Boekhoudkundige fraudes door gemeentes,daklozen en voedselbanken in relatie tot negatieve effecten hongerwinter 1944-

From: kingkong1621@live.nl
To: service@redcross.nl
Subject: daklozen en voedselbanken in relatie tot negatieve effecten hongerwinter 1944-1945
Date: Wed, 21 Sep 2011 15:05:37 +0200

Gericht aan het Rode Kruis Nederland,
 
Ik zend u nog deze teksten wat betreft de onderkant van de samenleving waar het Rode kruis in Amsterdam onderzoek deed naar de groeiende onbehagen en woede wat betreft de tweedeling in de samenleving en de groeiende kloof tussen arm en rijk en waar dominee Lutzen Miedema dit in zwolle ook opmerkte hoe de armoede toeneemt en waar door de gemeente niet adequaat op word gereageerd.
Ik vermeld het in mijn verslag naar de tweede kamerfracties wat ik als dakloze meemaak ook met alleenstaanden en gezinnen die af moeten hangen van de restjes van de voedselbanken en soepbussen wat nu niet bepaald voedingswaarde heeft en het vergelijk met de hongerwinter 1944-1945 en de lichamelijke effecten op het ontbreken van goede voeding en waar ik bij de soepbus leger des heils/dimence opmerk het slechte brood inkoop en waar het schijnbaar moeite kost om fruit mee te nemen voor daklozen laat staan met liefde bereide soep en waar elke dag hetzelfde beleg zit op het brood en deze soepbus maar 4 dagen per week rijd vanwege de bezuinigingen bij de gemeente Zwolle die ook geen schuldhulpverlening uit voerd en er geen bemoeizorg is vanuit de medewerksters van de soepbus en waar zij geen daklozen door kunnen verwijzen naar de opvang en hulpverlenende instanties want die zijn niet aanwezig in zwolle waar niet op de hulpvraag van de dakloze client kan worden in gegaan vanwege het ontbrekende zorgaanbod en goed gemotiveerd en opgeleid personeel.
Maar het heb niets te maken met bezuinigingen of geldtekorten bij gemeentes maar het met opzet niet uitvoeren van welzijns/opvangbeleid vanwege de kosten en dit liever met wat subsidieverstrekkingen uit te besteden aan onbevoegde en evangelische opvang/verslavingszorginstellingen die de rechten van clienten volop schenden.
Maar de specifieke uitkeringen en projectsubsides bestemd voor de opvang met zorg en hulpverlening op maat volgens de prestatievelden 7,8 en 9 voor dak en thuislozen zijn gebruikt voor andere doeleinden omdat vanwege autonoom beleid van gemeentes daar geen rijkstoezicht op bestedingen en uitvoering van correct beleid is uit gevoerd.
En er is nog steeds geen wettelijk geregeld toezicht op de opvanginstellingen voor dak en thuislozen door de IGZ en die vallen onder de kwaliteitswet zorginstellingen.
 
De Hr. R. Donker te Zwolle nog steeds verstoken van onderdak,voedsel en drinken en WWB uitkering overnachtend buiten.
Mobiel;0617849902
 


From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; miedema@diaconiezwolle.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nrc@nrc.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@telegraaf.nl; sgp@tweedekamer.nl; service@redcross.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorzitter@dwars.org; voorlichting@minvws.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: Een mijnenveld aan de onderkant van Zwolle in relatie tot boekhoudkundige fraudes en fratsen aan uitgaven niet in het algemeen belang
Date: Tue, 20 Sep 2011 13:28:07 +0200

 

Gericht aan de kamerleden en de media etc.,
 
IK zend u nog deze informatie en blogs op in relatie tot de dak en thuislozenproblematiek,kansarme gezinnen en daklozen die afhankelijk zijn van voedselbanken vanwege laag inkomen en waar ik bijlages meestuur waarin ook verwerkt de onderzoeken die verricht zijn naar de gevolgen van de hongerwinter 1944-1945 en die gelijk getrokken kunnen worden met de lichamelijke en geestelijke gezondheids van kansarme burgesr die nu anno 2011 aan ondervoeding lijden en waar soepbussen en eetcafe”s geen oplossing bieden maar meer als minderwaardige alternatieven gepresenteerd worden.
Ik maak mee dat bv. alleenstaanden met 40 euro per week moeten zien rond te komen dankzij budgetbeheer daklozen/veelplegers gemeente Zwolle en waar ex-dakloze personen onvoldoende leefgeld krijgen i.v.m. het beleid van de sociale dienst zwolle en ontbreken schuldhulpverlening en waar deze personen in een sociaal isolement zijjn geraakt en vereenzamen,de weg niet kunnen vinden naar hulpverleners omdat die niet aanwezig zijn en dan hun lage inkomen besteden aan alcoholische drank, tabak/drugs en zo verder in het slop raken.
Ik zelf overnacht nog steeds buiten al 78 nachten  en waar mijn WWB uitkering voor levensonderhoud april 2011 doelbewust is stopgezet omdat ik mij niet laat parkeren in AWBZ woonbegeleldingstrajecten die bestaan uit pure oplichterijen waar geen nazorg of hulpverlening word geboden en waar ik de nachtopvang Nel Banninkhuis niet meer bezoek vanwege de wantoestanden en daar geen nachtrust geniet en de miserabele omgeving waar ik moet verblijven tussen doorgedraaide daklozen die volkomen de weg kwijt zijn in hun leven.
Geen overnachting daar,dan postadres kwijt en daarmee gelijk de uitkering en waar ik geen keuzevrijheid heb in het kiezen van de 24 uursopvang met zorg en hulpverlening op maat omdat het in Zwolle alleen maar gaat om geld en niet om mensen zowel bij de opvang als het Leger des heils als de Herberg aan de Nijverheidstraat,leer mij Joop van Ommen kennen die daar de scepter zwaait maar iedereen in Zwolle weet dat het een geldwolf en oplichter is die totaal niet sociaal bewogen is en gewoon zijn criminele gang mag gaan ten koste van kansarme gezinnen.
Bij de dagopvang Bonjour krijgen zij geen inkomsten meer van mij dus ondanks zwaar gesubsidieerd ben ik van de poflijst afgehaald en mag hopen dat medelevende burgers mij wat te eten brengen buiten of geld maar ik ga niet bedelen en lijd nog liever honger dan dat ik mij ga vernederen en smeken om  de uitkering of een stukje brood daar waar ik 28 jaar arbeid gewerkt en belastingen en premies betaald heb.
Maar ik blijf via de bibliotheek achter de computer informatie doorzenden naar Den Haag  om u op de hoogte te houden van wat er werkelijk -plaats vind in onze samenleving en dat doe ik uit ervaringen en rechtvaardigheidsgevoel ondanks dat ik  mijzelf in een armoedig en uitzichtloze situatie bevind,maar daar ben ik dus niet de enigste in.
 
Met vriendelijke groeten de Hr. R. Donker te Zwolle
mobiel:0617849902

 

Hongerwinter heeft nog steeds effect op volksgezondheid

06-10-2010 13:18
 
 
De Hongerwinter van 1944-1945 heeft nog altijd effect op de gezondheid van een grote groep Nederlanders, betoogt René van Slooten. Als dat wordt onderkend, kunnen ook maatregelen genomen worden die veel ouderen ten goede komen.
Een langdurige periode van extreme honger geeft een duidelijk verhoogde kans geeft op lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen op latere leeftijd, zoals hart- en vaatziekten, kanker en depressies, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland en Rusland. Dat geldt niet alleen voor degene die de honger zelf heeft meegemaakt, maar mogelijk ook voor diens kinderen en kleinkinderen, want extreme honger kan ook erfelijke veranderingen in de genen veroorzaken.
De Hongerwinter in 1944-1945 was in Nederland niet overal even erg, de situatie in de grote steden was dramatischer dan op het platteland. Er zijn vooral twee groepen die rekening moeten houden met een mogelijke erfenis van de Hongerwinter.
De oudste en grootste groep zijn de mensen die destijds 9 tot 15 jaar oud waren, dus iedereen die is geboren tussen 1930 en 1936. Tussen het negende en het vijftiende jaar maakt het lichaam namelijk een groeispurt door en treden ook ingrijpende lichamelijke en geestelijke veranderingen op (de pubertijd), die kennelijk blijvend worden beïnvloed door honger. Dit betrof ruim 1 miljoen mensen, van wie er nu nog ongeveer 600.00 in leven zijn.

 

De tweede risicogroep zijn de mensen die tijdens de Hongerwinter zijn verwekt of geboren, dus iedereen die 65 werd of wordt tussen oktober 2009 en februari 2011. Dit betrof ruim 200.000 mensen, van wie er nu nog ongeveer 170.000 in leven zijn. Er zijn momenteel dus nog ongeveer driekwart miljoen Nederlanders voor wie de Hongerwinter directe gevolgen kan hebben voor de gezondheid.
Een derde mogelijke risicogroep betreft het nageslacht van de vorige twee groepen. Over erfelijkheid van hongereffecten is nog niet veel bekend. Er zijn aanwijzingen dat het effect zich zeker over twee tot drie generaties kan manifesteren, vooral langs de vrouwelijke lijn.
De belangrijkste verandering die extreme honger veroorzaakt, is dat het lichaam daardoor wordt voorbereid op een leven van schaarste en gebrek doordat de stofwisseling efficiënter wordt ingesteld. Bij mensen die tijdens onze Hongerwinter werden geboren of verwekt, gebeurde dat in de moederschoot, bij de pubers gebeurde dat toen hun lichaam opnieuw werd geprogrammeerd voor de volwassenheid. In feite beschikken zulke mensen dus over superieure eigenschappen, maar in de huidige consumptiemaatschappij slaat dat om in een nadeel, omdat men dan extra vatbaar is voor de vele welvaartsziekten die aan de voeding zijn gerelateerd.
Mediaberichten over de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de Hongerwinters in Nederland en Rusland spreken helaas steeds over aangeboren, levenslange gezondheidsproblemen, alsof het een onherroepelijk levenslot is. Dat is echter een onjuist uitgangspunt, want als men beseft wat er aan de hand is en men rekening houdt met die bijzondere stofwisseling door in alle voedingsopzichten matigheid te betrachten, is er geen reden voor Hongerwinterbaby’s en Hongerwinterpubers om zich zorgen te maken.
Maar wie beseft dagelijks dat hij of zij mede door de Hongerwinter is gevormd? En hoeveel mensen zouden weten dat zoiets het geval is met één of beide van de ouders of grootouders, zodat men er zelf ook rekening mee kan houden?
Het onderzoek naar de langdurige gevolgen van honger maakt ook duidelijk dat de Nederlandse gezondheidsstatistieken al enkele tientallen jaren door de Hongerwinter worden beïnvloed, zonder dat dit voldoende werd opgemerkt. Het ging daarbij in eerste instantie om de grote groep van ruim 1 miljoen Hongerwinterpubers, die nu 75 tot 80 jaar oud zijn en die de komende jaren een toenemend beroep zullen doen op allerlei voorzieningen. En direct daarna komt de kleinere groep van ongeveer 200.000 Hongerwinterbaby’s, voor wie eigenlijk hetzelfde geldt. Over het onbekende aantal ‘erfgenamen’ van de Hongerwinter kan nu nog niets zinnigs worden gezegd.
Maar nu de feiten en de kennis er liggen, kan men zich beter voorbereiden en tijdig actie ondernemen om erger te voorkomen, want de sombere verwachtingen over oprukkende welvaartsziekten maken maatregelen onvermijdelijk. In eerste instantie gaat het om bewustwording bij de alle ”Hongerwintermensen” en hun familie, maar ook de medische wereld moet veel meer besef krijgen dat de Hongerwinter nog steeds mede een oorzaak is van veel gezondheidsproblemen. En in aansluiting daarop moet ook de voorlichting over verstandige voeding veel beter en indringender worden, want er staan nu letterlijk levens en levensgeluk op het spel.
De auteur is levensmiddelentechnoloog, voedingskundige en geboren in de Hongerwinter. Hij werkte negen jaar in Ethiopië, waar hij gevolgen van honger en voedingsgewoonten van de bevolking bestudeerde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een mijnenveld aan de onderkant van Zwolle

9 september, 2011 – 10:44
Lutzen Miedemat
Lútzen Miedema blijft na zijn emeritaat in Zwolle wonen en daar de Oosterkerk (foto) bezoeken. Hij blijft ook actief op het diaconale terrein, als ‘kritisch lid van de samenleving’, ondanks het feit dat hij niet meer betaald wordt (‘al deel ik wel mijn eigen tijd in’). „We hebben als gezin onze draai hier gevonden. Met de Thomas a Kempisstraat en Assendorp vlakbij hebben we de Amsterdamse smeltkroes niet nodig om ons thuis te voelen.” Foto: Sacha Wunderink
De afgelopen vijf jaar heeft hij bij wijze van spreken tegen de ‘onderkant’ van Zwolle aangekeken. Afgelopen zondag nam Lútzen Miedema afscheid als diaconaal predikant. Maar de steeds breder wordende kloof tussen arm en rijk blijft hem zorgen baren: „Het is als een mijnenveld; je weet nooit waar en wanneer er iets gaat ontploffen. De overheid kan zich niet blijven verschuilen achter bezuinigingen.” 
door Frans Ebeltjes
Met een brandspuit werd hij samen met anderen onder een Londense brug weggespoten. Dat was in 1985 de manier waarop de regering Thatcher de rellen in stadsdeel Brixton in de kiem probeerde te smoren. Lútzen Miedema, afgestudeerd in diaconiewetenschappen, leefde als zwerver een maand in de Londense straten. Om bij wijze van spreken wat verder te kijken dan de brandspuit. Reden waarom hij zich ook tussen de fanatieke aanhang van Le Pen in Marseille bewoog. „Als wetenschapper ben je van huis uit theoreticus, maar ik wil daar geen genoegen mee nemen en zo nu en dan met beide benen in de blubber van de dagelijkse praktijk staan; als het moet letterlijk. Overigens niks mis met theoretici hoor, want een goede theorie is superpraktisch.”
Daar in Londen werd hem al duidelijk dat de oplossing van het armoedeprobleem in ieder geval niet bij repressieve maatregelen gezocht moet worden. Helaas blijken overheden hardleers, want sinds ‘85 nemen de rellen waaraan het armoedeprobleem ten grondslag ligt alleen maar toe. Ook in Nederland, zo weet Miedema, die zich nog niet zo lang geleden tussen de ongeregeldheden in Culemborg begaf ‘om te kijken en te praten’. „Er wordt dan al snel over een religieus conflict gesproken, maar als je zorgvuldiger kijkt dan gaat het om iets heel anders; namelijk dat mensen zich geen volwaardig lid van de samenleving voelen. Ze komen niet mee in de consumptiemaatschappij, waarin de kloof tussen arm en rijk steeds breder wordt. De laatste jaren wordt dat nog eens versterkt door de recessie en bezuinigingen.”
Miedema (bijna 65) spreekt over een mijnenveld als hij het heeft over het groeiende spanningsveld in de samenleving. „Je weet nooit wanneer en waar het zal losbarsten. Ook in een zeer prettige stad als Zwolle, waar ik nu vijf jaar jaar woon, mogen we onze ogen daar niet voor sluiten. Er zijn al wat problemen geweest, die gemakshalve maar in de hoek van de voetbalonlusten geschoven werden, maar ik denk dat de oorzaak veel dieper ligt. Daar moeten we alert op zijn.”
De in Friesland geboren Miedema studeerde theologie en pedagogiek in Kampen, Nijmegen en Amsterdam. In Heidelberg voegde hij daar diaconiewetenschappen aan toe, waarmee hij zijn ‘roeping’ leek te hebben gevonden, met name gericht op de vraag hoe de theorie in praktijk kan worden gebracht. „Direct na mijn studie wild ik geen dominee worden. Ik was nog niet zeker van mezelf en vond ook dat ik op mijn 25ste te weinig wist om mensen te begeleiden op het gebied van de grote levensvragen. Het werd niet overal begrepen. Een dominee moest immers preken in plaats van zich met de economie bemoeien.”
Miedema werd gevraagd om in Den Haag een hulpprogramma op te zetten voor buitenlandse arbeiders en drugsverslaafden. Vervolgens verhuisde hij naar Arnhem, om daar in opdracht van kerken maatschappelijk activeringswerk (begeleiding van vrijwilligers) te doen. Weer later werd hij toch (halftime) dominee in Amsterdam en voor de andere helft leraar. Eerst op een tweetalige topschool en later tien jaar op een ‘ zwarte school’, een periode die hij nog steeds omschrijft als een feest. „Ik ben voor autoritair lesgeven, maar dan wel met een glimlach. Dat werd begrepen door de jongeren, die de grenzen willen opzoeken, maar toch verlangen naar structuur.”
Zijn promotie op het gebied van diaconaat bracht hem een aantal jaren naar de universiteit (VU). Via nog enkele omzwervingen (‘ik heb een wonderbaarlijke cv’) kwam Zwolle in beeld, omdat Miedema in contact kwam met diaconaal predikant Egbert van Veldhuizen, die met emeritaat ging.
„Al tijdens de eerste gesprekken in Zwolle was ik onder de indruk van wat hier gebeurde”, aldus Miedema. „Bijvoorbeeld op het gebied van integratie van allochtonen. We denken wel vaak dat dat allemaal moslims zijn, maar de meeste immigranten van nu hebben een christelijke achtergrond. Oudere groepen, zoals uit de Indonesische archipel vind je in de protestantse kerk Perki. Maar er is bijvoorbeeld ook een grote groep recentere immigranten. Portugees sprekende jonge mensen uit Zuid-Amerika en de voormalige Afrikaanse koloniën. Die vind je in de Manna-kerk. Ze zijn doorgaans uiterst gemotiveerd om te leren en aan te pakken.”
Vijf jaar geleden begon Miedema, in dienst van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) zijn bijdrage te leveren aan het diaconale werk in Zwolle. Door te preken in wijkgemeenten, spreekuren te houden, projecten op te zetten en vooral door te netwerken. „Ik kwam vaker in het stadskantoor dan in de kerk”, geeft hij toe. „Niet altijd met gunstig resultaat trouwens. Dan trof je weer een ambtenaar of bestuurder die weliswaar sympathiek tegenover een voorstel stond, maar ook onmiddellijk weer de handen in de lucht gooide en omstandig vertelde dat de gemeente niets kon doen in verband met bezuinigingen. Daar werd ik wel eens moedeloos van. Ik kom niet naar de gemeente om te horen over de problemen van die gemeente, maar om een oplossing te zoeken voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Dan moet je niet gaan zeuren over wat niet kan, maar op zoek gaan naar de dingen die wél kunnen.”
Maar zuur wil Miedema zeker niet zijn over Zwolle. „Ik ben trots op het armoedepact wat gesloten is en waarin instellingen en bedrijven beloven om allemaal een concrete bijdrage te leveren om het armoedeprobleem het hoofd te bieden. Blij ben ik ook met een grote groep nieuwe en jonge raadsleden, die echt mee wil denken over creatieve oplossingen. Dat is ook broodnodig om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Je hoeft niet altijd met een zak geld te zwaaien om een probleem op te lossen. Mensen moeten op zoek naar elkaar, verbindingen leggen. Zwolle; wees niet te bescheiden over wat je bent en kunt. Tel je zegeningen en ontwikkel een visie waarin het mogelijk wordt om al het goede van deze stad voor alle inwoners bereikbaar te maken.”
Laten we zuinig zijn op de buurtkroeg
zwolle Een van de zaken die Miedema in Zwolle aantrof was inloophuis De Bres, waar iedereen welkom is. „Een waardevolle plek waar iedereen zich deel mag weten en voelen van de samenleving”, aldus Miedema. „Helaas is het voortbestaan van De Bres nog steeds niet zeker. De overheid en de hulpverlening gaan rekenen, omdat ze een product moeten afleveren en de wet moeten naleven. Ze tellen dan hoeveel mensen vanuit de Bres worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. Maar wat zegt zoiets nou eigenlijk? Helemaal niets toch? Je kunt beter gaan meten hoeveel mensen de Bres bezoeken en daar hun aansluiting met de maatschappij vinden. Mensen die schreeuwend behoefte hebben aan een praatje van hart tot hart, zonder dat daar direct weer een hulpverleningstraject achter zit.”
Het brengt Miedema op de rol van de kerken in de samenleving. „Het is waar dat kerken leeglopen, maar dat betekent niet dat hun rol is uitgespeeld. Het moet alleen een andere rol worden. Niet meer met grote kerkgebouwen in het centrum van de stad (al moeten monumenten bewaard blijven), maar zichtbaar in alle wijken. Laagdrempelig en benaderbaar voor iedereen. Laten we maar zuinig zijn op die paar buurtkroegen die er nog zijn en waar de barman waarschuwt dat ‘Piet’ nu wel even genoeg heeft gehad. Dat is omzien naar elkaar.”
Op zoek naar de zondebok
In de afgelopen vijf jaar is de samenleving van Nederland grondig veranderd. Vanuit zijn werk als diaconaal predikant in de toch nog overwegend rustig te noemen provinciehoofdstad Zwolle onderkent Lútzen Miedema een toenemende verruwing. Niet de religieuze tegenstellingen, maar de economische onzekerheid is daarvan volgens hem de belangrijkste oorzaak. „Er is te lang alleen naar de virtuele economie gekeken. Toen die zeepbel barstte, werd de echte economie getroffen, met gevolgen als een instortende bouw en stagnerende verkoop van auto’s, om maar eens wat te noemen. De Pools-Joodse filosoof Zygmunt Bauman zei het treffend: ‘We zijn wat we kopen’. Als dat in een wankelende consumentenmaatschappij wegvalt wordt een zondebok gezocht en die is altijd wel te vinden.”
 
De waanzin van een gemeentebestuur om 200.000 euro te verstrekken aan een ondernemer maar die niet het algemeen belang dient plus het aantal voorbeelden hoe treiterijen de zwolse burgers alleen maar geld kosten en waar gezinnen en alleenstaanden van 50 euro per week moeten zien rond te komen en de gang naar de voedselbank moeten maken en daar geconfronteerd worden met “voedselpakketten” waarin alleen maar koekjes en bloembollen en andere niet voedzame artikelen in zitten en geen vitaminerijk voedsel zoals fruit etc.terwijl bij de supermarkten pallets met vlees etc. weggegooid worden vanwege het verstrijken van de houdbaarheidsdatium op dezelfde dag en waar het geld voor het armoedebeleid op de plank blijft liggen en een wet zorgplicht gemeentes schuldhulpverlening opgesteld moet worden om gemeentes te dwingen burgers aan de onderkant van de samenlving financieel te ondersteunen maar waar toezicht en sanctiebeleid richting gemeentes ontbreekt bij niet uitvoeren van de zorgplicht.
Click here to find out more! Wekelijks de achtergronden van het nieuws

homeHotel Zwolle doneert € 200.000 aan hotelplan Librije

NieuwsbriefNieuwsbrief RSSRSS TwitterTwitter

Zwolle doneert € 200.000 aan hotelplan Librije

Jonnie en Thérèse Boer van het Zwolse topbedrijf De Librije krijgen 200.000 euro gedoneerd door de gemeente Zwolle. Het geld is bedoeld voor de bouw van een hotel. De gemeente wil met de donatie een teken van waardering geven aan het culinaire echtpaar.

Dat meldt DeStentor. De familie Boer verbouwt momenteel de oude gevangenis Het Spinhuis op het Noordereiland in Zwolle tot een luxe hotelrestaurant met kookschool.

‘We hebben gemeend een gebaar te moeten maken, om onze waardering te laten blijken voor wat deze ondernemers als particulieren voor de stad doen’, beargumenteert wethouder Emmy Witbraad de donatie.

De verbouwing van Het Spinhuis valt buiten andere subsidieregelingen. Volgens wethouder Witbraad is er sprake van een uniek project, waardoor er geen precedentwerking zou zijn.

   
 
 
Leo Verhoef  
  Boekhoudfraude gemeenten en provincies
  Dossiers
HomeWie is Leo VerhoefUw gemeente en provincieDossiersPersberichtenIn de media

Publicaties

Verwijzingen

CURSUS

Contact

Zwolle

Ook van de jaarrekeningen van gemeente Zwolle klopt niet veel. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerrd, is niet het werkelijke saldo en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie.
De rekeningen over 2000-2001 sloten met een voordelig saldo van € 7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 40 miljoen over. Er werd dus € 33 miljoen verzwegen.
De rekeningen over 2005-2006 sloten met een voordelig saldo van € 8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 71 miljoen over; genoeg om de hele OZB (2005 en 2006: € 53 miljoen) over die jaren terug te betalen aan de misleide belastingbetalers van Zwolle. Dat mochten die belastingbetalers blijkbaar niet weten. Vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers.
De gemeenteraad reageerde niet op de brieven van Leo Verhoef. Die liet het aan het college van b&w over om Leo Verhoef af te poeieren. Ook al veegt Leo Verhoef de vloer aan met de nonsens-reacties van het college, de gemeenteraad blijft doordutten en wenst niet in actie te komen. Als de gemeenteraad al reageert, is dat met : “Voor kennisgeving aangenomen”. Ach, het gaat toch maar over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 3,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 mei 2009. Een van de gemeenteraadsleden liet al de volgende dag weten dat ook de eigen accountant van de gemeente (Deloitte) inmiddels had erkend dat het werkelijke saldo van de opbrengsten en kosten inderdaad niet de in de jaarrekening genoemde € 2,7 miljoen was, maar inderdaad de door Leo Verhoef genoemde € 0,2 miljoen. Waarmee dus ook de eigen accountant erkende dat alle door Leo Verhoef in de afgelopen jaren onderzochte jaarrekeningen inderdaad fout waren en dat Leo Verhoef het steeds bij het rechte eind heeft gehad. Wat hiervan de verstrekkende gevolgen zijn, liet Leo Verhoef alle gemeenteraadsleden weten in zijn emailbericht aan hen van 19 mei 2009. Niemand reageerde. Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,3 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde € 17,6 miljoen aan opgegaan? (Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 27,2 miljoen had dus best ietsjes lager kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,3 miljoen over. Waar zijn nu de niet verantwoorde € 16,6 miljoen aan opgegaan? Verliezen op (te ambitieuze, te weinig doordachte?) bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2011.Inhoud dossier:- Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 26 mei 2011
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 9 juni 2010
Emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Zwolle dd. 19 mei 2009
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 18 mei 2009
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 6 mei 2008
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 3 juli 2007
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 20 juli 2006
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 28 februari 2003
Brief van gemeenteraad van Zwolle dd. 25 februari 2003
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 4 januari 2003
Brief van gemeenteraad van Zwolle dd. 19 december 2002
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 27 augustus 2002
Brief van college van b&w van Zwolle dd. 13 juni 2000
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 22 april 2000
Brief van college van b&w van Zwolle dd. 21 april 2000
Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 11 januari 2000
Terug > begin  
Dossier: Zwolle
Emailbericht dd. 19 mei 2009Leo Verhoef stuurde per email onderstaand bericht aan alle gemeenteraadsleden:
———————————————————————————

Aan de gemeenteraad(sleden) van gemeente ZwolleMet mijn emailbericht aan u van 18 mei jl. liet ik u weten dat de jaarrekening 2008 van gemeente Zwolle en de jaarrekeningen daarvoor al (ten minste) vanaf 2000 onbetrouwbaar zijn. Ik schreef u:
De jaarrekening 2008 van gemeente Zwolle is misleidend.
Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo van de baten en de lasten.
Er was in 2008 niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,7 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening voorhoudt, maar een voordelig saldo van slechts 0,2 miljoen euro.
Ook de weergave van de financiële positie klopt niet.
Ook de jaarrekeningen 2007 en daarvóór waren misleidend.
Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2005 opgelopen naar 56,6 miljoen euro!Mijn conclusie wat betreft de jaarrekening 2008 is inmiddels bevestigd door uw eigen accountant.
Een van uw mede-raadsleden, de heer Martijn van der Veen, liet mij weten:

De door u aangegeven EUR 200.000 is ook door de verantwoordelijk accountant gepresenteerd als het resultaat over 2008.Dit betekent dat wat ik in mijn brief van 18 mei jl. aan de gemeenteraad hierover schreef, hiermee bevestigd wordt:
Over de periode 2005-2008 werd een overschot gepresenteerd van E 11,7 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van E 68,3 miljoen. Een verschil derhalve van E 56,6 miljoen.De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2008 E 24,7 miljoen en zal in 2009 waarschijnlijk ook circa E 25 miljoen zijn.
De werkelijke overschotten van de jaren 2005-2008 waren in totaal E 68,3 miljoen en dus niet de als zodanig gepresenteerde E 11,7 miljoen, zo erkent nu dus ook uw eigen accountant. U heeft dus voor uw burgers in die jaren E 56,6 miljoen verzwegen.

Het betekent dat in de afgelopen jaren met onjuiste argumenten (beter gezegd: met leugen en bedrog) Onroerendezaakbelasting is opgelegd en geïncasseerd.

Dit betekent dat bijvoorbeeld de VVD, altijd al een tegenstander van de Onroerendezaakbelasting, nu zal eisen de Onroerendezaakbelasting van 2008 onmiddellijk geheel aan de bedrogen belastingbetalers terug te betalen en die van 2009 ook geheel over te slaan.
Het betekent dat het CDA en de ChristenUnie op grond van hun christelijke normen en waarden, waartoe behoort: “Gij zult niet liegen”, het met de VVD geheel eens zijn dat de onterecht geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk terugbetaald moet worden.
Het betekent dat alle gemeenteraadsleden die zich volksvertegenwoordiger voelen, er ook op zullen staan dat deze Onroerendezaakbelasting per ommegaand aan de burgers terugbetaald gaat worden.

Nu uw accountant heeft erkend dat de jaarrekening 2008 een foutief bedrag als saldo van opbrengsten en kosten noemde en daarmee dus ook dat de jaarrekeningen van voorgaande jaren fout waren, gaan alle gemeenteraadsleden met gevoel voor fatsoen, Leo Verhoef excuses aanbieden voor de wijze waarop ze met hem en zijn brieven van de afgelopen jaren (al vanaf 2000!) zijn omgegaan.

Nu uw accountant heeft erkend dat de jaarrekening 2008 een foutief bedrag als saldo van opbrengsten en kosten noemde, en daarmee dus ook dat de jaarrekeningen van voorgaande jaren fout waren, staat vast dat de accountantsverklaringen van de afgelopen jaren geheel ten onrechte goedkeurende verklaringen waren. Uw accountant gaat dus nu uit eigen beweging zijn ontslag aanbieden en alle ten onrechte aan u (en dus de gedupeerde belastingbetalers!) in rekening gebrachte bedragen terugbetalen!

Nu vast staat dat de jaarrekeningen van gemeente Zwolle fout zijn, staat ook vast dat bijvoorbeeld de jaarrekeningen van provincie Overijssel, waar zich hetzelfde voordoet, fout zijn. Dan staat dus ook vast dat de inwoners van Overijssel vanaf 2005 geheel onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting betaald hebben. U gaat u dus nu er sterk voor maken dat al die met leugen en bedrog onnodig geheven belasting geheel terugbetaald gaat worden aan de inwoners van Overijssel.

Het staat uiteraard vast dat alle betrokken gemeente- en provinciebestuurders van de afgelopen jaren die, ondanks de indringende brieven van Leo Verhoef over de boekhoudfraude bij gemeente Zwolle en provincie Overijssel, deze boekhoudfraude onverstoorbaar voortzetten, ogenblikkelijk aftreden en nooit meer hun gezicht laten zien in de publieke sector.

Ik verneem uw gevolgtrekkingen graag in de media, die hieraan ongetwijfeld uitgebreid aandacht zullen schenken.

U vindt heel veel meer over “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” op http://www.leoverhoef.nl
U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van gemeente Zwolle en provincie Overijssel op de website in de lijst “Uw gemeente en provincie” in de linker (rode) kolom.

Mijn brief van 18 mei jl. en mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Zwolle vindt u op de website in “Dossier: Zwolle” in de rechter (blauwe) kolom. In “Dossier: Overijssel” vindt u de overeenkomstige informatie wat betreft de misleidende jaarrekeningen van de provincie.

Graag was ik u van dienst.

Vriendelijke groet,
drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670

woensdag 3 augustus, 2011

 

Crisis bij Flevolandse daklozenopvang

De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit 'afgeladen vol'. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van...

22.12.09 1 reactie

De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit ‘afgeladen vol’. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van het Leger des Heils maandag. ‘Het is echt crisis’.
Extra mensen
Het Leger des Heils heeft het aantal plekken al uitgebreid van twaalf naar twintig, maar dat is nog altijd niet voldoende. Het Leger des Heils heeft extra mensen opgeroepen zodat iedereen die aanklopt, kan worden opgevangen. Alleen in Almere en Lelystad is een opvang, de andere plaatsen in de provincie sturen mensen door naar deze twee gemeenten.
 
 
 

De Kleine Gids Kinderopvang 

  Handzame wegwijzer voor iedereen die snel thuis wil raken in de kinderopvang. 
Ouders, aanbieders en beroepskrachten in de kinderopvang hebben veel vragen over de toepassing van alle regels. De Kleine Gids Kinderopvang geeft stap voor stap uitleg over de meest voorkomende situaties in de kinderopvang.

Bestel de Kleine Gids Kinderopvang

 

Reacties

R.Donker ervaringsdeskundige daklozen 05.08.10 14:45

Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidscoflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996.
Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar iid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten.
Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden.
Ik heb daar een jaar verbleven na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding.
Nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en heb daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterd en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wil opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwole die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken.
maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven.
Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland.
En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid.
Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc.
Ik ben nu 55 jaar en verblijf zonder echte vooruitzichten al 22 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening.
Zwaar gesubsidieerd!

10871

Anaconda15

Deurwaarders zorgplicht gemeente na ontruiming

donderdag 17 februari 2011

Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg

Minima moeten eigen groenten verbouwen

ST_14-15_Schuldhulpverlening_daklozen

Zwolle armoedevrij

E-hulpverlening-aan-zwerfjongeren-MvR-LS

 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s