RE: R.DonkerLaat uw ervaringen weten met: dienstverlening door zorgkantoren Nationale Ombudsman Den Haag en ervaringen gemeld aan Per Saldo en dan blijkt zorgkantoren en verzekeraars totaal niets te weten in het doorverwijzen van clienten

From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; hwijers@abvakabo.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nova@novatv.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: R.DonkerLaat uw ervaringen weten met: dienstverlening door zorgkantoren Nationale Ombudsman Den Haag en ervaringen gemeld aan Per Saldo en dan blijkt zorgkantoren en verzekeraars totaal niets te weten in het doorverwijzen van clienten
Date: Wed, 4 Jan 2012 11:54:31 +0100

kennisgeving 

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Ik heb de Nationale Ombudsman ingelicht over de opvanginstellingen voor dak en thuislozen in relatie tot het zorgkantoor dat geen toezicht houd en niet weet wat het zorgaanbod is of hoe dit uitgevoerd moet worden en klakkeloos AWBZ gelden verstrekt middels onrechtmatige indicaties.
Voor de rest is er niets veranderd en verblijf noodgedwongen maar weer in de nachtopvang Hel Banninkhuis van het leger des heils tussen wat ik noem dakloze gekken die maar blijvend met andermans zaken bemoeien en de opvang zien als goedkoop hotel zodat zij hun verslavingen en egoistisch gedrag in stand kunnen houden en onderhand gepamperd worden door de zogenaamde hulpverleners,maar ik functioneer normaal maar word op een hoop gegooid door de criminele medewerkers van het Leger anders kunnen zij geen geld aan mij verdienen en ik heb geen uitkering meer voor levensonderhoud maar dit gedoe moet ophouden want na 10 jaar acties voeren word mij nog steeds geen vakantie,ontspanning of normaal leven gegund.

Leger des Heils Cleverclientvolgsysteem

 

 

Ps.Mij lukte het wel als dakloze client van het Leger des Heils om voor een andere dakloze persoon de Hr. R. Robers die een herseninfarct op liep en 4 maanden verbleef in de Isala
kliniek Weezenlanden en terug keerde in de hektiek van de nachtopvang om een andere verblijfplek te regelen met indicatiestelling en informatie voor zorgzwaartepakket en zorginstelling  via de computer en de consulenten van het zorgkantoor en begeleiders van het leger des heils,Promens Care en Creating Balance hadden zogenaamd daar geen weet van maar daarmee leverde ik opnieuw het bewijs dat deze AWBZ welzijnswinkels onder regievoering van de lokale wethouder zorg en welzijn hun eigen werkgelegenheid en organisaties in stand willen houden en gelijk daarmee de AWBZ/PGB gelden binnen te halen via het zorgkantoor maar waar deze organisaties totaal geen bekwaam zorgpersoneel in dienst hebben die zorg en begeleiding op maat kunnen bieden en waar zoals bij het leger des heils iedereen maar in dienst word genomen van ex-militair tot timmerman aan toe zolang zij maar een  “christelijke achtergrond” hebben en zich houden aan de strakke niet tranparante werkwijzes en naleving van deze sekte en hun rites en krijgsartikelen.

Groetjes Ruud Donker te Zwolle
Link:
 
 
ApothekersNieuws let op de links met zorgkantoren die ik geel gemarkeerd heb
 
Nieuws, opinie en discussie voor en door apothekers. * Hoofdpagina  * Columnisten  * ApothekersNieuws  * Nieuws melden ?  * Contact  * RSS 
Het zorgkantoor: de ‘grote onbekende’ Bron: Staatscourant · 27 July 2008 11:31
 
De zorgkantoren in Nederland besteden jaarlijks bijna twintig miljard euro aan publieke middelen, wat neerkomt op meer dan duizend euro per inwoner. Toch zijn deze kantoren niet erg bekend, en ook hun juridische positie is tamelijk onduidelijk. Het gaat om private rechtspersonen die als marktpartij streven naar winst, terwijl ze bestuursbevoegdheden hebben om de markt verder te ordenen. Een vreemde zaak, vindt bestuurskundige G.S.A. Dijkstra van de Universiteit Leiden.
Het is juli 2008. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking is op vakantie en het parlement is op reces. Toch openen de landelijke dagbladen met een serieus onderwerp. ‘De thuiszorg weigert nieuwe klanten’ kopt de Volkskrant op 7 juli.
Twee grote thuiszorgorganisaties in Groningen, Gelderland en Overijssel nemen geen nieuwe klanten meer aan. Als gevolg hiervan dreigt een ziekenhuis in Doetinchem geen patienten meer op te nemen. Immers, wanneer zij uit het ziekenhuis worden ontslagen zijn zij aangewezen op de (ontbrekende) thuiszorg. Niet alleen zullen in de Tweede Kamer vragen worden gesteld; de SP dreigt zelfs de Kamer van reces terug te roepen.
In het artikel op de voorpagina van de krant wordt een deel van de schuld gelegd bij de zorgkantoren. Volgens de SP gaan de zorgkantoren er te gemakkelijk van uit dat andere thuiszorgorganisaties het probleem (‘de bodem van de schatkist lijkt in zicht’) wel op zullen lossen. Zorgverzekeraar Menzis wil naar de rechter stappen om het probleem op te lossen. De staatssecretaris zegt extra geld toe, maar het is onduidelijk of hiermee de problemen zijn opgelost.
De essentie lijkt op het eerste gezicht duidelijk: mensen die thuishulp nodig hebben, zullen die in bepaalde regio’s vanaf juli 2008 niet meer krijgen, omdat het geld op is. Maar wat steekt hier nu precies achter en wie is daarvoor verantwoordelijk? Is het de staatssecretaris, zijn het de aanbieders van zorg of zijn het de verzekeraars?
Het meest onduidelijk is de positie van de zorgkantoren. Uit de kranten blijkt namelijk absoluut niet wat nu precies de rol en de positie van deze zorgkantoren is. Onduidelijk is bovendien of het hierbij om aanbieders van zorg gaat of verzekeraars. Ook wordt niet duidelijk of het hier private of publieke organisaties betreft.
Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om private organisaties, immers bestuursvoorzitter Van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis reageert op de berichten. Toch is dit niet geval, want het zijn zelfstandige bestuursorganen, dat wil zeggen colleges die overheidsbevoegdheden hebben (‘bekleed met openbaar gezag’).
Het voert te ver de zorgkantoren de grote onbekende(n) in de zorg te noemen, in de Volkskrant halen ze immers de voorpagina. Maar is het dan voor veel mensen duidelijk wat precies de formele positie van deze zorgkantoren is? Het antwoord luidt ontkennend.
De gezamenlijke zorgkantoren zijn goed voor de besteding van bijna twintig miljard euro aan publieke middelen, gemiddeld meer dan duizend euro per ingezetene per jaar. Voor de gemiddelde Nederlander gaat het om bedragen die de waterschapslasten en de gemeentelijke lasten overtreffen.
Wie ervan uitgaat dat de positie van de zorgkantoren formeel juridisch dan wel goed geregeld zal zijn, komt bedrogen uit. De wet die de bijzondere ziektekosten regelt, de AWBZ, kent het begrip ‘zorgkantoor’ in het geheel niet. Ook in de op deze wet gebaseerde Algemene Maatregel van Bestuur komt het begrip zorgkantoor niet voor. Wel kent deze regeling, die oorspronkelijk uit 1983 stamt, het begrip verbindingskantoor.
Enkel uit een ministeriele regeling uit 2005 wordt min of meer duidelijk dat de zorgkantoren de verbindingskantoren vormen uit de Algemene Maatregel van Bestuur. De bevoegdheden van de zorgkantoren zijn vooral gebaseerd op mandatering en volmacht door de uitvoerders van de AWBZ en op de rechtstreekse bevoegdheden die ze hebben om subsidies te verstrekken. Het zijn deze laatste bevoegdheden die ertoe leiden dat de zorgkantoren zelfstandige bestuursorganen zijn. Het ministerie van VWS lijkt dit nog niet te erkennen, maar de bestuursrechter doet dat wel.
Het vereist dus het nodige speurwerk om de exacte juridische positie van de zorgkantoren te achterhalen, waarbij aangetekend moet worden dat de genoemde ministeriele regeling weliswaar de zorgkantoren noemt, maar weinig duidelijkheid biedt over hun exacte juridische positie. Wettelijke regelingen (zelfs op het laagste, ministeriele niveau) bieden weinig inzicht.
De speurtocht voert verder naar afspraken, convenanten en nota’s. Het gaat hierbij om documenten die niet of nauwelijks een juridische status kennen, laat staan dat er sprake is van een adequate regeling van de verantwoording van zorgkantoren. De formele positie en verantwoording van zorgkantoren is kortom ronduit onduidelijk geregeld; hooguit volgt deze duidelijkheid uit mandaatsbesluiten, volmachten en concessieverlening.
Maar uiteraard gaat het niet enkel om een zo fraai mogelijke juridische vormgeving. De zorgkantoren zijn (veelal) in handen van de grootste zorgverzekeraar in een bepaalde regio. Anders gesteld: een private rechtspersoon, die als marktpartij streeft naar winst, krijgt bestuursbevoegdheden om de markt verder te ordenen. Op het eerste gezicht lijkt deze structuur de marktwerking niet te bevorderen. Er bestaan dan ook weinig prikkels voor deze dominante marktpartij om efficient in te kopen. De concurrent profiteert daar immers ook van. De structuur en bevoegdheden van het zorgkantoor staan dan ook haaks op de beoogde marktwerking in de zorg en lijken vooral een overblijfsel uit het verleden.
In de huidige structuur ligt het voor de hand de zorgkantoren af te schaffen. Aangezien de driejarige concessies voor de kantoren per 1 januari 2009 vervallen, leken ze dan ook hun langste tijd te hebben gehad. Het SER-advies over de AWBZ is ook terughoudend over de zorgkantoren. Dat is begrijpelijk, want de huidige structuur is in strijd met de beoogde marktwerking in de zorg. De juridische positie van de kantoren is onduidelijk, er zijn grote problemen in de zorg en de AWBZ dreigt onbetaalbaar te worden.
In haar reactie op het SER-advies geeft ook staatssecretaris Bussemaker aan dat de zorgkantoren niet passen binnen de huidige marktwerking, maar ze deinst er desondanks voor terug al per 1 januari aanstaande de bevoegdheden van de kantoren terug te geven aan de zorgverzekeraars (als uitvoeringsorganen van de AWBZ).
Wat is het alternatief? Op termijn is de oplossing dat de zorgverzekeraars zelf de AWBZ-zorg inkopen. Maar, zo volgt uit het advies van de SER, wellicht wordt de zorg daarmee wellicht juist duurder omdat er geen schaalvoordelen behaald kunnen worden. Een ander alternatief zou zijn de zorg te laten inkopen door een publiekrechtelijk vormgegeven ZBO.
De terughoudendheid van de staatssecretaris valt te begrijpen uit de enorme omvang van de bedragen. Wat zijn de risico’s die zich voordoen wanneer op dit moment de structuur van de uitvoeringsorganisatie (lees: de positie van de zorgkantoren) drastisch wordt gewijzigd? Speculaties zijn er alom, maar eerlijk gezegd kan niemand de gevolgen exact voorspellen. Dat de staatssecretaris enige tijd neemt om tot een afgewogen oordeel te komen, lijkt verstandig.
Het moge duidelijk zijn dat de huidige positie van de zorgkantoren verre van ideaal is. Hoe het nu verder moet is de grote vraag, maar helaas valt het moeilijk het definitieve antwoord te geven.
Het beste is om in een of meerdere regio’s experimenten te starten met nieuwe bestuursvormen (zoals de uitvoering volledig te leggen bij zorgverzekeraars en de afschaffing van de functie van zorgkantoor), deze experimenten wetenschappelijk te begeleiden en na enkele jaren vast te stellen welke bestuurlijke structuur de beste is. Zo kan het uitstel dat de staatssecretaris wenst het beste worden benut.
De onduidelijke juridische positie van de zorgkantoren laat dergelijke experimenten toe, ieder nadeel heeft immers zijn voordeel. Helaas geeft de staatssecretaris niet duidelijk aan hoe zij de komende jaren wil gebruiken om tot een definitief standpunt te komen. Uitstel vormt immers geen doel op zich.
Mr. dr. G.S.A. Dijkstra is werkzaam op het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. 
> To: kingkong1621@live.nl
> Subject: Laat uw ervaringen weten met: dienstverlening door zorgkantoren
> From: zorgkantoren@nationaleombudsman.nl
> Date: Wed, 16 Mar 2011 12:32:26 +0100
>
> Via onze website http://www.nationaleombudsman.nl heeft u uw ervaring met
> dienstverlening door een zorgkantoor gemeld. Wij willen u hier hartelijk voor
> danken. Voor de volledigheid wil ik u er nogmaals op wijzen dat wij geen
> onderzoek instellen naar uw melding. Wij gebruiken uw melding om een beeld te
> krijgen van positieve en negatieve ervaringen met dienstverlening door
> zorgkantoren.
>
> Het onderzoek van de Nationale ombudsman naar dienstverlening door
> zorgkantoren is rond de zomer van 2011 afgerond. Als het onderzoek is
> afgerond, ontvangt u van ons een e-mail met de onderzoeksresultaten.
>
> Toch een klacht indienen?
> Uw ervaring melden via het meldpunt is niet hetzelfde als een klacht
> indienen. Bij een klacht vraagt u de Nationale ombudsman onderzoek te doen.
> Wilt u dat de ombudsman dit doet? Maak dan gebruik van het digitale
> klachtenformulier (http://www.nationaleombudsman.nl/klachtformulier) of
> schrijf ons een brief. Op onze website vindt u meer informatie over het
> indienen van uw klacht
> (http://www.nationaleombudsman.nl/klacht-over-de-overheid). U kunt ons ook
> bellen voor informatie op 0800 – 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00
> uur).
>
> ———————————
> U heeft de volgende gegevens via het elektronisch meldpuntformulier van de
> Nationale ombudsman verstuurd:
> Meldpunt (hidden): Zorgkantoren
> Naam: R.Donker
> E-mailadres: kingkong1621@live.nl
> Naam zorgkantoor: Achmea regio Over IJssel
> Onderwerp: Geen toezicht op zorgaanbod opvanginstellingen daklozen
> Uw ervaring:
> Mijn ervaring met dit Achmea zorgkantoor is:Ik had vanaf juni 2003 tot
> september 2008 woonbegeleiding van RIBW Zwolle en waarvan de woonbegeleiders
> geen enkele ervaring hebben met de dak en thuislozenproblematieken en totaal
> geen aandacht hadden voor mijn hulpvraag en zelfs mij indiceerde voor 3.9 uur
> begeleiding per week maar voor 1 uur kwamen opdraven.Ik heb de IGZ en Nza
> ingelicht en TK fracties maar er werd geen onderzoek ingesteld naar het
> zorgkantoor en de zorgaanbieders.
> Gelijke ervaringen kwam ik tegen in de opvang van het Leger des heils en
> Arcuris vanaf 2000 tot 2002,en hier in Zwolle na een onterechte en doelbewust
> opgezettewoningontruiming 10 september 2008 waar mij AWBZ/WMO vergoede
> ambulante woonbegeleiding werd aangeboden door het leger des heils Zwolle
> maar waar ik overal buiten val omdat ik geen doelgroepenachtergrond heb zoals
> drank,drugsverslaving of psychiatrische problematiek.
> Kortom gezegd voor normaal functionerende daklozen is geen hulpverlening
> aanwezig,navraag bij de politiek leerde mij dat dit klopt,het gaat alleen om
> AWBZ inkomsten om de werkgelegenheid en organisaties van welzijnsstichtingen
> overeind te houden in samenwerking met woningcorporaties etc.en
> gemeentebesturen waarvan raadsleden belangenverstrengelingen hebben met
> genoemde instellingen.
> Maar de opvang en de medewerkers proberen alles om daklozen toch in
> doelgroepen te krijgen via valse informatie verstrekt aan zorgkantoren en CIZ
> om de werkgelegenheid veilig te stellen en gemeentes werken daar volop aan
> mee want dat spaart het gemeentebudget i.v.m. uitvoering van welzijnsbeleid.
>
>
>
> Mijn aanbeveling is:Landelijk onderzoek naar de zorgkantoren door een
> onafhankelijk instituut want nog de Nza,IGZ en OM weigeren onderzoeken op de
> starten naar de handelswijzes van zorgkantoren en CIZ en zorgaanbieders,nog
> worden daklozen benaderd die hun mening kunnen geven over ontbrekend 24
> uursopvang en zorg en hulpverlening.
> De klachtencommisies en clientenraden van genoemde instellingen zijn niet
> onafhankelijk en geven bij interviews een te gekleurd positief beeld van de
> opvang en de medewerkers maar het toenemd aantal psychisch in de war zijnde
> daklozen die over straat zwerven binnen gemeentes geeft een duidelijker
> beeld.
> En een parlementair onderzoek schiet zijn doel voorbij dat hebben we de
> laatste jaren wel geleerd.
> Het blijft bij een onveranderd beleid waar de macht van de gewoontes
> overheerst en daar werkt geen wet en regelgeving zonder toezicht en
> sanctiebeleid.
> Aanbeveling is een landelijk meldpunt voor clienten voor klachten voor RIBW”s
> en stichtingen die zich met opvang voor daklozen en verslavingszorg bezig
> houd.
> De Hr. R. Donker te Zwolle
> Mobiel:0617849902
>
>
> Bijlage:
>
> Per Saldo
Home > Forum > Ervaringen

Ervaringen

ervaringen met zorgkantoor

Gebruikersinfo Bericht
Jelle
Berichten: 67
Geplaatst op 3-3-2010 08:24

ervaringen met zorgkantoor

ik vraag aan zorgkantoor Menzis of ze adressen hebben in Nederland voor (tijdelijk)verblijf.
dan wordt ik doorverwezen naar Mee, die antwoord
zoekt u maar op internet…met Mee kom ik niks verder mee, die consulenten weten helemaal niks van PGB-ZZP in mijn woonplaats.Ik krijg van verschillende medewerkers van Zorgkantoor Menzis nietszeggende emails terug..
Hoe kan het nu dat een zorgkantoor geen adressen heeft van AWBZ instellingen voor verblijf en tijdelijke verblijfs adressen ?Die adressen zou een zorgkantoor toch moeten weten ?Dan vraag ik aan zorgkantoor Menzis, als ik het pgb nu es be-eindig en omzet in natura..hebben jullie dan adressen van instellingen ?

Menzis stuurt me daarna een ingewikkeld omzettings papier en deze email:

——————————————–
Wat de invulling betreft van het omzettingsformulier delen wij u het volgende mee:

U kunt alle functies invullen waar u nu een PGB voor heeft, en u kruist in de betreffende kolom aan dat u voor deze functies Zorg In Natura wilt.
Het gaat dus om de functies: BGU, BGZ, PVZ, TVB en VPL.

Vervolgens noemt u de zorgaanbieder, waar u contact mee heeft gehad, en die akkoord is gegaan met de te leveren zorg.
Tenslotte noteert u de gewenste ingangsdatum, ondertekent u het formulier, en stuurt u het formulier terug.
————————————————-
Ik ken geen zorgaanbieder in mijn provincie die
alles aanbied BGU, BGZ, PVZ, TVB en VPL,dus
daarom vroeg ik juist om adressen aan zorgkantoor Menzis…
Dan vraag ik per email : als ik en zorgkantoor Menzis geen adressen heeft die alle zorgfuncties kan aanbieden inclusief verblijf, wat moet ik dan aankruisen ?
Krijg ik onderstaande email terug van zorgkantoor
————————————————
Geachte heer J,

Wij gaan niet verder in op onderstaande mail.
Wij zijn van mening dat wij u voldoende informatie gegeven hebben.
Houdt u er rekening mee dat wij in het vervolg geen mails meer beantwoorden, die o.i. geen nieuwe terzake doende vragen bevatten.

Met vriendelijke groet,

Hans Bxxxxxx

Hans Bxxxxxx| Medewerker afdeling Persoonsgebonden budget | Menzis Zorgkantoor

——————————————–

tja, wie is er nu gek ??
Zorgkantoor Menzis haar medewerkers antwoorden dat ze geen adressen hebben ,eigenlijk geloof ik dat niet.
Menzis is gelukkig niet mijn zorgverzekeraar meer, maar voor het PGB ben ik afhankelijk van zorgkantoor Menzis helaas.
Voor de verantwoording PGB-AWBZ moet ik alle papieren naar Menzis kantoor Groningen sturen, terwijl de papieren voor PGB-WMO naar Menzis afdeling Enschede gestuurd worden, dat is dubbele administratie van en naar 2 kantoren van dezelfde
zorgverzekeraar.
Ik zou willen dat die zorgkantoren, die van commerciele zorgverzekeraars zijn, de PGB regeling niet uitvoeren maar dat de PGB door de overheid uitgevoerd werd,dan heb je ook geen verschil in “behandeling” klantenservice etc.

Andere mensen betere ervaringen met hun zorgkantoor ?

 
Buisman
Berichten: 198
Woonplaats: HAREN GN
Geplaatst op 3-3-2010 19:26

Re: ervaringen met zorgkantoor

hallo Jelle,Menzis is soms inderdaad een goede organisatie, soms een ellende, en alles daartussen. het maakt uit wie je verzoek bekijkt, zo dom is het.zowel als verzekeraar als ook als support bedrijf
ook wij moeten de ene keer naar gr. en de andere keer naar enschede corresponderen, onbegrijpelijk.
gewoon maar doen.

dus ik begrijp het, al lukt het meestal uiteindelijk wel.

dat gezegd hebbend, dat ik je probleem zie, begrijp ik deze xxxx ook enigszins,
want zorgkantoren gaan er formeel niet over.
gdegervens die zijn hebben zijn controle gegevens en gaan ze niet delen.
zijn enkel geldverstrekker en bestedingscontroleur

met zo’n vraag moet je naar CIZ terug vrees ik
indicatie beter vaststellen…
verder (aangenomen dat je in groningen woont)
stichting de noorderbrug heeft een hoop “zorgfuncties” one way or another. (zzp, pgb, natura, combi’s, volgens mij lusten ze bijna alles
mijn advies is eens met hun te bellen

telefoonnummer e.d. staat in deze link

http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=noorderbr…

verder zou je bij CIZ kunnen vragen specifiek naar de heer B. den Houter. als je hem creatief naar je indicaties kunt laten kijken hoop ik dat er op papier een passende formulering uitkomt en dan hoop ik dat menzis en jij weer vrienden worden

ik hoop je zo een verder niemandsland bespaard te hebben, is geen leuk land he, ben ik ook geweest
succes en je mag me op de hoogte houden evt via adbuisman@gmail.com of anders gewoon hier. succes 😉 🙂

 
Buisman
Berichten: 198
Woonplaats: HAREN GN
Geplaatst op 3-3-2010 19:35

Re: ervaringen met zorgkantoor

oh ja ze hebben dus nadrukkelijk in noord nederland wel veel speciaal verblijfslokaties als dat het grote specifieke probleem is, zowel ad hoc als voor een permanente bewoning.
en werk, hobby’s sport
je kan het niet bedenken of ze zoeken een net resultaat binnen de regeltjes
 
Buisman
Berichten: 198
Woonplaats: HAREN GN
Geplaatst op 3-3-2010 19:53

Re: ervaringen met zorgkantoor

Blijft staan dat deze Hans niet erg behulpzaam was en Mee ook niet. hun antwoord had “misschien noorderbrug?” kunnen zijn. simpel. Klacht indienen?
als ik als burger het kan verwacht ik minimaal hetzelfe van de zgn vaklui in NL.
don’t we all?
lui in hun vak ja
 
Buisman
Berichten: 198
Woonplaats: HAREN GN
Geplaatst op 3-3-2010 20:53

Re: ervaringen met zorgkantoor

Jelle
Berichten: 23Geplaatst op 17-2-2010 00:28
Re: zorgzwaartepakket
ik heb een zzp -LGik zoek adressen van instellingen die
verblijf of tijdelijk verblijf aanbieden voor mensen met een fysieke beperking/bewegingsapparaat
dan kan ik het pgb omzetten in ZIN

Zorgkantoor Menzis zegt geen adressen te hebben en verwijst me naar Mee die me naar Per Saldo verwijst die ook geen adressen heeft …
kortom: wordt van kastje naar de muur gestuurd..

Er is toch wel ergens een lijst met alle awbz instellingen of niet ??

Ben jij deze zelfde Jelle, Jelle? ja he?
jouw behoeften passen in het pakket van de noorderbrug, dat weet ik nu 98% zeker, ik denk dat we nl. vergelijkbaar zijn in de toekomst als clienten. qua dit stukje van je vraag wat ik hier even citeer: “Jelle
Berichten: 23

Geplaatst op 17-2-2010 00:28
Re: zorgzwaartepakket
ik heb een zzp -LG

ik zoek adressen van instellingen die
verblijf of tijdelijk verblijf aanbieden voor mensen met een fysieke beperking/bewegingsapparaat
dan kan ik het pgb omzetten in ZIN

 
Jelle
Berichten: 67
Geplaatst op 4-3-2010 05:56

Re: ervaringen met zorgkantoor

ook wij moeten de ene keer naar gr. en de andere keer naar enschede corresponderen, onbegrijpelijk.aan Buisman,ik begrijp niet waarom Per Saldo daar niet es over geklaagd heeft bij de overheid,
zorgkantoor Menzis bepaald dat van die 2 kantoren, werkverschaffing zeker he ?
Het was de bedoeling dat in 2012 de PGB door je eigen zorgverzekeraar wordt uitgevoerd ipv zoals nu door zorgkantoren, maar of dat door gaat na de val van de regering ?
Het hangt er inderdaad erg van af wie je vragen beantwoord bij zo’n zorgkantoor.De pgb is al complex en ik ben voorstander om dat centraal te regelen en te beheren , dus niet door 26 zorgkantoren in den lande met ieder hun eigen interpretatie van de AWBZ regels.Stel de SVB beheert het PGB, ook het geld komt niet meer op de rekening van de pgb houder ( dat was voor 2004 ook zo )
Dat zullen de pgb buro’s-bemiddelingsburo’s het moeilijk krijgen met het roven van pgb budgetten.
De administratie en verantwoording bij de SVB kan via internet geschieden.
SVB heeft al jarenlang ervaringen met PGB, ik vind die zorgkantoren een overbodige schakel.
Wat is het nadeel voor de PGB houder als de SVB
het geld beheert?
De pgb houder kiest zelf de zorgverlener, vult kontrakt in en urenbriefjes en stuurt ze op naar SVB of nog liever digitaal.
SVB heeft alle kennis in huis van de pgb en dan heb je geen verschil in behandeling afhankelijk van het zorgkantoor in je regio.
Door de slechte ervaringen met Menzis zorgverzekeraar heb ik in 2006 gekozen voor een
kleine service-zorgverzekeraar, echter die mag het PGB niet uitvoeren in mijn regio Groningen.

Men praat al jaren over vereenvoudiging van het PGB maar sinds het scheiden van pgb-wmo en pgb-awbz is het alleen maar ingewikkelder geworden.Kan me ook wel voorstellen dat die jonge mensen van het zorgkantoor ook al die regels niet kennen, daarom lijkt mij het beter een soort
PGB Kennis-service centrum op te richten waar iedere PGB’er met zijn vragen en problemen terecht kan, m.i is het SVB in Utrecht daar het meest geschikt voor.

 
Per Saldo
Berichten: 35
Geplaatst op 5-3-2010 16:29

Re: ervaringen met zorgkantoor

Geachte Jelle,Ik wil u graag wijzen op het feit dat de problemen die u aankaart, i.h.k.v. de klantgerichtheid van veel zorgkantoren, bevestigd worden in het volgende bericht van Nederlandse Zorgautoriteit: http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-service-zorgkant…
Per Saldo heeft voortdurend overleg met belanghebbende instanties over dit soort problemen en hoort graag de klachten die budgethouders hebben over hun zorgkantoor.
 
Jelle
Berichten: 67
Geplaatst op 5-3-2010 22:27

Re: ervaringen met zorgkantoor

aan Per Saldo,
op forum zoekpgbzorg kun je lezen dat sommige PGB houders 2 a 3 maanden moeten wachten op hun geld, dan is het jaar voorbij en kunnen ze het PGB terugstorten.
Naar mijn mening moet zo snel mogelijk de zorgkantoren verdwijnen in de pgb regeling.
Deze zorgkantoren zijn van commerciele zorgverzekeraars, de ene geeft nu meer service dan de andere.
Goedkoper kan de PGB administratie en efficienter via de SVB , die al 100den medewerkers heeft en onder het ministerie valt.Die SVB medewerkers moeten wel ieder jaar cursussen over PGB, awbz etc
volgen.Ik hoor nooit meer klachten over de SVB, dat was in 2001/2 wel anders.Aan Per Saldo,
kunt u cijfers geven hoeveel geld is gemoeid die zorgkantoren krijgen voor de administratie
en hoeveel geld SVB krijgt ?
Dus hoeveel kost het PGB aan administratie, overhead ?
Waar blijft het niet uitgegeven geld dat bijv. ik weer moet terugstorten van het zzp-pgb, blijft dat bij het zorgkantoor of gaat het terug naar de overheid ?groet,
Jelle

http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-service-zorgkant…

NZa: service zorgkantoren moet beter 17-02-2010

Consument krijgt te weinig ondersteuning in zoektocht naar zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgkantoren hun service aan individuele consumenten en afstemming met andere partijen moeten verbeteren.
Op dit moment worden consumenten te weinig ondersteund door zorgkantoren in hun zoektocht naar zorg,
zo blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Wie helpt de consument’.

De NZa vindt dat zorgkantoren hun informatie aan consumenten over het zorgaanbod en het
verkrijgen van een indicatie moeten verbeteren.
Ook de samenwerking met gemeenten, hulp en uitleg aan kwetsbare groepen bij het aanvragen van een indicatie en
het initiëren van ketenoverleg met andere partijen zijn voor verbetering vatbaar.

Jaarlijks brengt de NZa de prestaties van alle zorgkantoren afzonderlijk in beeld.
De NZa gaat de zorgkantoren voortaan scherper beoordelen op hun serviceniveau.
Ook constateert de NZa dat de rol van cliëntondersteuner met name in de V&V en GGZ-sector niet goed geregeld is, noch bij de zorgkantoren,
noch bij andere organisaties.
De NZa adviseert de minister dan ook om te onderzoeken of zorgkantoren/ zorgverzekeraars in de toekomst de rol van cliëntondersteuner
op zich kunnen nemen.

 
Visser
Berichten: 34
Woonplaats: KEDICHEM
Geplaatst op 2-8-2010 13:16

Re: ervaringen met zorgkantoor

Beste mensen,
Ook ik heb het aan de stok met mijn zorgkantoor -NHN-Alkmaar, inderdaad ben ik een alert persoon en ik laat mij niets wijs maken door het zorgkantoor,zij moeten gewoon klantgericht (vriendelijk)werken en beseffen dat de doelgroep kwetsbare mensen zijn en geen fraudeurs(95% is ok).
Ik moest binnen 14 dagen mijn bijzonder onderzoek in leveren en vervolgens doen zij er bijna 3 maanden over om mij te laten weten welke posten niet voor vergoeding in aanmerking komen,en direct 3200.- in houden over 2009,lust u nog peultjes!pure machtsmisbruik.
Het Zorgkantoor gebruikt het Algemeen Burgelijk Wetboek,ABW, als richtlijn om te antwoorden op mijn bezwaar maar overtreden deze wet regelmatig.
Mijn avies aan Persaldo is deze:
Verwijs niet telkens naar het zorgkatoor voor toestemming,u laat op deze manier te veel macht aan deze uitkerings instantie,gewoon de CIZ indicatie en de AWBZ uivoeren,punt uit.groet van Ton Visser
 
Jelle
Berichten: 67
Geplaatst op 10-8-2010 01:02

Re: ervaringen met zorgkantoor

Verwijs niet telkens naar het zorgkatoor voor toestemming,u laat op deze manier te veel macht aan deze uitkerings instantie,gewoon de CIZ indicatie en de AWBZ uivoeren,punt uit.Ton Visser,
daar heb je wel een punt, dat zorgkantoor heeft veel te veel macht, bovendien heb ik niet eens gekozen voor dat zorgkantoor, ik heb een andere verzekaar.
Die mensen van het zorgkantoor weten vaak zelf niet eens de wetten en regels, ik vind het kwalijk
dat er zo ongelijkheid is bij pgb houders, het ene zorgkantoor is service gericht, de andere maakt het je maar moeilijk..
ik denk nu wel…moet ik doorgaan met het pgb ??Mijn vraag aan Per Saldo:
mag ik het zzp-pgb door een ander zorgkantoor laten uitvoeren bijv zorgkantoor De Friesland,
die klantvriendelijker zou zijn volgens onderzoeken.

 
Visser
Berichten: 34
Woonplaats: KEDICHEM
Geplaatst op 16-8-2010 16:56

Re: ervaringen met zorgkantoor

Beste Jelle,Zo is het maar net,ik heb ondekt dat zelfs in de voorlichting formulieren van “ons” Persaldo onder de noemer “vakantie in binnen en buitenland” eerst aan deze uitkeringsmachine=zorgkantoren,toestemming schriftelijk gevraagd moet worden,of wij kleine kinderen zijn!Persaldo moet gewoon de zorgkantoren er op wijzen dat er in heel Nederland
1 standaard regel moet zijn,dat heeft te maken met fatsoen!Onze doelgroep wordt wel vaker misbruikt door deze bureaucraten,of dat wij allemaal oplichters zijn,het onderzoek van de FIOD rijnmond heeft recentelijk dat onzin gevonden,waarvan akte.groet van Ton Visser
a.visser106@chello.nl

 
Jelle
Berichten: 67
Geplaatst op 17-8-2010 20:05

Re: ervaringen met zorgkantoor

Ton,
dat ik toestemming moet vragen aan het zorgkantoor
voor een tijdelijk of vakantieverblijf snap ik ook niet…
maar dit zal wel komen door de vage, onduidelijke regels ??

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s