Maatschappelijke opvang loopt vol met dakloze mafkezen die rond vertellen hulpverlener te zijn maar in werkelijkheid de goalkeepers/actors zijn van o.a. het Leger des Heils en waar dombo”s er achteraan lopen in de hoop dat die figuren hun problemen zullen oplossen maar daarmee alleen maar andere dakloze clienten angsten bezorgen en de wil ontnemen om hun zaken op te lossen en daar word niets tegen ondernomen door de lakse zogenaamde hulpverleners en/of Justitie.

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@bijstandsbond.org; info@driehoekadvocaten.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; janny.nijsingh@ijsselland.politie.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; postbus@eerstekamer.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@trouw.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: Bull-shit van Ruud Donker en reactie in mailbericht aan TK en de media en uitleg in blog donkeredagen
Date: Wed, 14 Sep 2011 12:50:33 +0200

——————————————————————————–

Gericht aan kamerleden en de media etc.,

Ik maak melding van het gegeven dat binnen de maatschappelijke opvang voor dak en thuislozen nog steeds dakloze clienten rondlopen die zich blijvend voor hulpverlener uitgeven zoals de Hr. S. Goossensen die een obstakel vormen voor de oplossingen van de problematiek van dakloze clienten door hun bemoeizucht met de problemen van andere clienten,en waar dit soort figuren nog gefaciliteerd worden door de welzijnsorganisaties zelfs zoals het leger des heils en die laat aanzien belangenverstrengelingen hebben met ex-medewerksters die bij de afdeling budgetbeheer daklozen in dienst zijn daar waar deze personen werkzaam waren bij budgetbeheer leger des heils Zwolle tot 2007 waar de werkwijzes van het leger des heils Zwolle uitvoerig belicht werden in de uitzending van EenVandaag “Financiele onduidelijkheid leger des heils Zwolle” en waar na het onderzoek van de Hr. Aart Mosterd dat 8 weken in beslag nam besloten werd door het gemeentebestuur Zwolle dat budgetbeheer leger des heils Zwolle naar een externe organisatie zou gaan omdat het Leger des heils onwettelijke taken uitvoerden.
Het budgetbeheer daklozen ging echter naar de sociale dienst Zwolle waar een afdeling budgetbeheer daklozen werd opgericht maar waar dezelfde blunders werden begaan als toen het nog in beheer was van het Leger des heils.
In onderstaande blog staat het verhaal van de Hr. S. Goossensen die zich aldoor bemoeit met andermans zaken en zich erop beroemd dat hij overal contacten heeft en zich inlaat met de problemen van uitgeprocedeerden en daklozen etc.en vertelt dat hij contact heeft met IND en ook opkomt i.v.m. uithuisplaatsingen in relatie tot burojeugdzorg etc. en waar hij trachtte de SP Zwolle en later Solidara voor zijn karretje te spannen als zijnde werkzaam bij de hulpdiensten van beide politieke partijen.
Het feit is dat hij zelf niet meer uit zijn eigen problemen komt om zich op weg te helpen en dan gaat hij andere personen en instanties manipuleren en van onrechtmatige informatie voorzien om zich vooral als bekwame hulpverlener te profileren zoals hij dit deed in de uitzending van EenVandaag “Financiele onduidelijkheid leger des heils” waar hij zich opdrong om voor andere benadeelde daklozen hun ongenoegen kenbaar te maken en een zaak aan te spannen tegen het leger des heils die hij verloor.
De Hr. S Goossensen geeft zich uit voor docent maatschappijleer en maatschappelijk en juridisch adviseur wat een onbeschermde titel is en waar hij bij iedereen met problemen zich opdringt als bekwaam hulpverlener en zelf is aangevallen door zijn bemoeizucht door een “client” en berooft zoals hij vertelde in de nachtopvang.
Hij was in 2008 gewaarschuwd door Mevr. Jetty Alberts toenmalig voorzitter van de landelijke vereniging voor thuislozen en mij om niet voor hulpverlener te gaan spelen en het op te nemen tegen de welzijnsorganisaties omdat dit verhaal rondom de daklozenproblematiek meerdere kanten kent maar toch ging hij alleen opereren en verloor maar ik maak op dat hij hij waarschijnlijk het gemeentebestuur ongevraagd van advies heeft gediend wat betreft budgetbeheer etc. en die zich daarmee hebben ingelaten vertrouwend erop dat de Hr. Goossensen kennis van zaken heeft als hij met zijn schijntitel stond te zwaaien maar hij is niet in staat om dit op te lossen dan kan alleen door bewustzijnsvorming en verandering van mentaliteit en denken.
Nu gaat hij weer aangifte doen tegen mijn persoon en waar hij contacten en relaties heeft gelegd met vrouwelijke medewerksters van de sociale dienst Zwolle en waar ik tot de ontdekking moest komen dat mijn WWB uitkering april 2011 op onrechtmatige gronden is stopgezet en waar hij die medewerksters voor zijn karretje wil spannen en hij zich aldoor bemoeit met mijn persoonlijke zaken middels roddelpraktijken binnen de opvang die ik december 2010 heb verlaten omdat ik na verblijf van 24 maanden daar geen stap verder kom zonder zorg en hulpverlening en waar niet naar mijn precieze hulpvraag is of word geluisterd en daar zijn hulpverleners/begeleiders niet toe in staat.
In elke opvang kwam ik wel dakloze clienten tegen in een uitzichtloze situatie die elkaar de oplossingen aanboden maar dat werkte niet en nu kom ik deze Goossensen en een ander tegen die zich voor straatadvocaat uitgeeft en eerder daklozen benadeeld en geld afhandig maakt dan dat zij hulp bieden en ik wil niets met deze personen te maken hebben maar zelf geholpen worden.
De Hr. R. Robers vertelde mij dat hij een herseninfarct opliep en waar een dakloze client de ambulance opbelde die hem ophaalde,hij is gedeeltelijk gerevalideerd maar kwam terug in de nacht en dagopvang leger des heils met een rollator en waar hij elke dag heen en weer moet lopen tussen de dag en nachtopvang daar waar het niet echt goed met hem gaat.
Ik speel niet voor hulpverlener maar reikte hem de gegevens aan hoe hij via indicatiestelling een plaats kon bemachtigen in een zorghotel Parc. Spelderholt en voor de rest moet hij zelf zorgen dat een hulpverlener dit voor hem regelt want zo gaat het ook niet verder in de opvanginstelling waar clienten te lang blijven en er niet meer uitkomen.
Wat de Hr. Goossensen en de begeleiders van het Leger voor spel spelen interresseert mij niet als de Hr. R. Robers zijn naam word genoemd in dit verhaal,ik weet alleen gezien wat ik meemaakte dat hij snel weg moet uit de opvang met al die toneelspelers voor eigen belang en hun intimidaties en gemanipuleer.
En daarom heb ik deze blogs geopend waar ik aangeef hoe de zaken er werkelijk voor staan en ik schets de situaties zo met namen van personen en instanties erbij die de hulpverlening aan mij doelbewust in de weg staan en zelfs met opzet mijn leven in gevaar brengen door mijn uitkering voor levensonderhoud waar ik zeer afhankelijk van ben stop te zetten alleen doordat het persoon Goossensen en zogenaamde begeleiders/sters van het leger des heils wraak willen nemen omdat ik mij niet met zijn zaken als maatschappelijk adviseur inliet waar hij een beroep op mij wilde doen als informatiebron en analyseren van maatschappelijke problemen en waar ik mijn eigen leven wil leiden nog dat ik mij inlaat met de malafide werkwijzes van het Leger des Heils die totaal niet in staat is om dakloze clienten op weg te helpen en hen alleen maar gijzelen voor de inkomsten en de eigen organisatie overeind te houden.
Maar het Leger des heils blijft maar door gaan met manipuleren en daklozen over te halen om andere normale clienten onderuit te halen middels roddels en wilde verhalen waar ik in alle opvang duidelijk afstand van nam maar als client zijnde zonder drank en drugsverslavingen en geen psychiatrische achtergrond niet in AWBZ vergoede doelgroepenbeleid en oplichtingspraktijken geplaatst wil worden.

Ik R. Donker melde mij aan als dakloze client op 19 november 2000 bij crisisopvang perspectief leger des heils Almere na mijn onterechte woningontruiming 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere en waar ik na een intakegesprek een opname kreeg met wat ik later opmerkte een simpel bed,bad en broodbeleid en waar de eigen bijdrage van de client FL 918,50,- per maand bedroeg.Ik sprak met daklozen in woonbegeleidingstrajecten zoals de stadswerf 78 Almere-Haven waar het Leger Antennion  een woonbegeleidingsproject had lopen waar een dakloze client fl 600,- per maand moest betalen aan huur voor een enkel kamertje in een pand waar 4 clienten gehuisvest waren en het LdH dit pand huurde van woningbouwvereniging Groene Stad en merkte op in de opvang dat de voedselvoorziening slecht was en er geen brandpreventiemaatregelen waren nog oefeningen gehouden en waar clienten die een kritische houding aannamen een Time out kregen of schorsing zelfs hartje winter en er geen alternatief was om ergens anders onderdak te vinden.
Naar aanleiding van wat ik ontdekte aan fraudepraktijken etc. lichte ik de dienstdoende wachtkommandant van de politie Almere aan de Baljuwstraat in maart 2001 op advies van een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Op 2 april 2001 moest ik al mijn spullen inpakken van de begeleider omdat mijn kamertje in de crisisopvang perspectief verhuurd was aan een andere dakloze en ik zonder vervolgplek of traject deze opvang moest verlaten.
Paar dagen later toen ik mijn vriend Robby opzocht bij zijn surinaamse snackkar kwam er een jonge dakloze naar mij toe lopen en vroeg wat ik gedaan had omdat zoals hij zei allerlei ambtenaren en politie etc. de crisisopvang perspectief waren binnen gevallen en dossiers en administratie in beslag hadden genomen maar daar was ik geen getuige van.
Toen ik later verbleef vanaf 13 april 2001 via de sociale dienst Almere de Hr. Van Beek mijn consulent in crisisopvang de Valk/Arcuris aan de malzwin 27 in Lelystad kreeg ik een oproep om voor een klachtencommissie te verschijnen bij de Hr. van ES i.v.m. een klacht tegen de politie Almere in relatie tot een niet behandelde aangifte van diefstal van mijn portemonnee met inhoud en van hem kreeg ik te horen nadat mijn klacht niet-ontvankelijk was verklaard maar dat politie en justitie blij waren dat ik mijn mond had opengedaan over het leger des heils en de opvang en hun woonbegeleidingstrajecten want zij hadden zoveel strafbare feiten ontdekt.
Maar ik vroeg waarom er geen landelijk onderzoek werd opgestart want nu blijkt dat overal fraude word gepleegd met woonbegeleiding via onrechtmatige indicatiestellingen voor niet geleverde begeleiding waar ook andere stichtingen en de landelijke RIBW “s zich schuldig aan maken en waar meer uren aan begeleiding worden geclaimd bij het zorgkantoor dan geleverd is en waar de client dan hoger word aangeslagen aan de eigen bijdrages bij het CAK.

Link:http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2011/08/re-prima-resultaat-waarderingsonderzoek.html

Een artikel in de Trouw,waarin de zogenaamde hulpverleners/leidinggevenden van sociaal pension Arcuris hun straatjes schoon vegen en hun clienten die geen hulpverlening ontvingen zorgwekkende zorgmijders werden genoemd net als bij het Leger des Heils want zo houden zij hun pseudo-werkgelegenheid in stand,elke dakloze die op weg word geholpen is volgens hun er een teveel.

Tijdens verblijf in sociaal pension Arcuris vanaf 19 september 2001 tot 21 april 2002  heb ik R. Donker een persoonlijk maar teleurstellend gesprek gehad met CDA wethouder Zorg en Welzijn Almere de Hr. W. G. Faber op 16 december 2001 om 15.000 uur op het stadhuis Almere over de ontbrekende opvang voor dak en thuislozen en het disfunctioneren van sociaal pension Arcuris waar geen zorg en hulpverlening op maat werd geboden en ook onrechtmatige indicaties zijn gesteld bij clienten om via het zorgkantoor AWBZ gelden te claimen voor niet geleverd begeleiding/hulpverlening en waar deze opvang in 2004 werd gesloten.

Fractie Molina verbijsterd over wachtlijst Leger des Heils

Regio   |   29 juli 2009   |   reacties (2)

 
1/ 1
volgende >
>
||
< vorige
zoom out
zoom in

ALMERE – Edwina Molina van de Fractie Molina reageert in een email aan WebRegio.nl verbaasd op het feit dat het college nog niets gedaan heeft aan de wachtlijsten van het Leger des Heils. Volgens directeur Evert Dijkstra staan er op dit moment 30 gezinnen op de wachtlijst en hij verwacht dat het aantal het komende jaar nog meer toeneemt.  

Fractie Molina had in oktober 2008 al vragen hierover gesteld en de situatie van de dakloze gezinnen in Almere lijkt niet te zijn afgenomen, noch gestabiliseerd. “Er lijkt helaas een toename te zijn van dakloze gezinnen in Almere, een situatie die Fractie Molina zorgen baart. Dit is dat ook de reden waarom wij dit onderwerp zo spoedig mogelijk op de agenda willen hebben.” 

Volgens Molina moet het geld van de gemeente anders besteed worden. “Ik snap niet dat het college wel een buurtfeestje laat organiseren, met een subsidie van  40.000 euro in een wijk, terwijl andere gezinnen het heel zwaar hebben.” Molina wil meer inzicht krijgen in de situatie van dakloze gezinnen in Almere. “Het is van belang om te weten hoe dit probleem op korte termijn effectief kan worden aangepakt.”

Oproep aan Almeerders
Ook de Verenigde Senioren Partij maakt zich zorgen over het tekort aan opvangplaatsen voor dakloze mensen in Almere. “Binnen de gemeenteraad zijn wij met onze collega’s regelmatig bezig om te proberen deze zaken op te lossen en het is absoluut niet eenvoudig.” Toch denkt fractievoorzitter Cor Pot dat de oplossing dichterbij ligt dan we denken. “Zodra een organisatie een bepaalde plek heeft gevonden om dakloze mensen, die door omstandigheden op straat terecht zijn gekomen, op te vangen, komt de hele buurt in opstand. Alle Almeerders vinden het verschrikkelijk voor deze mensen dat ze op straat staan, maar toch hoeven ze deze mensen niet in hun achtertuin of in hun straat.” 

De VSP doet daarom een oproep aan de inwoners van Almere. “Het eerste wat we moeten doen is wat meer publicaties in de bladen over dit onderwerp en wat meer naastenliefde tonen voor je medemens!”, aldus Pot.

Maar 10 jaar later is er nog totaal niets verbeterd in Almere en waar net als in Zwolle  de belangenverstrengelingen van raadsleden en wethouders met religeuze instellingen boven komen drijven en geld en instituten belangrijker worden geacht dan de clienten en hun hulpvraag.

Augustus 2003 werd het toenmalig SP gemeenteraadslid Zwolle Margriet Twisterling al ingelicht door daklozen over misstanden  illegale opvang WRZV sporthallen en de Leger des Heils opvanginstellingen in Zwolle en daar werden oktober 2003 vragen door de SP fractie gesteld aan het College van B&W Zwolle en ontkennend op geantwoord.

Maar alle raadsfracties zijn al jaren op de hoogte van fraudepraktijken en misstanden bij zwolse opvang voor daklozen maar doen het zwijgen toe vanwege de belangenverstrengelingen van raadsleden met de instellingen oftewel de vriendjespoltiek van de ene hand wast de andere maar daardoor zijn er wel onnodig mensen geestelijk kapot gemaakt en voortijdig overleden en dan beseft men wat voor criminelen binnen deze politieke clubjes zitten die over lijken gaan,maar straks zijn zij aan de beurt met hun meelopers.

8 Link:http://www.eenvandaag.nl/binnenland/31265/financi_le_onduidelijkheid_leger_des_heils              http://www.rtvoost.nl/archief/default.aspx?cat=61&nid=72521
Slecht acteursschap van beide personen maar de beerput van AWBZ/PGB
fraudes blijft intact dankzij gewetenloze figuren en hun afgesproken werk binnen gemeenteraden.

            http://www.rtvoost.nl/archief/default.aspx?nid=67490

Siemon Goossensen contacten met SP Zwolle en daarna Solidara voortgekomen uit SP Zwolle,je moet toch wat wil je “Europees parlementslid” worden.

Maar ik wil op een normale manier geholpen worden zonder allerlei onmogelijke en buiten de wet vallende voorwaarden die gesteld worden door gemeentebesturen en instanties en corporaties en deze Goossensen die weet totaal niets van mijn achtergrond en als hij zijn verzonnen hersenspinsels over mij op Internet plaats zonder de ware feiten te kennen dan zal ik aangifte doen tegen zijn persoon en het leger des heils en aanverwante personen die hun medewerking hieraan verlenen maar die zich niet met hun eigen zaken bemoeien en die oplossen.
De Hr. R. Donker te Zwolle zwervend en overnachtend op straat weg van de horror-opvang

De Hr. R. Donker te Zwolle zwervend en overnachtend op straat weg van de horror-opvang

Klachten Leger des Heils Buitenland:

http://www.complaintsboard.com/bycompany/salvation-army-a22322.html

http://www.thirdsector.co.uk/news/rss/article/1052662/Salvation-Army-asked-resolve-complaint-its-clothes-recycling-scheme/

http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1193130218314

Kerknet

RUBRIEK Actua

Vrijdag, 27 februari 2004 terug >

KLACHT TEGEN AFDELING VAN LEGER DES HEILS IN NEW YORK

NEW YORK (KerkNet/CWN) – Het Leger des Heils wordt door een aantal huidige en gewezen werknemers vervolgd voor het vijandige werkklimaat in haar kantoor in New York. Volgens het Amerikaanse persagentschap CWN werden er 18 klachten neergelegd omdat het Leger des heils haar werknemers dwong om het Evangelie te verkondigen, hun kerkelijke banden bekend te maken en aan haar aalmoezeniers toestemming gaf om privé-gegevens bekend te maken. De klacht werd ingediend omwille van de regeringssteun van het Leger des Heils. Die is jaarlijks goed voor 89 miljoen US dollar. Volgens Donna Lieberman, directeur van de Civil Liberties Union in New York, is dit proces wellicht het eerste van een hele reeks. Dat is het gevolg van de keuze van de Bushadminstratie om haar sociale programma’s ook via religieuze organisaties uit te voeren. Volgens Lieberman moet dat echter op basis van gelijkheid gebeuren: “Godsdienst promoten kan een erg gevaarlijk precedent scheppen, omdat we hierdoor een samenleving dreigen te scheppen waar de ene godsdienst meer voordelen heeft als de andere”.

Klachten Leger des Heils Nederland:

Rodekaart.nl
HomeContactUitleg over Rodekaart.nlDisclaimerZoeken naar rode kaarten met de woorden:« Lullige Rode kaart voor Shellrwe en adt capelle a/de ijssel »legerdesheils Zutphen
Auteur Bezoeker. Vastgelegd in Jeugdzorg
|
Een gezinsvoogd die de ogen dichtknijpt voor feiten, weigert hulp te zoeken voor goed kontakt tussen mij en mijn zoon, m’n zoon wil plaatsen zonder aanbod van een veilig bed en heel veel onopgeloste problemen in dat gezin, zonder goed verricht onderzoek. Het allerergste vind ik nog dat ze geen tijd heeft gehad om het dossier te lezen en naborduurt op de aannames van Bureau Jeugdzorg, zelfs nadat de rechter mij in het gelijk heeft gesteld. Deze gezinsvoogd zouden ze gelijk haar functie moeten ontnemen, ze kijkt niet mee maar heeft de complete regie op zich genomen waarvan ze de consuqenties voor mijn zoon totaal niet overziet. Ze ontvangt bonussen over de rug van m’n zoon, maar m’n zoon is tot nu toe nog nergens mee geholpen!VN:D [1.9.8_1114]
Kaarten +16
Tags:gezinsvoogd, Jeugdzorg, Leger des HeilsDeze rode kaart is geplaatst op maandag, 11 oktober 2010 om 08:42 en is opgeslagen onder Jeugdzorg. Je kan deze rode kaart volgen via de RSS 2.0 feed. Je kan hier een trackback van eigen site maken.
E�n commentaar to “legerdesheils Zutphen”
TrackBacks / PingBacks
Trackback
RodekaartKlachten Leger des heilsStop het wanbeleid van het Leger Des Heils Home HomeIngekomen klachtenDeel uw verhaalAJL (Jeugdzorg)Echt hulp nodigGastenboek
——————————————————————————–
Niet de enige Beste Rinus,Jou klachten zijn niet uniek, en je bent niet de enigste.
Ik heb een aantal jaren in de daklozenzorg gewerkt als coördinator laagdrempelige voorzieningen van de Kesler stichting in Den Haag.
Dat is wellis waar niet LDH maar ik had natuurlijk wel met ze te maken, de wantoestanden zijn legio, ze stelen van de armen….
Ik raad je aan eens contact op te nemen met de Stichting Voila te amster dam ze zittenaan het jaonas daniel meyer plein.
deze stichting is eigendom van de daklozen, ze weten daar heel veel te vertellen. Je kunt het best vragen naar (bekend bij de webmaster),
een prima vent met verstand van zaken.
Maar ga in je gramschap niet te ver, denk eerst aan je gezin en je zelf, Het LDH heeft aan de buitenkant zo’n goede naam daar kun je nauwelijks tegen op, er zijn diverse zwartboeken gemaakt, zelfs door journalisten, ze vegen alles van de tafel en zijn niet eerlijk maar zeer rancuneus.
Wanneer je nog in een huis van hun woont zou ik zeer omzichtig te werk gaan. Bij financiële wantoestanden krijgt de cliënt altijd de schuld, ze schuwen fraude niet.
Ze buigen de waarheid net zo lang tot ze gelijk hebben. Jij bent in hun ogen toch maar een lagere kaste, een middel om hun hogere doel te bereiken.
Zoals is zeg Voila, er zijn ook negatieve verhalen over die club, maar ze zijn echt en weten waar ze het over hebben.Vriendelijke groetJan H HoenReactie’s Reactie’s op de ingezonden ervaringen, verhalen kunt u mailen naar onderstaan adres, wij zorgen dan dat die bij de inzend(st)er terecht komtklachten_leger_des_heils@hotmail.com
Teller
——————————————————————————–© 2006 Klachten leger des heilsCreate a Free Website

“D€ BUDG€TCONSUL€NT”

Postbus 322, 8200 AH Lelystad

Vestigingen: Lelystad, Almere en Amsterdam

K.v.K. te Amsterdam nr.: 34216073

Aan: Gemeente Lelystad, B&W, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Lelystad, 19 februari 2005.

Betreft: post retour van het Leger des Heils.

Geachte burgemeester en wethouders,

Vorige week stuurde ik post ten behoeve van een ex-cliënt van Stichting 3D naar het Leger des Heils in Lelystad omdat het Leger des Heils, afdeling Trajectbegeleiding 25+ het Opbouwwerk 27+ van Stichting 3D heeft overgenomen en hiermee ook de hulp aan de ex-cliënt van Stichting 3D.

U betaalt het Leger des Heils voor haar werkzaamheden en het blijkt dat het Leger des Heils haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert omdat de post niet behandeld wordt.

De post komt namelijk retour met de mededeling dat de brievenbus van het Leger des Heils vol zit. (zie bijlage)

De brievenbus wordt door het Leger des Heils niet geleegd. Het kan natuurlijk zijn dat men de sleutel van de brievenbus kwijt is, maar er is altijd wel een medewerker bij het Leger des Heils die lange vingers heeft, waarmee hij of zij de post uit de bus kan vissen!

Ik vond het nodig u in te lichten omdat we allemaal alert moeten blijven of onze gemeenschapsgelden goed besteed worden. Immers u betaalt het Leger des Heils voor de hulp aan mensen in Lelystad en naar mijn mening helpt het Leger des Heils de mensen niet goed omdat zij de post van de hulpbehoevende mensen niet behandelt. De post kreeg ik namelijk retour.

Ik ga ervan uit u naar behoren te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

“D€ BUDG€TCONSUL€NT”

Alex Speijer

english
nederlands

Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland

Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat

Ook klachten over het leger des heils
Rinus – 27.02.2005 12:48

In zijn strijd tegen het beleid dat het leger des heils voert is er een website geopend. het gaat met name over klachten die noodopvang, jeugdzorg, en budgetbeheer betreft, iedereen die klachten heeft wordt verzocht deze daar te plaatsen, om zo het leger des heils te stoppen
http://www.freewebs.com/klachten_leger_des_heils/index.htm

Zwartboek over Leger des Heils online

Een ex-dakloze Almeerder is kwaad over het wanbeleid van het Leger des Heils en laat het er niet bij zitten. Hij heeft een website gemaakt waarop hij klachten over de christelijke hulpinstantie verzamelt. De man, die anoniem wil blijven om zijn gezin te beschermen, beklaagt zich vooral over het feit dat het Leger des Heils zijn inkomen beheerde maar er niet zoals beloofd de rekeningen van betaalde. Nu zijn geld verdwenen is, is de hulpinstantie onbereikbaar voor kritiek. Ook andere beloftes zijn niet ingewilligd.
Door soortgelijke klachten te bundelen hoopt de man te bereiken dat de gemeente Almere het Leger des Heils aan een onderzoek onderwerpt en aan banden legt. Ook hoopt hij op een schadevergoeding voor hem en medegedupeerden, en waarschuwt hij mensen om niet te veel vertrouwen te leggen in de mensen van het Leger des Heils.
In de eerste dagen nadat de site online ging kwam al één bericht binnen met soortgelijke ervaringen. De schrijfster hoopt dat er iets aan de wandaden gedaan wordt, “zodat het ‘Leger des Heils’ zijn naam eer kan aandoen.”
Een advocaat is er nog niet, maar de initiatiefnemer hoopt dat zich via de site iemand zal melden die hem gratis wil bijstaan. Het Leger des Heils stuurde hij een link, maar daarop ontving hij nog geen reactie.

http://www.freewebs.com/klachten_leger_des_heils/index.htm

- E-Mail: Klachten_leger_des_heils@hotmail.com Website: http://freewebs.com/klachten_leger_des_heils/

Van: robert robers (r-robers@live.nl)
Verzonden: vrijdag 16 september 2011 10:29:16
Aan: kingkong1621@live.nl

Hotmail Interactieve weergave

Hoi Ruud

Allemaal heftig zeg!
Ik zal voor de zekerheid de feiten an mijn verhaal nog even op een rijtje voor je zetten.
Ik ben tussen November en januarie opgepakt,toen is mijn uitkering stopgezet.
Dit aan de heer simon doorgespeeld en hij zou wel een bezwaarschrift maken.\
Hij heeftme hiermee zes maanden aan het lijntje egouden me allerlij toezegingen dat het wel goed zou komen
Toen ben ik in het ziekenhuisterechtgekomen.en die eikel wierp zich op als mijn persoonlijk verzorger.
Zelfs een zuster kan dit nog bevestigen (hij deed helaas bijzonder weinig)
Mochtje problemen krijgen ben ik berijd omdit verhaal te bevestigen en zelf Carolakan dit

Groete Robert

From: onderstesteen@hotmail.com
To: kingkong1621@live.nl
Subject: Bull-shit van Ruud Donker
Date: Tue, 13 Sep 2011 18:09:37 +0200

Geachte heer Donker,

U heeft 10 dagen de gelegenheid, dus tot 23 september a.s., om uw blog aan te passen wat namen betreft, er is inmiddels contact met de politie en de directie van de bibliotheek.

Zo niet dan komt het werkelijke verhaal over Ruud Donker op internet en het echte verhaal van Robert Robers. Jij gebruikt een stuk van hem dat totaal uit zijn verband gehaald is, hij heeft je niet een echt verhaal verteld.

Daarnaast wordt er dan door meerdere mensen over 10 dagen aangifte gedaan bij de politie en een kopie van het proces-verbaal gaat naar de directie van de bibliotheek.

Siemon Goossensen

——————————————————————————–
From: onderstesteen@hotmail.com
To: o.
Subject: FW: Betr.
Date: Tue, 13 Sep 2011 16:19:33 +0200

Olga,

In een gedeelte kun je je al inlezen, dat doe je als volgt:

1. google

2. (ruud donker – olga pavlova)

3. dan kom je in : donkere dagen

Als het niet lukt hoor ik het wel

Maar het is allemaal bull-shit, maar hij vertelt geen positieve verhalen.

Siemon

——————————————————————————–
From: onderstesteen@hotmail.com
To: o
Subject: Betr.:Woningen
Date: Tue, 13 Sep 2011 15:13:40 +0200

Hallo Olga,

Dan even wat anders, ik ben er achter gekomen dat Ruud Donker de laatste dagen weer aan het spuien is op internet tegen het LdH en ook de Soc. Dienst. Enkele maanden geleden zette hij Harlien en Hanneke in beeld, maar nu behoort Olga Pavlova ook tot zijn groepje dat hij via internet probeert te tackelen. Maar troost je, je bent in mijn gezelschap, want ook ik ben weer aan de beurt.

Morgen ga ik hem ermee confronteren. Zal morgen kopiëren waar ook jullie in voorkomen en zal het wel in een envelope t.a.v. jou in de brievenbus van de gemeente deponeren. Daarnaast is Ruud Donker tegen iedereen aan het aanschoppen voor Robert Robers.

Ik hou je op de hoogte.

Siemon

Maatschappelijk werk loopt vol door crisis

21.04.10 • 1 reactie

Door de economische crisis, bezuinigingen in de gezondheidszorg en gemeenten die nog te sterk op verantwoording gericht zijn in plaats van het bieden van hulp, is de hulpvraag het afgelopen jaar met de helft gestegen. Dat constateert De Kern, dat maatschappelijk werk levert in drie gemeenten in Overijssel.

Zestig procent

‘Wij hadden afgelopen jaar een groei aan hulpvragen van zestig procent’, zegt directeur Herbert van Petersen van De Kern. ‘Maar omdat zo’n tien procent het gevolg is van werk dat wij erbij zijn gaan doen, zoals ambulante zorg bij huiselijk geweld en het school-maatschappelijk werk, is de stijging netto ongeveer vijftig procent. Ik heb daar geen andere verklaring voor dan de economische crisis, de bezuinigingen op de zorg en meer in het algemeen de complexe regels en uitvoering, ook bij gemeenten.’

WMO

Volgens Van Petersen zou een deel van de hulpvragenenden die uiteindelijk bij het maatschappelijk werk terechtkomt eigenlijk daar helemaal niet terecht hoeven moeten komen. ‘Een deel van de psychosociale hulp is van de AWBZ overgegaan naar de WMO, en dus op het bord van de gemeenten komen te liggen. Dat leidt tot veel bureaucratie. Juist voor een groep mensen die daar moeilijk mee om kan gaan. Daar komt de economische crisis nog bij, en ook die zorgt niet alleen voor financiële maar ook voor relationele en sociale problemen.’

Constructief

Van Petersen is heel tevreden over de ‘constructieve samenwerking’ met de gemeenten waar hij voor werkt, zoals Kampen en Zwolle. ‘Maar toch zie ook ik dat gemeenten als het om maatschappelijke dienstverlening gaat al snel erg gericht zijn op verantwoording in plaats van op het direct bieden van hulp. Bijvoorbeeld bij de Bijzondere Bijstand, zie je dat gemeenten toch verschillend kijken naar wie behoort tot de kwetsbare groep. En in plaats dat er direct hulp wordt geboden, gaat er eerst een paar weken overheen voordat alle formulieren zijn ingevuld en gecontroleerd. Dat zou eigenlijk anders moeten, want nu komen door dit soort dingen mensen onnodig in de problemen.’

Reacties

R.Donker • ervaringsdeskundige daklozen • 23.07.10 12:58

In het kader dat maatschappelijk werk door de economische crisis en jarenlang wanbeleid bij de rijksoverheid en gemeentes nu zwaar onder druk is komen te staan door de vele aanvragen van burgers in nood komt nu het negatieve neveneffect de kop op steken dat iedereen zonder kennis van zaken en opleidingen of diploma zich gaan uitgeven voor juridisch maatschappelijk adviseur om zo een graantje mee te pikken van andermans ellende.

Ik verblijf in een nachtopvang van het leger des heils in Zwolle en daar verblijft ook een persoon met de initialen S.G. en die in 2007 het leger des heils Zwolle aanklaagde wegens fraudepraktijken maar deze zaak verloor door zijn solistisch en egocentrisch optreden omdat dit persoon geestelijk niet in orde is.
Hij is door diverse personen van tevoren gewaarschuwd om niet alleen te gaan opereren en afspraken na te komen maar door zijn loslippigheid en eigenbelang liep de fraudezaak dood en bleven deze praktijken gewoon doorgaan bij de opvanginstellingen.
Daarna is dit persoon S.G. zich gaan opwerpen als maatschappelijk en juridisch adviseur zonder opleidingen of diploma”s en dat is mogelijk doordat het geen beschermde titel is.

Doordat hij zich opdringt aan burgers in nood en het vermogen niet heeft om de zaken juist in te schatten is hij zijn baan en woning kwijt geraakt en door een client in elkaar geslagen en van zijn privespullen berooft.
Hij is terecht gekomen in de nachtopvang van het leger des heils Zwolle en denkt binnen en buiten de opvang zijn zogenaamde hulpverleningswerk voor te zetten middels opdringerig gedrag en bemoeit zich binnen de opvang met andermans zaken die hem niet aan gaan en gedraagt zich zeer onbeschoft,maar zijn eigen problemen lost hij niet op.

Daarnaast staat hij de onbekwame begeleiders binnen de nacht en dagopvang te manipuleren en clienten tegen elkaar uit te spelen en allerlei roddels te verspreiden over clienten die er voor willen zorgen dat hij uit de opvang word verwijderd omdat hij met opzet de rust en veiligheid binnen het pand verstoort.
Maar het personeel van de opvang staat dit nog tegen te werken en verlenen zelfs privileges aan een persoon die zich onbevoegd voor hulpverlener uitgeeft en daarmee inkomsten derft en ook niet ingeschreven staat in de KvK en dus strafbaar bezig is en zelfs dakloos is in een uitzichtloze positie en die binnen de opvang wel even zal vertellen hoe de hulpverlening eruit behoort te zien.

Dit persoon word nu met deze afbeelding geconfronteerd met zijn eigen uitspraken over zijn gedrag richting andere burgers.

Dit persoon haalt met zijn gestoorde gedrag de motivatie en eigen initiatief weg bij andere dakloze clienten om hun problemen op te lossen en verergert daarmee hun hospitalisatiesyndroom en geeft uitgeprocedeerden valse hoop op een verblijfsvergunning met zijn verhalen over contacten met IND etc.,hij werkt zelfs samen met vluchtelingenwerk Over-IJssel maar de uitgeprocedeerden verblijven oftewel buiten of in de nachtopvang bij gestoorde personen.
Hoe gekker kan het nog worden in onze ontspoorde samenleving niet in de laaatste plaats te danken aan die figuren die zich onbeschoft met andermans zaken gaan bemoeien maar die zelf hun eigen broek niet kunnen ophouden.
Deze zogenaamde hulpverlener weet zich overal in te likken middels zijn gefrusteerde babbels zelfs bij politie en justitie en IND en dan vraag je af hoe het mogelijk is dat er idioten bij zulke instanties werken die niet na gaan of zo”n persoon bekwaam is en ervaring heeft met de zaken zoals jeugdzorg,reclassering en asielzoekersproblemen.

Niet dus, want na observatie binnen de opvang kom ik tot de ontdekking dat hij mensen alleen maar meer problemen bezorgt en bovendien daklozen geestelijk in de war brengt en zorgt voor agressie en wangedrag binnen opvanginstellingen.En ik heb diverse opvanginstellingen mee gemaakt en ook de zogenaamde adviseurs onder de daklozen maar die brachten alleen maar meer problemen met bijbehorende kosten voor geestelijke zorg als daklozen door dit soort personen in de war raken.
En onderhand mooi weer spelen met de gegevens die anderen naar boven halen een zich groter voor doen dan dat zij zijn.Grootheidswaanzin kenmerkend voor deze maatschappij.

Maar naar mij word niet geluisterd door de zogenaamde leidinggevenden van de opvang,dus bekijken zij het maar en moeten dus niet gaan zeuren over het geweld wat tegen hun word uitgeoefend want zij maken het er zelf naar met hun passieve houding en eigen hachje belangrijker vinden.

Ps.Dit persoon S.G. deed aangifte tegen mij  R.Donker bij het hoofdbureau van politie Zwolle aan de Koggelaan wegens laster en smaad op 19 juli 2010 om 12.13 uur maar waar ik burgers wil waarschuwen voor de malafide praktijken van deze zogenaamde hulpverlener en waar mij dit was geadviseerd door een bekwaam opgeleide juridisch adviseur die de raad gaf om geen conflict aan te gaan met dit persoon maar die iedere keer probeert met behulp van derden toch een conflict uit te lokken waar ik niet op intrap en hem volkomen negeer,maar hij blijft maar doorgaan.
Hij wou zelf mij de toegang tot de bibliotheek aan de Diezerstraat ontzeggen middels roddels verspreid onder het daar werkend personeel.

Het OM heeft na nader onderzoek besloten om tegen mij geen vervolging in te stellen maar hadden zij dit toch doorgezet dan hadden zij hun eigen vingers gebrand  door geloof te hechten aan de uitlatingen van een zeer onbetrouwbaar persoon die erop los fantaseert en wat algemeen bekend is en speelt mooie sier met de gegevens die anderen verzamelen maar weet daar geen soep van te maken want daar heb je hersens voor nodig en geen grootheidswaanzin. 

Aankllikken met linkermuisknop voor vergroting.

Siemon Goossensen said:

Juridisch- en Maatschappelijk Adviseur en Docent Maatschappijleer in het HBO-Onderwijs
Er zijn te veel individuele mensen, organisaties en stichtingen die het ronde wiel telkens weer proberen uit te vinden.

De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet.
>Maar onderhand nog steeds het mooie meneertje spelen met andermans gegevens en daar roddelpraat over verspreiden.

Laten we eerst maar eens beginnen de uitspraak van (gelukkig) oud premier Balkenende van ruim één jaar geleden, hij was trots op de VOC-mentaliteit van de Nederlandse overheid.
U en ik weten dat VOC (Verenigde Oostindische Compagnie staat voor: ROVEN en MOORDEN in voormalig Nederlands Indië, een activiteit waar nu vooral de bewoners op Oost Timor, de Molukken en West Papua nu nog dagelijks mee geconfronteerd worden.

De genocide die op Nederlands Indië werd ingezet door Nederland in 1600, werd door Indonesië overgenomen en toe te passen op Java, Oost Timor, Ambon en West Papua.
Vanaf 1962 zijn er zo tussen de 400.000 en 500.000 (oud)Nederlanders en mensen die aanspraak zouden kunnen maken op de toenmalige Nederlandse nationaliteit van hun ouders en grootouders verkracht, vermoord en weggewerkt, van ongeboren kinderen tot volwasenen.
Nederland heeft uitbetaling van pensioenen belooft, maar de Christelijke Nederlandse regering heeft hedentendage de uitspraak : nakomen van beloften en heb uw naaste lief, nog niet uitgevonden.

Op dit moment worden er activiteiten opgestart op West Papua om te beginnen met een aanpak voor de pensioenen die ooit zwart op wit beloofd zijn. Ook ligt het in de bedoeling om binnen nu en twee maanden goed gestructureerd de Nederlandse burgers aantoonbaar te maken dat hun fijn christelijke overheid (17 christelijke kabinetten van de laatste 20 kabinetten), het geweten heeft dichtgeschroeid en er weet van heeft dat er vandaag ook nog mensen worden vermoord door de Indonesische politie en geheime dienst. Mocht u meer geïntersseerd zijn dan kunt u contact op nemen naar het mailadres: nderstesteen@hotmail.com Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ‘> onderstesteen@hotmail.com Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Re: Crimes Against Humanity: When Will Indonesia’s Military Be Held Accountable for Deliberate & Systematic Abuses in West Papua?

Gepost door: derksen zwolle ()

Datum: 27 november 2010 22:52

Onbegrijpelijk!!!

Dat deze man nog steeds liegt, oplicht en zich voor doet.. wie hij niet!

Laat u zich niet misleiden door deze man!!!!

Siemon Goossensen
juridisch- en maatschappelijk adviseur

Een door de wet onbeschermde titel die iedereen zonder opleidingen en ervaring zich kan aanmeten en zich als zodanig uitgeven.
docent Maatschappijleer HBO-onderwijs
e-mail: sigo2207@hotmail.com
onderstesteen@hotmail.com
GSM: 06-25348279

ARTIKEL
Leger des Heils beschuldigd van oplichting                                                                                                DI 23 jan 2007
12.15

Een groep van 37 oud-cliënten van het Leger des Heils gaat aangifte doen van oplichting. Dat schrijft het nieuwe gratis dagblad De Pers dinsdag. Het Leger zou te hoge woonlasten in rekening brengen en niet geleverde zorg declareren bij het Zorgkantoor. Volgens het Leger zijn de beschuldigingen ‘laster’.

In het artikel beschuldigen (anonieme) oud-medewerkers van het Leger en diverse oud-cliënten de organisatie ervan geld te verdienen over de ruggen van thuislozen, die ‘uitgekleed worden’. Zo zou het Leger woninghuren eigenhandig fors verhogen en buitensporige vergoedingen vragen voor ouderhoud aan panden en afschrijvingen van inventaris.

Psychische zorg

Ook vraagt het Leger voor veel cliënten psychische zorg aan, zeggen de klagers. Op deze manier zou de organisatie ‘tientallen of zelfs honderden uren’ zorg vergoed kunnen krijgen, terwijl die zorg nooit geleverd is. Een huisarts in Zwolle zou daarvoor de indicaties verlenen.

Volgens Jetty Alberts, voorzitter van de Vereniging van Thuislozen, ‘doet dit verhaal recht’ aan klachten die ze regelmatig krijgt van cliënten van het Leger des Heils. Daarnaast bescrhijft het artikel hoe de SP-fractievoorzitter in Zwolle, Margriet Twisterling, het onderwerp tevergeefs probeerde aan te kaarten in de gemeenteraad.

Laster

In een verklaring op de website wijst het Leger de beschuldigingen ‘met grote stelligheid van de hand’.

”Er zijn door het Leger des Heils aan cliënten in Zwolle geen onterechte woonlasten in rekening gebracht en er is geen enkel uur zorg onterecht gedeclareerd”, stelt directeur Ine Voorham. ”De beschuldigingen zijn pure onzin en beschouwen wij als laster.”

Volgens Voorham heeft het Zwolse college van b en w in een brief van december 2006 bevestigd dat de berekening van woonkosten ”fatsoenlijk wordt uitgevoerd”. Ook blijkt uit goedkeurende verklaringen van externe accountants en de periodieke controle van het Zorgkantoor dat er geen zorg ten onrechte is gedeclareerd, schrijft de directeur.

”Het Leger des Heils heeft niets te verbergen”, zegt Voorham. ”De essentie van ons werk is dat wij ons naar eer en geweten inzetten voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het is daarom heel pijnlijk deze onterechte beschuldigingen te moeten vernemen. Dat raakt namelijk de basis van onze organisatie. Wij nodigen dan ook de Nederlandse Zorgautoriteit uit om, als zij daartoe aanleiding zien, alles bij ons te komen controleren.”

Bron: IKON

ARTIKEL DOORSTUREN

Stelling van de week

In kerken moet het niet om macht gaan

Mee eens

Mee oneens

Geen mening

reacties niet tonen

Reacties

20 nov 2010, 11.14 uur

Door: mannes bel (87.208.83.xxx)

Wij verblijven ook in crisisopvang met ons gezin en betalen al meer dan 1 jaar 810 euro per maand. Als de directeur vindt dat dat fatsoenlijk is dan klopt er iets niet aan deze persoon ons inkomen bedraagt +\- 1000 heel erg fatsoenlijk dat dan het leger des heisl je opvangt voor een riante bijdrage. als je dit punt aankaart wijzen ze de vinger naar de overheid en dat je uit vrije keuze verblijft maar zo ligt dat niet iemand zonder onderdak en opvang wil is niet uit vrije keuze lijkt mij

Ik heb een klacht over deze reactie
——————————————————————————–
03 jul 2010, 18.27 uur

Door: M.Reyhani (194.171.56.xxx)

volgens mee die kunnen waar zijn omdat ik wonde ook in een lid van organisaties van de leger des heils.ik moet die ook zegen dat mensen die daar werken (meestal) ze kunnen heel makelijk ontdeken.en laten zien dat hier niks fout gebeuren bij ons dus iemand moest hen goed aan pakken.ik woon daar bijna een jaar en eer gisteren geschort als ieman hun redenen zien die voor heel goede argumenten maar mensen die allen een kant van de zaak zien en daarom ze gelijk krijgen. ik ben iemand die door politieke activiteit in nederland gevlucht.en door mijn geestelijke ziekte krijg ik zoveel probelmen.ik vraag zoveel om hulp aan hun en eindelijk plogde zelfmord met benzinen.een vriend mee gehulpen en kon hij mee redde van die situatie(verbranden)en daarna ze zeggen we gaan je helpen en youw problemen oplossen. maar nu zit ik nu nog huploos. ja, sorry dat is niet helemaal horde bij uw vraag over de neiuws maar ik wil zeggen dat bij leger des heils kan erger dan deze gebeuren. ik betaal aan hem maar niet goed geholp werd en ook zoveel mensen daar. ik moet ook bijvoegen dan er was ook goede mensen zoals mv.ans dat weet ik niet hoe erger gaat gebeuren als die mv. niet daar werkt. alvas bedankt voor uw belangstelling voor ons maatschappij. M. reyhani

Ik heb een klacht over deze reactie
——————————————————————————–

06 feb 2009, 16.37 uur

Door: P.A.S. Sant (193.172.19.xxx)

Uit eigen ervaring kan ik mededelen dat het allemaal klopt. Het LDH vraagt meer dan 500 euro per maand!!!!!! voor inwoning. Dat is al belachelijk voor woorden. Ten tweede wordt er veel gesjoemeld met AWBZ gelden. De kranten hebben er laatst nog vol mee gestaan. Zorg voor de bewoners blijft achterwege. Situaties die alleen maar verslechteren, terwijl het leger steeds maar rijker wordt. Hoeveel miljoenen heeft een instelling nodig om hulp te kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben!!! Dus graag niet praten over iets waar je de ballen verstand van hebt. Slaap er maar eens enkele nachten. Vieze douches en wc’s. Meerdere mensen op 1 kamer. Eten waar je letterlijk ziek van wordt. Etenswaren die vaker worden weggegooid dan aan de bewoners worden uitgedeeld. DAT ZIJN MAAR ENKELE FEITEN. Dan nog niet te bedenken dat ik door het leger bijna mn baan ben kwijtgeraakt??? Is dat hulp?? Of zijn er nog meer argumenten nodig?

Ik heb een klacht over deze reactie
——————————————————————————                                             08 feb 2007, 00.01 uur

Door: Martijn Peeters

Ronduit jammer, dat de media zo ontzettend uit is naar nieuwsvergaring en daarmee over lijken gaat; ronduit jammer dat mijn partij, de SP (afdeling Zwolle) meedoet aan een heksenjacht zonder concrete onderbouwing; ronduit jammer dat de leden van de fractie er alles voor over hebben om de pers te halen; ronduit jammer dat er zo weinig belangstelling isvoor de vele hulp die in uitzichtloze situaties geboden wordt; ronduit jammer en met schaamte maak ik toch deel uit van deze maatschappij. (Of zijn we misschien toch nog onschuldig tot het tegendeel bewezen is?). Ik wens medewerkers, clienten en directie alle goeds en veel sterkte toe.

8. turkije toelaten
Solidara is positief over de toelating van Turkije als lid van de Europese Unie.Zal Greet Wilders wel leuk vinden maar die heeft ook geen belangstelling voor de dak en thuislozenproblematiek net als Solidara of SP.

9.

Hij kletst ook uit zijn nek en geeft niets om dakloze burgers.
midden- en kleinbedrijven worden extra gesteund
Kleine zelfstandige ondernemers krijgen steun voor hun pensioenvoorzieningen.
Starters worden de eerste 3 jaar vrijgesteld van het betalen van belasting.
10. betaalbare volkshuisvesting
De overheid stimuleert alleen betaalbare huur- en koopwoningen.
kieslijst 2009 10x solidara
1. Düzgün Yildirim, Zwolle
2. Niermala Jankie, Hoofddorp
3. ds Sarwar Eric, Rotterdam
4. Bob Hoogendoorn, Rotterdam
5. Aynur Cakir, Delfgauw
6. Els Graczyk, Deventer
7. Kenneth Naipal, Swifterbant
8. Siemon Goossensen, Zwolle
9. Margriet Twisterling, Zwolle
10. Jan Boelens, Zwolle
11. Daniel Prens, Amsterdam
12. Mustafa Yildirim, Zwolle
13. Noura Schuerman, Rotterdam
14. Maria van het Hoff, Wervershoof
15. Ramon Barends, Nijmegen
16. Joop Klomp, Zwolle
17. Sevim Gerkakan, Rotterdam
18. Denis Wood, Assen
19. Hüseyin Akyol, Deventer
20. Edgar Wortmann, Rotterdam
21. Cemile Kelekci, Den Haag
22. Mirjam Slippens, Zwolle
23. Halil Güler, Sneek
24. Richard Sleegers, Tiel
25. Ture Eijshout, Nijmegen
26. Faisal Navmaly, Zwolle
27. Erna Lieftink, Vries
28. Rob Bosma, Olst
29. Elif Dagdas, Den Haag
30. Dick Twisterling, Ommen
http://www.solidara.nl
SMS ‘SOLIDARA AAN’ naar 5757 en steun ons met 3 euro p/mnd ! (038) 4210309 / reactie@solidara.nl > Meer weten? Surf voor ons complete programma naar http://www.solidara.nl/verkiezingen
Zo de wind waait,zo waait mijn hoedje.

—————————————————————————23 jan 2007, 23.34 uur

Door: Siemon Goossensen

De schrijver van het artikel in de eerste editie van “de Pers” heeft het klaarmaken van zijn verhaal heel inreger en deskundig uitgevoerd. Het artikel is gebaseerd op keiharde feiten die geen twijfel mogelijk laten dat deze misactiviteiten gebeurden en nog steeds gebeuren. Toch wil ik vermelden dat het niets te maken heeft met de kerkgenootschap van het Leger des Heils , maar met het CWZW waar mevrouw luitenant-kolonel dr.mevr. Voorham de directeur heeft. Zij heeft vanaf 29 mei 2006 de mogelijkheid gehad te reageren op mijn rapport van ca.120 bladzijden. Haar enigste reactie was tot tweemaal toe : Ik heb uw rapport met belangstelling gelezen maar ik kan er niet uit opmaken dat u zich gewend heeft tot onze klachtencommissie. Ruim 15 maanden is het CWZW in de gelegenheid geweest om over te gaan tot een situatie van hoor en wederhoor. Zelfs de voorzitster van het LvT heeft aangegevn dat zij al jaren klachten krijgt die in de orde van het artikel zijn weergegeven. Bedreigingen vanuit de directie van datzelfde CWZW aan mijn persoon via de redactie van “Een Vandaag” klonken als volgt : De heer Goossensen zou wel eens ernstig beschadigd kunnen worden in het vervolg van deze procedure. Uitspraken ui de mond van de heer Timmer uit de directie van het Leger des Heils in Almere. De reacties uit deze eerste editie van “de Pers” en naar aanleiding van de uitzending van “Een Vandaag” van 27 oktober 2006 hebben mij de overtuiging gegeven door te gaan om voor de vele (oud)cliënten van het CWZW , maar ook voor het grote publiek en niet op de laatste plaats voor de Landelijke en Gemeentelijke overheid door te gaan tot de beerput schoon is.
Wanneer maakt meneer S. Goossensen eerst eens zijn eigen beerput schoon die vol zit met eigenbelangen,hij verschilt totaal niet met politici als het er om gaat argeloze burgers voor zijn karretje te spannen ondanks zijn mooie verhalen bij instanties.
Ik heb een klacht over deze reactiee
——————————————————————————–

23 jan 2007, 18.52 uur

Door: RR

Lees ook:”Kruistocht tegen spookhulp”Opzet,met bewijslas!!! Handtekeningen van externe accountants zeggen niets. Geen opdracht geen brood op de plank. In ons geval, zei de ZORGautoriteit Ex-Minister de Grave:”U hebt alles bewezen” Toch moet ik alleen de procedure`s aangaan….!!!

Ik heb een klacht over deze reactie

23 jan 2007, 18.03 uur

Door: Kristen

Van tijd tot tijd duiken er berichten op die het Leger in een kwaad daglicht willen stellen en die door de media met graagte worden geplaatst. Toch blijkt het iedere keer weer mee te vallen, Waarom dan toch die hetze? Ik begrijp het niet en het Leger verdient het niet.

Ik heb een klacht over deze reactie
23 jan 2007, 18.00 uur

Door: ORY

Een nieuw gratis blad, dus je moet iets doen om bij je eerste oplage genoemd te worden. De uitnodiging van Mw. Voorham lijkt me duidelijk en tot anders bewezen is het Leger onschuldig. Als het doel van de pers is de hulp die het Leger aan velen bied om zeep te helpen moeten ze vooral doorgaan. Mijn steun hebben ze daarbij niet, dit is eerder een aanzet to polarisatie – heel jammer ! Ik wens het Leger veel sterkte

Ik heb een klacht over deze reactie
Kind in de knel

Wij en gelijkgestemde vaders, vechten samen met verstand en energie tegen armoede en gebrek aan krediet. Financieel trainen helpt ons plan waar te maken: voed een kind op in geluk en welvaart…

Water brengen in haïti loont
Duurzaam Opvoeden Regelgeven EvRM Jongerenrecht Handhaven Cijfers Jeugdzorg

Actueel Manifest Vaderen Repressie Politiek Geld Links Conseo.nl Muziek vrijdag 14 augustus 2009

Leger des heils haalt bakzeil bij uithuisplaatsing

Kinderrechter Branda de Jong heeft gisteren een verzoek tot uithuisplaatsing van drie minderjarige kinderen uit Witmarsum aangehouden. Het was de tweede keer dat het leger des heils en de reclassering een poging deed. Al eerder in februari beet de organisatie in het stof in een opmerkelijke zaak.

Harmen (8), Jan (5) en Deborah (4) mogen voorlopig bij moeder Veronica en vader Sander Bisschop in Witmarsum blijven wonen, zo besloot kinderrechter Branda de Jong gisteren tijdens een rechtszaak in Leeuwarden. Opnieuw een tegenvaller voor de jeugdpoot van het leger des heils, de kinderen blijven onder toezicht staan en dat levert een eisenpakket op, waarmee een ‘normaal’ gezin al moeite heeft. Rijst de vraag: is dit hulpverlening of machtsstrijd?

De rechter wil dat de kinderen nu eerst psychologisch onderzocht worden, omdat er een wachtlijst is van enige maanden. Daarom verwacht leger des heils begeleider Lubbert van Dusschoten dat het wel even gaat duren voordat daar de uitslag van bekend is, tot die tijd blijven de kinderen bij de ouders wonen en blijft de dreiging van een uithuisplaatsing in de lucht hangen.

Uithuisplaatsing is een hele zware maatregel en het leek juist een stuk beter te gaan met het gezin. Advocaat Fer Grijmans uit Bolsward zag dan ook geen enkele aanleiding tot een nieuw verzoek. “Bij mijn weten is de situatie niet verslechterd, eerder verbeterd, je vraagt je af wat ze bezielt om dit gezin zo onder druk te zetten”.

“Wat mij betreft is zelfs de ondertoezichtstelling niet nodig, dat legt een te grote druk op deze mensen. Ze houden het idee dat de voogd zo weer een uithuisplaatsing kan aanvragen en dat ze hun kinderen alsnog kwijtraken. Bovendien is er genoeg hulp rond de familie en hebben ze daar altijd vrijwillig aan meegewerkt.” De eerste ondertoezichtstelling dateert van 2008, dat was een onbedoeld gevolg van een verzoek om hulp van moeder Veronica…

Ook burgemeester Theunis Piersma trok zich het lot van het gezin aan, twee keer schreef hij een brief aan de kinderrechters in kwestie. “Het is niet zo gebruikelijk voor een burgemeester, maar deed het tóch, het is echt een bijzondere zaak. Bij deze brieven komt het aan op helderheid, niet om de stoel van deskundigen. Maar ik ben wel burgervader van dit gezin.” In zijn eerste brief vroeg Piersma om een time-out, omdat het net een stuk beter ging. In zijn tweede brief stelt hij zich wat scherper op: “is het gezin soms slachtoffer van een machtsstrijd?”

Het bevriende echtpaar Broer de Ringh en Charlotte Andries uit Gaast bekommert zich al een tijd om het gezin Bisschop, zij zorgden ervoor dat er een advocaat werd ingeschakeld. Andries zocht tegenstrijdigheden in de verslagen van het leger des heils, ook het paar verbaast zich over de hardnekkigheid van de organisatie. De Ringh: “Wij snappen niet waarom nu weer een uithuisplaatsing wordt geëist, het gaat immers goed met het gezin, ze doen erg hun best. Wij zijn geschrokken dat zoveel onjuistheden in de rapporten staan, je vraagt je af wat daar achter zit.”

De Ringh: “Er is helemaal geen controle op wat er wordt geschreven, er zou iemand over de schouder van jeugdzorg mee moeten kijken. Het gaat vaak om ouders met een geestelijke beperking en die lezen of begrijpen dat allemaal niet. Die weten ook niet dat ze een advocaat mee mogen nemen, dat wordt ze niet duidelijk verteld. Het is hoog tijd dat de politiek ingrijpt en dat dit wordt veranderd.”

Van Dusschoten wilde gisteren geen commentaar geven op de gang van zaken vanwege de privacy. Van het leger des heils is weinig te verwachten. Een andere dienst, de reclassering, zou de ouders beter begeleiding kunnen bieden bij het maken van keuzes voor het opvoeden van de kinderen, zoals door kind in de knel bepleit.

Vertaling uit het fries van: Bert Kerkhof

Reactie

Van: anoniem

Datum: 24 dec 2009, 18:06

Hallo,

Er zou meer geluisterd moeten worden naar de mening van de naaste buren, zij zijn objectief. En zijn niet bij een of andere organisatie aangesloten. Dat getouwtrek onder elkaar komt de kinderen niet ten goede.

vr.gr. anoniem

Reactie

Van: Siemon Goossensen

Datum: 31 dec 2009, 13:52

Nu wordt de jeugdhulp van het leger des heils genoemd als onruststoker, ik wil niet direkt ingaan op de problematiek van dat gezin uit Ootmarsum, al wil ik wel duidelijk aangeven dat ik hen heel goed kan begrijpen, omdat ikzelf als adviseur dagelijks met dergelijke kwalijke situaties vanuit de raad voor de kinderbescherming en de diverse bureau’s voor jeugdzorg wordt geconfronteerd.

De gehele jeugdzorg is de laatste 20 / 25 jaar al een autonome organisatie die steeds verder wegglijdt naar een dictatoriale organisatie, zelf zie ik dat vele gezinnen autoritair dingen opgelegd worden.

Ik zou een lijvig dagblad kunnen vullen met met problematiek gelijk aan het gezin uit Ootmarsum. De nationale ombudsman krijgt over 2008 circa 14.000 gerechtvaardige schriftelijke klachten binnen over de jeugdzorg en daarbovenop nog 23.000 gerechtvaardige telefonische klachten.

Nederlandse overheid heeft u nog meer bewijs nodig om te constateren dat jullie manier van werken een afschrikwekkende manier van besturen is.
Misschien kunnen een aantal mensen uit alle provincies of regio’s hierin het voortouw nemen om gezamelijk tegengas te geven, mij kunnen jullie er voor krijgen.

Siemon Goossensen
Advi-zeur stichting “De Onderste Steen Boven”
GSM 06-25348279
Labels: Jeugdzorg

 
Siemon Goossensen, versbakken SP steunfractielid, nu al in actie op straat in 2007 en er weer gauw uitgedonderd bij de SP Zwolle en toen overgestapt naar Solidara tot hij hun daar ook de strot uithing,raakte zijn baan bij Connexion kwijt plus zijn woning en kwam de nachtopvang leger des heils binnen en begon gelijk al om shag te schooien met de smoes dat hij zijn bankpas nog niet had ontvangen en daarom zonder geld zat maar is zo onbeschoft om zich met andermans zaken te bemoeien en mensen vals te beschuldigen en tegen elkaar op te zetten en daar heeft de directie van het leger des heils Zwolle en politie IJsselland bureau Koggelaan het bewijs  van middels Emails die richting directie leger des heils is gestuurd door Goossensen het Europees parlementslid in dop.Maar laat dit figuur maar goed op zijn tellen passen want straks is hij aan de beurt want hij denkt zich alles te veroorloven met zijn hoogmoed maar onderhand is uitgerangeerd maar dit niet in de gaten heeft.

PvdA statenlid Overijssel Attiya Gamri

Find
Home
Over mij
Foto s
Mijn PvdA
Mijn visie
Contact

Archive for oktober, 2007

                                    Debat: samenleven met verschillende culturen in Overijssel,bla,bla en nog een bla en de eeuwigdurende bemoeizucht maar waar gaat het over?Oh ja, om op te vallen met hun Calimero-complexen.

Attiya oktober 28th, 2007

Samenleven met verschillende culturen in Overijssel, dat was het onderwerp dat SIPANS vorige week zaterdag organiseerde.

 Dit is een weergave van het laatste avondmaal van Jezus Christus met zijn  twaalf discipelen waaronder Judas die als volgeling Jezus uiteindelijk aan het kruis bracht volgens de Bijbel die vele malen herschreven is maar waar niemand tot nu toe kan getuigen dat Jezus inderdaad aan het kruis is gestorven en zo kunnen dominees en theologen iedereen voor de gek blijven houden maar mensen met rationeel denken zoeken hun eigen waarheden gebaseerd op waarnemingen en analyses.
Dus eerst zien en dan pas geloven is het motto.
 Deze bijeenkomst en integratiedebat van SIPANS vergelijkbaar met een soort laatste avondmaal word bijeengezeten door zogenaamde volgelingen van Jezus Christus,maar die blijk van geven volgelingen te zijn van Judas en Lucifer en die in deze economische tijden de Anti-Christ vertegenwoordigen en overal hun neus in steken en zich met het inkomen en priveleven en gedachtegoed van hardwerkende mensen bemoeien alleen maar om te kerstenen en te evangeliseren (gelijk te halen)middels  achterbakse indoctrinaties en manipulaties die tunnelvisies en hokjesgeest versterken met als uitkomst een zeer verdeelde samenleving.
Hier is van toepassing dat iedereen in zijn of haar eigen culturele waarde word gelaten zover die aanwezig is met als achtergrond een goede beschaafde opvoeding.
 

Gastsprekers waren commissaris van de koningin van Zuid-Holland dhr Jan Franssen, voorzitter van Solidara en Eerste Kamerlid dhr. Duzgun Yildirim, CDA Tweede kamerlid dhr. Eddy van Hijum, voorzitter van de integratieraad dhr. Jirto Ubro, COSBO-voorzitter Gerrit van der Brug, Siemon Goossensen van de SP-hulpdienst regio Zwolle en tolk Mustafa Yildirim. Ook ik was uitgenodigd als gastspreker.

Gevoel van eigenwaarde bij narcisten in de politiek/hulpverlening

Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit. Vreemd genoeg is echter het tegendeel het geval. Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig gevoel van zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen. Dit wordt in het Engels wel de narcissistic paradox genoemd. Om zich te beschermen tegen kritiek heeft een narcist niet veel aandacht voor de mening of de gevoelens van anderen en zo vaak een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Een narcistische persoonlijkheid kan zodoende een bezwaar vormen bij de uitoefening van bepaalde functies waarbij anderen dienen te worden beoordeeld.

Er zijn personen die zeer negatieve reacties hieronder kunnen plaatsen tot roddelpraat toe die persoonsgericht zijn maar dit zijn figuren die totaal niets bijdragen aan de samenleving of oplossing van problemen en alleen uit zijn op eigen gewin ten koste van anderen.
Aan deze narcisten en egocentristen heb ik geen enkele boodschap en reageer er niet op want die richten zichzelf wel ten gronde want je maakt over 10 jaar wat mee in de opvang voor daklozen zonder zorg en hulpverlening en dan leer je overeind te blijven tussen tuig.

Daarom zijn deze blogs opgesteld om ogen te openen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s