FW: IGZ en Nza bieden dak en thuislozen geen consumentenbescherming nog zijn de rechten van dak en thuislozen gegarandeerd binnen de opvang/zorg?instellingen

From: kingkong1621@live.nl
To: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; js@js.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl
Subject: IGZ en Nza bieden dak en thuislozen geen consumentenbescherming nog zijn de rechten van dak en thuislozen gegarandeerd binnen de opvang?zorg?instellingen
Date: Thu, 18 Aug 2011 15:09:23 +0200

Gericht aan alle kamerleden en de media.,                                                                                                                     Zie:bijgesloten bijlages en ontmasker AWBZ bedrog
 
Ik zend u deze mail toe die ik ontving van de Nederlandse Zorgautoriteit en waar zij niets kunnen met mijn mails en waar vermeld word dat het andere organisaties betreft waar zij niets mee van doen hebben.
Ik word hier niet goed van want ik sta ook officiele onderzoeksrapporten door te geven die elkaar tegenspreken wat betreft de werkwijzes van de zorgaanbieders op het gebied van de maatschappelijke opvang en de dak en thuislozenproblematiek en de Inspectie voor de Gezondheidszorg laat het ook doelbewust afweten en plegen geen onderzoek en de daklozen zelf zwerven over straat en hebben het opgegeven om hun ervaringen door te geven zo vertelde zij mij  want zij worden zelfs door de lokale media genegeerd in opdracht van het politieke bestuur die heel wat te verbergen heeft i.v.m het niet uitvoeren van de Welzijnswetten en WMO maar wel de specifieke uitkeringen ontvingen die aan andere doeleinden zijn besteed.
En onderhand blijft de situatie binnen de nachtopvang Nel Banninkhuis en de dagopvang Bonjour onveranderd ook wat betreft de slechte voedselvoorziening,geen directe medische voorziening en hulpverlening op maat de bejegening van dakloze clienten en blijven de medewerkers doorgaan met het systeem van daklozen de AWBZ woonbegeleiding aan te smeren middels aangeprate psychische stoornissen en worden clienten uitgewisseld met andere dubieuze instellingen en zie ik deze clienten weer terug keren in de nachtopvang zonder dat hun problemen daadwerkelijk opgelost zijn.
Het beeld is zodanig dat daklozen in de dagopvang Bonjour rondhangen of verdwaasd heen en weer lopen,in de nachtopvnag tv kijken verveeld of vroegtijdig naar bed gaan omdat er niets word georganiseerd  of gesprekken worden aangegaan met clienten die geestelijk er doorheen zitten door het langdurig verblijf of onrust gaan veroorzaken en waar ik al eerder melde door het hospitalisatiesyndroom geen activiteit meer vertonen nog verergert door die zogenaamde hulpverlenende daklozen die zich gaan bemoeien met de problemen van andere daklozen en dat gebeurt nu ook buiten de opvanginstellingen door ex-daklozen die een woning hebben betrokken maar geen enkele ondersteuning of nazorg ontvangen en die lotgenoten in huis hallen en hen geld aftroggelen omdat zijzelf in een armoedeval zitten doordat er vanuit de gemeente Zwolle en in het algemeen totaal geen aandacht word geschonken aan deze groep laat staan aan de dakloze clienten binnen de opvanginstellingen die financieel uitgebuit worden.
Mevr. Jelleke Veenendaal toenmalig VVD tweede kamerlid in 2005 constanteerde ook na een bezoek aan Zwolle en de  illegale opvang achter de WRZV sporthallen waar zij verrukt was van de Hr. Joop van Ommen en dus liet blijken oogkleppen voor te hebben en zij bracht een bezoek aan de dagopvang Bonjour en stond verbaasd en geirriteerd te kijken hoe daklozen voor de tv hingen de hele dag en vroeg waarom het Leger des heils niets organiseerden,maar dit is nog steeds het geval.
Ik kan niet anders constanteren dat die ex-daklozen zwaar geestelijk beschadigt zijn net als de zogenaamde hulpverlenende daklozen binnen de instellingen waarvan ik het voorbeeld al gaf van de Hr. S. Goossensen die doldriest zich op hulpverlening heb gestort zowel in de jeugdzorg als asielzoekersproblematiek en reclassering maar daar specifiek geen kennis van zaken heeft wat betreft het ontstaan en de achtergronden van zijn clienten maar wel hele interressante verhalen staat te vertellen aan de andere dakloze clienten binnen de opvang hoe hij te werk gaat en wat hij zogenaamd aan successen  scoort wat met een korrel zout kan worden genomen.
Het gevolg is dat hij het eigen inititiatief weghaalt bij de daklozen om zelf hun problemen op te lossen en waar het ertoe lijd door het vertrouwen wat zij schenken aan deze zogenaamde hulpverleners onder de daklozen dat hun problematieken alleen maar verergeren wat ik mocht aanschouwen en aanhoren van daklozen die tekeer gingen tegen de Hr. S. Goossensen en hem verwijten een opschepper te zijn wat de sfeer binnen de opvang toch al niet ten goede komt laat staan de resocialisatie en doorstroming.
Maar dit persoon blijft maar doorgaan en die daklozen die niet met hem meepraten die worden door middels van geroddel in een kwaad daglicht gestelt door hem wat er op wijst dat we met een narchistische personage te maken hebben die alleen aan zijn eigen ik denkt en geen gevoelens toont tegenover andere clienten en de medewerkers van het leger des heils hangen aan zijn lippen maar treden niet op tegen dit destructieve gedrag maar blijven gewoon zitten achter hun computers en vertonen zelf gedraggestoorde houdingen en werkwijzes.
En dat ondervind ik alweer middels het opnieuw aanbieden van een woning en woonbegeleiding nu zelfs door een medewerkster van de sociale dienst Zwolle Mevr. H. Klaver die voorheen financieel administratice was bij het leger des heils Zwolle en die Hanneke waarvan ik denk dat zij Hanneke Hoeve is van budgetbeheer Zwolle en die ook vroeger bij het  leger des heils heeft gewerkt waar het al een puinhoop was met het geldbeheer van dakloze clienten gezien de vele conflicten die clienten hadden met het geldbeheer van het Leger te zien in de aflevering van EenVandaag uit 2007 maar daar is dus geen verandering in gekomen.
Het is wel opvallend dat Mevr. H. Klaver mij vertelde dat zij mij snel  weg wil hebben uit de opvang en in een woning wil hebben met ambulante woonbegeleidng alweer net als bij de Hr. W. Rozema omdat ik teveel zie en meemaak maar ergens word het Leger des Heils de hand boven het hoofd gehouden door de politiek en de Nza en IGZ die ook politiek worden aangestuurt om bepaalde meldingen geen aandacht aan te schenken.
Zij handelt in opdracht van het College van B&W specifiek de Hr. W. Dannenberg CDA wethouder Zorg en Kwelzijn Zwolle die met zijn belangenverstrengelingen de Zorgboulevard wil doorzetten die ontworpen is door de Brinkgroep vermeld in de rapportage van de Brinkgroep “Ruimte voor Ambitie”en waar Tactus en het Leger des heils ruimtes kunnen huren om hun clienten verder de vernieling in te helpen en AWBZ/WMO gelden te ontvangen van het regionale Achmea zorgkantoor die niet onderzoekt met opzet waar Tactus en het Leger des Heils mee bezig zijn.
Maar er lijden wel dakloze clienten onder deze smerige praktijken en waar er zelfs daklozen de opvang uitvluchten en buiten overlijden of zelfmoord plegen.
Maar ik vraag mij af waarom de Hr. S. Goossensen zich overal mee bemoeit want volgens mij is hij uit op wraak gezien hij zijn zaak tegen het Leger des heils in 2007-2008 heeft verloren en waar de gemeente toen snel hun subsidiebeleid aanpaste ter voorkoming van schandalen in het politieke bestuur maar de raadsnotulen van 30 maart 1998 laat zien wat betreft de WRZV sporthallen en verlieslijdende begroting middels”creatief boekhouden” dat het gemeente bestuur  toen ook snel de huurschulden van de WRZV hallen wegsaneerden en blijvend subsides bleef verstrekken zonder af te vragen waar dit gemeentegeld was aan besteed en tot op de dag van vandaag kampen deze WRZV hallen nog steeds met een huurschuld van 257.000 euro.
 
Ps. Ik probeer uit alle macht verandering te bewerkstelligen zodat de daklozen zelf aangeven wat hun hulpvraag is en dat er niet over hun heen word gepraat en beslist zelfs niet door figuren zoals de hulpverlener Goossensen en de zogenaamde hulpverlenende instanties met hun vastgestelde AWBZ fabriekszorgaanbod,ik ga uit van de eigen verantwoordelijkheid van de dakloze clienten maar die is aardig ondergesneeuwd door het grove geestelijk geweld uitgevoerd door welzijnsorganisaties en de media gezien de stigmatisering en hun politieke marionetten middels belangenverstrengelingen.
 
Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle met alweer een negatieve ontvangen mails opgescheept.

 
Van:Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht (loket@igz.nl)
_
Verzonden:  
Aan:

maandag 11 juli 2011 16:59:02
Aankingkong1621@live.nl:  
 
  
Geachte heer Donker,
 
Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle.
 
Met vriendelijke groet,
 
De heer M. Mahler MSc
IGZ-Loket
………………………………………………………………
Inspectie voor de Gezondheidszorg
 
Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht
………………………………………………………………

T 088 120 5000

F 088 120 5001

http://www.igz.nl


 

From: loket@igz.nl
To: kingkong1621@live.nl

Date: Tue, 12 Oct 2010 14:00:55 +0200

Subject: RE: FW:Geachte heer Donker,
 
In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail.
 
U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer
074 – 250 01 55.
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Hoogachtend,
mevrouw B. van Vugt
IGZ-loket
 
 
Van: denkmetkoosmee (denkmetkoosmee@gmail.com)
Verzonden: vrijdag 19 november 2010 13:30:28
Aan: ‘Ruud Donker’ (kingkong1621@live.nl)
 
 
 

Hoi Ruud,

Blijf doorgaan. Vooral met bloggen. Publiceer je e-mails ook. Ik heb van het College van Zorgverzekeraars nog steeds geen antwoord gehad op mijn brief aan hen (zie mijn blog). Ik ga er nu één sturen aan de NZA, die ook weer gepubliceerd gaat worden op mijn blog. Ik ga ook een aantal Tweede Kamerleden mailen omzo te proberen de ‘boekhoudproblemen’ op de politieke agenda  te krijgen. Ik meen laatst in één van jouw blogs gelezen te hebben dat er bij de AWBZ jaarlijks 7 miljoen euro zoek is. Klopt dat?

Groeten,

Denkmetkoosmee

 
Ik ontving bovenstaande mail van de beheerder van het blog DenkmetKoosmee die o.a. zorgverzekeraar Achmea/Groene land wil aanpakken omdat Achmea zelf zorgfraude pleegde middels de no-claimkorting.
U leest het dat de zorgverzekeraars zelf de zaak staan op te lichten en dat zij met opzet geen materiele en totale controles uitvoeren bij de zorgkantoren en zorgaanbieders en ik dus gewoon genegeerd word als ik de misstanden en fraudepraktijken met AWBZ gelden aankaart bij het Nza en IGZ die gepleegt worden door het landelijke leger des heils Zorg&Welzijn en hier in Zwolle door RIBW Zwolle i.v.m. de Herberg aan de Nijverheidstraat en hun stichtingen waar zij panden aankopen en daar daklozen met zogenaamde psychische probelamtieken in huisvesten om zo met onrechtmatige indicatiestellingen AWBZ ondersteuning te claimen bij het regionale zorgkantoor van Achmea.
Ik maak u er nog opmerkzaam op dat Achmea zich ook bezig houd met woonhypotheken dus zij zijn er zeer financieel gebaat bij als er goedkope huurhuizen worden gesloopt en dure koopwoningen worden gebouwd door de corporaties.


From: denkmetkoosmee@gmail.com
To: kingkong1621@live.nl
Subject: RE: 10D0042992; RE: Controle door zorgverzekeraar ontbreekt want die weet niet wat het zorgkantoor uitvoert en die weet niet het zorgaanbod van zorgaanbieders,fraudes een fluitje van een cent.
Date: Wed, 17 Nov 2010 20:02:01 +0100

Beste Ruud,

Deze Bloemink is een goal-keeper, geen woordvoerder. Ik heb de NZA ook al eens gemaild en kreeg ook een afzeikmail van deze ‘woordvoerder’. Wij zijn gestuit op de zorgmaffia. Blijf bloggen.

k overweeg aangifte valsheid in geschrifte/ oplichting tegen Groene Land Achmea. Ik wil dit doen m.b.v. de ‘Scheringa-methode’. Opsturen naar de OVJ en tegelijkertijd publiceren op internet.

Groeten,

Koos

From: Ruud Donker [mailto:kingkong1621@live.nl]
Sent: dinsdag 16 november 2010 12:41
To: denkmetkoosmee@gmail.com
Subject: FW: 10D0042992; RE: Controle door zorgverzekeraar ontbreekt want die weet niet wat het zorgkantoor uitvoert en die weet niet het zorgaanbod van zorgaanbieders,fraudes een fluitje van een cent.

Beste DenkmetKoosmee,
 
Ik zend je deze mails toe die ik zond naar Platformggz.nl te Utrecht en die laat zien dat die controlerende instanties niet te vertrouwen zijn daar waar ik alle vele meldingen eerder heb verstuurd naar de Nza en IGZ over de opvanginstellingen voor dak en thuislozen.
 
Groetjes Ruud
 

 

Subject: 10D0042992; RE: Controle door zorgverzekeraar ontbreekt want die weet niet wat het zorgkantoor uitvoert en die weet niet het zorgaanbod van zorgaanbieders,fraudes een fluitje van een cent.
Date: Mon, 15 Nov 2010 16:30:17 +0100
From: Voorlichting@nza.nl
To: kingkong1621@live.nl

Geachte heer Donker,

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds 29 oktober 2010 ongeveer zestien (!) emails van u ontvangen.

Ik informeer u, na intern overleg, alsvolgt:

de meeste emails van u bevatten geen vragen of opmerkingen; bovendien zijn uw emails aan vele andere organisaties gericht. Zolang u geen specifieke vragen aan de NZa stelt kan de NZa niets met uw email(s). Van belang is dat uw emails betrekking hebben op het takenpakket van de NZa. Dit is nu niet altijd het geval, getuige uw opmerkingen over o.a. de WMO en het PGB.

Mocht u voortaan iets bij de NZa willen melden, dan kunt u hiervoor het meldingenformulier van de NZa gebruiken; zie onze websit en klik op: Heeft u een melding?

Leest u vooral de toelichting alsmede de uitleg, gegeven bij “Wat is een melding”; “Waarover kunt u melden” en “Wat doet de NZa met uw melding”.

 
Heeft u een melding?
U kunt een melding maken van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders. U kunt een melding doen via het
meldingenformulier. Heeft u geen melding, maar een vraag dan kunt u terecht bij de informatielijn.
Wilt u een anonieme melding doen? Neem dan de gewenste informatie uit het meldingenformulier schriftelijk over en stuur uw brief zonder afzender naar: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
Ook kunt u telefonisch een anonieme melding doen via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. 

De NZa gaat met grote zorgvuldigheid om met de door u aangedragen gegevens. Daarbij worden de waarborgen die u bij wet worden geboden, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door de NZa in acht genomen.
De NZa bewaakt het algemeen consumentenbelang. De NZa bemiddelt niet in individuele conflicten tussen consumenten en zorgaanbieders of zorgverzekeraars en ook niet tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderling. Daar zijn andere toezichthouders en organisaties voor.

Ik verzoek u dringend het juiste emailadres te gebruiken indien u een email stuurt aan de NZa: Voorlichting@nza.nl.

Wilt u uw vragen/opmerkingen kort en to-the-point aangeven anders kan de NZa uw melding/email niet in behandeling nemen. Tot slot informeer ik u dat de NZa niet bemiddelt in individuele gevallen; de NZa is er voor het algemeen belang.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gerrit-Jan Bloemink

Voorlichter Informatielijn

Nederlandse Zorgautoriteit

Tel. (0900) 770 70 70

website: www.nza.nl

mailto: informatielijn@nza.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste NZa-nieuws?

Abonneer u dan op onze RSS-feed via www.nza.nl (onderaan de homepage vindt u het RSS-icoon).

Heeft u een melding voor de NZa? Raadpleeg ons meldpunt op onze website www.nza.nl (bij: Heeft u een melding?).

Laag inkomen belemmert participatie Ribw-cliënten

Eenderde van de cliënten die beschermd en begeleid wonen heeft zo weinig geld dat ze onvoldoende kunnen participeren in de samenleving. Maar ook de ernst van hun psychiatrische aandoeningen staat dat in de weg.

 
Dat staat in het rapport De RIBW doet meevan het Rob Giel Onderzoekscentrum. In opdracht van de RIBW Alliantie deed het RGOc grootschalig onderzoek naar het functioneren en de tevredenheid van 800 cliënten die woonbegeleiding ontvangen van de Ribw. Centrale vraag daarbij was of de Ribw erin slaagt haar cliënten een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.Eindjes aan elkaar knopen
Veertig procent van de cliënten die begeleid zelfstandig wonen en dertig procent van de beschermd-wonencliënten heeft grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dat zijn, zegt Jan Willem van Zuthem, directeur van Ribw Kwintes in een toelichting op het onderzoek, vooral mensen met een bijstandsuitkering. ‘Mensen die in een beschermde woonvorm leven moeten van hun zak- en kleedgeld ook zaken betalen als zorgverzekering, overige verzekeringen en telefoon. Velen roken, vaak gaat daar al de helft van hun maandgeld aan op. Dan heb ik het nog niet gehad over geld voor kleding en zelfverzorginging, om nog maar te zwijgen over zaken als computer, internetaansluiting of een vakantie.’Beperkt sociaal netwerk
‘Voor ambulante cliënten die begeid zelfstandig wonen draagt ook hun vaak sociaal geïsoleerd leven bij aan de armoede. Zij hebben doorgaans maar een beperkt sociaal netwerk, krijgen daardoor niet gemakkelijk gebruikte spullen doorgeschoven en hebben nauwelijks hulp uit eigen kring bij bijvoorbeeld kleine reparaties of een tijdelijke lening. Aan maatschappelijk participeren zijn allerlei kosten verbonden: vervoer, lidmaatschap verenigingen, toegangsprijzen, bij bezoek een bloemetje meebrengen, een verjaardagscadeautje, een rondje in het café uitdelen. Daar is domweg geen geld voor. Als ambulante cliënten straks ook nog een eigen bijdrage voor begeleiding moeten gaan betalen zal dat een extra belemmering voor participatie vormen. Wij verlenen ook zorg aan mensen die dat zelf, ten onrechte, niet zo nodig vinden. Door deze hulp wat op te dringen kan veel ellende worden voorkomen. Deze cliënten zullen zeker afhaken als zij voor zorg moeten betalen.’Sociaal isolement en schulden
Behalve het lage inkomen wordt maatschappelijke participatie ook belemmerd door de ernst van hun psychiatrische aandoeningen. Uit dit onderzoek blijkt dat die net zo ernstig zijn dan van langdurig opgenomen patiënten in psychiatrische ziekenhuizen. ‘Door die combinatie van te weinig geld en ernstige ziekte worden onze cliënten extra hard getroffen. Het leidt tot sociaal isolement en schulden. Onze ervaring is dat beiden vaak aanleiding geven voor terugval en decompensatie.’
Een opvallende bevinding daarbij is dat cliënten veel meer last hebben van lichamelijke aandoeningen en bijwerkingen van medicatie dan begeleiders in de gaten hebben. Voor Van Zuthem is dat aanleiding om het beleid aan te scherpen. ‘Cliënten zullen vaker moeten worden gescreend, vooral op bijwerkingen van medicijnen.’Geen dagbesteding
Maar ook de maatschappij vormt door stigmatisering en ondoorzichtige, niet stimulerende regelgeving hoge drempels voor participatie. Bijna de helft heeft geen dagbesteding in de zin van werk, vrijwilligerswerk of werkzaamheden in een dagactiviteitencentrum. Een kwart van de beschermd-wonencliënten en een derde van de ambulante cliënten is ontevreden over hun dagbesteding, de meesten willen uitbreiding van hun daginvulling.

Belabberde inkomenspositie
Behalve over hun psychische en lichamelijke gezondheid klagen Ribw-cliënten vooral over gebrek aan gezelschap, intieme relaties en seksualiteit. Overigens wil dit niet zeggen dat ze ontevreden zijn over hun bestaan. Daarover oordelen ze licht positief en ook over de begeleiding door de Ribw hebben ze weinig te klagen. En dat is weer een opsteker voor Van Zuthem. ‘We slagen er toch in voor de mensen een redelijke kwaliteit van leven te bereiken, ondanks hun kwetsbaarheid. Maar als Alliantie zullen we zeker meer werk moeten maken van hun uiterst belabberde inkomenspositie.’ (MvR)

©Psy, 23-12-09

 
 
 
als SW land nu eens wat plaatsjes creert en zo
de mensen die wat bij willen verdienen
als aan vulling op de uitkering dan is dat toch zinvol
heer tinie klaros
wo 23/12
Je hoeft niet in de GGz (R.I.B.W.) te zitten om met een bijstandsuitkering en schulden niet fatsoenlijk te kunnen participeren.
Gelukkig zijn er schuldsaneringsregelingen die, ook voor R.I.B.W.’ers hoop op de toekomst geven.
NB: Mensen die roken of gokken of drinken hebben het vaak het armst.
w. Mover
wo 23/12
Tja, mij is bescermd wonen geadviseerd, Als ik dit leest, word ik er depressief etc…? groeten Jos
jos
do 24/12
Het is goed dat aandacht wordt besteed aan het fysieke welbevinden (bijwerkingen medicatie en tandartsbezoek) en uiterlijk (schone kleding) en lessen in beleefdheid (niet bemoeien met privezaken van anderen, geen diagnoses stellen bij medemensen), want dat bevordert de participatie.
Juriste
do 24/12
werk op maat voor deze groep mensen.
geen thuis zit cultuur er op na houden .
proto man
za 26/12
hun uitkering gaat bijna op aan het wonen binnen de instelling
als dat anders wordt scheelt dat een paar hondert euro.
treesje
za 26/12
Jos, BW wonen bij de RIBW is niet goed voor je financien. De houd er zak en kleedgeld aan over. Dus spreek het financiele plaatje goed door. BZW wonen is soms voordeliger financieel gesproken.
In het algemeen als je door te laag inkomen of handicap niet kan mee doen in de buurt waar je woont, loop dat eens binnen bij de gemeente waar je woont en ga daar vragen wat er mogelijk is op toch mee te doen in de buurt en de gemeente. Als de stap naar de gemeente te groot is vraag dan of een van je buren of familie of begeleiding met je mee gaat om de eerste stappen te zetten.
voorzitter van een bzw commissie van een ribw
za 26/12
er zijn AC,s van ribw waar je ook terecht kan .
ik weet het ik kom er al een tientalen jaren.
aad,bewoner
zo 27/12
Tja, maar ik heb het syndroom van korsakov,Ik ben met een rechterlijke machtiging opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis! te Laren, mij is ribw geadviseerd, en ik wil dat niet….Wat kan ik het beste doen??
jos
ma 28/12
Niet alleen mensen die via het RIBW onderdak hebben moeten rond komen van weinig geld. En dat een aantal kosten vergoed moeten worden is terecht.
De hh (huishoudelijkehulp) kent al jaren een eigen bijdrage, dus terecht dat de gv (gespecialiceerde gezins verzorgende) straks ook een eigen bijdrage kent. Eniedereen heeft een maxiamaal te betalen bedrag afhankelijk van inkomen. Voor bijstand is dat 17 euro. Voor beide kies je niet bewust. Ik niet in elk geval maar ben er wel afhankelijk van. En op een aantal DAC kom je eerder wanneer je begeleiding heb in of van het RIBW.
syl
ma 28/12
Soms kan een samenwerking met gemeente er wel toe bijdragen dat mensen makkelijker voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Als dit vanuit de begeleiding kan worden geregeld, is de stap dit aan te vragen weg gehaald. Maar kennis over WWB en dergelijke is vaak laag bij begeleiding omdat zij weer meer kennis hebben van andere zake en deze regelingen te vaak veranderen en ook lokaal beleid zijn. Zak en kleedgeld regeling is niet slecht maar zou iets ruimer kunnen.
Mira
ma 28/12
@Jos
Je hebt al vele malen gemeld dat jou een RIBW is geadviseerd.
Wat wil je eigenlijk zelf?
Hoe ernstig is jouw Korsakov. Een RM is ook geen kattepis.
Arie Baan
di 29/12
beste Arie, Je heb wel of geen syndroom van korsakov!Hier zijn geen gradaties in! En ik wil absoluut geen ribw! (beschermd) wonen)
jos
di 29/12
mooien foto word ik echt blij van rustiek en ontspannen
tafereeltje gemoedelijk word er koffie ingeschonken .
relax die foto .
fado dezem
di 29/12
Tja, leuke reclame foto voor een ideale vakantiebestemming op fantasia eiland?? De koffie word gemoedelijk/liefdevol ingeschonken en je heb keuze uit 7 veschillende koffiesoorten!
jos
do 31/12
het leven met een handicap kan ook leuk zijn zie foto.
sjors
do 31/12
@Jos. Sorry maar je hebt een RM. Dat is dus geen kattepis.
Probeer toch te genieten van de verzorging en houdt op met klagen.
Korsakov is onomkeerbaar. Probeel in 2010 met je begeleiders te ontdekken wat je toch gelukkig maakt. Ik denk dat je geen andere keuze hebt……………..Zalig Nieuwjaar.
Arie Baan
do 31/12
Beste Arie, Ik ben erg dankbaar voor de zorg die ik krijg,maar ik wil wel goede en eerlijk info ontvangen over ribw. het gaat tenslotte over mijn verdere toekomstvisie! gelukkig kan ik nog meedenken en neem niet alles zomaar klakkeloos aan!(ondanks mijn korsakov).
jos
za 02/01
yes, morgen is het weer tijd voor het AC ik ben er klaar voor .
patient: hans das een goede patient.
zo 03/01
Van hoge kosten voor huisvesting/verpleging kan ik meepraten.Eind jaren tachtig betaalde ik per maand f. 1.350,– aan eigen bijdrage AWBZ voor verblijf in “een externe afdeling” . Dat stimuleerde me wel om naar “iets anders” om te gaan zien. Daardoor was ik f. 550,– per maand goedkoper uit en heb ik mij definitief weten te bevrijden.
Tegen lotgenoten die in armoe moeten leven zeg ik wel eens: ze moeten iedereen maar een zak met geld geven, ik denk dat dat beter werkt dan een handvol pillen. Wie ruim geld heeft kan geluk hebben, wie het niet heeft zou het moeten krijgen. Illusie.
Gerard van de Geijn
di 05/01
het een houd het ander in stand maar mensen die ontorekenigs vabaar zijn die hebben baat bij een bewintvoerder.
mike
di 05/01
Tja WAT is meedoen in de Maatschappij???????? Voor wie???????.
Gert leenakkers
do 21/01

RIBW Zwolle e.o. Vestiging Muijdermanstraat

Contactgegevens

Bezoekadres Muijdermanstraat 2
8017 HX Zwolle
Postadres Muijdermanstraat 2
8014 HX Zwolle
Telefoon 038-4658735
Fax 038-4656249
Internet adres www.ribw.zwolle.nl
E-mailadres muijdermanstraat@ribwzwolle.nl
Pand RIBW Vecht ondergebracht in een stichting waar 13 ex-dakloze clienten zijn gehuisvest die hun volledige inkomen verplicht op rekening van de stichting
moeten storten,leefgeld 160 euro per maand,eigenbijdrage plusminus500 euro per maand voor een kamertje,verplichte keuring bij een psychiater voor onduidelijke indicatiestelling psychische problematiek voor aanvraag AWBZ ondersteuning voor niet geleverde begeleiding bij regionaal zorgkantoor Achmea  die geen materiele controle uitvoert bij de zorgaanbieder of de hulpvraag van de client overeenkomt met het zorgaanbod.
Client moet bij de soepbus zijn voedselvoorzieneing aanvullen of zich melden bij de lokale voedselbank.
Clienten worden langdurig gegijzeld in een gedeelde laagdrempelige opvangvoorziening door gebrek aan sociale huurwoningen en te laag inkomen en gebrek aan zelfredzaamheid die niet aangeleerd word door RIBW medewerkers.Zie scriptieonderzoek “RIBW denkt met je mee.
Deze malafide werkwijzes worden ook toegepast bij het Leger des Heils en andere stichtingen in relatie tot dubieuze woonbegeleidingstrajecten.
Clienten komen terecht in uitzichtloze situatie en hebben geen mogelijkheden zich te ontplooien en leid tot hospitalisatieverschijnselen.
RIBW Vecht heeft 10 begeleide woonvormen ondergebracht in aparte stichtingen maar waar nog IGZ of gemeente Zwolle toezicht op houd en waarbij signaleringsrapporten te laat worden ingeleverd en er duistere en nauwe samenwerkingsverbanden bestaan met regionale corporaties,leger des Heils en Part,RIAGG/Dimence

Sector

Geestelijke gezondheidszorg

Meld uw ervaring met deze zorgaanbieder

We hebben enquêtes over verschillende onderwerpen.

Disclaimer/bron

De informatie op deze pagina wordt beheerd door Zorgbelang Overijssel. Dit doen zij op basis van gegevens die verstrekt worden door RIBW Zwolle e.o. Vestiging Muijdermanstraat, Zwolle. Wijzigingen kunt u aan deze beheerder doorgeven. De laatste wijziging dateert van 7 april 2008.
Een verwijzer vertelt
Afdrukken print

Een verwijzer vertelt

“Wat me steeds weer opvalt, is de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht. Ik heb heus wel eens gebruik gemaakt van een andere zorgaanbieder, maar ik merk toch dat ik graag terugkom bij de RIBW. Ze weten precies hoe ze mensen met psychiatrische of psychosociale problemen moeten begeleiden. Bovendien zijn de lijnen ook voor ons als verwijzers kort. Ik kan altijd even met het Cliëntservicebureau bellen voor kort overleg over een bepaalde cliënt. Heb ik een vraag, dan krijg ik altijd een deskundig antwoord. Bij alle contacten heb ik het prettige gevoel dat iedereen heel goed weet waar ze over praten. 

Ik hoor mensen wel eens mopperen dat het zo lang duurt voor ze geplaatst kunnen worden. Dat komt omdat bij de RIBW de medewerkers van het Cliëntservicebureau helpen bij de CIZ-aanvraag. Andere instellingen nemen iemand pas op, als die indicatie er al is. Dat geeft soms een vertekend beeld: mensen hebben het gevoel dat ze meteen worden geplaatst. Maar dan hebben ze wel thuis al zes weken zitten wachten op de indicatie. De hulp die je bij de RIBW krijgt bij het aanvragen van de indicatie vind ik juist een heel belangrijke extra service.”
De vraag is:zijn medewerkers van Clientservicebureau RIBW bevoegd om indicaties vast te stellen?

nieuws over
indicatiestelling in de
opvang

In het najaar van 2007 introduceert het CIZ
een vernieuwde werkwijze voor de
indicatiestelling in de opvang. Via deze weg
informeren wij u in het kort over de
wijzigingen in de nieuwe werkwijze.

Achtergrond
Onder opvang wordt verstaan: de zorg voor
dak- en thuislozen, vrouwenopvang en
(zwerf)jongeren. Omdat deze groepen sterk
verschillen van andere cliënten in de zorg,
werden in 2004 aparte afspraken gemaakt
over het proces van indicatiestelling, die
echter per regio verschillend waren.
Daardoor ontstonden grote verschillen in de
toegekende zorg uit de AWBZ voor cliënten.
Met de oprichting van het CIZ als landelijke
organisatie is daarom een project gestart
met de Federatie Opvang en een aantal
zorgaanbieders in de opvang om te komen
tot een eenduidige werkwijze. Deze
werkwijze heeft als doel:
– het versnellen en vereenvoudigen van de
indicatieprocedures;
– een eenduidige beoordeling van
zorgaanvragen;
– verminderen van administratieve lasten;
– deskundigheidsbevordering;
– heldere communicatie over de voor het
CIZ noodzakelijke informatie.

Zorgaanbieders opvang
Tot zorgaanbieders van opvang worden
gerekend: die instellingen die door de
gemeenten zijn aangewezen voor het
realiseren van basiszorg voor dak- en
thuislozen, vrouwenopvang en
zwerfjongeren. Het betreft de zorg voor BBB
(bad, bed en brood). Vanuit de AWBZ kan,
indien noodzakelijk, aanvullende zorg voor
een individuele cliënt worden geboden.

Echter, gezien de kenmerken van cliënten in
de opvang vraagt in de praktijk de aanbie-
der van opvang de indicatie aan namens de
cliënt. Voor de zorgaanbieder zijn binnen de
nieuwe werkwijze drie mogelijkheden voor
de aanvraag van zorg:
1. SIP (Standaard Indicatie Protocol);
2. reguliere aanvraag;
3. vervolgaanvraag.

1. SIP
Directe zorgverlening is noodzakelijk terwijl
er nog geen volledige informatieverzameling
heeft kunnen plaatsvinden. Een SIP-opvang
is maximaal drie maanden geldig en kan
slechts eenmalig voor een cliënt worden
aangevraagd. Zorgverlening kan gelijktijdig
met de SIP-aanvraag starten.

2. reguliere aanvraag
De zorgaanbieder levert alle, voor de
vaststelling van de zorgbehoefte van een
cliënt, relevante informatie aan bij het CIZ.
Het betreft het A en B-formulier. Bij de
aanvraag dient ook informatie te worden
aangeleverd, waarmee het CIZ de grondslag
kan vaststellen op grond waarvan de cliënt
recht heeft op AWBZ-zorg. Zorgverlening
kan pas starten als het CIZ een
indicatiebesluit heeft afgegeven.

3. vervolgaanvraag
Als het CIZ over de actuele cliëntinformatie
beschikt, kan een verzoek om een vervolg-
of herindicatie worden gedaan via het
verkorte aanvraagformulier. Ook hier geldt:
eerst een indicatiebesluit, daarna start van
de zorgverlening.

Alle aanvragen kunnen digitaal worden
aangeleverd via de aanmeldmodule van het
CIZ. Om van deze module gebruik te kunnen
maken is een inlogcode nodig. Die wordt
verstrekt nadat tussen zorgaanbieder en CIZ
afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Positie cliënt
De aanvraag voor indicatiestelling AWBZ
door de zorgaanbieder kan niet buiten
medeweten van de cliënt. De cliënt moet
instemmen met de aanvraag en
toestemming geven voor het opvragen van
nadere (medische) informatie. Als de cliënt
niet instemt met een aanvraag voor
indicatiestelling, kan het CIZ deze niet in
behandeling nemen. Tenzij de zorgaan-
bieder duidelijk motiveert, waarom de
toestemming van de cliënt ontbreekt.

Bij elk niveau is een aantal ‘ijkcliënt’
beschrijvingen opgenomen. De niveaus zijn
richtinggevend en niet richtingbepalend. De
aanvraag kan daarvan gemotiveerd
afwijken.

Toetsing aanvragen
Het CIZ neemt in principe geen contact op
met de cliënt en gaat bij de beoordeling van
een aanvraag af op de informatie van de
zorgaanbieder. Daarbij wordt
steekproefsgewijs getoetst of de werkwijze
van de zorgaanbieder en de beoordeling die
deze geeft op zorgbehoefte van de cliënt,
nog steeds in overeenstemming zijn met de
regelgeving en de afspraken in het
convenant.

Geldigheidstermijn indicatiebesluit
Voor een SIP geldt een geldigheidstermijn
van maximaal 13 weken. Voor reguliere
aanvragen kan de geldigheidstermijn
variëren van 1 week tot maximaal 5 jaar.

In samenwerking met vertegenwoordigers
van instellingen voor opvang, is binnen het
project ‘Indicatiestelling opvang’ een aantal
zogenoemde ‘ijkcliëntbeschrijvingen’
ontwikkeld. Dit, om landelijk een eenduidige
indicatiestelling naar zorgzwaarte en
zorgomvang te realiseren.

Een ‘ijkcliënt’ is een uitgebreide beschrijving
van de persoonlijke omstandigheden en
beperkingen op diverse leefgebieden van
een reële cliënt. Deze beschrijving bevat
tevens een ingevulde B-score en een
indicatiebesluit met toelichting. Deze set
‘ijkcliënten’ dient als spiegelinformatie, die
de zorgaanbieder kan gebruiken bij de
aanvraag voor AWBZ-zorg. De
indicatiesteller van het CIZ gebruikt de
‘ijkcliënten’ als referentie bij het opstellen
van het indicatiebesluit.

In de set ‘ijkcliënten’ is onderscheid gemaakt
tussen jongeren en ouderen en een indeling
naar zorgniveau:
1. aangewezen op opvang;
2. + ernstige sociale problematiek;
3. + ernstige gedragsproblematiek.

RIBW IJssel-Vecht Dr. Klinkertweg 2 8025 BS Zwolle tel: 038 – 455 64 00 e-mail:info@ribwijsselvecht.nl

Steden worstelen met een goede registratie van daklozen: ‘Oplossing stagnerende hulp is nodig’

07-09 2005 | 01:47

Waardering

 

Cliënten registreren versus privacy. Het blijft een dilemma. Om dak- en thuislozen de beste hulp te bieden, is het handig als alle cliënten in één digitaal dossier zitten. Wethouder Belliot van Amsterdam is hier een voorstander van en ook in andere steden wordt hard gewerkt aan een cliëntvolgsysteem. Het is een zoektocht naar de mogelijkheden binnen de wet. ‘Uiteindelijk staat het belang van de cliënt centraal.’

Hannah Belliot, wethouder zorg van Amsterdam, wil de gegevens van alle Amsterdamse dak- en thuislozen centraal opslaan. Hiermee kunnen de stad en de hulporganisaties het individuele zorggebruik van de ongeveer tweeduizend daklozen precies in kaart brengen. ‘Daarnaast kunnen opvanginstellingen met een uitgebreid registratiesysteem hun productie verantwoorden en we kunnen kijken of het geld wel goed wordt besteed,’ zegt woordvoerder Jaap Nieuwenhuis. Ook levert de registratie gegevens voor beleidsinformatie voor de gemeente. ‘De gemeente heeft behoefte aan rapportages over trends en ontwikkelingen in de omvang en kenmerken van de populatie. Daarnaast zijn gemeenten ook verplicht om informatie te leveren aan het rijk in het kader van de Monitor Maatschappelijke Opvang.’
Zorg op maat
Belliot spreekt van een digitaal dossier, waarin behalve de persoonsgegevens van dak- en thuislozen ook staat welke zorg en medicatie nodig zijn, hoe lang iemand dakloos is en wat de vaste opvangplek is. En dit dossier moet uiteindelijk door alle instellingen te raadplegen zijn. Want je kunt pas zorg op maat leveren als instellingen weten welke zorg een cliënt nodig heeft, is het idee. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, worden gegevens van verschillende systemen aan elkaar gekoppeld. Bijna alle Amsterdamse opvanginstellingen gebruiken het cliëntregistratiesysteem Clever. Daarnaast heeft GGD Amsterdam een eigen cliëntvolgsysteem, waarin ze samen met de ggz, verslavingszorg en veldwerkzorg (verslaafde) dak- en thuislozen die buiten de instellingen verblijven registreert.
Clever
Gerdine van Harten, informatiemanager bij het Leger des Heils, was betrokken bij de ontwikkeling en invoering van Clever. Clever is een cliëntvolgsysteem waarin cliëntgegevens, hulpverleningstrajecten en andere relevante gegevens per cliënt worden opgenomen. Hierbij staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Het systeem registreert en filtert unieke cliënten. Dat voorkomt dubbeltellingen. ‘In 2001 zijn we binnen de opvanginstellingen van het Leger des Heils begonnen met het registratiesysteem. En inmiddels wordt het ook door veel andere opvanginstellingen gebruikt. In dit systeem noteren we tien leefgebieden. Binnen een instelling geeft deze registratie van cliënten een beeld van wat de cliënt nodig heeft aan zorg en begeleiding, maar ook welke problemen er op afdelingen spelen. Het kan ook statistische informatie opleveren. Maar voorwaarde is dan wel dat alle medewerkers de gegevens goed en volledig invullen.’
Het registratiesysteem binnen de instellingen is er, maar voor een volledig beeld van de dak- en thuislozen moeten deze gegevens gekoppeld worden aan registraties uit andere systemen. Van Harten is in gesprek met Amsterdam over hoe je informatie uit verschillende registratiesystemen kunt samenvoegen tot één geheel. ‘In Amsterdam gebruiken al bijna alle instellingen Clever, maar dan heb je dus alleen de cliënten die gebruik maken van de opvang. De zorgmijders zijn dan nog niet in beeld.’
Een digitaal dossier is nu nog niet te maken, zegt Van Harten. ‘Alleen binnen een instelling zijn die gegevens bekend. Wil je tot één stedelijk systeem komen, dan moeten daar nog goede afspraken over gemaakt worden. Want het is natuurlijk onmogelijk dat alle cliëntgegevens door iedereen te bekijken zijn. Daar is nog altijd toestemming van de cliënt voor nodig. Maar los van de privacybescherming, is het nog een hele hoop werk om tot één dossier te komen. Als je informatie echt wilt koppelen, moet je ook dezelfde registratiepunten hanteren.’Informatieknooppunt: de aanwijzingen voor AWBZ fraudes en waar daklozen geestelijk niet in staat worden geacht zelf de indicatie op te stellen en aan te vragen en door onbevoegde derden word gedaan,zie reportage EenVandaag 2007 “Financiele onduidelijkheid leger des heils”
De gemeente Utrecht heeft in 2004 de groep sociaal kwetsbare mensen, waaronder dak- en thuislozen geïndiceerd voor AWBZ-zorg. Ronald Smit was als arts van de GG&GD Utrecht betrokken bij de indicatie. ‘We hebben de indicatieformulieren van het RIO zo veel mogelijk aangepast aan deze doelgroep. In een half jaar tijd hebben we achthonderd mensen kunnen indiceren. Een heel karwei. Want voordat iemand zijn medewerking verleent, moet je eerst een vertrouwensband opbouwen. En vervolgens is het nog maar de vraag of de cliënt ook daadwerkelijk de geplande afspraken nakomt.’ Ruim zeshonderd geïndiceerden kwamen in aanmerking voor AWBZ-zorg. De formulieren liggen nu bij het Trimbos-instituut voor een analyse.‘Naast de indicatie zelf, kun je de gegevens van de totale groep gebruiken voor het maken van beleid,’ zegt Smit. ‘De gaten in het zorgaanbod komen hiermee duidelijker in beeld. Uiteindelijk streven we, net als Amsterdam, naar een soort informatieknooppunt.’Om de zorg aan cliënten snel en effectief te kunnen leveren, wordt in Utrecht gewerkt aan de realisatie van het zogenaamde ketenzorginformatieknooppunt. Relevante informatie op hoofdlijnen, samengesteld door een groep bestaande uit verschillende instellingen, is voor iedereen die betrokken is bij de hulpverlening aan deze groep digitaal te zien. Als een hulpverlener informatie over een cliënt wil weten, moet men contact opnemen met zijn casemanager. De cliënt moet hiervoor wel toestemming hebben gegeven. De gemeente Utrecht streeft naar een casemanager voor ieder dak- en thuisloze.

‘Nu ben je cliënten soms kwijt,’ zegt Smit. ‘Als ze hun straf ergens uitzitten, bij een andere instelling slapen of elders verblijven. Met een systeem waar een casemanager altijd weet waar de cliënt is, kun je mensen in beeld houden. Je kunt moeilijk blijven doen over privacy, maar als goede hulpverlening constant stagneert om deze reden, moet je naar oplossingen zoeken. Binnen de wet is best het een en ander mogelijk. Bovendien staat het belang van de cliënt voorop. De gegevens die opvanginstellingen via hun registratiesysteem hebben en die wij als GG&GD hebben verzameld, zou je uiteindelijk graag in één systeem willen hebben. Pas dan heb je een zo volledig mogelijk beeld. Al krijg je de zorgmijders nooit allemaal te pakken.’ Iedereen in beeld krijgen, zoals Amsterdam wil, is volgens Smit een illusie. ‘Alle hulpverleners willen de beste zorg voor hun cliënten, maar een gebrek aan gegevens op de momenten dat je die nodig hebt, zorgt voor een stagnatie in de doorstroom. Mensen komen op de verkeerde plekken terecht, de opvang verstopt. We streven ernaar dat alle betrokkenen in een bepaald systeem aan informatie kunnen komen. Daar werken we aan. Maar je zit met de privacywetgeving. Dat blijft een lastig probleem.’

Centrale regie
Rina Beers van de Federatie Opvang, ziet wel toekomst in een cliëntvolgsysteem. Ze noemt als voorbeeld het digitale cliëntdossier dat in de VS is ingevoerd. Elke betrokken organisatie kan hier inzage krijgen in specifieke gegevens. Beers: ‘Je logt als het ware in op een bepaald niveau van het dossier waar je toestemming voor hebt. Dit kan ook in Nederland, maar daarvoor heb je wel een centrale regie nodig.’

Dat verschillende steden, waaronder Amsterdam en Utrecht, met een eigen registratiesysteem bezig zijn, werkt volgens Beers niet. ‘Want cliënten zitten niet stil, ze verplaatsen zich. Bovendien heb je ook met bovenregionale instellingen te maken. In zo’n digitaal dossier moet duidelijk zijn wie waar ingeschreven staat. Dat kan ook buiten de stad zijn. Een goed werkend cliëntvolgsysteem werkt alleen als je die landelijk invoert.’

Volgens Ronald Smit valt het met het verplaatsen van Utrechtse daklozen wel mee. ‘Tachtig procent van de Utrechtse dak- en thuislozen is honkvast. De overige twintig procent wisselt nog wel eens van stad. Uiteindelijk zou een landelijk cliëntvolgsysteem inderdaad de beste optie zijn. Maar het is in één stad al lastig genoeg om op te zetten. Want behalve registratie moeten alle instellingen en betrokkenen ook goed samenwerken. Bovendien heeft elke stad ook weer zijn eigen problematiek. Het is daarom goed dat elke gemeente eerst in haar eigen regio werkt. Later kun je ooit nog wel eens kijken naar een landelijk systeem.’

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s