FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ en delen van rapport Kunnen kiezen in de AWBZ waar daklozen feitelijk door opvanginstelingen tot psychiatrische patient worden verklaard voor de AWBZ gelden door middel van onrechtmatig verkregen indicatiestellingen

 From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; brandpunt@kro.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; hwijers@abvakabo.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@igz.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nova@novatv.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; politiek@nd.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl
Subject: FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ en delen van rapport Kunnen kiezen in de AWBZ waar daklozen feitelijk door opvanginstelingen tot psychiatrische patient worden verklaard voor de AWBZ gelden zonder het lev
Date: Thu, 12 Jan 2012 15:53:24 +0100
Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Wanneer gaat het ministerie van economische zaken eens de opvanginstellingen en stichtingen voor dak en thuislozen en de landelijke RIBW”s met hun zogenaamde beschermde woonvormen strafrechterlijk vervolgen wegens oplichtingspraktijken met AWBZ/PGB gelden verkregen via onrechtmatige  indicatiestellingen zonder daarvoor begeleiding,zorg op maat en hulpverlening te bieden.
 
De Hr. R. Donker te Zwolle
 
FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
 
From: kingkong1621@live.nl
To: c.berden@seo.nl
Subject: FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
Date: Thu, 21 Jan 2010 13:21:28 +0100

 
Aan de geachte Mevr. C. Berden,SEO te Amsterdam,
 
Ik ontving van de Hr. T. de Vries van de landelijke vereniging voor thuislozen deze mail en waar uw economisch onderzoeksinstituut een belangenbehartiger vraagt uit de dak en thuislozengroep i.v.m. de bezuinigingen en bestedingen vanuit de AWBZ die gericht is op kwetsbare doelgroepen zoals daklozen,psychiatrische en psychische patienten en clienten.
Ik kan u mededelen dat ik zelf uitvoering onderzoek doe naar wat er misgaat in de bestedingen van de AWBZ gelden en de fraudes en misstanden rondom het oneigenlijk gebruik en misbruik van AWBZ gelden door opvanginstellingen en dit zijn feiten die liegen er niet om omdat ik daar al 10 jaar mee geconfronteerd word en daar tweede kamerfracties,ministeries en de algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman over aanschrijf en ik al zoveel belastende informatie heb verzameld die ik u graag toezend met die verstande dat het ook goed gebruikt word,helaas onvang ik alleen maar afschuifbrieven van genoemde instanties etc.en het ontlopen van verantwoordelijkheden.
Ik ben geen door de Rijksoverheid gesubsideerd onderzoeksinstituut en betaal alles uit eigen zak vanwege het feit dat ik ik al die opvanginstellingen van o.a. het leger des heils,Arcuris en hier in Zwolle een illegale opvang achter de WRZV hallen in 2002-2003 nog nooit zorg en hulpverlening op maat en begeleidng heb ontvangen,laat staan dat er naar mijn correcte hulpvraag werd geluisterd maar waar je door de opvanginstellingen hun nietszeggend zorgaanbod maar heb te slikken anders is er geen opvangplek voor je.
En duizenden daklozen durven en kunnen niet meer hun mond open doen en klachten neerleggen,want zij worden niet gehoord door de lokale en landelijke politiek waar ik meerdere malen mee in aanvaring ben gekomen en waar dit geleid heeft tot een onterechte woningontruiming aan de Walstr. 9a hier in Zwolle op 10 september 2008 door valse informatie verstrekt door RIBW Vecht-IJssel en woningstichting Openbaar Belang aan een kantonrechter omdat ik volgens mijn advocaat de Hr. Mr. A. Damminga van Driehoek advocaten te Zwolle een lastpak en een klokkenluider ben van misstanden en het aankaarten van fraudepraktijken met AWBZ gelden.
Het blijft gewoon voor dak en thuislozen gedwongen gijzeling volgens artikel 273 f van het wetboek van strafrecht en waar geen alternatief of keuze is voor de dakloze,binnen de opvang word je financieel uitgekleed zonder tegenprestatie en via onrechtmatig verkregen indicaties voor zogenaamde psychische stoornissen waar daklozen aan zouden lijden volgens de ongekwalificeerde hulpverleners die de daklozen indiceren of laten indiceren door een psychiater verbonden aande organisatie om zo via het CIZ en reginale zorgkantoor AWBZ ondersteuning te claiemen voor niet geleverde begeleidng/hulpverlening.
Uberhaupt komt al zowat 20 jaar de AWBZ gelden niet rechtstreeks terecht bij de clienten maar word gebruikt om de organisatie,werkgelegenheid en inkomsten van de opvanginstelling/stichting overeind te houden plus het vastgoed en wagenpark etc. zoals bij de stichting het leger des heils maar dat heeft al jaren geleden een dagblad/weekblad na diepgaand onderzoek vast gesteld en bij vele andere instellingen is het niet anders gesteld zoals de landelijke RIBW”s en waar nu de Nederlandse zorgautoriteit onderzoek naar doet naar de snelle uitbreiding van de RIBW’s en hun vraag naar duurdere zorgzwaartepakketten die bestaan uit gebakken lucht,en daar heb ik ook nog interresante informatie over i.v.m. de lokale situatie in relatie tot de zogenaamde opvanginstelling de Herberg aan de Nijverheidstraat hier in Zwolle met veel bombarie geopend november 2009 en waar ook fraudes plaats vinden met AWBZ gelden en dak en thuislozen die daar verblijven ook niet op weg worden geholpen door RIBW Vecht-IJssel en de gemeente Zwolle het college van B&W dit een particulier inititiatief noemt zonder er toezicht op de houden op beleid volgens prestatieveld 7-8 en correcte besteding van subsidies en aWBZ gelden.
Ik geef u toestemming om navraag te doen bij Mevr. Jetty Alberts van de LVT woonachtig te Emmen die ruim op de hoogte is van wat mij overkomen is en die ik regelmatig op de hoogte hou van mijn bevindingen.
Ik kan u per mail belastende informatie opsturen en aan geven hoe de AWBZ wel doelmatig kan worden besteed want ik weet precies de knelpunten aan te geven en ga ervan uit dat er miljarden AWBZ gelden in een bodemloze put zijn verdwenen en die eerst maar eens achterhaald moeten worden en de waarheid boven tafel komt van falend politiek welzijnsbeleid in relatie tot de gestoorde vrij marktwerking en zelfregulering (de ondernemerskat op het subsidiespek binden)in de zorg en welzijnssector.
Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor een ontmoeting,maar ik geef aan dat ik door mijn armoedig bestaan en veblijf in een opvanginstelling niet in staat ben om dure reizen te ondernemen.
Ik geef wel aan dat ik een gigantisch veelheid aan informatie en bevindingen heb opgeslagen die u goed van pas kan komen om zicht te krijgen op de AWBZ bestedingen.

Met vriendelijke groeten de Hr. R. Donker te Zwolle
Alleen s ávonds te bereiken op nachtopvang Nel banninkhuis
Luttenbergstr.4
8012 EE Zwolle

——————————————————————————–
From: lvt@thuisloos.nl
To: C.Berden@seo.nl
CC: kingkong1621@live.nl
Subject: RE: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
Date: Wed, 20 Jan 2010 11:43:44 +0100

Geachte heer-mevrouw Berden,
Uiteraard kunnen wij u wel een mogelijke kandidaat doelgroeper voorstellen, maar in het blad van de NPCF `Vraag in Beeld` van Juni 2009, waarin opgenomen een uitgebreid interview met Jet Bussemaker over de veranderingen in de AWBZ, kunt u wellicht meer informatie hierover vinden.
Wat de directe praktijk betreft kunt u evt. dhr Ruud Donker benaderen, hij woont in Zwolle en maakt gebruik van de Maatschappelijke Opvang aldaar.
U kunt hem bereiken via 038 4548145 of via de CC.
En verder wil ik wijzen op de bijeenkomst van Zorg en Zekerheid d.d. 29 januari a.s. met als onderwerp `Positie van de Cliènt` waarin de keuzevrijheid uiteraard centraal staat. (Tel. 071 5825911)
Wat betreft de mantelzorgers, vallen deze tegenwoordig niet allen onder de WMO, m.n. de gemeenten?

In afwachting van uw reactie,
Ton de Vries, voorzitter
——————————————————————————–
Van: Berden, C. [mailto:C.Berden@seo.nl]
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 12:03
Aan: lvt@thuisloos.nl
CC: Houkes, A.
Onderwerp: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ

Geachte heer/mevrouw,
Ons verzoek: Graag zouden wij iemand binnen uw organisatie interviewen over de wenselijkheid van al of niet meer keuzevrijheid voor patiënten en mantelzorgers binnen de AWBZ.
Wie zijn wij: Wij zijn onderzoekers van de stichting economisch onderzoek, gelieerd aan de universiteit van Amsterdam. (http://www.seo.nl/) We doen een onderzoek in opdracht van het ministerie van economische zaken naar keuzevrijheid voor patiënten en hun mantelzorgers in de AWBZ.
Waarover willen we met u praten: Het ministerie van economische zaken wil graag meer keuzevrijheid voor patiënten in de AWBZ, maar hoort tegelijkertijd vaak dat dat niet bij iedereen zomaar kan. Dit geldt dan met name voor de AWBZ omdat dit deels “kwetsbare groepen” betreft. Het gaat dan met name over sommige mensen met een verstandelijke beperking, sommige mensen met Alzheimer en sommige mensen met een psychiatrische aandoening. Die groepen zijn echter vrij breed. Personen uit deze groepen verschillen. Sommigen zullen dit (wellicht met hulp van mantelzorgers) wel kunnen en anderen niet. Het ministerie van economische zaken wil graag weten welke persoonlijke en omgevingsfactoren mensen al dan niet te kwetsbaar maken om zelf zorg te kunnen kiezen. Moeten er groepen beschermd worden van keuzevrijheid en zo ja welke groepen? Of is maximale keuzevrijheid altijd beter? Naast de mening van patiëntenverenigingen hierover, zijn we ook geïnteresseerd in de mening van een belangenbehartiger als de Landelijke vereniging dak- en thuislozen. Dit omdat sommige dak- en thuislozen een psychische of psychiatrische aandoening hebben waarmee ze een hele kwetsbare groep zijn. Graag zouden we hierover willen praten met iemand van de Landelijke vereniging dak- en thuislozen.
Is dit mogelijk? En zo ja, wie van uw organisatie zouden we hiervoor kunnen vragen?
met vriendelijke groet, Caroline Berden en Aenneli Houkes (projectleider)
___________________________________________
dr. C.D.A.M. Berden
Onderzoeker Cluster Zorg en Zekerheid

SEO Economisch Onderzoek
Roetersstraat 29
1018 WB Amsterdam

T +31 20 525 1664
F +31 20 525 1686
E c.berden@seo.nl
I http://www.seo.nl/
 
        
 

Caroline Berden – Zorg & Sociale zekerheid

meer informatie

Caroline Berden is sinds 1 oktober 2008 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als onderzoeker in het cluster Zorg & Sociale Zekerheid. Caroline studeerde econometrie/wiskundige economie aan de Universiteit Maastricht. Van 2004 tot 2008 was ze werkzaam als promovendus bij onderzoeksschool Maastricht research school of Economics of Technology and Organizations. Eind 2008 promoveerde ze op het proefschrift ‘Risk aversion and Equilibria, Intertemporal Transfers, Strategic Claims’ dat een aantal onderwerpen binnen de speltheorie bekijkt. Binnen SEO Economisch Onderzoek heeft Caroline veel ervaring met het uitvoeren van kosten-batenanalyses op uiteenlopende gebieden. Hieronder vindt u de onderzoeken die zij heeft verricht. 
Marktwerking
  • Ontwikkelingen op de markt voor kinderopvang. Ondanks de nieuwe wet Kinderopvang bestaan er nog steeds wachtlijsten en is de kwaliteit van kinderopvang gedaald. De markt werkt nog niet optimaal. 
  • Keuzevrijheid in de AWBZ. Door middel van interviews en literatuuronderzoek is nagegaan in welke mate cliënten in de AWBZ in staat zijn om bewuste keuzes te maken (dan wel voor zich te laten kiezen door naasten en vertegenwoordigers) tussen zorgaanbieders.

Belonen en betalen

Evaluatie en effectstudies

Kosten-batenanalyses

 

SEO-rapporten

contactgegevens organisatie  > medewerkers  > caroline berden – zorg & sociale zekerheid

 
Kunnen kiezen in de AWBZ
Roetersstraat 29 – 1018 WB Amsterdam – T (+31) 20 525 1630 – F (+31) 020 525 1686 – www.seo.nlsecretariaat@seo.nl
ABN-AMRO 41.17.44.356 – Postbank 4641100 . KvK Amsterdam 41197444 – BTW 800943223 B02
Amsterdam, juni 2010
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken
Kunnen kiezen in de AWBZ
Eindrapport
Aenneli Houkes
Ilan Akker
Caroline Berden
“De wetenschap dat het goed is”
SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven.
Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd
aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben
geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het
uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek.
SEO-rapport nr. 2010-34
ISBN 978-90-6733-565-2
Copyright © 2010 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen
en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.Kunnen kiezen in de AWBZ
Roetersstraat 29 – 1018 WB Amsterdam – T (+31) 20 525 1630 – F (+31) 020 525 1686 – www.seo.nlsecretariaat@seo.nl
ABN-AMRO 41.17.44.356 – Postbank 4641100 . KvK Amsterdam 41197444 – BTW 800943223 B02
Mensen met een psychiatrische aandoening kunnen tijdens hun psychoses slecht kiezen.
Afhankelijk van de aandoening mist tussen de 22% (zware depressie) en 62% (manisch
depressief) ten minste één basisvaardigheid om te kiezen.
Mensen met een psychiatrische aandoening hebben daarom persoonlijke ondersteuning nodig,
zoals mantelzorgers of een steunpunt GGZ. Ze hebben echter relatief weinig mantelzorgers.
Daarnaast is het een lokale beslissing of er een steunpunt GGZ is of niet.SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
De keuze voor een verpleeghuis hebben we gemaakt door eerst wat rond te vragen bij de lokale Alzheimer
vereniging. Verder hebben we verschillende verpleeghuizen bezocht en goed gekeken. Bijvoorbeeld hoe het personeel
met elkaar omgaat. Daarnaast hebben we gevraagd hoe lang de verplegers er al werken. Ook belangrijk om na te
vragen is of er activiteiten zijn. En dus niet alleen passieve activiteiten, zoals film kijken, maar ook actieve dingen
zoals samen zingen, tuinieren en wandelen. Let het verpleeghuis erop de zelfstandigheid die mensen nog hebben zo
lang mogelijk aan te spreken en te bevorderen? Als je gaat kijken is het ontbijt een goede tijd. Verschijnt iedereen
gewassen aan het ontbijt? Wanneer worden de mensen gewekt? Wordt er op persoonlijke behoeften gelet,
bijvoorbeeld dat een bewoner gewend is uit te slapen en niet om zes uur gewekt en gewassen wil worden?
Deze keuze is, aldus zorgkantoren en zorgaanbieders, met name gebaseerd op locatie. Zij zoeken
een locatie die in de buurt is van, of makkelijk bereikbaar is voor de mantelzorgers, zodat zij de
patiënt vaak kunnen bezoeken. Bereikbaarheid met openbaar vervoer en parkeermogelijkheden
spelen hierbij om dezelfde reden een rol. Daarnaast speelt, aldus zorgaanbieders, het gevoel een
rol “is mijn moeder hier op haar plaats”.
Als iemand via het ziekenhuis geplaatst wordt, kiest het ziekenhuis
Mensen die gediagnosticeerd worden in het ziekenhuis en niet terug kunnen naar huis, worden
automatisch geplaatst in het verpleeghuis waarmee het ziekenhuis banden heeft.
Als mensen verwaarloosd worden aangetroffen, kiest het zorgkantoor/de aanbieders
In het geval mensen geen mantelzorger hebben en alleen wonen zullen casemanagers in de wijk,
buren, de thuiszorg of een wijkagent op een gegeven moment signaleren dat de patiënt
opgenomen moet worden. In dat geval wordt de patiënt gewoon geplaatst waar er op dat
moment plaats is. Aanbieders hebben hierover onderling afspraken gemaakt. Een zorgkantoor
geeft aan dat als de persoon opgevangen is door een aanbieder, hij bij die aanbieder zal mogen
blijven. Het zorgkantoor gaat de persoon dan niet weer weghalen daar.
4.2.6 Conclusie mensen met een psychogeriatrische aandoening
Mensen in een zeer mild stadium van een psychogeriatrische aandoening kunnen nog wel zelf
kiezen, maar naarmate de ziekte vordert niet meer. Verreweg de meeste mensen met een
psychogeriatrische aandoening die in aanmerking komen voor AWBZ-zorg hebben de
basisvaardigheden verloren om te kunnen kiezen. Uit interviews met zorgaanbieders blijkt dat er
in heel veel gevallen mantelzorgers zijn die de keuze voor aanbieder maken.
Omdat de ziekte “erin sluipt” en een bijzonder naar verloop heeft, kost de ziekte en het
ondersteunen mantelzorgers vaak veel energie. Ook is het voor hen vaak moeilijk om over te
gaan tot het intramuraal laten behandelen van hun partner of ouder. Vooral omdat de patiënt dat
zelf vaak niet wil.
Toch geven verpleeghuizen aan dat veel mantelzorgers wel bewust keuzes tussen aanbieders
maken. Ze doen dit door langs verschillende verpleeghuizen te gaan en de sfeer te proeven. Dit
geldt overigens met name in de grote steden. In dorpen is er vaak maar één aanbieder.
Mantelzorgers kunnen ondersteund worden in hun keuze door casemanagers. Deze zijn echter
lang niet overal voorhanden en waar ze zijn niet altijd onafhankelijk ondergebracht.
WIE KAN ER KIEZEN IN DE AWBZ? 37
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
4.3 Psychiatrische aandoening.
4.3.1 Om wie gaat het?
Er zijn veel verschillende psychiatrische aandoeningen. Er is onderzoek gedaan naar de
keuzebekwaamheid van mensen met verschillende soorten psychiatrische aandoeningen.
In 2008 zijn er ongeveer 80.000 mensen in Nederland die vanwege een psychische stoornis
AWBZ-hulp gebruiken. 23.000 hiervan zijn intramuraal opgenomen (bron: VWS).
Psychische en psychiatrische patiënten komen bepaalde periodes van hun leven in de AWBZ
terecht. In 2008 is de zorg korter dan één jaar overgeheveld van de AWBZ naar de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Alleen de langdurige psychiatrische zorg valt nu nog onder de
AWBZ. Omdat deze groep voordat ze naar de AWBZ gaat eerst via de Zvw zorg heeft gekregen,
is ze al bekend bij een zorgaanbieder. De groep blijft dan eigenlijk altijd bij deze aanbieder.
Er zijn verschillende soorten psychiatrische stoornissen. De meest voorkomende groepen zijn:
Psychotische stoornissen: de belangrijkste symptomen van psychosen zijn verwardheid, problemen in
het logisch denken, het waarnemen van dingen die er in werkelijkheid niet zijn en het hebben van
vreemde ervaringen. Een veel voorkomende psychose is schizofrenie. Een psychose vereist een
langdurige begeleiding, vooral om verdere schade te voorkomen en om te voorkomen dat de
verschijnselen terugkomen. Vaak kan pas aan de hand van het verloop van de ziekte worden
vastgesteld welke vorm van psychose iemand heeft. Ook dat is een belangrijke reden om geruime
tijd (minstens twee jaar) in zorg te blijven. Alle kosten voor behandeling worden vergoed door de
AWBZ (
www.ggzbuitenamstel.nl)
Stemmingsstoornissen: dit gaat met name over (zware) depressies en bipolaire stoornissen (manisch
depressief). De behandeling van depressies duurt meestal enkele maanden tot een jaar. De
behandeling van manisch-depressieve stoornissen is meestal langdurig, vaak zelfs een leven lang.
De continuïteit van de behandeling is met name belangrijk als er zogenoemde stemmingsstabilisatoren
worden voorgeschreven. Alle kosten voor behandeling worden vergoed via de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (
www.ggzbuitenamstel.nl).
Autisme. Het syndroom kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties en een beperkt
repertoire aan interesses en activiteiten. Het kan gaan om het syndroom van Asperger of PDD
NOS. Naast specialistische behandeling door bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of een
psychiater zijn er ook andere vormen van hulp mogelijk voor kinderen en volwassenen met
autisme. Het kan dan gaan om ondersteuning in het doen van het huishouden, begeleiding bij
werk of dagbesteding. Deze vormen van ondersteuning vallen onder de AWBZ.
(
www.meebrabant.nl).
Persoonlijkheidsstoornissen: er zijn negen belangrijke persoonlijkheidsstoornissen: borderline PS,
paranoïde PS, schizoïde PS, schizotypische PS, antisociale PS, theatrale PS, narcistische PS en
afhankelijke PS, ontwijkende PS en dwangmatige PS. Behandeling van de oorzaak is nog niet
mogelijk, wel kunnen de symptomen bestreden worden. Een behandeling is meestal poliklinisch.
In veel gevallen bestaat de behandeling uit een wekelijkse therapiesessie. Als de behandeling niet
goed aanslaat kan ook worden overgegaan tot een crisisopname in een kliniek. Alle kosten voor
behandeling worden vergoed door de AWBZ (
www.ggzbuitenamstel.nl).
38 HOOFDSTUK 4
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
Eetstoornissen: Een eetstoornis is het verstoord omgaan met eten, uiterlijk en gewicht. Er zijn
verschillende soorten eetstoornissen: anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge eating disorder
(bed) en obesitas. Bij anorexia staat de angst om dik te worden centraal. Vaak is er sprake van een
ernstig ondergewicht. Bij boulimia is er sprake van eetbuien gevolgd door compensatie zoals
braken, gebruik van laxeermiddelen, vasten of heel veel beweging. De drang om te eten lijkt op
een verslaving. Mensen met boulimia zijn geobsedeerd door voedsel, gewicht en
lichaamsomvang. De meeste mensen met boulimia hebben een normaal gewicht. Binge eating
disorder (bed) lijkt op boulimia. Mensen met zo’n eetbuistoornis compenseren echter niet voor
hun eetbuien. Vaak is er dan ook sprake van overgewicht. Bij obesitas is er sprake van een ernstig
overgewicht, meestal als gevolg van jarenlang pogen af te vallen en daarna weer aankomen (jojoeffect).
Soms hebben mensen eetbuien, maar meestal is er een drang om de hele dag door te eten.
De drang om te eten is een gewoonte geworden en lijkt op een verslaving. Door het overgewicht
hebben veel mensen last van lichamelijke klachten. Het doel van de behandeling is leren weer
gewoon om te gaan met eten. De behandeling bestaat uit twee dagdelen per week gedurende
negen maanden. Alle kosten voor deeltijdbehandeling worden vergoed via de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (
www.ggzbuitenamstel.nl).
Angst- en paniekstoornissen: Mensen met angststoornissen kennen buitensporige angst, die duidelijk
niet realistisch is. Zij hebben daar zoveel last van dat hun dagelijks leven er ernstig door wordt
belemmerd. Angststoornissen variëren van fobieën en piekerstoornissen tot paniekstoornissen en
obsessieve compulsieve dwangstoornissen. Over het algemeen is langdurige behandeling nodig
vanwege het chronische karakter van angststoornissen. De behandeling is gericht op het
verminderen van de symptomen en op sociale rehabilitatie (
www.rivm.nl).
4.3.2 Kunnen mensen met een psychiatrische aandoening kiezen?
Uit onderzoek naar mensen met psychiatrische aandoeningen blijkt dat een deel van hen wel en
een deel van hen niet op alle vaardigheden van “kunnen kiezen” scoort. Er is onderzoek gedaan
naar mensen met verschillende soorten psychiatrische aandoeningen.
Mensen met psychotische stoornissen
De meest voorkomende psychotische stoornis is schizofrenie. Er is onderzoek gedaan naar de
keuzecapaciteit van mensen met schizofrenie. Uit deze studies (Grisso (1995) en Vollmann
(2003)) blijkt dat de helft van de mensen met schizofrenie niet kan kiezen.
Grisso geeft aan dat dit een onderschatting is, aangezien een deel van de door de onderzoekers
uitgekozen psychiatrische patiënten niet mocht meedoen van hun artsen omdat zij “te ver heen
waren”. Het kunnen onderbouwen van hun keuzes is de grootste bottleneck voor
schizofreniepatiënten.
WIE KAN ER KIEZEN IN DE AWBZ? 39
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
Tabel 4.7. Hoeveel mensen met schizofrenie kunnen kiezen?
Schizofrenie Grisso Vollmann
Kunnen de informatie niet onthouden 31% 28%
Herkennen symptomen van de aandoening bij niet bij
zichzelf
33% 16%
Zien zonder reden geen mogelijk nut in behandeling 13% 7%
Kunnen hun keuze niet onderbouwen 52% 47%
Is besluiteloos 3% Niet getest
Totaal: scoort op minstens een van de criteria negatief 52% 54%
Bron: Grisso (1995) en Vollmann (2003)
Uit onderzoek (Cairns 2005) naar mensen met psychotische stoornissen in het algemeen, bleek
dat 52% van deze groep niet kon kiezen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat mensen met nietbizarre
waanvoorstellingen (d.w.z. mensen met aantoonbaar incorrecte overtuigingen die echter
waar hadden kunnen zijn, bijvoorbeeld dat zij onder politiesurveillance staan) 63% niet te kunnen
kiezen. Van de mensen met auditieve hallucinaties kon 47% niet kiezen.9
Mensen met stemmingsstoornissen
Bipolaire stoornis
Beckett en Caplin hebben een studie gedaan naar de mogelijkheid voor mensen met een bipolaire
stoornis onderzocht. Een bekendere naam voor deze aandoening is manisch depressief. Mensen
met deze aandoening hebben afwisselend periodes van een depressie (extreme dalen) en periodes
waarin ze erg druk zijn (extreme hoogtes).
“Als je in een psychose zit denk je alleen maar, ik heb nu meteen hulp nodig, anders doe ik mezelf iets aan en dat
wil ik tegen elke prijs voorkomen. Dat overheerst zo je gedachten dat het onmogelijk is jezelf de vraag te stellen bij
welke aanbieder je dat zou willen hebben.” (een ervaringsdeskundige)
Beckett en Caplin (2006) gebruiken de MacCAT-methode om te achterhalen of mensen al dan
niet kunnen kiezen. Uit hun studie blijkt dat 62% van deze mensen niet zelf kan kiezen. Dit komt
met name doordat ruim de helft van deze mensen niet inziet dat ze deze aandoening hebben.
Tabel 4.8. Hoeveel mensen met een bipolaire stoornis kunnen niet kiezen?
Manisch depressief Beckett en Caplin
Kunnen de informatie niet onthouden 36%
Herkennen symptomen van de aandoening bij niet bij zichzelf 56%
Kunnen hun keuze niet onderbouwen 33%
Is besluiteloos 2%
Totaal: er ontbreekt minstens een criterium 62%
Bron: Beckett en Caplin 2006
Zware depressie
Uit een studie van Grisso (1995) met de MacCAT-methode blijkt dat 24% van de mensen met
een zware depressie niet kan kiezen. Dit komt bij Grisso met name omdat zij hun keuzes niet
goed kunnen onderbouwen. Vollmann (2003) komt op ongeveer hetzelfde percentage uit: 20%
9 Het artikel geeft geen inzicht in de onderliggende scores op de vier vaardigheden.
40 HOOFDSTUK 4
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
scoort op minstens een van de criteria negatief. Uit zijn test blijkt het echter met name het
onthouden van informatie waarop mensen met een depressie slecht scoren.
Tabel 4.9. Hoeveel mensen met een zware depressie kunnen niet kiezen
Aspect van keuzevaardigheid Percentage dat dit niet kan
Grisso Vollmann
Kunnen de informatie niet onthouden 5% 17%
Herkennen symptomen van de aandoening bij niet bij zichzelf 0% 0%
Zien zonder reden geen mogelijk nut in behandeling 14% 3%
Kunnen hun keuze niet onderbouwen 24% 9%
Is besluiteloos 8% Niet getest
Totaal: scoort op minstens een van de criteria negatief 24% 20%
Bron: Grisso (1995) en Vollmann (2003)
Mensen met persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen
In dit onderzoek is geen literatuur gevonden waarin mensen met persoonlijkheidsstoornissen en
angststoornissen werden onderzocht op keuzebekwaamheid.
Mensen met eetstoornissen
De wetenschappelijke literatuur is het niet eens over de vraag of mensen met een eetstoornis
kunnen kiezen. Uit onderzoek (Vollmann 2006, Tan 2006) blijkt dat mensen met anorexia
nervosa uistekend door de MacCAT-test komen. Er is niets mis met hun geheugen,
beslissingsvermogen, inzicht in hun aandoening of onderbouwingvaardigheden. Zij zijn niet in de
war. Hun preferenties zijn echter door de aandoening sterk veranderd. De aandoening zorgt
ervoor dat zij gewichtsafname veel belangrijker zijn gaan vinden dan alle andere zaken in het
leven zoals gezondheid, familie, vriendschappen en academische prestaties. Tan (2006) vindt
daarom dat zij niet kunnen kiezen, zij baseren hun keuzes immers op preferenties die zijn
aangetast door hun aandoening. Vollmann (2006) is het eens met Tan dat de preferenties zijn
veranderd door de aandoening, maar vindt dat dit hen niet diskwalificeert om te kunnen kiezen.
4.3.3 Wie ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening?
GGZ Nederland geeft aan dat persoonlijke ondersteuning noodzakelijk is voor deze doelgroep.
Alleen keuzeondersteunende informatie bieden niet voldoende, omdat de doelgroep moeite heeft
met overzicht krijgen en concentreren. Te veel keuzes en informatie maken het voor mensen met
psychiatrische aandoeningen moeilijker om te kiezen. Er zijn een paar partijen die deze
persoonlijke ondersteuning bieden.
Mantelzorgers
Ten eerste mantelzorgers. De ziekte zorgt echter vaak voor een sociaal isolement, waardoor je bij
deze groep relatief minder mantelzorgers ziet (GGZ 2009). Over het algemeen is het daarom zo
dat vergeleken met andere doelgroepen binnen de AWBZ GGZ-cliënten relatief gezien een
kleiner sociaal netwerk hebben. Daarbij geldt bij deze groep dat mantelzorgers vaak uit de familie
komen. Buren en mensen buiten de familie zijn minder dan bij andere doelgroepen van AWBZ
geneigd om mantelzorg te bieden. Bij GGZ cliënten zie je over het algemeen dat de familie zwaar
WIE KAN ER KIEZEN IN DE AWBZ? 41
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
belast is met mantelzorg of dat de familie helemaal niet meer in beeld is om mantelzorg te
leveren, vanwege moeilijke contacten tussen familie en cliënt. (interview GGZ Nederland).
“Ik heb mantelzorgers, de familie, maar die kunnen ook niet uitgebreid kiezen tussen zorg, vanwege het
crisisachtige begin, de late diagnose, een patiënt die vanwege zijn aandoening veel problemen veroorzaakt en
daardoor veel energie van de familie vergt, een patiënt die zelf ook niet wil veranderen van aanbieder, omdat hij
helemaal nergens aan mee wil werken.”
Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning ook terecht bij GGZ steunpunten. Daarnaast kan
voor cliënten lotgenotencontact ondersteuning bieden bij het keuzeproces. Sommige steunpunten
GGZ organiseren lotgenotencontact (Interview GGZ Nederland).
Steunpunten GGZ
Ten tweede de lokale steunpunten GGZ. Deze steunpunten zijn volgens eigen zeggen
onafhankelijke, laagdrempelige organisaties, die vanuit ervaringsdeskundigheid ondersteuning
bieden aan mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met psychische, psychosociale
of psychiatrische problematiek. Doel van de ondersteuning is regieversterking van de cliënt (en
zijn omgeving), waardoor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bevorderd worden.
De steunpunten geven geen hulpverlening, maar bieden ondersteuning bij het vinden van de weg
in zorg en welzijn. De steunpunten doen aan hulpvraagverduidelijking en ze hebben informatie
over instellingen. Maar er bestaan verschillen in hoever de ondersteuning gaat. Sommige
steunpunten gaan verder in hun ondersteuning dan andere, bijvoorbeeld door cliënten te helpen
met het invullen van indicatieaanvraagformulieren
Deze steunpunten zijn, zo blijkt uit een interview met GGZ Nederland en het LOC, echter nog
niet zo systematisch aanwezig. In bepaalde regio’s zijn steunpunten zwak vertegenwoordigd en in
andere regio’s zijn helemaal geen steunpunten aanwezig. Vaak zijn de steunpunten opgericht
door een cliëntenorganisatie en vormen ze een onderdeel van deze organisatie (interview GGZ
Nederland). Het feit dat deze steunpunten niet overal aanwezig zijn komt omdat ze worden
gefinancierd door gemeente in het kader van de Wmo. Het gaat hier om niet geoormerkt budget
dat gemeenten naar eigen believen kunnen besteden. Vaak is er te weinig aandacht voor de GGZ
doelgroep voortkomend uit onwetendheid bij de gemeente over zorg die deze doelgroep nodig
heeft.
Platform GGZ
Platform GGZ heeft zelf een meldpunt, waar mensen terecht kunnen met klachten en informatie
kunnen vragen.
Crisiskaart
In de regio Utrecht hebben verschillende samenwerkende instanties de “crisiskaart” in het leven
geroepen. Een crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje, met het formaat van een bankpasje.
Het is bedoeld voor mensen die van zichzelf weten dat zij in een psychische crisis kunnen raken
en op zo’n moment hun wensen niet kenbaar kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om
mensen met een psychose, paniekaanval of manie. Op de crisiskaart staat kort en duidelijk hoe
een crisis bij de persoon in kwestie te herkennen is, hoe en waar deze persoon opgevangen wil
worden, wat anderen wel en niet moeten doen en wie de contactpersonen zijn. Bij het kaartje
42 HOOFDSTUK 4
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
hoort een uitgebreider crisispreventie-actieplan. In dat plan staat een overzicht van alle afspraken
en maatregelen die de persoon vooraf heeft gemaakt met familie, vrienden en hulpverleners.
Cliënten van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Utrecht kunnen aan hun
behandelaar, verpleegkundige of begeleider vragen om samen het crisispreventie-actieplan en de
crisiskaart op te stellen.
Mensen kunnen ook een beroep doen op de consulent crisiskaart van het steunpunt GGZ in
Utrecht. Deze consulent is onafhankelijk van aanbieders. Dit kunnen mensen doen die geen
cliënt meer zijn, maar ook mensen die zo’n plan niet met hun eigen hulpverleners willen maken.
Het plan wordt gemaakt door een paar gesprekken tussen de persoon die soms GGZ-zorg nodig
heeft en de consulent. Vervolgens worden officiële instanties en het eigen netwerk van de
persoon op de hoogte gebracht en worden er afspraken gemaakt met partner, buren,
hulpverleners, huisarts, politie, ambulancepersoneel, het dierenpension (als de persoon alleen
woont en een huisdier heeft bijvoorbeeld). Deze afspraken worden dan vastgelegd in het
crisispreventie-actieplan (steunpunt GGZ Utrecht en interview cliëntenbond in de GGZ).
LOC Zeggenschap in zorg: eigen kracht conferenties
“LOC zeggenschap in zorg” heeft voor mensen die GGZ-zorg nodig hebben (ook voor mensen
die V&V-zorg nodig hebben) een proef gedaan met eigen kracht conferenties. Daarin haalt een
persoon die zorg nodig heeft (met hulp) zijn hele netwerk bij elkaar. Hij denkt vaak weinig
netwerk over te hebben, maar dat blijkt dan vaak toch mee te vallen. Samen met het netwerk
denkt hij na over waar hij tegenaan loopt, wat daarvan in het netwerk op te lossen is en waarvoor
professionele zorg nodig is. Hierdoor wordt datgene waarvoor hij professionele zorg aanvraagt
een veel passender onderdeel van wat hij echt nodig heeft.
Ondersteuning die beter kan
GGZ Nederland vindt de voorlichting die aanbieders geven is onvoldoende. Vaak is onbekend
wat een instelling nu wel of niet biedt, omdat informatie hierover niet toegankelijk is. Levert een
instelling pluspakketten, wat houdt deze extra zorg in bij een instelling en hoe duur is het pakket?
De website kiesbeter, een overheidswebsite waarop mensen zorgaanbieders kunnen vergelijken is
voor GGZ nog erg mager ingevuld, aldus de cliëntenbond in de GGZ.
4.3.4 Welke extra keuzebelemmeringen zijn er bij psychiatrische zorg?
Er zijn een paar extra keuzebelemmeringen bij psychiatrische zorg: mensen zijn afhankelijk van
hun hulpverlener, er is weinig aanbod in veel regio’s en mensen ontkennen vaak de aandoening.
Afhankelijk van de hulpverlener
Omdat psychiatrische patiënten sterk afhankelijk zijn van hun hulpverlener, ervaren ze hoge
overstapdrempels. Ook als ze bijvoorbeeld om andere redenen dan de hulpverleners zouden
overstappen, zouden ze toch het idee hebben dat ze bij een andere zorgaanbieder direct als lastig
te boek zullen staan. Bovendien kunnen mensen tijdens een behandeling soms nauwelijks
overleven zonder behandelaar. Hem verlaten om over te stappen is daarom erg beangstigend
(interview cliëntenbond in de GGZ).
WIE KAN ER KIEZEN IN DE AWBZ? 43
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
“Als psychiatrische patiënt is het niet gemakkelijk om tijdens je behandeling over te stappen naar een andere
aanbieder. Je bent afhankelijk van je behandelaar, je hebt hem nodig om te overleven. Daarnaast weet je dat als je
je behandeling afbreekt omdat je niet tevreden bent, al is het maar vanwege de kwaliteit van het eten of omdat je je
niet veilig voelt in de buurt van sommige andere patiënten, je weet dat je direct te boek komt te staan als “lastige
patiënt”, ook bij die nieuwe aanbieder. Er zijn natuurlijk genoeg echt lastige patiënten, dus het is voor
behandelaars slecht in te zien of je om goede redenen wilt overstappen, of alleen maar omdat je lastig bent.”
Daarnaast zijn ze in alles afhankelijk van de instelling (deze zorgt immers voor hun huisvesting,
uitkering en dergelijke).
De zorginstelling biedt vastheid en structuur van de cliënten. Van deze zekerheid willen ze gezien
de onzekere situatie waarin ze verkeren niet af. Als een patiënt er toch voor zou kiezen om naar
een andere aanbieder te gaan trekt de vorige behandelaar ook direct zijn handen volledig van je af
“je hebt maar één behandelaar”. Ook als hij iets voor je aan het regelen is, een urgentieverklaring
bijvoorbeeld, laat hij dat allemaal vallen en ben je ook dat allemaal kwijt. Als cliënt heb je echt
geen belang in het doorbreken van de behandeling door naar een andere aanbieder te gaan, zelfs
niet als de behandeling onder de maat zou zijn. Dan moet je weer opnieuw al je contacten
opbouwen.
Weinig aanbod in de regio
Binnen de klinische en langdurige zorg hebben veel fusies plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is
dat binnen een regio vaak maar één grote instelling is. Cliënten hebben dan niet veel te kiezen.
Daarnaast gebeurt het vaak dat cliënten al van een aanbieder ambulante hulp krijgen en dan
automatisch wanneer meer zorg nodig is door die aanbieder worden opgevangen.
Lengte diagnose
Het stellen van een diagnose in de psychiatrie kan heel lang duren. Het duurt regelmatig één tot
twee jaar intramurale opname voordat ze precies weten welke aandoening je hebt. Tegen die tijd
ben je al zo afhankelijk van je hulpverleners dat je nauwelijks meer kunt overstappen.
Ontkenning van aandoening
Mensen die af en toe GGZ-zorg nodig hebben willen dit vaak ontkennen. In periodes dat het
goed met hen gaat willen zij zich daarom vaak niet voorbereiden op periodes waarin zij weer
meer zorg nodig zouden hebben. Een duidelijk teken daarvan is dat de hierboven beschreven
crisiskaart in praktijk weinig aangevraagd wordt. Veel mensen willen niet van tevoren al nadenken
over de vraag wat zij willen als zij weer een psychose krijgen. Daarbij zouden ze onder ogen
moeten zien dat ze in de toekomst weer een psychose zouden kunnen krijgen, en dat is niet
prettig.
Onbekendheid dat er gekozen mag worden
Psychiatrische patiënten beseffen niet altijd dat zij iets te kiezen hebben (interview
ervaringsdeskundige).
44 HOOFDSTUK 4
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
“In mijn geval ik wist dat ik ergens keuzevrijheid had maar deze is mij nóóit verteld in al de keuzemomenten bij
de behandelingen die ik gehad heb: twee vrijwillige intramurale behandelingen, drie gedwongen intramurale
opnames en vier vervolgtrajecten. Er is nooit over verteld door rechters, psychiaters, patiëntencontactpersonen,
toegevoegde advocaten, patiëntenvertrouwenspersonen, medecliënten, verpleegkundigen, behandelend
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en ook niet door mijn hoogopgeleide familie. En dat terwijl ik niet een
onmondige laagbegaafde patiënt bent waarvoor niet gekozen zou hoeven te worden. Ik heb veel medecliënten
verwezen en verplaatst zien worden maar keuzevrijheid was daar nooit en te nimmer aan de orde.”
(ervaringsdeskundige)
4.3.5 (Hoe) kiezen psychiatrische mensen in praktijk AWBZ-zorg?
Valt er iets te kiezen?
Valt er iets te kiezen tussen aanbieders van psychiatrische zorg? Uit interviews met GGZ
Nederland en cliëntenorganisaties blijkt van wel.
Zo is er verschil in hoe aanbieders omgaan met separaties; worden deze juist teruggedrongen of
niet? Daarnaast zijn sommige aanbieders meer herstelgericht dan andere wat inhoudt dat een
dergelijk aanbieder actiever meewerkt om de cliënt weer de eigen regie te laten krijgen.
Bij beschermd wonen zijn er verschillen in het aantal mensen dat in een woonunit verblijft. De
ene aanbieder heeft units voor 15 personen terwijl een andere aanbieder units heeft voor 4 of 5
personen. Ook kan er verschil bestaan in de ligging van beschermd wonen locatie; in een
woonwijk of juist geïsoleerd.
Extramurale AWBZ zorg kan zorg in uren zijn (hierbij gaat het om een individuele begeleider) of
begeleiding in dagdelen (groepsbegeleiding). Binnen eenzelfde aanbieder kan er verschil bestaan
tussen begeleiders. Hoe aanbieders omgaan met een situatie waarbij een cliënt aangeeft dat er
geen klik is tussen cliënt en begeleider kan verschillen.
Factoren die een rol spelen in keuzeproces?
Bij de keuze voor een aanbieder voor beschermd wonen spelen meer dan bij klinische opnames
factoren een rol als locatie (woonwijk of geïsoleerd), aantal mensen waarmee je woont, wat voor
soort dorp, is het dichtbij familie of naasten. Ook belangrijk is welke combinaties met
dagbesteding mogelijk zijn.
Bij de keuze voor een aanbieder van extramurale zorg spelen voor de cliënt vooral een rol ‘wat
kan ik doen’. Hierbij gaat het om welke cursussen worden gegeven, wat voor soort werk er is. Bij
zorgboerderijen willen cliënten graag iets met dieren doen, anderen willen bijvoorbeeld liever
meubels maken.
“Een rustige plek met wat menselijkheid en gezelligheid erom heen en zij zijn zo weer de oude” (dak- en thuisloze)
Zelf kiezen door cliënt is niet voor iedere cliënt goed
Een heel ander punt bij deze doelgroep is de vraag of keuzevrijheid van cliënten voor aanbieder
in alle gevallen leidt tot de beste behandeling. In een interview met een ex-psychiatrische patiënt
geeft deze het volgende aan: “goede behandelaren bouwen de zorg af als het goed met je gaat. Ze
proberen je laten uitvliegen, zoals vogels dat met hun jongen doen, omdat cliënten als ze dat
kunnen zelf invulling moeten geven aan hun sociaal-maatschappelijk leven. Inherent aan de
WIE KAN ER KIEZEN IN DE AWBZ? 45
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
aandoening is echter dat veel patiënten dat helemaal niet willen. Het is eng om weg te vliegen en
ze zitten er best. Gevaar is dus dat als ze te veel keuze hebben, ze ook kunnen kiezen voor
slechte aanbieders, die eeuwig zorg blijven geven. De zogenaamde ” zorgverslaafden” blijven
eeuwig onder behandeling. Dat kan allemaal, want voor een bepaalde groep cliënten is de
afgegeven indicatieduur is van onbepaalde duur.” Meer in het algemeen geldt, met name voor
deze doelgroep psychiatrische patiënten, dat niet altijd de meest aangename behandeling de beste
behandeling is. Anorexiapatiënten zouden bijvoorbeeld vanwege hun door hun ziekte aangepaste
preferenties (alles is onbelangrijk, behalve dun worden) (Tan 2006) kunnen kiezen voor een
behandeling die (te) veel toegeeft aan wat zij willen.
4.3.6 Conclusie
Mensen met een psychiatrische aandoening kunnen tijdens hun psychoses slecht kiezen.
Afhankelijk van de aandoening mist tussen de 22% (zware depressie) en 62% (manisch
depressief) ten minste één basisvaardigheid om te kiezen.
Mensen met een psychiatrische aandoening hebben daarom persoonlijke ondersteuning nodig,
zoals mantelzorgers of een steunpunt GGZ. Ze hebben echter relatief weinig mantelzorgers.
Daarnaast is het een lokale beslissing of er een steunpunt GGZ is of niet. 
116 BIJLAGE F
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
Daarnaast heeft één dak- en thuisloze ons via mail en post veel over zichzelf en zijn
mening over keuzevrijheid in de AWBZ verteld.
Onderzoek naar hoe het in het buitenland gaat.
Om te achterhalen hoeveel keuzevrijheid deze groepen in het buitenland krijgen hebben we
literatuurstudie gedaan voor de landen België, Canada (Ontario), Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Ierland, Nieuw Zeeland (district Auckland) en het Verenigd Koninkrijk.
Daarnaast hebben we voor drie landen, te weten Frankrijk (veel keuzevrijheid, weinig
ondersteuning), Duitsland (veel keuzevrijheid, veel ondersteuning) en België (weinig
keuzevrijheid, weinig ondersteuning) interviews afgenomen met de betreffende instanties (zie
bijlage B)116 BIJLAGE F
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

Noot:De genoemde dak en thuisloze vermeld in deze tekst is de schrijver van de blogs “Donkeredagen AWBZ fraude en Anaconda15 zorgfraude” en baseert zijn gegevens op zijn persoonlijke ervaringen en diepgaand onderzoek en officiele rijksrapporten
 
 
 
Wie belazert nu wie in Nederland als het gaat om fraudezaken rondom de AWBZ.
Het leger des heils beweert in de Elsevier van 28 juni 2009 dat zij pas in 2003 een beroep deden op de AWBZ voor huisvesting van dak en thuislozen.
Maar dat valt niet te rijmen met dit gemeentestuk van Den Haag waar in staat dat sociaal pension de Wissel leger des Heils al in 2001 AWBZ ondersteuning ontving voor 24 plaatsen voor daklozen in dit sociaal pension de Wissel.
En waarschijnlijk zijn deze AWBZ praktijken al in een vroeger stadium begonnen overal in Nederland,maar wie controleert dat?
Hoezo AWBZ fraudepraktijken?
woensdag

19 januari 2011MobielNieuwsbriefContactRSSWeekblad
Elsevier
Nederland

Leger des Heils afhankelijk van AWBZ-potje overheid’
dinsdag 28 juli 2009 07:43
Het Leger des Heils wordt grotendeels gefinancierd door de overheid. Van 2003 tot 2008 is de subsidie opgelopen van 122 miljoen euro naar 220 miljoen euro.
Sinds 2003 kan het Leger des Heils een beroep doen op het AWBZ-potje van de overheid
Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag.
Het Leger des Heils heeft de afgelopen jaren zelf ongeveer 20 miljoen euro bij elkaar gecollecteerd.

AWBZ
De subsidie is zo toegenomen doordat opvanginstellingen, zoals het Leger des Heils, sinds 2003 een beroep mogen doen op de AWBZ-pot (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De wet is bedoeld om onverzekerbare zorg te financieren.
Het geld wordt door de christelijke ‘soldaten’ gebruikt voor de opvang van (ex-) verslaafde en psychiatrische dak- en thuislozen.
In 2003 kwam 33,6 miljoen euro via de AWBZ bij het Leger binnen en in 2008 was dat 68,6 miljoen euro.

Loterij
Eerder dit jaar concludeerde bureua Zorgdesk dat het aanvragen van AWBZ om onverzekerbare zorg te financieren een loterij is. De hoogte van het bedrag is volledig afhankelijk van de grillen van de ambtenaar in kwestie.
De 22 miljard euro aan zorg wordt door 2.500 instanties in Nederland geleverd aan 588.000 Nederlanders. Uit een inventarisatie van de Volkskrant bleek ook al volstrekt onduidelijk waar het AWBZ-geld naartoe gaat.

Door Maartje Willems
RIS086441_28-05-2001
Gemeente Den Haag
Inlichtingen bij:
L.N. Tan
Postadres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Telefoon 070 – 3535522
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Telefax 070 – 3532782
Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van
22 maart 01
Aan het bestuur van Uw kenmerk
Stichting Zorg en Welzijn (De Wissel)
Nederlandsch Leger des Heils Ons kenmerk
Noordvliet 113 OCW/2001.4430
8921 GE LEEUWARDEN Doorkiesnummer
(070) 3535522
Aantal bijlagen
1
Datum
Onderwerp
Beschikking 2001 (VPS)
Geacht bestuur,
Hierbij treft u de beschikking aan voor de productafspraken 2001, welke is gebaseerd op uw
subsidieaanvraag. De producten worden geleverd volgens de verplichtingen (zie paragraaf III) en
binnen het budget zoals genoemd in paragraaf II. Het budget dat is opgenomen in het
Bestedingsprogramma Welzijnsorganisaties 2001 is u reeds meegedeeld bij brief van 11 januari 2001,
kenmerk OCW/2001.149.
I. Inleiding
Uw instelling valt reeds een aantal jaren onder de Verordening Productsubsidiëring Den Haag (VPS).
Sinds vorig jaar is een begin gemaakt met het opstellen van de begroting en het omschrijven van de
producten conform de regels van de verordening. De ontwikkeling van de producten, productprijzen
e.d. is zodanig gevorderd dat nu een begin gemaakt kan worden om conform de VPS af te kunnen
rekenen. Het jaar 2001 zal als oefenjaar gebruikt worden. Over de afrekening volgens de VPS zult u
nog een afzonderlijke brief met aanwijzingen ontvangen.
II. De begroting.
U heeft uw aanvraag ingediend binnen het daarvoor gestelde subsidievolume voor uw instelling zoals
vermeld in het Bestedingsprogramma Welzijnsorganisaties 2001. Het gaat om een bedrag van
f 326.058, 00 (€ 147.959).
Inmiddels is bekend dat de subsidies zoals opgenomen in het Bestedingsprogramma
Welzijnsorganisaties 2001 met 2,8% (trend) worden aangepast. Voor uw instelling bedraagt deze
aanpassing f 9.130,00 ( € 4143). Uw subsidie wordt hiermee verhoogd en komt daarmee op
f 335.188,00 (€ 152.102).
In de financiering van uw exploitatie 2001 heeft u naast de beschikbare subsidie 2001 ad
f 335.188,00 (€ 152.102) rekening gehouden met:
– eigen bijdragen cliënten : f 296.856,00 (€ 134.707)
-financiering AWBZ 24 plaatsen f 250.920,00 (€ 113.863)
2
De totale capaciteit bedraagt 43 plaatsen, waartdoor een tekort ontstaat in de financiering van 19
plaatsen voor een bedrag van f 219.555,00 (€ 99.629,72)). Wij zijn bereid het tekort tot maximaal dit
bedrag over 2001 te subsidiëren.
U heeft aangegeven dat vanwege de verbouwingen in het jaar 2001 de bezetting minder zal worden
en daarmee ook de eigen bijdrage.Als gevolg hiervan verwacht u een extra tekort van circa
f 148.000,00 (€ 67.159). U zult in de loop van dit jaar bezien in hoeverre dit tekort opgevangen kan
worden binnen de totale exploitatie van uw stichting. De resultaten zult u tenslotte in de jaarrekening
2001 aangeven.
III. Algemene subsidieverplichtingen
De gemeente Den Haag verleent subsidie in 2001 voor het leveren van de onder IV genoemde
producten aan de Stichting Zorg en Welzijn -Nederlandsch Leger des Heils, De Wissel, op grond van
de Verordening Productsubsidiëring Den Haag (VPS) onder de volgende voorwaarden:
1. De stichting ontvangt voor de te leveren producten, zoals deze in de beschikking zijn vastgelegd, een
ongedeeld budget. Het budget is bestemd voor de kosten die de stichting maakt om tot levering van de
producten te komen.
2. De bevoorschotting van het budget is zoals meegedeeld in de brief van 11 januari 2001, kenmerk
OCW/2001.149 en zal worden verhoogd met f 219.555,00 (i 99.629,72) ten behoeve van de 19
plaatsen die niet zijn gefinancierd door de AWBZ.
3. De stichting dient bij de concrete invulling van de vastgelegde producten te zorgen voor een
samenhang tussen die producten en dient binnen de geboden mogelijkheden flexibel in te spelen op
veranderingen in de vraag van de doelgroep(en).
4. Onder verwijzing naar het genomen raadsbesluit inzake de VPS (rv 63/1993), zal de stichting haar
verantwoordelijkheden voor de te leveren producten niet kunnen overdragen aan derden.
5. De stichting verplicht zich om in het subsidiejaar 2001 de in deze beschikking opgenomen producten
te leveren. De stichting houdt hiertoe een adequate registratie bij op basis waarvan zij kan aantonen dat
de afgesproken producteenheden daadwerkelijk zijn geleverd. De producten voldoen aan de
beschrijvingen overeenkomstig het productenboek van de stichting van het jaar 2000.
6a. Over de feitelijke levering van aantallen producten en gerealiseerde productprijzen in 2001 wordt na
afloop van het subsidiejaar aan de gemeente gerapporteerd. Er wordt een begin gemaakt met het
afrekenen van de producten conform de VPS. Een en ander conform de nadere richtlijnen voor de
jaarrekening van de stichting en de zogenaamde gekantelde jaarrekening 2001.
6b. De stichting zal tussentijds rapporteren (tussenrapportages) over de voortgang van de productie.
Op de tussentijdse rapportage is zonodig artikel 24 lid 1 en 2 van de VPS van toepassing. Voor 2001 zal
de stichting alsnog rapporteren over de haalbaarheid van de afgesproken producten.Hierbij wordt een
afzonderlijke richtlijn afgegeven.
3
6c. De stichting rapporteert na afloop van het subsidiejaar over de behaalde resultaten in de vorm van
een inhoudelijk jaarverslag. Hiervoor wordt een afzonderlijke richtlijn afgegeven.
7. De stichting verleent medewerking aan controle door een gemeentelijke inspectie conform de
artikelen 16 (lid2) en 18 (lid 1) van de VPS en de strekking van de notitie “Instelling Inspectie
Productsubsidiëring” van 9 januari 1995 (reeds in uw bezit).
IV. De te leveren producten.
Het sociaal pension heeft in totaal 43 plaatsen. Op dit moment is de verbouwing van De Wissel voltooid
en zijn daar 28 plaatsen gerealiseerd. De verbouwing in Elviraland zal tegen de zomervacantie af zijn
en zal 15 plaatsen realiseren.
In uw beleidsvisie gaat u ervan uit de door- en uitstroom vanuit het sociaal pension te stimuleren door
deze functie over twee voorzieningen te verdelen, waarbij de één bij de ander aansluit. Vanuit de
Wissel kunnen mensen doorstromen naar Elviraland, die als woonpension fungeert. Het is een vorm
van begeleid wonen. Tenslotte is het de bedoeling dat mensen vanuit Elviraland verder uitstromen naar
zelfstandig wonen of anderszins. Wij ondersteunen uw beleid van harte, want het sluit goed aan bij onze
beleidsuitgangspunt voor de maatschappelijke opvang van door- en uitstroom opdat de opvang niet
verstopt raakt en opdat mensen terugkeren in de maatschappij.
De producten die wij van u afnemen zijn de volgende.
P r o d u c t e n De Wissel Elviraland Toelichting
Aantal producten 28 15 totaal 43 plaatsen
Prijs per eenheid f 30.693,00 f 24.777,00
Prijs totaal product f 859.396,00 f 371.648,00
Subsidie gemeente f 335.188,00 f 219.555,00
(incidenteel)
incidenteel
Bijdrage AWBZ f 250.920,00 –
Eigen Bijdrage f 296.856,00 f 137.655,00
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
de secretaris, de burgemeester,
J.A.M. Kroese-Duijsters W.J. Deetman
4
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag.
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
a. naam en adres van de belanghebbende;
b. datum en handtekening;
c. een nauwkeurige omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (bij
voorkeur het kenmerk of een briefnummer);
d. de gronden van het bezwaar;
e. indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende zelf wordt ingediend maar namens deze:
een volmacht.
U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.
Indien u een bezwaarschrift indient, wordt u verzocht om in de linkerbovenhoek van de enveloppe de
woorden “AWB/BEZWAAR” te vermelden.
De indiener van een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen –
vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen aan
de president van de rechtbank, Postbus 20 302, 2500 EH Den Haag.
afdruk aan
– 2x BSP: Meester en Tan
– 1x SAFW : met het verzoek de bevoorschotting te verhogen met een bedrag van f 219.555,00
– t.b.v. relatienummer 822 51083 ten laste van:
Rv 364 : 620.8.01.705 f 70.000 (zie reserve 24-uur opvang)
620.8.01.911 f 107.000
620.8.01.702 f 9.130
620.8.01.962 f 42.555

Klachten Leger des heils
Stop het wanbeleid van het Leger Des Heils
Niet de enige
Beste Rinus,
Jou klachten zijn niet uniek, en je bent niet de enigste.
Ik heb een aantal jaren in de daklozenzorg gewerkt als coördinator laagdrempelige voorzieningen van de Kesler stichting in Den Haag.
Dat is wellis waar niet LDH maar ik had natuurlijk wel met ze te maken, de wantoestanden zijn legio, ze stelen van de armen….
Ik raad je aan eens contact op te nemen met de Stichting Voila te amsterdam ze zitten aan het jonas daniel meyer plein.
deze stichting is eigendom van de daklozen, ze weten daar heel veel te vertellen. Je kunt het best vragen naar (bekend bij de webmaster),
een prima vent met verstand van zaken.
Maar ga in je gramschap niet te ver, denk eerst aan je gezin en je zelf, Het LDH heeft aan de buitenkant zo’n goede naam daar kun je nauwelijks tegen op, er zijn diverse zwartboeken gemaakt, zelfs door journalisten, ze vegen alles van de tafel en zijn niet eerlijk maar zeer rancuneus.
Wanneer je nog in een huis van hun woont zou ik zeer omzichtig te werk gaan. Bij financiële wantoestanden krijgt de cliënt altijd de schuld, ze schuwen fraude niet.
Ze buigen de waarheid net zo lang tot ze gelijk hebben. Jij bent in hun ogen toch maar een lagere kaste, een middel om hun hogere doel te bereiken.
Zoals is zeg Voila, er zijn ook negatieve verhalen over die club, maar ze zijn echt en weten waar ze het over hebben.

Vriendelijke groet
Jan H Hoen
 

Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers

De Nederlandse politiek is schuldig aan het AWBZ debacle

Link:http://www.mijntijdvoorzorg.nl/wp-content/uploads/2010/05/overzicht-standpunten-politieke-partijen.pdf
Dit is een webtitel over de standpunten van de politieke partijen wat betreft de AWBZ kostenstijgingen en waar deze partijen het wonen uit het AWBZ pakket willen halen.
Maar is het niet het CDA dat er voor zorgde in 1989 dat de voorzieningen in het AWBZ pakket fors werden uitgebreid en waar de linkse partijen geen oppositie tegen voerden en waar wonen in dit pakket terecht kwam i.v.m. de beschermde woonvormen van de landelijke RIBW”s die zich ten onrechte GGZ instellingen gingen noemen en die vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw een grote vlucht nam in de aantallen instellingen.
Dit is gebeurd vanwege het toenemende aantallen woninguitzettingen veroorzaakt door de marktwerking en het feit dat de woningcorporaties zijn verzelfstandigd en daarom huurders met betalingsachterstanden versneld de woningen lieten uitzetten en dat daarop een gat in de markt was gevonden voor “slimme”ondernemers/cowboys om dakloze burgers te gaan huisvesten in beschermde woonvormen waar zij nooit meer zelfstandig konden gaan wonen in
normale reguliere samenleving vanwege tekort aan goedkope sociale woningen en door een laag inkomen.
Dezelfde “slimme”ondernemers en managers zitten ook binnen de organisaties met een evangelische karakter zoals het Leger des heils.Dezelfde politieke partijen die nu er voor zijn dat wonen uit het AWBZ pakket gehaald word stemden in 1989 er wel mee in de CDA besluitvorming om de AWBZ uit te breiden of voerde amper oppositie tegen deze plannen en die geleid hebben tot de kostenexplosie in de AWBZ.
Maar het achterlijke klootjesvolk gaat zich niet afvragen waarom zij steeds hogere AWBZ premies moeten gaan betalen en dat het AWBZ pakket schraler word,uberhaupt interesseert het hun niet wat er met hun geld gebeurt.
Maar onderhand is het gevolg wel geweest dat de feitelijke AWBZ ondersteuning nooit bij de doelgroepen terecht is gekomen of verkeerd is besteed.
En zowel de dakloze clienten als de zogenaamde hulpverleners denken eerst aan hun eigen hachje en maken geen meldingen dat er fraude worden gepleegd door verkeerde wet en regelgeving en door oneigenlijk gebruik door de besturen en management van de instellingen zelf.
Onderhand blijft de hopeloze situaties in de opvanginstellingen zich voortzetten dankzij gemeentelijk beleid door heel Nederland en is het Openbaar ministerie op de hoogte maar niemand pakt deze zaken op en maakt een einde aan de AWBZ roof.
Hier nog een link naar het gegeven dat er geen toezicht is op de besteding van AWBZ gelden:OM “rapport persoons gebonden budget zorg verantwoord”” te vinden op de googlefunctie en de Vrijspreker “daklozen een andere wereld” en met de reacties daarbij.

AWBZ/PGB indicatiefraudes

 

AWBZ indicatiefraudes

 
In het kader van de oplopende zorgkosten krijgen we negatieve effecten als fraudes en verduisteringen van AWBZ gelden middels onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoornissen waar dak en thuislozen en verslaafden aan zouden lijden en die vastgesteld worden door medewerkers/sters van GGZ klinieken en opvanginstellingen van het leger des Heils en andere privaatrechterlijke stichtingen en de landelijke RIBW”s die zich ten onrechte een GGZ instelling noemen.
De Algemene Rekenkamer heeft geen overzicht waar de zorgkosten en AWBZ gelden aan besteed worden maar is al jaren op de hoogte van het slechte subsidiebeheer van het ministerie van VWS en dat er geen materiele controles plaats vinden nog bij zorgkantoren en bij de ministeries en waar plannen worden gemaakt voor verbeteringen maar die uitblijven.
Een zeer vreemde zaak waar het de besteding van gemeenschapsgelden betreft. vindsubsidies.nl – Meer informatie over subsidiesHoofdmenuBeginpagina Subsidies Nieuws Opmerkingen Trainingen Meld u aan Subsidienieuws – 17-05-2011
Rechtmatigheid rijksfinanciën op hoog niveau, VWS-subsidiebeheer toont lichte verbeteringDe rechtmatigheid van de rijksfinanciën in Nederland was afgelopen jaar weer van hoog niveau. Dat meldt de Algemene Rekenkamer (AR) in de Staat van de Rijksverantwoording 2010. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er voor het twaalfde jaar op rij niet in geslaagd het aantal tekortkomingen in het subsidiebeheer in voldoende mate te verminderen.In hun jaarverslagen geven de ministeries aan dat zij tezamen in 2010 € 237,6 miljard hebben uitgegeven. De hoeveelheid beschikbare informatie van ministers over wat zij met dit geld hebben gedaan is niet toegenomen ten opzichte van 2009. Van tien onderzochte kabinetsdoelstellingen heeft de Algemene Rekenkamer in acht gevallen niet kunnen vaststellen in welke mate het doel gerealiseerd is.Bij 19 van de 119 onderzochte prestatie-indicatoren plaatst de Algemene Rekenkamer kanttekeningen bij de deugdelijke totstandkoming van de beleidsinformatie in de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer doet handreikingen voor verbetering van de beleidsinformatie.VWS
Het beheer van € 2,3 miljard aan subsidies door het ministerie van VWS is al twaalf jaar niet op orde. Het gaat onder meer om het onvoldoende handhaven van wettelijke termijnen, onvolledige dossiers, fouten bij voorschotten en te weinig onderbouwing van subsidiebesluiten. Voor de Algemene Rekenkamer is dit aanleiding geweest om bezwaar te maken. Dat heeft de minister van VWS aangezet tot aanvullende maatregelen.De minister van VWS heeft naar aanleiding van het bezwaar bij het subsidiebeheer van de Algemene Rekenkamer een verbeterplan opgesteld. Het plan sluit volgens de Algemene Rekenkamer voldoende aan bij de geconstateerde problemen, is voldoende concreet en heeft een realistisch tijdpad. De minister heeft een begin gemaakt met een analyse van de gemaakte fouten in het subsidiebeheer. Dit is voor Algemene Rekenkamer aanleiding geweest het bezwaar op te heffen.Wel noemt de Algemene Rekenkamer de minister ‘weinig ambitieus’: zij wil het percentage gemiddelde en zware tekortkomingen terugdringen tot maximaal 35%. Zij laat de lichte tekortkomingen buiten beschouwing en geeft bovendien het signaal af dat in één derde van de subsidiedossiers een fout mag worden gemaakt.Meer informatie is te vinden op: http://www.rekenkamer.nlDe president van de Algemene Rekenkamer die de rechtmatigheidsonderzoeken en rapporten goekeurt word gekozen op “advies”van koningin Beatrix.Zogenaamde hulpverleners die met MBO en HBO opleidingen sociaal-pedagogische hulpverlening en de titels Bachelor of social works rondlopen binnen de GGZ instellingen en beschermde woonvormen voor dak en thuislozen maar die totaal niet in staat zijn om dak en thuislozen zorg en hulpverlening op maat en persoonlijke begeleiding te bieden tot resocialisatie en doorstroming naar de reguliere samenleving.
Bovendien maken deze medewerkers/sters zich schuldig en werken mee aan mensenhandel door onderling clienten uit te wisselen en de verboden regiobinding toe te passen en beroving van de persoonlijke vrijheden van dakloze burgers dit in opdracht van het management die op hun beurt weer in opdracht van de rijksoverheid handelen(ministerie van VWS) en zo daklozen afhouden van hun sociale rechten door hun uitkeringen en inkomsten in beslag te nemen binnen het gevangenisregime van de opvanginstellingen met hun strenge regels en openingstijden.
Bovendien zijn deze medewerkers/sters van de opvanginstellingen en de RIBW””s totaal niet bevoegd om indicaties vast te stellen voor psychische stoornissen en psycho-sociaal welbevinden omdat zij daarvoor de opleidingen psychologie en psychiatrie niet in huis hebben en de daarvoor vereiste diploma”s missen.
En waar zelfs de psychiatrische diagnoses een slag in de lucht blijken te zijn om dat die uit gaan van observaties en analyses waar personen andere kunnen misleiden via simulaties en waar dan valse rapportages uit voort komen en dan blijkt psychiatrie een pseudo-wetenschap te zijn gebaseerd op veronderstellingen.

In het geval van dak en thuislozen en hun onrechtmatige indicaties vinden deze praktijken ook plaats bij jonge kinderen die op school of thuis druk zijn en dan gelijk richting psychiater worden gestuurd omdat zij volgens het “systeem” geestelijk niet volwaardig functioneren in onze prestatie- maatschappij.
Maar hier speelt de psychiater voor God namens de rijksoverheid en leerplichtambtenaar door een ondeskundig oordeel te vellen over de psyche van het kind dat in een hectische samenleving normaal functioneerd maar niet voldoende aandachte,liefde en begeleiding krijgt van ouders die allebei hard moeten werken om de rekeningen te kunnen betalen.
Alles is gebaseerd op waarnemeing en dialogen middels communicatie met de patient/client en waar deze in rapportages worden vastgelegd en waar persoonsgegevens van de client zonder zijn of haar toestemming worden uitgewisseld met andere instanties,en in de GGZ instellingen de patient de geestelijke stoornissen voor het uitkiezen heeft om zo de werkgelegenheid en inkomsten van de “geestelijke verzorgers”veilig te stellen middels AWBZ ondersteuning en die zelf niet weten of zij van voren en achter leven.
Het CIZ en zorgkantoor zal zelf niet bij de client/patient navraag doen of de hulpvraag en hulpaanbod op elkaar zijn afgestemd en dat speelt al meer dan 10 jaar.
Omdat het CIZ afgaat op de informatie verstrekt door de zorgaanbieder die op zijn beurt de client/dakloze geestelijk niet in staat acht om zelf zijn of haar hulpvraag te formuleren en zo kan de de zorgaanbieder van alles verzinnen om de eigen organisatie en inkomsten veilig te stellen dankzij de vrije marktwerrking en zelfregulering waar geen enkel wettelijk geregeld toezicht op is.
Volgens onderzoeksbureau de Boer en Croon die onderzoek deed naar het gebruik van AWBZ middelen kan iedereen met paar man en een bestuursstructuur een AWBZ instelling op zetten want van richtlijnen en criteria in een niet transparante wet en regelgeving is geen sprake hoe zorg en hulp dient te worden uitgevoerd.
een AWBZ/zorginstelling is ook niet precies gedefineerd in de Wet toelating zorginstellingen.
En dat dankzij topman Wisse Dekkers van Philips die in 1986 in opdracht van de toenmalige minister van VWC de Hr. Elco Brinkman het zorgstelsel moest herzien in zijn verslag “bereidheid tot verandering” en waar later dit terecht kwam in het plan Simons die aanbevelingen gaf om het pakket in de AWBZ fors uit te breiden tijdens het kabinet Lubbers III.
En waar het plan Simons wegens politieke weerstand weg werd gezet in de koelkast en Hans Hoogervorst als minister van VWS 2006 dit plan te voorschijn haalde en doorvoerde door het parlement en de burgers gepresenteerd als de nieuwe zorgverzekeringswet met zogenaamde meerkeuzemogelijkheden en een volksverzekering.

Zowel de zorgverzekeringswet die de uitkomst is van wanbeheer bij ministerie VWS als controlerende betutteling,als de WMO als vervanger van de niet uitgevoerde Welzijnswet 1994 geprobeerd tegen te houden met mijn bevindingen bij parlement maar is toch doorgevoerd en de desastreuze effecten zijn verder merkbaar.De neergang van de economie is te danken aan de kabinetten Lubbers I tot en met III met bezuinigingen op Welzijnswerk en verzelfstandiging van woningcorporaties en vrije marktwerking en zelfregulering omdat kabinetten zelf de hand niet op de knip houden en begrotingsfraude plegen en de werkende burgers daarvoor laten opdraaien.Want wie lands economie en het geld-systeem beheert die heeft lak aan zelf opgestelde wet en regelgeving en maakt daar misbruik van.Maar het collectief burgerschap kan een einde maken aan deze machtsverhoudingen door niet meer te stemmen,geen eerbetoon meer aan niet gekozen staatshoofden/bestuurders, minder belastbare producten te consumeren en zuinig te gaan leven en over te stappen naar kleine verzekeraars en banken en zich vooral niet zich geestelijk te laten terroriseren door overheidsmaatregelen en sociale cohesie te tonen met kansarmen.Zoniet dan is onze samenleving gedoemd te verdwijnen met alle gevolgen vandien

Een feit is dat het ministerie van VWS al jarenlang hun eigen subsidiebeheer niet op orde hebben en signaleringssystemen ontbreken bij misstanden en fraudepraktijken met subsidies etc. met als gevolg kostenoverschrijdingen en verkeerd inkoopbeleid en waar burgers kunnen opdraaien voor de meerkosten waardoor de AWBZ nu zowat is opgeblazen door gebrek aan toezicht.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in een jachtige en economische samenleving de “geestelijke stoornissen” flink toegenomen.Toeval? Nee dus!
En zijn dus ook het aantal GGZ instellingen toegenomen zoals de landelijke RIBW”s met hun beschermde woonvormen en zorgzwaartepakketten waar medewerkers die aanvragen maar die bestaan merendeel uit gebakken lucht want clienten ondervinden geen hulpverlening of begeleiding en dat bewijst het scriptieonderzoek wel met de titel “RIBW denkt met je mee”.
Ook de psychiatrische instellingen schoten als paddestoelen uit de grond en waar daarnaast opleidingsinstituten werden opgericht voor aankomende psychiaters om zo meer AWBZ ondersteuning binnen te halen door patienten te indiceren die niets mankeren maar om zo pseudo-wetenschap in stand te houden en de pharmaceutische industrie aan werkgelegenheid te helpen.
Met het handboek DSM VI kan elke patient een geestelijke stoornis uitzoeken die AWBZ vergoed word en zo liep de PGB fraude nog verder uit de hand.
Maar bestaan er wel geestelijke stoornissen?Is het niet gewoon een natuurlijke reactie op een drukke en hectische maatschappij en in het ergste geval egocentrische gedrag ter zelfbescherming van geest en lichaam.
Want wat mij steeds opvalt de tegenwerking die je in je leven ondervind als je voor je sociale rechten opkomt en bepaalde negatieve feiten aan het licht brengt die plaats vinden in onze zogenaamde “vrije samenleving”ën dat de Rijksoverheid iedereen controleert als burgers in het belang van de vrijheid en democratie en algemeen belang hun meningen ventileren.
In dat kader word er ook psychologische spelletjes met nadenkende burgers gespeelt om hun geestelijk onderuit te halen en dan de staatspsychiatrie toe te passen en met de wet Bopz in de hand burgers die een gevaar voor de heersende elite voorgoed op te bergen.

Zorgvisie

Allemaal zo gek als een deur

23-08 2011 | 09:00 | Door: Dik Hooimeijer

    Op vrijdag 5 augustus jl. stond een stukje in de Volkskrant onder de titel ‘Normaal gedrag als ziek in psychologenhandboek’ over DSM vijf, dat over niet al te lange tijd gaat verschijnen. Even voor de duidelijkheid; DSM oftewel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, is zo’n beetje de bijbel van de psychiatrie.

Lees hier meer blogs van Dik Hooimeijer >>

In een groot aantal gevallen moet voor de ziektekostenverzekeraar zelfs een zogenaamde DSM diagnose worden vastgesteld voor de vergoeding van behandeling. Een toenemend aantal Britse maar ook Nederlandse psychiaters en psychologen zijn uiterst kritisch over dit handboek. Daarnaast blijkt ook nog eens dat de farmaceutische industrie betrokken is bij de ontwikkeling van dit handboek. Ja, meer ‘gekken’, meer pillen.

Toen ik dit verhaal las werd ik nijdig. Mischa de Winter heeft al publiekelijk gezegd dat naar zijn oordeel een grote groep kinderen ten onrechte wordt gediagnostiseerd.
Neem hierbij de wetenschap dat wij op nummer drie staan als het meest depressieve volkje ter wereld.

Wat mij pissig maakte tijdens het lezen van het artikel, of beter waar ik doodziek van werd, is dat met door al die diagnostisering in toenemende mate sprake is van een steeds smaller wordend en vooral benepen geaccepteerd ‘normaal’ gedrag. Met het gevaar dat – zodra het gedrag maar een beetje afwijkt – er een diagnose overheen gaat en daarna de pil er in. Het schrijnende is dat we er allemaal aan meedoen. Zodra gedragingen niet voldoen aan wat geaccepteerd is, rennen we met onze kinderen naar de arts. We bellen de politie, want de jongens zijn te luidruchtig. We hebben we een burn out, het rouwen is wel genoeg geweest, vinden we dat moeder al gauw depressief over komt, en is die jongen die altijd in legerkleding loopt een psychopaat.

Is dit de maakbaarheid van onze samenleving? Willen we alles beheersen? Ander gedrag, inclusief de persoon, direct in een hokje plaatsen. Dat geeft rust en duidelijkheid. Dan begrijpen we het en kunnen we het via de medicalisering weer reguleren tot normaal geaccepteerde proporties. Iedereen weer gerustgesteld.

Terug naar DSM. Ik ben geen deskundige. Ik heb genoeg mensen gezien die ernstige psychopathologische stoornissen hebben. Gewoon zieke mensen. Zij moeten behandeld worden en verdienen onze zorg.

Maar loopt het niet uit de hand zoals psychiaters en psychologen zich afvragen? En hoe is het in het welzijnswerk? Bijvoorbeeld bij klanten die niet altijd meewerken of doen wat de hulpverlener zegt. Dat kan zo maar een borderliner zijn. ADHD is er ook zo een. De kwajongen van vroeger is nu patiënt.

Het klinkt in deze tijd bijna oubollig, maar in mijn opleidingstijd was het uitgangspunt dat de mens uniek is. Ook in zijn of haar gedrag. Dat was de volgorde. Het lijkt er nu op dat eerst het gedrag wordt beoordeeld. Iets als DSM vijf wordt veel meer de maat. De mens die het gedrag vertoont, lijkt daarmee steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Of ben ik nu ook zo gek als een deur?

Dik Hooimeijer (1954) is binnen Stichting MOOI, een welzijnsorganisatie in Den Haag en Zoetermeer, onder meer verantwoordelijk voor Marketing, Innovatie en Projecten. Sinds 1975 is hij werkzaam in de welzijnssector. Hij noemt zichzelf een absoluut welzijnsdier, maar is ook een oprecht criticaster. Naar zijn oordeel is welzijn te weinig innovatief en speelt het niet in op de tijdgeest.

Beoordeel dit artikel 

Reacties (5)

Michel Schellekens | 23-08-2011 | 06:00

Zeggen dat er teveel ‘geholpen’ wordt, is inderdaad een kijk op het profijtbeginsel en solidariteit. Het lijkt mij niet goed om bedenkingen/onvrede daarin weg te stoppen of te banaliseren, ten minste, als u er op uit bent solidariteit te maximaliseren. Anders werkt u aan een self-fulfilling prophecy.

Richard van Opstal | 23-08-2011 | 05:56

Een ‘stempel’ wordt (te) snel gedrukt op bepaalde jongeren of mensen die een zogenaamd afwijkend gedrag hebben in deze huidige maatschappij.

Helaas zien bepaalde instanties, artsen of bepaalde mensen in onze maatschappij geen verschil meer in karakter eigenschappen of een daadwerkelijke persoonsbeeld of beperking.

Zo moet het individu bestaan uit een niet te rustig persoon in gedrag of een niet te druk persoon in gedrag.
Niet uit een grote mond op zijn tijd bestaan en niet als een verlegen persoon bestaan.
Mag niet te eigenwijs zijn of juist overdreven intelligentie vertonen.

Bestaat de definitie ‘karaktereigenschap’ nog wel in onze huidige samenleving?

Uitzonderingen zijn te herkennen bij dagelijkse omgang en nauwkeurige observatie van een persoon waarbij alles in kaart word gebracht.
Dan is zorg en begeleiding een noodzaak.

moeder | 23-08-2011 | 05:32

Natuurlijk is het prima om kritisch te zijn. Maar ik vind de argumentatie nogal kortzichtig en popiejopie. Van een ‘welzijnsdier’/zorgmanager verwacht ik een genuanceerdere mening. Mijn buurvrouw heeft wat dit betreft een beter verhaal.

Ingrid van Lieshout | 23-08-2011 | 09:57

In alle discussie over of er nu wel of niet teveel gediagnosticeerd wordt, wordt er vaak over mensen en kinderen geschreven alsof het produkten uit de schappen van de supermarkt zijn. Willen de mensen die menen dat er teveel gediagnosticeerd wordt zich eens één dag voorstellen hoe het is om als (wel of niet officieel gelabeled) adhd-kind uitgespuugd te worden door je klasgenoten, niet mee te mogen doen op het schoolplein, geen verjaardagsfeestje mogen bijwonen omdat je niet genoeg begrepen wordt en zelf ook geen verjaardagsfeestje te kunnen geven omdat je niemand hebt om uit te nodigen.
In onze maatschappij moeten we over basis sociale vaardigheden beschikken om ‘erbij’ te kunnen horen. Lukt dat niet, dan is het leed vaak onafzienbaar. Voor de personen zélf wel te verstaan. En dan is het fijn dat er hulp is van een deskundige instantie, al dan niet aangevuld met een middel uit een potje. Zeggen dat er teveel ‘geholpen’ wordt, is zoiets als te zeggen: niet iedereen hoeft op vakantie. Zolang wij zelf maar drie keer per jaar weg kunnen.

Geertje Paaij | 23-08-2011 | 09:34

Beste Dik,

Waar ik pissig over word is dat ADHD in de media vaak wordt afgedaan als ‘een beetje druk kind’. Onbezonnen uitspraken zoals die van de bestuursvoorzitter van het UWV, Joop Linthorst, in de Volkskrant van januari jl. bevestigen nog eens deze beeldvorming.
En natuurlijk weet Mischa de Winter het beter. Allemaal terug te voeren op opvoeding en ouders die nauwelijks tijd voor hun kroost hebben.
Het UWV doet hier (vanuit bezuinigingsopdracht) driftig aan mee. Heb je ADHD + nog een persoonlijkheidsstoornis? Jammer dan. Niks aan het handje! Wajonggerechtig zijn is absoluut flauwekul.
Ik word hier onpasselijk van.
Ik raad beide heren aan eens een maandje mee te lopen met sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en/of casemanagers. Dan gaat er waarschijnlijk een wereld voor ze open.
En ouders zou ik in plaats van het Sprookjesboek op de schoolpleinen het boek ‘Raarhoek’ van Miek Smilde cadeau doen. Oh ja: graag ook uitreiken aan de leerkrachten van het voortgezet onderwijs. Die hebben echt geen flauw benul hoe ze psychiatrische ziektebeelden tijdig kunnen herkennen.
Ik kan er een heel boek over schrijven en dat heb ik dan ook gedaan. ‘Volg de blauwe lijn, voetstappen van de liefde.’ Ik hoop mijn boek volgend jaar uit te brengen. Zie http://www.geertjepaaij.weebly.com

Met vriendelijke groet,

Geertje Paaij,
moeder van een 26-jarige dochter, lijdend aan schizofrenie, ADD en kwetsbaar voor psychoses én een 24-jarige dochter met ADHD en persoonlijkheidsstoornis NAO.

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Kritiek op Dimence: schizofreen zou op straat zijn gezet

Auteur: door Roy Touker |   donderdag 12 januari 2012 | 15:13 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 12 januari 2012 | 15:14

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
 
ZWOLLE/KAMPEN – Tijdens de strafzaak donderdag tegen een gestoorde Kampenaar heeft psychiater Rob Winter ernstige kritiek geuit op ggz-instelling Dimence.

De Kampenaar, die schizofreen is én afhankelijk van drank en drugs, verbleef in november bij Dimence aan de Dokter van Thienenweg in Zwolle. Hij werd na drugsgebruik met een time-out buiten de deur gezet. Volgens psychiater Winter, die vaak optreedt als gerechtelijk deskundige, heeft Dimence daarmee verkeerd gehandeld en is Dimence voorbijgegaan aan de dubbele problematiek waarmee de Kampenaar – de 29-jarige J.H. – kampt. “Het is heel gevaarlijk van Dimence geweest om iemand die schizofreen is op straat te zetten.” Ook H.’s advocaat Roel van Faassen hekelde de rol van Dimence: “Ze hebben gewoon een psychiatrisch patiënt op straat gezet. Dat moet je niet doen met mensen met zo’n ernstige problematiek. ”

Dezelfde dag dat H. uit de kliniek werd gezet, begon hij bij Dimence ruiten in te gooien. Pas een week later deed de instelling aangifte, waarna H. werd opgepakt en in een cel werd geplaatst. Via een rechterlijke machtiging belandde H. eind vorig jaar in een beveiligde kliniek. “Daar zit hij nu op de goede plek,’stelde psychiater Winter.

Een woordvoerster van Dimence laat desgevraagd weten vanwege privacy en beroepsgeheim niet te kunnen ingaan op individuele gevallen.

H. moest zich bij de rechtbank verantwoorden voor eerdere vernielingen en een mishandeling. Een deel van die feiten is al in 2010 gepleegd en volgens de deskundigen was H. toen volledig ontoerekeningsvatbaar. Voor de in 2011 gepleegde feiten zou dat niet zo zijn. Om H.’s verblijf in de kliniek niet te doorkruisen eiste de aanklager een straf gelijk aan het voorarrest van vijf maanden en daarnaast acht maanden voorwaardelijk. H. krijgt in de kliniek gedwongen medicatie. Hij ontbeert evenwel nog steeds inzicht in zijn ziekte. Dat demonstreerde hij tijdens de zitting. “Ik heb mijn leven weer op de rit. In het verleden heb ik verzonnen dat ik een stoornis heb. Ik ben gewoon een gezonde Hollandse jongen.” Volgens de deskundigen zal hij evenwel zijn leven lang afhankelijk zijn van medicijnen.

Reactieslaatste eerstSorteer reacties

zomaar op straat gezet,of moest hij alsnog de eigenbijdrage van 200 euro betalen?
als je over dimence begint,dan hoor je echt in de wandelgangen,de mensen die er werken,zijn nog gekker als die hulp zoeken.
dus dag dimence.
robin hood – 13-01-2012 | 14:38
Ook ik heb er gelopen nadat ik ben opgepakt door de politie omdat ik thuis ea had gedaan. Hierbij moet niet voorbij worden gegaan dat er wat is gebeurd op het politiebureau. Er is toen overlegd door de zorgverleners en politie en er is besloten dat ik naar het psychiatrisch ziekenhuis moet. Per ambulance naar ziekenhuis gebracht; kosten 300 euro. Daar normaal behandeld en ervaring opgedaan met echte hulpbehoevenden en zelf ook psychologie toepgepast op hen. Gelukkig mocht ik na 3 dagen gaan maar eerst moest er een Rechterlijke Machting geregeld worden, ben onder protest akkoord gegaan. Zes maanden verplichte medicatie, voor mij was het pure Windowdressing ten opzichte van de Soevereiniteit van dit/mijn land. daar mijn activatie tot de totstandkoming vh hulpverleningstraject is komen aanwaaien, uhmmm, bedoel hiermee dat er een wezelijke inschattingsfout is gemaakt door “hoger” gelegen cellen. Ik weet niet wat dit land bezield om aan te sturen (in het kader van Producten Levens Cyclus) 1 vermaning 2. therapeutische benadering 3. bedoeling vd verbetering tov de ontwikkelaars 4. belangen en bijbelangen van invloedrijke mensen dwang, dwaling, bedrog en coercion. Omdat ik alles zélf doe in het leven ben ik nu zover dat ik me richt op het zelfbeschikkingsrecht (daarnaast nog steeds zoekende naar een baan waar ik fluitend kan werken én functioneren). Ook ben ik bezig om uit te zoeken of ik als nederlandse-marokkaan het Absolute nederlandse staatsburgerschap heb, zoniet dan moet ik uitzoeken welk wet danwel protocol wél van doen heb. Ook zit ik te twijfelen of ik Ambassades op de hoogte zal brengen over hetgeen mij is overkomen want wat mij is overkomen kan ook andere “onderdanen” overkomen. Helemaal nu er wetten in de maak zijn waarbij ik verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk gesteld kan worden als mij dingen verteld worden verteld/ingefluisterd en ik er geen melding van maak. In het kader van verantwoordelijk-aansprakelijkheid en diffusion- en displacement of responsebility (enigzins paradoxaal, voor Responsebility 2 Protect is anno 2009 en heden geen plaats meer, alles is eigen verantwoording wél staat het je vrij om ervaringen uit te wisselen bij de EU) ben ik nog steeds naar een oprecht aanspreekpunt waar ik kan praten en erkenning kan krijgen want mijn dochter krijgt een heel verkeerd beeld van mij. Momenteel heb ik 4 instanties gemaild voor tekst en uitleg (zoals ik heb aangegeven is er geen universele aanspreekpunt) en wacht nog steeds op antwoord, dit gaat zo ver dat ik bij mezelf al denk dat als het zo werkt in nederland dan kan ik dat ook (tip voor nederland; gebruik als excuus het volgende; Het is/was beter als je niet was geboren, kun je overal op toepassen) Nog een tip voor nederland wat betreft innovatie, houd rekening met het buitenland en denk na wat je allemaal verkoopt in het kader van uitverkoop nederland (liberalisering en invloed) Een denkbeeldige voorbeeld is; waarom zou je homo emancipatie binnen de islam als overheid zo nadrukkelijk stimuleren (terwijl er soldaten sterven in het kader van vrede en usa als regisseur en aanjager) schoenmaker blijf bij u leest en denk idd overzees en zét in op nivellering ipv denivellering wat bereft maatschappij, zorg én justitie. Mogelijk is dit een instrument naar het buitenland om te laten zien dat het Internationaal Hof hier op z’n plaats is en ook maak je je onderhandelinspositie sterker naar buitenlandse investeerders de zgn “gunfactor”. Ik weet dat ik afdwaal in mijn verhaal maar moet bekennen dat dit enigzins “therapeutisch” werkt. Als laatst wil ik meegeven dat ik me heel veel dingen kan voorstellen en voor veel dingen open sta maar uiteraard zal dan de “Present”, instanties, instituten en andere invloedrijke sub- en objecten met open vizier moeten handelen zodat ik me kan voorbereiden (nadenken, afwegen en risico’s aanvaarden; lees bijsluiter/spelregels) zodat ik een beroep kan doen op mijn eigen verstand én mijn eigen vrije wil over hetgeen wat de intentie is van die Present etc etc et al.
F.B. – 13-01-2012 | 13:22
Dimence?? praat me er niet van,wat een waardeloze organisatie,kan er wel een boekje over open doen.Dat moet hulp bieden?? Echt niet dus!!Dag Rolf,
mj – 13-01-2012 | 02:44
Altijd en eeuwig verschuilen de instellingen zich achter de privacy van de client, bullshit!.
bella – 12-01-2012 | 17:24
 
op 06:46 Geplaatst door kingkong
 
 
 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s