FW: Gedrag politie zwolle in relatie tot mislukt opvangbeleid dak en thuislozen

 From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; brandpunt@kro.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@bijstandsbond.org; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; jvwzakelijk@gmail.com; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; nova@novatv.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sdn@planet.nl; service@redcross.nl; siod@minszw.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: FW: Gedrag politie zwolle in relatie tot mislukt opvangbeleid dak en thuislozen
Date: Tue, 13 Dec 2011 14:49:38 +0100

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
De mail is verzonden naar Creating Balance de nieuwkomer op de markt die de verslavingszorg oppikt omdat bestaande verslavingsinstituten falen maar wel de rijkssubsidies ontvangen zonder resultaten te boeken omdat zij weten  te maken hebben met egoisten die in hun eigen wereldje willen blijven leven op kosten van de belastingbetalers en daarmee goedwillende daklozen benadelen want die worden gelijk gesteld met deze verslaafde gekken en in AWBZ vergoede doelgroepen weggeparkeerd omdat dat goedkoper zou zijn,misdadig gewoon door politieke besluitvorming maar gezien de christelijke kruideniers en VOC mentaliteit is dit niet verwonderlijk.
Ik R. Donker heb 28 jaar gewerkt en belastingen en premies betaald en verantwoord geleefd en nog leef maar ik word niet aan een woning geholpen zonder achterlijke controlerende ambulante woonbegeleiders die niets weten en kunnen en die alleen de AWBZ/PGB gelden ontvangen om hun eigen pseudo nietszeggende werkgelegenhied en de organisaties waar zij aan verbonden zijn overeind te houden met politieke steun en waar de werkende burgers voor opdraaien voor dit maatschappelijk bedrog.
Al 11 jaar aanschrijven en onderweg maar zelf nog steeds geen ontspanning of vakantie genoten en de corrupte gemeentebesturen willen je aan het werk hebben omdat je de waarheid vertelten en de verslaafde lamstralen mogen op hun gat blijven zitten en wajonguitkweringen etc. ontvangen zonder ooit een spat te hebben gewerkt.
 
R. Donker te Zwolle waarschijnlijk vannacht weer buiten overnachten terwijl mijn lichaam moe is na 197 nachten buiten overnachten en de walgelijke vertoning afgelopen avond in de nachtopvang Nel Banninkhuis waar ik noodgedwongen heen ging vanwege de wind en koude maar waar je op een gedeelde slaapzaal zonder privacy ook niet behoorlijk kan slapen en waar ik al 24 maanden heb verbleven zonder zorg en hulpverlening maar de IGZ weigert ondanks de kwaliteitswet zorg hier in te grijpen en waar de toezicht onder de IGZ valt maar door geheime afspraken het verantwoordelijke toezicht afschuift richting de gemeente Zwolle die deze opvang met de misstanden  links laten liggen en niet willen dat de schandalen naar  buiten komen ook wat betreft de belangenverstengelingen van christelijke raadsleden en wethouders met deze evangelische instellingen.


From: kingkong1621@live.nl
To: herma@creatingbalance.nl
Subject: RE: Gedrag politie zwolle in relatie tot mislukt opvangbeleid dak en thuislozen
Date: Tue, 13 Dec 2011 14:22:58 +0100

Beste Herma,
 
Deze mail is verzonden naar  kamerleden en de Nationale Ombudsman en de media want ik laat mij niet langer door dit criminele gemeentebestuur onder druk zetten met hun beleid van chantage en omkoping van instellingen nog door organisaties die geen enkel menselijk gevoel tonen en niet naar mensen in nood omkijken als die buiten in de kou en regen moeten verblijven vanwege de wanbende in de overvolle nachtopvang zonder privacy tussen gekken die totaal in hun eigen wereldje willen leven met drank en drugs en lak hebben aan oudere normaal functionerende daklozen zoals gisteravond maar voor de zoveelste keer is bewezen na mijn binnenkomst bij Hel Banninkhuis toen een jonkie stennis begon te trappen omdat ik zijn bed in beslag zou nemen daar waar hij zich niet ingeschreven had.
De mededeling dat het gemeentebestuur van zwolle mij zal bekeuren als ik buiten overnacht kwam van een bevriende agent en waar duidelijk blijkt dat de burgemeester en wethouders zich ergeren aan het feit dat ik voor mijn sociale rechten opkom,maar ik zit er niet mee als zij mij bekeuren want zo komt aan het licht waar deze gemeente mee bezig is.
De uitkering is opgestart en ik heb de postadresbevestiging van het leger des heils in mijn bezit maar moet nog wel naar burgerzaken maar ik ben dodelijk vermoeid omdat ik eergisteren nacht in de busabri moest verblijven omdat het begon te regene toen ik verbleef op het stenen monument in het potgietersingelpark zonder te slapen vanwege het feit dat ik niet langer meer onder de Sassenpoort mag overnachten anders krijg ik een boete.
En omdat ik al zoveel nachten buiten overnacht voorheen in andere gemeentes ook en chronisch slaaptekort heb maar dat schijnt ook niemand te interesseren want alleen het eigenbelang en maatschappelijke status geld voor de hulpverleners die ook in hun eigen beschermde wereldje leven tot die in elkaar stort en zij ook zonder dak buiten moeten te zien overleven want niets is voor eeuwig.
Afgelopen nacht heb ik noodgedwongen in de nachtopvang Hel Banninkhuis moeten overnachten omdat het te hard waaide ne koud was en ik dus een andere locatie moet opzoeken van de politie maar leuk was anders en na 24 maanden verblijf in de nachtopvang is er totaal niets veranderd en blijft er haantjesgedrag aanwezig zowel bij de dakloze hyena”s als bij de zogenaamde hondenbegeleiders met hun sph 4 opgeleidingen.
Al die mooie beloftes van een kamer zoeken en een woning neem ik niet meer serieus omdat ik al 197 nachten buiten heb moeten overnachten en daarmee bewezen heeft dat zowel de hulpverlenende organisaties met hun “bevlogen”medewerkers/sters als de gemeente Zwolle dakloze burgers liever laat afsterven op straat en waar de welzijnswetten en beleid niet word nageleefd en uitbesteed aan nieuwkomers op de markt en dat bekende zelf de achterlijke CDA wethouder zorg en welzijn Zwolle E. Dannenberg in dit artikel met zijn openbaring dat de decentralisatie maatschappelijke opvang in 1994 prima was gelukt maar waar ik een rapportage van de algemene rekenkamer in mijn bezit heb waarin staat dat 43 centrumgemeentes totaal geen welzijns/opvangbeleid hebben uitgevoerd in het kader van de sociale vernieuwing vermeld in “Decentralisatieproces maatschappelijke opvang 1997” bijgesloten in de bijlages en vandaar de duizenden daklozen die over straat zwerven of gegijzeld in gezelschap van ziekelijke verslaafden die zelf de drankfles aan de mond zetten en de crack opsnuiven want niemand anders dwingt hun daartoe,worden gegijzeld in opdracht van misdadige gemeentebesturen met belangenverstrengelingen richting de AWBZ instellingen met subsidies richting onbevoegde organisaties om deze dakloze burgers vast te houden van hun uitkeringen te beroven zodat zij hun sociale rechten niet kunnen uitoefenen.
Vannacht is het waarschijnlijk dat ik weer in Hel Banninkhuis zal moeten verblijven of niet want ik kan daar ook niet slapen vanwege het ontbreken van een rustige omgeving en iets anders word er toch op de korte termijn niet geregeld door organisaties of gemeentes daar waar ik zelf al 10 jaar bezig ben om de dingen te regelen en alleen maar met weerstand en tegenwerking word geconfronteerd en met het  lamlendig gedrag van verslaafde en onverantwoord levende daklozen en hulpverleners die deze etters staan te pamperen en de goedwillenden links laten liggen maar ik ben nog lang niet dood en ga liever strijdend ten onder dan dat ik mij laat koeieneren door corrupte gemeentebesturen die omwonenden van de dagopvang omkopen om dit nutteloos gebouw langer open te houden.Ruud Donker

 
 • Gemeenten en zorgaanbieders zijn aan zet zegt Erik Dannenberg

  Erik Dannenberg is wethouder van Zwolle en voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn. Hij is betrokken bij de onderhandelingen door de VNG over de decentralisaties AWBZ en jeugdzorg. Eerder was hij directeur van de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils in Zwolle. In zijn betoog tijdens de ledenbijeenkomst stelt hij dat hij alle vertrouwen heeft in een goede afloop van de decentralisaties. Destijds in 1994 bij de decentralisatie van de maatschappelijke opvang naar de 43 centrumgemeenten is dat ook goed uitgepakt. Erik Dannenberg heeft aangegeven dat er drie grote transities voor de gemeenten zijn:
  a. AWBZ decentralisatie
  b. WWNV – WWB/WIJ
  c. AWBZ decentralisatie Jeugdzorg

  Hij ervaart het als een bevrijding dat met de wijziging van de stelsels alle indicatiesystemen kunnen worden gereduceerd. We hebben te maken met een burger die steeds meer een claim neerlegt. Het gewone is kleiner geworden, het bijzondere is groter geworden. Toch is het aantal zieke mensen of gehandicapten niet echt toegenomen. Er moet dus weer meer uitgegaan worden van het gewone, de gewone burger die af en toe steun nodig heeft.
  Op dit moment gaat van elke euro € 0,60 naar de uitvoeringskosten als verantwoording en administratie. Gemeenten gaan dat zo nooit doen. Dannenberg wil toe naar een systeem gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. Van een claimende burger die spreekt over rechten, naar maatschappelijke prestaties of outcome. We moeten af van een run op de zwaarste problematiek. Gemeenten moeten op: zoek gaan naar nieuwe creatieve wegen. Erik Dannenberg geeft de metafoor van een Tom Tom hulpverlener: je stelt het einddoel samen vast, maar de weg waarlangs is aan de professional. Het gaat er nu dus om volgens hem dat gemeenten samen met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders bepalen wat de uitkomst van begeleiding moet zijn: hoe maak je de eindresultaten van de inzet van begeleiding zo concreet mogelijk?
  Duidelijk is dat we moeten het samen moeten gaan doen. De zorg is individueel gericht. Welzijn is zoveel mogelijk collectief, bijvoorbeeld op wijkniveau. Dannenberg geeft aan dat hij meer voor een aanbestedingsvorm is, waarin de lokale deskundigheid en infrastructuur behouden blijft. De ervaringen met de huishoudelijke hulp zijn dat er veel totaal vreemde partijen opnieuw konden gaan beginnen in elke gemeente. Dat kan de bestaande en opgebouwde infrastructuur in een gemeente teniet doen. Graag wil hij dat voorkomen.
 • Link:
 • kst53632_2 rol van het zorgkantoor AR[1]
 •  
 •  
 •  
 •        20 dec: Seksuele weerbaarheid jongeren
 

From: kingkong1621@live.nl
To: dezentjehamming@tweedekamer.nl; t.dibi@tweedekamer.nl; t.vdijk@tweedekamer.nl; j.vandijk@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; w.duyvendak@tweedekamer.nl; a.eijsink@tweedekamer.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; p.vgeel@tweedekamer.nl; k.vgennip@tweedekamer.nl; w.vgent@tweedekamer.nl; a.gerkens@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; j.atsma@tweedekamer.nl; r.vgijlswijk@tweedekamer.nl; c.gillard@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; l.griffith@tweedekamer.nl; s.buma@tweedekamer.nl; f.halsema@tweedekamer.nl; b.vham@tweedekamer.nl; m.hamer@tweedekamer.nl; m.haverkamp@tweedekamer.nl; t.heerts@tweedekamer.nl; n.azough@tweedekamer.nl; j.hessels@tweedekamer.nl; r.vheugten@tweedekamer.nl; e.vhijum@tweedekamer.nl; m.vdhoeven@tweedekamer.nl; j.tenhoopen@tweedekamer.nl; t.huizinga@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; h.jager@tweedekamer.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; j.vbaalen@tweedekamer.nl; p.kalma@tweedekamer.nl; h.kamp@tweedekamer.nl; s.karabulut@tweedekamer.nl; c.vdknaap@tweedekamer.nl; a.koenders@tweedekamer.nl; g.koopmans@tweedekamer.nl; a.koppejan@tweedekamer.nl; r.kortenhorst@tweedekamer.nl; f.koserkaya@tweedekamer.nl; p.dkrom@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; m.langkamp@tweedekamer.nl; j.leerdam@tweedekamer.nl; h.vleeuwen@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; p.lempens@tweedekamer.nl; f.luijben@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; b.madlener@tweedekamer.nl; j.mastwijk@tweedekamer.nl; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl; f.dneree@tweedekamer.nl; a.nicolai@tweedekamer.nl; h.ormel@tweedekamer.nl; c.ortega@tweedekamer.nl
Subject: RE: Gedrag politie zwolle in relatie tot mislukt opvangbeleid dak en thuislozen
Date: Mon, 12 Dec 2011 16:23:58 +0100

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Ik heb vernomen dat het gemeentebestuur van Zwolle opdracht heeft gegeven aan het korps Politie IJsselland om mij te bekeuren als ik in Zwolle buiten ga overnachten en waar ik de afgelopen week diverse malen onder de Sassenpoort heb overnacht ook in het gezelschap van de Hr. R. Robers de dakloze client met een opgelopen herseninfarct die geen hulpverlening kreeg van de begeleiders en die de opvang links liet liggen vanwege dreigingen van doorgedraaide daklozen en waar niet tegen op word getreden door de begeleiders/hulpverleners van het leger des heils Zwolle,ik overnacht onder de Sassenpoort omdat het regende en hard waaide en behoorlijkk koud was daar waar ik bij droge nachten overnacht op het stenen monument in het potgietersingelpark.
Ik heb vele malen aangegeven aan kamerleden en IGZ waarom ik de nachtopvang leger des heils en de Herberg aan de Nijverheidstraat mijd vanwege de uitzichtloze situatie,brandgevaarlijkheid en onproffesioneel gedrag van de medewerkers/sters,gebrek aan zorg en hulpverlening,het negatieve gedrag van de daklozen die de rust en veilligheid verstoren in de woonkamer als op de vieze slaapzalen en de ongeschiktheid van dit pand dat net als de dagopvang bonjour allang gesloten had moeten worden,ik heb het 24 maanden moeten uithouden in de nachtopvang Nel Banninkhuis maar december 2010 deze opvang verlaten en diverse malen kunnen overnachten bij een kennis maar nu al 197 nachten buiten verblijf en overnacht omdat er geen 24 uurspovang metzorg en hulpverlening is in zwolle en ik en andere daklozen geen keuzevrijheid hebben in deze.
IK heb de politie zwolle-ijsseland diverse malen op de hoogte gesteld van wat zich afspeelde in de nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang Bonjour waar zij vanochtend weer werden geconfronteerd met een geestelijk doorgedraaide dakloze persoon.
Maar het is toch niet normaal dat ik nog steeds buiten moet overnachten ondanks contacten met Marike van de organisatie Creating Balance die mij zou helpen aan een kamer of woning en dat het gemeentebestuur Zwolle bij monde van wethouder zorg en welzijn de Hr. E. Dannenberg die vroeger directeur was van het leger des heils zwolle opdracht geeft aan de politie zwolle om mij te bekeuren alleen omdat ik de misstanden en fraudepraktijken aankaart bij instanties en dan volgens zijn  belangenverstrengelende gedachtegang zijn leger des heils in diskrediet breng omdat ik weiger te overnachten in de nachtopvang en alleen gebruik maak van de dagopvang om mij te reinigenen en daarmee geen stap verder kom en dat ik weiger mee te werken aan AWBZ/PGB indicatiefraude wat betreft de woonbegeleidingstrajecten van het LIBW leger des heils zwolle/RIBW Vecht waar daklozen onrechtmatig worden geindiceerd voor psychische problematieken maar die van het kastje naar de muur worden gestuurd met hun hulpvraag  die niet aansluit op het zorgaanbod van het leger des heils en waar het geval R. Robers een typisch voorbeeld van is omdat de hulpverleners/begeleiders totaal niet in staat zijn en in opdracht handelen om dakloze clienten volgens de prestatievelden 7 tot 9 niet op weg te helpen.
De politie Zwolle waarvan veel agenten mijn situatie begrijpen in gesprekken met hun zullen collega”s onder hun hebben die de opdracht om mij te bekeuren uit te voeren maar ik weiger om nog langer als een beest behandeld te worden in de nachtopvang Nel Banninkhuis of de Herberg die ik al meemaakte tijdens mijn verblijf in deze illegale opvang achter de WRZV sporthallen en waar ik in het geheel verslag over uit bracht in 2003 aan het toenmalige SP gemeeneraadslid Mevr. M. Twisterling over de wantoestanden en over mijn eerdere ervaringen in Almere bij het leger des heils crisisopvang Perspectief,Arcuris.
Dit is pure pesterijen en repressibeleid in opdracht van gemeentebesturen van Zwolle die al 20 jaar geen welzijns/armoedebeleid uitoefent nog zorg draagt voor 24 uursopvang met zorg en hulpverlening op maat en deze uitbesteed aan onbevoegde organisaties, medewerking verleent aan verduistering en AWBZ/PGB fraudepraktijken daar waar de wethouder zorg en welzijn zwolle tevens lid is van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt over GGZ instellingen etc. zonder toezicht e houden hoe deze gelden beseed worden en of het zorgaanbod overeenkomt met de hulpvraag van de dakloze client al dan niet verslaafd.
Ik R. Donker heb zoals ik dit al eerder beschreef geen drank en drugsverslaving en laat mij ook geen psychische of psychiatrische problematieken aanpraten door begeleiders/psychiaters van opvanginstellingen of GGZ instellingen Dimence/RIAGG alleen om hun pseudo-werkgelegenheid en inkomsten veilig te stellen en waar de belasting/AWBZ premiebetalers voor moeten opdraaien wat betreft de “langdurige zorg” en waar het totale zorgkostenpakket volgend jaar 75 miljard euro zal bedragenen waar door gebrek aan toezicht van gemeenschapsgelden de Nederlandse economie zich vanzelf opblaast met alle gevolgen vandien.

 
Gegroet  de Hr. R.Donker te Zwolle buiten overnachtend
Mobiel:0617849902 zonder beltegoed
 Binnenlands Bestuur donderdag 16 juni, 2011
 
 Zoek uitgebreid
• Vakgebieden
• Home
• Carrière
• Vacatures
• Academy
• BB Magazine
• BB Shop
Crisis bij Flevolandse daklozenopvang
 
22.12.09 • 1 reactie
De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit ‘afgeladen vol’. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van het Leger des Heils maandag. ‘Het is echt crisis’.
Extra mensen
Het Leger des Heils heeft het aantal plekken al uitgebreid van twaalf naar twintig, maar dat is nog altijd niet voldoende. Het Leger des Heils heeft extra mensen opgeroepen zodat iedereen die aanklopt, kan worden opgevangen. Alleen in Almere en Lelystad is een opvang, de andere plaatsen in de provincie sturen mensen door naar deze twee gemeenten.
 
 
 Nieuwsoverzicht
 
Gerelateerde artikelen
17.12.09 Amsterdamse dakloze wordt niet oud
16.12.09 ‘Rijk zet Gelderse daklozen in de kou’
06.11.09 Geen subsidie voor opvang dakloze mannen
28.09.09 Gemeenten kunnen toestroom dakloze gezinnen niet aan
Laatste nieuws
16.06.11 Toezicht op drank naar gemeenten
16.06.11 Aanpak seksueel geweld ´incidentenpolitiek´
16.06.11 Gemeenten willen praten over cao
16.06.11 Pedo wil schadevergoeding van Eindhoven
16.06.11 OM seponeert onderzoek naar lek Noord-Zuidlijn
1001 Juridische vragen en antwoorden
     Stel: U bent van plan om te gaan scheiden, wat komt er allemaal op u af? Of…… u heeft een geschil met uw werkgever; er dreigt een ontslag op staande voet. Hoe handelt u?
Het boek 1001 juridische vragen en antwoorden biedt hulp.
Meer informatie
Reacties
R.Donker • ervaringsdeskundige daklozen • 05.08.10 14:45
Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidscoflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996.
Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar iid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten.
Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden.
Ik heb daar een jaar verbleven na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding.
Nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en heb daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterd en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wil opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwole die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken.
maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven.
Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland.
En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid.
Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc.
Ik ben nu 55 jaar en verblijf zonder echte vooruitzichten al 22 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening.
Zwaar gesubsidieerd!
Reageer
Vul het onderstaande formulier in en klik op de knop ‘Verzenden’ om uw reactie in te zenden.
 

Schizofrene zwervers zorgmijders?

27 september 2011

door de redactie

Dat is een mythe!

Mag je, zoals een zorgverzekeraar een tijdje terug op een Ypsiloncongres deed, een schizofrene zwerver betitelen als ’zorgwekkende zorgvermijder’? Psycholoog Henkelman meent van niet. Hij sprak op een symposium over daklozen met psychiatrische problemen in Utrecht. “Zorgwekkende zorgmijders? Een mythe! Deze mensen zijn juist zorgwekkende zorgbehoevenden voor wie hulpverleners nog altijd geen goede hulpverlening te bieden heeft.”
Ze waren zich er waarschijnlijk zelf niet van bewust, maar het afgelopen jaar was een jaar waarin diverse hulpinstellingen voor daklozen hun jubileum vierden. De bekendste daarvan is waarschijnlijk wel de HVO, de Hulp Voor Onbehuisden in Amsterdam , die in november haar 90–jarig bestaan vierde. Maar er waren meer jubilerende instellingen. Zo ook in Utrecht, waar de Sleep–Inn en het Catharijnehuis een maand eerder hun tweede lustrum hadden. Ook zij grepen het jubileum aan om de problematiek van zwervenden onder de aandacht te brengen met een symposium onder de titel ’(openbare) ruimte voor dak– en thuislozen’.
Dr. L. Henkelman, als psycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, was uitgenodigd een voordracht te houden over daklozen met psychiatrische problemen. Hij hield er een boeiend betoog. “Van iedere honderd schizofrene patiënten zijn er vijfentwintig die nooit hulp krijgen of hebben gehad. Eenzelfde aantal is wel in zorg geweest, maar van hen is onbekend waar ze momenteel zijn. Dat wil zeggen dat de GGZ wat betreft schizofrene mensen slechts de helft bereikt van de mensen die keihard zorg nodig hebben.”
Nu zou men zich kunnen afvragen of het niet de vrije keus van de zwervende psychiatrische patiënt is om geen contact met de hulpverlening te zoeken. Een redenering die bijvoorbeeld werd gevolgd door de voorzitter van de NVAGG mr. H. Bruins Slot. Op de najaarsconferentie van de NcGv in ’93 benadrukte deze toch vooral rekening te houden met het recht op zelfbeschikking. Hij bepleitte “de vrijheid van keuze om met minder toe te kunnen dan anderen juist achten.”
Uitzonder(l)ing
Onderzoek wijst echter uit dat dit een verkeerde voorstelling van zaken is. Henkelman: “Uit diverse onderzoeken blijkt dat niemand, op een enkele uitzonder(l)ing na, er vrijwillig voor kiest een dak– en thuisloos bestaan te gaan leiden . Het zijn botte pech, drank, pijnlijke onhandigheid, bureaucratische onwil en een vlucht uit of verjaagd worden van een eerder bestaan, die tot dak– en thuisloosheid leidt.”
Henkelman zit hiermee op dezelfde lijn als de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, die ruim een jaar geleden een advies uitbracht over thuisloosheid en psychiatrisch stoornissen. De Raad stelde toen vast dat de hulpverlening zich er niet vanaf kan maken door te verwijzen naar de vrije wil van de mens. “Het thuislozen bestaan zien als vrije keuze veronderstelt bekwaamheid”, stelde de Raad. “Bij deze groep is sprake van een verminderde (of afwezige) competentie. Wat dit betreft mag er evenmin van worden uitgegaan dat een zwervend bestaan mogelijk een positieve invloed zou kunnen hebben op iemands motivatie om hulp te zoeken. Het eerste doel van actie bestaat er kortweg in de klant te vinden. Mensen kiezen niet voor dakloosheid: zorg moet actief worden aangeboden.”
“Tussen de wereld van de hulpverleners en die van de dak– en thuislozen bestaat kennelijk een wereld van verschil”, concludeerde Henkelman. “De dak– en thuisloze patiënten blijken aanzienlijk achterdochtiger te zijn, vijandiger, blijken meer last te hebben van psychiatrische problemen dan andere opgenomen patiënten in een ziekenhuis. Die problemen zetten ze om in lichamelijke klachten en verwardheid.”
Met instemming haalde hij Lex Poslavsky aan, de oud–directeur van de Willem Arntz Hoeve en emeritus hoogleraar in de psychopathologie aan dezelfde Universiteit van Utrecht. “Poslavsky schreef wanneer men ergens naartoe gaat, dat meestal is om er iets te doen, te leren, te horen, iets te weten desnoods, maar in essentie om iets te doen . Dat is transitief . Wie echter in de psychiatrie wordt opgenomen, gaat daarheen om iets te worden ; gezond worden of beter bijvoorbeeld. Dat is intransitief . Het gaat hier om een verschil tussen doen en ondergaan, tussen actief ingrijpen en afwachten.”
Overgangsfase
Dak– en thuisloosheid moet volgens Henkelman worden beschouwd als een transitiefase, een overgangsfase van tijdelijke aard en niet als blijvende toestand. Blijft een dakloze te lang in deze toestand ’hangen’, dan treden verschijnselen op die vergelijkbaar zijn met hospitalisatie. Het straatleven is dan een intransitief gebeuren geworden; het stabiliseert zich doordat je je eraan hebt aangepast.
Juist hierin schuilt volgens de Utrechtse psycholoog het gevaar van bijvoorbeeld het verstrekken van dekens als vorm van zorg. “Wat mij betreft komt er een flinke uitbreiding van nieuwe opvangcapaciteit, tussenhuizen, tussenbussen, stoelenprojecten, soep– en broodprojecten, dekens voor de nachtvoorzieningen, maar niet zonder dat het helder is wat er concreet moet gebeuren nadat mensen in deze (nieuwe) vangnetten zijn terechtgekomen.”
Henkelman steekt niet onder stoelen of banken dat er wat hem betreft best eisen gesteld mogen worden aan de betrokkene. “Die eisen zouden kunnen gaan in de richting van afkicken of het deelnemen aan (onderdelen van) zorgprogramma’s, het verplicht naar school gaan of werken. Voor wat hoort wat. Het gaat erom een ambulant goed geïntegreerd maatschappelijk asiel voor dak– en thuislozen van de grond te krijgen, maar dan wel als overgangsfase naar een verbeterd maatschappelijk en sociaal functioneren. De hulp–, dienst– en zorgverlening vanuit de laagdrempelige vangnetten moeten dat proces niet alleen ondersteunen, maar als essentie van hun werk zien.”
Cijfers met betrekking tot daklozen – al dan niet een psychiatrische achtergrond – zijn zo moeilijk te geven, dat vaak wordt gewerkt op basis van schattingen met grote marges. In het adviesrapport ’Thuisloosheid en psychische stoornissen’ gaat de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van twintig–tot dertigduizend daklozen. Dertig tot vijftig procent hiervan, schat de raad, heeft een psychiatrische stoornis. Dat komt overeen met ongeveer zes– tot vijftienduizend psychiatrische gestoorde daklozen. Een aantal, waarvan de Raad meent dat het de komende tien jaar zal toenemen.
ingezonden: R. Donker te Zwolle
Mobiel:0617849902

delen:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email

2 Responses to Schizofrene zwervers zorgmijders?

 1. Gepke de Leef on 18 november 2011 at 13:43
  heden 18 november 2011, ze gaan mij dus opsluiten voor belediging vanagenten die: niets met de door mij en advocate gedane aangiftes doen,bruut in mijn vagina met hun klauwen en daar bij lachen hahah hier zitten geen handboeien.mij naakt met zak over hoofd en handboeien op de rug rond rijden in politiebussie,mij maar als 200 dgn naakt en ook nog en ten onrechte opsluiten in isoleercellen,mij bestelen van auto,rij en kentekenbewijs,sieraden,fiets tent slaapzakken thermokleding etc
  En nu 52 jaar 5 jaat arbeidsongeschikt door politiegeweld na 34 jaar werken ook eigen bedrijf laatste 15 jaar.
  wordt ik binnen enkele dagen afgevoerd naar detentie zimmer onder beperking en naakt in isoleer.
  Let op het zal afgemaakt worden met Gepke de Leef sterft een natuurlijke dood in detentie.
  http://www.gepkedeleef.eu
 2. Gepke de Leef on 3 oktober 2011 at 16:27
  De meeste mensen raken dakloos door wanbestuur van Nederland.
  Ook raken veel mensen dakloos door juridische missers.
  En zowel de Ggz als de GGD kiezen partij voor dat wanbestuur
  en zijn daardoor politiek bezig.
  En met het nieuwe Psyche-hater boek DSM IV begeven we ons op glad ijs. De GGz waarvan justitie de grootste inkoper is blijkt dus
  kamp voor politieke gevangenen. Niet strafrechtelijk te vervolgen dan alla Stalin methode opgesloten en volgespoten met drugs.
  http://www.gepkedeleef.nl

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Naam

E-mail

Site

cartoon

cartoon

kortweg

Wijnhuis lied

Dear Amy Waar ben jij nu? ’t Is verrekte koud hier Ik mis jou al zolang Blij als ik je stem hoor Jij geeft…
Ga verder »

Click to enlarge
Poll Breda woonvoorzieningen
Hard nodig
Begrijpelijk
Maakt niet uit
Liever niet
Belachelijk
anders:

Quantcast

 

 

neem deel aan de discussie

archief

Maand selecteren december 2011 november 2011 oktober 2011 september 2011 augustus 2011 juli 2011 juni 2011 mei 2011 april 2011 maart 2011 februari 2011 december 2010 november 2010

Naar straatkrant Twiter
naar facebook straatkrant

webdesign by

 

december 2011
M D W D V Z Z
« nov    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s