Misbruik van AWBZ/PGB al jaren bekend bij VVD en CDA door doelbewust gebrek aan toezicht dankzij de deals van politieke partijen met zorgverzekeraars en zorg en welzijnsinstellingen etc. en waarom moeten werkende burgers opdraaien voor het onverantwoorde gedrag van verslaafden die geen respect tonen voor de samenleving waarin zij leven

From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; d66@tweedekamer.nl; denhaag@sp.nl; amsterdam@sp.nl; almere@sp.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; fractiezwolle@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; fm.vanas@zwolle.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groningen@sp.nl; gvdkooy@hetnet.nl; h.drost@tweedekamer.nl; haarlem@sp.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lancee.r@menzis.nl; leeuwarden@sp.nl; loket@igz.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nova@novatv.nl; pvv@tweedekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@trouw.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sdn@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: Misbruik van AWBZ/PGB al jaren bekend bij VVD en CDA door doelbewust gebrek aan toezicht dankzij de deals van politieke partijen met zorgverzekeraars en zorg en welzijnsinstellingen etc. en waarom moeten werkende burgers opdraaien voor het onverantwoorde
Date: Mon, 26 Dec 2011 17:15:12 +0100

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Anouchka van Miltenburg VVD-Tweede kamerlid

Toepassing AWBZ in zorg ratjetoe

In tien jaar tijd zijn de kosten voor de AWBZ geëxplodeerd van tien naar twintig miljard euro. De regeling wordt gebruikt voor heel veel vormen van zorg. Thuiszorg, gezinscoaching of opvang van verslaafden, grenzen zijn er nauwelijks.

DEN HAAG – Wat in 1967 begon als een regeling om gehandicapten, chronisch zieken en andere mensen met onverzekerbare gebreken te verzorgen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een ruif waaruit alle instellingen in Nederland naar believen kunnen pikken.
Vanwege de stijging van de kosten moest bureau Boer&Croon van staatssecretaris Ross (volksgezondheid) onderzoeken of instellingen soms misbruik maakten van de AWBZ. De conclusie is lichtelijk ontluisterend: de regeling is zó breed, zó algemeen, dat fraude helemaal niet nodig is voor instellingen om toch het volle pond binnen te slepen.
Een van meest in het oog lopende gebreken van het AWBZ-stelsel is het gegeven dat ruim honderdduizend mensen wel zorg krijgen zoals huishoudelijke hulp, terwijl een officiële toewijzing (indicatie) daarvoor ontbreekt. Er is niemand die weet of deze mensen wel hulp nodig hebben en zo ja, hoeveel hulp. In de loop der jaren hebben alleenstaanden die bijvoorbeeld leden aan eenzaamheid gewoon huishoudelijke hulp toegewezen gekregen. En als er wel een indicatie is voor bijvoorbeeld tien uur thuiszorg per week, dan mag daarvan met een bandbreedte van vijftig procent worden afgeweken. Ook mogen instellingen die thuiszorg verstrekken de zorg langer laten doorlopen als de indicatie voorschrijft. Maar het komt ook voor dat een indicatiebesluit helemaal geen einddatum heeft.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat bijvoorbeeld thuiszorginstellingen declaraties indienen die enorm van elkaar kunnen verschillen. Voor exact hetzelfde geval van een 70-jarige alleenstaande vraagt de ene organisatie voor het leveren van thuishulp bijna twee keer zoveel geld als de andere (265 versus 164 euro). Volgens Boer&Croon brengen overigens de meeste bedrijven het maximum te declareren bedrag in rekening.
Door de bezuinigingen op het welzijnswerk in de afgelopen jaren is het beroep op de AWBZ enorm toegenomen. Welzijnsinstellingen zoals het Leger des Heils konden moeiteloos terecht bij de AWBZ omdat de regels zich hier niet tegen verzetten. Zo krijgt het Leger nu geld om verslaafden op te vangen, voor psychisch gestoorden op eigen benen te laten staan of voor gezinscoaching. De AWBZ-regeling is zodoende het afvoerputje van zorg en welzijn geworden.
De onderzoekers concluderen dat de AWBZ op een gegeven moment een eigen dynamiek heeft gekregen; efficiënt omgaan met overheidsgeld verdween naar de achtergrond . Typerend hiervoor is de rol van de zorgkantoren die de plicht hebben om zo doelmatig mogelijk zorg in te kopen. In plaats dat deze organisaties uitgaven binnen de perken probeerden te houden, waren er voorbeelden van kantoren die juist actief meedachten met instellingen om zo veel mogelijk geld binnen te halen.
Volgens de onderzoekers van Boer&Croon staat echter één ding vast: het opzoeken van de randen van de wetgeving had als doel het in standhouden van de zorgverlening. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren de AWBZ onbetaalbaar is geworden en dat het kabinet-Balkenende maatregelen heeft genomen om de stijging af te zwakken.
Maar als reactie op maatregelen zoals de verhoging van de eigen bijdrage voor thuishulp schreven de koepels voor de thuiszorg (LVT) en verpleeghuizen (Arcares) begin dit jaar brieven naar hun leden onder de kop ‘tips en trucs’ en zochten zij nog meer de randen op van de wettelijke mogelijkheden.

Link:https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/16/de-awbz-gelden-bestemd-voor-24-plaatsen-in-sociaal-pension-de-wissel-leger-des-heils-den-haagdatum-2001/

Hier is het bewijs dat de VVD met het CDA onderling belangenverstrengelingen hadden ook met de zorg en welzijnsinstellingen op  religeuze-politieke gronden en om de gunst van de kiezers om het debacle rondom de AWBZ fraudepraktijken na de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 tijdens het kabinet Lubbers II onder het tapijt te schuiven.
Link:https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/09/de-nederlandse-politiek-is-schuldig-aan-het-awbz-debacle/

Uit: Dagblad Trouw, 24 september 2004

 Aanmelden Profiel wijzigen | Afmelden

14:54:36  woensdag 28 december 2011

 
 
 

‘Ouderen die hun huis niet meer kunnen schoonhouden horen niet in AWBZ’

Meindert van der Kaaij − 25/09/04, 00:00

Onderzoek toont een ontluisterend beeld van de AWBZ, waaronder de zorg voor gehandicapten en chronisch zieken vallen. De kosten zijn geëxplodeerd naar 20 miljard, maar de zorg is vaak onder de maat. VVD-Kamerlid Van Miltenburg: ,,Dit systeem dreigt zichzelf op te blazen.”

Voor VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg staat vast dat te veel mensen in Nederland gebruik maken van de AWBZ. ,,Gehandicapten, zwaar chronisch zieken, psychiatrische patiënten. Dat zijn voor mij echte AWBZ’ers. Het zal misschien hard klinken, maar ouderen die niet zo goed hun huis meer kunnen schoonhouden horen niet in de AWBZ.”

Voor Van Miltenburg stonden in het onderzoeksrapport van Boer & Croon weinig dingen die zij niet al vermoedde. Maar het was volgens haar hard nodig om de misstanden rond de AWBZ eens zwart op wit te zien. Zo bleek dat ruim honderdduizend gebruikers van AWBZ-hulp helemaal geen indicatie heeft en weet niemand of zij nog wel die hulp nodig hebben.

Wat doet het kabinet met dit rapport?

,,In mijn ogen veel te weinig. Staatssecretaris Ross doet natuurlijk wel wat om een plaffond op de AWBZ te zetten, maar dan zit je een klein beetje aan de knoppen te rommelen. Het is tijd voor een flinke opknapbeurt. Ik snap wel dat het ministerie van volksgezondheid al kraakt onder de komst van het nieuwe ziektekostenstelsel. Maar toch. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen aan de AWBZ want dat is nu een ramp.”

Waaraan moet binnen de AWBZ-wereld snel een einde komen?

,,Uit het rapport blijkt dat instellingen permanent bewust de randen van de wetgeving opzoeken om maar zo veel mogelijk geld uit de AWBZ te persen. Dat is verspilde energie die managers veel beter kunnen gebruiken om zorg in goede banen te leiden. Bovendien zijn managers altijd de duurste mensen.”

,,Daarom moeten we duidelijke regels gaan stellen welke instellingen voor wat in aanmerking komt, zodat niemand die grenzen meer hoeft op te zoeken. De politiek moet ook duidelijk opschrijven welke mensen recht op AWBZ-hulp hebben. Nu gaan indicatie-organen daarover en die doen dat te ruimhartig. Ik begrijp dat natuurlijk wel. Voor mensen die kwetsbaar zijn wil je het allerbeste, maar het is de vraag of dat niet onbetaalbaar is. Ook mensen met een lichte zorgvraag, bijvoorbeeld een beetje schoonmaken in huis, zijn in de AWBZ terecht gekomen en het is heel moeilijk om de kosten daarvan in de hand te houden. Ik denk dat we nu door die ruimhartigheid en gebrek aan duidelijke keuzen, mensen die het echt nodig hebben al in de kou laten staan. We moeten nu bezuinigen en door geen keuzen te maken tref je iedereen, ook gehandicapten.”

De koepelorganisaties van de thuiszorg en verpleeghuizen stuurden brieven naar hun leden met ‘tips en trucs’ om meer geld binnen te halen.

,,Ja, aan de ene kant te gek voor woorden. Aan de andere kant begrijp ik het wel, want het zijn belangenbehartigers. De politiek moet zorgen dat de regels niet zo breed interpretabel zijn. Dan zijn er geen tips en trucs meer nodig.”

Welke andere politiek gevoelige keuzes zijn er nodig om de druk op de AWBZ te verminderen?

,,Ik vind het hard nodig om de financiering van verzorgingstehuizen eens nader te bekijken. Dat is wonen met een beetje zorg. Ik hik tegen die woonlasten aan. Dat kunnen die mensen zelf toch betalen, zoals iedereen. Maar dat zijn politieke keuzen die we te lang uit de weg zijn gegaan.”

 

Link:vlaamse_opera_hoog1

          Per Saldo en Nationale Ombudsman zorgkantoor

         Het zorgkantoor de grote onbekende

         Donkeredagen parlementair onderzoek

http://denkmetkoosmee.wordpress.com/2010/10/12/groene-land-achmea-zorgfraudeverzekeraar-deel-3/

         b30301e vragen VWS

         eerste kamer commissie Wlliems feitelijke vragen lijst B

        .wrr vertrouwen in de buurt

Rappport eerste kamer commissie Willems waarin vermeld dat door geheime afspraken verzekeraars en instellingen zich bezig houden met vergroting omzet en winstmaximalisatie en dat kwamen we eerder tegen in de rapportage van de WWR uit 2006 met de titel “Vertrouwen in de buurt”bij de verzelfstandigde woningcorporaties die hun sociale taken verwaarloosden na de bruteringsoperatie van het CDA kabinet Lubbers III en zich bezig houden met commerciele activiteiten zoals verwerving van vastgoed (Philadelphia en Meavita en met zorg en welzijn in samenwerking met instellingen (RIBW,Leger des Heils) dat heeft geleid tot de AWBZ/PGB indicatiefraudepraktijken voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening maar waar net als bij evangelische verslavingsinstellingen de PGB gelden belanden op de bankrekeningen van de bestuurders.Voorbeelden Horeb en Ansa en Wemeldinge.
’s-Gravenhage 2011
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2010–2011
Vragen gesteld door de leden der Kamer
2011Z17640
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan toezicht op pgb-gebruik persoonsgebonden budget (ingezonden 14 september 2011).
Vraag 1
Bent u bekend met de berichten «Misbruik pgb’s frequent, toezicht blijkt summier» en «Grof verdienen aan ski-uitjes en lasergamen»?1
Vraag 2
Herkent u het verhaal van een begeleidingsbureau dat begeleiding van groepsuitjes opvoert als individuele begeleiding en daarmee misbruik maakt van het pgb? Herkent u ook de geschetste toetsingssituatie bij zorgkantoren, waarin het zorgkantoor de budgethouder controleert, maar het aan de cliënt zelf is om rekeningen van de aanbieder te controleren?
Vraag 4
Deelt u de constatering van de FIOD, het OM en de Nederlandse Zorgautori-teit (NZa) dat de zorgkantoren niet geprikkeld worden om echt werk te maken van de aanpak van misstanden bij aanbieders?

Link naar OM en FIOD:http://www.om.nl/actueel-0/publicaties/item_148141/@150079/rapport/
Vraag 5
Is bekend welk deel van het pgb-budget door misstanden bij zorgaanbieders wordt verkwist? Zo ja, om hoeveel geld gaat het hier?
Vraag 6
Op welke manier bent u van plan het toezicht op het pgb-misbruik bij zorg-kantoren te verbeteren? Welke prikkels kunnen daar worden ingepast?
Vraag 7
Bent u het er mee eens dat allereerst misbruik van het pgb-budget moet worden aangepast, alvorens budgethouders die bouwen op het pgb getroffen worden door de voorgestelde beperkende maatregelen?
1 De Volkskrant d.d. 13 september 2011.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Vragen

Waarom prikkels toepassen op het zorgkantoor als deze controleorganen al meer dan 10  jaar op de hoogte zijn dat er gefraudeerd word en weten dat het zorgaanbod  niet is afgestemd op de hulpvraag van de client zoals het geval in de maatschappelijke opvang voor dak en thuislozen waarvan de toegepaste zorg en hulpverlening een onbekend gebied is en meer een sociaal experiment waarin de sociale en mensenrechten van clienten worden geschonden door”sociale ondernemers” a la beunhazen en evangelische stichtingen zoals het Leger des Heils,Rehoboth etc. onder regievoering van lokale christelijke wethouders en raadsfracties die de subsidies toekennen zonder toezicht op deze instellingen. 

U bevindt zich op: HomePublicatiesOnderzoeksrapporten

De rol van het zorgkantoor

Gepubliceerd op: 21 juni 2001

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gemoderniseerd. In plaats van het aanbod staat de zorgvraag van de patiënt centraal. Zorgkantoren, die verdeeld zijn in regio’s, hebben hierbij een belangrijke rol. De Rekenkamer heeft bij acht van de 31 zorgkantoren onderzocht waar zij staan in dit moderniseringstraject. Het onderzoek beperkt zich tot de zorg verleend door verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg.

De rol van het zorgkantoor PDF, 83 kB

OnderzoekStand van zaken
Onderzoek106

Conclusies

De Rekenkamer concludeert dat bij de onderzochte zorgkantoren het inkopen van zorg nog niet wordt uitgegaan van de zorgvraag. Op dit moment is de informatie die nodig is voor een goed inkoopbeleid en voor een toereikend wachtlijstbeheer nog niet beschikbaar. De staatssecretaris heeft echter serieuze plannen voor een zorgregistratiesysteem.

Er worden geen afspraken gemaakt over de controle op het naleven van de overeenkomsten tussen zorgkantoor en zorgaanbieder. Ook toetsen de zorgkantoren niet of er een geldige indicatie ten grondslag ligt aan het verlenen van de zorg. Het College Toezicht Zorgverzekeringen betrekt het naleven van de indicatie niet bij haar oordeel over de aanvaardbaarheid van de kosten voor de AWBZ. De Rekenkamer kan daarom niet vaststellen of de circa f 18 miljard aan uitgaven voor de genoemde vormen van zorg rechtmatig zijn.

Omhoog

Aanbevelingen

De Rekenkamer beveelt aan om een protocol te maken, waarmee zorgkantoren de verleende zorg kunnen toetsen aan de indicatie. Het College Toezicht Zorgverzekeringen zou hierop moeten toezien. Zorgkantoren en zorgaanbieders zouden overeenkomsten met concrete, controleerbare afspraken moeten afsluiten. De Rekenkamer beveelt aan de plannen ten aanzien van de AWBZ-brede zorgregistratie door te zetten volgens het aangegeven tijdspad.

Verder vindt zij het zinvol dat zorgkantoren hun organisaties verder vormgeven, zodat zorg actief en onafhankelijk toegewezen kan worden.

Omhoog

Reactie staatssecretaris

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf in haar reactie aan dat het moderniseringstraject nu versneld tot stand komt. De staatssecretaris deelt niet de conclusie van de Rekenkamer dat de zorgkantoren nog geen activiteiten ontplooien om uit te gaan van de zorgvraag. Zij is tevens van mening dat er wel sprake is van een gesloten toezichtsketen.

Omhoog

Stand van zaken107
 • Vragen en antwoorden

  Kamervragen | 15-11-2001 |  PDF, 27 kb | De rol van het zorgkantoor

  Vastgesteld 15 november 2001

 • Vragen en antwoorden

  Kamervragen | 05-11-2001 |  PDF, 33 kb | De rol van het zorgkantoor

  Vastgesteld 5 november 2001

 • Rapport

  Rapport | 21-06-2001 |  PDF, 83 kb | De rol van het zorgkantoor

 • Aanbiedingsbrief

  Bijlage | 21-06-2001 |  PDF, 6 kb | De rol van het zorgkantoor

 

U bevindt zich op: HomeNieuwsPersberichtenDe rol van het zorgkantoor en Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet

De rol van het zorgkantoor en Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet

Aankondiging publicaties ‘ Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet’ en ‘De rol van het zorgkantoor’

Persbericht | 21-06-2001

De plannen om het toezicht en de controle op de gezondheidszorg in Nederland te moderniseren boeken goede resultaten, maar informatie over de feitelijk geboden zorg blijft vooralsnog buiten beeld.

In de vernieuwde Ziekenfondswet (ZFW) is wel een controlerecht van de ziekenfondsen bij de zorgaanbieders geregeld, maar die laatsten zijn niet verplicht verantwoording af te leggen over de (rechtmatigheid van de) feitelijk geboden zorg. De modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ligt op schema, maar de 31 zorgkantoren kopen zorg nog in op grond van het aanbod en controleren niet of de bestelde zorg ook wordt geboden. Ook kijkt men niet of de zorg spoort met de indicatie voor de verzekerde patiënt. Dit blijkt uit Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet en De rol van het zorgkantoor, twee rapporten die de Algemene Rekenkamer vandaag publiceert.

Toezichthouder mist controle op geleverde zorg

Het eerste rapport constateert dat het College toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) een aantal bevoegdheden ontbeert. Zo kan het niet controleren of zorgaanbieders de beloofde prestaties leveren. Alleen ziekenfondsen kunnen dit, maar er is geen inzicht of ze dat voldoende doen. Uitvoering van taken en bevoegdheden van het CTZ zijn vermengd met het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Men gebruikt nu nog gezamenlijke deskundigen.

Minister heeft onvoldoende toezicht op totale kosten

Het CTZ verkeert in de nieuwe Ziekenfondswet op gelijke voet met colleges die vergoedingsregels opstellen, tarieven vaststellen en voorzieningen in ziekenhuizen bouwen of saneren. Toezicht op de totale zorgkosten heeft het CTZ daardoor niet. Daarom vraagt de Rekenkamer de minister van VWS dit toezicht op te pakken, iets dat nu louter het ministerie kan doen. De minister is immers de enige die zicht heeft op alle uitgaven.

Vraag naar zorg nog niet leidraad

In de nieuwe AWBZ moet de zorgvraag centraal staan, niet het aanbod. Dat is volgens het tweede Rekenkamerrapport nog onvoldoende het geval. Er is onderzoek verricht bij acht van de 31 regionale zorgkantoren, die de zorg voor patiënten in hun omgeving inkopen. De Rekenkamer onderzocht verpleging, verzorging en thuiszorg. De conclusie is dat zorgkantoren bij het inkopen van bijvoorbeeld verpleging, uitgaan van het aantal beschikbare bedden in tehuizen, niet van het aantal bedden dat patiënten nodig hebben. Door gebrek aan informatie over zowel de vraag als het aanbod, beheren de zorgkantoren de wachtlijsten te weinig.

Toezicht door zorgkantoren laat te wensen over

Toezicht is niet alleen een manco bij het vergoeden van reguliere zorg door ziekenfondsen, ook het toezicht op verzorging, verpleging en thuiszorg laat te wensen over. De zorgkantoren letten te weinig op prijs en kwaliteit van de zorg die ze inkopen. Verder controleren zorgkantoren niet of de zorg ook verleend is conform de vereiste indicatie. Volgens de Rekenkamer is de rechtmatigheid van 18 miljard gulden aan uitgaven voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg daarom onzeker.

Minister meent dat toezicht wel deugt

De minister reageerde op het rapport over de ZFW en vindt het toezicht wel goed. Het CTZ hoeft geen toegang te hebben tot de administraties van zorgaanbieders, zo meent ze. Ook is het onnodig de toezichthouder verder te scheiden van het CVZ. Wat haar eigen toezicht betreft, acht de minister zich niet verantwoordelijk voor de naleving van ieder contract door zorgaanbieders. De Rekenkamer beaamt dit laatste, maar vindt wel dat de bewindspersoon moet zorgen dat er goed toezicht is.

Staatssecretaris pakt rol zorgkantoor op

De staatssecretaris reageerde op het rapport over AWBZ en zegt toe duidelijkheid te verschaffen over de rol van zorgkantoren. Ook geeft de bewindsvrouw aan dat er een systeem komt waar alle informatie over vraag en aanbod in te vinden is. Tenslotte volgt de staatssecretaris haar minister in de opvatting dat het toezicht wel sluitend is. De Rekenkamer blijft van mening dat niet is vast te stellen of de uitgaven voor AWBZ rechtmatig zijn, omdat er geen systematische controle is of zorg conform de indicatie wordt verleend.

Volledige versie

Zorgkantoren presteren steeds slechter
Featured 2 Reacties
Ze spelen een belangrijke rol in de aangekondigde Pgb-maatregelen. Zij zullen immers moeten gaan bepalen of iemand nog zelf een zorgverlener kan kiezen, of dat de zorg voortaan in natura wordt gegeven. Volgens de staatssecretaris zijn de zorgkantoren daar prima toe in staat, omdat ze heel veel expertise hebben opgebouwd. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) denkt daar anders over. Die vindt dat zorgkantoren steeds slechter presteren en gaat ze daarom scherper in de gaten houden.Uit een onderzoek van de NZa over het jaar 2010 blijkt namelijk dat de zorgkantoren één op de vijf verbeterpunten uit 2009 hebben laten liggen. Dat is zorgwekkend, vindt de Zorgautoriteit, want een aantal zaken moeten nu toch echt geregeld worden.Zo moet er veel betere informatie komen over het zorgaanbod in de regio en moeten de zorgkantoren geïndiceerde cliënten die lang op zorg wachten veel intensiever volgen. Ook houden de zorgkantoren zich lang niet allemaal aan de verplichting om het College van Zorgverzekeraars op de hoogte te houden van hoe het gesteld is met de wachtlijsten.Verder is de NZa erg geschrokken van de forse bedragen die de zorgkantoren nog tegoed hebben van budgethouders die het bedrag niet hebben opgemaakt of het verkeerd hebben besteed. Daarbij ging het in 2010 om ruim 110 miljoen euro, waarvan bijna de helft niet meer inbaar is omdat de vorderingen al meer dan een jaar open staan.“Dit mogen zorgkantoren niet zomaar laten lopen”, zegt een woordvoerder van de NZa. “Het gaat hier om publiek geld en dat moet terug.” Mochten de zorgkantoren niet genoeg resultaat laten zien, dan gaat de NZa zelf maatregelen opleggen. Dit kan variëren van een gesprek met het zorgkantoor tot uiteindelijk een boete of dwangsom.

Share|

 
 

De redactie houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

2 Reacties »

 • christien zei: Als ex-medewerker van een zorgkantoor, belast met beleid en uitvoering rondom het PGB kan ik rustig stellen dat ik mijn ex-collega’s succes moet wensen bij de uitvoering van de zoveelste draconische maatregel. De uitvoering van het PGB op zich is al ontzettend moeilijk. Problemen met openstaande bedragen stapelen zich al jaren op dus écht geschokt kan men nu niet zijn. Maar wat me meest zorgen baart is dat de afstemming tussen Zorg in Natura afdelingen en PGB ruimschoots voor verbetering vatbaar zijn. Misschien is het idee goed bedoeld ontstaan, maar de uitvoering is meestal cruciaal hierbij en dat is hier écht de achillespees. Gesteld dat de bedoelingen goed zijn dan is het stellen dat men voldoende kennis en expertise heeft een dooddoener. Iemand positief “beoordelen” = zorgkantoor, om daarna met iets zeer precair op te zadelen = uitvoering, acht ik geen behoorlijk bestuur. Helaas zullen daar dan weer de cliënten de gevolgen van mogen dragen. Succes aan het Zorgkantoor gewenst met deze opdracht en medeleven voor de cliënten!
  # 16 december 2011 at 18:03
 • maria zei: hallo cristine het werkt allemaal niet wat zorg kantoor doet ik zeg niets over jouw maar er moeten er nog vele meer onslagen worden daar want in ons zien als ernstige verstandelijke en lichaamelijke gehandicapte en phicohaties patienten worden we goed op gelicht en nu heb ik zelf zorg in natura maar ik kom nu nog minder buiten dan voor heen dus ik word nu echt gestraft en mij gehandicapte dochter dubbel die moet stevig terug betalen waar ze zelf geen cent van gehad heeft wel de zorg verlener.maar ik heb dit al in den haag neer gelegt bij een of ander partij waar wij voor zijn daat laat ik me niet over uit maar ik hoop al wat bij zorg kantoor werkt dat die voor mij part direkt ook een hard infark of tia krijgt dan weten ze waar wij over praten ik kan gelukkig nog typen maar ik mag me niet zo erg druk maken anders kost het mij leven door nog meer stres op te doen.er zit nu iemand bij die mee kijkt wat ik typ.en zorg in natura van mij ligt nu ook in eindhoven bij zorg mad en ik weet nu al zeker dat dit ook niet eerlijk ver loopt komt die echt voor de zieke en er word ook stevig met gesjoemeld.maar ik mag er niet meer over typen dat zoeken ze verder zelf maar uit maar voor mij en mij dochter blijven ze strijden tot het bittre eind.
  # 17 december 2011 at 15:00

Straatkrant Breda

 

‘Kwaliteit zorgaanbieders ter discussie’

27 november 2011

door de redactie

Auteur: door Berry van der Heijden |   zaterdag 26 november 2011 | 07:37 | BNdeStem

BREDA – Zeker vier van de vijf nieuwe zorgaanbieders voldoen niet aan enkele eisen van het kwaliteitsdocument dat zij hebben ondertekend.

Dat stellen vakbond Abvakabo FNV en de Bredase Cliëntenraden die in een brief aan wethouder Cees Meeuwis en de vijf nieuwe aanbieders opheldering vragen.

De bond schrijft dat zij onafhankelijk bureau Ruiter en Partners vergelijkend onderzoek heeft laten doen. Zij vergeleken het bestek waarop de aanbieders hebben ingeschreven met het kwaliteitsdocument dat ze hebben ondertekend en de functieomschrijving voor de thuiszorgers. Daarbij zijn vier van de vijf nieuwe aanbieders, T-zorg, Surplus, Actief Zorg en VDA/ICS bekeken. De vijfde aanbieder, Thuiszorg in Holland, is niet meegenomen in het onderzoek omdat de instelling weigerde een functieomschrijving te overhandigen.

“Het bureau constateert feitelijk twee zaken”, vertelt vakbondsbestuurder Marlieze Warnaar van Abvakabo FNV, die geen reden heeft aan te nemen dat Thuiszorg in Holland positief afwijkt. “Met name het signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand van de cliënt wijkt af van de eisen in het bestek en het kwaliteitsdocument. Verder ziet het er naar uit dat thuishulpen te weinig betaald krijgen.”

De vijf nieuwe aanbieders hebben deze week overleg gehad met de wethouder, die ook met deze vragen geconfronteerd is. In een reactie werpen de aanbieders tegen dat ze de signalering anders invullen. Hoe blijft voor bond en cliëntenraden onduidelijk. Bond noch cliëntenraden hebben een reactie gehad van de aanbieders.

Wethouder Cees Meeuwis laat via een woordvoerder weten dat hij bezig is met informatie inwinnen. Hij zal rapporteren aan de commissie maatschappij op 1 december.

delen:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email

One Response to ‘Kwaliteit zorgaanbieders ter discussie’

 1. R.Donker on 14 december 2011 at 15:46

  AWBZ/PGB indicatiefraudes
  Posted on september 13, 2011 by anaconda15

  AWBZ indicatiefraudes

  In het kader van de oplopende zorgkosten krijgen we negatieve effecten als fraudes en verduisteringen van AWBZ gelden middels onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoornissen waar dak en thuislozen en verslaafden aan zouden lijden en die vastgesteld worden door medewerkers/sters van GGZ klinieken en opvanginstellingen van het leger des Heils en andere privaatrechterlijke stichtingen en de landelijke RIBW”s die zich ten onrechte een GGZ instelling noemen.
  De Algemene Rekenkamer heeft geen overzicht waar de zorgkosten en AWBZ gelden aan besteed worden maar is al jaren op de hoogte van het slechte subsidiebeheer van het ministerie van VWS en dat er geen materiele controles plaats vinden nog bij zorgkantoren en bij de ministeries en waar plannen worden gemaakt voor verbeteringen maar die uitblijven.
  Een zeer vreemde zaak waar het de besteding van gemeenschapsgelden betreft.

  vindsubsidies.nl – Meer informatie over subsidiesHoofdmenuBeginpagina Subsidies Nieuws Opmerkingen Trainingen Meld u aan Subsidienieuws – 17-05-2011
  Rechtmatigheid rijksfinanciën op hoog niveau, VWS-subsidiebeheer toont lichte verbetering

  De rechtmatigheid van de rijksfinanciën in Nederland was afgelopen jaar weer van hoog niveau. Dat meldt de Algemene Rekenkamer (AR) in de Staat van de Rijksverantwoording 2010. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er voor het twaalfde jaar op rij niet in geslaagd het aantal tekortkomingen in het subsidiebeheer in voldoende mate te verminderen.

  In hun jaarverslagen geven de ministeries aan dat zij tezamen in 2010 € 237,6 miljard hebben uitgegeven. De hoeveelheid beschikbare informatie van ministers over wat zij met dit geld hebben gedaan is niet toegenomen ten opzichte van 2009. Van tien onderzochte kabinetsdoelstellingen heeft de Algemene Rekenkamer in acht gevallen niet kunnen vaststellen in welke mate het doel gerealiseerd is.

  Bij 19 van de 119 onderzochte prestatie-indicatoren plaatst de Algemene Rekenkamer kanttekeningen bij de deugdelijke totstandkoming van de beleidsinformatie in de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer doet handreikingen voor verbetering van de beleidsinformatie.

  VWS
  Het beheer van € 2,3 miljard aan subsidies door het ministerie van VWS is al twaalf jaar niet op orde. Het gaat onder meer om het onvoldoende handhaven van wettelijke termijnen, onvolledige dossiers, fouten bij voorschotten en te weinig onderbouwing van subsidiebesluiten. Voor de Algemene Rekenkamer is dit aanleiding geweest om bezwaar te maken. Dat heeft de minister van VWS aangezet tot aanvullende maatregelen.

  De minister van VWS heeft naar aanleiding van het bezwaar bij het subsidiebeheer van de Algemene Rekenkamer een verbeterplan opgesteld. Het plan sluit volgens de Algemene Rekenkamer voldoende aan bij de geconstateerde problemen, is voldoende concreet en heeft een realistisch tijdpad. De minister heeft een begin gemaakt met een analyse van de gemaakte fouten in het subsidiebeheer. Dit is voor Algemene Rekenkamer aanleiding geweest het bezwaar op te heffen.

  Wel noemt de Algemene Rekenkamer de minister ‘weinig ambitieus’: zij wil het percentage gemiddelde en zware tekortkomingen terugdringen tot maximaal 35%. Zij laat de lichte tekortkomingen buiten beschouwing en geeft bovendien het signaal af dat in één derde van de subsidiedossiers een fout mag worden gemaakt.

  Meer informatie is te vinden op: http://www.rekenkamer.nl

  De president van de Algemene Rekenkamer die de rechtmatigheidsonderzoeken en rapporten goekeurt word gekozen op “advies”van koningin Beatrix.

  Zogenaamde hulpverleners die met MBO en HBO opleidingen sociaal-pedagogische hulpverlening en de titels Bachelor of social works rondlopen binnen de GGZ instellingen en beschermde woonvormen voor dak en thuislozen maar die totaal niet in staat zijn om dak en thuislozen zorg en hulpverlening op maat en persoonlijke begeleiding te bieden tot resocialisatie en doorstroming naar de reguliere samenleving.
  Bovendien maken deze medewerkers/sters zich schuldig en werken mee aan mensenhandel door onderling clienten uit te wisselen en de verboden regiobinding toe te passen en beroving van de persoonlijke vrijheden van dakloze burgers dit in opdracht van het management die op hun beurt weer in opdracht van de rijksoverheid handelen(ministerie van VWS) en zo daklozen afhouden van hun sociale rechten door hun uitkeringen en inkomsten in beslag te nemen binnen het gevangenisregime van de opvanginstellingen met hun strenge regels en openingstijden.
  Bovendien zijn deze medewerkers/sters van de opvanginstellingen en de RIBW””s totaal niet bevoegd om indicaties vast te stellen voor psychische stoornissen en psycho-sociaal welbevinden omdat zij daarvoor de opleidingen psychologie en psychiatrie niet in huis hebben en de daarvoor vereiste diploma”s missen.
  En waar zelfs de psychiatrische diagnoses een slag in de lucht blijken te zijn om dat die uit gaan van observaties en analyses waar personen andere kunnen misleiden via simulaties en waar dan valse rapportages uit voort komen en dan blijkt psychiatrie een pseudo-wetenschap te zijn gebaseerd op veronderstellingen.

  In het geval van dak en thuislozen en hun onrechtmatige indicaties vinden deze praktijken ook plaats bij jonge kinderen die op school of thuis druk zijn en dan gelijk richting psychiater worden gestuurd omdat zij volgens het “systeem” geestelijk niet volwaardig functioneren in onze prestatie- maatschappij.
  Maar hier speelt de psychiater voor God namens de rijksoverheid en leerplichtambtenaar door een ondeskundig oordeel te vellen over de psyche van het kind dat in een hectische samenleving normaal functioneerd maar niet voldoende aandachte,liefde en begeleiding krijgt van ouders die allebei hard moeten werken om de rekeningen te kunnen betalen.
  Alles is gebaseerd op waarnemeing en dialogen middels communicatie met de patient/client en waar deze in rapportages worden vastgelegd en waar persoonsgegevens van de client zonder zijn of haar toestemming worden uitgewisseld met andere instanties,en in de GGZ instellingen de patient de geestelijke stoornissen voor het uitkiezen heeft om zo de werkgelegenheid en inkomsten van de “geestelijke verzorgers”veilig te stellen middels AWBZ ondersteuning en die zelf niet weten of zij van voren en achter leven.
  Het CIZ en zorgkantoor zal zelf niet bij de client/patient navraag doen of de hulpvraag en hulpaanbod op elkaar zijn afgestemd en dat speelt al meer dan 10 jaar.
  Omdat het CIZ afgaat op de informatie verstrekt door de zorgaanbieder die op zijn beurt de client/dakloze geestelijk niet in staat acht om zelf zijn of haar hulpvraag te formuleren en zo kan de de zorgaanbieder van alles verzinnen om de eigen organisatie en inkomsten veilig te stellen dankzij de vrije marktwerrking en zelfregulering waar geen enkel wettelijk geregeld toezicht op is.
  Volgens onderzoeksbureau de Boer en Croon die onderzoek deed naar het gebruik van AWBZ middelen kan iedereen met paar man en een bestuursstructuur een AWBZ instelling op zetten want van richtlijnen en criteria in een niet transparante wet en regelgeving is geen sprake hoe zorg en hulp dient te worden uitgevoerd.
  een AWBZ/zorginstelling is ook niet precies gedefineerd in de Wet toelating zorginstellingen.
  En dat dankzij topman Wisse Dekkers van Philips die in 1986 in opdracht van de toenmalige minister van VWC de Hr. Elco Brinkman het zorgstelsel moest herzien in zijn verslag “bereidheid tot verandering” en waar later dit terecht kwam in het plan Simons die aanbevelingen gaf om het pakket in de AWBZ fors uit te breiden tijdens het kabinet Lubbers III.
  En waar het plan Simons wegens politieke weerstand weg werd gezet in de koelkast en Hans Hoogervorst als minister van VWS 2006 dit plan te voorschijn haalde en doorvoerde door het parlement en de burgers gepresenteerd als de nieuwe zorgverzekeringswet met zogenaamde meerkeuzemogelijkheden en een volksverzekering.

 2.  
 3.  

Zowel de zorgverzekeringswet die de uitkomst is van wanbeheer bij ministerie VWS als controlerende betutteling,als de WMO als vervanger van de niet uitgevoerde Welzijnswet 1994 geprobeerd tegen te houden met mijn bevindingen bij parlement maar is toch doorgevoerd en de desastreuze effecten zijn verder merkbaar.De neergang van de economie is te danken aan de kabinetten Lubbers I tot en met III met bezuinigingen op Welzijnswerk en verzelfstandiging van woningcorporaties en vrije marktwerking en zelfregulering omdat kabinetten zelf de hand niet op de knip houden en begrotingsfraude plegen en de werkende burgers daarvoor laten opdraaien.Want wie lands economie en het geld-systeem beheert die heeft lak aan zelf opgestelde wet en regelgeving en maakt daar misbruik van.Maar het collectief burgerschap kan een einde maken aan deze machtsverhoudingen door niet meer te stemmen,geen eerbetoon meer aan niet gekozen staatshoofden/bestuurders, minder belastbare producten te consumeren en zuinig te gaan leven en over te stappen naar kleine verzekeraars en banken en zich vooral niet zich geestelijk te laten terroriseren door overheidsmaatregelen en sociale cohesie te tonen met kansarmen.Zoniet dan is onze samenleving gedoemd te verdwijnen met alle gevolgen vandien.

Volgens de algemene rekenkamer klopt het subsidiebeheer van ministerie van VWS voor het twaalfde jaar alweer niet

 1. Een feit is dat het ministerie van VWS al jarenlang hun eigen subsidiebeheer niet op orde hebben en signaleringssystemen ontbreken bij misstanden en fraudepraktijken met subsidies etc. met als gevolg kostenoverschrijdingen en verkeerd inkoopbeleid en waar burgers kunnen opdraaien voor de meerkosten waardoor de AWBZ nu zowat is opgeblazen door gebrek aan toezicht.
  Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in een jachtige en economische samenleving de “geestelijke stoornissen” flink toegenomen.Toeval? Nee dus!
  En zijn dus ook het aantal GGZ instellingen toegenomen zoals de landelijke RIBW”s met hun beschermde woonvormen en zorgzwaartepakketten waar medewerkers die aanvragen maar die bestaan merendeel uit gebakken lucht want clienten ondervinden geen hulpverlening of begeleiding en dat bewijst het scriptieonderzoek wel met de titel “RIBW denkt met je mee”.
  Ook de psychiatrische instellingen schoten als paddestoelen uit de grond en waar daarnaast opleidingsinstituten werden opgericht voor aankomende psychiaters om zo meer AWBZ ondersteuning binnen te halen door patienten te indiceren die niets mankeren maar om zo pseudo-wetenschap in stand te houden en de pharmaceutische industrie aan werkgelegenheid te helpen.
  Met het handboek DSM VI kan elke patient een geestelijke stoornis uitzoeken die AWBZ vergoed word en zo liep de PGB fraude nog verder uit de hand.
  Maar bestaan er wel geestelijke stoornissen?Is het niet gewoon een atuurlijke reactie op een drukke en hectische maatschappij en in het ergste geval egocentrische gedrag ter zelfbescherming van geest en lichaam.
  Want wat mij steeds opvalt de tegenwerking die je in je leven ondervind als je voor je sociale rechten opkomt en bepaalde negatieve feiten aan het licht brengt die plaats vinden in onze zogenaamde “vrije samenleving”ën dat de Rijksoverheid iedereen controleert als burgers in het belang van de vrijheid en democratie en algemeen belang hun meningen ventileren.
  In dat kader word er ook psychologische spelletjes met nadenkende burgers gespeelt om hun geestelijk onderuit te halen en dan de staatspsychiatrie toe te passen en met de wet Bopz in de hand burgers die een gevaar voor de heersende elite voorgoed op te bergen.

  op 06:46 Geplaatst door kingkong

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s