RE: ribw begeleid wonen echt zo begeleid?En komen hier ook geen fraudepraktijken om de hoek kijken middels onrechtmatig verkregen indicatiestellingen bij clienten voor AWBZ/PGB claims bij het zorgkantoor voor niet geleverde begeleiding

 


From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.ez@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; fractiezwolle@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; informatielijn@nza.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl
Subject: ribw begeleid wonen echt zo begeleid?En komen hier ook geen fraudepraktijken om de hoek kijken middels onrechtmatig verkregen indicatiestellingen bij clienten voor AWBZ/PGB claims bij het zorgkantoor voor niet geleverde begeleiding
Date: Mon, 19 Dec 2011 15:49:31 +0100

Gericht aan kamerleden en de media etc.,

Ik zend u dit ter kennisgeving en maak u nogmaals opmerkzaam op rapportage de Boer en Croon “”Gebruik van AWBZ middelen en de bijlages met vermelding dat iedereen een AWBZ instelling kan opzetten zonder opleidingen en diploma”s.

gebruik_awbz_rapport_0804

gebruik_awbz_bijlagen_0804

2006_11_rapport_goossensen

Begeleid_Wonen

Folderbegeleidwonen

‘Een ervaring rijker’

kst53632_2_rol_van_het_zorgkantoor_AR[1]

pdf_RIBW_denkt_met_je_mee

 

Brief staatssecretaris over het gebruik van de AWBZ-middelen – Modernisering AWBZ

[ V ][ ^^ ]

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

26 631

Modernisering AWBZ

Nr. 106

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Den Haag, 17 september 2004

Bij brief van 10 maart 2004(Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 26 631, nr. 73) heb ik u aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te zullen laten instellen naar de achtergronden van het zonder indicatie-besluit leveren van thuiszorg in de AWBZ. Tevens heb ik aangekondigd een onderzoek te zullen laten houden naar het gebruik van AWBZ-middelen. Dit omdat mij signalen bereikten dat er mogelijk sprake was van onjuist gebruik van AWBZ-gelden. Mijnerzijds is de opdracht voor deze onderzoeken verleend aan Boer & Croon, deels in samenwerking met Deloitte.

Het rapport is op 10 augustus 2004aan mij aangeboden. Een exemplaar daarvan treft u hierbij aan1.

Het onderzoek heeft zich gericht op drie hoofdvragen:

1.  Komt oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen, binnen of over de randen van de AWBZ, op grote schaal voor?
   
2.  Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het feit dat een aantal ontvangers van thuiszorg hiervoor geen indicatie heeft?
   
3.  Wat is de rol van ketenpartijen, inclusief VWS, CVZ, CTG en CTZ?

Het rapport bevat de volgende hoofdconclusies:

•  In het onderzoek op hoofdlijnen is geen oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen op grote schaal geconstateerd. De onderzochte gedragingen vallen binnen de grenzen die wet- en regelgeving stellen of binnen de kaders van afspraken met ketenpartijen. Wel zijn de grenzen waarin ketenpartijen moeten opereren vaak ruim of voor meerdere uitleg vatbaar.
   
•  De indicatiestelling voor de Thuiszorg heeft niet optimaal gefunctioneerd.
   
•  De wettelijke begrenzing van de AWBZ alsmede de perceptie bij partijen in het veld van zorg en welzijn brengen mee dat de AWBZ is gepositioneerd als een vangnet voor zorg en in zekere zin ook welzijn, zowel ten opzichte van aanpalende terreinen als binnen het systeem.
   
•  Een aantal kostenopdrijvende factoren komt voort uit de dynamiek en het systeem van de AWBZ. De onderzochte factoren zijn: – het gedrag van aanbieders gericht op optimale benutting van de

regelgeving ter vergroting van de financiële armslag;

– het door het streven naar continuïteit ingegeven gedrag van sommige ketenpartijen, waaronder zorgkantoren, om zorginstellingen soms te ondersteunen en te faciliteren;

– de moeilijkheid om eventuele «te ruime» indicaties binnen het systeem te signaleren en te corrigeren.

•  De structuur van de AWBZ brengt mee dat een structurele inbedding van balans tussen AWBZ-partijen afwezig is.

Ik verwijs u voor een nadere toelichting naar de inhoud van het rapport.

Naast de directe aanleiding voor het onderzoek was het mij bekend dat een aantal ontwikkelingen in het kader van de modernisering van de AWBZ noodzaakten tot nadere bezinning op de aansturing van de AWBZ. In de afgelopen periode zijn dan ook al een aantal ontwikkelingen in gang gezet die moeten leiden tot een betere beheersing van de AWBZ. Allereerst wijs ik daarbij op de brieven over de houdbaarheid van de AWBZ op langere termijn en Zorg en maatschappelijke ondersteuning van 15 september 2003 (TK 26 631, nr. 56) en 23 april 2004(TK 29 538, nr. 1). Daarin wordt ingegaan op maatregelen die de AWBZ ook op langere termijn beheersbaar maken. Ten tweede wijs ik op mijn brief van 7 november 2003 (TK 26 631, nr. 61), waarin ik aangeef het advies van het College implementatie indicatiebeleid over te nemen om de indicatiestelling voor de AWBZ onder te brengen in één instantie binnen de door het rijk te stellen kaders en regels. Tevens is met de invoering van het werkdocument gebruikelijke zorg meer uniformiteit gebracht in de indicatiestelling. Verder heb ik bij brief van 10 maart 2004(TK 26 631, nr. 73) aangegeven hoe de onwenselijke situatie van de afwezigheid van indicatiebesluiten zal worden aangepakt. Op 22 juni 2004heb ik opdracht gegeven tot evaluatie van het PGB «nieuwe stijl». Tevens heeft het kabinet besloten om een interdepartementaal beleidsonderzoek in te stellen naar het beheersinstrumentarium voor de AWBZ na invoering van de WMO in 2006.

Over mijn standpunt betreffende de zorgkantoren heb ik u bij brief van 29 april 2004(TK 26 631, nr. 91) geïnformeerd.

In het licht van deze ontwikkelingen komen de bevindingen uit het rapport dan ook niet als een volslagen verrassing. Eerder kan gesteld worden dat het rapport een aantal vermoedens van mij bevestigt. Het rapport geeft goed aan waar de zwakke plekken in de sturing van de AWBZ zitten. Het laat ook zien dat stevige maatregelen noodzakelijk zijn om tot een betere beheersing te komen. Het gebrek aan heldere normering en aan prikkels voor doelmatigheid leidt er thans toe dat vanuit de individuele instelling geredeneerd wenselijk «creatief» gebruik van de regelgeving, strijdigheid opleveren met het algemene maatschappelijke belang.

Daarom zullen forse maatregelen moeten worden genomen. Het rapport geeft aangrijpingspunten om gericht op de gesignaleerde punten in te spelen. Dit naast danwel in aanvulling op de zaken die al in gang zijn gezet. Het rapport bevestigt en ondersteunt dan ook het al ingezette beleid.

Algemene kanttekeningen

Het rapport leidt enerzijds tot een gevoel van opluchting. Er wordt niet op grote schaal oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen geconstateerd. Daartegenover stemt het ook tot zorg dat het systeem van de AWBZ kostenopdrijving uitlokt. Dit onderstreept de noodzaak om beheers-

maatregelen te treffen. Daarom zet ik in op enerzijds kostenbeheersing en anderzijds het terugbrengen van de AWBZ tot de kern. Tevens geeft het rapport aan dat het constateren van een aantal imperfecties niet betekent dat er niet een groot aantal factoren in de AWBZ zijn die wel goed functioneren. De ingezette modernisering van de AWBZ, levert een grotere systeemtransparantie op waardoor meer inzichtelijk wordt wat er in het systeem gebeurt.

Nadere bevindingen, geen oneigenlijk gebruik

In het onderzoek op hoofdlijnen is geen oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen op grote schaal geconstateerd.

Aanvullend op het onderhavige onderzoek voert het CTZ een zogenoemd speerpuntenonderzoek uit bij alle zorgkantoren naar misbruik en oneigenlijk gebruik in de AWBZ. Het CTZ richt zich daarbij op thuiszorg en PGB. U zult over de uitkomsten geïnformeerd worden.

Indicaties

Op basis van dossieronderzoek naar het ontbreken van (volledige) rechtsgeldige indicaties in de thuiszorg concluderen de onderzoekers dat de drie belangrijkste oorzaken zijn:

•  thuiszorginstellingen kunnen de oorzaak van het ontbreken van een (volledige) rechtsgeldige indicatie niet op cliëntniveau aangeven. (35% van alle aan de Taskforce RIO’s gemelde cliënten zonder (volledige) rechtsgeldige indicatie);
   
•  cliënt ontving al thuiszorg vóór de invoering van de RIO’s (1 januari 1998) dan wel voor het RIO operationeel werd. (28% van alle aan de Taskforce RIO’s gemelde cliënten zonder (volledige) rechtsgeldige indicatie);
   
•  thuiszorginstellingen hebben het indicatiebesluit na de peildatum 31 december 2003 ontvangen dan wel aangevraagd (betreft ca. 13% van alle aan de Taskforce RIO’s gemelde cliënten zonder (volledige) rechtsgeldige indicatie).

In mijn brief van 10 maart 2004heb ik u geïnformeerd hoe ik deze onwenselijke situatie wil aanpakken. In overleg met CVZ is een actieplan legitimering AWBZ-zorg gestart. Alleen als zorgaanbieders hun klanten zonder rechtsgeldige indicatie op tijd bij het CIZ hadden gemeld worden deze klanten op de zogeheten legitimatielijst geplaatst. Plaatsing op de lijst betekent dat deze zorg vooralsnog als legitiem beschouwd wordt en er dus rechtsgeldig door het zorgkantoor betalingen verricht kunnen worden. Op 4juni presenteerde het CIZ een plan van aanpak om de 200 000 mensen uit de V&V sector die op de lijst stonden in de administratieve systemen van de Rio’s onder te brengen. Dat zal eind november af gerond zijn.

Op mijn verzoek is het CIZ gestart een groep van circa 30 000 mensen, die thuiszorg ontvangen en die mede vanwege de introductie van het werkdocument gebruikelijke zorg bij een hernieuwde indicatie minder zouden kunnen gaan ontvangen, te herindiceren. Deze actie zal eind december afgerond zijn.

Ook in de andere AWBZ sectoren zal op bovenbeschreven manier gewerkt worden aan het legitimeren en wegwerken van de geconstateerde non indicaties.

De in het rapport van Boer & Croon gesignaleerde problemen kunnen nu dankzij de centralisering van de indicatiestelling met voortvarendheid worden aangepakt en daardoor in de toekomst voorkomen worden. Zeker nu er met de zorgkantoren en het CVZ heldere afspraken gemaakt zijn.

PGB

Het rapport constateert dat in de pgb-regelingen enkele zwakke plekken zitten. Op basis van een zeer globale schatting komt Boer & Croon tot een beperkt oneigenlijk gebruik van 1 à 2% bij de regeling-oude-stijl, en 1 à 5% bij de regeling-nieuwe-stijl. Het rapport beveelt nader onderzoek aan. Het CVZ heeft over de uitvoering van de pgb-regelingen in de afgelopen periode werkbezoeken gebracht aan alle zorgkantoren, waarbij uitvoerig aandacht is besteed aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast wordt in de tweede Kernmonitor (uitgebracht op 26 augustus 2004) geconstateerd dat ook intensieve controle door de zorgkantoren geen ander dan incidenteel oneigenlijk gebruik aan het licht heeft gebracht. Tevens is, zoals hiervoor reeds aangegeven, opdracht verstrekt tot evaluatie van het PGB «nieuwe stijl». Op basis van de bevindingen van dat rapport kan de regeling mogelijk worden bijgesteld. Nader onderzoek acht ik dan ook niet noodzakelijk.

Ten slotte is in het met de AWBZ-sectoren afgesloten convenant, dat ik u bij brief van 25 augustus 2004(TK 26 631, nr 104) deed toekomen, afgesproken dat met ingang van 1 januari 2005 er een financieel plafond in de PGB-regeling zal worden vastgesteld. Daardoor wordt het totaal aan uitgaven voor deze regeling beheersbaar.

Transmurale zorg en AIV

De constatering dat er bij transmurale zorg geen sprake is van dubbele betaling is geruststellend. Zoals u bekend is, leek er in het voorjaar sprake van oneigenlijk gebruik bij een project in Zuid-Limburg. Op mijn verzoek heeft het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) specifiek onderzoek naar dit project gedaan. Door het CTZ werd geconcludeerd dat de kosten van het project grosso modo terecht ten laste van de AWBZ zijn gebracht. Een exemplaar van het rapport van het CTZ treft u hierbij aan1. Het rapport van Boer & Croon constateert een onduidelijkheid over de afbakening tussen AWBZ en tweede compartiment bij ketenzorg. Het CVZ heeft inmiddels in augustus jl, naar aanleiding van het rapport van het CTZ, een notitie aan de zorgkantoren gezonden waarin een en ander wordt verduidelijkt. In dit licht zal ik in overleg met het CTG en het CVZ bezien of de prestatie «Advisering, instructie en voorlichting» (AIV), die vanuit de AWBZ wordt ingezet bij transmurale zorg aanpassing verdient.

Positionering AWBZ

Het rapport constateert dat «de wettelijke begrenzing van de AWBZ alsmede de perceptie bij partijen in het veld van zorg en welzijn, met zich mee brengen dat de AWBZ is gepositioneerd als een vangnet voor zorg en in zekere zin ook welzijn, zowel ten opzichte van aanpalende terreinen als binnen het systeem.» Deze conclusie ondersteunt de beslissing om te komen tot een Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO). Verder is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om te komen tot een nader onderzoek op het raakvlak van de AWBZ – maatschappelijke opvang.

Ook de beslissing om over te gaan tot het opheffen van de contracteer-plicht voor extramurale zorg, waardoor er geen sprake meer is van verplichte contractering van toegelaten zorginstellingen, wordt door deze constatering ondersteund.

Aanvullende noties

Het rapport constateert dat een aantal kostenopdrijvende factoren voort 1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-        komt uit de dynamiek en het systeem van de AWBZ. Het rapport consta-

tiepunt Tweede Kamer.                                    teert verder dat de structuur van de AWBZ mee brengt dat randvoor-

waarden zoals countervailing power en verantwoordelijkheid voor beheersing van de uitgaven structureel niet goed zijn ingebed. Vanuit het oogpunt van instellingen is het voorstelbaar dat zij grenzen opzoekend gedrag vertonen. Van belangenorganisaties mag echter verwacht worden dat zij binnen betamelijke kaders hun werk verrichten. «Voorlichting» onder de titel «tips en trucs» valt mijns inziens daar niet onder.

Het moge duidelijk zijn dat het verbeteren van de structurele balans tussen AWBZ-partijen geen zaak is van de rijksoverheid alleen. Zonder de inzet van de ketenpartijen in de AWBZ kan dit niet. Daarom is het onlangs afgesloten convenant met de care-partijen van groot belang. Hierin wordt immers enerzijds aan het veld stabiliteit geboden voor de komende jaren, maar zijn er anderzijds afspraken gemaakt over de wijze van contractering, de invoering van functionele bekostiging, verbetering van indicatiestelling, invoering van de AWBZ-brede registratie en de daarvoor noodzakelijke ICT-voorzienigen, innovatiemogelijkheden, vermindering van de administratieve lastendruk en de zorgvernieuwing. Kortom, het gezamenlijk aanpakken van problemen en het komen tot oplossing. Ik ben er van overtuigd dat deze gezamenlijke aanpak de AWBZ-zorg als geheel ten goede zal komen.

Al met al geeft het rapport goed aan waar de zwakke plekken in de sturing van de AWBZ zitten. Het geeft daardoor mogelijkheden om daar gericht verder op in te spelen. Het is een steun in de rug van het reeds ingezette beleid.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C. I. J. M. Ross-van Dorp

 

 

R.Donker te Zwolle

 

AWBZ/PGB indicatiefraudes

AWBZ indicatiefraudes

 
In het kader van de oplopende zorgkosten krijgen we negatieve effecten als fraudes en verduisteringen van AWBZ gelden middels onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoornissen waar dak en thuislozen en verslaafden aan zouden lijden en die vastgesteld worden door medewerkers/sters van GGZ klinieken en opvanginstellingen van het leger des Heils en andere privaatrechterlijke stichtingen en de landelijke RIBW”s die zich ten onrechte een GGZ instelling noemen.
De Algemene Rekenkamer heeft geen overzicht waar de zorgkosten en AWBZ gelden aan besteed worden maar is al jaren op de hoogte van het slechte subsidiebeheer van het ministerie van VWS en dat er geen materiele controles plaats vinden nog bij zorgkantoren en bij de ministeries en waar plannen worden gemaakt voor verbeteringen maar die uitblijven.
Een zeer vreemde zaak waar het de besteding van gemeenschapsgelden betreft.
vindsubsidies.nl – Meer informatie over subsidiesHoofdmenuBeginpagina Subsidies Nieuws Opmerkingen Trainingen Meld u aan Subsidienieuws – 17-05-2011
Rechtmatigheid rijksfinanciën op hoog niveau, VWS-subsidiebeheer toont lichte verbetering
De rechtmatigheid van de rijksfinanciën in Nederland was afgelopen jaar weer van hoog niveau. Dat meldt de Algemene Rekenkamer (AR) in de Staat van de Rijksverantwoording 2010. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er voor het twaalfde jaar op rij niet in geslaagd het aantal tekortkomingen in het subsidiebeheer in voldoende mate te verminderen.
In hun jaarverslagen geven de ministeries aan dat zij tezamen in 2010 € 237,6 miljard hebben uitgegeven. De hoeveelheid beschikbare informatie van ministers over wat zij met dit geld hebben gedaan is niet toegenomen ten opzichte van 2009. Van tien onderzochte kabinetsdoelstellingen heeft de Algemene Rekenkamer in acht gevallen niet kunnen vaststellen in welke mate het doel gerealiseerd is.
Bij 19 van de 119 onderzochte prestatie-indicatoren plaatst de Algemene Rekenkamer kanttekeningen bij de deugdelijke totstandkoming van de beleidsinformatie in de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer doet handreikingen voor verbetering van de beleidsinformatie.
VWS
Het beheer van € 2,3 miljard aan subsidies door het ministerie van VWS is al twaalf jaar niet op orde. Het gaat onder meer om het onvoldoende handhaven van wettelijke termijnen, onvolledige dossiers, fouten bij voorschotten en te weinig onderbouwing van subsidiebesluiten. Voor de Algemene Rekenkamer is dit aanleiding geweest om bezwaar te maken. Dat heeft de minister van VWS aangezet tot aanvullende maatregelen.
De minister van VWS heeft naar aanleiding van het bezwaar bij het subsidiebeheer van de Algemene Rekenkamer een verbeterplan opgesteld. Het plan sluit volgens de Algemene Rekenkamer voldoende aan bij de geconstateerde problemen, is voldoende concreet en heeft een realistisch tijdpad. De minister heeft een begin gemaakt met een analyse van de gemaakte fouten in het subsidiebeheer. Dit is voor Algemene Rekenkamer aanleiding geweest het bezwaar op te heffen.
Wel noemt de Algemene Rekenkamer de minister ‘weinig ambitieus’: zij wil het percentage gemiddelde en zware tekortkomingen terugdringen tot maximaal 35%. Zij laat de lichte tekortkomingen buiten beschouwing en geeft bovendien het signaal af dat in één derde van de subsidiedossiers een fout mag worden gemaakt.
Meer informatie is te vinden op: http://www.rekenkamer.nl
De president van de Algemene Rekenkamer die de rechtmatigheidsonderzoeken en rapporten goekeurt word gekozen op “advies”van koningin Beatrix.
Zogenaamde hulpverleners die met MBO en HBO opleidingen sociaal-pedagogische hulpverlening en de titels Bachelor of social works rondlopen binnen de GGZ instellingen en beschermde woonvormen voor dak en thuislozen maar die totaal niet in staat zijn om dak en thuislozen zorg en hulpverlening op maat en persoonlijke begeleiding te bieden tot resocialisatie en doorstroming naar de reguliere samenleving.
Bovendien maken deze medewerkers/sters zich schuldig en werken mee aan mensenhandel door onderling clienten uit te wisselen en de verboden regiobinding toe te passen en beroving van de persoonlijke vrijheden van dakloze burgers dit in opdracht van het management die op hun beurt weer in opdracht van de rijksoverheid handelen(ministerie van VWS) en zo daklozen afhouden van hun sociale rechten door hun uitkeringen en inkomsten in beslag te nemen binnen het gevangenisregime van de opvanginstellingen met hun strenge regels en openingstijden.
Bovendien zijn deze medewerkers/sters van de opvanginstellingen en de RIBW””s totaal niet bevoegd om indicaties vast te stellen voor psychische stoornissen en psycho-sociaal welbevinden omdat zij daarvoor de opleidingen psychologie en psychiatrie niet in huis hebben en de daarvoor vereiste diploma”s missen.
En waar zelfs de psychiatrische diagnoses een slag in de lucht blijken te zijn om dat die uit gaan van observaties en analyses waar personen andere kunnen misleiden via simulaties en waar dan valse rapportages uit voort komen en dan blijkt psychiatrie een pseudo-wetenschap te zijn gebaseerd op veronderstellingen.

In het geval van dak en thuislozen en hun onrechtmatige indicaties vinden deze praktijken ook plaats bij jonge kinderen die op school of thuis druk zijn en dan gelijk richting psychiater worden gestuurd omdat zij volgens het “systeem” geestelijk niet volwaardig functioneren in onze prestatie- maatschappij.
Maar hier speelt de psychiater voor God namens de rijksoverheid en leerplichtambtenaar door een ondeskundig oordeel te vellen over de psyche van het kind dat in een hectische samenleving normaal functioneerd maar niet voldoende aandachte,liefde en begeleiding krijgt van ouders die allebei hard moeten werken om de rekeningen te kunnen betalen.
Alles is gebaseerd op waarnemeing en dialogen middels communicatie met de patient/client en waar deze in rapportages worden vastgelegd en waar persoonsgegevens van de client zonder zijn of haar toestemming worden uitgewisseld met andere instanties,en in de GGZ instellingen de patient de geestelijke stoornissen voor het uitkiezen heeft om zo de werkgelegenheid en inkomsten van de “geestelijke verzorgers”veilig te stellen middels AWBZ ondersteuning en die zelf niet weten of zij van voren en achter leven.
Het CIZ en zorgkantoor zal zelf niet bij de client/patient navraag doen of de hulpvraag en hulpaanbod op elkaar zijn afgestemd en dat speelt al meer dan 10 jaar.
Omdat het CIZ afgaat op de informatie verstrekt door de zorgaanbieder die op zijn beurt de client/dakloze geestelijk niet in staat acht om zelf zijn of haar hulpvraag te formuleren en zo kan de de zorgaanbieder van alles verzinnen om de eigen organisatie en inkomsten veilig te stellen dankzij de vrije marktwerrking en zelfregulering waar geen enkel wettelijk geregeld toezicht op is.
Volgens onderzoeksbureau de Boer en Croon die onderzoek deed naar het gebruik van AWBZ middelen kan iedereen met paar man en een bestuursstructuur een AWBZ instelling op zetten want van richtlijnen en criteria in een niet transparante wet en regelgeving is geen sprake hoe zorg en hulp dient te worden uitgevoerd.
een AWBZ/zorginstelling is ook niet precies gedefineerd in de Wet toelating zorginstellingen.
En dat dankzij topman Wisse Dekkers van Philips die in 1986 in opdracht van de toenmalige minister van VWC de Hr. Elco Brinkman het zorgstelsel moest herzien in zijn verslag “bereidheid tot verandering” en waar later dit terecht kwam in het plan Simons die aanbevelingen gaf om het pakket in de AWBZ fors uit te breiden tijdens het kabinet Lubbers III.
En waar het plan Simons wegens politieke weerstand weg werd gezet in de koelkast en Hans Hoogervorst als minister van VWS 2006 dit plan te voorschijn haalde en doorvoerde door het parlement en de burgers gepresenteerd als de nieuwe zorgverzekeringswet met zogenaamde meerkeuzemogelijkheden en een volksverzekering.

Zowel de zorgverzekeringswet die de uitkomst is van wanbeheer bij ministerie VWS als controlerende betutteling,als de WMO als vervanger van de niet uitgevoerde Welzijnswet 1994 geprobeerd tegen te houden met mijn bevindingen bij parlement maar is toch doorgevoerd en de desastreuze effecten zijn verder merkbaar.De neergang van de economie is te danken aan de kabinetten Lubbers I tot en met III met bezuinigingen op Welzijnswerk en verzelfstandiging van woningcorporaties en vrije marktwerking en zelfregulering omdat kabinetten zelf de hand niet op de knip houden en begrotingsfraude plegen en de werkende burgers daarvoor laten opdraaien.Want wie lands economie en het geld-systeem beheert die heeft lak aan zelf opgestelde wet en regelgeving en maakt daar misbruik van.Maar het collectief burgerschap kan een einde maken aan deze machtsverhoudingen door niet meer te stemmen,geen eerbetoon meer aan niet gekozen staatshoofden/bestuurders, minder belastbare producten te consumeren en zuinig te gaan leven en over te stappen naar kleine verzekeraars en banken en zich vooral niet zich geestelijk te laten terroriseren door overheidsmaatregelen en sociale cohesie te tonen met kansarmen.Zoniet dan is onze samenleving gedoemd te verdwijnen met alle gevolgen vandien

Een feit is dat het ministerie van VWS al jarenlang hun eigen subsidiebeheer niet op orde hebben en signaleringssystemen ontbreken bij misstanden en fraudepraktijken met subsidies etc. met als gevolg kostenoverschrijdingen en verkeerd inkoopbeleid en waar burgers kunnen opdraaien voor de meerkosten waardoor de AWBZ nu zowat is opgeblazen door gebrek aan toezicht.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in een jachtige en economische samenleving de “geestelijke stoornissen” flink toegenomen.Toeval? Nee dus!
En zijn dus ook het aantal GGZ instellingen toegenomen zoals de landelijke RIBW”s met hun beschermde woonvormen en zorgzwaartepakketten waar medewerkers die aanvragen maar die bestaan merendeel uit gebakken lucht want clienten ondervinden geen hulpverlening of begeleiding en dat bewijst het scriptieonderzoek wel met de titel “RIBW denkt met je mee”.
Ook de psychiatrische instellingen schoten als paddestoelen uit de grond en waar daarnaast opleidingsinstituten werden opgericht voor aankomende psychiaters om zo meer AWBZ ondersteuning binnen te halen door patienten te indiceren die niets mankeren maar om zo pseudo-wetenschap in stand te houden en de pharmaceutische industrie aan werkgelegenheid te helpen.
Met het handboek DSM VI kan elke patient een geestelijke stoornis uitzoeken die AWBZ vergoed word en zo liep de PGB fraude nog verder uit de hand.
Maar bestaan er wel geestelijke stoornissen?Is het niet gewoon een atuurlijke reactie op een drukke en hectische maatschappij en in het ergste geval egocentrische gedrag ter zelfbescherming van geest en lichaam.
Want wat mij steeds opvalt de tegenwerking die je in je leven ondervind als je voor je sociale rechten opkomt en bepaalde negatieve feiten aan het licht brengt die plaats vinden in onze zogenaamde “vrije samenleving”ën dat de Rijksoverheid iedereen controleert als burgers in het belang van de vrijheid en democratie en algemeen belang hun meningen ventileren.
In dat kader word er ook psychologische spelletjes met nadenkende burgers gespeelt om hun geestelijk onderuit te halen en dan de staatspsychiatrie toe te passen en met de wet Bopz in de hand burgers die een gevaar voor de heersende elite voorgoed op te bergen.

 
op 06:46 Geplaatst door kingkong
 
 
 
 

Volgers

 
 

 

Blogarchief

 

 

Over mij

Mijn foto

Dakloos: Oorzaken sociale uitsluiting:een egoistische samenleving,vakbond en advocaten zonder sociaal gevoel of motivatie en werkwijzes opvanginstellingen, en beleid Rijksoverheid en gemeentes. Ruud Donker,dakloos na 28 jaar arbeid belastingen en premies betalen en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere,oorzaak een werkgever die het arbeidsrecht en mijn arbeidsovereenkomst schond en een waardeloze vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen juridische ondersteuning bood en mij liet barsten maar met mij zijn er duizenden die door hun bonden zijn benadeeld omdat daar ook het politieke gif is binnengedrongen. Plus 10 jaar aanschrijven van het parlement en regering deed mij inzien dat politieke partijen criminele organisaties zijn tuk op de eigenbelangen en meer bezig zijn met hypes en populistisch gedrag dan de burgers hun belangen dienen. Zelfs het niet gekozen staatshoofd Mevr.Beatrix aanschrijven over mijn persoonlijke situatie hielp totaal niet en waar ik erachter kwam dat zij alleen haar financiele eigenbelangen dient ten koste van het volk en dat noemt men dan een parlementaire democratie. En zo mijn Nederland naar de ondergang hebben geholpen.

 

 
 
 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink. Bewerken

Geef een reactie Reactie annuleren

Vul je reactie hier in …

 
Fill in your details below or click an icon to log in:
Gravatar
E-mail (verplicht) (Niet gepubliceerd)

 
Naam (verplicht)

 
Website

 
Gravatar

anaconda15: Je reageert onder je WordPress.com account. ( Log Out / Bijwerken )

Twitter-afbeelding
Je reageert onder je Twitter account. ( Log Out / Bijwerken )
Facebook foto
Je reageert onder je Facebook account. ( Log Out / Bijwerken )

Verbinden met %s

Hou me op de hoogte van nieuwe reacties via e-mail.

 
 

Change Settings

 

 

Link: http://www.om.nl/actueel-0/publicaties/item_148141/@150079/rapport/

 

Ribw begeleid wonen echt zo begeleid?

ReageerPrint dit artikel

 
realsuus
Ingezonden lezersartikel door: realsuus (Zwolle)

 • 05 feb 2011
veel mensen denken aan ribw een goede organisatie qua begeleid wonen.. maar is dat wel echt zo? worden de afspraken wel goed nageleefd en is de begeleiding wel echt zo een goede begeleiding? dit verhaal is echt gebeurt en speelt zich nu nog steeds af bij de ribw begeleid wonen in zwolle!
een goede vriend ging in juni 2009 begeleid wonen doen en kwam in een huis terecht.
het begin verliep daar heel goed en hij kreeg complimenten dat hij best zelfstandig was met koken en schoonmaken. de eerste goede indruk dus.
vanaf februari 2010 kreeg hij in het begeleid wonen een appartement toegewezen die hij ook aannam. en daar begon het eerste probleem wat niet door de beugel kon. via een chatsite van een game kende hij verschillende mensen waarvan eentje een vrouw van 27 zijn begeleidster weer kende. toen haar iets niet zinde wist ze bij de begeleidster het dossier van hem in handen te krijgen. iets wat absoluut niet mocht gebeuren en ook strafbaar is. mijn goede vriend ging verhaal halen bij zijn begeleidster en die gaf hem daarop een officiele waarschuwing want zij was de baas. in de hele tussentijd was hij ook sinds januari werkloos en kreeg voor drie maanden bijstand. een persoon die bij ribw zit heeft normaal gesproken recht op een uitkering maar hij werd er voor afgewezen. met als gevolg geen inkomens meer. ondertussen ging hij door andere trammelant naar een nieuw ribwhuis en daar werden alle problemen vermedigvuldigt. hij werd niet toegelaten voor een opleiding omdat die al vol was maar kreeg wel studiefinanciering. omdat hij inmiddels schulden had voelde hij zich noodgedwongen de studiefinanciering te blijven houden om alles te blijven betalen aan rekeningen. zijn begeleiding wist dat en liet het alsof zoiets normaal is gebeuren. voor de rest wonen er in dat huis twee andere bewoners waarvan eentje voor mijn vriend en huisgenoot sfeer onleefbaar maakt door ze proberen wegtepesten, onzinnige klachten door te geven en ze afteluisteren. kortom geen privecy. en wat zegt de begeleiding hier over? julliie zullen vast zelf naar gemaakt hebben. ondertussen loopt dit verhaal nog door en situatie word steeds ernstiger. mijn goede vriend en zijn huisgenoot die hier onder lijden krijgen het steeds zwaarder. internet en televisie zijn door hoge schulden afgesloten. de huisgenoot is depressief aan het worden, mijn goede vriend gaat hier ook aan onderdoor. ook heeft begeleiding gedreigt om muziekapparatuur intenemen terwijl dat niet eens mag en de andere huisgenoot lacht hier samen met begeleiding om.
en dat is dus het ribw begeleid wonen in zwolle!
dat is toch niet normaal?!
WEBLOG ZWOLLE
Hoofdpagina arrow Categorieën arrow Zwols Nieuws arrowPrima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle

Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle
donderdag 05 februari 2009
AddThis

 

Zwolle – Eind 2008 is onder de cliënten van de RIBW Zwolle een cliëntwaarderings­onderzoek gehouden, de GGZ-thermometer genaamd. De thermometer is algemeen van opzet en wordt ook gebruikt in andere GGZ-instellingen. Het voordeel hiervan is dat de resultaten landelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.

Inmiddels heeft het onderzoeksbureau, Triqs, de resultaten gepresenteerd aan de directie en het management van de RIBW Zwolle. En deze resultaten mogen prima genoemd worden. De afdeling Arbeid en Dagbesteding scoorde gemiddeld een 7,3 en de afdeling Wonen een 7,5. Volgens de onderzoekers mag de RIBW Zwolle trots zijn op dit resultaat. Uit de cijfers blijkt dat cliënten met name heel tevreden zijn over de deskundigheid van de medewerkers van de RIBW Zwolle. Hierop werd een 8,6 gescoord.
Uiteraard zijn er ook verbeterpunten uit het onderzoek te halen. In overleg met de Cliëntenraad van de RIBW Zwolle wordt een plan van aanpak opgesteld om de verbeterpunten op te pakken.
De RIBW Zwolle biedt in de regio Noord-West Overijssel begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking. De RIBW Zwolle heeft vestigingen in Hardenberg, Ommen, Steenwijkerland, Lemelerveld, Raalte, Kampen en Zwolle. Hier wordt door zo’n 350 medewerkers aan ruim 1600 cliënten begeleiding geboden op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Kijk voor meer informatie op: http://www.ribwzwolle.nl.

 
Reacties (4)add

0

Bericht door kaatje, op 6 februari 2009 om 07:17

Ja hoor, nou ik hoor wel andere geluiden!
Chronisch personeelsgebrek en verloop, kortom de mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. ( net als thuiszorg).
Maar goed bovenstaand staat niet in het onderzoek.O ja het gaat natuurlijk over het onderzoek.

0

Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:15

Gelukkig is er een echt onderzoek gaande door de Nederlandse Zorgautoriteit naar de groei van Ribw”s en hun vraag naar duurdere zorgpakketten verkregen via onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoornissen die clienten niet hebben.
De Ribw””s hebben dezelfde missie als die van het Leger des Heils en andere instellingen die zich bezig houden met “””psycho-sociale “” problemen van dak en thuislozen en opvang en dat is geldklopperij en roof uit de AWBZ ruif ten koste van de dak en thuislozen en de belastingbetalers.
Zorg en hulpverlening word niet geboden en het zogenaamde zorgaanbod is niet afgestemd op de simpele hulpvraag van de client.
RIBW Zwole is overdag niet bereikbaar en in het weekend ook niet en tijdens de feestdagen en de zogenaamde woonbegeleiders,woonzorgcoordinators of hoe dat spul ook mag heten bellen niet naar de client in een noodsituatie maar er word verwacht dat de client naar hun belt,ook als hij of zij stervende of dood in de woning ligt.
Zij indiceren de client voor bv. 3.9 uur ondersteunende begeleiding per week,maar komen maar voor 1 uur langs en praten meer over zichzelf of hun zwangerschappen maar nog steeds word er niet naar de hulpvraag van de client geluisterd en die geestelijk beter alles op een rijtje heeft in hun hoofd dan de acteur/hulpverlener van RIBW Zwolle.
Tja,die RIBW”s is “booming business”” dankzij de ontbrekende wet en regelgeving en de vrije marktwerking en gebrek aan Rijkstoezicht en de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 dankzij de CDA regering van LUBBERS II.
Je komt van de opleidingen zorg en Welzijn en solliciteert bij een RIBW en je heb het gemakkelijkste baantje wat er is en je speelt machts en psychologische spelletjes met de client als die tegenstribbelt bij de opgedrongen nietszeggende hulpverlening die bestaat uit burgers doelbewust te houden in een armoedig bestaan en vooral de eigen organisatie in stand te houden en komt er een telefoontje van een Inspectiedienst,dan geeft je gewoon valse informatie door ook via de clientenraden dat alles naar wens is want men weet dat de IGZ mensen tekort komt om een diepgaand onderzoek in te stellen maar misstanden en fraudes met gemeenschapsgelden.
En de client met de klachten die haal je onderuit samen met de verhuurder en werk je de woning uit met behulp van de kantonrechter die een verkeerd beeld krijgt voorgeschoteld over de werkelijke situatie,namelijk dat er geen zorg en hulpverlening is,alleen maar puur eigenbelangen.
Af en toe een public relationsstunt via de media dat een regionale Ribw weer een prijs hebben gewonnen en die ingesteld is door de overkoepelende organisaties van Ribw”s en woningcorporaties die een flinke financiele vinger in de pap hebben maar waar woningcorporaties zich niet bezig mogen houden met zorg en welzijn volgens de woningwet.
En zo hou je het grote publiek zoet en dom.

0

Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:21

Voor ik het vergeet,type op de googlezoekfunctie in Donkeredagen google en u krijgt een leuke uitleg over hoe fraudes in de zorg en welzijnssector worden gepleegd.
Het welzijnskind kan de witwasserij doen!

0

Bericht door R.Donker, op 21 april 2009 om 17:13

Op 10 september 2008 ben ik mijn woning uitgezet door valse informatie verstrekt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang aan een kantonrechter.
Verblijf nog steeds vanaf 16 september in de nachtovang Nel banninkhuis tussen dakloze hyena”s die elkaar en zichzelf opvreten in de hang naar egocentrisme en mijn woning aan de Walstr. 9a in Zwolle staat nog steeds leeg en mijn naambordje prijkt nog op de brievenbus en daaronder de naam van de persoon die medeverantwoordelijk is voor de zoveelste ellende die mij overkomt doelbewust opgezet dit na 28 jaar arbeid,premies en belasting betalen en dan afgedankt worden door onze Rijksoverheid omdat je fraudes in de zorg en welzijnssector ontdekt in relatie tot die zogenaamde Herberg.
En de blauwvingerbevolking van Zwolle is in slaap gesukkeld en blijft maar giften geven en vals eerbetoon.
Dit artikel is vergrendeld: u kunt hier geen reacties (meer) plaatsen.
 
 
 
 
Home Over IMW Aanbod Vacatures Contact locaties IMW Members Menu
« Terug

Begeleid Wonen
Sommige mensen willen graag zelfstandig wonen, maar kunnen dat – om welke reden dan ook – niet. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor begeleid wonen. Bij deze vorm van wonen is er geen dagelijks toezicht, maar wel een intensieve begeleiding.
Begeleid Wonen begeleidt cliënten op verschillende gebieden: wonen, verzorging, financieel beheer, werk- of dagbesteding, het omgaan met sociaal netwerken en relaties etc.
Begeleid Wonen biedt drie verschillende vormen van woonbegeleiding aan, afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van een persoon:
 

 • Woonbegeleiding in een huis van Begeleid Wonen.
  Mensen die intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen wonen in een van de panden die het IMW speciaal daarvoor in beheer heeft. Woonbegeleiders van het IMW leren iemand zelfstandig te wonen. Ook kan het IMW ervoor kiezen iemand door te verwijzen naar een instantie die een lichtere of juist meer intensieve vorm van begeleiding biedt.
 • Ambulante woonbegeleiding.
  Bij deze vorm van begeleid wonen blijft iemand zelfstandig wonen, maar wordt wel aan huis bezocht door een woonbegeleider van het IMW.
 • Woonbegeleiding voor oudere cliënten.
  Het IMW helpt ook oudere personen die ernstig vervuild en eenzaam zijn. Vaak hebben andere hulpverleners al tevergeefs contact met zo’n persoon proberen te krijgen. De maatschappelijk werkers van Begeleid Wonen komen bij iemand thuis als er signalen gegeven zijn of vragen zijn gesteld vanuit de sociale omgeving of een zorginstelling. Het doel is om een cliënt weer in menswaardige omstandigheden te laten leven en opnieuw contact te laten krijgen met zijn omgeving.

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Begeleid Wonen. Folders Op de diverse locaties vindt u eveneens folders met allerlei informatie. Klik hieronder alvast voor de folder over het Begeleid Wonen; – Folder Begeleid Wonen

Een voorbeeld
Begeleid Wonen
Er komt een melding binnen van een 70-jarige man. Hij is alleenstaand en sociaal erg geïsoleerd. De huismeester en de politie hebben bij toeval in zijn woning een wietplantage aangetroffen. De gevolgen van deze ontdekking zijn groot: uit huiszetting, een hoge energie-rekening plus een boete van de energieleverancier, een rekening voor de herstelkosten van de woning, et cetera. De begeleider zet samen met de man alle feiten plus financiële en strafrechterlijke consequenties op een rij. Aan de hand daarvan spreken ze een vervolgtraject af. Ondanks alle inspanning blijkt zelfstandig wonen geen haalbare kaart meer te zijn. De man gaat deelnemen aan een traject voor begeleid wonen.

« Terug

ga direct naar de hoofdtekstga direct naar algemene navigatiega direct naar Lees voorga direct naar hoofdnavigatiega direct naar nieuws MEE maakt meedoen mogelijkOndersteuning bij leven met een beperking
tekstgrootte Normaaltekstgrootte Grotertekstgrootte Extra grootRSS      Lees voor Home Werkwijze Samenwerking Actueel Verwijzers Sociale kaart Publicaties Over ons Contact Levensgebieden Opvoeding & ontwikkelingLeren & werkenSamenleven & wonenRegelgeving & geldzakenInhoud Wat doen we? MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.
U wilt zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk meedoen in de samenleving. En zelf de regie houden over uw leven. Wij kennen de mogelijkheden en helpen u hier graag bij. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. Onze ondersteuning is gratis. U vindt ons door het hele land.
Klik op de foto’s als u vragen heeft over: Voor wie doen we het? Heeft u een (kind of partner met een) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking? Of een beperking door een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme? Dan kunt u bij ons terecht, evenals uw familie, vrienden en andere betrokkenen.
Daarnaast zijn wij een samenwerkingspartner. Voor alle organisaties die mensen met een beperking van dienst willen zijn. Bijvoorbeeld scholen, gemeenten, UWV, sportverenigingen en woningcorporaties.
  MEE begeleid wonen
  Opvoeding & ontwikkeling   “Pappa en mamma begrijpen mij nu beter.”Leren & werken   “Ik begeleid Bas op de werkvloer en ik zie zijn zelfvertrouwen groeien.”Samenleven & wonen   “Deze woonvorm was precies wat ik zocht. Ik bloei helemaal op.”Regelgeving & geldzaken   “Dankzij mijn consulent overzie ik mijn financiën weer.”Nieuws Schokkende cijfers over seksueel misbruik bij verstandelijk gehandicapten   14/11/2011   Uit het rapport ‘Beperkt weerbaar’ van Rutgers WPF en MOVISIE blijkt dat ongevee… lees meer »   Korting MEE bedreigt cliëntondersteuning   07/11/2011   MEE wordt, bovenop een structurele efficiencykorting van 11 miljoen, vanaf 2013 … lees meer »   Mensen met pgb nog beter op weg helpen   12/10/2011   Door wijzigingen in de pgb-regeling ontstaan de komende periode veel verandering… lees meer »   Meer nieuws »   BEL MEE (lokaal tarief) 0900 – 999 88 88Klik hier voor MEE in uw buurt Direct naar MEE intranet » Direct naar signaleringsformulier »
 

Over ons

Op 6 oktober 2006 is AanZien opgericht door Mike Viegas-d’Abreu en Bram Stuve.   De naam AanZien heeft een aantal betekenissen:

 • Aandachtig kijken
 • Achting
 • van A tot Z

AanZien MISSIE

Het bieden van een podium voor ontwikkeling 

AanZien HULPVERLENING

Goede hulpverlening helpt, ontwikkelt en brengt verder. 

Aanzien Totaalpakket

AanZien biedt een totaalaanpak op de gebieden: Wonen, Werken en Leren 

aanzien WERKWIJZE

AanZien werkt vanuit een vaste werkwijze:

 • Aandachtig bekijken van de situatie: wat is het?
 • Formuleren van gewenste ontwikkeling: wat moet het worden?
 • Methodisch en gefundeerd tot ontwikkeling brengen: wat doen we?
 • Evalueren en aanpassen: doen we het goed?

Activiteiten

AanZien ontwikkelt en biedt een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder:  

 • Sociaal-maatschappelijke vormgeving
 • Begeleiding en coaching
 • Methodiekontwikkeling
 • Woonbegeleiding in groepsvorm
 • Ambulante woonbegeleiding
 • Zorginnovatie: ontwikkeling en implementatie
 • Advisering
 • Product- en methodiekontwikkeling
 • Workshops op maat
 • Advisering in sociaal-maatschappelijke vraagstukken

Begeleid wonen

Wonen, leren, werken en leven

  In Amersfoort en Twello biedt AanZien plaats aan twee keer 8 jongeren en volwassenen. Samen met de cliënten de aanmelder wordt een traject op maat samengesteld. De cliënt krijgt een ruime kamer en begeleiding bij het op orde brengen van zijn leven. Belangrijke onderdelen worden gevormd door woonbegeleiding en dagbesteding c.q. arbeidstoeleiding.  

 

Financiering

  De aanmelder zorgt, in samenspraak met Aanzien, voor financiering.    

Aanmelding

  Neem hier contact op voor meer informatie >

   

 
 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Neem Contact Op

Vul ons contact formulier in!

Contact   

 
 
 
 
 
| Wie we zijn | Hoe we werken | Nieuws | Werk en leren | Tip/Top | Contact | Jongerensite      Jeugdhulp       Begeleid Wonen «       Kind- en Oudertraining «       Stop4-7 «       Minder Boos en Opstandig «       VertrekTraining «       R75 «       Functionele gezinstherapie FFT «      
Verblijf       Observatiediagnostiek       Pleegzorg       Ambulante Spoedhulp       Vrij Toegankelijke hulp       Overzicht alle zorgmodules       Folders       Begeleid Wonen Voor wie?
Begeleid Wonen is een hulpvorm voor jongeren van 16 tot maximaal 23 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog ondersteuning bij nodig hebben. Er is Begeleid Wonen, Ambulant Begeleid Wonen en Begeleid Wonen voor jonge moeders. Aanmelden voor Begeleid wonen kan tot 18 jaar. Aanmelden voor Begeleid wonen jonge moeders kan tot 21 jaar.
 
Wat houdt Begeleid Wonen in?
De jongere huurt woonruimte van Entréa of van een verhuurder. De begeleiders van Begeleid Wonen bezoeken enkele keren per week het pand om te kijken hoe het gaat. De jongere heeft individuele begeleidingsgesprekken met een mentor. De gesprekken gaan over de leerdoelen die we bij de start van de hulp hebben afgesproken. Daarnaast kan de jongere ondersteuning vragen bij praktische regelzaken.
Bij Ambulant Begeleid Wonen heeft de jongere zelf woonruimte of gaat op zoek naar woonruimte bij een verhuurder. De jongere kan hier ook bij geholpen worden door een begeleider van Begeleid Wonen.
 
Entréa heeft ook woonruimte voor jonge moeders vanaf 16 jaar. Zij kunnen hier tijdelijk met hun kindje wonen en krijgen ondersteuning van Begeleid Wonen.
Begeleid Wonen helpt jongeren en jonge moeders bij het zelfstandig wonen en leven.
 
Voorwaarden
Om te kunnen starten bij Begeleid Wonen is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig met de aanspraak: ‘Jeugdhulp thuis individueel’. De jongere moet ook een inkomen hebben. Er moet immers borg, huur, eten, verzekeringen enzovoort betaald worden. Wij adviseren de jongere te zorgen voor een inkomen van minimaal € 500,-. Dit inkomen kan afkomstig zijn uit werk, studiefinanciering, uitkeringsinstantie of bijdrage van ouders.
 
Belangstelling of meer informatie?
Geïnteresseerd in meer informatie over Begeleid Wonen, de woonruimte en de voorwaarden? Neem dan contact op met 024 – 355 19 66 of stuur een mail.
Van maandag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 16.00 uur, kunt u ook terecht op het kantoor van Begeleid wonen, Kerkenbos 11-03,  Nijmegen.
 
U kunt ook een filmpje bekijken over  Begeleid Wonen: (n.b. dit filmpje gaat over Begeleid wonen voor jonge moeders)
   Jeugdzorg |    Onderwijs |    Onderzoek    Home |    Zoeken |    Sitemap                                              OVER ONS       BEGELEID WONEN       BEGELEIDING       KOSTEN       AANMELDEN       CLIËNTENRAAD       SAMENWERKING         WELKOM BIJ ANSA BEGELEID WONEN
     Ansa Begeleid Wonen streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de hulpverlening zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften.       Op deze site kunt u informatie vinden over Ansa Begeleid Wonen en hoe wij samen met u zoveel mogelijk op uw wensen kunnen anticiperen en hoe wij u kunnen begeleiden bij uw hulpvragen.
Wij staan ervoor om in de begeleiding het leuke met het nuttige te combineren. Dat wil zeggen dat we veel aandacht besteden aan ontspanningsmomenten en zinvolle dagbesteding. Veel leesplezier op deze site.
      CONTACT
ANSA BEGELEID WONEN Zandbank 8 8224 ZA Lelystad
Tel: 0320 232281 Mobiel: 06 42028599
E-mail team Ansa Begeleid wonen: s.wijbrands@ansabegeleidwonen.nl    VACATURES
Klik hier voor een overzicht van de beschikbare vacatures.
 PGB fraude bij ANSA zondag 16 januari 2011 16:38 IKG heeft deze vragen en klachten geïnventariseerd en samen met zes andere instanties en twee advocaten ANSA bewoners/ PGB houders ondersteund, geïnformeerd en doorverwezen naar de juiste instanties.  Mede dankzij dat optreden is de directrice van ANSA onlangs aangehouden op verdenking van fraude, valsheid in geschrifte en verduistering van gelden. Bijeenkomst voor ANSA gedupeerden
Omdat IKG een belangrijke schakel is geweest in het bijstaan van ANSA gedupeerden organiseerde IKG op woensdag 12 januari 2011 een bijeenkomst voor benadeelden en betrokken instanties. Op deze bijeenkomst waren 15 (ex)cliënten van ANSA aanwezig. Doel van de bijeenkomst was: uitwisseling van ervaring, inventarisatie van vragen en vragen beantwoorden. Ook het absoluut doen van melding en aangifte bij de politie kwam aan de orde evenals de financiële gevolgen voor de cliënten van ANSA Begeleid Wonen.
IKG spreekt van een geslaagde bijeenkomst: Speciaal voor (ex)cliënten organiseert IKG daarom nog een bijeenkomst met dezelfde thema’s en dienstverlening.
PGB Meldpunt/ PGB Spreekuur
Om Flevolanders die problemen ondervinden bij PGB begeleiding in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, start IKG Flevoland binnenkort een PGB Spreekuur.
Tijdens dit spreekuur kijkt IKG Flevoland samen met de PGB budgethouder naar het beheer van de gelden en de geboden hulpverlening conform de indicaties.
Gratis en onafhankelijk advies
IKG Flevoland vindt kwaliteit van zorg enorm belangrijk en betreurt het wanneer Flevolanders problemen ondervinden bij PGB begeleiding. Nu fraude met PGB nieuws is, vinden mogelijk meer mensen hierin herkenning. IKG roept daarom iedereen op die vragen of klachten heeft over gezondheidszorg of PGB, contact op te nemen met IKG via telefoonnummer: (0320) 255520. Mailen kan ook: ikg@cmo-flevoland.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
IKG Flevoland geeft gratis en onafhankelijk advies en is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.30 – 15.30 uur.
IKG Flevoland is onderdeel van CMO Flevoland, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
 
 
 
 
 

Link naar fraude met indicatiestelling:nieuws-over-indicatiestelling-in-de-opvang

Daar waar zorgaanbieder Ansa de PGB indicatie voor de client aanvraagt zo gaat het ook toe

in de opvang voor dak en thuislozen zonder dat de client zorg ontvangt.

maandag 19 december 2011
 
 •  
   
 
 
 
 
 
 
  (advertenties)  
 
ITC Computer Systems
Vuurwerkdump
Welzijn Lelystad
Gymm Inn
maxitrade
Parkon
Kunstbeeld De Paviljoens
party service slump
VSO Makelaars
Short Golf
CJG zeewolde
doemere
Politie verkeersinformatie
Helmantel en Bugel
Heeren van Stael
Vacatures in flevoland
 
     
     
 
 
 
     
 
Nieuwsbericht
 
Wouter Zweers
Cliënten moesten volgens Zweers van te voren blanco formulieren ondertekenen

Klachten over fraude door zorgorganisatie Ansa Begeleid Wonen in Lelystad waren al jaren bekend bij diverse instanties zoals politie, belastingdienst en zorgverzekeraar. Maar daar is niets mee gedaan. Dat zegt oud raadslid van Leefbaar Lelystad, Wouter Zweers.

De directeur van Ansa is deze week aangehouden op verdenking van fraude met zorgsubsidies. Volgens Zweers vraagt deze organisatie allerlei budgetten aan, zonder dat cliënten daarvan op de hoogte worden gesteld.

Om dat mogelijk te maken, moesten cliënten volgens hem van te voren blanco formulieren ondertekenen.

Share|

 
Reacties Neem voordat je een reactie plaatst ons reglement voor reacties door.
 
Geef je reactie
naam:
reactie:

 
 
 
Loading ...  
 
 
Code: Verification
Vul de code hierboven in:
 
 
 
Mijn Agenda
stelling Leo
(klik hier voor meer info)
Was er goed gestrooid?
  1. Ja
  2. Nee
  3. Ja, maar het was alweer weggeregend. Daar kon gemeente niets aan doen
  4. Geen idee, niet gekeken
 
Leo’s blog
klik hier voor Leo’s kijk op
de actualiteit en reageer!

Doe mee met de Natuurlijk Flevoland Prijsvraag wie heeft er een mooie kerstmand gekregen?
  (advertenties)  
 
lekker eten in flevoland
vitree
Monuta Lelystad
Bouwmeester Parket
ketel elektro
Connexxion lijnpromotie
 
     
SMS Calamiteiten
Vacatu
 
 
twitter
   LEES VOOR BrowseAloud
     
 
radio luisteren? Forum
 
     
  (advertentie)  
 
ACB Verkoop Vuurwerk
 
     
  
 
 
 
   Leger des Heils NederlandClienttevredenheidMajoor Bosshardt Fonds     Hulp- & zorgaanbodLeger des Heils Instelling voor Beschermd WonenLeger des Heils Instelling voor Beschermd Wonen
Soms hebben mensen vooral behoefte aan een rustige en veilige woonomgeving, waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Ze kampen vaak met meerdere en complexe problemen, waarvoor ze langdurig begeleiding nodig hebben in een omgeving, die regelmaat, structuur en dagritme biedt.
 
Leger des Heils Overijssel kan voor deze vorm van opvang en begeleiding beschikken over vijf LIBW’s (Leger des Heils Instellingen voor Beschermd Wonen). Eén in Almen, twee in Zwolle en twee in Enschede.  De begeleidingspunten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zelfzorg en omgang met anderen, worden door cliënten en medewerkers samen in beeld gebracht. Ook kunnen cliënten specifieke vormen van advies en/of hulp krijgen, onder andere bij financiële problemen, het vinden van dagbesteding en het zoeken/herstellen van contact met familie. Gezien de aard en het langdurige karakter van de hulpverlening is het van belang dat de panden zoveel mogelijk een huiselijk karakter hebben en dat de indeling afgestemd is op behoud en herstel van de zelfredzaamheid. Na renovatie ontstond aan de Drostenstraat in Zwolle zo’n pand, dat met recht de naam Nos Casa (Ons Huis) draagt. Aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle wordt in 2011 het pand van de Crisisopvang geschikt gemaakt als beschermd woonvoorziening voor langdurig daklozen. De opvang in crisissituaties wordt kleinschaliger vormgegeven met ambulante begeleiding. In Enschede wordt het beschermd wonen vorm gegeven aan de Molenstraat en in het pand van het voormalig Sociaal Pension aan de Snuifstraat. De huisvesting in het pand aan de Snuifstraat  en in het pand aan de Molenstraat zijn van tijdelijke aard, in samenwerking met de gemeente Enschede en woningbouwcorporaties wordt kleinschalige huisvesting ontwikkeld. Ook de huisvesting van de beschermd wonenvoorziening in Almen is van tijdelijke aard, over een nieuwe locatie vindt overleg plaats met de woningcorporaties en de gemeente Zutphen. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze telefonistes via 038 4671940. Zij helpen u verder. Adresgegevens en telefoonnummers vindt u onder de knop Adressen en Contact. 
Leger des Heils NederlandClienttevredenheidMajoor Bosshardt Fonds Hulp- & zorgaanbodLeger des Heils Instelling voor Beschermd WonenLeger des Heils Instelling voor Beschermd WonenSoms hebben mensen vooral behoefte aan een rustige en veilige woonomgeving, waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Ze kampen vaak met meerdere en complexe problemen, waarvoor ze langdurig begeleiding nodig hebben in een omgeving, die regelmaat, structuur en dagritme biedt.Leger des Heils Overijssel kan voor deze vorm van opvang en begeleiding beschikken over vijf LIBW’s (Leger des Heils Instellingen voor Beschermd Wonen). Eén in Almen, twee in Zwolle en twee in Enschede. De begeleidingspunten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zelfzorg en omgang met anderen, worden door cliënten en medewerkers samen in beeld gebracht. Ook kunnen cliënten specifieke vormen van advies en/of hulp krijgen, onder andere bij financiële problemen, het vinden van dagbesteding en het zoeken/herstellen van contact met familie. Gezien de aard en het langdurige karakter van de hulpverlening is het van belang dat de panden zoveel mogelijk een huiselijk karakter hebben en dat de indeling afgestemd is op behoud en herstel van de zelfredzaamheid. Na renovatie ontstond aan de Drostenstraat in Zwolle zo’n pand, dat met recht de naam Nos Casa (Ons Huis) draagt. Aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle wordt in 2011 het pand van de Crisisopvang geschikt gemaakt als beschermd woonvoorziening voor langdurig daklozen. De opvang in crisissituaties wordt kleinschaliger vormgegeven met ambulante begeleiding. In Enschede wordt het beschermd wonen vorm gegeven aan de Molenstraat en in het pand van het voormalig Sociaal Pension aan de Snuifstraat. De huisvesting in het pand aan de Snuifstraat en in het pand aan de Molenstraat zijn van tijdelijke aard, in samenwerking met de gemeente Enschede en woningbouwcorporaties wordt kleinschalige huisvesting ontwikkeld. Ook de huisvesting van de beschermd wonenvoorziening in Almen is van tijdelijke aard, over een nieuwe locatie vindt overleg plaats met de woningcorporaties en de gemeente Zutphen.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze telefonistes via 038 4671940. Zij helpen u verder. Adresgegevens en telefoonnummers vindt u onder de knop Adressen en Contact.Voorstel
Bestuursorgaan B&W
Behandelwijze
Onderwerp Bijzondere bijstand Begeleid Wonen Leger des Heils
Datum 30-11-2006
Commissie
Raad
Kenmerk 2006 000 110
Eenheid/afdeling SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Telefoon (498) 3254
Steller H van der Kolk1/Zwolle
DossiersVoorstel
Het college besluit:
1. met ingang van 01-01-2007 jaarlijks vanuit het budget bijzondere bijstand en armoedebestrijding een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen aan Maatschappelijk Ontwikkeling ter financiering van de extra kosten van de voorziening Begeleid Wonen CWZW Leger des Heils.
2. met ingang van 01-01-2007 de gemeentelijke subsidie voor het product Begeleid Wonen in de uitvoeringsovereenkomst met CWZW Leger des Heils met dit bedrag te verhogen, zodat subsidieverlening en -verantwoording is gegarandeerd.
3. de raad met bijgevoegde raadsbrief te informeren

Beslissing
Besluit B&W 19-12-2006: conform

Motivering/toelichting
1. Aanleiding / probleemstelling
Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt aan deelnemers van Begeleid Wonen van het Leger des Heils bijzondere bijstand voor een deel van de kosten. Deze bijzonder bijstand wordt verstrekt naast de periodieke uitkering voor kosten levensonderhoud. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 100.000,- aan bijzondere bijstand.
Voor aanvullende financiering via de bijzondere bijstand is indertijd besloten, omdat het budget van de afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling ontoereikend was voor de financiering van deze voorziening en de door de deelnemer te betalen bijdrage zonder de bijdrage vanuit de bijzondere bijstand in relatie tot het inkomen te hoog was.
Over deze systematiek zijn vragen gesteld in de commissie werk van 27-11-2006. Er is toegezegd om deze vragen over de systematiek vóór 01-01-2007 te beantwoorden.

2. Bestaand beleid / kader
De afdeling Begeleid Wonen van het Leger des Heils bestaat uit een collectieve voorziening. Deze voorziening wordt gefinancierd uit verschillende financieringsbronnen:
· eigen bijdragen van bewoners
· een subsidiedeel van Maatschappelijke Ontwikkeling
· AWBZ-gelden
· bijzondere bijstand

Een deelnemer betaalt via de eigen bijdrage mee aan het totaal van de exploitatiekosten van de voorziening van Begeleid Wonen. De vaststelling van deze eigen bijdrage gebeurt door het Leger des Heils. De eigen bijdrage bestaat hoofdzakelijk uit de kosten van de wooncomponent (huur, gas, water, elektra en rioolheffing). De eigen bijdrage wordt ingehouden op de bijstandsuitkering op basis van een door deelnemer ondertekende machtiging. Het Leger des Heils zorgt in het kader van de begeleidingsovereenkomst dat de deelnemer van Begeleid Wonen over voldoende inkomen beschikt om een zelfstandig bestedingspatroon te (leren) voeren. De kosten wooncomponent worden door het Leger de Heils rechtstreeks overgemaakt aan de energie leveranciers cq de woningbouwvereniging. Daarnaast betaalt de deelnemer mee aan de kosten van de begeleiding en de afschrijving en onderhoud van de collectieve inventaris.

Het college heeft beleidsvrijheid om al dan niet de voorziening voor Begeleid Wonen te financieren op grond van de WWB met bijzondere bijstand. Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deelname van de voorziening Begeleid Wonen voor de doelgroep dak- en thuislozen altijd willen bevorderen en ondersteunen. Om die reden is in het verleden besloten deze extra kosten via de bijzondere bijstand te financieren. Dit past ook binnen de gemeentelijk beleidskaders maatschappelijke opvang en het gemeentelijk project “Stedelijk Kompas”.

3. Relevante informatie t.b.v. advies
De bijzondere bijstand wordt verstrekt op naam van de aanvrager. Door de individuele aanvraagbehandeling en toekenning kan de indruk worden gewekt dat de betreffende bewoner tevens zeggenschap heeft over de besteding van de bijzondere bijstand. De hoogte van de extra kosten worden echter per adres vastgesteld op basis van een collectieve kostenberekening door het Leger des Heils. De individuele bijzondere bijstand maakt op deze wijze onderdeel uit van het totaal van de exploitatiekosten van de collectieve voorziening. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst verantwoord het Leger des Heils alle inkomsten en uitgaven in de jaarrekening, welke is voorzien van een accountantsverklaring. Om die reden ligt het voor de hand de gehele financiering en controle, dus inclusief het bedrag dat wordt verstrekt aan bijzondere bijstand voor Begeleid Wonen, onder te brengen in de subsidierelatie tussen CWZW Leger des Heils en de eenheid Maatschappelijk Ontwikkeling.

Het rijk stelt via de algemene uitkering middelen beschikbaar die aangewend worden voor bijzondere bijstand en armoedebestrijding. Deze gelden zijn echter niet geoormerkt. Om die reden is het mogelijk om vanuit deze gelden jaarlijks een vast bedrag ter beschikking te stellen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Op deze wijze kunnen de voorwaarden voor financiering van de voorziening van Begeleid Wonen opgenomen worden in de uitvoeringsovereenkomst die de gemeente, i.c. Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft met CWZW Leger des Heils. Controle op de besteding van dit budget komt vervolgens aan de orde via de jaarlijkse accountantsverklaring. Op deze wijze liggen financiering en controle in één hand. Voor de deelnemer ontstaat op deze wijze een adequate en toereikende voorliggende voorziening, waardoor individuele bijzondere bijstand niet meer noodzakelijk is.

4. Afstemming met andere eenheden/ afdelingen
Met Maatschappelijke Ontwikkeling en het Leger des Heils is overleg geweest over de financiering van de voorziening voor Begeleid Wonen.
In de uitvoeringsovereenkomst 2007 zullen met het Leger des Heils afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage van cliënten voor de verschillende voorzieningen.

5. Advies
Met ingang van 01-01-2007, vanuit het budget bijzondere bijstand en armoedebestrijding, een bedrag van € 100.000,- ter beschikking stellen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling voor de financiering van de voorziening van Begeleid Wonen.

6. Financiële consequenties en dekkingsrisico’s
Op jaarbasis ging het tot nu toe om een bedrag van € 100.000,-. Het voorstel is budget neutraal en zal bovendien leiden tot een kleine vermindering van het aantal aanvragen bijzondere bijstand.

7. Communicatieparagraaf
Raadsbrief ter informatie van collegestandpunt.

8. Duurzaamheidsparagraaf
Financiering en controle in één hand vormt een solide en transparante basis ter ondersteuning van de voorziening Begeleid Wonen bij CWZW Leger des Heils. Het voorstel leidt er mede toe dat de aangeboden hulpverlening bereikbaar wordt voor mensen uit de doelgroep die veelal over een laag inkomen beschikken.

Opmerkingen
Raadsbrief

Brief
Bestuursorgaan Raad
Onderwerp Bijzondere bijstand voor extra kosten Begeleid Wonen Leger des Heils
Van
Datum 19-12-2006
Kenmerk 2006 000 110
Steller H van der Kolk1/Zwolle
Dossiers

4 Ter informatie

Geachte raadsleden,

In de commissie werk van 27-11-2006 is het hier bovengenoemde onderwerp aan de orde gesteld. Op een aantal vragen met betrekking tot dit onderwerp is toegezegd dat het college vóór 01-01-2007 met een standpunt zou komen. Het gaat om vragen over de inhoudingen van de eigen bijdrage op de uitkering, de verstrekking van bijzondere bijstand in verband met deelname aan een voorziening Begeleid Wonen en (on)mogelijkheden tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor deelnemers van Begeleid Wonen.
Middels deze brief stellen wij de raad op de hoogte met het collegestandpunt over dit onderwerp.

Verschillende vormen van Begeleid Wonen:
Voor het juiste begrip van dit onderwerp is het van belang kennis te nemen van de verschillende vormen van Begeleid Wonen. De afdeling Begeleid Wonen is een colelctieve voorziening. Het Leger des Heils heeft op 4 adressen een vorm van Begeleid Wonen:
1. Intern Begeleid Wonen op het adres Burgemeester van Walsumlaan 1 (4 plaatsen)
2. Extern Begeleid Wonen “de Buitenkant” op het adres Buitenkant 22 (7 plaatsen)
3. Extern Begeleid Wonen “de Stap” Schoolstraat 74 (6 plaatsen)
4. Extern Begeleid Wonen “de Kans” Van Karnebeekstraat 8 (6 plaatsen)

Ad 2 en 3 zijn doorstroommogelijkheden voor ad 1. Ad 4 fungeert als doorstroommogelijkheid voor het Sociaal Pension op de Drostenstraat.

De mate van zelfredzaamheid bepaalt het niveau van de noodzakelijk begeleiding van de deelnemers. Dit wordt vastgelegd in een hulpverleningsovereenkomst met het Leger des Heils. Daarnaast is er een huurovereenkomst tussen de bewoner en de woningbouwvereniging. Hulpverlenings- en huurovereenkomst verwijzen naar elkaar. Op deze wijze wordt de dreiging van deurwaarders afgeschermd en heeft de bewoner de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen.

Inhoudingen van de eigen bijdrage op de uitkering
De afdeling Begeleid Wonen van het Leger des Heils bestaat uit een collectieve voorziening. Deze voorziening wordt gefinancierd uit verschillende financieringsbronnen, te weten:
· eigen bijdragen van bewoners
· een subsidiedeel van Maatschappelijke Ontwikkeling
· AWBZ-gelden
· bijzondere bijstand
Een deelnemer betaalt via de eigen bijdrage mee aan het totaal van de exploitatiekosten van de voorziening van Begeleid Wonen. De vaststelling van deze eigen bijdrage gebeurt door het Leger des Heils. De eigen bijdrage bestaat hoofdzakelijk uit de kosten van de wooncomponent (huur, gas, water, elektra en rioolheffing).
Naast de kosten van de wooncomponent betaalt een deelnemer mee aan de kosten van de begeleiding en de afschrijving en onderhoud van de collectieve inventaris.

De eigen bijdrage wordt ingehouden op de bijstandsuitkering op basis van een door deelnemer ondertekende machtiging. Het Leger des Heils zorgt in het kader van de begeleidingsovereenkomst dat de deelnemer van Begeleid Wonen over voldoende inkomen beschikt om een zelfstandig bestedingspatroon te (leren) voeren. De kosten wooncomponent worden door het Leger de Heils rechtstreeks overgemaakt aan de energieleveranciers en de woningcorporatie.
In de uitvoeringsovereenkomst 2007 tussen gemeente/Maatschappelijke Ontwikkeleing en het Leger des Heils worden afspraken vastgelegd met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage van cliënten voor de verschillende voorzieningen.

Bijzondere bijstand voor extra kosten voor deelname Begeleid Wonen
De eigen bijdrage die wordt ingehouden op de uitkering is ontoereikend om de voorziening voor Begeleid Wonen geheel te kunnen financieren. Het ontbrekende budget kan evenmin worden gefinancierd via de subsidierelatie tussen gemeente en het Leger des Heils. Om die reden is destijds besloten om het ontbrekende deel te financieren via de bijzondere bijstand. Zonder deze aanvullende bijzondere bijstand wordt de bijdrage die een deelnemer moet bijdragen zodanig hoog, dat de voorziening niet bereikbaar is voor mensen met een laag inkomen. Wij hebben hiermee bevorderd dat dak- en thuislozen, die veelal over een laag inkomen beschikken, kunnen deelnemen aan de voorziening Begeleid Wonen. Dit past ook binnen de beleidskaders maatschappelijke opvang en het voorgenomen gemeentelijk project “Stedelijk kompas”.

Op jaarbasis wordt in totaal € 100.000,– aan bijzondere bijstand verleend..

De bijzondere bijstand wordt verstrekt op naam van de aanvrager. Door de individuele aanvraagbehandeling en toekenning kan de indruk ontstaan dat de betreffende bewoner tevens zeggenschap heeft over de besteding van de bijzondere bijstand. De hoogte van de extra kosten worden echter per adres vastgesteld op basis van een collectieve kostenberekening door het Leger des Heils. De individuele bijzondere bijstand maakt op deze wijze onderdeel uit van het totaal van de exploitatiekosten van de collectieve voorziening. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente verantwoordt het Leger des Heils alle inkomsten en uitgaven in de jaarrekening, welke is voorzien van een accountantsverklaring. Het ligt voor de hand de gehele financiering en controle, dus inclusief het bedrag dat wordt verstrekt aan bijzondere bijstand voor Begeleid Wonen, onder te brengen in de subsidierelatie tussen CWZW Leger des Heils en de eenheid Maatschappelijk Ontwikkeling.

Het rijk stelt via de algemene uitkering middelen beschikbaar die aangewend worden voor bijzondere bijstand en armoedebestrijding. Deze gelden zijn echter niet geoormerkt. Om die reden is het mogelijk jaarlijks een vast bedrag ter beschikking te stellen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, die deze gelden vervolgens kan aanwenden voor de subsidieverlening aan het Leger des Heils. Op deze wijze kunnen de voorwaarden voor financiering van de voorziening van Begeleid Wonen opgenomen worden in de uitvoeringsovereenkomst die de gemeente, i.c. Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft met CWZW Leger des Heils. Controle op de besteding van dit budget komt vervolgens aan de orde via de jaarlijkse accountantsverklaring. Op deze wijze liggen financiering en controle in één hand. Voor de deelnemer ontstaat er op deze wijze een toereikende en passende voorliggende voorziening waardoor individuele bijzondere bijstand niet meer noodzakelijk is.

Op grond van eerder genoemde redenen hebben wij besloten om met ingang van 01-01-2007 vanuit het budget bijzondere bijstand en armoedebestrijding een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen aan Maatschappelijk Ontwikkeling ter financiering van de extra kosten van de voorziening Begeleid Wonen CWZW Leger des Heils.

Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten
Voor zover de collectieve inventaris daar niet in voorziet, wordt aan een deelnemer van Begeleid Wonen op individuele basis tevens bijzondere bijstand verstrekt voor inrichtingkosten. Het gaat hierbij veelal de kosten voor aanschaf van meubilair, bed, kast, e.d. Deze vorm van bijzondere bijstandsverlening op individuele basis blijft ongewijzigd.

(On)mogelijkheden tot kwijtschelding voor deelnemers van Begeleid Wonen
Deelnemer van Begeleid Wonen hebben een hulpverleningsovereenkomst met het Leger des Heils en een huurcontract met de woningbouwvereniging. De deelnemer betaalt via de eigen bijdrage zijn aandeel in de woonkosten aan het Leger des Heils die vervolgens voor de betaling aan de woningcorporatie zorgdraagt. Beide overeenkomsten verwijzen naar elkaar wat betreft duur en betaling van de kosten. Door het Leger des Heils is voor deze constructie gekozen. Hiermee wordt voorkomen dat er achterstanden ontstaan.
Op verzoek van het Leger des Heils is de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag voor deze adressen op naam en adres gezet van CWZW Leger des Heils. Hierdoor ontvangt de bewoner geen persoonlijke aanslag en kan er dus ook geen kwijtschelding worden aangevraagd. Een bedrijf of instelling, zoals CWZW Leger des Heils, komt niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Aangezien er sprake is van een zelfstandig huurcontract en inschrijving op een zelfstandig adres, kan elke bewoner i.o.m. het Leger des Heils verzoeken om een wijziging van de tenaamstelling van de aanslag. Hiermee kan vervolgens kwijtschelding worden aangevraagd. Wij zullen bevorderen dat het Leger des Heils de bewoners actief op deze mogelijkheid wijst.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

drs. O. Dijkstra, secretaris

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s