Salvation Army RE: NHD – Oorlog in Leger des Heils

 

Zij (de mensheid) zijn vergeten waar het echt om gaat.

                                                  link:http://youtu.be/Y8el6TXyma8

 

“De mens is voor zijn medemens een wolf.”

Latijn: “Homo homini lupus.”Link:http://nl.wikibooks.org/w/index.php?title=Sociale_geschiedenis_van_de_vroege_Middeleeuwen/Vraat-_en_hebzucht&printable=yes

Kerstening

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Kerstening van Polen.

Kerstening is het historische bekeren, vaak massaal, van niet-christelijke (veelal heidense) volkeren tot het christendom. Synoniem aan kerstening zijn de termen christianisatie en het modernere evangelisatie.

Aan het einde van de 3e eeuw behoorden het huidige Turkije, Cyprus, Kreta, de Nijldelta en de gebieden rond Carthago (Donatisme) en Cyrene tot de sterkst gekerstende gebieden. Het merendeel van de Europese volkeren werd pas gekerstend in de Middeleeuwen. Tegen het einde van de 6e eeuw was heel Europa ten zuiden en ten westen van de Donau en de Rijn gekerstend. Tijdens de 8e en de 9e eeuw is ook het gebied tussen Rijn, Donau en Oder gekerstend met dwang en geweld.

In de Lage Landen (zij het ten zuiden van de Rijn) zouden de Franken zich rond 500 massaal gekerstend hebben, naar het voorbeeld van de Frankische vorst Chlodovech (Clovis). Het deel boven de grote rivieren is vanaf het midden van de 8e eeuw gekerstend. Daarbij boden vooral de Saksen onder leiding van Widukind enkele decennia weerstand aan de Frankische machthebbers Karel Martel en Karel de Grote. Naast dwang door de heerser in bepaald gebied en overtuiging door rondtrekkende monniken, was er echter ook een meer pragmatische aanpak waarbij bepaalde gewoonten of heilige plaatsen verchristelijkt werden. Op sommige heilige plaatsen werden kapellen gebouwd. Bepaalde “heidense” feestdagen werden gekoppeld aan christelijke feestdagen. “Heidense” gewoonten werden overgenomen in de kerk, een gebruik dat tijdens de reformatie totaal werd uitgebannen uit de kerk.

Karel de Grote wilde dat alle Saksen Christen werden, en voelde zich daarom genoodzaakt oorlogen te voeren. Een verklaring voor het gedrag van Karel zou kunnen zijn dat hij het niet kon verdragen dat zijn onderdanen niet hetzelfde geloof hadden, terwijl hij zijn macht als door God gegeven beschouwde. De opvatting dat godsdienstig geloof een persoonlijke levenskeuze is, paste niet in deze zienswijze. Hij liet iedereen vermoorden die weigerde gedoopt te worden, vlees at in de vastentijd, een dode verbrandde of een heks verbrandde.

De kerstening van Nederland en daardoor is de economische waanzin ontstaan.

Noot: Er is dus niet veel veranderd in de loop der eeuwen,vroeger werd met schild en zwaard het christendom erin geslagen en nu in onze “beschaafde tijdperk” worden andersdenkenden gechanteerd met geestelijke terreur en bekeerd door middel van geld en het onthouden van sociale en mensenrechten zoals vrijheid van denken en handelen.onderdak  en voedsel en drinken.

Dus christenen zijn dus wolven (mannen en vrouwen)en geen verlichte geesten.

In Noord-Europa dringt de kerstening langzaam door vanaf de 8e eeuw. Uit overleveringen blijkt dat van alle Scandinavische volkeren de Zweden het moeilijkst te kerstenen waren: zij werden pas een halve eeuw later gekerstend dan de Denen, die in 948 gekerstend werden.
IJsland ging officieel in het jaar 1000 over tot het christendom, maar de heidense verteltraditie bleef nog lang in stand. Dichters (skalden) droegen generatie op generatie de oude gedichten over goden en helden over. Twee eeuwen later werden belangrijke gedichten en verhalen uit deze traditie op schrift gesteld: dit waren de Poëtische Eddaen de Proza-Edda.

De Polen en de Hongaren werden omstreeks het jaar 1000 gekerstend. Het waren Cyrillus en Methodius die rond die tijd de Slavische volkeren in de gebieden rond de Dnjestr tot het christendom bekeerden. Zij schonken hen ook een schrift: het cyrillisch schrift. In 988 ging het Kievse Rijk over tot het christendom.
De Finnen werden gekerstend in de 12e en de 13e eeuw, gelijktijdig met de Oude Pruisen. De Litouwers zijn de laatste Europese bevolkingsgroep die werd gekerstend, namelijk tijdens de 14e eeuw.

Het Saamivolk bood weerstand tegen de kerstening tot de 18e eeuw.

Niet alleen Europa werd gekerstend. De Europese mogendheden trachtten ook hun geloof op te leggen aan de door hen gekoloniseerde gebieden. De katholieke missie is vooral in Latijns-Amerika en de Filipijnen succesvol geweest, maar ook in Afrika bezuiden de Sahara is het christelijke geloof wijd verbreid. Het protestantisme heeft daar een groter aandeel, omdat het voor een groter deel door protestantse mogendheden gekoloniseerd is geweest.

Oorlog in Leger des Heil Gepubliceerd op 26 oktober 11, 17:27 Laatst bijgewerkt op 26 oktober 11, 17:42

BEVERWIJK – Het is oorlog in het Leger des Heils. Heemskerker Henk Weijgertse, al een half leven actief als heilsoldaat wordt geweigerd bij de muziekbijeenkomsten. Hij mag niet meezingen en zijn cornet moet zwijgen. Het hoofdkwartier van het Leger wil niet ingaan op het weigeren van Weijgertse.

De oorsprong van het conflict ligt al tien jaar achter ons. Twee officieren van het Leger in de IJmond wroetten volgens Weijgertse in zijn privéleven. Hij werd beticht van huurschulden, gokverslaving en een te hoog inkomen. ,,Maar dat was allemaal niet waar. Ik ben zelfs achtervolgd door ze. Ze waren het zat dat ik mijn mond open deed en zei waar het op stond”, zegt Weijgertse. ,,Twee maal is excuus aangeboden door het Leger met getuigen er bij.”
Toch was de band zo beschadigd dat heilsoldaat Weijgertse en zijn gezin zich tot de Evangelische Maranathagemeente in Beverwijk wendden.
Maar het Leger bleef trekken.
Toen de Legerorganisatie veranderde en Haarlem en Beverwijk tot een nieuwe afdeling Kennemerland werd gesmolten, wilde Weijgertse weer naar de bijeenkomsten van het Leger. ,,Ik mocht de diensten op zondag bezoeken, maar bij de muziekbijeenkomsten en in het koor werd ik geweigerd. Terwijl op hun eigen website staat dat zelfs mensen van buiten het Leger toegang hebben. We worden gediscrimineerd. Dit is niet christelijk en liefdevol.”
Officier R. van Lambalgen uit Heemskerk zit er mee in de maag. ,,Ik kan hier geen mededelingen over doen. Dit is iets onder ons en heeft een pastoraal karakter”

Hoofdstuk II. De raad

Artikel 28

1
Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:

a.
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;
Link:NEVENFUNCTIES_RAADSLEDEN[1]
b.
de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.
2
Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje.
3
Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.
4
Het eerste lid is niet van toepassing bij het besluit betreffende de toelating van de na periodieke verkiezing benoemde leden.
Belangenverstrengeling en schending Integriteit:Christen-Unie raadslid Mevr. D. Gijssel v/d Vegt is in dienst van het Datoproject Leger des Heils Zwolle en bevoordeeld deze commerciele evangelische welzijnsorganisatie middels subsidie/AWBZ gelden toekenning en geen toezicht houden op besteding en uitvoering van  welzijns/opvangbeleid,naleving van Nederlandse en Europese wet en regelgeving en non-discriminatiebeleid en waar opvanginstellingen zich schuldig maken aan de verboden regiobinding(artikel 2 van het 4de protocol van het EVRM )vrije verkeer en vestiging in een lidstaat van de EU
Zij is tevens coordinator voedselbank zwolle en draagt geen zorg aan het armoedebeleid ook als lid van het kookteam van eetcafe Er is Hoop van de Vrije Evangelisatie Zwolle dat elke woensdagmiddag jaar in jaar uit kookt in de WRZV hallen voor dezelfde dak en thuislozen en kansarme gezinnen en is op de hoogte van onderstaande gegeven vastgelegd in de dossiers en raadsnotulen 30 maart 1998.
De WRZV hallen die al jaren kampen met huurschulden via creatief boekhouden en geen toezicht houden op de besteding van subsidies door het college van B&W en de gemeenteraad van  Zwolle die ook op de hoogte is van boekhoudkundige fraude gepleegd door de gemeente Zwolle
Link: http://www.leoverhoef.nl/persberichten/pb20090519.html

Dikkie Gijssel v/d Vegt

 

secretaris/penningmeester fractieVan Middachtenmarke 29
8016 GC Zwolle
Email:d.vangijssel@gmail.comDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Telefoon: 038-4651223
Mobiel: 06-18802983Beleidterreinen: Welzijn, integratie en inburgering, sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, bijstand, armoedebeleid, wijkgericht werken, leefbaarheid
Aanspreekpunt voor de wijken: Zwolle-zuid, Hanzeland, Diezerpoort Dikkie stelt zich voor: Via deze site wil ik me graag aan de kiezer voorstellen. U, als kiezer, bent belangrijk voor mij, want u hebt me de afgelopen periode de kans en het vertrouwen gegeven u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad en dat wil ik de komende 4 jaar graag weer doen. Zelf kom ik uit Laag Zuthem, maar ik ben 35 jaar getrouwd met een Zwolse man, Eric. We hebben samen 4 kinderen, ze wonen niet meer thuis. We zijn ook een blijde opa en oma, het 4e kleinkind is op komst. We wonen met heel veel plezier in de mooie stad Zwolle en daaraan wil graag een bijdrage leveren. Ik werk bij Leger des Heils, als coördinator van de noodopvang voor asielzoekers en op woensdag ben ik actief in het eetcafé van Er is Hoop.Door deze werkzaamheden kan ik mijn passie voor mensen uitdragen en concreet maken en ook mijn liefde, die God de Vader in mij legt, delen met hen. Ook ben ik lid van het stadsgebed, bidden voor onze goede stad, elke maandagochtend.Ik geloof dat het gebed een middel is om in te zetten in het dagelijkse leven van een christen, ik doe mijn werk niet in eigen kracht, maar door Jezus, Die mij kracht geeft en de Geest Die mij inspireert.De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met en voor mensen met een beperking, dat het meer en meer vanzelfsprekend wordt dat zij een volwaardige plaats in de samenleving hebben. De WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, is ook een onderdeel waarin ik actief ben. Vooral de rol en plaats van de vrijwilliger en de kerken. Beiden doen heel belangrijk werk in de samenleving, daar vraag ik regelmatig aandacht voor.De komende periode wil ik dat graag verder uitwerken. Ook de komst van het Centrum voor jeugd en Gezin zal een belangrijk deel van mijn tijd in beslag nemen, daar wil ik me graag voor inzetten.Hoofdpagina arrow Categorieën arrow Zwols Nieuws arrowExtra opvang van daklozen in Zwolle

Extra opvang van daklozen in Zwolle
dinsdag 06 januari 2009
AddThis

Weblog Zwolle
Extra opvang daklozen Zwolle

Zwolle – Daklozen in de regio hebben de afgelopen nacht massaal de nachtopvang bezocht.

Het gaat dan met name over de opvang in de grote steden. In Enschede, Deventer en Zwolle zaten de opvanginstellingen vol. In Zwolle werden 22 zwervers opgevangen onder wie 2 vrouwen. Ook de komende nacht verwachten de instellingen weer veel daklozen op te vangen door de aanhoudende kou. In Zwolle rijdt vanavond een bus rond die zwervers een kop soep aanbiedt.

Bron: RTV Oost

 
Reacties (14)add

0

Bericht door R. Donker, op 22 januari 2009 om 15:48

Nachtopvang Hel Banninkhuis Leger des Heils
openingstijd 19.00 tot 21.30 uur,daarna mag niemand meer naar binnen of buiten,lekker gevangenisregime bevolen door gemeentebestuur Zwolle.
1 slaapzaal met 8 man die overnachten in stapelbedden in een slecht geventileerde ruimte waardoor daklozen longinfecties oplopen en de zogenaamde hulpverleners hebben geen EHBO diploma of dat er een ziekenboeg aanwezig is.
1 slaapzaal met 12 man ook met stapelbedden en aanwezige longinfecties,slecht gevetileerd.
Hulpverleners hebben lak aan clienten en brandveiligheid en leggen extra matrassen tussen de bedden van nadere clienten om zoveel mogelijk overnachters te plaatsen plus inkomsten binnenhalen.
Voedselvoorziening is waardeloos en tekorten en er is nooit fruit aanwezig,geldt ook voor die “geweldige” soepbus.
Er vinden geregeld gewelduitbarstingen plaats en waar stoelen en tafels door de krappe woonkamer vliegen waar 20 man verblijven met de bijbehorende luidruchtigheid en je gedwongen word om de woonkamer te ontvluchten en de politie langs moet komen om personen aan te houden.
Het is ook geen wonder dat clienten uit hun dak gaan als zij aan het lijntje worden gehouden in een uitzichtloze situatie zonder zorg en hulpverlening op maat en als kleine kinderen worden behandeld onder regie van hoofdmanager Hr. Leo I. als schoothondje van wethouder Erik Dannenberg die hem aan het lijntje houd en totaal niet omkijkt naar dak en thuislozen want als loopjongen van het leger des heils heeft deze Dannenberg maar de orders uit het hoofdkantoor in Almere op te volgen anders is hij wethouder af.
Oh ja dat vergat ik te melden,iedereen kan de nachtopvang binnen wandelen met blikken bier en messen etc. want controles is er niet door de toezichthouders,dus als op een goede dag Osama bin Laden naast je bed staat met een bomgordel om moet je niet raar opkijken maar gewoon het vuurwerk ondergaan.
En bij de herberg achter de WRZV sporthallen is het niet beter gesteld ondaks die prachtige public relations verspreid door de Stentor in opdracht van Joop van Ommen en de PvdA directies van RIBW Zwolle e.o.,Delta Wonen,Openbaar Belang en SWZ waarvan de directeuren aan Joops lippen hangen tijdens de sterkeverhalenboot waarin hij vaart.
Zwolle is een zeer “mensvriendelijke stad” dankzij Haagse bluf.

 

Bericht door john van boven, op 22 januari 2009 om 16:24

Beste meneer Donker,
we weten nu hoe het niet moet.
Ik ben dan benieuwd hoe het wel kan.
Help mij uit de droom!

 

Bericht door R.Donker, op 22 januari 2009 om 19:20

Beste Hr. J. van Boven,Christen-Unie Zwolle,
Hoe het wel moet dat probeerde ik in maart 2003 uit te leggen aan de wethouder zorg en welzijn de Hr. Jaap Hagedoorn en daarna aan vele tweede kamerfracties,ministerie van VWS en de Algemene Rekenkamer plus landelijke vereniging voor thuislozen.
Luisteren ho maar! maar dat is een algemeen feit dat er niet naar dak en thuislozen word geluisterd.
Europese parlementsleden stelde vast dat er eerst maar eens naar de leden van de dak en thuislozengroep zal moeten worden geluisterd als volwaardige Staatsburgers.
Waarom kunnen de medewerkers van de Radboud universiteit van Nijmegen wel luisteren naar de behoeftes van dak en thuislozen en dit vast leggen in hun onderzoeksrapportages van 2006 en 2008 onder leiding van Dr. J. Wolf.
Ik speel het nu maar anders nadat ik talloze malen benadeeld word door groepen personen en organisaties.
Houd u het maar bij onderzoek naar onrechtmatig verkregen subsidies vermeld in de rapportages van de Zwolse rekenkamercommissie.
En droom maar lekker verder!

 

Bericht door carola, op 22 januari 2009 om 19:38

Meneer Donker ziet alles erg donker…
Hij vindt het verwijtbaar dat er extra matrassen worden neergelegd en iedereen wordt binnengelaten, maar als dat niet gedaan zou worden zou hij het weer verwijtbaar kunnen noemen dat er voor sommige mensen geen plek is…

 

Bericht door Larry, op 22 januari 2009 om 20:07

Ik vind dat dhr. Donker het volste recht heeft om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

Bericht door R.Donker, op 23 januari 2009 om 13:38
Beste Larry,bedankt voor je support,en die Carola,daar heb ik geen commentaar op.
Dagopvang Bonjour Leger des Heils:
Openingstijd; 9.00 uur
Eetbar open 9.30 tot 10.30 uur en waar is te verkrijgen,brood en beleg,frisdrank en koffie en thee,melk.
Dan open vanaf 12.00 tot 13.00 uur en dan is ook een warme maaltijd te krijgen,totaal besteedbaar bedrag per dag 3.50,- euro.
De warme maaltijden komen van het CMO aan de Walsumlaan 1 waar gekookt word en waar recentelijk over geklaagd is o.a. over de hygiene etc.,maar klagen helpt niet en toezicht is er ook niet.
En dan is de eetbar open vanaf 16.00 tot 17.00 uur.
Sluitingstijd van de dagopvang Bonjour is 18.15 uur en dan kan de hele meute richting de nachtopvang door stromende regen,sneeuw of bittere kou tot de nachtopvang open gaat om 19.00 uur, in die tussentijd duiken daklozen de kroeg in om bier achterover te slaan of in te slaan bij de supermarkt.
Bonjour is een laagdrempelige opvang dat daklozen en kansarmen herbergt uit diverse afkomst zoals ex-gedetineerden,jonge gefrusteerde vrouwen en mannen,gedraggsgestoorde jongeren en asielzoekers.
Zij hebben allen een ding gemeen,gevoel voor solidariteit is ver te zoeken en als men de kans ziet om elkaar onderuit te halen of te bedriegen en te bestelen dan zal men het niet laten.,maar dat gegeven kom je ook tegen in de reguliere samenleving.
De zogenaamde hulpverleners zowel mannelijk als vrouwelijk zijn meer bezig met zichzelf en vergaderen en cursussen volgen en brengen veel tijd door achter de computer dan de dakloze client bij te staan en van informatie en advies te voorzien want dat kunnen zij niet.
De enige dienstverlening die zij kennen is eten en drinken uitdelen en de cleint vervelen met hun christelijke visie en hersenspoeling.
Als zij persoonlijk aangevallen worden door clienten met discussies dan vormen de hulpverleners een front.
Van het principe gelijke monniken,gelijke kappen hebben zij nooit gehoord en bij sanctiebeleid voor wangedrag van de client word duidelijk verschil gemaakt.
Dagopvang Bonjour is een schreeuwerige omgeving waar gefrusteerde personen elkaar gek maken met hun problemen zonder enig vooruitzicht wat word geboden.
De gereformeerde gemeente Zwolle kent een zeer Christelijk “sociaal”gezicht als het om de ongelovigen gaat en hun behoeftes,maar dit is al eeuwen zo met religeuze gesubsidieerde belangengroepjes.
Waar is toch de scheiding tussen Kerk en Staat gebleven?
Weggegooid zeker bij het huisvuil!

ChristenUnie Zutphen vind dat de evangelische sektebeweging leger des heils boven de wet staat.

2008.01.17_Uit de Stentor

CU: motie over Leger des Heils

ZUTPHEN – B en W van Zutphen moeten afstand nemen van de actie eind december waarbij een dienst van het Leger des Heils werd verstoord vanwege geluidsmetingen.Dat vindt de Christen- Unie, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. Om een snelle beantwoording te bevorderen gaat de partij de vragen kracht bijzetten in een motie die zij bij de volgende raadsvergadering wil indienen. De Christen- Unie hoopt dan de steun van andere partijen te krijgen en het college er zo toe te dwingen ‘afstand te nemen van de actie en soortgelijke voorvallen in de toekomst uit te sluiten’. Als het college eerder met een zo’n uitspraak naar buiten komt, is de motie niet meer nodig.Volgens de ChristenUnie geldt de wet milieubeheer, waarin de aanpak van geluidsoverlast is geregeld, niet voor godsdienstige bijeenkomsten. De ChristenUnie noemt de metingen ‘zeer discutabel’ en stelt bovendien dat B en W het voorval tot nu toe te veel hebben willen ‘nuanceren’: “De gemeente moet ondubbelzinnig achter de wet staan.”

Hoe hypocriet en onbetrouwbaar zijn de christenen/mensen wel niet in de loop der tijden?

<b>
Politiek spel ChristenUnie en SGP</b>

In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.

Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.

Wat is er wel waar?
De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.”
De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.

Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”

Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving.<b> Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP. </b>

Over lt-kolonel mw. dr. C.A. Voorham
Luitenant-kolonel mevrouw dr. C. A. (Ine) Voorham staat aan het hoofd van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils. De Stichting is een organisatie met ruim 3.500 werknemers en daarmee een van de grootste hulpverle-
ningsorganisaties van Nederland.

Voorham besloot in 1969 haar leven in dienst te stellen van het Leger des Heils. Zij werkte toen nog als medisch analiste in een academisch ziekenhuis. Ze hield zich bezig met het zoeken naar oplossingen voor levensbedreigende ziekten voor pasgeborenen. „Dat vond ik heel leuk werk, tot ik ontdekte dat ik niet het aardse leven van mensen wilde verlengen, dus in medisch opzicht, maar het Leven met een hoofdletter. God maakte mij kenbaar dat mijn leven daarvoor bedoeld is.”

Voorham stelde zich beschikbaar voor de officiersfunctie van het Leger des Heils en volgde een interne opleiding tot heilsofficier. Daarna werd ze voorganger bij het Leger. In 1993 werd ze adjunct-directeur van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg. Zeven jaar later (2000) werd ze door de commandant van het Leger des Heils benoemd tot hoogste leidinggevende van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg.

Voorham vindt het “de mooiste baan van de wereld. Het daagt mij uit om bij te dragen aan het geluk van anderen. Als ik de Bijbel lees, zie ik dat God het leven bedoeld heeft om van te genieten. En dan vind ik het buitengewoon triest dat mensen door hun opvoeding, persoonlijkheid of ziekte, naar de buitenkant van de maatschappij worden geschoven. Ik vind het onacceptabel dat anderen in de samenleving, doordat ze het meer getroffen hebben, omdat ze slimmer zijn of handiger, kunnen zeggen: ‘Jij mag niet meedoen’. Dat vind ik onacceptabel. Ik wil zowel de mensen die zulk gedrag vertonen helpen, als de mensen die erbuiten vallen.“

Leger des Heils is ‘enge sekte’

Van onze correspondent − 03/06/99, 00:00

Barmhartigheid? Liefdadigheid? Vergeet het maar. Het Leger des Heils is een ‘destructieve sekte’, een enge club die de aandacht van de politie vereist vanwege zijn duistere activiteiten….
De regering van de Canarische Eilanden (een autonome Spaanse deelstaat) heeft het niet op het Leger des Heils. Natuurlijk weet de regering dat de organisatie in 103 landen liefdadigheidswerk doet en dat in de VS het feest ter opening van de kerstcollectes altijd wordt opgeluisterd door de First Lady.
Maar een opvangcentrum runnen op Tenerife? Dat klinkt behoorlijk eng. Daarom bestudeerden de autoriteiten een rapport dat de politie over het Heilsleger maakte in opdracht van de vertegenwoordiger van de centrale regering in Madrid.
Wat de speurneuzen van het eiland boven water hebben gehaald, liegt er niet om. ‘De wijze waarop het Leger des Heils zijn collectes houdt, trekt op een verdachte wijze de aandacht, want in vele gevallen maakt het gebruik van jongeren, pubers en kinderen, die zingen en dansen op de maat van de muziek’, bikkelt de Canarische politie.
‘Het Leger des Heils vertoont duistere en tegenstrijdige gedragingen wat betreft zijn interne organisatie, en een aantal karaktertrekken die eigen zijn aan destructieve sektes, wat het maakt tot een organisatie waar de politie belangstelling voor heeft.’ Geen opvangcentrum dus.
Het Leger heeft laten weten de beslissing bij de rechter te zullen aanvechten. Volgens een woordvoerder van het Leger in Spanje zijn de argumenten van de politie ‘belachelijk en leugenachtig’. Volgens de Federatie van Protestantse Kerken in Spanje is eens te meer aangetoond dat in Spanje de wettelijk geregelde godsdienstvrijheid niet wordt gerespecteerd.

Het Leger des Heils en liefdevol?

RG (ANP) – Behalve helden als majoor Bosshardt en luitenant-kolonel H. Haman kende het Leger des Heils in de Tweede Wereldoorlog ook gezagsdragers en leden die zich richtten naar de eisen van de bezetter. Commandant B. Vlas is later bekritiseerd om zijn standpunt dat de overheid moest worden gehoorzaamd, ook al was die onwettig.Dat blijkt uit het proefschrift ”Met de vlag in top”, over de geschiedenis van het Leger des Heils in Nederland van 1886 tot 1946, waarop heilsofficier Johan Ringelberg komende maandag aan de Universiteit van Tilburg promoveert„Ondanks het feit dat het Leger op bepaalde -vooral uiterlijke- punten overeenkomsten vertoont met de fascistische of nationaalsocialistische beweging, waren er uiteindelijk slechts weinig heilssoldaten die zich tijdens de oorlog aansloten bij nationaalsocialistische organisaties of anderszins met de bezetter sympathiseerden”, aldus Ringelberg. Aantallen kan hij niet noemen.Van verschillende korpsen is bekend dat er leden lid waren van de NSB of de Nationale Jeugdstorm. Ook enkele padvindersgroepen van het leger sloten zich bij de Jeugdstorm aan. Hun sympathie voor het nazisme kwam volgens Ringelberg voort uit hun waardering voor de bestrijding van de werkloosheid in nazi-Duitsland en voor de nadruk van de nazi’s op orde en leiderschap.De bezetter gaf het Leger in 1941 toestemming om als kerkgenootschap zijn godsdienstige activiteiten voort te zetten. De toenmalige commandant Vlas adviseerde officieren in de tehuizen van het Leger om zo veel mogelijk op hun post te blijven, ook als de tehuizen zouden worden toegewezen aan organisaties van de bezetter. Van collaboratie wil Ringelberg niet spreken. „Hij voelde zich immers verantwoordelijk voor de officieren en de bewoners van de tehuizen en meende dat op deze wijze zowel de zorg voor de officieren en de bewoners als die voor hun pupillen verzekerd was.”

Goede doelen vochten op leven en dood om erfenis – bron:nu.nl/ANP
Uitgegeven: 14 mei 2007 19:40

LOS ANGELES – Het Leger des Heils en Greenpeace USA hebben een weinig verheffend, maandenlang juridisch gevecht geleverd om de nalatenschap van Hector Guy Di Stefano. De volstrekt onbekende, onopvallend en sober levende Di Stefano liet afgelopen zomer 264 miljoen dollar na, die gelijkelijk verdeeld moesten worden over acht goede doelen.

Het Leger des Heils spande onmiddellijk nadat het op de hoogte was gesteld van de gulle gift een proces aan om te voorkomen dat Greenpeace eveneens een deel zou krijgen van de nalatenschap. Zeven maanden leefden de weldoeners op voet van oorlog met elkaar, totdat ze vorige week de zaak in der minne schikten, aldus The Los Angeles Times van maandag.

International

Volgens het heilsleger had Di Stefano zijn geld willen geven aan Greenpeace International en dat bestond niet langer. De organisatie ging voor het overlijden van de teruggetrokken weldoener op in Greenpeace Fund. De nieuwe organisatie kon derhalve geen aanspraak maken op het erfdeel dat volgens het Leger verdeeld moest worden over de andere zeven goede doelen.

Di Stefano liet de begunstigden van tevoren niet weten dat hij zijn geld naliet aan de organisaties. Het was de grootste gift die Greenpeace tot nog toe kreeg en is meer dan twee keer zo groot als de jaarlijkse begroting van de milieuorganisatie. “Nu kunnen we doorgaan en ons werpen in de grote ecologische gevechten van onze tijd”, aldus de baas van Greenpeace USA.

De milieuorganisatie zou naar verluidt genoegen hebben genomen met 27 miljoen in plaats van de oorspronkelijk 33 miljoen. Andere begunstigden zijn onder meer het Wereldnatuurfonds.
(c) ANP

Niet dat ik ooit het iets aan het leger des heils heb gedoneerd, maar een tent die met 264/8 =33 Milj.$ niet tevreden is en er dan nog probeert om er 264/7 = 37.7 Milj. $ uit te slepen, hoeft bij mij nooit meer aan te kloppen.

27-10-06

Financiële onduidelijkheid Leger des Heils

 Dakloos, ten einde raad en geen plek meer. Het Leger des Heils heet je welkom, biedt je opvang en een bed. En daar hangt een prijskaartje aan. Het Leger des Heils vraagt gemiddeld 500 euro per maand als vaste bijdrage aan de cliënten. Zonder specificatie. En dat is veel te veel, volgens Simon Goossensen. Als oud-cliënt wil hij openheid over wat er met het geld gebeurt.

zwerversVolgens het Leger des Heils is dat niet te zeggen. Onzin, zegt Goossensen. Hij vecht al een jaar voor openheid van zaken van het Leger des Heils en hij staat daarin niet meer alleen

 
Postbus leger des heils vol ?
 “D€ BUDG€TCONSUL€NT”Postbus 322, 8200 AH LelystadVestigingen: Lelystad, Almere en AmsterdamK.v.K. te Amsterdam nr.: 34216073Aan: Gemeente Lelystad, B&W, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.Lelystad, 19 februari 2005.Betreft: post retour van het Leger des Heils.Geachte burgemeester en wethouders,Vorige week stuurde ik post ten behoeve van een ex-cliënt van Stichting 3D naar het Leger des Heils in Lelystad omdat het Leger des Heils, afdeling Trajectbegeleiding 25+ het Opbouwwerk 27+ van Stichting 3D heeft overgenomen en hiermee ook de hulp aan de ex-cliënt van Stichting 3D.U betaalt het Leger des Heils voor haar werkzaamheden en het blijkt dat het Leger des Heils haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert omdat de post niet behandeld wordt.De post komt namelijk retour met de mededeling dat de brievenbus van het Leger des Heils vol zit. (zie bijlage)De brievenbus wordt door het Leger des Heils niet geleegd. Het kan natuurlijk zijn dat men de sleutel van de brievenbus kwijt is, maar er is altijd wel een medewerker bij het Leger des Heils die lange vingers heeft, waarmee hij of zij de post uit de bus kan vissen!Ik vond het nodig u in te lichten omdat we allemaal alert moeten blijven of onze gemeenschapsgelden goed besteed worden. Immers u betaalt het Leger des Heils voor de hulp aan mensen in Lelystad en naar mijn mening helpt het Leger des Heils de mensen niet goed omdat zij de post van de hulpbehoevende mensen niet behandelt. De post kreeg ik namelijk retour.Ik ga ervan uit u naar behoren te hebben ingelicht.Met vriendelijke groet,“D€ BUDG€TCONSUL€NT”Alex Speijer

Kerknet.nl 
Vrijdag, 27 februari 2004 terug >

KLACHT TEGEN AFDELING VAN LEGER DES HEILS IN NEW YORK
NEW YORK (KerkNet/CWN) – Het Leger des Heils wordt door een aantal huidige en gewezen werknemers vervolgd voor het vijandige werkklimaat in haar kantoor in New York. Volgens het Amerikaanse persagentschap CWN werden er 18 klachten neergelegd omdat het Leger des heils haar werknemers dwong om het Evangelie te verkondigen, hun kerkelijke banden bekend te maken en aan haar aalmoezeniers toestemming gaf om privé-gegevens bekend te maken. De klacht werd ingediend omwille van de regeringssteun van het Leger des Heils. Die is jaarlijks goed voor 89 miljoen US dollar. Volgens Donna Lieberman, directeur van de Civil Liberties Union in New York, is dit proces wellicht het eerste van een hele reeks. Dat is het gevolg van de keuze van de Bushadminstratie om haar sociale programma’s ook via religieuze organisaties uit te voeren. Volgens Lieberman moet dat echter op basis van gelijkheid gebeuren: “Godsdienst promoten kan een erg gevaarlijk precedent scheppen, omdat we hierdoor een samenleving dreigen te scheppen waar de ene godsdienst meer voordelen heeft als de andere”.

IK schreef boos 2 A4 velletjes terug naar Groenlinks met de voorspellingen onder de noemer “Wist u dat ” en waar ik voor de naaste toekomst zou constanteren dat burgers meer een beroep zouden gaan doen op advocaten en juridische bijstand om hun sociale en zorgrechten veilig te stellen,dat de Rijksoverheid wet en regelgeving zouden veranderen en vermeerderen zoals dat het geval was later met de nooit uitgevoerde Welzijnswet.Ook dat opeenvolgende regeringen met een overdreven betuttelingschampagnes zou beginnen zoals dat met Postbus 51 het geval is en dat bepaalde organisaties zoals de stichting Ombudsman het drukker zouden krijgen en op eigen benen moesten gaan staan,in dit geval is het kenmerkend dat de Nationale Ombudsman het steeds drukker kreeg maar een fractie van klachten tegen de Rijksoverheid toegestuurd krijgt omdat de burgers het moe zijn  nog langer contact te zoeken met een plunderende handelsonderneming die het landschap beschadigd en ontwricht met peperdure megaprojecten die de investeringen doen oplopen en waarvan het resultaat nihil is.
Voorbeeld de Haagse tramtunnel die de luchtvervuiling in de binnenstad meer deed toenemen dan verminderen omdat autobezitters zeer gehecht zijn aan hun achterlijke  statussymbolen.
Ik merkte toen ook op in deze brieven aan Groenlinks dat kerkelijke organisaties meer economische en politieke invloed zouden krijgen en waar zij beleid en uitvoering op gebied van maatschappelijke problemen die door dezelfde overheden zijn veroorzaakt ( zie bezuinigingen kabinetten Lubbers en herziening zorgstelsel en welzijnsbeleid)zouden overnemen en daar door dezelfde overheid zwaar worden gesubsidieerd met als debacle de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 waar woon/zorg/welzijn werden gecombineerd en corporaties zich op een hellend en malafide vlak begaven door op dit gebied commerciele activiteiten te ontplooien waar zij geen kennis van zaken hebben (zie RIBW”s beschermde woonvormen)en zelf de rechten van clienten schenden door over hun leven en lot te gaan beslissen wat hun nu financieel de kop kost nadat het plan Simons in de ijskast was weggeparkeerd en later door Hans Hoogervorst te voorschijn gehaald met de nieuwe zorgverzekeringswet die daarmee aangaf dat opeenvolgende kabinetten zelf hun subsidie en financieel beheer niet op orde hadden en hebben en daarvoor alsmaar de rekening op het bordje van de gefrusteerde naieve burger legt.
Uiteindelijk beeindigde ik met de zin:Wist u dat Mr. P. Rozenmoller dat het u totaal niet interresseert wat ik u schrijf en dat uw eigenbelangen voorop staan,en dat kwam ook uit na de vele opeenvolgende brieven die ik naar Groenlinks stuurde en die bij de onterechte woningontruiming 10 september verdwenen samen met de vele andere ontvangstbrieven van tweede kamerfracties,ministeries,algemene rekenkamer, en Europarlementsleden,kabinet der koningin etc.en in beslag genomen en/of vernietigd en waar ik op afstand moest toekijken hoe alles in de container werd gedonderd aan schamele bezittingen die ik had en dat was voor de tweede maal dat mij dit overkomt net als 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt zo word je als oud vuil behandeld,maar klein krijgen zij mij niet want ik ben geen gefrusteerd kuikentje Calimero zoals die politieke criminelen die geen schuld durven te bekennen inzake beleid en totaal geen gevoel hebben en respecht voor andermans gevoelens en verlangens.
En nu leef ik op straat,kan overnachten bij een kennis maar het duurt mij te lang en mijn WWB uitkering is met opzet stopgezet en het restant wat uitstond aan bedrag op mijn ING rekening gestoort in de hoop van het criminele stadsbestuur dat ik gauw opdonder uit Zwolle.
Ik stink uit mijn kleren want de dagopvang leger des heils met hun criminele medewerkers bezoek ik al maanden niet meer net als het daklozenasiel/nachtopvang Nel Banninkhuis waarvan ik mij nog steeds afvraag dat ik het 24 maanden wist uit te houden daar.
Ik melde het al,ik sta alleen en ik hoop het nog enige tijd vol te houden maar dit is van de gekke dat ik zo geterroriseerd word en zwaar geestelijk belast ondanks stalen zenuwen maar het zit tussen mijjn oren om dit vol te houden,want ik laat na een goede standvastige opvoeding mij de kop niet gek maken,maar ik walg van de huidige samenleving met de onverschilligheid en de schoften die je in de opvang en bibliotheek tegenkomt die daar de rust niet gunnen aan mensen onder druk als ik weer wat aan het uitzoeken ben en doorzend.
Het lijkt wel of dit moedwillig gebeurt om je te storen,maar ik moet tot de ontdekking komen dat de hele samenleving zowel mannen als vrouwen jong en oud gewoon egocentrische is geworden en geen rekening meer houd met normale burgers,dit volk is zwaar geestelijk ziek omdat zij geen eigen wil of karakter meer tonen en als makke schapen achter de politieke herders aan lopen die hun van alles beloven maar niet na kunnen of willen komen.
 


Dit is pagina 220 deel 2 van het onderzoeksrapport naar sektes van de Belgische Kamer 1997 naar sektes zoals Sciencetology,Zonnetempel etc. 
Zie wetsovertredingen zoals het ontvoeren van kinderen en verbergen,overtredingen van de wetgeving op jeugdbescherming (burojeugdzorg)bedriegelijke erfenisbelaging zoals het jagen op nalatenschappen door LdH,misbruik van vertrouwen zoals zich uitgeven voor hulpverlener/begeleider en dit niet waarmaken maar wel client sektariische evangelisatiepraktijken opdringen.In dit kader valt ook afpersing(het verplicht afgeven van inkomsten anders volgt er geen opname in opvang en dus tevens overtreding van artikel 255 van wetboek van strafrecht verlating van hulpbehoevenden.Oplichting:het doen van beloftes van hulp en deze niet nakomen en client onder druk zetten tot bezoeken aan psychiaters om zo indicaties te verkrijgen op onrechtmatige gronden voor AWBZ verlening voor niet geleverde prestaties/begeleiding.

Psychiaters werkzaam voor leger des heils plegen valsheid in geschrifte door diagnosestelling vast te stellen aan psychische problematieken bij clienten die niet te bewijzen zijn door hersenscans of bloedproeven en dus deze diagnoses op papier  zetten en verklaren voor begeleiders leger des heils.
Aantasting van de geestelijke en lichamelijke integriteit van LdH clienten door hen in diskrediet te brengen middels valse rapportages in Cleverclientvolgsysteem als dakloze clienten met klachten komen bij controlerende instanties of niet onafhankelijke clientenraden en klachtencommissies,lichamelijke integriteit bij klachten of calamiteiten clienten schorsen  of opvanginstellingen uitzetten ook bij  ijzige vorst en barre weersomstandigheden zodat client gevaar loopt.
Niet-inachtneming van de sociale wetgeving,(het stopzetten van postadressen waarbij dakloze clienten geen WWB uitkering meer kan genieten voor levensonderhoud zoals geval R. Donker)uberhaupt een vreedme zaak waarom een sektebeweging of RIBW postadressen mag vergeven dit is een taak van gemeentelijke overheden.
Schending van de wet wat betreft de persoonlijke levenssfeer(dakloze clienten die geen privacy genieten binnen sociaal pensions en dag of nachtopvang,crisisopvang.
Mensenhandel:het doorlopend uitwisselen van dakloze clienten en/of zwerfjongeren tussen andere AWBZ instellingen en gemeentes en die weer terug keren in oude situatie en waar ook geen zorg en hulpverlening word geboden,geld ook voor de beschermde woonvormen en zelfstandig wonen onder zogenaamde begeleiding er is geen nazorg etc.
Vereniging of stichting die misdrijven pleegt oprichten denk aan bedriegelijke woonbegeleidingstrajecten(LdH Almere,2001 w.b.t. Antennion) waar dakloze clienten financieel afgeperst worden,verplicht worden hun uitkering/inkomsten op rekening van de stichting te storten die deze gelden beheert. waar zij voor een kamertje 550 euro per maand moeten betalen,tientje zakgeld per week en een verplichte keuring bij een psychiater voor onrechtmatige indicatiestelling voor aanvraag AWBZ.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s