E: CVe – RE: onderzoek naar Dienst SoZaWe Zwolle afd. budgetbeheer daklozen/veelplegers en WWB consulente H. Klaver i.v.m. schending wet en regelgeving en integriteit

  From: kingkong1621@live.nl
To: ad@ad.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; brandpunt@kro.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; d66@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; janny.nijsingh@ijsselland.politie.nl; loket@igz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; nova@novatv.nl; politiek@nd.nl; nrc@nrc.nl; no.reply@nos.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; r-robers@live.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl
Subject: RE: CVe – RE: onderzoek naar Dienst SoZaWe Zwolle afd. budgetbeheer daklozen/veelplegers en WWB consulente H. Klaver i.v.m. schending wet en regelgeving en integriteit
Date: Mon, 24 Oct 2011 15:09:56 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Hier toon ik weer het bewijs hoe ministeries zich ontdoen van hun verantwoordelijkheden als ik hen erop wijs hoe de sociale rechten van dak en thuislozen worden geschonden door de samenwerking tussen de afd.budgetbeheer daklozen/veelplegers SOZA Zwolle en waar ex-medewerksters van het Leger des heils Zwolle in dienst zijn getreden van de sociale dienst Zwolle na de uitzending”financiele onduidelijkheid Leger des heils” van actualiteiten EenVandaag in 2007 en die tot op de dag van vandaag daklozen en ex-daklozen onder woonbegeleiding benadelen in het niet betalen van hun rekeningen aan derden en geen schuldhulpverlening uitvoeren in opdracht van het College van B&W waar wethouders en raadsleden belangenverstrengelingen hebben met deze evangelische sektebeweging die niet de kwaliteitswet zorginstellingen naleefd en waar zowel de gemeente Zwolle als de inspectie voor de gezondheidszorg weigert toezicht te houden of onderzoek te plegen naar de wantoestanden.
Mij word vanaf april 2011 een WWB uitkering voor levensonderhoud onthouden en dus worden mijn zorgpremies en rekeningen niet meer betaald en die is stopgezet en die liep vanaf augustus 2003 omdat ik weiger het Leger des heils nachtopvang Nel Banninkhuis nog verder als postadres te accepteren ook de Herberg aan de Nijverheidstraat die geboekt staan als AWBZ oplichterijen en waar ik deze welzijnsorganisatie beschouw als een criminele organisatie die daklozen gijzelt,financieel oplicht en met hun dubieuze indicatiestellingen en woonbegeleidingstrajecten de belasting en AWBZ premiebetalers besteelt en  medewerkers/sters bedrog plegen door zich uit te geven voor hulpverleners maar die in de opvanginstellingen alleen maar voedsel en drinken uitdelen en de dakloze clienten aan het lijntje houden middels spelletjes spelen en bij kritiek van clienten valse rapportages vastleggen in het leger des heils Cleverclientvolgsysteem,deze medewerksters zijn laag opgeleid en hebben totaal geen weet van wet en regelgeving en maken binnen de opvang hun eigen regeltjes op bevel van het management om dakloze clienten te onderdrukken en van hun vrijheden en zelfstandig denken en handelen te beroven gezien de  openings en slutingstijden van de dag en nachtopvang
Al de daklozen die verblijven in de opvanginstellingen van het Leger des heils,landelijke RIBW”s Limor en Iriszorg,Rehoboth etc. worden gegijzeld vanwege de inkomsten en werkgelegenheid,lopen binnen de opvang door langdurig verblijf het hospitalisatiesyndroom op,raken door gebrek aan hulpverlening en correcte bejegening aan de drank en drugs en het syndroom van Korsakov en worden geestelijk geterroriseerd bij een kritische houding waar Time outs worden uitgedeeld aan cliennten die voor hun rechten opkomen en zelfs s”winters de opvang uitgestuurd en waar het is voor gekomen dat daklozen in zwolle doodgevroren zijn aangetroffen in parken ook binnen de opvanginstellingen en waar door de medewerkers van o.a. het leger des heils deze dood word aangemerkt als zijnde eigen verantwoordelijkheid ook als de eigendommen van daklozen worden gestolen binnen de opvang met gedeelde slaapzalen waar de client geen privacy geniet,maar waar deze medewerkers/sters niets aan brandpreventie doen nog dat zij een EHBO diploma bezitten en waar ik na een persoonlijk gesprek met een vrouwelijke heilsoldate iedere keer het argument moet aanhoren dat er te weinig geld is daar waar dit Leger des Heils voor 200 miljoen per jaar word gesubsideerd door de rijksoverheid en daarnaast nog inkomsten geniet uit kledingverkoop,20 miljoen euro fondsenwerving,nalatenschappen en soepmerken en de hoge eigen bijdrages van dakloze clienten in de woonbegeleiding,AWBZ en PGB inkomsten via het zorgkantoor maar die nog steeds niet controleerd of het zorgaanbod overeenkomt met de hulpvraag van de client die voor de woonbegeleidng maandelijks een eigen bijdrage moet betalen van 550 euro,een tientje zakgeld per week en een verplichte keuring moet onder gaan bij een door de instelling uitgezochte psychiater(Dimence) voor een onrechtmatige indicatiestelling om zo AWBZ  te claimen bij het zorgkantoor voor niet geleverde begeleiding en waar vooral de zogenaamde doelgroep verslaafden gekenmerkt word als AWBZ gelden inkomstenbron omdat dat de zwakste groep met de minste geestelijke weerstand is die op straat het eerste slachtoffers zijn van stigmatisering en isolement door de zogenaamde beschaafde burgers uit gedragen,daarom komen deze verslaafden en zogenaamde schizofrene zorgmijders die zij niet zijn nooit weg uit het CMO aan de burg Walsumlaan 1 in zwolle en komen zij binnen de opvang in een sociaal isolement en waar in 2009 tijdens de Paasdagen zelfs een client 3 dagen dood op zijn kamer heeft gelegen alvorens hij ontdekt werd door notabene lotgenoten zelf en waar de begeleiders die toen dienst hadden snel zijn over geplaats naar andere afdelingen en er van kan worden uit gegaan dat dit ernstige voorval niet gemeld is bij de IGZ.
En alle verantwoordelijkheid voor deze fraudepraktijken en misstanden liggen bij de ministeries en kamerfracties die hier al jaren van op de hoogte zijn maar waar zelfs kamerleden belangenverstrengelingen hebben met de zorg en welzijnsorganisaities al dan niet met een christelijke achtergrond wat betreft toezichthouders en het als regionale vertegenwoordiger van een provincie en daar niet het algemeen belang dient.
Maar waar daklozen als Nederlandse staatsburgers totaal geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid nog dat zij de vrijheden genieten om zichzelf te ontplooien en hun eigen leven te bepalen en volkomen afhankelijk worden gemaakt van malafide organisaties en hun medewerkers/sters die meer belang hechten aan hun maatschappelijke statussen dan aan dakloze clienten die gemangeld worden in het privaatrechterlijk karakter die deze instellingen uitstralen en daarmee kansarmen hun rechten ontnemen.

 
de Hr. R. R. Donker te Zwolle verblijvend en overnachtend op straat dankzij regeringsbeleid

From: INFO@MINSZW.NL
To: kingkong1621@live.nl
Date: Mon, 24 Oct 2011 12:00:38 +0200
Subject: CVe – RE: onderzoek naar Dienst SoZaWe Zwolle afd. budgetbeheerdaklozen/veelplegers en WWB consulente H. Klaver i.v.m. schending wet en regelgeving en integriteit

 

 

Geachte heer Donker,

 

Allereerst onze excuses voor de late reactie. Wij hebben kennisgenomen van uw klacht betreffende de zeer lange wachttijden om een bijstandsuitkering te ontvangen. In reactie hierop het volgende.

 

Gemeenten hebben tijd nodig om vast te stellen of aanvragers recht hebben op een uitkering. In die periode is het voor de aanvragers belangrijk dat ze inkomsten hebben om hun eerste levensbehoeften te kunnen (blijven) betalen. Daarom hebben mensen die bij de gemeente bijstand aanvragen recht op een voorschot. Het voorschot moet binnen vier weken na de aanvraag worden uitbetaald en wordt iedere vier weken herhaald totdat de uitkering ingaat. Er bestaat geen recht op een voorschot indien bij de aanvraag onmiddellijk duidelijk is dat er geen recht op bijstand is, zodat de aanvraag moet worden afgewezen.

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft niet de bevoegdheid klachten over de – handelwijze van – individuele medewerkers te onderzoeken danwel daartegen op te treden. De verantwoordelijkheid voor de problematiek van dak( – en thuis)lozen in algemene zin ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

C. Versteeg
Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Van: *Postbus INFO
Verzonden: maandag 12 september 2011 10:16
Aan: ‘kingkong1621@live.nl’
Onderwerp: CVe – RE: onderzoek naar Dienst SoZaWe Zwolle afd. budgetbeheerdaklozen/veelplegers en WWB consulente H. Klaver i.v.m. schendig wet enregelgeving en integriteit

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Uw e-mailbericht is in goede orde ontvangen. Wij doen ons best u zo spoedig mogelijk een antwoord te sturen. Momenteel bedraagt de beantwoordingstermijn ongeveer 20 werkdagen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

A. van der Drift

Publiek & Informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

 

Van: kingkong1621@live.nl [mailto:kingkong1621@live.nl]
Verzonden: woensdag 7 september 2011 10:42
Aan: *Postbus INFO
Onderwerp: FW: onderzoek naar Dienst SoZaWe Zwolle afd. budgetbeheerdaklozen/veelplegers en WWB consulente H. Klaver i.v.m. schendig wet enregelgeving en integriteit

 

 

Uw kenmerk is E1499701
 
Geachte collega,
 
Er is bij Postbus 51 een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben. Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden?
 
Bij voorbaat dank.
 
Met vriendelijke groet,
 
Kees Jan Haasnoot
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst
 
  
 
Geachte heer Donker,
 
Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder de aandacht te brengen. Wij hebben uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mocht naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst zijn, dan neemt de betreffende beleidsafdeling contact met u op.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

— Original Message —
From: kingkong1621@live.nl
Received: 31-8-2011 15:09:24 uur CET
To: Postbus 51 Informatiedienst
Subject: wanpraktijken budgetbeheer zwolle en WWB consulente
Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw
Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam: R.R. Donker
Telefoonnummer: 0617849902
E-mailadres: kingkong1621@live.nl
Organisatie: daklozenervaringsdeskundige al maand zonder WWB uitkering zwolle
Onderwerp: wanpraktijken budgetbeheer zwolle en WWB consulente

Vraag:
Ik wil bij het ministerie van SoZaWe het verzoek indienen om een onderzoek in te stellen naar de sociale dienst Zwolle en hun wanbeleid ten opzichte van de zeer lange wachttijden die uitkeringsgerechtigden in bijzonder daklozen moeten ondergaan eer de toezegging is voldaan om uitkering te ontvangen.
Het betreft hier het daklozenteam/budgetbeheer van Zwolle waarvan de medewerksters en WWB consulente Mevr. H. Klaver die werkzaam waren bij financiele administratie leger des heils Zwolle nu in dienst zijn getreden bij de Soza Zwolle maar waar dezelfde praktijken zich blijvend voordoen na de EenVandaag uitzending in 2007 met de titel”
“financiele onduidelijkheid bij het leger des heils Zwolle””waar uit bleek dat er fraudes plaats vonden met AWBZ en bijzondere bijstand. en die met opzet leefgeld daklozen te laat over maakt en rekeningen niet betaald waardoor daklozen worden geconfronteerd met inkassobureaus en deurwaarders.
Specifiek in mijn geval is mijn WWB uitkering april 2011 doelbewust stopgezet omdat ik gedwongen word net als andere daklozen om gebruik te maken van het postadres van het leger des heils Zwolle resp. de nachtopvang Nel Banninkhuis met de verplichting om daar 10 overnachtingen door te maken.
Ik heb de IGZ en Nza en de nationale Ombudsman en de politie Zwolle IJsselland en raadsleden meerdere malen bericht dat de opvang van het leger des heils niet deugt en het er onveilig is en geen zorg en hulpverlening aanwezig is en daarom nu buiten overnacht zonder uitkering,deze praktijken doen zich voor bij de herberg aan de nijverheidstraat in Zwolle.
De gemeente Zwolle is hier van al jaren op de hoogte maar sluit de opvang niet en bij calamiteiten moet de politie Zwolle alsdoor maar ingrijpen.
Zowel de nachtopvang Nel Bannikhuis en dagopvang Bonjour zou al in 2005 gesloten worden en van de plannen van een zorgboulevard blijkt dit gebakken lucht te zijn.
de Hr. R. R. Donker
Geb:30-12-1954
BSN:111219449
Link:blog donkeredagen ruuds arbeidsverleden op google waar ik verslag doe over mijn geschonden arbeidsverleden etc.

Referentienummer:

 
 

 

— Original Message —
From: kingkong1621@live.nl
Received: 9/2/11 11:31:27 AM CEST
To: <pb51.L2.ticket.SZW@postbus51.nl>
Subject: onderzoek naar Dienst SoZaWe Zwolle afd. budgetbeheerdaklozen/veelplegers en WWB consulente H. Klaver i.v.m. schendig wet enregelgeving en integriteit

Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw

Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam: R.R. Donker

Telefoonnummer: 0617849902

E-mailadres: kingkong1621@live.nl

Organisatie: daklozen-ervaringsdeskundige

Onderwerp: onderzoek naar Dienst SoZaWe Zwolle afd. budgetbeheer daklozen/veelplegers en WWB consulente H. Klaver i.v.m. schendig wet en regelgeving en integriteit

Vraag:
——————————————————————————–
Subject: RE: wanpraktijken budgetbeheer zwolle en WWB consulente E1483818
Gericht aan het ministerie van SoZaWe,Den Haag, kenmerk: E1483818
Ik zend u nog de tekst uit het onderzoeksrapport van bureau Hiemstra en de Vries met de titel “Meedoen zonder schulden”” dat in opdracht van het ministerie van SoZAWe is uitgevaardigd en waar het leger des heils in een aantal gemeentes onwettelijk taken uitvoerden wat betreft bancaire zaken respectievelijk budgetbeheer dak en thuislozen en waar deze praktijken zich nog steeds voortzetten in de gemeente Zwolle waar (ex)dakloze burgers die geregistreerd zijn bij het leger des heils zwolle benadeeld worden in het niet naleven van de wettelijke verplichting leefgeld op tijd op rekening van de daklozen te storten en waar bijtijds betalingen van rekeningen van daklozen niet word voldaan waardoor daklozen nog verder in de problemen komen en geconfronteerd worden met inkassobureaus en deurwaarders en uiteindelijk de rechtsgang als er juridische procedures tegen hun word ingezet door de schuldeisers.
Ook word er door de gemeente Zwolle niet gebruikt gemaakt van schuldhulpverlening om kansarme burgers financieel te ondersteunen en ontbreekt het aan concreet armoedebeleid en worden de rijksbijdrages voor schuldhulpverlening voor andere doeleinden ingezet en waar het geval voordoet dat de financiele jaarveslagen niet door de gemeenteraadsleden worden gecontroleerd op rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten en dat word erkend door de gemeentelijke accountants van Deloitte.
Contactformulier
Contactformulier – Verzonden
Hartelijk dank voor uw reactie op de website Rijksoverheid.nl. Afhankelijk van de inhoud van uw vraag wordt deze binnen twee werkdagen beantwoord.
U heeft onderstaande gegevens aan ons verzonden op 5 juni 2011 om 16:42. U kunt deze pagina uitprinten of lokaal opslaan.
Ingevoerde gegevens
Aard van uw vraag Privé
Organisatie daklozenervaringsdeskundige al maand zonder WWB uitkering zwolle
Onderwerp wanpraktijken budgetbeheer zwolle en WWB consulente
Vraag Ik wil bij het ministerie van SoZaWe het verzoek indienen om een onderzoek in te stellen naar de sociale dienst Zwolle en hun wanbeleid ten opzichte van de zeer lange wachttijden die uitkeringsgerechtigden in bijzonder daklozen moeten ondergaan eer de toezegging is voldaan om uitkering te ontvangen.
Het betreft hier het daklozenteam/budgetbeheer van Zwolle waarvan de medewerksters en WWB consulente Mevr. H. Klaver die werkzaam waren bij financiele administratie leger des heils Zwolle nu in dienst zijn getreden bij de Soza Zwolle maar waar dezelfde praktijken zich blijvend voordoen na de EenVandaag uitzending in 2007 met de titel”
“financiele onduidelijkheid bij het leger des heils Zwolle””waar uit bleek dat er fraudes plaats vonden met AWBZ en bijzondere bijstand. en die met opzet leefgeld daklozen te laat over maakt en rekeningen niet betaald waardoor daklozen worden geconfronteerd met inkassobureaus en deurwaarders.
Specifiek in mijn geval is mijn WWB uitkering april 2011 doelbewust stopgezet omdat ik gedwongen word net als andere daklozen om gebruik te maken van het postadres van het leger des heils Zwolle resp. de nachtopvang Nel Banninkhuis met de verplichting omdaar 10 overnachtingen door te maken.
Ik heb de IGZ en Nza en de nationale Ombudsman en de politie Zwolle IJsselland en raadsleden meerdere malen bericht dat de opvang van het leger des heils niet deugt en het er onveilig is en geen zorg en hulpverlening aanwezig is en daarom nu buiten overnacht zonder uitkering,deze praktijken doen zich voor bij de herberg aan de nijverheidstraat in Zwolle.
De gemeente Zwolle is hier van al jaren op de hoogte maar sluit de opvang niet en bij calamiteiten moet de politie Zwole alsdoor maar ingrijpen.
Zowel de nachtopvang Nel Bannikhuis en dagopvang Bonjour zou al in 2005 gesloten worden en van de plannen van een zorgboulevard blijkt dit gebakken lucht te zijn.
de Hr. R. R. Donker
Geb:30-12-1954
BSN:111219449
Link:blog donkeredagen ruuds arbeidsverleden op google waar ik verslag doe over mijn geschonden arbeidsverleden etc.
Aanspreekvorm De heer
Voorletters R.R.
Achternaam Donker
Telefoonnummer 0617849902
E-mailadres kingkong1621@live.nl
Referentienummer
Wilt u een brochure of andere publicatie bestellen? Ga dan naar Documenten en publicaties of bel 0800 – 8051 (op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur).
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden (PDF document, 140 KB). Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.
——————————————————————————–

Referentienummer:

1 Message Properties Refnummer

 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s