RE: Het dicht op elkaar leven van mensen uit diverse culturen vermeld in dit artikel van Zorg&Welzijn slaat ook op de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle en dagopvang Bonjour en de Herberg met als gevolg conflicten en mensonterende omstandigheden.

From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nova@novatv.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl; zmag@xs4all.nl
Subject: Het dicht op elkaar leven van mensen uit diverse culturen vermeld in dit artikel van Zorg&Welzijn slaat ook op de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle en dagopvang Bonjour en de Herberg met als gevolg conflicten en mensonterende omstandig
Date: Tue, 13 Dec 2011 17:15:19 +0100

 
Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
De verhalen in de jaarverslagen leger des heils Over-IJssel en Herbergkrant van daklozen,illegalen en uitgeprocedeerden uitgegeven door Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen met jarenlange huurschulden en exploitatietekorten door “creatief boekhouden” voor eigen gebruik en flamboyante levenswijze is alleen bedoeld om emoties op te wekken bij naieve burgers en bedrijven etc. om geld los te kloppen maar die niet terecht komen bij de daklozen en illegalen etc.net als de valse dramavoorstellingen van paas en kerstdiners en eetcafe “Er is Hoop” van het VEZ  dat woensdagmiddag kookt voor daklozen in de WRZV hallen voor daklozen en kansarme gezinnen en die de club “Vrienden van de WRZV”organiseerd om zo weer via public relations de aandacht te vestigen op de PvdA salonsocialisten met hun misplaatste lokale machtspolitiek om via publieke beinvloeding over de ruggen van misbruikte kansarmen hun calimero-complexen te maskeren maar het interresseert hun voor geen meter hoe het met deze mensen gaat en dat zelf doet zich ook voor bij de christelijke sektebeweging het leger des heils met hun CDA achterban en hun jaarverslagen waar alles in Over-IJssel zo mooi word voorgespiegeld maar waar daklozen  en illegalen gewoon misbruikt worden voor hun valse public relations en inkomstenverwerving via roof van de uitkeringen van dakloze clienten zonder dat prestaties voor te leveren maar zolang er een misdadige CDA/VVD regering aanwezig is die verhinderen dat er onderzoek word gepleegd naar deze praktijken en instellingen zullen deze malafide criminele daden zich blijven herhalen en waar de leden van de daklozen en uitgeprocedeerden tegen elkaar worden uitgespeeld met mooie beloftes etc. maar uiteindelijk terecht komen in de crisisopvang CMO aan de burg.Walsumlaan 1 of duur betaalde woonbegeleidingstrajecten AWBZ/PGB vergoed met onterechte indicatiestellingen waar de dakloze client zelf een hoge eigen maandelijkse bijdrage moet betalen van 600 euro,een tientje zakgeld per week en een verplichte keuring bij een psychiater om zoveel mogelijk psychische stoornissen vast te stellen des te hoger valt de AWBZ/PGB vergoeding uit voor niet geleverde begeleiding waar sph4 ogeleide hulpverleners/voedseluitdelers van het leger dwes heils en RIBW Vecht niet toe in staat worden geacht of mogen doen van het management want elke dakloze die zelfstandig met zelfredzaamheid gaat wonen is een client en inkomsten minder en dat moeten we natuurlijk niet hebben ook niet volgens het gemeentebestuur met financiele belangenverstrengelingen met instellingen want dat betekent een aanslag op het gemeentebudget als dakloze burgers volgens het housing firstproject op weg worden geholpen.
Maar dankzij het marktbeleid zonder toezicht en controle door verzekeraars,zorgkantoren en CIZ van kabinetten Lubbers,Kok en Balkenende en nu Rutte lopen de kosten van de “langdurige zorg” verder op naar 75 miljard euro in 2012 dankzij belasting en AWBZ premieverhogingen en verkleining van het basispakket over de ruggen van de werkende burgers en financieel uitgeklede daklozen en door onkundig subsidiebeheer en ontbreken van signaleringssystemen die misstanden dectecteren en analyseren  volgens de algemene rekenkamer voor het twaalfde jaar geconstanteerd en waar ministers van VWS verbeteringen beloven maar deze niet uitvoeren omdat de macht bij de zorgverzekeraars liggen met het behalen van economische winsten en het neerhalen van waarden van respect en fatsoen en eerbied voor het menselijk en dierlijk leven.
 
R.Donker te Zwolle
Link:
 
Ook de politie doet af en toe een beroep op Joop
Op een koude winterdag in het begin van deze eeuw ging de telefoon in de WRZV-
hallen. ‘Joop, je moet eens even op het station gaan kijken. Daar is een uitgeprocedeerd
asielzoekersgezin uit Kosovo dat al tien dagen op en neer aan het reizen is met de trein
omdat ze geen dak en geen thuis hebben. Ze worden overal weggestuurd’. Een politie-
agente die eigenlijk buiten haar bevoegdheid ging maar het niet langer aan kon zien, trok
ten einde raad bij Joop aan de bel. Joop haalde de moeder met haar drie kinderen op.
‘De drie kinderen zaten tot aan hun nek in de stront’. Joop is nog steeds verontwaardigd
over het feit dat zoiets kan gebeuren in een land als Nederland. ‘De jongste van 11 maan-
den had longontsteking. Gelukkig was een Zwolse dokter bereid om het arme kind te
helpen’. Het gezin werd in bad gestopt en van schone kleren voorzien. ‘Binnen een week
had ik onderdak geregeld, maar dat kon alleen omdat het voorpaginanieuws was gewor-
den. Alleen dan gebeurt er wat. Maar ja, ik maakte me er niet geliefder door bij de regu-
liere instanties’. Joop doet daar echter niet al te moeilijk over. ‘Je kunt beter tegen mij aan
trappen dan tegen de doelgroep die ik help’. ’
 
‘Punt van discussie is de omvang van de voorziening’
Districtschef Roel ter Schure District Midden Politie Regio IJsselland heeft, sinds hij
Dirk Hilarides in 1998 is opgevolgd, geregeld contact met Joop van Ommen.
‘Ik wist dat Dirk Hilarides meer dan gebruikelijk contact had met Joop van Ommen.
Dat was ook niet moeilijk, want Joop zorgde daar wel voor. Ik heb deze manier van over-
leggen voortgezet en ik moet zeggen dat de besprekingen altijd uitstekend zijn verlopen.
We hebben eigenlijk nooit last van elkaar gehad. Ik heb altijd veel respect gehad voor wat
Joop doet. Je kunt je afvragen of zijn werkwijze en zijn manier van opereren verstandig is,
soms heb ik daar wel andere ideeën over, maar het werkt over het algemeen wel. Het
heeft te maken met hoe hij is opgegroeid en groot is gebracht. Hij komt op voor de
zwakkeren in de samenleving. Dat zit er bij hem gewoon in en dat doet hij ten koste van
alles, op zijn eigen manier. Zo heeft hij veel bereikt. Met wat meer tact had hij overigens
misschien wel meer kunnen bereiken. Ik ben ooit een dag meegelopen met dominee
Visser in Rotterdam die een soortgelijke opvang als Joop heeft, maar daar zijn de voorzie-
ningen kwalitatief gezien van een veel hoger niveau. Dominee Visser speelt het spel slim-
mer, waardoor hij meer goodwill heeft, ook bij het gemeentebestuur. Joop opereert zoda-
nig dat hij wel eens mensen tegen zich in het harnas jaagt. Hij is impulsief en dat weet
hij van zichzelf. Aan de andere kant krijgt hij zo ook weer allerlei zaken wél voor elkaar.
Joop heeft me vaak verteld over bijvoorbeeld chirurgen of doktoren in de ziekenhuizen
die bepaalde mensen niet behandelen wilden, tot hij zich er mee bemoeide. Dan lukte
het wel. Je kunt gewoon niet om Joop van Ommen heen.
Het is ons als politie wel eens verweten dat wij de opvang bij de WRZV institutionali-
seerden door er gebruik van te maken. Zodra je mensen doelbewust naar zo’n opvang
stuurt maak je de situatie legitiem en dan kan een gemeentebestuur er niet meer omheen.
Ik heb intern vaak aangegeven dat we hier voorzichtig mee om moesten gaan en dat we
een dergelijke voorziening niet als te vanzelfsprekend moesten gaan beschouwen. Aan de
ene kant maak je er gebruik van, aan de andere kant vraag je je af of het allemaal wel cor-
rect is, of wel aan de voorschriften in de sfeer van brandgevaar en risico’s wordt voldaan.
Dat was wel iets om stil bij te staan.
Een van de consequenties van het legitimeren van deze opvang is dat de groep die er
opgevangen wordt is uitgebreid. Niet alleen uit Zwolle afkomstige mensen maken inmid-
dels gebruik van deze voorziening. Over het algemeen wordt gesteld dat er een schakel in
de zorgketen ontbreekt waardoor mensen op straat komen te staan. Je kunt het ook van
de andere kant bekijken. Je kunt ook stellen dat de keten wel gesloten is, maar dat men-
sen niet aan de voorwaarden van de reguliere opvangmogelijkheden willen voldoen. De
capaciteit van die voorzieningen wordt namelijk niet voortdurend ten volle benut. Er is
in Zwolle voldoende plek voor iedereen. Bij strenge vorst was er voorheen een wat grote-
re behoefte aan slaapplaatsen, inmiddels heeft het Leger des Heils de capaciteit echter
opgevoerd.
Een bepaalde groep dak- en thuislozen wil zich niet aan een bepaald regime of bepaalde
regels houden. Joop vindt dat het bestaan van die groep een gegeven is en dat je daar als
gemeente mee om hebt te gaan. Hij wil de mentaliteit van die mensen niet veranderen
maar gewoon een voorziening voor ze creëren. Zo is de dak- en thuislozenopvang achter
de WRZV-hallen dan ook ontstaan. Joop heeft de mogelijkheid voor een opvang gescha-
pen waarbij niet al aan de voordeur wordt geselecteerd. In principe kan iedereen er
terecht. De laatste jaren zie je dat de groep steeds omvangrijker wordt en dat het Joop
over de schoenen loopt. Hij heeft RIBW, woningbouwverenigingen, CAD en Riagg en
dergelijke instanties echt nodig om de boel op orde te houden, want hij kan het alleen
niet meer aan. Bij een dergelijke omvangrijke dak- en thuislozenopvang komt meer kij-
ken dan alleen een keet neerzetten. Er zijn regels nodig, de mensen moeten verzorgd wor-
den, er moet een arts beschikbaar zijn, hygiëne is belangrijk, er moeten doorstroommoge-
lijkheden zijn, noem maar op.
Aan de ene kant zijn wij als politie blij met deze voorziening. Er is een plek voor ieder-
een, mensen lopen niet op straat en dat is goed voor de openbare orde. Ik zie echter ook
nadelen. De politie is, evenals gemeentebestuur en brandweer verantwoordelijk als er iets
gebeurt. We worden uiteraard geacht de wet te handhaven. Inmiddels zijn ook de initia-
tiefnemers van De Herberg zoals RIBW en woningcorporaties verantwoordelijk. Ook zij
zijn het er over eens dat het van groot belang is dat De Herberg naar een beter onderko-
men verhuist, waardoor de voorziening kan worden opgekrikt tot een niveau waar het
qua normen en regelgeving aan moet voldoen. De kosten hiervoor overstijgen het budget
van Joop in zeer grote mate.
Punt van discussie is de omvang van de voorziening. Het is de vraag of je iets creëert voor
een bestaande groep mensen in Zwolle die een dergelijke opvang nodig hebben, of dat je
iets creëert met een aanzuigende werking waardoor je deze groep alleen maar groter
maakt. Je moet mijns inziens geen voorziening realiseren voor heel Noord-Oost
Nederland. Andere steden dienen hun eigen dak- en thuislozen op te vangen zodat de
verdeling evenredig is. Ik maak mij hier wel zorgen over. Het betreffen gedeeltelijk men-
sen die crimineel gedrag vertonen en daar hebben we als stad last van. Binnen zo’n
opvang kan dan wel rust heersen, maar wat gebeurt er op straat? Het is wel zo dat je door
uitbreiding van de capaciteit de overlast beperkt. Je hoort tegenwoordig bijvoorbeeld
nauwelijks meer klachten over overlast rond het CAD aan de Willemskade. Maar je moet
uitkijken dat je niet te idealistisch wordt waardoor het door de aantrekkingskracht op
mensen van buitenaf juist averechts gaat werken.
Een dak- en thuislozenopvang hoort bij de stad, daar moet je verder niet moeilijk over
doen. Maar we kunnen wel bekijken hoe we het aantal mensen dat behoefte aan opvang
heeft kunnen beperken. Het gaat om mensen die geen huis hebben, verslaafd zijn, schul-
den hebben, geen werk hebben, etc. Iedere keer weer kom ik mensen tegen in dit circuit
waarvan ik denk dat het helemaal niet nodig zou zijn geweest dat ze in een dergelijke
situatie belandden. Volgens mij moet er meer inspanning gepleegd worden en geld
komen om te zorgen dat deze groep niet groter wordt. Nu wordt er mijns inziens teveel
gefocust op de voorziening zelf en niet op de oorzaak van het probleem. Daardoor zou je
wel eens een groter probleem kunnen krijgen dan de bedoeling was.
Terwijl deze discussie gaande is gaat Joop gewoon door met het opvangen van mensen
zonder onderscheid te maken. En hij doet dat op zijn geheel eigen manier. Hij heeft
overwicht en behandelt de mensen op een vaderlijke manier. Ik heb daar respect voor.
Ik vind het ook een aardige vent, wij kunnen goed met elkaar. Het is een markante
figuur in de stad Zwolle, iedereen kent hem, hij is zeer daadkrachtig, durft z’n nek uit te
steken en is niet bang om onderuit te gaan. Ik houd wel van zulke uitgesproken mensen’.
 
 
 
 
 
Click here to find out more!
Home » Actueel » Nieuws

Aantal huurders met problemen neemt snel toe: Rakkers en stakkers op de woningmarkt

17-11 2004 | 09:44

Waardering Kwetsbare groepen vormen een ruime meerderheid van de huurders van woningcorporaties. Ouderen, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, illegalen, mensen met psychiatrische problematiek. Mensen die problemen hebben, of veroorzaken. ‘Het probleem is dat deze mensen niet met een hulpvraag komen.’
Onder probleemhuurders heb je rakkers en stakkers. Rakkers zijn de asocialen, de Tokkies, de mensen die overlast voor hun omgeving veroorzaken. Stakkers zijn mensen die geen woonvaardigheden hebben, door verslaving of psychiatrische achtergrond.

Het aantal probleemhuurders stijgt. Met name doordat er steeds meer mensen zijn met forse huurschulden. Door de vermaatschappelijking van zorg is er een toename van het aantal mensen met psychiatrische problemen die moeite hebben met wonen, overlast veroorzaken en hun huur niet betalen. Het ministerie van Volkshuisvesting gaat uit van vijftig- tot negentigduizend probleemhuurders. ‘Dat lijkt me een lage schatting,’ zegt Sylvia Berghoef, adviseur bij Het Vierde Huis in Utrecht, een regionale organisatie die gemeenten, woningcorporaties en welzijnsinstellingen ondersteunt bij de aanpak van ‘onalledaagse woonproblemen’.

Levensvoorwaarde

Het Vierde Huis wordt door instanties ingeschakeld om deze mensen ‘woonvaardig’ te maken. Bijvoorbeeld via het zogenoemde Laatste Kansbeleid. Met de stok van een mogelijke uitzetting achter de deur tekenen probleemhuurders een contract, waarin staat aan welke voorwaarden ze zich een bepaalde periode moeten houden om uiteindelijk een vast huurcontract te krijgen. Berghoef: ‘Voorop staat dat het probleemgedrag moet stoppen. We zullen niet direct als voorwaarde stellen dat een verslaafde moet ophouden met drugsgebruik, maar bijvoorbeeld wel dat iemand moet toestaan dat wekelijks een hulpverlener van het consultatiebureau voor alcohol en drugs over de vloer komt. We dwingen mensen soms in het contract hun medicatie regelmatig te nemen. We beschrijven alles tot in detail. Bijvoorbeeld dat 29 van de 30 katten de deur uit moeten. Vervolgens controleren we samen met het welzijnswerk, de woningcorporatie en de gemeente of de afspraken worden nagekomen. Als de klachten toch voortduren, scherpen we de eisen aan. Of we stoppen met het traject.’ Vervolgens ontruimt de woningcorporatie de woning van de probleemhuurder zodat deze met zijn gezin dakloos wordt.

Wonen, een dak boven je hoofd, is een basisrecht, een primaire levensvoorwaarde net als eten en drinken, vindt Het Vierde Huis. ‘Maar,’ zo vult Berghoef direct aan, ‘sommigen dreigen dat recht te verliezen.’ Het Vierde Huis deinst er niet voor terug om dat woonrecht in te zetten als chantagemiddel om mensen te dwingen zich te gedragen. ‘Je moet mensen dwingen met zaken waar je ze mee raakt. Hun kinderen of hun woning.’ Het Vierde Huis vindt dwang en drang bij uitstek middelen die voor probleemhuurders ingezet moeten worden. ‘Deze mensen vinden nooit van zichzelf dat ze probleemhuurders zijn,’ zegt Berghoef. ‘Ze komen niet met een hulpvraag. Wij gaan dan ook niet uit van de hulpvraag van deze huurders, maar van die van de woningcorporatie en de gemeente. Die hebben wel of niet een probleem met de huurder en kunnen ons inschakelen om daar iets aan te doen. Wij proberen alle partijen om de tafel te krijgen die een rol kunnen spelen bij het aanpakken van de problematiek. Het welzijnswerk verleent de daadwerkelijke hulp. De corporaties willen gewoon een nette huurder in hun pand, zodat het woongenot van de buren kan worden gewaarborgd. De gemeente wil voorkomen dat probleemhuurders op straat komen te staan. Dat brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee. ‘Kom tot een gezamenlijke aanpak,’ zegt Berghoef. ‘Vaak spreken de instanties verschillende talen.’

Onveilig

Naast de rakkers en stakkers is er nog een heel andere groep die woningcorporaties en gemeenten voor toenemende problemen stelt: de illegalen op de woningmarkt. Deze groep levert op het oog weinig problemen op. De huur van de panden waarin zij wonen, wordt keurig betaald. Dat wil echter niet zeggen dat deze mensen niet voor problemen zorgen voor hun woonomgeving en, vooral, voor henzelf. Uit het onderzoek ‘Wijken voor illegalen’ van de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt dat een wijk met veel illegalen nauwelijks meer criminaliteit of slachtofferschap heeft dan andere wijken. Wel is het aantal illegalen in een wijk van invloed of de subjectieve beleving van onveiligheid en leefbaarheid. Criminologe en sociologe Marion van San, een van de onderzoekers, constateert dat wijken met veel illegalen snel verloederen. ‘Buurtbewoners zien niet wie legaal of illegaal is. Ze zien wel dat er ’s morgens in alle vroegte groepen mensen op straat rondhangen, die door busjes worden opgehaald om te gaan werken in het Westland. Ze zien veel vreemden in hun wijk, huizen die voortdurend van bewoners wisselen, mensen die in auto’s slapen, urineflessen die ’s morgens op de stoeprand achterblijven. Daardoor voelen ze zich onveiliger.’

Tijdens het onderzoek werd Van San door de politie, het welzijnswerk en de woningcorporaties dikwijls gewezen op de mensonterende omstandigheden waarin veel illegalen wonen. Panden waar tientallen mensen wonen, die soms bij toerbeurt van de bedden gebruik maken, zodat die 24 uur per dag verhuurd kunnen worden. Slecht sanitair, gevaarlijke elektriciteitsvoorzieningen. Toch bleek uit het onderzoek dat de bewoners van deze panden vaak tevreden zijn over de woonomstandigheden.

Veel van hen willen slechts een goedkope plek om te slapen en zoveel mogelijk geld overhouden om naar hun familie in het land van herkomst te sturen. Van San vindt dit geen reden om niets aan deze omstandigheden te doen. ‘Je moet je afvragen wat de effecten voor de gezondheid van deze mensen zijn. Illegalen die in deze panden wonen, hebben vaak met veel psychosociale klachten en depressies te maken. Het dicht op elkaar samenleven van mensen uit verschillende culturen, met verschillende opvattingen over hygiëne, levert stress op.’

Buurtbeheerbedrijven

Volgens de onderzoekster bestaat er in Nederland een parallelle samenleving. Een samenleving met een eigen arbeidsmarkt, via koppelbazen en loonbedrijven, een eigen huisvestingsmarkt en een eigen gezondheidsmarkt. ‘Bij controles in de horeca heeft de politie complete artsensetten in koffiehuizen aangetroffen, abortuskamertjes bij kappers, winkels waar afgekeurde medicijnen uit Frankrijk en Duitsland werden verhandeld. Ook kan de parallelle huisvestingsmarkt tot verdringing leiden. Het komt regelmatig voor dat allochtone gezinnen vier, vijf kinderen op de wachtlijst van de woningcorporatie zetten zodra ze 18 jaar zijn. Die kinderen blijven gewoon thuis wonen en de huizen worden verhuurd aan illegalen.’

Wie moet er nu precies iets met deze groep illegalen? Woningcorporaties doen weinig zolang de huur wordt betaald. Welzijnsinstellingen komen nauwelijks met illegalen in aanraking, omdat ze geen hulpvraag hebben. Gemeenten willen ze niet uit de huizen zetten, omdat ze weinig behoefte hebben aan rondzwervende illegalen die nu voor weinig overlast zorgen.

Gewoon dan maar laten zo? ‘Nee,’ zegt Van San. ‘Het is naïef te doen alsof ze er niet zijn. Er bestaat wel degelijk gevaar voor verloedering, zowel van de wijken als van de gezondheid van deze mensen. Een deel van de naar schatting 125.000 tot 225.000 illegalen blijft hier, ook als ze het bevel krijgen het land te verlaten. Woningcorporaties zouden meer controles moeten uitvoeren om ze op te sporen en samen met zorginstellingen en welzijnsorganisaties kijken hoe ze geholpen kunnen worden.’

Van San stelt voor illegalen via een soort buurtbeheerbedrijven, zoals die bestaan voor langdurig werklozen, aan het werk te helpen. Ze zouden tegen betaling de panden kunnen opknappen waarin ze nu wonen. ‘Je moet een regeling maken voor tijdelijke arbeidsmigratie. Via een buurtbeheerbedrijf kunnen deze illegalen dan bijvoorbeeld seizoensarbeid verrichten. Tegelijkertijd staan ze dan onder controle van welzijns- en gezondheidsdiensten.’

De onderzoekster erkent dat daarmee een semi-legale status aan illegalen wordt verleend. ‘Daar ontkom je toch niet aan,’ meent ze. ‘Je moet wel uitkijken voor een aanzuigende werking. Maar ook onder ogen zien dat deze mensen er zijn en blijven. De parallelle samenleving is er al. Die kun je dan maar het best incorporeren binnen de reguliere samenleving.’

Assendorp dossier Nel Banninkhuis nachtopvang voor daklozen

 Nel Banninkhuis ingang

Nachtopvang Nel Banninkhuis Zwolle

De nachtopvang in het Nel Banninkhuis in Zwolle is geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is ruimte voor 20 mensen: de meeste bedden zijn bestemd voor mannen; voor vrouwen is een kamer met twee bedden beschikbaar. Aanmeldingen voor overnachtingen kunnen bij Bonjour en het Nel Banninkhuis gedaan worden. In de gemeenschappelijke ruimte kan wat gegeten en gedronken worden, ook staat er een televisie en zijn spelletjes voor handen. De avonduren bij Nel leveren vaak kostbare momenten op, er is tijd om met de gasten in gesprek te gaan, hun verhalen te horen en een band op te bouwen.
Openingstijden:  elke avond en nacht tussen 19.00 en 8.30 uur (deur dicht om 21.30 uur).

Dit is het dossier Nel banninkhuis de nachtopvang van het leger des heils Zwolle voor daklozen die allang niet meer voldoet aan de eisen van bewoning of als slaaphuis.
Dit pand zou al in 2005 gesloten worden maar is nog steeds open en waar dakloze burgers beestachtig zijn opgesloten door de begeleiders van het leger des heils die deze nachtopvang onder haar hoede heeft.
Bij binnenkomst moet de daklozen zich vervoegen bij het loket voor inschrijving en contant 5,60 euro per nacht betalen of via de sociale dienst die de verblijfskosten betaalt vanuit de uitkering rechtstreeks aan het leger des heils.
Eenmaal binnen om 19.00 uur de openingstijd mag de dakloze niet meer naar buiten en zit dan in een gevangenisregime dankzij het misdadige gemeentebeleid die met stigmatisering van elke dakloze een misdadiger maakt die een gevaar is voor de leefomgeving,het is meer de vraatzuchtige en onbeschaafde samenleving en de bestuurlijke elite op de pluche zetels die de overlastgevers zijn en die kansarmen het licht in de ogen niet gunnen.
Datis ook de redenen dat de stadswachten tot vervelens toe s”avonds elke dag binnen de nachtopvang komen om de boel te controleren en de dakloze clienten het gevoel krijgen bespioneerd te worden in opdracht van het gemeentebestuur van Zwolle
Maar geen nood als goedmakertje stuurt het gemeentebestuur gewoon een hypocriete wethoudertje die een biologisch fruitmandje komt brengen bij de daklozen in de dagopvang Bonjour natuurlijk onder oog van de mediacamera”s want de beste man moet wel opvallen bij het grote en naieve publiek.
De nachtopvang kan maximaal 22 personen herbergen en die verblijven “sävonds in een krappe woonkamer van 6×6 meter en waar men mag hopen dat de verwarming het doet.
Slapen kunnen de daklozen in een gedeeld slaapzaal waarvan er in een 8 man verblijven met stapelbedden met slechte matrassen waarvan de ruggen kapot gaan door onvoldoende ondersteuning en zeer slechte ventilatie en een slaapzaal idem dito waar 16 man verblijven ook met dezelfde stapelbedden en een kleine kamer voor 2 vrouwen.
De douches en toiletten stammen nog uit de tijd van de Romeinen en er is voor niemand privacy aanwezig,zitten de daklozen bij elkaar in de krappe woonkamer dan is het een kakefonie van gefrusteerde personen die elkaar gek maken met hun problemen en die op een gegeven moment met elkaar in conflict raken omdat er geen goede leidinggevenden aanwezig zij en ook door de kiekjesvorming onderling tuusen daklozen die denken vrienden te hebben binnen de opvang maar elkaar gewoon staan te bestelen en te bedriegen.
In tegenstelling wat het leger des heils beweert is er geen goede voedselvoorziening aanwezig nog medisch hulp en ook geen doorverwijzing naar hulpverlenende instanties want die zijn niet aanwezig in Zwolle.
En er zijn zelfs dakloze clienten overleden in de nachtopvang maar dat word niet vermeld in de krant
Alleen maar organisaties die de AWBZ gelden en subsidies en hun eigen werkgelegenheid belangrijker vinden dan hulpverlening bieden aan dakloze burgers en dus in feite de belastingbetalers staan op te lichten doordat zij niets uitvoeren en dan maar klagen in de media over het geweld tegen hun uitgevoerd dat zijzelf uitlokken met hu nrespectloze houding tegenover dakloze clienten.
Dat geld voor de dagopvang Bonjour en de nachtopvang Nel Banninkhuis en de Herberg aan de Nijverheidstraat.
Klachten neerleggen bij het gemeentebestuur heeft geen zin en de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt geen enkele opvanginstelling voor daklozen in Nederland en gaat af op de valse informatie verstrekt door het management van de opvang.
De wethouder zorg en welzijn en WMO Zwolle laat de opvanginstellingen links liggen en zal niet met de bewoners/clienten gaan praten,maar dat is ook logisch want de wethouder was vroeger directeur bij het CMO leger des heils Zwolle en dan hangt men niet liever de vuile was buiten.
De dagopvang Bonjour wil men tot 2011 openhouden en wanneer de nachtopvang word gesloten zal de vraag zijn want het bedrog de zorgboulevard is gebakken lucht en nog steeds niet van de grond en zal ook geen oplossingen bieden en als de Herberg.
Feit is dat daklozen in de nachtopvang psychoses oplopen ook veroorzaakt door het onbekwame personeel die niet met deze problematiek weet om te gaan en dat er clienten als jaren verblijven daar zonder enig vooruitzicht en tussen die daklozen zitten egocentrische figuren die anderen lastig vallen met haantjesgedrag en die zullen de opvang wel even naar hun hand zetten maar die worden er niet uitgezet.
En dat is momenteel weer het geval nadat het maanden rustig is geweest en je kan de leidinggevenden blijven waarschuwen voor die gasten die iedereen manipuleren en overheersen met als gevolg dat de clienten niet meer hun problemen gaan oplossen maar gaan luisteren naar die gasten die zich verbeelden hulpverlener te zijn maar ook gewoon dakloze client te zijn.

 
U bevindt zich hier: HistorieDossier Nel Banninkhuis

 

Ruzie om Nel Bannink-huis

Wel of niet daklozen, dronkenlappen of andere probleemgevallen opvangen? Het antwoord is ja. Vindt de gemeente, maar ook de gemeenschap. Maar waar moeten de daklozen dan wonen? Het opvangtehuis komt misschien in je wijk te staan. Niet iedereen wil zo’n tehuis naast zijn deur hebben, anderen denken er wat genuanceerder over.
Assendorp heeft verschillende affaires over opvangtehuizen gehad. De plannen om het al bestaande Nel Bannink-thehuis aan de Luttenbergstraat flink uit te breiden, viel slecht bij de toch wel sociale Assendorpers. Het feit dat het plan zonder enig overleg aan het publiek werd gepresenteerd versterkte de negatieve gevoelens behoorlijk. De gemeente zwichtte uiteindelijk voor de druk, maar enkele jaren erna dook ‘De Herberg’-zaak op.
Een groot pand aan de Terborchstraat zou geschikt gemaakt moeten worden voor de thuislozen. Ook hier dook protest op. Dak- en thuislozen horen niet in een woonstraat thuis, vonden de omwonenden die hun kapitale villa’s al in waarde zagen dalen.
Hoe de Nel-Bannink-affaire de wijk verraste, kunt u hieronder lezen. Ook is er een verhaal over de Zwolse Poort geplaatst, een geplande kliniek voor onder andere verslaafde patiënten. Dat ‘ZP-plan’ heeft inmiddels vertraging opgelopen (stand 2005).

 
Schok 2000 “Dit is een klap in ons gezicht”” Assendorpers boos over plan vestiging dagopvang daklozen Assendorp is boos. Heel erg boos zelfs. Het plan van wethouder Erick den Bult om de dagopvang van…

 

Reacties nov.00 H. Bonke: Ik woon in Assendorp. Wat de daklozen betreft die zijn mij al jaren een doorn in het oog. Waar ik ook kom in Assendorp overal zijn de klaplopers aanwezig. Meestal stomdronken en a…

 

Strijd 2000 De winkeliersvereniging Assendorp Vooruit en de Stichting de As (Assendorp Samen) zullen zich met alle juridische middelen verzetten tegen de gemeenteplannen om een tijdelijke daklozen-dagopva…

 

Kleine overwinning 2000 De dreiging van de Assendorper winkeliers en de Stichting de As om de vestiging van een noodgebouw (portakabin) achter het Nel Banninkhuis met alle juridische middelen te bestrijden, heeft eff…

 
Wethouder beschadigd 2000 De kogel is door de kerk. De vestiging van de tijdelijke dagopvang in het Nel Banninkhuis én aan de Willemskade is maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Daardoor wordt de 24-uurs opva…

 

Brief gemeente nov.2000 Brief gemeente Zwolle aan de bewoners van Dieze West, omwonenden Dienstencentrum Willemskade en het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat. dd. 17 nov 2000 Geachte mevrouw, heer,…

 

De praktijk nov 00 Donderdagavond 18.00 uur. Het regent zachtjes. Het schijnsel van de straatlantaarns spiegelt op de natte straat. Bij de deur van het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat staat een groep…

 

Zwolse Poort febr.2002 De komst van de psychiatrische kliniek Zwolse Poort naar de oude HTS aan de Grasdorpstraat stuit nauwelijks op protest bij de Assendorper bevolking. Maarten Teutscher, voorzitter van de …

 
 
 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Recente berichten

 
Follow

Follow Anaconda15’s Blog

Get every new post delivered to your Inbox.

  zich hier: Home > Documenten en publicaties > Persberichten > Kabinet wil concrete rechten opnemen in Beginselenwet zorg

Kabinet wil concrete rechten opnemen in Beginselenwet zorg

De rechten van dakloze clienten worden met de voeten getreden door hulpverleners,management en bestuur en clientenraden en klachtencommissies functioneren  totaal niet omdat zij betaald en beinvloed worden door de leidinggevenden en inspectie voor de gezondheidszorg weigert onderzoek te verrichten naar opvanginstellingen voor daklozen door gedrag College van B&W van gemeentes inclusief Zwolle.
Persbericht | 14-01-2011

In de zorg staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Het instrument om goede afspraken op maat te maken is het zorgplan. Dit staat in de ‘houtskoolschets Beginselenwet zorginstellingen’. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending van deze brief aan de Tweede Kamer.

Achtergrond van de Beginselenwet is het uitgangspunt in het regeer- en het gedoogakkoord dat de zorg voor mensen die afhankelijk zijn van zorg ook daadwerkelijk goed gewaarborgd wordt. Het kabinet stelt daarom voor om in een Beginselenwet concrete rechten op te nemen voor bewoners van zorginstellingen. Het belangrijkste recht is het recht op de regie over het eigen leven. De cliënt heeft zelf invloed op de kwaliteit van leven. De cliënt geeft zelf sturing aan de contacten met familie en vrienden. Alle andere rechten die in de Beginselenwet worden opgenomen staan in het teken hiervan.
In de Beginselenwet komt het recht op dagelijkse lichamelijke hygiëne zoals een dagelijkse douchebeurt. Gezonde en voldoende voeding en drinken is ook een recht dat wordt geformuleerd in de wet. Verder is er het recht op een eigen kamer. Daarbij is het belangrijk dat de leefruimte, huiselijk, schoon en verzorgd is. De bejegening in een zorginstelling moet respectvol en passend zijn. Ook is er het recht op de mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid. Hiermee moet door de instelling rekening worden gehouden. Verder hebben cliënten het recht op een zinvolle daginvulling, beweging en dagelijks buitenlucht. Tenslotte is er het recht op aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing.  
Het instrument om over deze rechten afspraken op maat te maken is het zorgplan. De bespreking van het zorgplan moet beginnen met de vraag: ‘hoe wilt u uw leven inrichten, nu u bij ons woont’. In het gesprek wordt bezien hoe de wensen van de cliënt zo goed mogelijk kunnen worden gehonoreerd binnen de mogelijkheden van de instelling.
In het overgrote deel van de zorginstellingen zijn de wensen van de cliënten ook nu al het uitgangspunt. Omdat dat niet in alle gevallen zo is wil het kabinet wettelijk verankeren dat de bespreking van het zorgplan daadwerkelijk een dialoog is. Als zorgverleners constateren dat zij de afspraken in het zorgplan niet waar kunnen maken omdat zij te weinig tijd hebben dan is het de verantwoordelijkheid van de zorgverleners om dat te bespreken met de leiding. De leiding moet daar vervolgens ook iets mee doen.
Het is de bedoeling om het wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen in het voorjaar van 2011 aan de Raad van State aan te bieden voor advies. 
   

 

Dagopvang Bonjour Leger des Heils Zwolle een nutteloos gebouw

Posted on juni 9, 2011 by
Een wethouder Zwolle brengt als zoethoudertje voor daklozen een biologisch fruitmand

Dagopvang Bonjour in Zwolle biedt in principe plaats aan maximaal 40 bezoekers tegelijk. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij extreme kou, wordt ruimte gemaakt voor meer bezoekers. De bezoekers hebben de mogelijkheid een maaltijd te gebruiken, een kop koffie te drinken, een praatje te maken, te douchen, hun kleding te wassen of tegen een kleine vergoeding kleding te kopen in de kledingwinkel. Ook kunnen ze recreatief bezig zijn, bijvoorbeeld door tafeltennis en tafelvoetbal te spelen. Op woensdag is er een huisarts aanwezig en drie keer in de week houdt de GGD er spreekuur. Medewerkers grijpen elke mogelijkheid aan om cliënten in een hulpverleningstraject te krijgen.
Openingstijden: elke dag tussen 9.00 en 18.30 uur
Aanvragen postadres: in de regel ’s ochtends of op afspraak
De dagopvang Bonjour aan de burgemeester Drijbersingel in Zwolle gaat om 9.00 uur open elke dag voor de dakloze zwervers zodat zij daar de hele dag kunnen rondhangen en zich vervelen of televisie kijken daarom heeft deze dagopvang totaal geen meerwaarde en is overbodig,de eetbar gaat om 9.30 uur open tot 10.30 uur en dan is er koffie thee en frisdrank en brood en beleg te krijgen.
In de dagopvang kan de dakloze eindeloos gaan tafelvoetballen etc. en zijn of haar kleren wassen en douchen.
Voor de rest word er niets georganiseerd aan dagjes uit met een tourbus etc.,en daarom verlaten de daklozen snel de dagopvang om de stad in te gaan en de coffeeshop of drankwinkel/supermarkt op te zoeken voor bier.
Om 12.00 uur is de eetbar weer geopend tot 13.00 uur en kan de daklozen “warm eten” en brood en drinken krijgen dat veroberd word met plastic bestek omdat het leger des heils niet het dure tafelzilver wil kwijt raken middels diefstal(wat een vertrouwen)met dit plastic bestek is het slecht eten en dan kan men beter een voederbak volstorten met eten en de daklozen er naar toe jagen want zo worden de normen en waarden toegepast door de medewerkers van deze kwelzijnsorganisatie.
Hulpverlening en zorg is niet aanwezig in de dagopvang want de sph opgeleide hulpverleners/sters weten niet om te gaan met de dak en thuislozenproblematieken laat staan dat zij iets weten van crisisbeheersing en brandpreventie en wee je gebeente als je onwel word of zo want fatsoenlijk EHBO”ers zijn niet in de buurt.
Als een opvangorganisatie dakloze burgers geen advies en informatie kan verstrekken om zijn of haar leven weer op poten te zetten,wat doe je dan bij zo”n organisatie.
Simpel vergaderen en achter de computer clienten registreren in het Leger des heils Cleversysteem en vooral praten over je prive-leven en denken aan je maatschappelijke status en dan tegenover de dakloze client de schijn ophouden dat je een geweldige hulpverlener/ster/begeleidster bent met die wetenschap dat de dakloze geen keuzevrijheid heeft door de monopoliepositie van het leger des heils en RIBW Zwolle/Joop van Ommen de supervisor van de Helberg.En gaat een dakloze client uit woede uit zijn dak vanwege de uitzichtloze situatie waarbij hij of zij merkt gewoon in de maling te worden genomen dan deel je als begeleider/ster gewoon een Time Out uit en stuur je de hulpbehoevenden de straat op.Om 16.00 uur gaat de eetbar weer open tot 17.00 uur en dan kan de daklozen daar weer terecht voor eten en drinken.
Maximaal besteedbaar bedrag per dag is 3.50 euro en de “warme maaltijd kost 2.50 euro.
En de ellende is dat men dit waardeloze en nutteloze gebouw als “dagopvang” open wil houden tot 2011 dankzij de belastingbetalers.
Zwolle waar zijn jullie toch mee bezig!

 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

 

 

 

 
Follow

Follow Anaconda15’s Blog

Get every new post delivered to your Inbox.

    

 

WRZV sporthallen in Zwolle geen begrip maar puur bedrog

  Misschien is deze link ook interessant voor u: http://www.wrzvsportenevenementen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:history-wrzv-zwolle&Itemid=63 In 1987 werd begonnen met de bouw van de WRZV sporthallen om het tekort aan ruimte voor zaalspelen zoals zaalvoetbal etc. op te vangen.Dit was een initiatief van de Hr. Joop van Ommen en andere personen en waar van Ommen ging lobbyen bij PvdA leden en raadsleden om zo een krediet los te krijgen van 4,4 miljoen gulden voor aankoop van de bouwgrond bij de Buitengasthuisstraat en voor de bouw van de hallen zelf die dan verhuurt werden aan de stichting SSW waar in het begin een directeur van woningcorporatie SAVO de Hr. Leen van Rij in zat als voorzitter. Ambtenaren van de gemeente Zwolle hebben de bouw van de Hallen ten strengste afgeraden vanwege de grote financiele risico”s,maar willens en wetens is dit plan toch doorgedrukt door achterkamertjespolitiek en uit prestige overwegingen. In 1990 begonnen er al tekorten op te treden in de WRZV begroting en de toenmalige VVD burgemeester van Zwolle de Hr.Loek Hermans was al gauw bereid gevonden om subsidies te verstrekken aan die zogenaamde”sociale activiteiten” van de WRZV hallen. In 1994 trad de Hr. J. Fransen aan als VVD burgemeester van Zwolle en hup daar gingen de subsidies verder stromend richting de WRZV hallen zonder dat alle gemeenteraadsleden hier een stokje voor staken want zij waren al op de hoogte van de fraudeleuze handelingen van de stichting SSW en Joop van Ommen. En in het jaar 2000 kwam de afgetreden wethouder van Verkeer Den Haag de Hr. Henk Jan Meijer bekend van de Haagse tramtunelaffaire naar Zwolle om daar aan te treden als VVD burgemeester op voordracht van raadsleden met belangenverstrengelingen richting subsidieontvangers. Als de rapportages van de zwolse rekenkamercommissies worden bekeken van de afgelopen jaren is het merkbaar hoe er verbindingen tot stand zijn gekomen van de lokale politiek met instellingen en die gebaseerd zijn op religeuze achtergronden in een gesloten gereformeerde gemeente als Zwolle. In deze rekenkamercommissies zitten raadsleden en dat is volgens artikel 13 van de gemeentewet niet toegestaan vanwege bevoordeling van subsidianten en belangenverstrengelingen te vermijden en ter voorkoming van strafbare feiten zoals fraudes als er onregelmatigheden optreden in de financiele jaarverslagen van instellingen etc. maar die in Zwolle toch niet worden doorgelicht op hun boekhoudingen en resultaten en naleving van subsidievoorwaarden. Let wel de initiatiefnemers zoals Joop van Ommen hebbben totaal geen cent bijgedragen aan de bouw van de hallen en aankoop van de grond en dit is allemaal op juridische gronden bezit van de gemeente Zwolle. De Hr. Joop van Ommen heeft met zijn mooie praatjes over zijn zielige jeugd en de schijnsociale bevlogenheid een achterlijke aanhang weten te verwerven die blindelings zijn onwaarheden geloven ook de media waarin hij beweert dat hij de hallen bekostigd heeft en later met de opvang van daklozen in de bouwvallige keetjes dat hij hulpverlening bood en uit eigen zak het eten en drinken betaalde voor de dakloze zwervers. Die aanhang bestaat uit een wethouder uit Ommen,kamerleden en raadsleden van het CDA,PvdA en Christen-Unie en Groenlinks,de bierpolitici van Swollwacht met hun gelal, journalisten van de regionale nieuwsbladen en lokale omroepen en politieofficieren en een klein gedeelte van de zwolse bevolking die zich graag een rad voor de ogen laat draaien omdat zij zich achtergesteld voelen en in deze oplichter van het zuiverste water een superheld zien die als taxichaffeur het helemaal gemaakt heeft volgens de “american dream” maar die gewoon te lui is om te werken en een dramakomediant is. Hij wist zich via politieke vrienden in te likken bij Justitie ende zogenaamde hulpverlenende instanties en gemeenteraadsleden en waar hij die geen enkele school heeft doorlopen nog verstand heeft van menselijke relaties werkbijeenkomsten en symposiums bezocht over de dak en thuislozenproblematiek en de psychiatrie en dan als een papegaai de bevindingen van de kenners stond te beamen alsof hij overal verstand van had en als zelfs medewerkers van Justitie hem nog voordragen voor prestieuze prijzen zoals de Hein Roethofprijs dan begrijpt men wel hoe Nederland achterlijk is geworden dankzij de marktwerking waar iedereen zonder opleidingen of diploma”s een AWBZ instelling kan opzetten of zich uitgeven voor hulpverlener en waar de Rijksoverheid met jarenlang sociaal-economisch wanbeleid de maatschappelijke problemen verergert heeft en nu als oplossing alles heeft gedecentraliseert(afschuifpolitiek) en overlaat aan”particuliere inititiatieven” met subsidieverleningen waar op de besteding geen toezicht op word uitgeoefend of dat er resultaten worden geboekt. Hij weet misbruik te maken van de miserabele omstandigheden waarin daklozen verkeren en vangt over hun ruggen subsidies die voor eigen gebruik dienen en om politieke figuren om te kopen,daarnaast is het een ordinaire roddelbek die andere mensen en organisaties zwart maakt ook binnen de gemeentepolitiek met allerlei leugens en verzinsels. Maar Zwolle is in dit geval net een dorp met stadse neigingen en waar iedereen elkaar kent en over elkaar roddelt maar dat schijnt gebruikelijk te zijn in gereformeerde clubjes. Het voedsel voor de daklozen die verbleven bij de illegale opvang achter de WRZV hallen werd gesubsidieerd door de gemeente Zwolle middels FL 40.000,- op jaarbasis voor de opvang van daklozen en die onbetaald te werk werden gesteld in de sporthallen voor het opbouwen van evenementen en de kerk van de VEZ op zondagochtend en waar deze kerkleden zelf totaal niets uitvoeren en nog een sneer uitdelen aan die in hun ogen vieze ongelovige daklozen. En dat eetcafe “Er is hoop” van de VEZ die woensdagmiddag kookt in de WRZV hallen voor kansarmen en dak en thuislozen is gewoon een schijnshow net als de inloophuizen met hun door de gemeente gesubsidieerde kerkleden om het armlastige volk van hun sociale rechten en behoorlijk inkomen af te houden vanwege het doebewuste opgezette armoedebeleid om burgers onder de armoedegrens te houden want anders gaat het ten koste van het gemeentebudget die bedoeld is voor prestigeobjecten in de geest van “Samen maken we de Stad”(bankroet). In het kookteam van de VEZ zit Mevr. D. Gijssel raadslid Christen-Unie Zwolle en waar zij in dienst is bij het Dato+project van het Leger des heils en dus zich aan belangenverstrengelingen schuldig maakt en deze organisatie bevoordeeld in subsidieverstrekking middels stemming binnen de gemeenteraad van Zwolle en die geen controle of toezicht houd op welzijnsinstellingen en hun beleid en correcte bestedingen van subsidies. Als een raadslid of wethouder het bewijs in dossiervorming heeft over fraudeleuze handelingen in de boekhouding en financiele jaarverslagen gepleegd door een welzijnsinstelling of een sporthallencomplex die door de gemeente word gesubsidieerd dan behoort er aangifte gedaan te worden bij de politie, Openbaar ministerie en FIOD-ECD. Maar er worden gewoon onderlinge afspraken gemaakt met het OM,politie en justitie om hier geen ruchtbaarheid aan te geven vanwege het gegeven dat de welzijnswetten en nu de WMO nooit naar behoren zijn uitgevoerd om zo het gemeentebudget te ontlasten en te voorkomen dat Zwolle een aanzuigende werking afgeeft op dak en thuislozen al dan niet verslaafd uit andere regio”s waar ook het welzijnsbeleid niet word uitgevoerd en geen 24 uursopvang is met zorg en hulpverlening voor daklozen. De economische ontwikkelingsbelangen van gemeentes genieten voorrang en niemand kan de gemeentes sancties opleggen als zij de wet en regelgeving niet uitvoeren vanwege het autonome beleid wat gemeentes mogen voeren in hun beleid vastgelegd in de Nederlandse Grondwet die dus voorrang geniet boven Europese Verdragen en wet en regelgeving. Maar dat is medewerking te verlenen aan dit soort fraudepraktijken en overtredingen van wet en regelgeving want dan is het burgerlijk bestuur medeplichting en strafbaar en word de burgers benadeeld. Dossier: Persberichten Persbericht dd. 19 mei 2009/22 mei 2009 Jaarrekeningen gemeente Zwolle misleidend, door accountant bevestigd In de door gemeente Zwolle in de jaren 2005-2008 uitgebrachte jaarrekeningen presenteerde het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 11,7 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 68,3 miljoen euro over. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Onlangs zijn de conclusies van Leo Verhoef – heel opvallend! – bevestigd door de eigen accountant van gemeente Zwolle, Deloitte. Deloitte erkent daarmee ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen te hebben gegeven bij de jaarrekeningen van de gemeente over de afgelopen jaren. Leo Verhoef stuurde daarover vandaag per email onderstaand bericht aan alle gemeenteraadsleden: ————————————————————————————————— Aan de gemeenteraad(sleden) van gemeente Zwolle Met mijn emailbericht aan u van 18 mei jl. liet ik u weten dat de jaarrekening 2008 van gemeente Zwolle en de jaarrekeningen daarvoor al (ten minste) vanaf 2000 onbetrouwbaar zijn. Ik schreef u: De jaarrekening 2008 van gemeente Zwolle is misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo van de baten en de lasten. Er was in 2008 niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,7 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening voorhoudt, maar een voordelig saldo van slechts 0,2 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie klopt niet. Ook de jaarrekeningen 2007 en daarvóór waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2005 opgelopen naar 56,6 miljoen euro! Mijn conclusie wat betreft de jaarrekening 2008 is inmiddels bevestigd door uw eigen accountant. Een van uw mede-raadsleden, de heer Martijn van der Veen liet mij weten: De door u aangegeven EUR 200.000 is ook door de verantwoordelijk accountant gepresenteerd als het resultaat over 2008. Dit betekent dat wat ik in mijn brief van 18 mei jl. aan de gemeenteraad hierover schreef, hiermee bevestigd wordt: Over de periode 2005-2008 werd een overschot gepresenteerd van E 11,7 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van E 68,3 miljoen. Een verschil derhalve van E 56,6 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2008 E 24,7 miljoen en zal in 2009 waarschijnlijk ook circa E 25 miljoen zijn. De werkelijke overschotten van de jaren 2005-2008 waren in totaal E 68,3 miljoen en dus niet de als zodanig gepresenteerde E 11,7 miljoen, zo erkent nu dus ook uw eigen accountant. U heeft dus voor uw burgers in die jaren E 56,6 miljoen verzwegen. Het betekent dat in de afgelopen jaren met onjuiste argumenten (beter gezegd: met leugen en bedrog) Onroerendezaakbelasting is opgelegd en geïncasseerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de VVD, altijd al een tegenstander van de Onroerendezaakbelasting, nu zal eisen de Onroerendezaakbelasting van 2008 onmiddellijk geheel aan de bedrogen belastingbetalers terug te betalen en die van 2009 ook geheel over te slaan. Het betekent dat het CDA en de ChristenUnie op grond van hun christelijke normen en waarden, waartoe behoort: “Gij zult niet liegen”, het met de VVD geheel eens zijn dat de onterecht geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk terugbetaald moet worden. Het betekent dat alle gemeenteraadsleden die zich volksvertegenwoordiger voelen, er ook op zullen staan dat deze Onroerendezaakbelasting per ommegaand aan de burgers terugbetaald gaat worden. Nu uw accountant heeft erkend dat de jaarrekening 2008 een foutief bedrag als saldo van opbrengsten en kosten noemde en daarmee dus ook dat de jaarrekeningen van voorgaande jaren fout waren, gaan alle gemeenteraadsleden met gevoel voor fatsoen, Leo Verhoef excuses aanbieden voor de wijze waarop ze met hem en zijn brieven van de afgelopen jaren (al vanaf 2000!) zijn omgegaan. Nu uw accountant heeft erkend dat de jaarrekening 2008 een foutief bedrag als saldo van opbrengsten en kosten noemde, en daarmee dus ook dat de jaarrekeningen van voorgaande jaren fout waren, staat vast dat de accountantsverklaringen van de afgelopen jaren geheel ten onrechte goedkeurende verklaringen waren. Uw accountant gaat dus nu uit eigen beweging zijn ontslag aanbieden en alle ten onrechte aan u (en dus de gedupeerde belastingbetalers!) in rekening gebrachte bedragen terugbetalen! Nu vast staat dat de jaarrekeningen van gemeente Zwolle fout zijn, staat ook vast dat bijvoorbeeld de jaarrekeningen van provincie Overijssel, waar zich hetzelfde voordoet, fout zijn. Dan staat dus ook vast dat de inwoners van Overijssel vanaf 2005 geheel onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting betaald hebben. U gaat u dus nu er sterk voor maken dat al die met leugen en bedrog onnodig geheven belasting geheel terugbetaald gaat worden aan de inwoners van Overijssel. Het staat uiteraard vast dat alle betrokken gemeente- en provinciebestuurders van de afgelopen jaren die, ondanks de indringende brieven van Leo Verhoef over de boekhoudfraude bij gemeente Zwolle en provincie Overijssel, deze boekhoudfraude onverstoorbaar voortzetten, ogenblikkelijk aftreden en nooit meer hun gezicht laten zien in de publieke sector. Ik verneem uw gevolgtrekkingen graag in de media, die hieraan ongetwijfeld uitgebreid aandacht zullen schenken. U vindt heel veel meer over “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” op http://www.leoverhoef.nl U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van gemeente Zwolle en provincie Overijssel op de website in de lijst “Uw gemeente en provincie” in de linker (rode) kolom. Mijn brief van 18 mei jl. en mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Zwolle vindt u op de website in “Dossier: Zwolle” in de rechter (blauwe) kolom. In “Dossier: Overijssel” vindt u de overeenkomstige informatie wat betreft de misleidende jaarrekeningen van de provincie. Graag was ik u van dienst. Vriendelijke groet, drs. L.W. Verhoef registeraccountant Kersengaard 13 3962JR Wijk bij Duurstede tel. 0343-572055/06-20815670 ——————————— tel. 0343-572055/06-20815670
terugblik Jaarstukken 2009 Zwolle 236 onderhanden werkvoorraad. Nu die voor een steeds groter deel is weggewerkt, zal de lagere instroom zichtbaar gaan worden in de legesinkomsten. Ook de inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), mogelijk vertraagd door de val van het kabinet, zal gevolgen hebben voor de legesinkomsten. Naar het zich nu laat aanzien, zal een groot deel van de kleinere bouwvergunningen vanaf 1 juli 2010 vergunningsvrij gebouwd mogen worden. De impact hiervan op de legesinkomsten is echter relatief klein, omdat deze vergunningsaanvragen sowieso niet kostendekkend zijn. Tot nu toe kon de afname nog opgevangen worden door een lagere inhuur. Door de verdere afname en het verder teruglopen van de onderhanden werkvoorraad zal dit niet meer mogelijk zijn. De verwachting is wel dat met het aantrekken van de economie deze teruggang weer wordt gecompenseerd maar wanneer dit gaat plaatsvinden is nu nog niet te voorspellen. Markten, havens en parkeren : de consequenties van de crisis blijven slecht voorspelbaar. Voor markten, havens en parkeren hielden we voor 2009 rekening met tegenvallende opbrengsten, maar de exploitaties konden toch met een meevaller worden afgesloten. Bij de markten is veel aandacht besteed om de lagere bezetting te stoppen. Dit heeft geleid tot extra inkomsten. Bovendien zijn met het CVAH goede afspraken gemaakt voor de toekomst. Partijen nemen ook zelf verantwoordelijkheid. Een groep marktkooplieden is bezig om een promotiestichting voor alle Zwolse markten op te richten. Als gemeente ondersteunen we dit soort ontwikkelingen uiteraard van harte, vanuit de gedachte “samen maken we de stad”. Voor de havens was op basis van signalen over de economische recessie en een terugloop van activiteiten in transportsector (beroepsvaart) in de berap een tegenvaller van € 50.000 gemeld. Uiteindelijk is de havenexploitatie toch positief afgesloten. M.n. de daling van de olieprijs in 2009 heeft in Zwolle – als poort van het Noorden voor de overslag van brandstof – tot meer scheepvaartbewegingen en inkomsten (havengelden) gezorgd. De parkeerinkomsten waren in 2009 niet minder ondanks de crisis. Wel is een trend zichtbaar van verschuiving van het “dure”parkeren binnen de stadsgrachten naar het ‘goedkope’ parkeren buiten de stadsgrachten, mede door het autoluw beleid. Ondanks het positieve resultaat 2009, houden wij voor 2010 rekening met een klein risico van lagere opbrengsten. Wij monitoren de inkomsten geregeld. Alle gesubsidieerde instellingen Door de recessie lopen alle gesubsidieerde instellingen het risico dat hun inkomsten uit sponsoring en productafname / deelname gaan afnemen. Dit kan leiden tot mogelijke tekorten in de exploitatie. WRZV sporthallen Gezien het nog onzekere toekomstperspectief loopt de Stichting Sporthal WRZV financieel risico door negatieve exploitatie ontwikkelingen. Dit impliceert voor de gemeente een betalingsrisico m.b.t. de verschuldigde jaartermijnen en de af te lossen huurschuld. Daarnaast is de garantie voor de rekening courant ad € 40.000 als risicopost te beschouwen. Jongerenwerk Een groot deel van de formatie van het jongerenwerk, inclusief het koppelwerk, wordt gefinancierd vanuit de veiligheidsmiddelen in het kader van GSB. Met ingang van 2011 zal de bijdrage van het rijk ingrijpend verminderen, waardoor tot een prioriteitstelling moet worden gekomen. Daardoor staat de bijdrage voor het onderdeel jongerenwerk onder druk. In totaal betreft het een bedrag van bijna € 300.000. Als deze bijdrage vanuit de veiligheidsmiddelen wegvalt is er een financieel probleem voor bijna de helft van de inzet van het jongerenwerk in de wijken. GSB De GSB-financiering stopt na 2009. Het overgrote deel van de hiermee gemoeide rijksmiddelen zal vanaf 2010 naar verwachting in de vorm van decentralisatie-uitkeringen worden toegevoegd aan het Gemeentefonds. Nog niet duidelijk is welke consequenties dit heeft voor de verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten. Om die reden is er voor gekozen 2010 als overgangsjaar te beschouwen. Subsidie uit het Regionaal mobiliteitsfonds In het kader van BREZ is door de Provincie Overijssel een subsidie aan de gemeente Zwolle toegekend van € 7 mln. uit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF). Het geld moet in 2010 zijn besteed, anders bestaat de kans dat het teruggestort moet worden naar het Rijk. Een deel van de dekking voor de Ceintuurbaan en de IJsselallee zou dan vervallen. Circa 5 mln. van de subsidie is inmiddels gedeclareerd. De verwachting is dat de rest van de subsidie in 2010 kan worden besteed. Dienstverlening burgerzaken De verwachting is dat de landelijke database, nodig voor eventuele invoering van “plaats onafhankelijke dienstverlening”, medio 2010 operationeel zal zijn. Tijdstip van eventuele invoering en de gevolgen hiervan zijn op dit moment onbekend. Minister Eurlings (verkeer) en staatssecretaris Bijleveld (BZK) hebben overeenstemming bereikt over het vaststellen van een limiet aan de kosten van een rijbewijs. Minister Eurlings gaat nu eerst onderzoek doen naar een passend maximumtarief. Voor dit onderzoek heeft de gemeente Zwolle ook informatie aangeleverd. Voordat het maximumtarief wordt ingevoerd moet de wegenverkeerswet worden gewijzigd. De verwachting is daardoor dat het maximumtarief begin 2011 in werking kan treden. Maximering zal leiden tot inkomstenderving. Bezwaren OZB en leges Er loopt een aantal (potentiele) specifieke bezwaar/beroepsprocedures betreffende het heffen van OZB en de hoogte van de bouwleges in relatie tot gemaakte kosten. Zie verder de vertrouwelijke informatie. C. Open eind risico´s Een aantal regelingen kenmerkt zich door een open eind karakter. Als inwoners van Zwolle voldoen aan de criteria kunnen zij hierop een beroep doen, ook al zou dat leiden tot een overschrijding van het gemeentelijk budget. Als regel wordt in de risicomatrix 10% van het in de begroting opgenomen bedrag als risicopost meegeteld. Leerlingenvervoer: In 2009 is eenmalig een bedrag van € 100.000 toegevoegd aan het budget leerlingenvervoer, omdat het budget jaarlijks met een fors bedrag werd overschreden. De verschillen tussen gemeentelijke indexering en de NEA-norm, het stijgend aantal leerlingen en de toename van het gebruik van passend vervoer naar passend onderwijs en daardoor stijgende kosten, waren de oorzaak van deze overschrijdingen.
Daarnaast is Stemverklaring kwijtschelding belastingschuld WRZV 1 okt 2002 Raadslid Louis van Daalen gaf bij de behandeling in de raad op 30 september 2002 de volgende stemverklaring af bij de behandeling van de kwijtschelding belastingschuld WRZV. De VVD is tegen. Voorzitter het is niet alleen de belastingschuld, de WRZV zit zo diep in de schulden dat zelfs de maandelijkse huur niet kan worden betaald, op dit moment loopt de huurschuld ook al weer sterk op. Dit is een bodemloze put waar een einde aan moet komen. Het wordt tijd dat wij als volksvertegenwoordigers de oogkleppen eens afzetten en op rationele gronden keuzes maken. Ik roep in deze om realiteit. Met emoties kun je geen stad besturen. Toelichting. De VVD is zeer stellig in haar opvatting met betrekking tot de voorstellen voor de WRZV hallen. Eerder dit jaar zeiden we: Het traject tot voortzetting van de activiteiten WRZV voor een overbruggingsperiode van maximaal 5 jaren met een beëindiging van alle activiteiten per 2006 wordt ondersteund en getuigd van rationaliteit. Niet opnieuw veel geld erbij, maar wel kijken hoe we de sociale functie elders kunnen invoegen. Er moet dus snel duidelijkheid komen waar we de functies van de WRZV hallen kunnen onderbrengen of anderszins stoppen, het is niet anders. VVD Zwolle staat voor u klaar! Afspraken parkmanagement Hessenpoort Hoofdmenu Nieuwbouw Ambelt op de Oosterenk » donderdag 26 mei 2005 Raad akkoord met instandhouding WRZV-hallen De VVD heeft het helemaal gehad met de WRZV-hallen, maar een meerderheid in de gemeenteraad gaat -al dan niet enthousiast- instemmen met het voorstel om de WRZV-hallen in ieder geval tot 2008 in stand te houden. De (huur)schuld van de WRZV- hallen is opgelopen tot boven de drie ton en om voort te bestaan moet de gemeente voor ruim 40.000 euro garant staan. Daar staat tegenover dat de aanpak van het nieuwe bestuur van de Stichting Sporthallen WRZV vertrouwen uitstraalt en dat is afgesproken dat jaarlijks minimaal 20.000 euro van de schuld wordt afgelost. Bron: Stentor Geplaatst op donderdag 26 mei 2005 om 10:33:04 in Zwols Nieuws Permanente link Trackback Trackback URL van dit bericht: http://beheerpagina.web-log.nl/services/trackback/6a0134837ff6d0970c013483800c3b970c Hieronder vind je de links naar weblogs die verwijzen naar Raad akkoord met instandhouding WRZV-hallen: Reacties Op sporthallengebied verandert de komende jaren veel in de stad. Er komen een topsporthal (Landstede) en een sporthal in het Bewegingshuis in Stadshagen bij, terwijl de Stilo-sporthal over een paar jaar mogelijk wordt afgedankt. Voor de WRZV-hallen zijn met name de bouwplannen van het Deltion College van belang. Daarin is ook voorzien in sportzalen, wat na verhuizing naar Holtenbroek zal inhouden dat het ‘schoolgebruik’ van de WRZV-hallen terugvalt; slecht voor de exploitatie en de overlevingskansen. Er verandert nog meer voor de WRZV-hallen als de daklozenopvang naar De Herberg verhuist, al is het tijdstip waarop dat gebeurt nog onduidelijk. De exploitatie van die opvang heeft intussen niets meer met de sporthallen van doen. Het complex is nog wel van belang voor sociale (werkervaring, resocialisering) en commerciële nevenfuncties. Pal tegenover enthousiaste support voor de unieke formule van de WRZV-hallen (Swollwacht, GroenLinks/De Groenen) en zorgen over de bedreigingen (CDA) staat het harde standpunt van een VVD, die wijst op een periode van intussen twaalf jaar waarin de gemeente met grote regelmaat de helpende hand moest bieden. ‘Subiet stoppen’, stelt Louis van Daalen. Waarna het liberale raadslid toch ook moet concluderen dat dit nog niet kan zolang het Deltion College er zalen huurt voor schoolsport. Er is al tenminste 10 jaar sprake van het niet of laat betalen van huur door de WRZV-hallen. ca. 7 jaar geleden werd ook al eens the move van een nieuw bestuur gemaakt. Iedere particuliere huurder was al lang eruit gezet óf failliet verklaard, maar daar heeft dit college en deze Raad het lef niet voor! Wat is de reden dat de hallen nu zoveel schulden hebben ? En, wat moet er naar jouw idee in dit geval gebeuren Willem ? Lijkt eerder op onwil of het maken van (méér) winst vanuit de beurs van de gemeente resp. de Zwolse Burgers. Iets waar in ca. 1998 eigenlijk een ruime raadsmeederheid (achter de schermen) voor was: Failliet verklaren van deze zgn. Zwolse Weldoener op staatskosten! Hierboven staat dat de hallen juist geen winst maken en schulden hebben. En dan Moeten deze hallen dan blijven ? Creatief boekhouden en communicerende vaten vermag véél te verbloemen. Op 18 maart 1998 was er een raadsvoorstel om een incidentele (betekent: éénmalig en daarna nooit meer!!!) subsidei van f 655.000 als bijdrage in het wegwerken van de huurachterstand. Hoeveel incidentele subsdie voor ofr kwijtschelding van huurachterstand is verleend van 1999 t/m 2004 aan dit PvdA-bolwerk???????????? Voor de geïnteresseerd burger: Lees genoemd raadsvoorstel en de raadsnotulen van 30 maart 1998 en u weet hoe goed uw stad al jaren wordt bestuurd! Zouden de meeste raadsleden weet hebben gehad van deze (forse) eerdere subsidie ? Je kan zo wel aan de gang blijven ja. Kennelijk heeft het bestuur van de WRZV-hallen goede argumenten overlegd om de raadsleden te bewegen tot steun. Swolwacht, bij name van schoonzoon eikelboom, was al geruime tijd op de hoogte van dit mismangement vandaar de move in de opstelling betreffende de Herberg. Geen Zwervers Geen Geld.!!!! Het is politiek een lastig dossier. Kom je aan de WRZV met zijn duistere financiële handel en wandel, kom je aan Joop van O., kom je aan hét sociale gezicht van Zwolle (voor wat betreft dak- en thuislozen) en dat kan nogal wat heibel opleveren. Zijn de raadsleden/ambtenaren toch een beetje benauwd voor, denk ik. Als dak- en thuislozen weg zijn bij WRZV kan vervolg worden gegeven aan aandacht voor de constante geldstroom van de gemeente naar deze ondoorzichtige put. Zal niet ontkennen wat ikke en Mike schrijven en voeg daaraan toe de naam: Margriet M. Wegens het verloop in de Raad in de afgelopen 10 jaar zullen maar weinig raadsleden de voorgeschiediniss kennen. Uit de raadsnotulen 30 maart 1998 daarom het volgende: Uit de Raadsnotulen van 30 maart 1998: 1. Stichting WRZV-hallen ontvangt sinds 1993 een subsidie van f 100.000,–. 2. Toen werd een huurachterstand van f 375.000 kwijt gescholden. De resterende schuld van f 500.000 zou binnen in een aantal jaren worden afgelost. 3. Nu (1998) is de huurachterstand opnieuw opgelopen tot bijna 1 miljoen gulden (9 ton). Er is niets van de oorspronkelijke huurschuld afbetaald. 4. Een wijkcentrum met een schuld van slechts f 50.000 wordt bij wijze van spreken onder curatele gesteld, maar niet de Stichting WRZV-hallen. En daarna stortte de gemeente verder in de bodemloze WRZV-put: Zoals in het college besluit van 8 mei 2001 is beschreven, bedraagt de betalingsachterstand per mei 2001 fl. 331.550,=. Meer dan de helft van dit bedrag bestaat uit posten ouder dan 1 jaar (afgerond fl. 190.000). Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door een openstaande post van ruim fl. 160.000, zijnde het restant van de schuldsanering uit 1998. De huidige betalingsachterstand per juni bedraagt fl. 352.000,=, dit is inclusief de huurtermijn van de maand juni. Onlangs heeft u middels een brief `Stand van Zaken onderzoek WRZV – hallen` informatie omtrent de financiële situatie van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) ontvangen. Hierin wordt tevens beschreven dat de belastingschuld van SSW ad euro; 37.064,= door de gemeente is overgenomen ter voorkoming van een faillissement. De financiële middelen zijn medio juni 2002 aan de SSW overgemaakt. Op de schuldenachterstand van de WRZV hallen wordt in een later stadium teruggekomen (wethouder Hagedoorn 15 juni 2004). De VVD wil weten of de huurachterstand van de WRZV-hallen kan worden geïnd Indien dit niet het geval is, dan dienen de WRZV-hallen te sluiten. De huurachterstand van de WRZV-hallen baart de wethouder Hagedoorn zorgen. Er zijn gesprekken met het bestuur gaande. Wanneer er tot een dekkende exploitatie kan worden gekomen, wordt er een voorstel naar de raad gezonden (15 november 2004). SSW heeft bij Gemeente Zwolle een totaal van ca. euro; 306.775,= aan schulden openstaan. Dit betreft voornamelijk huurachterstanden en het restant schuldsanering uit 1998, ad euro; 72.605 (11 april 2005). Verrassend is, dat de opmerking over een wijkcentrum met een schuld van slechts f 50.000 onder curatele wordt gesteld afkomstig was van Groen Links. De realiteitszin is 7 jaar later – en na de fusie met de Groenen – kennelijk erg ver te zoeken bij deze fractie. Van de VVD-site: Wrzv hallen hebben geen Toekomstperspectief;sluiten Dinsdag 24 mei 2005 behandelde de commissie welzijn de toekomst van de WRZV hallen. De VVD ziet na jarenlange exploitatietekorten en de inmiddels voor de zoveelste keer opgelopen huurachterstand, inmiddels al ruim boven de euro; 300.000,00 geen perspectief meer voor de WRZV hallen. Zij pleit voor afbouwen en sluiten. Hieronder vind u de inbreng van de VVD fractie Zwolle tijdens de commissiebehandeling. Voorzitter, De fractie van de VVD Zwolle is ontzet. Ontzet over de mythevorming rond de WRZV hallen. De WRZV hallen zijn een begrip in Zwolle zo schrijft het bestuur van de SSW. Waar dat vandaan komt en of dat zo is betwijfelt de VVD Zwolle ten sterkste. Als het een begrip in Zwolle is dan heeft dat te maken met het aan het lijntje kunnen houden van de gemeenteraad van Zwolle, waar kennelijk iedereen het heel normaal vindt dat er steeds weer kwijtschelding van niet betaalde huurpenningen en belastingschulden plaats vinden. De fractie van de VVD Zwolle vindt dat niet normaal. Ontlopen van verantwoordelijkheden noemen we dat. Ondanks verhogingen van subsidies en extra bijdragen in de sociale activiteiten blijft de WRZV al jarenlang niet aan zijn verplichtingen voldoen en is er al weer een huurschuld van euro; 306.775,00. Drie honderd zes duizend zevenhonderd vijf en zeventig euro. Over 2003 en 2004 is er grotendeels helemaal niet aan de huurverplichting voldaan. Volgens ons is de schuld nu halverwege 2005 zelfs al weer verder opgelopen. Voorzitter dat kan maar 1 ding betekenen. – de WRZV is vanaf het begin nooit rendabel geweest- doelstellingen zijn niet gehaald en -alle tussentijdse maatregelingen hebben niets geholpen- als je dat concludeert moet je nu dus subbiet stoppen. Ik kom daar straks nog op terug. Ook nu wordt de bevolking van Zwolle weer misleid. Ik noem hierbij niet van een misleiding van de raad. Want ik ga er vanuit dat niet alleen bij de VVD Zwolle het gezond verstand spreekt. Maar dat dat bij andere fracties ook aanwezig is. Ik heb toentertijd gezegd, dat je met emoties geen stad kunt besturen. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen voordat het gezonde verstand werkelijk gaat regeren. Het voorstel spreekt over een aflossing van de openstaande schuld met jaarlijks euro; 20.000 . Dat lijkt prachtig voor de beeldvorming. Maar wij vinden het niet meer dan normaal dat je schulden betaald. Maar dit dit is dweilen met de kraan open. U vertelt er niet bij dat de schuld toch nog met 1 ton of meer gaat oplopen . Als de huurpenningen in 2003 en 2004 niet betaald kunnen worden dan kunnen ze dat in 2005 2006 2007 ook niet. Voorzitter de volgende financiële tegenvaller komt er dus al weer aan. Een tegenvaller die dit college kan voorkomen door tijdige sluiting van de WRZV hallen zoals de VVD fractie dat al eerder had gewild, zodat de huurachterstand niet verder oploopt. U wilt nu de WRZV hallen toch nog tot 2008 open houden terwijl u in uw voorstel aan de raad zelf al alle reden opsomt dat de functies van de WRZV hallen niet, bij lange na niet gehaald worden, gehaald kunnen worden. De gehandicaptensport maakt bv nog maar slechts voor iets meer dan 3 uur per week gebruik. Dit is nog maar 12,3 % van het mogelijke totaalgebruik.Totaal 176 uur De WrZV hallen zitten op een totaal bezeting van ca 60 tot 75 % terwijl normaal bij andere sporthallen een bezettinhg gehaald wordt van 76 tot 90 %. Als de Deltion straks weg is is het dus niets meer. Ten aanzien van de sociale functie kent u het standpunt van de VVD fractie voldoende. Deze zou al lang ergens anders ondergebracht moeten zijn. De VVD Zwolle heeft bewondering voor de heer van Ommen, maar u mag dat best zien in een andere context dan u misschien zou verwachten. De heer van Ommen heeft het grootste deel van de raad en anderen steeds op fabuleuze wijze voor zich weten te winnen. Hij is een meester in het bespelen van de publieke opinie. Hij heeft van Ommen synoniem gemaakt met de WRZV hallen, synoniem gemaakt met de sociale voorvechter van dak- en thuislozen. Op zich roept dat bewondering op, maar daar blijft het voor wat de VVD betreft bij, wij vinden het te veel van het goede. Het doet wat ons betreft onrecht aan al die anderen die op vrijwillige wijze of beroepsmatige wijze zich inzetten, zonder dat zij de media daarbij willen beïnvloeden. Voorzitter dit college schuift het probleem maar steeds door. In 2002 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van de WRZV hallen- wat betreft de VVD Zwolle toen al een toekomst die er niet was- Het heeft 3 jaar geduurd, voordat u met een voorstel komt. Schande- Schande. Dat dit 3 jaar heeft moeten duren. Het typeert een beetje de daadkracht van dit college. Pappen en nathouden U bent dus grotendeels zelf medeschuldig aan de enorme huurachterstand die er opnieuw is ontstaan. Waarom is dan ook mijn vraag heeft dit zolang moeten duren? Wat heeft u allemaal in die 3 jaar gedaan? Wat heeft dit onderzoek allemaal gekost? Voorzitter de WRZV hallen dan nog tot 2008 open te houden is de vraag! De enige reden waarom de VVD fractie hierin mee zou gaan is de vertraging van de bouw van het Deltioncollege. Een van de prominente huurders van deze hallen. Zijn er mogelijkheden om het Deltion tussentijds elders onder te brengen zodat wij de sluiting van de WRZV hallen eerder kunnen doen laten plaatsvinden en er niet nog meer geld bij moet? Wat zijn de mogelijkheden, dat is toch ook in dat 3 jaardurende onderzoek meegenomen. De wethouder gaf in zijn beantwoording aan wel vertrouwen te hebben in de plannen van de stichting. De VVD zal tijdens de raadsbehandeling nogmaals duidelijk haar standpunt tot sluiting naar voren brengen. Collegestandpunt : Toekomsttraject WRZV-hallen, april 2005 1. Inleiding In de zomer 2001 stond het voortbestaan van de WRZV-hallen ter discussie. Vanuit het oogpunt van de financiële situatie en ontwikkelingen, zoals het vertrek van sportactiviteiten van het ROC Deltion College (hierna te noemen Deltion College) uit de WRZV-hallen, besloot het college van burgemeester en wethouders de activiteiten in de WRZV-hallen af te bouwen en in 2006 te beëindigen. De raad distantieerde zich, vanwege de verschillende maatschappelijke functies die de WRZV-hallen vervulden, van deze besluitvorming. In februari 2002 is het college van burgemeester en wethouders gestart met een onderzoek naar de toekomst van de WRZV-hallen. Het bestuur van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) heeft toegezegd haar medewerking aan het onderzoek te verlenen. Het traject is gebaseerd op het ontrafelen en in kaart brengen van de verschillende functies die in de hallen plaatsvinden. Hierbij zijn drie hoofdfuncties te onderscheiden: sport, sociaal en de (commerciële) nevenfuncties. Daarnaast is in het traject expliciet aandacht besteed aan toezicht en handhaving, voorkomen van overlast en de financiële situatie. Het bestuur van de SSW heeft bij de start van het onderzoek nadrukkelijk gewezen op zijn standpunt dat de verschillende functies onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dus niet zijn te ontrafelen. In mei 2002 is een uitgebreide tussenrapportage tot stand gekomen. Het college heeft kennisgenomen van de tussenrapportage en deze ter inzage voor de gemeenteraad gelegd. Op basis van de tussenrapportage werd geconcludeerd dat verdieping van het onderzoek noodzakelijk was. Dit heeft in de tweede helft van 2002 plaats gevonden. Begin maart 2003 is de concept-eindrapportage van het onderzoek naar de toekomst van de WRZV-hallen vastgesteld door het college. Het bestuur van de SSW kon zich niet vinden in de conclusies. Na overleg is besloten tot een aanvullend onderzoek. Het aanvullend onderzoek was met name gericht op sportfunctie en financiële situatie en mogelijkheden. In mei 2004 heeft het bestuur van de SSW een beleidsnota 2004 – 2009 “Stichting Sporthal WRZV, Een begrip in Zwolle” aan het college aangeboden. Deze beleidsnota en de resultaten van het aanvullende onderzoek zijn verwerkt in deze notitie. 2. Opvang dak- en thuislozen In de discussie over de toekomst van de WRZV-hallen speelt het verblijf van dak- en thuislozen op het terrein van de sporthallen een grote rol. De raad heeft zich met name vanwege deze maatschappelijke functie gedistantieerd van het collegebesluit om te komen tot beëindiging van de sporthallen (zomer 2001). In het raadsbesluit Doorlichting Ketenaanpak Zorg vóór Overlast (16 december 2002) is besloten dat het verblijf van dak- en thuislozen bij de WRZV-hallen moet worden beëindigd zodra de gecombineerde gebruiksruimte/ nachtopvang aan de Pannekoekendijk is geopend. In het raadsbesluit wordt het volgende geconstateerd: “Deze situatie heeft weliswaar lange tijd een gat gevuld in het aanbod voor de problematische dak- en thuislozen en harddrugsgebruikers, doch de laatste jaren is in toenemende mate sprake van tekortschietend fysieke verblijf (containers als verblijfs- en slaapplaatsen, met gezondheids- en veiligheidsrisico’s), de beheersbaarheid ter plekke, de overlast in de wijk Kamperpoort en het gebrek aan beschikbaarheid van professionele zorg en begeleiding (ongecontroleerd middelengebruik). Aan geen van de door ons college geformuleerde uitgangspunten (‘professioneel aanbod’, ‘sober aanbod met nadruk op hygiëne en veiligheid’, ‘spreiding voorzieningen’ en ‘passende locatie’) wordt voldaan. Wij achten, net als het onderzoeksbureau ESE, het voortbestaan van de bestaande situatie bij de WRZV onverantwoord. ESE formuleert dit op de volgende wijze: ‘De accommodatie is onder de maat en ook wordt niet altijd de zorg geboden die nodig is / aan wettelijke eisen voldoet. De situatie dreigt onbeheersbaar te worden’.” In de zomer van 2003 bleek dat niet de gehele doelgroep die momenteel bij de WRZV-hallen is ondergebracht kan worden toe geleid naar andere voorzieningen, zoals de gebruiksruimte/ nachtopvang Pannekoekendijk. Het college heeft naar aanleiding daarvan besloten het initiatief van de Herberg te erkennen als aanvulling/ onderdeel van de Ketenaanpak Zorg vóór Overlast (22 september 2003). De Herberg heeft tot doelstelling om onderdak te bieden aan personen die niet in een andere voorziening van de maatschappelijke opvang terecht kunnen. De herberg kan een oplossing bieden voor het tekort aan capaciteit van nachtopvang. Het college heeft daarnaast nogmaals het raadsbesluit van 16 december 2002, om te komen tot verwijdering van de keten/ containers achter de WRZV-hallen bij opening van de gecombineerde gebruiksruimte/ nachtopvang, bekrachtigd. In maart 2004 heeft het college besloten dat de nachtopvang bij de WRZV per 1 juli 2004 beëindigd moet worden. Het (juridische) traject in het kader van toezicht en handhaving is in gang gezet. Gelijkertijd is, gezamenlijk met betrokken organisaties, de doelgroep in kaart gebracht en is gekeken waar deze mensen het beste kunnen worden opgevangen. Sinds 15 maart 2004 verzorgt het RIBW bij de WRZV-hallen de hulpverlening, toezicht en intake. De initiatiefnemers, woningcorporaties en RIBW, hebben eind mei 2004 een mogelijke locatie voor de Herberg gevonden aan de Terborchstraat Op 14 juni 2004 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat de beëindiging van de nachtopvang WRZV geëffectueerd kan worden op het moment van realisatie van de Herberg. Dit betekent dat de datum van 1 juli 2004, voor het beëindigen van de nachtopvang, niet is gehandhaafd. Voor het vestigen van de Herberg aan de Terborchstraat is een vrijstelling van het bestemmingsplan benodigd. Deze procedure is in de zomer 2004 gestart. Op 14 december 2004 heeft de meerderheid van de gemeenteraad aan het college het advies gegeven vrijstelling te verlenen. Het college werkt dit advies nader uit. Vanwege de mogelijke juridische procedures die gevolgd gaan worden kan de Herberg niet op korte termijn worden gevestigd aan de Terborchstraat In het toekomsttraject van de WRZV-hallen wordt, op basis van bovenstaande besluitvorming, uitgegaan van het feit dat er op langere termijn geen nachtverblijf van dak- en thuislozen meer plaatsvindt op het terrein van de sporthallen. In het beleidsplan 2004 – 2009 “Stichting Sporthal WRZV – Een begrip in Zwolle” geeft het bestuur zijn visie en strategie voor de komende jaren aan. Het bestuur geeft aan dat de WRZV een begrip in Zwolle kan blijven, tenminste als een ieder dat wil. Wel is daarvoor een gezonde financiële basis nodig en moet, zo geeft het bestuur aan, het verleden in het juiste perspectief worden gezien. 3. De functies van de WRZV-hallen De WRZV-hallen zijn gestart als sporthal in de ruimste zin van het woord. De missie van de SSW is “Betaalbare sportbeoefening door gehandicapten en mensen met een minimuminkomen, activiteiten bieden die passen in het bredere kader van maatschappelijk herstel”. Naast sport vervulden de hallen een sociale functie (dagbesteding) voor alternatief gestraften, verslaafden en dak- en thuislozen. Om de exploitatie sluitend te krijgen zijn in de loop der jaren ook nevenactiviteiten, zoals kerkdiensten, feesten, examens etc georganiseerd. In het beleidsplan van de SSW wordt deze driedeling eveneens gehanteerd. a. Sport De WRZV beschikt over twee hallen die kunnen worden gehuurd voor sportactiviteiten. In het kader van het gemeentelijke sportbeleid ontvangen sporthallen een jaarlijkse exploitatiesubsidie (ongeveer euro; 30.000,– voor de sporthal Zwolle Zuid en voor de Zwolse Badmintonhal). De SSW, met twee sporthallen, ontvangt jaarlijks een sportsubsidie van ruim euro; 50.000,–. In januari 2005 is de gemeentelijke nota Sportaccommodaties Zwolle vastgesteld. De nota beoogt de richting aan te geven van het sportaccommodatiebeleid voor de komende jaren. De nota bestaat uit een vraag- en aanbodanalyse, de oplossingsrichting en een visie op hoofdlijnen. In de nota wordt ook ingegaan op de positie en mogelijkheden van de Sporthallen WRZV en is de basis voor de wijze waarop de sportfunctie van de WRZV-hallen wordt bezien. Sport overdag Voor de dagbezetting van sportaccommodaties is met name het onderwijs van belang. De grootste gebruiker is het Deltion College. Deltion huurt op jaarbasis één hal voor daggebruik. De huuropbrengst hiervan bedraagt euro; 48.000,– per jaar. Het Deltion College zal de WRZV-hallen gaan verlaten als het de beschikking krijgt over een eigen sportaccommodatie binnen het nieuw te bouwen scholencomplex in Holtenbroek (Planning 2007 – 2008). Het Deltion College wil de nieuwe hal overdag voor eigen schoolactiviteiten gaan gebruiken en ‘s avonds voor sportgebruik door derden beschikbaar stellen. Nader overleg met Deltion hierover vindt nog plaats. In de nota Sportaccommodaties Zwolle wordt geconstateerd dat de WRZV-hallen op het moment van het realiseren van de Deltion Sporthal een nog te verwaarlozen functie voor het bewegingsonderwijs en de sport overdag hebben. Het bestuur van de SSW hoopt nieuwe gebruikers te vinden voor de sporthallen. Uit de nota Sportaccommodaties blijkt echter dat deze kans relatief klein is. Het basisonderwijs zal, wegens een lichte daling van het aantal leerlingen (m.u.v. Stadshagen), geen extra gymlokalen nodig hebben. Het voortgezet onderwijs is zelfvoorzienend. Een mogelijkheid is het huidige daggebruik dat momenteel in de Stilohal plaats vindt (voornamelijk Landstede). Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Stilohal en de keuzes van Landstede. Sport avonduren en weekenden Bij het gebruik is een onderscheid te maken tussen WRZV gerelateerde sportactiviteiten, dat wil zeggen de sportactiviteiten die de stichting op grond van zijn statuten aanbiedt en sport door andere gebruikers. Gebaseerd op een voor hallen van deze omvang gebruikelijke bezetting van 4000 uur op jaarbasis (2 hallen x 2000 uur, zijnde 40 gebruiksweken van 50 uur) wordt in 2004 een bezettingspercentage van 37% verwacht (1475 uur). Ten opzichte van 2001 is er sprake van een stijging van 1,5%. In de conceptnota Sportaccommodaties Zwolle wordt aangegeven dat er sprake is van onderbezetting bij de WRZV. Het bezettingspercentage van de overige overdekte sportaccommodaties in Zwolle is hoog, ze zijn nagenoeg volledig bezet. Het bestuur van de SSW geeft aan dat het gebruik van de hallen sterk geleden heeft onder de negatieve publiciteit (het mogelijk sluiten) rondom de WRZV. Inmiddels trekt het gebruik van de sporthallen weer aan. Het bestuur van de SSW geeft aan dat in de toekomst een stijging van het sportgebruik verwacht mag worden. Met name de WRZV gerelateerde sportactiviteiten zouden kunnen worden uitgebreid. Het bestuur heeft de directie de opdracht gegeven om de bezettingsgraad met betrekking tot verhuur sportieve activiteiten te verhogen met 15% binnen vijf jaar. Het is op dit moment niet aan te geven of dit realistisch is. De geplande ontwikkeling van het Bewegingshuis, een tennishal én een sporthal in Stadshagen en de sporthal van het Deltion College in Holterbroek hebben verstrekkende gevolgen voor het bestaande aanbod. De realisatie van nieuwe accommodaties heeft negatieve gevolgen voor de bezetting en exploitatie van de huidige accommodaties. De ontwikkelingen rondom de Stilohal spelen ook een rol in de mogelijkheden. Mogelijk kan de WRZV-hallen het huidige sportgebruik van de Stilohal in de toekomst overnemen. Gehandicaptensport De WRZV-hallen beschikken over uitstekende faciliteiten voor het gebruik voor de gehandicaptensport c.q. het aangepast sporten. Dat blijkt uit: de specifieke eigenschappen van de sportvloer; de publieke voorzieningen die uitermate geschikt zijn voor rolstoelgebruikers; het feit dat er sprake is van twee hallen die grotere evenementen kunnen bergen. Aan de aanbodkant is dus sprake van een goed geoutilleerde voorziening. Wordt het feitelijke gebruik bezien voor de gehandicaptensport, dan mag dat gerust teleurstellend laag genoemd worden. In 2001 is er slechts 176 uur gebruik met deze sportactiviteiten; zijnde 12,3% van het totaal gebruik. Ook is er geen gebruik voor sportevenementen door gehandicapten. De aangepaste publieke voorzieningen verliezen daardoor ook aan betekenis. De doelgroep maakt veel gebruik van de sporthal van de Vogellanden. De nieuwe sporthal van Deltion zal eveneens geschikt zijn voor aangepast sporten. Conclusies sport: De WRZV-hallen vervullen een functie in het sportgebruik in de stad. Een bedreiging voor de WRZV-hallen is het vertrek van het Deltioncollege. De ontwikkelingen rondom het sportgebruik en de realisatie van nieuwe sporthallen in de stad zijn bepalend voor de mogelijkheden van de WRZV-hallen. b. Sociale functie De SSW ontvangt voor haar bijdrage aan “maatschappelijk herstel” een (welzijns)subsidie van bijna euro; 30.000,–. Het betreft, volgens het subsidiecontract, dagbestedingsactiviteiten voor alternatief gestraften, regulier gestraften, verslaafden en probleemhuishoudens. Bij dagbestedingsactiviteiten voor dak- en thuislozen en verslaafden gaat het om activiteiten als bardiensten, meehelpen in de keuken en het eetcafé, onderhoudsklussen en het gereedmaken van de zaal voor sport- en andere activiteiten. ´In de afgelopen periode hebben de dagbestedingsactiviteiten die bij de WRZV-hallen plaatsvinden, bewezen een plek te bieden voor de doelgroep van met name problematische dak- en thuislozen. De onconventionele aanpak, die vooral gebaseerd is op het charisma en de competenties van één persoon, spreekt deze doelgroep aan. Dit maakt het mogelijk om personen die met een professionele zorg en hulpverleningsaanpak niet bereikt kunnen/willen worden toch een dagbesteding aan te bieden. Bij de Doorlichting van de Ketenaanpak Zorg vóór Overlast (raadsbesluit 16 december 2002) is dan ook besloten dat de bij de WRZV-hallen aangeboden dagbestedingsactiviteiten voor verslaafden en dak- en thuislozen moeten worden voortgezet. Met de SSW zullen afspraken gemaakt worden over doelgroep en het type activiteiten; Registratie van personen (namen en al dan niet uitkeringsgerechtigd); Registratie van aantal dagen dat men deelneemt; Type activiteiten; Resultaten en eventuele doorstroming. In juni 2003 heeft het bestuur van de SSW een contract afgesloten met Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht over begeleiding en sociale activering voor in de kliniek woonachtige cliënten. Veldzicht koopt de producten en diensten per cliënt in. De totale inkomsten zijn afhankelijk van de instroom van cliënten. Ook voor cliënten van de Raad voor Kinderbescherming, CAD, Penitentiair Trajecten Centrum Almelo en Electronisch Toezicht vinden dagactiviteiten plaats. Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004 heeft de gemeente haar reïntegratiebeleid opnieuw vastgesteld. Kern van het nieuwe reïntegratiebeleid is dat alle WWB-cliënten ´in beweging´ worden gebracht, waarbij duuzame arbeidsinpassing het hoogste doel is. De reïntegratietrajecten worden door marktpartijen geleverd. De gemeente heeft een aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de volgende trajecten: directe bemiddeling, voortrajecten professionele zelfredzaamheid, trajecten voor inburgeraars en trajecten maatschappelijke participatie. Voor de doelgroep van dak- en thuislozen is reïntegratie vaak nog niet haalbaar. De dagbestedingactiviteiten bij de WRZV zijn beter passend bij de mogelijkheden van deze groep. Overigens zijn er ook andere initiatieven voor deze doelgroep. Denk aan het “uitzendbureau voor dak en thuislozen” en ook de initiatiefnemers van De Herberg hebben plannen voor dagbesteding. Conclusies Sociale functie: De dagbestedingsactiviteiten in de WRZV-hallen vervullen een functie in het kader van het maatschappelijk herstel van dak- en thuislozen, verslaafden en andere doelgroepen; Het financieel tekort van de WRZV hallen wordt met name veroorzaakt in de sociale functie. De kosten van 1 FTE kan volledig toegerekend worden aan de sociale functie, waarbij onvoldoende opbrengsten tegenover staan. Hierbij wordt de inzet ten behoeve van de nachtopvang meegerekend. Na realisatie van de Herberg zal dit niet meer benodigd zijn omdat dan geen nachtopvang meer bij de WRZV zal plaatsvinden. c. Nevenactiviteiten In het begin van de jaren negentig werd de SSW geconfronteerd met een exploitatietekort. Om de exploitatie sluitend te krijgen, is men gestart met het organiseren van nevenactiviteiten zoals kerkdiensten, concerten, repetities, feesten, bingo´s en vlooienmarkten. De nevenactiviteiten vormen een aanzienlijke bron van inkomsten die, gelet op de moeizame exploitatie, niet gemist kunnen worden. In de door de SSW opgestelde matrix wordt aangegeven welke activiteiten in de hallen plaatsvinden. De kerkdienst (Vrije Evangelisatie Zwolle) is, binnen de commerciële functie, de grootste inkomstenbron (op jaarbasis euro; 25.000,–). Het bestaande contract met de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) is door de SSW opgezegd per 1 september 2004. De financiële afspraken met de VEZ waren voor de exploitatie van de WRZV niet optimaal. In de afgelopen maanden is onderhandeld over verlenging van het contract met de VEZ. De onderhandelingen zijn begin 2005 afgerond en dit levert extra inkomsten op van ruim euro; 45.000,– Naast de wekelijkse kerkdienst en bingo vinden éénmalige (jaarlijkse) grootschalige evenementen plaats. Het bestuur van de SSW geeft aan meer inkomsten te verwachten uit de commerciële activiteiten. Zij verwacht dat door een goed acquisitiebeleid er meer opbrengsten kunnen worden gegenereerd. De mogelijkheden voor de nevenactiviteiten worden beperkt door milieueisen (geluidsnormen), gebruiksvergunning (brandveiligheidseisen) en parkeermogelijkheden (zie hiervoor punt 4). Conclusies nevenactiviteiten: De nevenactiviteiten zijn noodzakelijk als inkomstenbron voor de SSW. 4. Vergunningen, toezicht en handhaving Het huidige gebruik van de WRZV-hallen is door middel van een vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan gelegaliseerd per 24 september 1999. De volgende activiteiten zijn toegestaan: het organiseren van sportevenementen, kerkdiensten, markten en beurzen; het organiseren van concerten en repetities van muziekverenigingen; het organiseren van gala’s en party’s (waaronder carnaval, bedrijfs- en huwelijksfeesten); het houden van bingo avonden, vergaderingen en examens; het maken van tv-opnamen. Naast de eisen en voorwaarden van het bestemmingsplan is er vergunningplicht ten aanzien van het gebruik en gelden milieueisen. Gebruiksvergunning (ivm brandveiligheid) Met ingang van juli 2001 is aan de SSW een gebruiksvergunning verleend. De gebruiksvergunning heeft met name betrekking op de (brand-)veiligheid van de bezoekers. In het gebouw mogen maximaal 1.638 personen aanwezig zijn. In de gebruiksvergunning is een bepaling opgenomen dat voor evenementen met een openbare orde aspect een vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Zwolle noodzakelijk is. Hieronder vallen onder andere houseparty´s, kickboksgala´s, concerten en party´s. De drank- en horecavergunning is sinds 1998 aangepast voor de gehele hal. De SSW geeft aan dat de gebruiksvergunning te veel beperkingen oplegt. Hierdoor kunnen bepaalde evenementen niet plaatsvinden met als gevolg dat men inkomsten misloopt. Milieuwetgeving (i.v.m. geluidsoverlast) Op basis van milieuwetgeving gelden andere regels. In 1998 is in overleg met de WRZV-hallen bepaald dat de WRZV-hallen onder de werkingssfeer van de AMvB Horeca-, sport-, en recreatiebedrijven Milieubeheer valt. Dit betekent dat er in de hallen geen permanente voorzieningen aanwezig mogen zijn ten behoeve van gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 2.000 deelnemers of meer dan 6.000 toeschouwers (op basis van de gebruiksvergunning mogen maximaal 1.638 personen aanwezig zijn). Op basis van de milieuwetgeving moet van evenementen melding worden gemaakt. Bij een melding moet een akoestisch onderzoek ingediend worden indien het aannemelijk is dat in enig vertrek in de inrichting een equivalent geluidsniveau, veroorzaakt door ten gehore gebrachte muziek, van meer dan 80 dB(A) kan voorkomen of indien muziek in de buitenlucht ten gehore wordt gebracht. Aan de WRZV-hallen is om een akoestisch rapport gevraagd. Aan dit verzoek is in december 2004 voldaan. In de WRZV-hallen zijn onvoldoende geluidwerende voorzieningen getroffen om er evenementen te kunnen houden. Er is sprake van geluidsoverlast bij evenementen waar mechanische geluidsversterking is. Dan wordt meer dan 80dB(A) ten gehore gebracht. Het treffen van extra voorzieningen is zeer kostbaar (naar schatting meer dan euro; 500.000,–) en zal nooit op kunnen wegen tegen de baten van de te organiseren evenementen. Parkeeroverlast en overlast komende en gaande bezoeker Het parkeerprobleem wordt door de WRZV-hallen opgelost door uit te wijken naar parkeerplaatsen van bedrijven in de omgeving. De WRZV-hallen hebben op het voorterrein 20 parkeerplaatsen en achter de hallen 75 parkeerplaatsen. Tegenover de hallen liggen nog eens 90 parkeerplaatsen. Om het parkeren in goede banen te leiden worden parkeerwachten ingezet. Conclusies vergunningen, toezicht en handhaving: De gebruiksvergunning regelt de veiligheid van de bezoekers. Er is een maximum aan het aantal bezoekers gesteld. Het is onwenselijk en onacceptabel hiervan af te wijken. Dit legt beperkingen aan de grootschaligheid van activiteiten die in de WRZV-hallen plaatsvinden; Er moet worden voldaan aan de milieu-eisen. Dat betekent dat er niet meer dan 80dB(A) ten gehore mag worden gebracht. Op dit moment zijn er onvoldoende geluidwerende voorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat evenementen, bijvoorbeeld live-muziek, die meer dan 80dB(A) ten gehore brengen niet meer kunnen plaatsvinden. Dit kan de exploitatie van de WRZV-hallen onder druk zetten. Door het inzetten van parkeerwachten en het gebruik van parkeerplaatsen in de omgeving is de parkeerproblematiek redelijk onder controle. 5. Financiën Gemaakte afspraken in het verleden De financiële situatie van de SSW is slecht. De SSW heeft bij de Gemeente Zwolle een schuld openstaan (huurachterstand en schuldsanering 1998). Het bestuur van de SSW geeft in haar beleidsplan aan dat een gezonde financiële basis nodig is voor de toekomst. In het beleidsplan geeft het bestuur aan dat de oorsprong van de huidige financiële situatie ligt in het verleden. Men noemt daar drie aspecten cq oorzaken: a. Sanering 1998: er bleef een substantiële restschuld over. b. Discussie en reserveringen onderhoudsuitgaven. c. De sociale functie van de WRZV, waaraan de gemeenteraad geen financiële consequenties heeft verbonden. De financiële problematiek van de SSW bestaat, zoals het bestuur zelf ook aangeeft, al enige jaren. Er was vanaf de start sprake van een huurachterstand. In 1993 besloot de gemeenteraad om de huurachterstand (ruim fl. 500.000,–) te consolideren en via een langjarig aflossingsschema terug te betalen. Tegelijkertijd werd een sportsubsidie beschikbaar gesteld (fl. 110.000,–). Daarna ontstond wederom een huurachterstand. KPMG constateerde in 1996 dat de bedrijfsvoering van de WRZV goed was maar dat de financiële basis het onmogelijk maakte om de exploitatie rond te krijgen. In 1998 besloot de gemeenteraad bij het oplossen van de exploitatieproblemen te kiezen: Schuldsanering van in totaal fl. 740.000,– Er bleef een restantschuld bestaan van fl. 160.000,– Sportsubsidie verhogen met fl. 37.000,– Invoering subsidie sociale activiteiten fl. 52.000,– Gebruikersvergoeding (huur) verlagen met fl. 82.000,– (verlenging afschrijvingstermijn en aanpassing rentepercentage van 7 naar 6) Vanaf 2000 is wederom een huurachterstand ontstaan. In 2002 heeft de gemeente een belastingschuld overgenomen. De oorzaken die het bestuur van de SSW in haar beleidsplan aangeeft voor de financiële problematiek worden gelet op bovenstaande dan ook niet door de gemeente gedeeld. Er is inderdaad sprake van een restantschuld, maar de gemeente heeft vanaf 1998 subsidie beschikbaar gesteld voor de sociale functie. Ten aanzien van het onderhoud kan worden opgemerkt dat er in 1998 inderdaad voor gekozen is om het onderhoudsfonds onder beheer van de gemeente te laten. Zodra de SSW onderhoud pleegt kunnen de kosten worden gedeclareerd en wordt tot betaling overgegaan. Huidige financiële positie De SSW ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Zwolle. In dat kader moet jaarlijks voor 1 juli een jaarrekening, met accountantsverklaring, over het voorgaande jaar, worden ingediend. In de praktijk blijkt dat de SSW de afgelopen jaren niet in staat was de jaarrekening tijdig in te dienen. De jaarrekeningen 1999 t/m 2002 geven een negatief resultaat weer, respectievelijk min euro; 19.165;-, min euro; 29.228,=; min euro; 27.040,= en min euro; 19.310,==. De cijfers over 2002 is inclusief een bijzondere bate. De gewone bedrijfsuitoefening sluit met een negatief resultaat van euro; 66.482,–. De cijfers over 2003 zijn vastgesteld op negatief euro; 67.679,–. De vermogenspositie van SSW is door de negatieve exploitatieresultaten slecht. Het vermogen bedraagt ca euro; 225.500,– negatief per 1-1-2004. Daarnaast heeft SSW over 2003 een negatief werkkapitaal van ca. euro; 170.000. Hierdoor staat de liquiditeitspositie flink onder druk. Gemeente Zwolle staat garant voor een rekening courant van de Stichting Sporthal WRZV (SSW) bij de Rabobank. De borgstelling bedraagt maximaal euro; 40.840,22 verhoogd met rente en kosten. Deze garantstelling loopt formeel af op 1 januari 2006. Deze datum is gekoppeld aan het verwachte toekomstplan WRZV. De borgstelling is en blijft ook in de toekomst noodzakelijk, omdat SSW onvoldoende liquide middelen heeft om financiële fluctuaties tijdens het seizoen zelfstandig op te kunnen vangen. SSW heeft bij Gemeente Zwolle een totaal van ca. euro; 306.775,= aan schulden openstaan. Dit betreft voornamelijk huurachterstanden en het restant schuldsanering uit 1998, ad euro; 72.605. De financiële situatie van de SSW is niet verbeterd in 2002 en 2003. De stichting heeft in 2002 niet aan de huurverplichtingen van de gemeente voldaan, er blijft nog 40% over 2002 openstaan. Over 2003 en 2004 zijn de huurverplichtingen grotendeels niet betaald. Toekomstige financiële situatie In het beleidsplan 2004 – 2009 stelt het bestuur van de SSW een aantal maatregelen voor om de financiële situatie te verbeteren. Het bestuur is van mening dat met deze maatregelen de WRZV-hallen een gezonde financiële positie kunnen hebben. De maatregelen betreffen: a. Verhogen inkomsten. Het bestuur van de SSW heeft de directie de opdracht gegeven de bezetting van de hallen met 15% te verhogen. Hiermee zou de opbrengst met euro; 40.000,– per jaar kunnen stijgen. Door een nieuw contract met de VEZ wordt een extra opbrengst van euro; 45.000,– gegenereerd. Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de verwachting van de SSW dat de huuropbrengsten kunnen stijgen, positief ingeschat. Met name als het gaat om de sportactiviteiten is een meeropbrengst niet zeker. De ontwikkelingen rondom de sportaccommodaties in Zwolle zijn bepalend voor de sportfunctie van de WRZV-hallen in de toekomst. b. Onderhoudskosten. De SSW heeft met de woningcorporatie SWZ overleg gevoerd over het onderhoud van de WRZV-hallen. Doel is dat de SWZ haar expertise en relaties beschikbaar stelt waardoor de kosten van onderhoud kunnen worden geminimaliseerd. Te denken valt daarbij aan inspecties, opstellen onderhoudplan, doen uitvoeren van onderhoud etc. Over een langere periode zouden met deze werkwijze de kosten van het onderhoud met 10 tot 15% kunnen worden verminderd. De SSW stelt voor om de jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds te verlagen naar euro; 12.000,– en het fonds te laten beheren door woningcorporatie SWZ. Daarnaast wordt de gemeente Zwolle verzocht om, vanwege achterstallig onderhoud dat is ontstaan door de langdurige besluitvorming, eenmalig een bedrag van euro; 10.000,– te doteren in het onderhoudsfonds. Als op basis van inspecties van de SWZ blijkt dat er sprake is van bovenmatig achterstallig onderhoud, dan wordt een extra dotatie van de gemeente verwacht. De gemeente kan instemmen met het in eigen beheer hebben van het onderhoudsfonds. Dit betekent wel dat de dotatie en onttrekking gebaseerd moet zijn op het meerjarenonderhoudsplan. Jaarlijks dient dit onderdeel van de accountantscontrole te zijn. De langlopende besluitvorming is niet de oorzaak van de onderhoudsachterstand. De gemeente voldoet alle gedeclareerde rekeningen voor onderhoud. Er is nooit een rekening geweigerd. Een extra dotatie van euro; 10.000,– in het onderhoudsfonds is niet aan de orde. C. Schuldpositie De SSW geeft in haar beleidsplan aan dat zij verwacht dat met de gemeente Zwolle een afspraak gemaakt kan worden over de huidige schuldpositie. In dat kader stelt de SSW voor om de gebruiksvergoeding te verlengen of te verlagen. Dit betekent in feite verlenging van de huurperiode. Aangezien dat al in 1998 is gebeurd en de afschrijving nu gelijk is aan de gemeentelijke voorschriften kan dat niet nogmaals worden aangepast. Er is veel (ambtelijk en bestuurlijk) capaciteit over de afgelopen 15 jaar in de problematiek van de WRZV hallen gestoken. Tevens gezien de nieuwe waarderingsregels `besluit begroting en verantwoording` zou er ook voorgesteld kunnen worden om, naast openstaande bedragen, ook de boekwaarde in 1x af te schrijven tot een zodanig niveau dat er wel een stabiele exploitatie mogelijk is. (afboeking koppelen aan verlaagde huur). Het college acht dit niet wenselijk. De SSW zal jaarlijks de openstaande schuld moeten aflossen met minimaal euro; 20.000,–. Op basis van de verwachtingen van de SSW zelf zal dit mogelijk moeten zijn. Gelet op de financiële positie van de SSW is dit echter niet eenvoudig en vergt het een grote inzet van het bestuur. Bij een positief exploitatie resultaat zal de SSW extra aflossen. Dit wordt bepaald bij de jaarrekening. Conclusies financiën Voor de periode 2005 – 2007 nu aanvullend nodig: Garantstelling tot 31-12-2007 afsluiten, ad euro; 40.840,– De openstaande schuld zal jaarlijks worden afgelost met minimaal euro; 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat zal een hoger bedrag worden afgelost. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarrekening. Voor de openstaande schuld ad. euro; 306.775,– zal een voorziening getroffen worden ter afdekking van het financiële risico. Dit dient als beslispunt bij de jaarrekening 2004 te worden besloten. De SSW dient jaarlijks naast aflossing, uiteraard alle financiële verplichtingen (m.n. huur te voldoen). De SSW dient jaarlijks voor 1 mei de jaarrekening, met accountantsverklaring in bij de gemeente Zwolle. Hierbij wordt voldaan aan alle eisen zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening. In te stemmen met het in eigen beheer hebben van het onderhoudsfonds onder voorwaarde aansluiting bij meerjarenonderhoudsplan. Hier wordt in de jaarrekening en de accountantscontrole van de SSW specifiek aandacht aan besteed. Niet in te stemmen met eenmalige dotatie in onderhoudsfonds. 6. Conclusies In bovenstaande zijn per functie conclusies getrokken. Sport: De WRZV-hallen vervullen een functie in het sportgebruik in de stad. Een bedreiging voor de WRZV-hallen is het vertrek van het Deltioncollege. De ontwikkelingen rondom het sportgebruik en de realisatie van nieuwe sporthallen in de stad zijn bepalend voor de mogelijkheden van de WRZV-hallen. De sportfunctie van de WRZV hallen draait financieel min of meer op een gelijkwaardig niveau als de overige sporthallen. Dit betekent dat de exploitatie op de sportfunctie inclusief de standaard exploitatiesubsidie sporthallen zo rond de nullijn fluctueert. Sociale functie: De dagbestedingsactiviteiten in de WRZV-hallen vervullen een functie in het kader van het maatschappelijk herstel van dak- en thuislozen, verslaafden en andere doelgroepen; Het financieel tekort van de WRZV hallen wordt met name veroorzaakt in de sociale functie. De kosten van 1 FTE kan volledig toegerekend worden aan de sociale functie, waarbij onvoldoende opbrengsten tegenover staan. Hierbij wordt de inzet ten behoeve van de nachtopvang meegerekend. Na realisatie van de Herberg zal dit niet meer benodigd zijn omdat dan geen nachtopvang meer bij de WRZV zal plaatsvinden Nevenactiviteiten: De nevenactiviteiten zijn noodzakelijk als inkomstenbron voor de SSW. Dak en thuislozen In het toekomsttraject van de WRZV-hallen wordt uitgegaan van het feit dat er op termijn geen nachtverblijf van dak- en thuislozen meer plaatsvindt op het terrein van de sporthallen. Vergunningen, toezicht en handhaving: De gebruiksvergunning regelt de veiligheid van de bezoekers. Er is een maximum aan het aantal bezoekers gesteld. Het is onwenselijk en onacceptabel hiervan af te wijken. Dit legt beperkingen aan de grootschaligheid van activiteiten die in de WRZV-hallen plaatsvinden; Er moet worden voldaan aan de milieu-eisen. Dat betekent dat er niet meer dan 80dB(A) ten gehore mag worden gebracht. Op dit moment zijn er onvoldoende geluidwerende voorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat evenementen, bijvoorbeeld life-muziek, die meer dan 80dB(A) ten gehore brengen niet meer kunnen plaatsvinden. Dit kan de exploitatie van de WRZV-hallen onder druk zetten. Door het inzetten van parkeerwachten en het gebruik van parkeerplaatsen in de omgeving is de parkeerproblematiek redelijk onder controle. Financiën: Voor de periode 2005 – 2007 nu aanvullend nodig: Garantstelling tot 31-12-2007 afsluiten, ad euro; 40.840,– De openstaande schuld zal jaarlijks worden afgelost met minimaal euro; 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat zal een hoger bedrag worden afgelost. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarrekening. Voor de openstaande schuld ad. euro; 306.775,– zal een voorziening getroffen worden ter afdekking van het financiële risico. Dit dient als beslispunt bij de jaarrekening 2004 te worden besloten. De SSW dient jaarlijks naast aflossing, uiteraard alle financiële verplichtingen (m.n. huur te voldoen). De SSW dient jaarlijks voor 1 mei de jaarrekening, met accountantsverklaring in bij de gemeente Zwolle. Hierbij wordt voldaan aan alle eisen zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening. In te stemmen met het in eigen beheer hebben van het onderhoudsfonds onder voorwaarde aansluiting bij meerjarenonderhoudsplan. Hier wordt in de jaarrekening en de accountantscontrole van de SSW specifiek aandacht aan besteed. Niet in te stemmen met eenmalige dotatie in onderhoudsfonds.

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

     

 

 

 

partners | De Herberg Zwolle een waardeloze opvang voor daklozen


       Eelke Blokker    Joop van Ommen                                                                         

           link partners | De Herberg

De Herberg de opvang voor dak en thuislozen aan de Nijverheidstraat in Zwolle word beheerd door de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die zich al jaren uitgeeft voor praktisch opgeleid hulpverlener met verstand van de psychiatrie maar daar nooit enige opleidingen voor heeft genoten en dus malafide praktijken uitoefend en is nu de supervisor over de Herberg waar hij de dienst uitmaakt en niet RIBW Zwolle en waar deze organisatie totaal geen zorg en hulpverlening bied aan dak en thuislozen.
Zelfs jongere mannelijke daklozen word geen rust en veiligheid geboden en worden zelfs seksueel belaagd door andere daklozen die geen kant op kunnen en dat vind dan ook plaats op gedeelde slaapzalen en waar dan deze jongeren maar tijdelijk de Herberg links laten liggen omdat de RIBW bewakers niet ingrijpen en meer aan hun inkomsten denken maar het is nauw niet bepaald bewakers die fatsoensnormen en respect naar de clienten toe uitstralen maar het word alemaal toegelaten en gedoogd door het College van B&W en de gemeenteraad van Zwolle en de Inspectie voor de gezondheidszorg wat ook niet veel bijzonders voorstelt.
Dezelfde praktijken vinden ook plaats bij de opvanginstellingen van het leger des heils Zwolle en zal landelijk ook geen uitzondering vormen.
Het interieur voor deze Herberg is aangekocht bij een firma schijnbaar in opdracht van de supervisor Joop van Ommen en er is dus geen meerdere prijsopgaves aangevraagd bij andere bedrijven maar wat wel gebruikelijk is volgens Europese aanbestedingregels aangezien deze Herberg is gefinancierd met gemeenschapsgelden(subsidies van de gemeente Zwolle,huurdersgeld van de drie zwolse woningcorporaties en via RIBW Zwolle AWBZ gelden plus giften van naieve burgers))en waar zeker de gemeente Zwolle deze regels in acht hoort te nemen.
Het eten voor de dak en thuislozen word bereid in de keuken door Conrad Catering Compleet en waar dit bedrijf op naam staat van Joyce Conrad de echtgenote van Joop van Ommen en waar van Ommen heel slim en belastingtechnisch dit bedrijf op naam van zijn vrouw heeft geplaatst.
De koks bij Conrad Catering wisselen nog al snel en de kwestie is of deze keuken en de energierekeningen worden betaald met AWBZ gelden.
Conrad Catering Compleet levert ook de voedselvoorziening aan de Belastingdienst Zwolle,woningstichting Openbaar Belang en andere organisaties en instanties en dan is de vraag hoe hoog de omzet is en of daar belastingen over word afgedragen en of de juiste vergunningen daar voor zijn aangevraagd.
De dakloze clienten betalen in de herberg 2,50 euro voor een klein portie warm eten en dus aan de ellende van deze kansarmen moet nog winst gemaakt worden voor eigen gebruik van de beheerder Joop van Ommen.
De hr. Joop van Ommen heeft een handelsonderneming die gevestigd is aan de Waterlelie 19 in Zwolle en daar op hetzelfde adres zit ook Conrad Catering Compleet.De Herberg is een zogenaamd particulier initiatief wat helaas gedeeltelijk gesubsidieerd word door de gemeente Zwolle maar waar geen toezicht op word uitgeoefend nog door de gemeente,nog door de inspectie voor de gezondheidszorg of het regionale zorgkantoor Achmea.
De dakloze bewoners worden door de medewerksters op onrechtmatige gronden geindiceerd voor psychische stoornissen of psycho-sociaal welbevinden en met deze indicaties word er AWBZ ondersteuning aangevraagd door RIBW Zwolle voor niet geleverde hulpverlening of begeleiding.
RIBW Zwolle medewerkers/sters zijn totaal onbevoegd om diagnoses vast te stellen bij dakloze burgers en daarmee indicaties op te stellen.
RIBW Zwolle is niet in staat om dak en thuislozen hulpverlening op maat te bieden en dat gaven zij al toe in het “rapport de Herberg” wat is opgesteld door de bewoners van de Terborchstraat in Zwolle toen daar in 2005 een wit pand was aangekocht door de woningcorporaties voor huisvesting van daklozen en waar acutaliteitenprogramma Netwerk was bij gehaald om dit bedrog te promoten maar waar dit doorgestoken kaart was met medewerking van de toenmalige PvdA wethouder Zorg en Welzijn en maatschappelijke opvang de Hr. Jaap Hagedoorn.
De betrokkenen zoals de drie zwolse woningcorporaties SWZ,Delta Wonen en Openbaar Belang en RIBW Zwolle en Joop van Ommen hebben met opzet de locatie in de Terborchstraat uitgekozen omdat zij wisten van tevoren dat er weerstand zou komen van de bewoners van de Terborchstraat en die bestaan uit de “betere klasse” van de bevolking zoals dokters en notarissen en makelaars.
De hoofdbedoeling was om de daklozen blijvend gegijzeld te houden in de illegale opvang achter de WRZV sporthallen vanwege de jarenlange hoge huurschulden en exploitatietekorten van de stichting SSW die de hallen beheert.
Deze huurschulden van 300.000 euro zijn ontstaan door creatief boekhouden van de stichting SSW onder leiding van Joop van Ommen en familie met zijn flamboyante levenswijze op kosten van de belastingbetalers en giften van de inwoners van Zwolle en dat is onderhand een publiek geheim.
Er staat nog steeds anno 2010 een schuld open van 257.000 euro en waar de stichting SSW afspraken had gemaakt met de gemeente Zwolle om 20.000 euro per jaar af te lossen heeft de gemeente alweer bakzeil gehaald en nu mag er 10.000 euro per jaar worden afgelost omdat de stichting SSW niet aan haar verplichtingen kan of wil voldoen.
Maar in 1993 heeft de gemeente Zwolle al FL 375.000,- huurschuld van de WRZV hallen weggesaneerd en in 1998 nog eens FL 500.000,- en waar dit vermeld staat in de raadsnotulen van 30 maart 1998,maar niemand controleert wat er met deze gemeenschapsgelden is gebeurd plus het feit dat het gemeentebestuur had besloten in 1998 om een belastingschuld van FL37.085,- van de WRZV hallen te voldoen aan de belastingdienst.
Maar de dakloze zwervers worden financieel uitgekleed en moeten in de nieuwe Herberg tot 800 euro betalen voor een enkel kamertje en daarnaast onbetaalde werkzaamheden verrichten voor Joop van Ommen ook via het uitzendbureau Pauropus bv. met hun uurloon van 50 eurocent voor 8 dagdelen per week zwaar werk,elk dagdeel van 8 uur.
Daklozen die in de herberg een tijd verblijven stromen door naar begeleid wonen in panden die door RIBW Zwolle zijn aangekocht en waar elk pand is ondergebracht in een aparte stichting.
Er worden 4 daklozen gehuisvest in een pand en waar zij hun uitkering of andere inkomsten op rekening van de stichting verplicht moeten storten en waar zij 500 tot 600 euro per maand moeten betalen voor een kamertje en zij 150 euro per maand leefgeld ontvangen en zogenaamd woonbegeleiding ontvangen van RIBW medewerkers/sters en waar zij door deze begeleiders geindiceerd worden op onrechtmatige gronden om zo AWBZ gelden te claimen bij het zorgkantoor.
Deze daklozen kunnen dus nooit mer zelfstandig gaan leven en wonen en door RIBW afgeschilderd als hulpbehoevenden die niet meer zelfstandig kunnen denken en handelen en dus beschermd moeten worden tegen de complexe buitenwereld.
Dit is gewoon misbruik maken van de omstandigheden door het management van RIBW en is een strafbaar feit volgens de strafwet.
En zo gaat het er ook aan toe bij de woonbegeleidingstrajecten van het Leger des heils Zwolle en elders in Nederland ook bij andere stichtingen die zich bezig houden met de opvang van dak en thuislozen.
De gemeente Zwolle die nog nooit de welzijnswet van 1994 heeft uitgevoerd en het welzijnsbeleid nooit opgezet en dit uitbesteed aan onbevoegde instanties met onbekwaam personeel met verlening van subsidies en waar wet en regelgeving en subsidievoorwaarden niet worden nageleefd maar dat is al jaren mogelijk dankzij ontbrekend toezicht vanuit de gemeenteraad op correcte besteding van subsidies en beleid en uitvoering.
Iedereen kan zonder diploma”s een AWBZ instelling opzetten want van richtlijnen en criteria in wet en regelgeving hoe zorg en hulpverlening moet worden uitgevoerd is totaal geen sprake.
En de belastingebetalers kan opdraaien voor de oplopende AWBZ premies en de hoge eigen bijdrages die verdwijnen op bankrekeningen waar zij niet thuishoren.
Er zijn 8,3 miljoen AWBZ premiebetalers die ieder voor zich 305 euro premie per maand betalen en dat is bij elkaar 29 miljard euro op jaarbasis maar er word maar 22 miljard uitgegeven aan de AWBZ,dus waar blijft de andere 7 miljard euro?
De belastende openbaringen van burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle over de WRZV sporthallenbegroting oftewel de oplopende schuldenlast tot nu toe nog steeds 257.000 euro door  creatief boekhouden.
‘Er zijn weinig dossiers waarbij zoveel emotie aan de orde
komt’
De huidige burgemeester Henk Jan Meijer benadert de dak- en thuislozenopvang bij de
WRZV-hallen op iets meer afstand.
‘Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor brandweer en politie heb ik de dak- en thuislo-
zenopvang achter de WRZV-hallen in directe zin altijd alleen op het gebied van veilig-
heid benaderd. Ik heb er poolshoogte genomen om te kijken in hoeverre aan de veilig-
heidseisen werd voldaan. Omdat de welzijnsfunctie tot de portefeuille van de betreffende
wethouder behoort volg ik de ontwikkelingen van de opvangsvoorziening van de WRZV
op iets meer afstand. Wat mij hierbij opvalt, is dat het dossier Dak- en Thuislozenopvang
WRZV altijd een emotioneel beladen onderwerp is geweest. Vlak nadat ik in Zwolle bur-
gemeester werd, stelde wethouder Den Bult voor om in verband met het voortdurend te
grote exploitatietekort alle functies van de WRZV elders onder te brengen. Op zich was
dat een rationeel voorstel, dat ook met het bestuur was overlegd. Maar op de een of
andere manier sloegen de meningen nadien ineens om. Er kwam emotie bij kijken, het
ging niet alleen meer om de feiten en dat argumenteert lastig. In wezen heeft de raad dit
financiële dossier al vier jaar drijvende gehouden. De gemeente vult nog steeds het jaar-
lijkse tekort aan zonder dat daar een formeel besluit aan ten grondslag ligt. Ook het
raadsbesluit van bijna twee jaar geleden om de mensen vanuit de WRZV naar de gebrui-
kersruimte aan de Pannekoekendijk te verplaatsen is vrij makkelijk en deels op gevoels-
matige gronden aan het wankelen gebracht. Zonder dat hieraan een debat is voorafge-
gaan is dit besluit herzien op grond van de gedachte dat deze opvang wellicht toch niet
zou voorzien in de ontbrekende schakel in de zorgketen. Ook deze discussie vind ik nog
steeds niet erg helder. Het onderwerp dak- en thuislozenopvang WRZV maakt altijd
bewegingen en reacties los. Ik weet niet of dit door Joop komt of door andere factoren,
maar er zijn weinig dossiers in deze stad waarbij zoveel emotie en zo beperkt ratio aan de
orde komen. En daarbij lijkt het net alsof je, wanneer je rationele argumenten inbrengt,
geen gevoel zou hebben.
Ik heb geconstateerd dat Joop van Ommen een heel groot hart heeft. De Herberg vind ik
een hele mooie naam voor deze opvang want bij Joop is altijd wel plaats in de herberg.
Dat is een heel helder uitgangspunt en hij vangt dan ook met liefde en betrokkenheid
mensen op. Ik heb hier echter wel een aantal kanttekeningen bij. Het feit dat er voor
iedereen plaats is maakt de stap naar Joop wellicht te gemakkelijk voor mensen die zich
elders niet aan de regels willen houden. Dat maakt het lastig voor het opvangbeleid
elders. Het Leger des Heils heeft vrij strakke leefregels, als men zich daar niet aan wil
houden gaat men naar Joop. Maar als Joop er niet zou zijn, dan zou men zich misschien
wél aan die leefregels houden.
Voorts is veiligheid voor mij een belangrijk zorgpunt, en de vraag of de opvang humaan
is. Stel dat daar brand uitbreekt en er vallen slachtoffers, dan vragen ze de burgemeester
tegenwoordig in deze achterafverantwoordingsdemocratie waarom hier niets aan gedaan
is. Inmiddels is deze situatie verbeterd.
En ten derde vind ik dat de mensen die opgevangen worden zo snel mogelijk naar regu-
liere trajecten toegeleid moeten worden. Opvang betreft niet alleen een dak boven het
hoofd en te eten hebben, maar de mensen moet ook zorg geboden worden en ze moeten
zo mogelijk reïntegreren in de maatschappij en zelf hun zaakjes leren regelen. Op deze
punten ontbrak tot nu toe het een en ander. Ik vind het goed dat instanties zoals
woningcorporaties en RIBW -die voorheen hierin onvoldoende verantwoordelijkheid
namen waardoor Joop dat gat ging opvullen- deze taak nu toch op zich hebben geno-
men. Hierdoor is de opvang geprofessionaliseerd. Voorheen was dat niet zo en verbleven
bij Joop dak- en thuislozen van allerlei pluimage door elkaar heen. De laatste keer dat ik
achter de WRZV-hallen was, zat daar een jongen van 17 jaar tussen. Zo’n jongen zou zo
snel mogelijk, binnen 24 uur, in een ander traject geplaatst moeten worden, omdat hij
anders mee wordt hij getrokken door de anderen. Men motiveert elkaar daar niet om uit
het circuit te komen. En op zo’n jonge leeftijd is er volgens mij nog van alles bij te stu-
ren. Sommige anderen zijn al zo lang verslaafd aan het een of ander en leiden al zo lang
een gemarginaliseerd bestaan dat ze een veel zwaarder traject moeten volgen om er ooit
nog uit te komen. In zo’n opvang moet je niet teveel mensen met uiteenlopende problematiek bij elkaar hebben want het gevaar bestaat dat de slechtste de rest mee trekt. Ook
wat dat betreft ben ik blij met de professionalisering.
Probleem bij realisatie van een dak- en thuislozenopvang blijkt altijd weer de locatiekeu-
ze. Ik vind bijvoorbeeld dat er wel heel lang gediscussieerd moest worden over dagopvang
voor dak- en thuislozen Bonjour, wat toch een vrij normale voorziening is. In deze dis-
cussie ontwikkelde zich de typisch Zwolse vlucht naar voren: laten we eens een aantal
andere locaties bedenken. En binnen de kortste keren zijn er meer dan twintig locaties in
beeld. Dat betekent dat je op twintig plekken burgers tegen je hebt en dat is niet zo han-
dig. We hebben daar wel van geleerd. Dat bleek bij de keuze van de locatie voor de
gebruikersruimte aan de Pannekoekendijk, die in een keer trefzeker was. Persoonlijk denk
ik dat niet de locatiekeuze het belangrijkste punt van discussie zou moeten zijn maar de
kwaliteit van de opvang. De vraag of het onderkomens zijn met een goede warmtevoor-
ziening, brandveilig en hygiënisch, vind ik, evenals de vraag of er voldoende zorg is,
belangrijker dan de plek. Anderzijds moet je mensen die door hun gedrag overlast geven
niet bij andere mensen op de stoep plaatsen. Op zich vind ik de WRZV-hallen qua loca-
tie niet zo’n slechte plek. Het is wel zo dat Joop op deze locatie een prominentere rol in
het geheel heeft en RIBW en woningcorporaties moeten bepalen of ze dat wel of niet
willen.
Joop van Ommen heeft een unieke uitstraling en is daarmee in het gehele land bekend
geworden. Hij zocht de publiciteit en daar zit je als gemeente niet zo op te wachten. Ten
eerste werd het gemeentelijk beleid als rücksichtslos afgeschilderd omdat er geen opvang
zou zijn. Terwijl we het in Zwolle inmiddels redelijk voor elkaar hebben met het Nel
Banninkhuis, Bonjour en de gebruikersruimte aan de Pannekoekendijk. De problematiek
heerst niet meer in het straatbeeld zoals in de tijd dat ik hier net was. Toen viel me de
enorme impact van de dak- en thuislozen op. Ze zaten op prominente plekken in de bin-
nenstad, in Park de Wezenlanden, in bushaltes. Ik vond het geen pas geven.
Een tweede gevolg van alle publiciteit is dat dak- en thuislozen in het hele land het idee
zouden kunnen krijgen om een enkeltje Zwolle te nemen want bij Joop kunnen ze altijd
terecht. Dat is natuurlijk de bedoeling niet, ik vind dat andere gemeenten ook hun ver-
antwoording moeten nemen. Ik denk wel dat Joop een belangrijke rol heeft vervuld door
de dak- en thuislozenproblematiek heel scherp op de agenda te houden. Joop is een
gevoelsmens, hij is direct, heeft geen dubbele agenda’s en je weet wat je aan hem hebt.
Mede dankzij hem is het Herberg-concept tot stand gekomen’.

 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

:   Recente berichten

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s