Dakloze burgers psychisch gestoord?Welnee!Toespraak dr. Jeffrey Schaller, professor in de psychologie aan de American university, winnaar van de Thomas Szasz award, 2006.

                                                                                                                        

Geen wonder dat dakloze burgers geestelijk doorgedraaid raken van zoveel gesubsidieerde bemoeials/hulpverleners die denken het beter te weten en maar ouwehoeren(vergaderen) maar zelf niet weten of zij van voren tot achter leven
Nicis Institute – De Rotonde van Hamed – 57
4. Regie
4.1 Eilandjes
De tweede verklaring die we in alle steden tegenkwamen voor de gebrekkige hulp- en dienstverlening
aan mensen met meerdere problemen is het gebrek aan regie. Gebrek aan regie is een manier om te
zeggen dat er veel instellingen zijn en dat die instellingen langs elkaar heen werken, met als gevolg
dat mensen met meerdere problemen niet adequaat worden geholpen. Professionals spreken van
verkokering, gebrekkige samenwerking, gebrekkige afstemming, eilandjes, ketens die niet werken,
versnippering en af en toe noemen ze ook fragmentarisering. Al deze begrippen duiden op de
extreme uitvoeringspraktijk rondom mensen met meerdere problemen. Wij spreken van versnippering.
Het algemene beeld is dat veel te veel instellingen zich met mensen met meerdere problemen bezighouden
zonder daarin samen op te trekken. Zo deden de inspecties voor de Sanctietoepassing,
Gezondheidszorg en Jeugdzorg onderzoek naar de samenwerking tussen alle ketenpartners die bij
een gezin met meerdere problemen waren betrokken. ”Dit waren: de Officier van Justitie, reclassering,
afdeling Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg, huisartsenpraktijk
van moeder, huisartsenpost, consultatiebureau (thuiszorg), gespecialiseerde gezinsverzorging
(thuiszorg), medisch maatschappelijk werk (ziekenhuis), gynaecologie en obstetrie (ziekenhuis),
kindergeneeskunde (ziekenhuis), kraamzorg, GGZ-instelling, particuliere solopraktijk voor
relatietherapie en rouwverwerking, militair bedrijfsarts vader, en de militair huisarts van vader.”52 In
dit geval hielden zestien partijen zich bezig met dit gezin (nog los van de inspecties). De betrokken
partijen bevinden zich vooral binnen het zorgdomein, want daar richt het onderzoek zich immers op.
Wie bijvoorbeeld ook nog problemen heeft op woongebied, niet werkt en geen opleiding heeft, kan
op een veelvoud aan organisaties rekenen. Zo bespraken we in één van de dertien steden de casus van
een dakloze schizofrene man met de organisaties waarmee hij te maken had, nog steeds te maken
heeft of in de toekomst te maken zal krijgen. We kwamen uit op de volgende inventarisatie.
52 Inspecties voor de Sanctietoepassing, Gezondheidszorg en Jeugdzorg, Onderzoek naar casus kindermishandeling, Utrecht,
Oktober, 2007.
58 – Nicis Institute – De Rotonde van Hamed
Tabel 2: Organisaties die zich bezig houden met één man
1. Regionaal team Vangnet Informatie Advies
(VIA)
2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
3. Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg (RIAGG)
4. Centrum voor Alcohol en Drugs
5. Bureau Jeugdzorg
6. Algemeen Maatschappelijk Werk
7. Woningbouwcorporatie
8. Gemeentelijke afdeling Sociale Zaken
9. Gemeentelijke afdeling Sociale Dienst
(schuldhulpverlening)
10. Gemeentelijke afdeling Algemene Zaken
11 . Meldpunt politiebureau
12. Ziekenhuis
13. Wijkagent
14. Crisisopvang door particuliere initiatiefnemer
15. Instelling voor geestelijke gezondheidszorg
(GGZ)
16 . Leger Des Heils – Crisisopvang
17. Leger Des Heils – Dagopvang
18. Leger Des Heils – Dagbesteding
19. Leger Des Heils – Nachtopvang
20. Leger Des Heils – Gebruikersruimte
21. Psycholoog
22. Wijkcoördinator
23. Vereniging van buurtbewoners
24. Winkeliersvereniging
25. Horecavereniging
26. Familieleden
27. Werkgever
28. Gevangenis
29. Reclassering
30. Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
31. Bank of een andere financiële instelling
32. Incassobureau / deurwaarder
33. Educatieve instellingen
34. Balie van het stadskantoor
35. Team Bijzondere Doelgroepen
36. Psychiatrische Patiënt Staatsrechtelijke
Keten
37. Jongerenloket
38. Reïntegratietraject
39. Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW)
40. Mobiele Eenheid (ME)
41. Bureau Raadslieden
42. Huisarts
De instellingen uit het schema bedienden zich allemaal van professionals die mensen met meerdere
problemen willen helpen. Het pakket aan oplossingen dat deze instellingen gezamenlijk te bieden
hebben zou dan ook afdoende moeten zijn. Maar in die gezamenlijkheid zit hem blijkbaar de crux.
Die gezamenlijkheid ontstaat niet automatisch.
 
!Toespraak dr. Jeffrey Schaller, professor in de psychologie aan de American university, winnaar van de Thomas Szasz award, 2006.
U bent ongetwijfeld geestelijk gestoord genoemd vanwege het feit dat u durft te zeggen dat de keizer, genaamd psychiatrie, geen kleren draagt. En dan hebben we het nog niet eens over “stom” of “onwetenschappelijk”. Dat is in ieder geval wat sommige van mijn collega’s over mij zeggen op één universiteit. Dus als dat u is gebeurd, kan ik u zeggen dat u daarin niet alleen staat.

De contraversie aangaande de mythe rond geestelijke stoornissen en psychiatrie, gaat niet over wetenschap en geneeskunde, het gaat over macht. Als psychiater het met u eens beginnen te worden moet u misschien uw stellingen herzien. Er kan dan iets verkeerd aan zijn.

Wat weten wij dat waar is ondanks wat de cultus, genaamd de psychiatrie, ons als waarheid blijft voorhouden namelijk het idee dat er een hersenaandoening zou zijn die geestelijke “ziekten” veroorzaakt. 

De waarheid is we niet kunnen bewijzen dat iemand geestelijk ziek is door te kijken naar hersenfoto’s of het analyseren van hun bloed.

Psychiaters moesten hun eigen boek met ziekten verzinnen, omdat pathologen niets met psychiatrie te maken wilden hebben. Het heet het de “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM IV),  een indrukwekkend werkje… over fictie. 

Wat is het verschil tussen de DSM en een wetenschappelijk boek over ziekten? Elke stoornis die in de DSM staat is verzonnen. Elke ziekte die beschreven staat in een wetenschappelijk medisch handboek, is ontdekt. Echte ziekte wordt terug gevonden in het stoffelijk overschot bij een autopsie, geestelijke “ziekten” niet. 

Geestelijke ziekten verwijzen naar iets dat de persoon doet. Echte ziekten verwijzen naar iets dat de persoon heeft.

“Bekijk het eens op de volgende manier; Er is slechts één persoon nodig om een echte ziekte te hebben. Als je alleen op een eiland zit kan je een echte ziekte als kanker of een hartziekte ontwikkelen maar geen geestelijke ziekte zoals hyperactiviteit of schizofrenie. 

Geestelijke ziekten komen altijd voort uit één of ander sociaal conflict. Pas als mensen iets doen dat anderen bezwaarlijk of verwerpelijk vinden, kunnen ze gediagnosticeerd worden als geestelijk gestoord. Als de persoon die de diagnose stelt, meer macht heeft dan de persoon die gediagnosticeerd word dan beginnen de problemen. Op deze manier is de diagnose van een geestelijke stoornis altijd een wapen. Dit is nooit het geval bij de diagnose van een medische stoornis.

Haalt u zich eens twee mensen voor de geest die ruzie hebben. Die komen onvermijdelijk tot een soort van diagnosestelling. Ze zeggen; “Je bent gek.” “Je bent gestoord.” “Je bent paranoïde.” Heeft u ooit wel eens iemand tijdens een ruzie horen zeggen; “Je bent een suikerpatiënt.”?

“Sociale conflicten hebben niets te maken met de ontwikkeling van echte ziekte. Je ontwikkeld geen suikerziekte omdat iemand het niet eens is met de manier waarop je denkt, spreekt of je gedraagt. Er moet iemand anders aanwezig zijn om te beoordelen of jouw gedrag moreel gezien goed of fout is, om een geestelijke stoornis te kunnen hebben. Dus diagnose is een wapen. Een gereedschap dat gebruikt wordt tegen andere mensen, met name wanneer er een machtsconflict aanwezig is.

En hoe zit dat met de behandeling? De behandeling voor geestelijke ziekten is straf. Kijk naar ons rechtssysteem. Als iemand een misdaad heeft gepleegd en er is een psychiater aanwezig in bij de rechtszaak, kan de betrokken persoon terecht komen in een psychiatrisch instituut in plaats van in de gevangenis. Kunt u zich voorstellen dat een rechter zegt; “ik veroordeel u tot de behandeling van uw kanker.

Ik garandeer u dat psychiatrische behandelingen erger zijn dan de gevangenis. In de gevangenissen beoordelen mensen niet hoelang andere mensen hun vrijheid gaat worden ontzegt op basis van wat ze denken over zichzelf en de wereld. In een psychiatrisch is dat wel het geval. als je niet op de juiste manier over de wereld of jezelf denkt, wordt je langer gestraft. 

Psychiaters vinden het geweldig om te zeggen dat geestelijke ziekten echte ziekten zijn. Deze vergelijking loopt spaak. Kanker is niet hetzelfde als het hebben van een depressie. Wij geven geen shocks aan mensen met kanker om ze te genezen. Zeker niet wanneer ze niet geshockt willen worden.

 “Stel je iemand voor met een vorm van huidkanker. Dat is een ziekte hier, net zoals het een ziekte is in het noorden van India. Als je die vorm van huidkanker hebt, houdt het dan op te bestaan als je naar India verhuist? Natuurlijk niet, maar als je ronddwaalt door het heuvelgebied van de Himalaya en je mediteert daar 15 uur per dag dan wordt je in India waarschijnlijk een heilige genoemd. Als dezelfde man hetzelfde doet aan de voet van het nationaal monument in Washington, wordt hij gediagnosticeerd met paranoïde schizofrenie en overgedragen aan een psychiatrisch ziekenhuis.

Wat denkt dat psychiaters zouden doen met iemand als Jezus, of Boeddha, of Mohammed, wanneer zij vandaag zouden de aarde zouden bewandelen… Kaboem, onmiddellijk afvoeren naar een inrichting. Opsluiten en platspuiten om hun gekke gedachten en uitspraken te stoppen. De psychiaters zijn de hoog inquisiteurs van vandaag. Ze zouden de heiligen uit het verleden onmiddellijk kruisigen.

Mijn vader werd in 1933 Nazi Duitsland uitgezet en naar Amerika gezonden toen hij 15 jaar oud was. Gescheiden van familie en vrienden enkel omdat hij joods was. Hij had nachtmerries waarin de nazi’s hem achterna zaten tot aan de dag van zijn dood vijf jaar geleden. Hij vocht levenslang met hen of hij nu wakker was of sliep.

Ik vroeg hem wel eens; “vader, wat dachten de mensen in Duitsland, toen de nazi’s in die tijd daar rond paradeerden”. Hij antwoordde; “Niemand nam ze serieus. Niemand geloofde dat ze de macht konden vergaren om te doen wat ze hebben gedaan. We hebben ze uitgelachen.” Terwijl ik u nu vraag om dapper te lachen in het gezicht van de psychiaters die zeggen dat twee en twee geen vier is, vraag ik u ook ze serieus te nemen. Met name als het aankomt op het kwaad dat ze mensen hebben aan gedaan onder het mom van hulp. Als we dat niet doen, zal de geschiedenis zich herhalen. We werken actief aan het verzet tegen een psychiatrische Gestapo. CCHR is een belangrijke bondgenoot in de strijd voor vrijheid en gerechtigheid. Daarom zijn wij hier vandaag en daarom zullen wij er ook morgen zijn.

Dank u.

De week van de psychiatie?
Grote klets is het want psychiatrie is een schijnwetenschap in het leven geroepen door mensen met eigenbelangen zoals dat vroeger ging met het Christendom en andere religies.
Met de bijbel en het handboek van de psychiatrie DSM IV in de hand kan je iedereen met een geestelijk dipje van alles wijs maken en waar de pharmaceutische industrie goud geld aan verdiend.
De meeste zogenaamde “geestelijke stoornissen” zijn ontstaan in begin jaren 80 van de vorige eeuw met het aantreden van het kabinet Lubbers I en toen begon de ratrace om geld en macht en nog meer materieel bezit en tegelijkertijd werd de Nederlander geestelijker armer en een slaaf van zijn of haar en andermans bankrekening en was er voor vrije tijd en ontspanning geen ruimte meer.
En wie profiteerde daarvan? De alles verslindende en verspillende CDA Rijksoverheden die als een club psychopaten parasiteerden op de werkende bevolking en hen paaien met loze beloftes en schijjninspraak en vooral strooien met subsidies.
Geen wonder dat je dan het overzicht verliest in je leven door al dat gemekker van blatende schapen die een zielloze herder volgen naar de slachtbank.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s