Het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringstelsel blijkt in strijd te zijn met de Europese wetgeving. Het direct of indirect met staatssteun financieren van verzekeraars is per definitie niet toegestaan.Maar waar de christelijke rijksoverheid via zorgverzekeraars dakloze burgers laat gijzelen in brandgevaarlijke opvanginstellingen zonder zorg en hulpverlening met slechte voedselvoorzieningen door kuddedieren/oppassers en daklozen financieel bestelen van hun uitkeringen/inkomsten en geestelijk kapot maken door het hospitalisatiesyndroom en hen hun sociale rechten onthouden zoals huisvesting,inkomen en sociaal leven.

Wie nog denkt dat wij in een vrij en democratisch land wonen, loopt met oogkleppen op !!
In een rechtsstaat heeft een ieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter

IRM . . Antecedenten juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . Rechter aanprakelijk

 

WMO-analyse over het aanspraak kunnen maken op voorzieningen in de WMO
Het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringstelsel blijkt in strijd te zijn met de Europese wetgeving. Het direct of indirect met staatssteun financieren van verzekeraars is per definitie niet toegestaan. Zie het interview dat Bram Snoek gaf aan de redactie van de Sociale Databank Nederland. Een kopie van het interview op cd-rom is toegestuurd aan de Europese Commissie. ( Klik op de foto ) Herstructurering Sociale Zekerheid in Nederland
Over het aanspraak kunnen maken op voorzieningen in de WMOWMO-analyseHet van te voren gesteldeDat mensen aanspraak kunnen maken op voorzieningen in de WMO is een zaak, maar dat het geen recht is een andere. De Nederlandse grondwet stelt dat de volksgezondheid een aanhoudende zorg van de overheid is. Deze aanhoudende zorg legt de overheid de zorgverplichting op ten behoeve van het volk. Het volk heeft dus vanuit de Nederlandse grondwet recht op zorg en niet slechts een aanspraak die geen rechtszekerheid geeft. Daar verandert ondergeschikte wetgeving niets aan.ConclusieDe WMO is in strijd met de Nederlandse grondwet.Na deze conclusie is de vraag wat nu wel?De WMO zoals hij nu tot ons komt is ook nog eens veel te moeilijk uitvoerbaar, ook voor de grote steden die toch wel behoorlijk wat deskundige ambtenaren hebben.

Hoe komt dit nu?
De WMO is enerzijds te uitgebreid, er moet dus te veel, en anderzijds is zij niet specifiek genoeg waardoor de gemeenten van alles mogen en kunnen invullen, waardoor die zelfde gemeenten er mee worstelen. De aanspraken, rechten en de cliëntenparticipatie zijn niet goed vastgelegd en/of is bewust niet goed geregeld, ambtelijke of politieke onwil dus. Dat kan zo niet. De gemeenten beginnen ergens halverwege het verhaal. Dat is dat zij beginnen bij de prestatievelden en die dan proberen in te vullen. En dan maar zien wat er van komt. De oude prestatievelden zijn de uitvoering van de WvG, de AWBZ, de Welzijnswet, en daar hoort het Grote Steden Beleid bij, dat laatste is nu vergeten.

Wat is de fout?
De fout is dat er teveel oude wetgeving en beleid bij elkaar is gevoegd tot één nieuwe, de WMO. Het is net zo’n grabbelton geworden als de Europese Grondwet.

De analyse en oplossingen

De WvG en de AWBZ kunnen samen gevoegd worden tot een nieuwe zorgwet, omdat ze logisch bij elkaar horen. Zij zijn de invulling van de grondwettelijke zorgverplichting. Om van de problemen van rechtsongelijkheid en slechte uitvoering op plaatselijk niveau af te komen, in de WvG, moet die nieuwe wet landelijk worden uitgevoerd en niet meer plaatselijk. Het woongebeuren in de AWBZ moet wel lokaal geregeld worden, maar met controle van bovenaf door de staat of de provincie.

Deze oplossingen houden ook automatisch in dat er een ondemocratisch knelpunt wordt ondervangen, te weten dat er geen verplichte cliënten-participatie is binnen de WMO. Binnen de samenvoeging van de WVG en de AWBZ is dat juist wel veilig gesteld op grond van de oude wetgeving. De cliëntenraden van WvG en AWBZ kunnen dan ineen geschoven worden.

Het GSB-beleid moet in de Welzijnswet geïntegreerd worden!
De Welzijnswet heeft ook overlappingen met het Grote Steden Beleid. Dat is dubbelwerk en dat moet er dus uit. Daar valt direct te bezuinigen. Dit is wel een stuk vernieuwende wetgeving dat wel lokaal moet worden uitgevoerd.

Cliëntenparticipatie is het deelnemen, participeren van cliënten, de natuurlijke personen en niet de kunstmatige rechtspersonen. Het combineren van deze cliëntenparticipatie met die van de niet goed geregelde WWB is teveel van het goede en vraagt ook te veel deskundigheid. Dat wordt niets en moet dus gescheiden blijven.

De WMO spreekt over burgerparticipatie, maar het zijn geen in het wild los lopende burgers, de natuurlijke personen, maar vertegenwoordigers van organisaties, zoals b.v. de woningbouwcorporaties, de kunstmatige rechts-personen. Die zaken moeten dus gescheiden blijven.

Er moet en landelijke overkoepelende wet, eventueel een initiatiefwet, komen die de cliëntenparticipatie van nu op alle terreinen en van alle wetten vervangt en duidelijk regelt. Dat horen mensen te doen die uit b.v. de WWB komen, of de WAO en die dan voor vier jaren een gesubsidieerde baan hebben en zo onderwijl ook ervaring op doen voor de arbeidsmarkt. Het arbeidsrecht hoort daarbij goed geregeld te zijn.

De inspraak bij de beleidsvoorbereiding van cliënten en organisaties is niet vastgelegd in de WMO, maar dat moet wel in het kader van de dualiseringswetgeving om de gemeenteraden juist in het vroegste stadium te kunnen en moeten adviseren, zodat er ook een juist beleidskader kan worden vastgesteld door de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen niet zonder deze adviezen uit de echte wereld.

Bij zowel de participatie van natuurlijke cliënten als van onnatuurlijke rechtspersonen horen de deelnemers direct betrokkenen te zijn en horen niet direct betrokkenen van participatie te worden uitgesloten. Zoals het nu in de WMO voorligt zijn de burgerparticipanten juist niet de natuurlijke cliënten.

Mantelzorg

Het mantelzorgverhaal van de regering is een onrealistisch verhaal. Dat moet er dus uit. Het strookt ook niet met het overige beleid van vooral eerst betaald werk en mobiliteit en voor het werk elders gaan wonen, de kinderen dus (ver) weg bij de ouders vandaan. Het staat ook haaks op de individualisering in de samenleving. Wat willen al die regeringen nou eigenlijk? De ene regering brult dus maar wat en de andere ook? Arm volk!

Gedwongen mantelzorg is geen mantelzorg, omdat echte mantelzorg vrijwillig meefibreren met de naaste is.

Gedwongen mantelzorg is eigenlijk een vorm van sociale dienstplicht. Dat is niet automatisch verkeerd, maar regel dat dan ook in een aparte wet als sociale dienstplicht, voor vier jaren bijvoorbeeld om allerlei maat-schappelijke ervaring op te doen voor de jeugd, voordat men de echte arbeidsmarkt op gaat, ter voorbereiding dus. Dat kan ook in een cliëntenraad zijn. Bij deze vorm van mantelzorg hoort ook een goede verzekering en rechtsbescherming, immers het gerechtshof van Arnhem heeft dit voorjaar uitgesproken dat een vrijwilliger een flexwerker is en dus valt die onder de flexwet en dus onder de arbowet.

Een slecht voorbeeld moet je niet volgen. In Zweden is de WMO na tien jaar ervaring op een fiasco uitgedraaid.

Door Bram Snoek

 

SDN-rubrieken
Antecedentenregister van juristen
Het onderzoeksrapport van de Integriteit van de Rechterlijke Macht
WMO-analyse over het aanspraak kunnen maken op voorzieningen in de WMO
Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten
Bezwaarschrift van ‘nugger’ tegen uitsluiting compensatie zorgverlening

Terug naar het begin

steun SDN op giro 708452Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/snoek-wmo.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141 . . . . . Fax: 035-5244142

Hoogervorst: no-claim was misrekening

Ok, hij geeft het weliswaar pas toe nu hij minister-af is, maar toch pleit het wel voor hem dat voormalig minister Hans Hoogervorst (VVD) van Volksgezondheid de door hemzelf ingevoerde no-claim alsnog als een misrekening ziet. Voormalig minister Hans Hoogervorst (VVD) van Volksgezondheid heeft in een afscheidsinterview in het vakblad Zorgvisie dan ook gezegd dat hij er niet rouwig om is dat het nieuwe kabinet de no-claim in de zorg afschaft. ,,De no-claim is een van mijn misrekeningen geweest”, geeft hij toe.

Bij de regeling krijgt iedereen die weinig zorg gebruikt, een bedrag van maximaal 255 euro per jaar terug. ,,Ik dacht dat mensen een beloning achteraf als minder vervelend zouden ervaren, maar dat heeft niet zo gewerkt.” De ex-minister had een eigen risico, wat aanvankelijk het plan was, toch beter gevonden.
Het nieuwe kabinet schrapt de no-claimregeling per 1 januari 2008, maar kondigt aan dat er wel een nieuw systeem van eigen betalingen komt. Chronisch zieken en gehandicapten worden hiervan uitgezonderd.

Bron: AD.nl 

R.Donker heeft via de eerste en tweede kamer getracht de Zorgverzekeringswet en WMO tegen te houden vanwege staatssteun en onuitvoerbaarheid maar tervergeefs dankzij de macht van de verzekeraars en banken en waar volksvertegenwoordigers marionetten zijn.

Achmea zorg(fraude)verzekeraar (11)

Groene Land is Zilveren Kruis Achmea geworden.
Op 1 januari 2011 is Groene Land over gegaan naar Zilveren Kruis. Gelukkig blijft u bij Zilveren Kruis verzekerd van dezelfde zorg tegen dezelfde voorwaarden.Nou ja gelukkig? Dat valt te bezien. Steeds minder mensen zijn gelukkig met ‘dezelfde zorg tegen dezelfde voorwaarden.’ Want het afgelopen jaar hebben veel verzekerden Zilveren Kruis Achmea de rug toegekeerd, zo valt op internet te lezen. In totaal zijn een miljoen verzekerden overgestapt. De opkomst van internetzorgverzekeringen zal daar zeker mee te maken hebben, maar de administratieve problemen bij Achmea zijn steeds meer mensen een doorn in het oog. En de -ogen opende- blogs over Groene Land Achmea – die door vele duizenden mensen zijn gelezen- hebben zeker een bijdrage geleverd. We kunnen dat afleiden aan de e-mails die wij kregen van Achmea-verzekerden, maar ook uit de zoektermen die mensen in de internetzoekmachines gebruiken om informatie te zoeken. Wilt u ook uw Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekering opzeggen? Klik hier om erachter te komen hoe u dat moet doen.

Ondanks de vele klachten die er zijn over de Achmea zorgverzekeringen schijnt de ‘onafhankelijke’ Stichting Toetsing Verzekeraars een aantal Achmea-zorgverzekeringen in 2010 een kwaliteitskeurmerk te hebben toegekend. Wij weten inmiddels dat in de Zorgsector de slagers hun eigen vlees keuren. Maar opvallend is wel dat Groene Land Achmea het ‘felbegeerde’ keurmerk niet heeft gekregen. Dat durfde men blijkbaar niet aan.

Hoe afhankelijk is de Stichting Toetsing Verzekeraars? Bovenaan de website van deze club vinden we de volgende tekst: Vertrouwen en zekerheid zijn essentiële begrippen voor de verzekeringsbranche. Het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche is in de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. De branche wil er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen en blijvend te versterken.’

Hoezo onafhankelijk?

3 reacties op Achmea zorg(fraude)verzekeraar (11)

  1. Ik hou het op bewust gevoerde regie vanuit de Rijksoverheid(ministerie van VWS) die gewoon doorgaat op de ingeslagen weg van vrije marktwerking en zelfregulering omdat er private partijen en hun financiele belangen in het geding komen plus de eigenbelangen van politieke figuren als de deksel van de beerput word opgelicht en waar via de auditlijsten van VWS al jaren bekend is dat het subsidiebeheer en zorginkoop totaal niet klopt net als het ontbreken van vroegsignalering van fraudepraktijken en misstanden in de zorg en welzijnssector.
    Dus met andere woorden sla de betalende burgers goed om de oren met allerlei onderzoeksrapporten opgesteld met door de overheid gesubsidieerde instituten en desinformatie via de media en laat de belasting en AWBZ premie betalende bevolking opdraaien voor het doelbewuste wanbeleid want bij de rijksoverheid gaat men ervan uit dat wie het economisch machtsmiddel in handen heeft die bepaalt en heeft lak aan allerlei wetten en regels maar dat is niet alleen van deze tijdgeest want zo gaat het al eeuwen of er nu een president of niet gekozen monarch staatshoofd is,de makke schappen volgen toch wel de leiders uit angst hun maatschappelijke statussen te verliezen die toch niet veel voorstellen in een land waar pure vrijheid ontbreekt.

  2. Wat betreft zorggroep Achmea in Nederland maakt deze deel uit van Eureko een Europese verzekeringsmaatschappij.Daarnaast houd Achmea zich ook bezig met woonhypotheken en bacaire zaken etc. en is deze zorgverzekeraar ook diegene die via regionale zorgkantoren de AWBZ verdeelt onder zorg en welzijnsinstellingen zonder toezicht en controle te houden waar deze AWBZ gelden aan besteed worden.Het een en ander is na te gaan met het OM rapport “persoons gebonden budget zorg verantwoord” en waar bekend word dat nog het CIZ,zorgkantoor en de Nza nalatig is in het onderzoek naar instellingen en onrechtmatig verkregen indicatiestellingen om AWBZ/WMO gelden te claimen voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening.
    Maar dat was al bekend in 2001 na onderzoek door de Algemene Rekenkamer en waarvan het ministerie van VWS op de hoogte was.

 

Aan de Autoriteit Financiele Markten,

Ik maak u extra attent op deze blogs en mijn reacties onder Achmea zorgfraudeverzekeraar en waar Achmea deel uit maakt van de Europese organisatie Eureko met als link de verwijzing naar het artikel over de woekerpolisssenaffaire waar Achmea deel van uit maakten en waar het VVD,CDA kabinet gewoon doorgaat met het bevoordelen van zorgverzekeraars die burgers oplichten en zo zorg dragen voor nog meer woninguitzettingen.
Dus hier alle fraudezaken op een rijtje:
Zorgfraude
Woekerpolissen met betrekking tot huizenhypotheken
Rechtbijstandverzekeringsfraude

skip to main | skip to sidebar
Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Welzijnsmaffia
het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland

dinsdag 11 mei 2010
brief naar Achmea fraudebestrijding over daklozenopvang De Herberg
From: kingkong1621@live.nl
Verhuizing daklozenopvang De Herberg

http://www.blogger.com/

Gericht aan de Holding Achmea,
Afd, fraudebestrijding en/of juridische zaken

Ik stuur u deze mail op met verdere informatie over de bedoelingen van RIBW Zwolle die AWBZ gelden claimt met onrechtmatige indicaties voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening aan dakloze zwervers die gehuisvest waren in de Herberg achter de WRZ hallen en nu in de nieuwe Herberg in de Nijverheidsstr. in Zwolle.
Ik zend u hier deze website op van nieuwsportal Zwolle en die gaat over de verhuizing van de dakloze bewoners van de illegale opvang de Herberg achter de WRZV sporthallen richting de nieuwe Herberg in de Nijverheidsstraat op 1 november.
Deze verhuizing is gepaard gaande met de nodige public relations en poespas maar zal straks uiteindelijk op een groot debacle uitlopen voor de dak en thuislozen en voor de omwonenden van de Nijverheidsstraat de nodige hoofdbrekens en stress vormen als de daklozen o.a.zwerfjongeren zich gaan vervelen en de straat op gaan en hun ongenoegen kenbaar gaan maken omdat zij van de ene uitzichtloze situatie in de andere zijn beland.

Even ressumeren wat betreft de zogenaamde hulpverlener Joop van Ommen en aanhang met het bedrog de Herberg

Ik verbleef vanaf 19 september 2001 tot 21 april 2002 in het sociaal pension Arcuris in Almere-Buiten nadat ik vanuit crisisopvang de Valk in Lelystad moest verhuizen naar Almere omdat mij daar eerst woonbegeleiding was aangeboden na een misstap van de financiele administratie van de Valk die niet doorgaf aan de sociale dienst Lelystad dat ik 13 juli 2001 de crisisopvang de Valk zou verlaten en zodoende mijn uitkering op rekening van de opvang werd gestort en waar het voor mij niet mogelijk was om ergens anders opvang te zoeken.
Ik werd toen eind juli 2001 opnieuw ingeschreven bij de crisisopvang de Valk en kreeg woonbegeleiding aangeboden etc. vanwege de fout door hun begaan, maar om onduidelijke redenen ging dit niet door en moest ik 19 september 2001 verhuizen naar sociaal pension Arcuris in Almere.Ik verbleef daar tot 21 april 2002 en werd toen dit sociaal pension Arcuris uigezet op een zondag met de valse beschuldiging van het plegen van non-verbale bedreiging van een groep bewoners.
De werkelijke redenen was dat ik vanaf mijn verblijf vanaf 19 november 2000 tot 2 april 2001 in de crisisopvang Perspectief van het leger des heils aan de Spoordreef 14 b in Almere de politiek in den Haag begon aan te schrijven zowel tweede kamerfracties als ministeries zoals VWS en Binnenlandse Zaken etc.over de opvang voor dak en thuislozen met een bed,bad en broodbeleid met schoonmaaktaken zonder hulpverlening en begeleiding en waar per maand een hoge eigen bijdrage van werd gevraagd van FL 918,50,- en ik neem aan dat daar per dakloze client ook AWBZ werd geclaimd met een SIP bij het CIZ en zorgkantoor voor niet geleverde zorg en hulpverlening/begeleiding.
Als dakloze client was je verplicht na de intakegesprek en ondertekening van een inschrijving de inkomsten/uitkering verplicht ter storten op rekening van de crisisopvang anders volgde er geen opname, de client moest zelf zijn of haar problemen op lossen zonder van advies of informatie te worden voorzien of dat er contact werd gezocht met vervolginstanties en dat binnen 3 maanden verblijf want daarna word je de opvang uitgezet zonder dat er een vervolgplek was geregeld.
Ik begon dus klachten neer te leggen bij Den Haag omdat daar het opvangbeleid word bepaald en de subsidiestromen vandaan komen,ik bleef de verantwoordelijke bewindspersonen en kamerleden aanschrijven tot op de dag van vandaag omdat ik duidelijk kan aantonen dat er geen hulpverlening voor dak en thuislozen is i.v.m. resocialisatie en doorstroming vanuit de opvanginstellingen naar de reguliere samenleving.
Het sociaal pension Arcuris in Almere aan de Simon Ravesteijnstr. 158 moest in 2003 de deuren sluiten,subsidieverlening ingetrokken en falliet verklaard,dat kreeg ik van een ex-bewoonster te horen na telefonisch contact,en de verantwoordelijk CDA wethouder zorg en welzijn Almere de Hr. W.G. Faber moest daarna opstappen na een motie van wantrouwen van Leefbaar Almere,de eigen bijdrage voor dit sociaal pension Arcuris was FL 1000,- en ook hier alleen en bed,bad en broodbeleid zonder hulpverlening en schoonmaaktaken en de leidinggevenden die de hele dag een kantoortje bemanden en clienten registreerden in de computer,hetzelfde wat ik nu tegenkwam in Zwolle bij het leger des heils.
Met de Hr. W.G. Faber had ik nog een persoonlijk gesprek op het stadhuis van Almere op 16 december 2001 om 15.00 uur over de slechte opvang van dak en thuislozen in Almere en specifiek het sociaal pension Arcuris waar hij een werkbezoek aan had gebracht en paar punten had opgeschreven,wel met de leidinggevenden gepraat maar niet met de bewoners.
Dit gesprek was zeer teleurstellend verlopen en deze wethouder toonde geen enkele belangstelling voor de dak en thuislozenproblematiek en de opvang.
Ik had ook telefonisch contact met de PvdA tweede kamerfractie vanuit Den Haag die mij om inlichtingen vroeg over het functioneren van dit sociaal pension en ik schreef ook europarlementaries aan zoals CDA Mevr. Hanja-Maij-Weggen etc.
Ik moest dus 21 april 2002 dit sociaal pension gedwongen verlaten en zwierf toen een week rond in Almere,s”nachts slapend op bankjes in bushokjes en paar nachten op goedkoop tarief in het Bastion Hotel betaald van mijn Awb uitkering en zocht toen eind april 2002 telefonisch contact met het VVD tweede kamerlid mevr. Elisabeth Meijer die in haar auto onderweg was naar een bijeenkomst,maar vanuit de tweede kamer werd ik doorgeschakeld naar haar auto.
Ik vroeg haar om hulp voor onderdak en zij zei mij om 17.00 uur terug te bellen want dan zou zij het een en ander hebben geregeld (ik onderhield al geregeld schriftelijk contact met Mevr. E. Meijer over de opvang voor daklozen) ik belde haar om 17.00 uur terug en zij melde mij dat zij onderdak had geregeld bij de WRZV sporthallen bij de Hr,. Joop van Ommen en dat zij mij Awb uitkering voor 3 maanden had vastgezet in Almere zodat ik eerst tot rust kon komen in Zwolle en daarna een vervolguitkering kon aanvragen.
Mevr. Elisabeth Meijer vroeg mij nog of ik reisgeld had anders zou zij mij komen ophalen en persoonlijk naar Zwolle brengen,maar ik had nog reisgeld en bedankte haar vriendelijk voor haar moeite.
Ik ondernam vanuit Almere de reis naar Zwolle en kwam daar op het CS Zwolle aan en waar ik werd opgehaald door de medewerker van Joop van Ommen Jay Muye een indische jongen en die bracht mij met de auto naar de WRZV sporthallen,waar ik in de VIP bar beneden kennis maakt met zijne hoogheid Joop van Ommen die tot op de dag van vandaag zich verbeeld de burgemeester van Zwolle te zijn en het bestuurlijk beleid denkt te bepalen dankzij talloze politieke vrienden in de gemeenteraad en daarbuiten en schoonzoon die voorzitter is van Swollwacht en waarbij het gebral de overhand voert in discussies met hem en hij dreigend overkomt maar het stelt niets voor,maar hij schijnt nogal goed geinformeerd te worden over misstappen van politieke bestuurders etc. en daar zet hij mensen mee onder geestelijke druk,op mij maakte hij weinig indruk en hoorde in het begin zijn gebral aan hoe goed en sociaal bevlogen hij was met kansarmen en dakloze zwervers,maar het gaat aleen maar om aandacht en geld voor eigen gebruik gezien de aankoop van dure Mercedessen en luxe vakantiereizen in het verleden naar New York en Las Vegas en Hawaii en tegenwoordig Europa, het omkopen van zogenaamde vrienden als die hand en spandiensten voor hem moeten verrichten.
Zijn PvdA “vrienden” zitten in de directies van de Over-IJsselse woningcorporaties en waar hijzelf een PvdA salonsocialist is in mijn ogen en vroeger voor de lokale PvdA fractie de schreeuwer was voor en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Let wel dat dit persoon zijn lagere school niet heeft afgemaakt en geen behoorlijke geestelijke ontwikkeling geniet maar een meester is in het spelen van drama”s en zielige verhalen over zijn armoedige jeugd en waar hij op emotionele wijze subsidies wist los te peuteren zogenaamd voor zijn kinderen de dakloze zwervers die misbruikt worden voor onbetaalde werkzaamheden in de WRZV sporthallen zoals het opzetten van evenementen etc. en het onbetaald verkopen van snacks en ijs etc. in de snackkraam van Joopvan Ommen aan de Whytermeplas en een bouwmarkt aan de Nervisstraat in Zwolle.
Dit word allemaal gekenschetst als werkzaamheden voor het uitzendbureau Pauropus bv. wat in feit is opgezet door Joop van Ommen,Eelke Blokker vroeger ambtenaar bij de afd. Bijzondere doelgroepen van de gemeente Zwolle en Geert Kuper voormalig ambtenaar van de afd, bijzondere doelgroepen.
Want sinds de bouw van de WRZV sporthallen in 1988 en waar de straatarme Joop van Ommen met zijn zielige babbels 4,4 miljoen gulden lost wist te praten bij de gemeenteraad met medewerking van de PvdA fractie en zijn vriendin Mevr. M. Meindertsma PvdA raadslid en later wethouder volkshuisvesting en nu PvdA senator in de Eerste kamer en verleden jaar afgetreden als toezichthoudster bij RIBW Zwolle,wilde Joop van Ommen geen duur betaald personeel in dienst nemen voor de WRZV sporthallen en daarom werden de zwervers gehuisvest achter de WRZV sporthallen in bouwvallige keetjes en te werk gezet in de WRZV sporthallen en daarbuiten en waar Joop van Ommen sloopwerk aannam en daar voor betaald werd en de opbrengst van het materiaal in eigen zak stak en de daklozen kregen een pakje shag en wat broodjes en drinken.en mochten dan overnachten bij de WRZV hallen en illegale opvang.
In de lokale en landelijke media werd door hen verkondigd dat hij het onderdak en eten voor de dakloze zwervers uit eigen zak betaalde,maar de gemeente Zwolle betaalde deze kosten en Joop kreeg zelf ontheffingen voor het opzetten van muziekfestivals en evenementen die niet paste bij het sporthallen gebeuren,alles wat verboden was werd maar gedoogd door de gemeente Zwolle.
Er werd een belastingschuld van fl 37.064,- van de SSW de stichting die de WRZV hallen beheert betaald door de gemeente Zwolle om fallietverklaring te voorkomen.
In 1993 werd door de gemeente Zwolle FL 375.000,- aan huurschuld van de WRZV hallen weggesaneerd en in 1998 bijna FL 500.000,- aan huurschulden plus werd er FL160.000,- subsidie eenmalig verstrekt aan de begroting van de WRZV hallen en de wisselingen in de stichting SSW volgde elkaar snel op en dat was logisch want niemand van de bestuursleden wilde langdurig de verantwoording dragen voor het “creatieve boekhouden” van Joop van Ommen.
het onderzoeksbureau KPMG hield in 1996 een onderzoek naar de bedrijfsvoering van de WRVZ hallen en concludeerde daaruit dat er niets mis mee was,wel vreemd als een directeur geen personeel in dienst heeft en er mmar 1 werknemer op de loonlijst staat van de SSW en dat is Joop van Ommen zelf en zwartwerkers uit zijn vriendenkring daar goed betaalde arbeid verrichten,maar zoals gebruikelijk passeerde dit onderzoeksrapport van KPMG moeiteloos de gemeenteraad en hopla daar vlogen de subsidies weer richting de WRZV begroting en pas in 2002 werd er eindelijk een bewindvoerdster op de WRZV hallen geplaatst om zorg te dragen dat de achterstallige huurschulden van 306.000 euro werden betaald,wat niet gebeurde en daarom werd afgesproken dat de stichting SSW per jaar maar 20.000 euro af hoefde te dragen en nu is dit jaar 2009 verlaagd naar 10.000 euro omdat de stichting SSW niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
De zwolse woningcorporaties SWZ,Delta Wonen en Openbaar Belang hebben samen met RIBW Zwolle en Mevr. M. Meindertsma PvdA senator afgesproken in 2002 dat Joop van Ommen directeur van de WRZV hallen en uitbuiter van dak en thuislozen in de nabije toekomst zal aangesteld worden als supervisor voor een opvang voor dakloze zwervers.
Wel dit moment is dus aangebroken want hoewel RIBW Zwolle en de zwolse woningcorporaties beweren dat Joop van Ommen niets meer te maken heeft met de Herberg in de Nijverheidsstraat is de waarheid echter anders en word straks de gegijzelde bewoners van de Herberg weer onbetaald te werk gezet en hun sociale rechten verder ontnomen en worden zij doelbewust in een armoedige positie geplaatst met steun van het corrupte College van B&W,gemeenteraadsleden en kamerleden die in Pvda,Groenlinks en CDA en Christen-Unie zitten.

Noot:nooit een reactie op ontvangen.

——————————————————————————–
Voeg eenvoudig je Hyves vrienden toe aan je Hotmail en Messenger.
op 02:17 Geplaatst door kingkong
0 reacties:

Een reactie plaatsen

Nieuwer bericht Ouder bericht Startpagina
Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom)
Volgers

Over mij

Ruud Donker
Dakloos: Oorzaken sociale uitsluiting:een egoistische samenleving,vakbond en advocaten zonder sociaal gevoel of motivatie en werkwijzes opvanginstellingen, en beleid Rijksoverheid en gemeentes. Ruud Donker,dakloos na 28 jaar arbeid belastingen en premies betalen en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere,oorzaak een werkgever die het arbeidsrecht en mijn arbeidsovereenkomst schond en een waardeloze vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen juridische ondersteuning bood en mij liet barsten maar met mij zijn er duizenden die door hun bonden zijn benadeeld omdat daar ook het politieke gif is binnengedrongen. Plus 10 jaar aanschrijven van het parlement en regering deed mij inzien dat politieke partijen criminele organisaties zijn tuk op de eigenbelangen en meer bezig zijn met hypes en populistisch gedrag dan de burgers hun belangen dienen. Zelfs het niet gekozen staatshoofd Mevr.Beatrix aanschrijven over mijn persoonlijke situatie hielp totaal niet en waar ik erachter kwam dat zij alleen haar financiele eigenbelangen dient ten koste van het volk en dat noemt men dan een parlementaire democratie. En zo mijn Nederland naar de ondergang hebben geholpen.
Mijn volledige profiel weergeven

Totaal aantal pageviews
7,118

Denkmetkoosmee, het opzienbarende blog!
denkmetkoosmee stelt fraude, oplichting, corruptie en andere opmerkelijke zaken ter discussie.
Spring naar inhoud

← Woonstichting Actium: corporatie discriminatie (deel 9)
Waarom is AGIN Pranger crimineel? (deel 4) →
ACHMEA Zorg(fraude)verzekeraar (deel 11)
Posted on 5 februari 2011 by denkmetkoosmee, het opzienbarende blog!| 3 Reacties
Groene Land is Zilveren Kruis Achmea geworden.
‘Op 1 januari 2011 is Groene Land over gegaan naar Zilveren Kruis. Gelukkig blijft u bij Zilveren Kruis verzekerd van dezelfde zorg tegen dezelfde voorwaarden.‘ Nou ja gelukkig? Dat valt te bezien. Steeds minder mensen zijn gelukkig met ‘dezelfde zorg tegen dezelfde voorwaarden.’ Want het afgelopen jaar hebben veel verzekerden Zilveren Kruis Achmea de rug toegekeerd, zo valt op internet te lezen. In totaal zijn een miljoen verzekerden overgestapt. De opkomst van internetzorgverzekeringen zal daar zeker mee te maken hebben, maar de administratieve problemen bij Achmea zijn steeds meer mensen een doorn in het oog. En de -ogen opende- blogs over Groene Land Achmea – die door vele duizenden mensen zijn gelezen- hebben zeker een bijdrage geleverd. We kunnen dat afleiden aan de e-mails die wij kregen van Achmea-verzekerden, maar ook uit de zoektermen die mensen in de internetzoekmachines gebruiken om informatie te zoeken. Wilt u ook uw Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekering opzeggen? Klik hier om erachter te komen hoe u dat moet doen.

Ondanks de vele klachten die er zijn over de Achmea zorgverzekeringen schijnt de ‘onafhankelijke’ Stichting Toetsing Verzekeraars een aantal Achmea-zorgverzekeringen in 2010 een kwaliteitskeurmerk te hebben toegekend. Wij weten inmiddels dat in de Zorgsector de slagers hun eigen vlees keuren. Maar opvallend is wel dat Groene Land Achmea het ‘felbegeerde’ keurmerk niet heeft gekregen. Dat durfde men blijkbaar niet aan.

Hoe afhankelijk is de Stichting Toetsing Verzekeraars? Bovenaan de website van deze club vinden we de volgende tekst: ‘Vertrouwen en zekerheid zijn essentiële begrippen voor de verzekeringsbranche. Het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche is in de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. De branche wil er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen en blijvend te versterken.’

Hoezo onafhankelijk?

Share this:
E-mail
StumbleUpon
Facebook
Digg

Dit bericht is geplaatst in DOSSIER GROENE LAND ACHMEA en ZILVEREN KRUIS ACHMEA en getagd met declaratiefraude, Groene Land Achmea, Norbert Hoogers, Zorgfraude. Bookmark de permalink.
← Woonstichting Actium: corporatie discriminatie (deel 9)
Waarom is AGIN Pranger crimineel? (deel 4) →
Like
Wees de eerste om post te waarderen.
3 Reacties op ACHMEA Zorg(fraude)verzekeraar (deel 11)
R.Donker | 8 februari 2011 om 16:10 | Beantwoorden
Wat betreft zorggroep Achmea in Nederland maakt deze deel uit van Eureko een Europese verzekeringsmaatschappij.Daarnaast houd Achmea zich ook bezig met woonhypotheken en bancaire zaken etc. en is deze zorgverzekeraar ook diegene die via regionale zorgkantoren de AWBZ verdeelt onder zorg en welzijnsinstellingen zonder toezicht en controle te houden waar deze AWBZ gelden aan besteed worden.Het een en ander is na te gaan met het OM rapport “persoons gebonden budget zorg verantwoord” en waar bekend word dat nog het CIZ,zorgkantoor en de Nza nalatig is in het onderzoek naar instellingen en onrechtmatig verkregen indicatiestellingen om AWBZ/WMO gelden te claimen voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening.
Maar dat was al bekend in 2001 na onderzoek door de Algemene Rekenkamer en waarvan het ministerie van VWS op de hoogte was.

denkmetkoosmee, het opzienbarende blog! | 10 februari 2011 om 08:55 | Beantwoorden
We kunnen vaststellen dat controles m.b.t. tot uitgaven over de hele breedte in de zorg ontbreken. De vraag is of men onmachtig is om controles uit te oefenen, of dat we te maken hebben met bewust gevoerde regie op dit gebied.

R.Donker | 15 februari 2011 om 15:10 | Beantwoorden
Ik hou het op bewust gevoerde regie vanuit de Rijksoverheid(ministerie van VWS) die gewoon doorgaat op de ingeslagen weg van vrije marktwerking en zelfregulering omdat er private partijen en hun financiele belangen in het geding komen plus de eigenbelangen van politieke figuren als de deksel van de beerput word opgelicht en waar via de auditlijsten van VWS al jaren bekend is dat het subsidiebeheer en zorginkoop totaal niet klopt net als het ontbreken van vroegsignalering van fraudepraktijken en misstanden in de zorg en welzijnssector.
Dus met andere woorden sla de betalende burgers goed om de oren met allerlei onderzoeksrapporten opgesteld met door de overheid gesubsidieerde instituten en desinformatie via de media en laat de belasting en AWBZ premie betalende bevolking opdraaien voor het doelbewuste wanbeleid want bij de rijksoverheid gaat men ervan uit dat wie het economisch machtsmiddel in handen heeft die bepaalt en heeft lak aan allerlei wetten en regels maar dat is niet alleen van deze tijdgeest want zo gaat het al eeuwen of er nu een president of niet gekozen monarch staatshoofd is,de makke schappen volgen toch wel de leiders uit angst hun maatschappelijke statussen te verliezen die toch niet veel voorstellen in een land waar pure vrijheid ontbreekt.
Dinsdag
22 februari, 2011

zaterdag 07 november 2009, 01:22

Het schandaal van de woekerpolissen van de grote financials
Grimbert Rost van Tonningen

Tags: Aegon | Delta Lloyd | fortis | ING | NN | Rabo | schandalen grote financials | SNS Reaal | woekerpolissen
Uit verschillende websites (verliespolis.nl en woekerpolisclaim.nl) diepen wij wat materiaal op. Niet eens van consumentenclaim.nl – omdat dat vooral de kleine ‘vissen’ DSB en Afab betreft – en we ons vooral interesseren voor de grote jongens. Het is geen erelijst
Ze blijken allemaal te hebben meegedaan aan de roof op hun klanten, veel bestuurders zitten er nog alsof er niets is gebeurd. 6,5 miljoen woekerpolissen zijn verkocht, iedereen in Nederland heeft er bijna wel een. Hierna een samenvatting, waarbij met nadruk wordt gesteld dat deze lijst niet uitputtend is, zie websites. Het gaat om miljarden schade vóór 1 januari 2008 bij vaak niets vermoedende mensen. De zorgplicht die de concerns moesten uitoefenen werd met voeten getreden. Bij schrijnende gevallen werd de klant compleet kaal gestolen, met vaak totaal overbodige, dure producten en beloften die vaak niet klopten
Fortis
ASR Nederland (voorheen: Fortis Verzekeringen Nederland) heeft betrekking op alle beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten door deze verzekeraars en hun rechtsvoorgangers. Het gaat hier om labels als Fortis ASR (voorheen: AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend), Amersfoortse, Falcon Leven, Interlloyd en VSB Leven (hierna gezamenlijk te noemen: de Verzekeraars). Naast de Verzekeraars en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling.
De regeling voorziet in een verdere beperking van de kosten van de beleggingsverzekeringen van de Verzekeraars. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen beleggingsrendement worden door de Verzekeraars aan de klant terugbetaald. Hiervoor stellen de Verzekeraars samen een bedrag van € 780 miljoen ter beschikking, inclusief een extra fonds van € 85 miljoen voor ’schrijnende gevallen’.
Rabo
OpMaat Hypotheek van Rabobank/Interpolis. Dit is een combinatie van een hypothecair krediet bij Rabobank en een beleggingsverzekering bij Interpolis, de OpMaat Verzekering. De Verzekering is bedoeld om op de einddatum het hypothecaire krediet af te lossen. Interpolis was tot 2005 een dochteronderneming van Rabobank.
De actie is vooral gericht tegen Rabobank. Hierbij gaat het om klanten met een OpMaat Verzekering waarbij een deel van de premie wordt gestort op een spaarrekening, de OpMaat Rekening, en de rest wordt belegd in fondsen van Robeco. Rabobank noemt dit de ‘Flexibele variant’. Tot december 2006 ontvingen klanten bij hun offerte een brochure van Rabobank waarin werd gesteld dat de OpMaat Rekening een gegarandeerd rendement heeft gelijk aan de inleg plus de jaarlijks daarover bijgeschreven rente. De rente is gelijk aan de hypotheekrente, in de meeste gevallen tussen 5,5% en 6,5% per jaar. Ook werd gesteld dat met de OpMaat Rekening geen vermogensrisico wordt gelopen. In december 2006 kwam Rabobank opeens met een nieuwe brochure, deze bevat echter heel andere informatie, waaruit blijkt dat de eerdere brochure niet klopt. De klant blijkt namelijk wel degelijk vermogensrisico’s te lopen
ING
Nationale-Nederlanden (NN), RVS en Postbank Verzekeringen – de regeling heeft betrekking op alle beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten door deze verzekeraars. Naast de verzekeraars en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. De regeling voorziet in een verdere beperking van de kosten van de beleggingsverzekeringen van NN, RVS en Postbank Verzekeringen. Een deel van de betaalde kosten plus het daarover misgelopen beleggingsrendement wordt door deze verzekeraars aan de klant terugbetaald. Hiervoor stellen NN, RVS en Postbank samen een bedrag van € 365 miljoen ter beschikking, inclusief een extra fonds van € 70 miljoen voor ’schrijnende gevallen’. Hieruit worden in de eerste plaats de merkbare extra verliezen gecompenseerd die het gevolg zijn van de zgn. ‘hefboom’ en ‘inteer’ effecten die zich kunnen voordoen bij zgn. universal life polissen. Indien zelfs ná compensatie van een deel van de betaalde kosten én het eventuele hefboom/inteer verlies nog steeds sprake is van een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken van de polis (niet het normale beleggingsrisico) kan de polishouder daarnaast nog een verzoek doen voor extra compensatie uit het schrijnende gevallen fonds.
Delta Lloyd
Alle beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten door de werkmaatschappijen van DLG: Delta Lloyd Levensverzekering, OHRA, Erasmus en Nationaal Spaarfonds. Naast WPC en DLG zijn ook Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling..
De regeling voorziet in een sterke verlaging van de kosten van de beleggingsverzekeringen van DLG met terugwerkende kracht. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen beleggingsrendement worden door DLG aan de klant terugbetaald. Naar verwachting leidt dit voor de klanten van DLG op einddatum tot een totaal kostenvoordeel van circa € 1 miljard.
Ook stelt DLG een extra fonds ter beschikking van € 30 miljoen. Hieruit worden verliezen gecompenseerd die het gevolg zijn van het ‘hefboom effect’ dat zich kan voordoen bij een bepaald type beleggingsverzekering, ‘univeral life polis’ genoemd. Binnen DLG gaat dit om de producten Delta Life en Financieel Vrijheidsplan van Delta Lloyd, vrijwel alle beleggingsverzekeringen van OHRA en het MultiLeven Plan van Erasmus. Het ‘hefboom effect’ is het stijgen van de kosten van de in de polis opgenomen overlijdensrisicoverzekering als het belegde vermogen daalt door koersdalingen. Voor deze gestegen kosten wordt een extra vorm van compensatie geboden vanuit het fonds van € 30 miljoen.

SNS Reaal
Het gaat hier om bekende maatschappijen als Reaal Verzekeringen (voorheen: Alico, Elvia, Hooge Huys, NHL, Reaal, UAP, Winterthur, Axa Nederland en Zürich), DBV Verzekeringen, Proteq en Zwitserleven. Daarnaast fungeert Reaal Verzekeringen als uitvoerder van beleggingsverzekeringen die door derden onder eigen naam zijn verkocht. Het gaat hierbij onder meer om polissen verkocht door DSB, Van Lanschot, Wagner & Partners, SNS Regio Bank, Re/Max, Bouwfonds-Florius, Univé, Hypotheekshop en PensioenPlatform en aan aantal kleinere partijen die staan genoemd op deze lijst. Ook deze polissen vallen onder de compensatieregeling. Naast SNS Reaal en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling.
De regeling voorziet in een verdere beperking van de kosten van de beleggingsverzekeringen van de verzekeraars. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen rendement worden door de Verzekeraars aan de klant terugbetaald. Hiervoor stellen de verzekeraars samen een bedrag van ruim € 320 miljoen ter beschikking, inclusief een extra fonds van € 52.5 miljoen voor ’schrijnende gevallen’. Indien zelfs ná compensatie van te veel betaalde kosten én het eventuele hefboom/inteer verlies nog steeds sprake is van een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken van de polis (niet het normale beleggingsrisico) kan de polishouder daarnaast nog een verzoek doen voor extra compensatie uit het schrijnende gevallen fonds.

Aegon
Heeft betrekking op de beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten door deze verzekeraars. Het gaat hier om de labels AEGON Leven en Spaarkas (voorheen Spaarbeleg Kas). Naast AEGON Nederland en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling.
AEGON Nederland heeft vanaf 2000 al diverse maatregelen genomen om de hoogte van de kosten en risicopremies van haar beleggingsverzekeringen te beperken. De regeling tussen AEGON Nederland en WPC voorziet in nog verdere beperking van die kosten en risicopremies. Te veel betaalde kosten en risicopremies plus het daarover misgelopen rendement worden door de verzekeraars aan de klant terugbetaald. AEGON Nederland stelt hiervoor in totaal een bedrag van € 630 miljoen ter beschikking, inclusief een fonds van € 80 miljoen voor ’schrijnende gevallen’.
Achmea
De woekerpolisregeling die Eureko (Achmea/Interpolis) schiet aan alle kanten tekort. Op verschillende onderdelen is het aanbod van het verzekeringsconcern beduidend slechter dan in de vier grote regelingen die door Stichting WPC eerder zijn afgesloten. Jeroen Wendelgelst, voorzitter van WPC: “Het is ondenkbaar dat een grote partij als Eureko hiermee wegkomt. WPC zal op korte termijn rechtszaken tegen Eureko beginnen om een betere compensatieregeling af te dwingen voor de klanten met een beleggingsverzekering bij Eureko.”
Volgens Eureko bedraagt de waarde van de compensatie op einddatum € 315 miljoen, inclusief een fonds van € 40 miljoen voor polishouders in een schrijnende situatie. Slechts een kleine minderheid van de Eureko polishouders – circa 25% – ontvangt uiteindelijk enige compensatie. Daarmee scoort de regeling van Eureko aanmerkelijk slechter dan die van collega-verzekeraars met een vergelijkbaar marktaandeel, zoals ING (Nationale-Nederlanden) en Reaal. Deze maatschappijen compenseren veel meer polishouders: circa 55% (ING/NN) en 45% (Reaal). Bovendien hebben zij per direct veel hogere bedragen uitgetrokken voor hun klanten. Ook voor polishouders in een schrijnende situatie heeft Eureko veel minder over dan ING (€ 70 miljoen) en Reaal (€ 52,5 miljoen).
Samenvattend: De schade is dus meestal grotendeels gecompenseerd, maar het vertrouwen is weg, dat zal alleen kunnen worden hersteld door topmannen/vrouwen die zeggen ik steel niet, ik ben eerlijk (zie nieuwe Aegon campagne) en transparant. Kijk naar onze producten dan ziet u dat ik gelijk heb. Zij zullen er tevens voor moeten zorgen dat ook de tussenpersonen niet opnieuw de fout ingaan, gedreven door gulzigheid om de hoogst mogelijke provisies te ontvangen; ook al betekende dat de ondergang van de ‘klant’ En geen gemene kleine lettertjes in de contracten meer alstublieft.
Binnenkort ook een analyse over pensioenfondsen, die hun deelnemers in de kou zetten en andere naargeestige aspecten van finciele dienstverlening
Gerelateerde berichten:
Versterkt beursnotering van financials economische crisis?
GM eerste grote slachtoffer?
Zonder woekerpolis kan een verzekeringsmaatschappij niet overleven

Klik hier om te reageren
6 Reacties
Tweets die vermelden Het schandaal van de woekerpolissen van de grote financials — Topsy.com
Nov 7, 2009, 2:54
[…] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Pluspost redactie, snsreaal. snsreaal heeft gezegd: Het schandaal van de woekerpolissen van de grote financials – Pluspost: PluspostHet schandaal van de woekerpoli.. http://twurl.nl/evfjnm […]

Het schandaal van de woekerpolissen van de grote financials | De Blog over Sparen, Beleggen, en Verzekeren
Nov 7, 2009, 6:45
[…] Het schandaal van de woekerpolissen van de grote financials Share and […]

Tony de Bree
Nov 7, 2009, 18:20
De vraag is of dat “bekeerde” oude (top) managers zouden kunnen zijn of nieuwe?

Grimbert Rost van Tonningen
Nov 7, 2009, 18:29
De geloofwaardigheid van de oude bestuurders die deze massale roof hebben laten uitvoeren is niet groot, maar in de bijbel werd Saulus Paulus dus wie weet

Rolf vd Berg
Nov 8, 2009, 14:46
Ik denk dat het wantrouwen nog wel even zal duren(een jaartje of 30). Ieder jaar krijg je immers een overzicht met het opgebouwde kapitaal, en word je dus herinnerd aan de wanprestatie van de banken/ verzekeraars. Het lijkt mij ook niet verstandig nog meer geld aan de financiële instellingen toe te vertrouwen, want blijkbaar missen we in Nederland kundige mensen op dat vlak.
Ik ben alleen benieuwd wat dan de komende jaren wél belangrijke sectoren in Nederland gaan worden, waar dat kapitaal dan naar toe zal stromen. Volgens mij zou veel geïnvesteerd moeten worden in innovatieve MKB-bedrijven, die de BV-Nederland vervolgens weer aan de gang krijgen. Maar hiervoor mist een goede financiële infrastructuur. Hierdoor deigen we in een situatie te belanden waarbij de Nederlands economie jarenlang achter de wereldeconomie aanhobbelt. Wie heeft hier een duidelijke visie op?

Grimbert Rost van Tonningen
Jan 18, 2010, 21:00
Vandaag blijkt in Radar op Nederland 1 dat het compromis dat na alle onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappijen is bereikt nog steeds inhoudt dat klanten (gewone mensen) gemiddeld 40% kosten betalen, soms zelfs nog veel meer (..)

\’Ik ken een land met een hoofdstad waar alles misgaat wat er mis kan gaan. Die hoofdstad heeft per inwoner meer ambtenaren dan enige andere stad in dat land.\’ Lees Syp Wynia in Elsevier over de PvdA burcht
Opstand Linkse gevestigde orde

RSS Feed

Log in
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Opslaan op deze computer

Nieuwsbrief

Meest recente artikelen
21/02 00:18 DWDD, de Boulevard van de publieken
20/02 14:32 Het CDA heeft een probleem
19/02 14:50 Verkiezingen: opstand gevestigde orde tegen ongewenste nieuwlichterij?
18/02 21:56 Waarheen als je prettig wilt leven?
18/02 09:55 Een winterslaap die niet voorbij gaat
17/02 20:44 Grote meerderheid ziet wel wat in fusies van omroepen
16/02 12:54 Gaan Provincies en de Eerste Kamer zichzelf opheffen?
16/02 10:50 Kiezersbedrog
15/02 17:54 Barack Obama de reïncarnatie van Jimmy Carter
14/02 11:38 Rechts Nederland heeft weinig te verwachten
Top 10 gelezen artikelen
05/02 Polderbesturen verliezen bij pensioenfondsen 125 miljard in 20 jaar
23/01 Erfenis Cohen: 600 jongens 15000 keer aangehouden in 5 jaar
18/01 Berlusconi is een soort Lodewijk XV
15/01 Wraak nemen op de helpdesk
08/02 Het showproces Wilders is slecht voor de democratie
28/01 Revolutie in Egypte
15/01 Wilders heeft gelijk: Kabinet Rutte blundert met Afghanistan
29/01 Duo Sap en Rutte indrukwekkend
01/02 China het volgende Egypte?
13/01 Regels maken mensen onverschillig
Laatste Reacties
leo schmit over DWDD, de Boulevard van de publieken
polski over Waarheen als je prettig wilt leven?
aap over DWDD, de Boulevard van de publieken
besserwessie over DWDD, de Boulevard van de publieken
aap over DWDD, de Boulevard van de publieken
Reinaert de Vos over Waarheen als je prettig wilt leven?
Michael Toorop over China het volgende Egypte?
Robert de Winter over Waarheen als je prettig wilt leven?
Vechtdal over Verkiezingen: opstand gevestigde orde tegen ongewenste nieuwlichterij?
Grimbert Rost van Tonningen over Verkiezingen: opstand gevestigde orde tegen ongewenste nieuwlichterij?

1 Reactie op ACHMEA Zorg(fraude)verzekeraar (deel 12)
R.Donker | 15 februari 2011 om 14:48 | Beantwoorden
Artikel:op Almeerder in de vrieskou
Reacties
Swiss-N-Trak:Zondag 18 januari 2009 15:16 uur
Alle hierna volgende reacties zijn op persoonlijke titel gegeven door de heer H. Schippers en niet bedoeld voor Swiss-n-trak lezers.
De politie van Almere is een twee snijdend zwaard waaraan je je hoe dan ook verwondt. “Boete voor tehard rijden op een niet bestaande weg in Almere” daar is de politie goed in. Het inbescherming nemen van zware criminelen! Door hun bedrog en diefstal moeten wij nu naar de voedselbank. De politie weigert naar genoemd bedrog onderzoek te doen: te lui, geen zin. Ik kan mij de reacties van Hammersma goed voorstellen. Ook wij worden geconfronteerd met de terreur uitgeoefend door wat zich noemt “De overheid”, maar wat wij zien en ervaren als georganiseerde misdaad van een hoger nivo, die met de uitvoering van de wet het niet zo nauw nemen. Peter Aggenbach:Zondag 18 januari 2009 17:06 uur
Heftig. Maar wie zijn ‘wij’??
Als je zo een commentaar plaatst zijn we het allemaal snel vergeten. Hoe spijtig ook. Nee, probeer het nog eens, maar dan op een andere manier. Feiten!
Als jij een bekeuring krijgt op een weg die niet bestaat, dan hoef je die niet te betalen. Ik zou niet betalen.
En, wat hebben die ‘zware criminelen’ dan gedaan? En, wat voor soort ‘terreur’ heeft ‘welke’ (lokale?)overheid op jou uitgevoerd? Vertel. Swiss-N-Trak:Maandag 19 januari 2009 17:53 uur
Rechtsbijstand verzekeraars als Achmea van de Rabobank hebben hun polisvoorwaarden zodanig veranderd dat genoemden menen dat zij als verzekeraars eenzijdig achteraf de polisvoorwaarden kunnen aanpassen ten nadele van de verzekerden op het moment dat zij van mening zijn dat de kosten van de verzekerde rechtshulpinspanning het bedrag van € 25000 te boven gaan. Daar waar de verzekerde premies moeten betalen voor het leveren van rechtshulp te leveren door eigen personeel te vergoeden tot een onbeperkt bedrag.
Komt een verzekerde met een verzoek om rechtshulp dan wordt een inschattting gemaakt van de mogelijke kosten voor de te leveren hulp. Gaat het bedrag van genoemde kosten mogelijk groter worden dan €25.000,- dan is het eigen personeel van de verzekeraar plotseling verdwenen / niet beschikbaar. En beroepen de verzekeraars zich op overmacht. Genoemde verzekeraars weigeren dus aan hun verplichtingen te voldoen.
Er bestaat een groot netwerk tussen verzekeraars en advocaten die aan genoemd bedrog meedoen. Genoemde advocaten blijken lang niet zo zelfstandig te zijn als zij zeggen te zijn. Genoemd bedrog is uiterst geniepig maar zeer grootschalig en gaat uiteindelijk om vele miljarden waarmee verzekerden gedupeerd worden en die verzekeraars dus vinden dat zij zelf genoemd bedragen niet hoeven uit te keren. Vele partijen uit genoemd netwerk doen al dan niet onder druk van die verzekeraars aan genoemd bedrog mee. En eten er van. Vergelijk de polisvoorwaarden vanb Achmea en anderen maar eens van 1998 en 2002 en 2006. Ze zijn onleesbaar geworden.
Ook wij werden zo bedrogen door Achmea. wij vroegen om rechtshulp tegen gewetenloze ambtenaren. En waren niet bedacht op nog meer bedrog.
Als gemeld wij konden geen aangifte doen bij de politie: deze politie geeft aan geen zin te hebben om proces verbaal op te maken. Het dossier waarachter Achmea zich al jaren verschuilt na valsheid in geschrifte van directeur M. C Keus in persoon blijkt “verdwenen” bij de ombudsman der verzkeringen Wabeke. Ook hij is bij het bedrog betrokken en had net last van een gerechterlijke dwaling. Later bleek ons dat voor ruim 10.000€ gelden zijn verdwenen uit declaraties die ons toekomen, verdwenen of door Achmea of door de voor achmea werkende advocaten. De politie weigert onderzoek te doen: geen zin. Door genoemde weigeringen omdat de dorpsagent op de stoel van de rechter gaat zitten, blijven genoemde achmearabocriminelen buiten schot. Maar wel het uitschrijven van zinloze bekeuringen, daar heeft justitie wel tijd voor.
In middels zijn wij op de hoogte van meerdere gevallen van genoemd bedrog van rechtsbijstand verzekeraars.
Ons dossier is inmiddels 24 ordners groot. We kennen inmiddels valsheid in geschrifte van Burgemeester Boekhoven (lancee), zijn ambtenaren, Notaris Houtsma. Bedrog door de Fiscus. En genoemde verzekeraar Achmea. En dat alles doordat wij een nieuw te bouwen woning met GIW-garantie kochten. Een garantie die niets waard bleek te zijn toen hemelwater door de electriciteits buizen stroomde. Een huis gekocht van bouwer Friso uit Sneek. Later bleek dat het gekochte nieuwbouwpand op geen enkele wijze bewoond mocht worden en de benodigde vergunningen voor het gebruik ontbraken. Sinds dien is Friso ook veel gaan bouwen in Almere.
door bewuste overtreding van de wet door talrijke overheidspartijen en meer raken wij ons huis weer kwijt en verdampen onze inkomens en moeten we naar de voedselbank om dat wij de middeln missen om de oplichters van Achmea rabo juridisch te bestrijden. En tal van andere Garanties het papier niet waard zijn waarop ze zijn geschreven.
Wij zijn Henk en Marian Schippers uit de tubastraat in Almere

zorgkantoor-grote-onbekende1

De rol van het zorgkantoor en Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet

Algemene rekenkamer de rol van het Zorgkantoor

kst-28852-6_onderzoek_zorguitgaven

Anaconda16 AWBZPGB indicatiefraudes

13-9-08_Langdurige_zorg

Drukte_in_de_nachtopvang

b30301f Vragen eerste Kamer commissie Willesm feitelijke vragen

Gericht aan de Inspectie voor de gezondheidszorg

show

Meer_maatwerk_minder_protocol_-_verslag_def__versie

psyenwonen

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s