De “Rijksoverheid” en de firma list&bedrog daar waar gemeentes boekhoudkundige fraudes plegen en de burgers onevenredig zwaar belasten en hun het recht op leven ontnemen.

Hoge Raad beslist dat ID-kaart gratis verstrekt moet worden

vrijdag 09 september 2011 18:05
E-mailadres
15
Hoge Raad beslist dat ID-kaart gratis verstrekt moet worden
Volgens de Hoge Raad weegt het algemeen belang van een ID-kaart zwaarder dan het privébelang.Volgens de Hoge Raad weegt het algemeen belang van een ID-kaart zwaarder dan het privébelang.
Rijksoverheid loopt 80 miljoen euro per jaar mis
REGIO – De Hoge Raad bepaalde vrijdagochtend dat gemeenten een identiteitskaart voortaan gratis moeten verstrekken. Ze mogen daarvoor geen leges meer rekenen. Dit omdat burgers volgens de raad tegenwoordig een identiteitskaart in de meeste gevallen gebruiken om zich te identificeren en veel minder vaak voor privédoeleinden. Daarmee is het belang van de overheid bij de kaart groter dan het belang van de burger. De uitspraak van de raad ligt in lijn met de beslissing van het hof van ‘s-Hertogenbosch vorig jaar over hetzelfde onderwerp. Het betekent een financiële strop voor gemeenten, die hierdoor jaarlijkse vele tienduizenden euro’s aan inkomsten mislopen.
Iemand is verplicht zich te identificeren als hij gaat werken of een uitkering aanvraagt. Ook als je een bankrekening wil openen of wil gaan stemmen is een identiteitskaart verplicht. In al deze situaties is het voorkomen van fraude de reden voor identificatie. Het enige privébelang voor het aanschaffen van een identiteitskaart is om binnen de Europese Unie te mogen reizen. Het gerechtshof is van mening dat het overheidsbelang, en dus het algemeen belang, bij een identiteitskaart voorop staat. De gemeente mag alleen een vergoeding vragen voor diensten die in overheersende mate het belang van een individuele burger dienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een rijbewijs of een paspoort. Ook met die documenten kunnen mensen voldoen aan de identificatieplicht, maar met een rijbewijs mag je autorijden en een paspoort is een wereldwijd erkend reisdocument. De Hoge Raad erkent dat ook de identiteitskaart als reisdocument kan dienen, maar slechts binnen de Europese Unie. Of de aanvrager de kaart daarvoor gaat gebruiken is volgens de raad niet objectief vast te stellen.
Financiële strop
De uitspraak van de Hoge Raad betekent een financiële strop voor gemeenten. Zo loopt de gemeente Landerd, die per jaar bijna tweeduizend identiteitskaarten verstrekt, straks op jaarbasis zo’n 85.000 euro mis. De gemeente Oss, die jaarlijks gemiddeld zesduizend ID-kaarten afgeeft, krijgt door de maatregel ruim tweeëneenhalve ton per jaar minder binnen. Staatssecretaris Ank Bijleveld zei vorig jaar dat een gratis verstrekking van identiteitskaarten de rijksoverheid volgens een eerste schatting tachtig miljoen aan leges kost. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt de uitspraak te bestuderen en zal op zeer korte termijn met de minister van Binnenlandse Zaken overleggen.
 
NRC.NL
    
<:SECTION>

<:ARTICLE>

 

Vanaf morgen toch weer betalen voor id-kaart

 
 
 
 
 

Binnenland

 

De aanvraag van een identiteitskaart kost vanaf morgen toch weer geld. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) past daarvoor met een spoedwet de regels aan. Dat meldt zijn woordvoerder aan persbureau Novum. Mensen die al een kaart hebben aangevraagd krijgen hem nog wel gratis.

De Hoge Raad bepaalde eerder deze maand dat gemeenten geen leges mogen vragen voor de identiteitskaart, omdat aanvragers er te weinig belang bij hebben. Sindsdien was de kaart gratis. Het oordeel zorgde voor een stormloop bij gemeenten, die inwoners in een aantal gevallen opriepen te wachten met de aanvraag.
Het wetsvoorstel van minister Donner repareert het gebrek aan grondslag voor de legesheffing door in de wetgeving op te nemen dat er betaald moet worden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal het met terugwerkende kracht gelden. Zolang die procedure loopt moet aanvragers van een id-kaart gewoon weer betalen.
 

 

Zuid-Holland 'bankiert'
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEZuid-Holland ‘bankiert’

Nieuws

Achtergrond

Chronologie

Documenten

 

Links

 

‘Toezicht op Z-Holland schoot tekort’Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 8 OKT. Het toezicht van het betrokken ministerie op de financiële gang van zaken bij de provincie Zuid-Holland heeft aanzienlijke tekortkomingen gekend. Dat beaamde minister Peper (Binnenlandse Zaken) gisteren in een overleg met de Tweede Kamer over de zogeheten Ceteco-affaire, daags na het aftreden van commissaris van de koningin Leemhuis-Stout (VVD) en de gedeputeerde Heijkoop (CDA).

Met die constatering van de bewindsman nam de Tweede Kamer gisteren in meerderheid genoegen.In antwoord op schriftelijke vragen had Peper eerder al aangegeven dat door de wijziging van de Provinciewet in 1994 zijn ministerie gedwongen was het reilen en zeilen van de provincie op grotere afstand gade te slaan dan voordien gebruikelijk was. Dat neemt volgens de bewindsman echter niet weg dat achteraf bezien de verantwoordelijke ambtenaren op Binnenlandse Zaken te goedgelovig zijn geweest en te weinig assertief, nadat van het ministerie van Financiën waarschuwingen waren gekomen van een exploderende leningenportefeuille van het hevig bankierende Zuid-Holland. De betrokken ambtenaren op het departement van Binnenlandse Zaken waren dan ook door de provincie, die bij herhaling heeft gesteld dat er niet risicovol gehandeld werd gehandeld, op het verkeerde been gezet, aldus Peper. Daar kwam bij dat het ministerie nooit is wakker geschud door de huisaccountant van de provincie, Ernst & Young, die volgens Peper “elk jaar hetzelfde schreef”. Op instigatie van de VVD hebben alle fracties van de Provinciale Staten van Zuid- Holland het college van gedeputeerden woensdag gevraagd te onderzoeken of het accountantskantoor daarvoor tuchtrechtelijk of civielrechtelijk kan worden vervolgd.

De minister kondigde gisteren aan dat Zuid-Holland voorlopig scherp in de gaten zal worden gehouden. De affaire rond de bankierende provincie Zuid-Holland vormt volgens Peper wel “een leereffect van jewelste” voor het hele openbaar bestuur in Nederland. Het kabinet stuurt binnenkort het wetsvoorstel over de financiering van de lagere overheden, waarover Raad van State inmiddels advies heeft uitgebracht, naar de Tweede Kamer. De wet verbiedt uitdrukkelijk het risicovol beleggen door provincies en gemeenten.

“Uitleg geld op buitenlandse bank”

Dagelijks provinciebestuurder Toine Poppelaars zegt toe op papier te zetten hoe de provincie er toe is gekomen om vijf miljoen euro bij een buitenlandse bank te parkeren.Dat zei hij vrijdag in de vergadering van Provinciale Staten.

Dagelijks provinciebestuurder Toine Poppelaars zegt toe op papier te zetten hoe de provincie er toe is gekomen om vijf miljoen euro bij een buitenlandse bank te parkeren.

Dat zei hij vrijdag in de vergadering van Provinciale Staten. De miljoenen waren ondergebracht bij de Amerikaanse bank Lehman Brothers en dat bedrag zou in 2013 aangroeien tot 9,5 miljoen.

De bank ging failliet door de crisis op de financiële markt. Zeeland krijgt het geld terug op de langere termijn

 
Leo Verhoef volg de ontwikkelingen >> NIEUW(S)
  Boekhoudfraude gemeenten en provincies  
     
HomeWie is Leo VerhoefUw gemeente en provincie

Dossiers

Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

CURSUS

Contact

Het knoeiwerk van het accountantsberoep
in gemeente- en provincieland is ongelofelijkBoekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag


Met de verzwegen miljoenen had hier en daar

de OZB geheel overgeslagen kunnen worden.

“Zo’n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard.
 Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over”
 (Ombudsman de Volkskrant 7 november 1999)

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij veel gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants. Bij Amsterdam gaat het bijvoorbeeld inmiddels om ruim 3,7 miljard euro (periode 1998-2010), bij Rotterdam om 230 miljoen euro (periode 1998-2010), en bij Den Haag om 440 miljoen euro (periode 1997-2010). De slachtoffers zijn de belastingbetalers. Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam. In ieder geval waren de vele verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten totaal overbodig. Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer.


Veel gemeenten leggen onnodig Onroerendezaakbelasting op

Gemeenten hebben sinds enige jaren de vrijheid zelf jaarlijks de hoogte van de Onroerendezaakbelasting te bepalen. Toenmalig minister Ter Horsthad er alle vertrouwen in dat gemeentebesturen niet méér Onroerendezaakbelasting zouden opleggen dan nodig is. Zij had er ook alle vertrouwen in dat gemeenteraden daar een goede controle op zouden uitoefenen. Echter, als voormalige burgemeester van Nijmegen en wethouder van Amsterdam had ze beter moeten weten. (Opvallend: Amsterdam hief vanaf 1998 geheel onnodig OZB.)
Onderzoek wijst uit dat veel gemeenten de afgelopen jaren Onroerendezaakbelasting hebben opgelegd en verhogingen hebben doorgevoerd die geheel of ten dele niet nodig waren om de gemeente uit de rode cijfers te houden. Alle gemeenteraden lieten het in deze gevallen afweten.
Het is opvallend dat nagenoeg alle betreffende gemeentebesturen de situatie dat de Onroerendezaakbelasting geheel of ten dele onnodig was opgelegd,in de gemeentelijke jaarrekeningen maskeerden door een verkeerde voorstelling te geven van de overschotten. Het is opvallend dat, hoewel alle gemeenteraden van de boekhoudfraude op de hoogte waren gebracht, geen enkele gemeenteraad passende maatregelen hiertegen nam.De slachtoffers zijn de belastingbetalers, die teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelastingbetaalden.


Veel provincies leggen onnodig Motorrijtuigenbelasting op

Een belangrijk deel (ongeveer 40%) van uw Motorrijtuigenbelasting gaat naar uw provincie. De zogenoemde opcenten Motorrijtuigenbelasting. En wat doen die provincies met dat geld? Meestal voor een deel, soms voor een groot deel, en soms zelfs helemaal niets! Oppotten dus!
Onderzoek wijst uit dat verschillende provincies de afgelopen jaren opcenten Motorrijtuigenbelasting hebben opgelegd en verhogingen hebben doorgevoerd die grotendeels of zelfs geheel niet nodig waren om de provincie uit de rode cijfers te houden. Provincies Groningen en Overijssel maakten het helemaal bont: provincie Groningen incasseerde in 2006, 2007, 2008 en 2009 geheel onnodig de opcenten, provincie Overijssel incasseerde in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 geheel onnodig de opcenten. Het is opvallend dat nagenoeg alle betreffende provinciebesturen de situatie dat de opcenten Motorrijtuigenbelasting geheel of ten dele onnodig waren opgelegd, in de provinciale jaarrekeningen maskeerden door een verkeerde voorstelling te geven van de overschotten.
Het is opvallend dat, hoewel alle Provinciale Staten van de boekhoudfraude op de hoogte zijn gebracht, geen van de Provinciale Staten passende maatregelen hiertegen nam. De slachtoffers zijn de belastingbetalers die teveel of zelfs geheel onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting betaalden.


Gemeenten die in de afgelopen drie of meer jaren stelselmatig te hoge saldi van baten en lasten presenteerden …
(“Griekse” jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten)

Het is een misverstand te denken dat “Griekse” jaarrekeningen zich alleen bij de Griekse overheid voordoen. Ook Nederlandse overheden maken zich er volop aan schuldig.
Er zijn gemeentebesturen die (soms jaren achtereen) stelmatig hogere saldi van opbrengsten en kosten presenteren dan de werkelijke. Sommige presenteren zelfs stelselmatig overschotten terwijl er in werkelijkheid sprake is van “rode cijfers”, tekorten dus. Verschillende gemeenten werken zich dus langzaam maar zeker “in de vernieling” zonder dat de gemeenteraad dat in de gaten heeft.


Een sprookje:    
“De nieuwe kleren van de keizer”    
Lees verder >…    

Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie met miljarden euro’s

Veel gemeenten en provincies kregen de afgelopen jaren veel meer geld binnen dan zij uitgaven. Zij roomden daarmee de nationale economie af, terwijl stimulering van de economie gewenst was. Met boekhoudfraude verhulden zij dat. Onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef heeft uitgewezen dat het om miljarden euro’s gaat. In de slechte economische situatie van de afgelopen jaren hebben veel gemeenten ieder jaar de OZB verhoogd, vaak met percentages die hoger waren dan de inflatie, terwijl dat niet nodig was.Verschillende gemeenten hebben zelfs OZB geheven terwijl de hele OZB niet nodig was om financieel rond te komen. De drie grote gemeenten hielden in de afgelopen circa twaalf jaar zo’n 6,6 miljard euro over. Zij deden het in hun jaarrekeningen voorkomen of dat circa 2,3 miljard euro was. (Wat op zichzelf al uiterst merkwaardig is, want waarom zouden deze gemeenten zoveel geld moeten overhouden?)
De gemeenteraden van deze drie gemeenten zijn al jaren achtereen door Leo Verhoef gewaarschuwd, maar weigerden om in te grijpen. Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij verreweg de meeste andere gemeenten en provincies. Daarmee zit de grootste boekhoudfraude die zich ooit in Nederland heeft voorgedaan, niet bij het bedrijfsleven, maar bij de overheid zelf.


Uw gemeente en provincie

Leo Verhoef ontdekte inmiddels van alle gemeenten en provincies welke bedragen zij voor hun inwoners verzwegen hebben. Amsterdam verzweeg circa 3,7 miljard euro voor haar inwoners en voorkwam daarmee dat de inwoners zouden ontdekken dat zij al jaren lang onnodig OZB betaalden. Hoe zit het met uw eigen gemeente en provincie? Bekijk het in de uitgebreide lijst met schokkende bevindingen.


Nederland-Fraudeland houdt niet op bij de gemeentegrenzen

Het is een misverstand te denken dat boekhoudfraude alleen in het bedrijfsleven zou voorkomen. Het verschil is dat in het bedrijfsleven boekhoudfraude wordt aangepakt. Lees eens hoe gemeenteraden reageren op de waarschuwingen van Leo Verhoef. Lees hoe gemeenteraden niets met de waarschuwingen van Leo Verhoef (willen) doen. Want, ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers, vinden ze. Lees de uiterst bedroevende ver onder de maatse reacties zonder inhoud van gemeenteraden en colleges van b&w op de brieven van Leo Verhoef. Als ze al reageren met iets anders dan “voor kennisgeving aangenomen”, of “uw toon staat ons niet aan” van het Amsterdamse gemeentebestuur. Verbijsterend!

Bekijk bijvoorbeeld: Dossier: Amsterdam
Dossier: Den Haag
Dossier: Eindhoven
Dossier: Haarlem
Dossier: ‘s-Hertogenbosch
Dossier: Rotterdam
Dossier: Utrecht (gem)

Veel andere gemeenten en provincies doen het niet anders.


Accountant (Deloitte) bevestigt conclusies van Leo Verhoef

De accountant van gemeente Zwolle (Deloitte) heeft erkend dat de conclusies van Leo Verhoef over een misleidende presentatie van het saldo van de opbrengsten en kosten in de jaarrekening 2008 van de gemeente correct zijn en heeft ook erkend dat wat Leo Verhoef als werkelijk saldo van opbrengsten en kosten aangeeft, volkomen juist is. Daarbij erkent de accountant dat hij heeft gefaald, en dat hij heeft gefaald bij eerdere jaarrekeningen, en dat zijn kantoor Deloitte heeft gefaald bij al die andere jaarrekeningen van gemeenten en provincies, en dat al die andere accountants van al die andere accountantskantoren hebben gefaald, en dat … etc., etc., etc., wie al niet gefaald heeft.
Toen dit bleek, waren natuurlijk in Zwolle de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of niet?


CBS bevestigt conclusies van Leo Verhoef

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert dat gemeenten in de afgelopen jaren miljarden euro’s hebben overgehouden. Deze constatering is een bevestiging van de conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef op grond van zijn jarenlange onderzoek naar de jaarrekeningen van gemeenten. Het CBS bevestigt hiermee ook dat, ondanks dat veel gemeenten, waaronder alle grote gemeenten, officieel in hun jaarrekeningen kleine overschotten (of tekorten) presenteerden, zij in werkelijkheid miljarden euro’s hebben overgehouden.

Het CBS bevestigt met zijn conclusies ook de conclusies van Leo Verhoef dat deze gemeenten onnodig Onroerendezaakbelasting hebben opgelegd en geïncasseerd.


Rekenkamer Amsterdam bevestigt dat gemeentebestuur loog over overschot 2005

In de jaarrekening over 2005 presenteerde het Amsterdamse gemeentebestuur een overschot van 45 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toonde al jarenlang aan dat in de Amsterdamse jaarrekeningen een verkeerd saldo van de baten en de lasten wordt gepresenteerd. Leo Verhoef toonde aan dat het werkelijke overschot in 2005 niet 45 miljoen euro bedroeg, maar 208 miljoen. Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Amsterdamse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de Amsterdamse gemeenteraad zegt in zijn brief dd. 2 juni 2006 (zie: “Dossier: Amsterdam“) over de beweringen van Leo Verhoef dat het overschot van 2005 inderdaad de door Leo Verhoef berekende 208 miljoen euro bedraagt. Dit zet de noodzaak van de in 2005 van de Amsterdamse burgers geheven OZB van 172 miljoen euro in een merkwaardig daglicht.
Toen dit bleek, waren natuurlijk in Amsterdam de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of niet?


Rotterdamse Rekenkamer bevestigt dat gemeentebestuur loog over overschot 2004

Ook de Rotterdamse Rekenkamer erkent het gelijk van Leo Verhoef.
In de jaarrekening over 2004 presenteerde het Rotterdamse gemeentebestuur een overschot van 104 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toonde al jarenlang aan dat in de Rotterdamse jaarrekeningen een verkeerd saldo van de baten en de lasten wordt gepresenteerd. Leo Verhoef toonde aan dat het werkelijke overschot in 2004 niet 104 miljoen euro bedroeg, maar 152 miljoen. Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Rotterdamse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de Rotterdamse gemeenteraad zegt in zijn rapport over de kwaliteiten van de jaarrekening (zie: “Dossier: Rotterdam“) dat het voordelig saldo inderdaad de door Leo Verhoef berekende 152 miljoen euro bedraagt. Dit zet de noodzaak van de in 2004 opgelegde aanslagen OZB van 200 miljoen euro in een merkwaardig daglicht.

Toen dit bleek, waren natuurlijk in Rotterdam de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of niet?


Rotterdamse Commissie Onderzoek Rekening kan niet ontkennen dat Leo Verhoef gelijk heeft

De Rotterdamse Commissie Onderzoek Rekening heeft de bevindingen van Leo Verhoef over de misleidende jaarrekeningen van Rotterdam onderzocht en kan niet ontkennen dat Leo Verhoef volkomen gelijk heeft. De COR verbaast zich hogelijkst over alle controles (inclusief die van de accountant) die hadden plaatsgehad en dus allemaal waardeloos zijn gebleken.


Dordrechtse Rekenkamer bevestigt conclusies van Leo Verhoef over foute cijfers 2003 en 2004

In de jaarrekening over 2004 presenteerde het gemeentebestuur van Dordrecht een overschot van 17,4 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toonde aan dat het overschot in 2004 in werkelijkheid 16,0 miljoen bedroeg. Eerder toonde hij aan dat het overschot in de jaarrekening 2003 van 94,2 miljoen in werkelijkheid 66,3 miljoen euro was. In de jaren 2000-2002 liet de jaarrekening steeds een kleiner overschot zien dan het werkelijke. De boekhoudfraude over de jaren 2000-2004 bedraagt volgens Leo Verhoef ruim 160 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Dordrechtse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de gemeenteraad zegt in zijn rapport over de jaarrekening 2004
(zie: “Dossier: Dordrecht“) dat de saldi over 2003 en 2004 inderdaad de door Leo Verhoef berekende 66,3 miljoen respectievelijk 16,0 miljoen euro euro bedragen. De boekhoudfraude van inmiddels ruim 160 miljoen euro zet de noodzaak van de in 2004 geheven OZB van 21,7 miljoen euro in een merkwaardig daglicht. Met de verzwegen 160 miljoen kan de OZB met gemak enige jaren overgeslagen worden.
Toen dit bleek, waren natuurlijk in Dordrecht de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of niet?


Prof. J.H. Blokdijk RA bevestigt conclusies van Leo Verhoef

Prof. Hans Blokdijk, registeraccountant, emeritus-hoogleraar Accountantscontrole, bevestigt de conclusies van Leo Verhoef. In OverheidsManagement van maart 2004 schrijft Hans Blokdijk:
“… onder volksvertegenwoordigers en burgers heerst hier en daar onvrede. Er woedt zelfs een soort veenbrand, aangestoken door de accountant Leo Verhoef. Het kernpunt betreft de bepaling in art. 27 CV95 dat de rekening van baten en lasten de omvang van alle baten en lasten moet weergeven. Verhoef toont telkens weer aan dat gemeenten en provincies hiertegen op grote schaal zondigen.”


Tuchtraad Accountants erkent boekhoudfraudes maar spreekt accountants desondanks vrij

Een negental accountants is door de Raad van Tucht voor Accountants vrijgesproken ondanks medewerking aan omvangrijke boekhoudfraudes. Het ging om boekhoudfraudes bij verschillende gemeenten en provincies. In alle betreffende gevallen erkende de Raad van Tucht dat er sprake was van het verzwijgen van omvangrijke bedragen en dus van misleidende jaarrekeningen. Als motivering voor de vrijspraak stelde de Raad van Tucht dat het verzwijgen van omvangrijke bedragen aan ontvangsten en uitgaven en het presenteren van een onjuist saldo van ontvangsten en uitgaven door gemeenten en provincies blijkbaar niet ongebruikelijk is en daarom toelaatbaar zou zijn. Verbijsterend!


Tuchtzaken tegen accountants

Leo Verhoef heeft in een aantal representatieve gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies de betreffende accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants en – in hoger beroep – bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De uitspraken tot nog toe van de Raad van Tucht en het College van Beroep zijn ronduit verbijsterend. Broddelwerk! Juridisch geblunder van de bovenste plank! Tot op heden gingen alle accountants steeds vrijuit. Verbijsterend!


SC (Staatscourant) (4 februari 2009)
‘De misstand is veel breder dan knoeien met cijfers’

Lees ook de opmerkingen van Leo Verhoef bij dit artikel in SC


Ondernemen! (december 2008)
“Het is een knoeiboel”

“Accountant Leo Verhoef beschuldigt gemeenten en provincies van boekhoudfraude. Veel gemeenten en provincies houden ieder jaar meer geld over dan de burger wordt verteld.”
“Leo Verhoef: Eigen belang, belang van vriendjes, partijbelang, zeg het maar …”


de BOVAGkrant (9 november 2007)
“Klokkenluider Verhoef vecht jaarrekeningen aan”

“Van talloze gemeenten en provincies klopt de jaarrekening niet. Belastingen als OZB en mrb worden daarom vaak onterecht geheven. … de politiek houdt zich stokdoof”


Panorama (1 februari 2006)
“Belazerd waar u bij staat”

“Via boekhoudkundige trucs houden gemeenten miljarden voor u verborgen. U mag niet weten hoe rijk zij zijn. U mocht eens vraagtekens zetten bij al die steeds hogere heffingen! Registeraccountant Leo Verhoef stelt deze misstand al jaren aan de kaak.”


Vrij Nederland (2 maart 2002)
“Gemeenten verbergen miljarden”

“De dertig grote steden hebben het boekjaar 2000 afgesloten met een positief resultaat van ruim 700 miljoen gulden (319 miljoen euro). Aardig, maar je bent geneigd te denken dat het geen vetpot is. Totdat je dieper in de cijfers duikt. Dan blijkt dat het resultaat in werkelijkheid bijna het zevenvoudige was: meer dan vier en een half miljard gulden (ruim twee miljard euro). Geen kleine afrondingsfoutjes dus, maar listig verborgen winst…
Emeritus hoogleraar accountantscontrole Hans Blokdijk bevestigt dat de handelwijze van de G30-gemeenten niet deugt…
Volgens kamerlid Hindriks staat de plaatselijke democratie op het spel: ‘Gemeenteraadsleden … hebben recht op een goed jaarverslag. Maar ze worden ronduit belazerd.’
Amsterdam hield meer dan anderhalf miljard gulden aan baten buiten de rekening. Daar steekt de OZB-opbrengst schril bij af: 276 miljoen gulden…
Deze bevindingen stellen één passage die in geen van de jaarverslagen ontbreekt in een bedenkelijk daglicht. Dat is de zogenaamde accountantsverklaring. … Het roept de verdenking op dat het keurmerk in de onderzochte gevallen ten onrechte is toegekend … ook in Nederland zien de accountants allerlei vormen van creatief boekhouden door de vingers.”


de Volkskrant (7 november 1999)

De Ombudsman:
“Een accountant stelt … dat de financiële verantwoording bij overheden een puinhoop is … Zo’n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard. Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over …
… en nog weet de lezer niet hoe het zit”

Lees verder >…

10 jaar later (december 2009)
“… en nog weet de lezer niet hoe het zit”

Lees verder >…


Koninklijk NIVRA probeert Leo Verhoef monddood te maken, maar moest erkennen dat hij wèl gelijk heeft

Het Koninklijk NIVRA, de organisatie van registeraccountants, weet al jaren van de misstand dat veel accountants volkomen ten onrechte toch goedkeurende accountantsverklaringen bij deze misleidende jaarrekeningen geven. Al jarenlang weigert het bestuur van het Koninklijk NIVRA er met Leo Verhoef over te praten. Zelfs doet het bestuur alleen maar verwoede pogingen hem monddood te maken. Desondanks moest het bestuur van het NIVRA in zijn reactie van 10 maart 2006 erkennen: “… wat betreft Verhoef: zijn kritiek was terecht …”.


Justitie negeert boekhoudfraude bij overheid

Justite weigert boekhoudfraude bij de overheid aan te pakken. Leo Verhoef deed in circa 20 gevallen bij Justitie aangifte van valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’). Het gaat om boekhoudfraude bij gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, Haaarlemmermeer, Oss, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Zaanstad, en provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro. De boekhoudfraude bij bijvoorbeeld Ahold, waar Justitie wèl tot strafvervolging is overgegaan, verbleekt erbij.
Leo Verhoef voerde hierover een uitvoerige correspondentie met het College van procureurs-generaal.


Wat weten onze ministers ervan? Heel veel!

Lees hoe (toenmalig) minister Zalm (en zijn voorgangers) van deze ongekende boekhoudfraudes en het gebrekkig functioneren van accountants al jaren weet heeft, maar zich er steeds voor wegdraait, laat staan de misstand aanpakt.
Lees hoe minister Zalm er wèl voor zorgt dat hij zelf inzicht krijgt in de verzwegen bedragen.

Lees hoe (toenmalig) minister Donner al jarenlang weet heeft van de ongekende boekhoudfraudes, weet heeft van het ongelofelijke geknoei en onwil van het Openbaar Ministerie in de behandeling van de daarover ingediende aangiften en niet wil ingrijpen.

Lees hoe (toenmalig) minister Remkes (en zijn voorgangers) de kwestie van de ongekende boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies steeds met veel omhaal van niet relevante woorden ontweek. Lees hoe minister Ter Horst zelf leiding gaf aan de boekhoudfraude bij gemeente Nijmegen.

Lees hoe de (toenmalige) minister van Bestuurlijke Vernieuwing de gekozen burgemeester veel belangrijker vindt dan een integere overheid.

Mede dankzij hun ontwijkend gedrag en onwil kan deze misstand bestaan.


Tekortschietende pers

“Een accountant stelt naar aanleiding van de gewraakte bankiersactiviteiten van de provincie Zuid-Holland op de opiniepagina Forum van 25 oktober dat de financiële verantwoording bij overheden een puinhoop is en dat accountantskantoren daaraan meewerken. Zo’n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard. Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over …”, aldus de Ombudsman van de Volkskrant in de Volkskrant van 7 november 1999.
Ook nadien heeft Nederland er vrijwel niets over gehoord of gelezen. Zeker geen uiteenzetting over waar het nou echt om gaat. Een zwaar tekortschietende pers dus.


PersberichtenLeo Verhoef bestookte de pers in de afgelopen jaren met tientallen persberichten over de door hem aangetroffen misstanden. De pers liet het ruimschoots liggen. Niet belangrijk genoeg, blijkbaar.
Bekijk de belangrijkste persberichten van de afgelopen jaren die de pers heeft laten liggen.

Copyight/auteursrechten
Iedereen wordt aangemoedigd om gegevens over te nemen uit deze website.
Ik verzoek u dringend, wanneer u dat doet,
dat zorgvuldig te doen
en duidelijk naar www.leoverhoef.nl te verwijzen.

Leo Verhoef


Strafzaken

Strafzaken

Openbaar
Ministerie


Toezicht

AFM


Accountants

NIVRA

Tuchtzaken


Politiek

Min. van
Binnenlandse
Zaken

Min. van
Bestuurlijke Vernieuwing

Min. van
Financiën

Min. van
Justitie

Tweede
Kamer


Belangenbehartigers

ANWB

BOVAG

Consumenten-
bond

Vereniging
Eigen Huis


Gemeenten
Provincies

Aa en Hunze

Aalburg

Aalsmeer

Aalten

Abcoude

Achtkarspelen

Albrandswaard

Alkmaar

Almelo

Almere

Alphen aan den Rijn

Alphen-Chaam

Ameland

Amersfoort

Amstelveen

Amsterdam

Apeldoorn

Arcen en Velden

Arnhem

Assen

Asten

Baarle-Nassau

Baarn

Barendrecht

Barneveld

Bedum

Beek

Beemster

Beesel

Bergen (NH)

Bergen op Zoom

Berkelland

Bernheze

Bernisse

Best

Beuningen

Binnenmaas

Bladel

Blaricum

Boarnsterhim

Bodegraven

Bolsward

Borger-Odoorn

Borne

Borsele

Boskoop

Boxmeer

Breda

Breukelen

Brielle

Bronckhorst

Brummen

Brunssum

Bunnik

Bunschoten

Buren

Bussum

Capelle
a.d. IJssel

Coevorden

Cranendonck

Cromstrijen

Cuijk

Culemborg

Dalfsen

Dantumadiel

De Bilt

Delft

Delfzijl

Den Haag

Den Helder

De Ronde Venen

Deventer

De Wolden

Diemen

Dinkelland

Doesburg

Doetinchem

Dongen

Dordrecht

Drechterland

Drenthe

Drimmelen

Dronten

Druten

Echt-Susteren

Edam-Volendam

Ede

Eemnes

Eemsmond

Eersel

Eijsden

Eindhoven

Elburg

Emmen

Enkhuizen

Enschede

Epe

Ermelo

Etten-Leur

Flevoland

Franekeradeel

Friesland

Geertruidenberg

Gelderland

Geldermalsen

Geldrop-
Mierlo

Gemert-Bakel

Giessenlanden

Gilze en Rijen

Goedereede

Goes

Goirle

Gorinchem

Gouda

Grave

Groesbeek

Groningen
(gem)

Groningen
(prov)

Gulpen-Wittem

Haaksbergen

Haaren

Haarlem

Haarlem-
mer
meer

Halderberge

Hardenberg

Harderwijk

Hardinxveld-
Giessendam

Haren

Harenkarspel

Harlingen

Hattem

Heemskerk

Heemstede

Heerenveen

Heerhugowaard

Heerlen

Heeze-Leende

Heiloo

Helden

Hellendoorn

Hellevoetsluis

Helmond

Hengelo

‘s-Hertogenbosch

Heusden

Hillegom

Hilvarenbeek

Hilversum

Hof van Twente

Hoogeveen

Hoogezand-
Sappemeer

Hoorn

Houten

Huizen

Hulst

IJsselstein

Kaag en Braassem

Kampen

Kapelle

Katwijk

Kerkrade

Koggenland

Kollumerland

Krimpen aan de IJssel

Laarbeek

Landgraaf

Landsmeer

Langedijk

Lansingerland

Laren

Leeuwarden

Leiden

Leiderdorp

Leidschendam-
Voorburg

Lelystad

Lemsterland

Leudal

Leusden

Liesveld

Limburg

Lisse

Lith

Lochem

Loenen

Loon op Zand

Lopik

Losser

Maarssen

Maasbree

Maasdriel

Maasgouw

Maastricht

Margraten

Medemblik

Meerssen

Menaldumadeel

Meppel

Middelburg

Midden-
Delfland

Midden-Drenthe

Mill en St.Hubert

Moerdijk

Montferland

Montfoort

Mook en Middelaar

Moordrecht

Muiden

Naarden

Neder-Betuwe

Nederlek

Niedorp

Nieuwegein

Nieuwkoop

Nijefurd

Nijkerk

Nijmegen

Noord-Beveland

Noord-Brabant

Noordenveld

Noord-Holland

Noordoostpolder

Noordwijkerhout

Nunspeet

Nuth

Oegstgeest

Oirschot

Oisterwijk

Oldambt

Oldebroek

Oldenzaal

Olst-Wijhe

Onderbanken

Oosterhout

Oostflakkee

Oost Gelre

Ooststellingwerf

Opmeer

Opsterland

Oss

Oud-Beijerland

Oude IJsselstreek

Ouder-Amstel

Overbetuwe

Overijssel

Papendrecht

Pekela

Pijnacker-
Nootdorp

Purmerend

Putten

Raalte

Reeuwijk

Reimerswaal

Renkum

Reusel-
deMierden

Rheden

Rhenen

Ridderkerk

Rijnwaarden

Rijssen-Holten

Rijswijk

Roerdalen

Roermond

Roosendaal

Rotterdam

Rozenburg

Rucphen

Schagen

Scherpenzeel

Schiedam

Schijndel

Schoonhoven

Schouwen-
Duiveland

Sevenum

Simpelveld

Sint Anthonis

Sint-
Michielsgestel

Sint-Oedenrode

Sittard-Geleen

Sliedrecht

Slochteren

Sluis

Smallingerland

Sneek

Soest

Someren

Son en Breugel

Spijkenisse

Stadskanaal

Staphorst

Stede Broec

Steenbergen

Steenwijkerland

Stichtse Vecht

Strijen

Terneuzen

Texel

Teylingen

Tholen

Tiel

Tilburg

Tubbergen

Twenterand

Tynaarlo

Tytsjerksteradiel

Ubbergen

Uden

Uitgeest

Uithoorn

Urk

Utrecht (gem)

Utrecht (prov)

Utrechtse Heuvelrug

Valkenburg

Valkenswaard

Veendam

Veenendaal

Veere

Veghel

Veldhoven

Velsen

Venlo

Venray

Vianen

Vlaardingen

Vlieland

Vlissingen

Vlist

Voorschoten

Voorst

Waalre

Waalwijk

Waddinxveen

Wageningen

Wassenaar

Waterland

Weert

Weesp

Werkendam

Westerveld

Westervoort

Westland

Weststellingwerf

Westvoorne

Wierden

Wieringermeer

Wijchen

Wijdemeren

Wijk  bij Duurstede

Winschoten

Woensdrecht

Woerden

Woudenberg

Woudrichem

Wûnseradiel

Wymbritseradiel

Zaanstad

Zaltbommel

Zandvoort

Zederik

Zeeland

Zeevang

Zeewolde

Zeist

Zevenaar

Zevenhuizen- Moerkapelle

Zijpe

Zoetermeer

Zoeterwoude

Zuid-Holland

Zuidhorn

Zuidplas

Zundert

Zutphen

Zwartewaterland

Zwijndrecht

Zwolle


 

Terug > begin  

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s