtingen maar te slikken en naar hun precieze hulpvraag word niet geluisterd en de medewerkers stellen zelf de diagnoses en indicaties op want zij vinden de dakloze daar zelf geestelijk niet toe in staat en CIZ en zorgkantoor controleren niet persoonlijk bij de client zelf of de informatie wel klopt.

IK schreef boos 2 A4 velletjes terug naar Groenlinks met de voorspellingen onder de noemer “Wist u dat ” en waar ik voor de naaste toekomst zou constanteren dat burgers meer een beroep zouden gaan doen op advocaten en juridische bijstand om hun sociale en zorgrechten veilig te stellen,dat de Rijksoverheid wet en regelgeving zouden veranderen en vermeerderen zoals dat het geval was later met de nooit uitgevoerde Welzijnswet.Ook dat opeenvolgende regeringen met een overdreven betuttelingschampagnes zou beginnen zoals dat met Postbus 51 het geval is en dat bepaalde organisaties zoals de stichting Ombudsman het drukker zouden krijgen en op eigen benen moesten gaan staan,in dit geval is het kenmerkend dat de Nationale Ombudsman het steeds drukker kreeg maar een fractie van klachten tegen de Rijksoverheid toegestuurd krijgt omdat de burgers het moe zijn  nog langer contact te zoeken met een plunderende handelsonderneming die het landschap beschadigd en ontwricht met peperdure megaprojecten die de investeringen doen oplopen en waarvan het resultaat nihil is.
Voorbeeld de Haagse tramtunnel die de luchtvervuiling in de binnenstad meer deed toenemen dan verminderen omdat autobezitters zeer gehecht zijn aan hun staussymbolen.
Ik merkte toen ook op in deze brieven aan Groenlinks dat kerkelijke organisaties meer economische en politieke invloed zouden krijgen en waar zij beleid en uitvoering op gebied van maatschappelijke problemen die door dezelfde overheden zijn veroorzaakt ( zie bezuinigingen kabinetten Lubbers en herziening zorgstelsel en welzijnsbeleid)zouden overnemen en daar door dezelfde overheid zwaar worden gesubsidieerd met als debacle de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 waar woon/zorg/welzijn werden gecombineerd en corporaties zich op een hellend en malafide vlak begaven door op dit gebied commerciele activiteiten te ontplooien waar zij geen kennis van zaken hebben (zie RIBW”s beschermde woonvormen)en zelf de rechten van clienten schenden door over hun leven en lot te gaan beslissen wat hun nu financieel de kop kost nadat het plan Simons in de ijskast was weggeparkeerd en later door Hans Hoogervorst te voorschijn gehaald met de nieuwe zorgverzekeringswet die daarmee aangaf dat opeenvolgende kabinetten zelf hun subsidie en financieel beheer niet op orde hadden en hebben en daarvoor alsmaar de rekening op het bordje van de gefrusteerde naieve burger legt.
Uiteindelijk beeindigde ik met de zin:Wist u dat Mr. P. Rozenmoller dat het u totaal niet interresseert wat ik u schrijf en dat uw eigenbelangen voorop staan,en dat kwam ook uit na de vele opeenvolgende brieven die ik naar Groenlinks stuurde en die bij de onterechte woningontruiming 10 september verdwenen samen met de vele andere ontvangstbrieven van tweede kamerfracties,ministeries,algemene rekenkamer, en Europarlementsleden,kabinet der koningin etc.en in beslag genomen en/of vernietigd en waar ik op afstand moest toekijken hoe alles in de container werd gedonderd aan schamele bezittingen die ik had en dat was voor de tweede maal dat mij dit overkomt net als 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt zo word je als oud vuil behandeld,maar klein krijgen zij mij niet want ik ben geen gefrusteerd kuikentje Calimero zoals die politieke criminelen die geen schuld durven te bekennen inzake beleid en totaal geen gevoel hebben en respect voor andermans gevoelens en verlangens.
En nu leef ik op straat,kan overnachten bij een kennis maar het duurt mij te lang en mijn WWB uitkering is met opzet stopgezet en het restant wat uitstond aan bedrag op mijn ING rekening gestort in de hoop van het criminele stadsbestuur dat ik gauw opdonder uit Zwolle.
Ik stink uit mijn kleren want de dagopvang leger des heils met hun criminele medewerkers bezoek ik al maanden niet meer net als het daklozenasiel/nachtopvang Nel Banninkhuis waarvan ik mij nog steeds afvraag dat ik het 24 maanden wist uit te houden daar.
Doordat mijn WWB uitkering april 2011 doelbewust is stopgezet door mijn WWB consulente Mevr. H. Klaver die net als de medewerksters van budgetbeheer daklozen/veelplegers gemeente Zwolle Mevr. H. Hoeve en O.Pavlova in dienst waren bij het leger des heils Zwolle en nu werkzaam zijn bij de SoZA Zwolle maar nog steeds verbintenissen hebben met het leger des heils Zwolle ben ik van de poflijst van de dagopvang Bonjour afgehaald en zo kan ik geen voedsel en drinken meer krijgen bij de dagopvang en moet ik naar de soepbus en afhankelijk zijn van giften van voorbijgangers als ik buiten overnacht.
Daklozen en ex-daklozen die vallen onder woonbegeleiding of trajecten worden nog steeds benadeeld door dit budgetbeheer die na de uitzending van EenVandaag in 2007 overgeheveld zou worden naar een aparte organisatie en waar schuldhulpverlening niet word uitgevoerd,rekeningen van clienten niet op tijd worden betaald waardoor clienten problemen krijgen met deurwaarders en inkassobureaus en zo zelfs hun woning kunnen kwijtraken
De redenen voor het stopzetten van mijn uitkering is dat ik weiger nog langer gebruik te maken van de nachtopvang Nel Banninkhuis en de wantoestanden die daar heersen niet langer wenste te ondergaan en die tevens als postadres dient om een uitkering te bemachtigen en te behouden en dat ik aan AWBZ vergoede ambulante woonbegeleidingstrajecten/oplichtingspraktijken weiger mede te werken omdat ik geen drank en drugsverslaving en geen psychiatrische achtergrond heb maar waar het leger des heils in samenwerking met de gemeente Zwolle mij wilde plaatsen in de bijzondere doelgroepen en waar ook AWBZ gelden voor worden geclaimd bij het zorgkantoor maar die begeleiders van het leger des heils elke dakloze persoon psychische stoornissen trachten aan te praten om zo via onterechte indicaties het volle pond aan AWBZ gelden binnen te halen en deze praktijken zijn al jaren aan de gang en waar dit belicht was in de reportage van EenVandaag “Financiele onduidelijkheid leger des heils” uitgezonden in 2007 en waar de SP Zwolle vragen over stelde en een raadsenquette vroeg voor onderzoek naar de werkwijzes van het leger des heils Zwolle maar deze enquette werd afgewezen door de voornamelijk christelijke raadsfracties en Groenlinks.
Maar deze praktijken gaan gewoon door tot op de dag van vandaag en dat geef ik steeds door aan IGZ en Nza en de interventieteams van VROM  maar zonder resultaat omdat leger des heils,RIBW Vecht en CAD en GGZ instelling Dimence/RIAGG en afd. structurele doelgroepen gemeente Zwolle nauw samenwerken met de regionale woningcorporaties die participeren in de Herberg aan de Nijverheidstraat waar daklozen ook geen zorg en hulpverlening/begeleiding word geboden maar wel finacieel uitgekleed middels de hoge eigen bijdrage van 800 euro per maand voor een kamertje inclusief eten en verplicht worden budgettering in te gaan en hun inkomen te storten op rekening van de stichting RIBW Vecht en die daklozen onderbrengt in panden en waar elke aangekocht pand door RIBW Vecht onder gebracht in een apartestichting maar waar toezicht vanuit de gemeente Zwolle ontbreekt of  aan subsidievoorwaarden en wet en regelging word voldaan en waar zelfs signaleringsrapporten te laat worden ingeleverd bij de gemeente Zwolle zoals  over 2008.
De gemeente Zwolle bij monde van het college van B&W respectievelijk de CDA wethouder zorg en welzijn de Hr. E. Dannenberg die van 2000 tot 2003 directeur was van het Leger des heils Zwolle en daar deze dubieuze organisatie  bevoordeeld in subsidietoekenningen en zorg draagt dat AWBZ gelden via het regionale Achmea zorgkantoor via onrechtmatige indicatiestellingen voor (woon)begeleiding waar hij lid is van de adviesraad van dit zorgkantoor richting de evangelische welzijnsorganisatie Leger des Heils en RIBW Vecht vloeit zonder toezicht hoe subsidies en AWBZ gelden worden besteed.
Ik schreef de inspectie voor de gezondheidszorg aan over de misstanden bij de leger des heils opvanginstellingen waar geen zorg en hulpverlening word geboden en misbruik van AWBZ gelden en subsidies en waar daklozen zonder inkomen voedsel en drinken word onthouden, en waar iedereen maar in dienst worden genomen bij deze organisatie maar geen enkel medewerker verleent dakloze clienten ondersteuning,zijn niet in het bezit van een EHBO diploma en waar oudere daklozen in levensgevaar komen te verkeren bij beroertes etc. en zij geen  medische bijstand verlenen en andere daklozen ambulances moeten bellen,of hebben kennis van brandpreventie en crisisbeheersing en delen bij kritiek van clienten klakkeloos Time Outs uit en waar daklozen geen keuzevrijheden hebben en zo gedwongen worden zelfs in de winter om buiten te verblijven.
De inspectie voor de gezondheidszorg melde mij dat zij alleen gaan over zorginstellingen en dat ik met mijn klachten bij de gemeente Zwolle moet zijn omdat die verantwoordelijk zijn maar die houden geen toezicht en bij klachten geven zij niet thuis of reageren niet net zoals als dat het geval is met de niet onafhankelijke klachtencommissies en clienten raden van het leger des heils.
Nu is de vraag of de dagopvang Bonjour,nachtopvang Nel Banninkhuis,crisisopvang CMO aan de burg.Walsumlaan en sociaal pension Nos Casa van het leger des heils Zwolle wel of niet een zorginstelling is daar waar het leger des heils welzijnsorganisatie reclame maakt met HKZ certificaten maar geen zorg en hulpverlening,begeleiding en correcte bejegening bied aan dakloze clienten en er een constante verloop is van voornamelijke vrouwelijke medewerksters die zo geronseld worden van de hogescholen opleidingen Welzijn maar gehersensppoeld worden in de malafide werkwijzes van het leger des heils om daklozen aan het lijntje te houden en valse rapportages op te stellen in het leger des heils Cleverclientvolgsysteem dat in 2001 door het leger is ontwikkeld en ingevoerd en waar clienten deze rapportages willen opvragen dat via de directies moet doen en daar maanden op moeten wachten.
En de vrouwelijke medewerksters blijven maar glashard zich manifisteren als zijnde begeleidsters en beweren dat er ook dingen goed gaan maar ik heb  zowat 24 maanden in de dag en nachtopvang gezeten en zag iedere maal weer dezelfde daklozen terug keren idne opvang waar zij al vee heen en weer warwen geslingerd tussen andere instellingen die niet in staat blijken hulpverlening op maat te bieden.
Ik melde het al,ik sta alleen en ik hoop het nog enige tijd vol te houden maar dit is van de gekke dat ik zo geterroriseerd word en zwaar geestelijk belast ondanks stalen zenuwen maar het zit tussen mijn oren om dit vol te houden,want ik laat na een goede standvastige opvoeding mij de kop niet gek maken,maar ik walg van de huidige samenleving met de onverschilligheid en de schoften die je in de opvang en bibliotheek tegenkomt die daar de rust niet gunnen aan mensen onder druk als ik weer wat aan het uitzoeken ben en doorzend.
Het lijkt wel of dit moedwillig gebeurt om je te storen,maar ik moet tot de ontdekking komen dat de hele samenleving zowel mannen als vrouwen jong en oud gewoon egocentrische is geworden en dat van psychische stoornissen totaal geen sprake is bij deze mensen die geen rekening meer houd met normale burgers,dit volk is zwaar geestelijk ziek omdat zij geen eigen wil of karakter meer tonen en als makke schapen achter de politieke herders aan lopen die hun van alles beloven maar niet na kunnen of willen komen.
 
Dit is pagina 220 deel 2 van het onderzoeksrapport naar sektes van de Belgische Kamer 1997 naar sektes zoals Sciencetology,Zonnetempel etc. 
Zie wetsovertredingen zoals het ontvoeren van kinderen en verbergen,overtredingen van de wetgeving op jeugdbescherming (burojeugdzorg)bedriegelijke erfenisbelaging zoals het jagen op nalatenschappen door LdH,misbruik van vertrouwen zoals zich uitgeven voor hulpverlener/begeleider en dit niet waarmaken maar wel client sektarische evangelisatiepraktijken opdringen.In dit kader valt ook afpersing(het verplicht afgeven van inkomsten anders volgt er geen opname in opvang en dus tevens overtreding van artikel 255 van wetboek van strafrecht verlating van hulpbehoevenden.Oplichting:het doen van beloftes van hulp en deze niet nakomen en client onder druk zetten tot bezoeken aan psychiaters om zo indicaties te verkrijgen op onrechtmatige gronden voor AWBZ verlening voor niet geleverde prestaties/begeleiding.

Psychiaters werkzaam voor leger des heils plegen valsheid in geschrifte door diagnosestelling vast te stellen aan psychische problematieken bij clienten die niet te bewijzen zijn door hersenscans of bloedproeven en dus deze diagnoses op papier  zetten en verklaren voor begeleiders leger des heils.
Aantasting van de geestelijke en lichamelijke integriteit van LdH clienten door hen in diskrediet te brengen middels valse rapportages in Cleverclientvolgsysteem als dakloze clienten met klachten komen bij controlerende instanties of niet onafhankelijke clientenraden en klachtencommissies,lichamelijke integriteit bij klachten of calamiteiten clienten schorsen  of opvanginstellingen uitzetten ook bij  ijzige vorst en barre weersomstandigheden zodat client gevaar loopt.
Niet-inachtneming van de sociale wetgeving,(het stopzetten van postadressen waarbij dakloze clienten geen WWB uitkering meer kan genieten voor levensonderhoud zoals geval R. Donker)uberhaupt een vreedme zaak waarom een sektebeweging of RIBW postadressen mag vergeven dit is een taak van gemeentelijke overheden.
Schending van de wet wat betreft de persoonlijke levenssfeer(dakloze clienten die geen privacy genieten binnen sociaal pensions en dag of nachtopvang,crisisopvang.
Mensenhandel:het doorlopend uitwisselen van dakloze clienten en/of zwerfjongeren tussen andere AWBZ instellingen en gemeentes en die weer terug keren in oude situatie en waar ook geen zorg en hulpverlening word geboden,geld ook voor de beschermde woonvormen en zelfstandig wonen onder zogenaamde begeleiding er is geen nazorg etc.
Vereniging of stichting die misdrijven pleegt oprichten denk aan bedriegelijke woonbegeleidingstrajecten(LdH Almere,2001 w.b.t. Antennion) waar dakloze clienten financieel afgeperst worden,verplicht worden hun uitkering/inkomsten op rekening van de stichting te storten die deze gelden beheert. waar zij voor een kamertje 550 euro per maand moeten betalen,tientje zakgeld per week en een verplichte keuring bij een psychiater voor onrechtmatige indicatiestelling voor aanvraag AWBZ.

                      Het Cleverclientvolgsysteem

Fraude

Begin 2007 schreef Dagblad De Pers over beschuldigingen van fraude afkomstig van oud-cliënten van het Leger des Heils. De organisatie zou maandelijks ruim honderd euro teveel inhouden op uitkeringen, en tevens uit naam van thuislozen een vergoeding voor psychische zorg innen, terwijl dergelijke hulp niet nodig was, en ook niet geleverd zou zijn. Het Leger des Heils zelf verwierp alle beschuldigingen, en stelde dat alleen zorg die is aangevraagd en geleverd zou worden gedeclareerd.[8][9] Uiteindelijk bleek uit onderzoek van een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van dr. A. Mosterd dat deze beschuldigingen volledig ongegrond waren.[10]
Eind 2007 schreef het Haarlems Dagblad over cliënten van Leger des Heils pension De Hoeksteen, waarvoor zonder toestemming specialistische hulp zou zijn aangevraagd. Volgens Edo Paardekooper Overman, de woordvoerder van de bewoners, zou de AWBZ indicering gedaan zijn om financiële nood van het Leger op te lossen. Het Leger des Heils stelde dat er niets gebeurd zou zijn wat niet door de beugel kan, bewoners zouden niet voor niets in een pension zitten, en de aanvraag zou met alle bewoners besproken en door iedereen ondertekend zijn. Volgens Paardekoper heeft niet iedereen getekend, en zouden bewoners zich gestigmatiseerd voelen.[11][12]

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s