RE: De privatisering en zelfregulering ingezet door de christelijke kabinetten Lubbers I,II en III in de zorg en de energie en woningmarkt etc. is een nationale ramp geworden met als gevolg ontwrichting (dak en thuislozen,voedselbanken) van de Nederlandse samenleving en heeft miljoenen burgers in het geestelijk nood en armoede gebracht en hun identiteit doen aantasten als mens zijnde.

          privatisering is maatwerk
 
Een chronologie van gebeurtenissen in Europa en de Lage landen.

Dit laat het hypocriete beeld zien van het geloof in wat voor vorm dan ook.Alleen de ware mens telt in al zijn of haar hoedanigheid ook.

Verreverwanten.nl
 

De terreur van de Noormannen
Het Friese handelscentrum Dorestad, mainport van het Frankische Rijk om in moderne termen te spreken, was onder de opvolgers van Karel de Grote doelwit van plunderende Noormannen uit Denemarken.

litho van Willem Steelink
Karel de Kale ontmoet de Noorman Rorik in Nijmegen

[klik voor vergroting]Hun eerste aanval op de stad vond plaats in 834; de laatste in 863. De Frankische vorsten stonden machteloos tegenover deze invallen en probeerden de vikingleiders aan zich te binden door hun grote gebieden in leen te geven.
Zo woonde de Noorman Rorik dertig jaar lang op het eiland Wieringen. In 1996 is daar een zilverschat gevonden die van hem afkomstig zou zijn. Rorik en andere Noordse leenmannen van de Franken konden de invallen van hun landgenoten echter niet voorkomen.

Ze kwamen in 879 terug en bezetten onder leiding van Godfried de Noorman een groot gedeelte van het huidige Nederland. De moord op Godfried, in 885, betekende het einde van de Deense heerschappij over Friesland.

Op de kaart een overzicht van de invallen van de Vikingen in de 9de eeuw.

[klik voor vergroting]
Terreur van de Noormannen en wat deden de Franken dan, niets anders als de Noormannen, landje pikken.
Deze zgn Christenen moorden en plunderde net zo goed. Maar de grote Koning der Franken, Karel de Grote, was hij niet als zijn Romeinse voorgangers en bv Napoleon of Hitler uit naar een groot Europa, lees rijk voor hun eigen macht.
Zoals we nu en terecht negatief praten over Hitler, Waarom niet over Napoleon en Karel de Grote.
Doch in de geschiedenis blijkt dat alles zijn doel had en daaruit nieuwe stromingen kwamen.
De Noormannen waren echter op een andere macht uit, maar de grond daarvan lag wel wat anders als bij de Franken en meer te begrijpen.
Overigens zijn de Friezen van oorsprong ook een vlok/stam die zijn oorsprong had in Denenmarken en net als de latere Noormannen, echter met minder geplunder, in de lage landen zijn gestrand en na de Romeinen afdaalden tot aan de Franse grens.
En vonden in het zuiden van het Friese rijk ook de belangrijke veldslagen plaats, omdat de Noormannen, dat zagen als de grens tussen de 2 volkeren. En net als de noormannen verdwenen de Friezen in de loop der jaren weer naar het noorden.
In 2001 zijn in west Denemarken, inscripties gevonden, die dit bevestigen.
Goed met al die terreur, zou europa er nu heel wat anders hebben uitgezien, en niet alleen in het Noorden metname England maar ook in het zuiden, ook Italie zou er heel wat anders hebben uitgezien.
En zo heeft ieder onzinnige veldslag, plaag, of terreur Europa gemaakt zoals het nu is en zag de USA er ook heel wat anders uit, want de basis van de Portugeese handels- en ondekkingsdrift ligt ook bij de Noormannen.
Goed Geschiedenis zal nooit objectief zijn en altijd de grote namen vereren, daarom ben ik bang dat de meeste Napoleon als een held en grootheid zien, dat over 100 jaar ook met Hitler zal gebeuren, terwijl het gewoon moordmachines waren

Homo homini lupus Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Homo homini lupus is een Latijns gezegde dat betekent “de mens is een wolf voor zijn medemens”. De uitdrukking komt voor het eerst voor in Asinaria, een toneelstuk van de Romeinse schrijver Plautus: “lupus est homo homini” (regel 495). Later werd het gezegde opnieuw gebruikt in het filosofische werk De cive (‘Over de burger’, 1651) van Thomas Hobbes: “Om onpartijdig te spreken, beide gezegden zijn zeer juist: dat de mens voor de mens een soort God is; en dat de mens voor de mens een doortrapte wolf is. Het eerste is waar, als we burgers onder elkaar vergelijken; en het tweede, als we steden vergelijken.” In de waarneming van Hobbes weerklinkt het citaat van Plautus, die wilde zeggen dat het inherent is aan de mens zelfzuchtig te zijn.

De uitdrukking wordt soms vertaald als “de mens is de wolf van de mens”, hetgeen kan betekenen dat de een de ander tot prooi maakt. ‘Homo homini lupus’ wordt vaak gezegd over de gruwelen waar een mens toe in staat is.

De Romeinse filosoof Seneca schreef een tegengestelde uitdrukking: ‘Homo res sacra homini’, ofwel ‘de mens is iets heiligs voor de mens’

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kerstening

Vroeger het liefdevol bekeren van de medemens tot het Christendom met behulp van lichamelijk geweld,tegenwoordig met geestelijk geweld oftewel geen bekering dan ook geen voedsel,drinken of inkomen en onderdak.
1

Heeft totaal geen economische waarde meer volgens de hollandse christelijke handelsgeest,dus laat het maar op straat wegrotten.

Artikel 3 EVRM “Verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.”

Kerstening van Polen.Kerstening is het historische bekeren, vaak massaal, van niet-christelijke (veelal heidense) volkeren tot het christendom. Synoniem aan kerstening zijn de termen christianisering en het modernere evangelisatie.

Aan het einde van de 3e eeuw behoorden het huidige Turkije, Cyprus, Kreta, de Nijldelta en de gebieden rond Carthago (Donatisme) en Cyrene tot de sterkst gekerstende gebieden. Het merendeel van de Europese volkeren werd pas gekerstend in de Middeleeuwen. Tegen het einde van de 6e eeuw was heel Europa ten zuiden en ten westen van de Donau en de Rijn gekerstend. Tijdens de 8e en de 9e eeuw is ook het gebied tussen Rijn, Donau en Oder gekerstend met dwang en geweld.

In de Lage Landen (zij het ten zuiden van de Rijn) zouden de Franken zich rond 500 massaal gekerstend hebben, naar het voorbeeld van de Frankische vorst Chlodovech (Clovis). Het deel boven de grote rivieren is vanaf het midden van de 8e eeuw gekerstend. Daarbij boden vooral de Saksen onder leiding van Widukind enkele decennia weerstand aan de Frankische machthebbers Karel Martel en Karel de Grote. Naast dwang door de heerser in bepaald gebied en overtuiging door rondtrekkende monniken, was er echter ook een meer pragmatische aanpak waarbij bepaalde gewoonten of heilige plaatsen verchristelijkt werden. Op sommige heilige plaatsen werden kapellen gebouwd. Bepaalde “heidense” feestdagen werden gekoppeld aan christelijke feestdagen. “Heidense” gewoonten werden overgenomen in de kerk (iets dat tijdens de reformatie totaal werd uitgebannen uit de kerk).

Karel de Grote wilde dat alle Saksen Christen werden, en voelde zich daarom genoodzaakt oorlogen te voeren.
Een verklaring voor het gedrag van Karel zou kunnen zijn dat hij het niet kon verdragen dat zijn onderdanen niet hetzelfde geloof hadden, terwijl hij zijn macht als door God gegeven beschouwde. De opvatting van godsdienstig geloof als een persoonlijke keuze leefde niet zo in die tijd. Hij liet iedereen vermoorden die weigerde gedoopt te worden, vlees at in de vastentijd, een dode verbrandde of een heks verbrandde.

In Noord-Europa dringt de kerstening langzaam door vanaf de 8e eeuw. Uit overleveringen blijkt dat van alle Scandinavische volkeren de Zweden het moeilijkst te kerstenen waren: zij werden pas een halve eeuw later gekerstend dan de Denen, die in 948 gekerstend werden.
IJsland ging officieel in het jaar 1000 over tot het christendom, maar de heidense verteltraditie bleef nog lang in stand. Dichters (skalden) droegen generatie op generatie de oude gedichten over goden en helden over. Twee eeuwen later werden belangrijke gedichten en verhalen uit deze traditie op schrift gesteld: dit waren de Poëtische Eddaen de Proza-Edda.

De Polen en de Hongaren werden omstreeks het jaar 1000 gekerstend. Het waren Cyrillus en Methodius die rond die tijd de Slavische volkeren in de gebieden rond de Dnjestr tot het christendom bekeerden. Zij schonken hen ook een schrift: het cyrillisch schrift. In 988 ging het Kievse Rijk over tot het christendom.
De Finnen werden gekerstend in de 12e en de 13e eeuw, gelijktijdig met de Oude Pruisen. De Litouwers zijn de laatste Europese bevolkingsgroep die werd gekerstend, namelijk tijdens de 14e eeuw.

Het Saamivolk bood weerstand tegen de kerstening tot de 18e eeuw.

Niet alleen Europa werd gekerstend. De Europese mogendheden trachtten ook hun geloof op te leggen aan de door hen gekoloniseerde gebieden. De katholieke missie is vooral in Latijns-Amerika en de Filipijnen succesvol geweest, maar ook in Afrika bezuiden de Sahara is het christelijke geloof wijd verbreid. Het protestantisme heeft daar een groter aandeel, omdat het voor een groter deel door protestantse mogendheden gekoloniseerd is geweest.

Home| Index | Terug | Volgende

Christelijke Politiek.

Kan het Woord van God, zoals dat uit de bijbel tot ons komt, gebruikt worden als leidraad voor ons politieke handelen? Er zijn maar liefst 613 geboden en verboden in de Bijbel te vinden waarvan de meeste christenen het bestaan niet eens weten laat staan dat ze zich er aan houden.  Zo zou om te beginnen de doodstraf weer moeten worden ingevoerd.

Homosexuelen dienen te worden gedood.

(Leviticus 20:13) Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Heksenvervolging moet weer worden ingesteld.

(Exodus 22:18) De toveres zult gij niet laten leven.

Overspel dient gestraft te worden de doodstraf.

(Leviticus 20:10) Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.

Wie de zondags rust verstoort dient gedood te worden

(Exodus 31:15) Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.

Godslastering zal bestraft moeten worden met de doodstraf

(Leviticus 24:16) En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.

Afvallige Christelijke dienen gedood te worden.

(Deuteronomium 13:6-9) Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen; ……………… Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan;

Kinderen die niet horen willen moeten…………………..

(Deuteronomium 21:18-21) Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is; en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal, Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats. En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve;

Home| Index | Terug | Volgende

  

 

                                 Christendom in de uitverkoop

 

 
 

Privatisering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
 
Ga naar: navigatie, zoeken
Vista-kmixdocked.png
Geluid afspelen
(download/info/permalink)

Privatisering is het proces waarbij het eigendom van bedrijven en diensten overgaan van overheid naar de particuliere sector. Daarbij worden publiek eigendom (zoals een staatsbedrijf) in particuliere handen gebracht.
Privatisering werd gestimuleerd door de ideologie achter de Washington consensus. Het is sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw met wisselend succes toegepast in vrijwel de gehele Westerse wereld.
In Nederland werden zo onder meer enkele busmaatschappijen, energiebedrijven, de telefonie (tegenwoordig KPN) en de posterijen (tegenwoordig TNT Post) geprivatiseerd. Waar vele partijen tijdens de laatste decennia van de 20e eeuw positief dachten over privatisering, is de kritiek op privatisering deze eeuw duidelijk gegroeid. Momenteel staat ter discussie welke mate van privatisering van de gezondheidszorg maatschappelijk toelaatbaar is.
Verzelfstandiging is een minder vergaand proces waarbij een overheidsbedrijf wordt omgevormd in een zelfstandig publiekrechtelijk of privaatrechtelijk bedrijf, maar waarbij de overheid de meerderheid van de de aandelen in handen houdt. Verzelfstandiging kan een eerste stap zijn op weg naar privatisering.
Het tegenovergestelde van privatisering is nationalisering, waarbij de staat privé-bedrijven opkoopt of opeist. Er kan dan een wettelijk monopolie worden ingesteld wanneer een bedrijfstak is genationaliseerd. In beide gevallen wordt er vaak een beroep gedaan op het algemeen belang.
Privatisering in Rusland heeft een averechts effect gehad op inkomensongelijkheid in dat land.[1]

Inhoud

[bewerken] Argumenten voor privatisering

Het argument voor privatisering is dat private bedrijven met elkaar moeten concurreren om de gunst van de consument. Het idee daarachter is dat ondernemingen veel beter in staat zijn de wensen van burgers in te schatten dan de overheid dat kan. Concurrentie dwingt ondernemers ook op de kosten te letten en te innoveren. Bovendien betaalt de belastingbetaler niet meer mee aan een slecht functionerend of verlieslijdend bedrijf. De burger kan haar consumentenmacht uitoefenen op het bedrijf. Als blijkbaar niet genoeg consumenten gebruik willen maken van de producten of diensten ervan, om wat voor reden dan ook, kan het niet voortbestaan en zal het verdwijnen.

[bewerken] Argumenten tegen privatisering

Tegenstanders zien als nadelen van privatisering:

  • Werknemers van organisaties die geprivatiseerd worden kunnen de dupe worden als arbeidsvoorwaarden worden uitgekleed en werkgelegenheid onder druk komt te staan.
  • De afnemer van de door de geprivatiseerde organisatie geleverde diensten, de burger of consument, zou nadelen kunnen ondervinden. Als organisaties worden geprivatiseerd in sectoren waar geen of te weinig marktwerking bestaat, ontstaat te weinig concurrentie of ontstaat een monopolie, waardoor de prijs van het product niet daalt maar juist kan stijgen. Daarnaast zou in sommige sectoren een winstoogmerk ten koste gaan van de benodigde service die verleend dient te worden aan de burger. Geprivatiseerde bedrijven zouden besparen op secundaire zaken, waardoor de totale dienstverlening zou afnemen. Daarnaast bestaat er de kans dat diensten zoals onrendabele spoorlijnen, die niet meer winstgevend zijn maar wel van nut voor het algemeen belang, niet meer geleverd worden.
  • Ook stellen tegenstanders dat de overheid in sommige sectoren een rol moet spelen. Zij vinden dat producten als water en energie (maar meestal niet voedsel) door de overheid geleverd moeten worden omdat het basisbehoeften zijn.
  • De kans bestaat dat door kartelvorming en consolidaties er een schijn-vrije markt ontstaat, waardoor het belangrijkste voordeel vervalt, en men uiteindelijk slechter af is.

[bewerken] Raad van State

De vicepresident van de Nederlandse Raad van State, Herman Tjeenk Willink, heeft in zijn jaarverslag over 2008 gewaarschuwd, dat door de privatisering sommige overheidstaken niet goed meer worden uitgevoerd. Door privatisering en invoering van een bedrijfsmatige aanpak worden winst en groei belangrijker dan het algemeen belang, stelt hij. Managers vergeten hun publieke verantwoordelijkheid en toezichthouders worden op afstand geplaatst zodat zij overzicht missen. Daarom moet worden nagegaan of de privatisering van overheidsdiensten moet worden teruggedraaid.[2]

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s