Betreft: Begroting 2012 van gemeente Zwolle

 Dossier: Zwolle

Gemeente Zwolle hoeft amper te bezuinigen

dinsdag 11 oktober 2011 | 15:33 uur

print artikel
De gemeente Zwolle moet in 2012 de broekriem nóg iets strakker aanhalen. Op veel posten wordt bezuinigd, zo is er een miljoen minder voor incidentele uitgaven. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde hoofdlijnen voor de begroting over 2012.
stadhuis Zwolle
In tegenstelling tot veel andere gemeenten vallen de bezuinigingen in Zwolle behoorlijk mee. Frappant is bijvoorbeeld dat Zwolle niet eens de kans grijpt om de parkeertarieven te verhogen. Die blijven voorlopig gelijk. De afvalstoffenheffing daarentegen gaat met 3,5% wel flink omhoog. Zwolle zal ook op de sociale lasten proberen te bezuinigen. Werklozen moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen om weer een baan te vinden en worden door de gemeente alleen aan het handje genomen als dat echt noodzakelijk is.
 

Samenstelling zwolse rekenkamercommissie

Niet onafhankelijk

 

In de vergadering van het Raadsplein d.d. 5 juli 2010 zijn de volgende leden benoemd tot lid van de rekenkamercommissie voor de raadsperiode 2010- 2014:

Mevrouw A. van der Vegte – Poot (VVD)
De heer D. Karst (PvdA)
De heer J.E. Brink (D66)
De heer M.A.R. van Harten (GroenLinks)
De heer M. Sikkens (CDA)
De heer C.J. Groen (extern lid)

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede,21 oktober 2011

De gemeenteraad van
gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Betreft: Begroting 2012 van gemeente Zwolle

Geachte Raad,
Voor u als gemeenteraad is de begroting van uw gemeente een uiterst belangrijk document. Op basis van de begroting beslist u als de gemeenteraad over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Met de begroting geeft u als de gemeenteraad (al dan niet) toestemming aan het gemeentebestuur tot het uitvoeren van de in de begroting vermelde activiteiten en tot het uitgeven van de daarvoor in de begroting opgenomen gelden. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de begroting belangrijk. Met de begroting legt u als gemeenteraad samen met het gemeentebestuur rekening en verantwoording af aan de burgers over de voorgenomen aanwending van de belastingmiddelen. Het is dus erg belangrijk dat de begroting betrouwbare informatie bevat.
Is de begroting 2012 van gemeente Zwolle betrouwbaar?

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen en begrotingen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Wat betreft de jaarrekeningen: ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie.
Het geldt ook voor de jaarrekeningen van gemeente Zwolle. Het geldt ook voor de Begroting 2012 van gemeente Zwolle.

Ik maak bij deze begroting de volgende opmerkingen:

1. Op verschillende plaatsen in het begrotingsboekwerk (bijvoorbeeld pagina 7 en pagina 18) staat te lezen dat de begroting 2012 zou sluiten met een voordelig saldo van € 3,0 miljoen. Dat is op zichzelf al merkwaardig, want de begrotingsoverzichten op pagina 215-217 laten een saldo van € 0 zien, echter, niets is minder waar!

2. Het saldo van de opbrengsten en kosten over 2012 is NIET € 3,0 of € 0,0.
Het WERKELIJKE saldo van de baten en de lasten volgt uit een vermogensvergelijking, d.w.z. het werkelijke saldo van de opbrengsten en de kosten is exact gelijk aan de toename of afname van het Eigen vermogen.
Uit de vermogensvergelijking (met gegevens van pagina 227-228) volgt:
Eigen vermogen per 31.12.2012:                                           €   111.861.000
Eigen vermogen per 31.12.2011:                                                158.586.000
2012: NADELIG SALDO                                                      €   – 46.725.000

3. De werkelijke saldi van de opbrengsten en kosten over jaren 2013-2015 zijn niet te berekenen vanwege het ontbreken van gegevens over het verloop van Eigen vermogen in die jaren.

4. Volgens pagina 228 zal het Eigen vermogen per 31.12.2011 naar verwachting € 158.586.000 bedragen. Het Eigen vermogen per 31.12.2010 bedraagt volgens de jaarrekening 2010 € 176.778.000. Dat betekent dat het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten over 2011 verwacht van (€ 158.586.000 – € 176.778.000 =) nadelig € 18.192.000. Was u dat al medegedeeld? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de door u goedgekeurde begroting(swijzigingen)?

5. Met mijn brieven aan u in de afgelopen jaren liet ik u telkens weten dat uw jaarrekeningen eveneens misleidend zijn. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen van de afgelopen vier jaar (2007-2010) voorkomen of de gemeente in deze periode € 25,9 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 14,3 miljoen. Tezamen met het verwachte verlies over 2011 van € 18,2 miljoen zal de gemeente in de jaren 2007-2011 een verlies hebben geleden van € 32,5 miljoen.
Wanneer u de begroting 2012 ongewijzigd goedkeurt, zullen de verliezen verder oplopen met € 46,7 miljoen naar in totaal € 79,2 miljoen.

6. De verliezen van de periode 2008-2011 betekenen dat er dus in deze periode (afgerond) € 33 miljoen meer is uitgegeven dan er werd ontvangen. Deze € 33 miljoen zijn uiteraard geleend bij financiële instellingen. Het betekent voortaan een extra rentelast van (bij 5% rente) 5% x € 33 miljoen = € 1,6 miljoen. Wanneer u de begroting 2012 ongewijzigd goedkeurt, stijgen de rentelasten van de komende jaren verder met 5% x € 47 miljoen = € 2,3 miljoen, tezamen een stijging van circa € 4 miljoen.

7. Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 een bedrag zal zijn van € 31,3 miljoen.

8. In de begroting komen ongetwijfeld dezelfde fouten voor als die ik reeds signaleerde in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en waarvoor ik met mijn brieven u herhaaldelijk gewaarschuwd heb. Het betekent dat kosten als bijvoorbeeld afschrijvingskosten en personeelskosten verkeerd in de begroting zijn opgenomen.

9. Door het hele begrotingsboekwerk heen komt heel veel allemaal faliekante ONZIN voor over bijvoorbeeld reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit, en wat al niet. Deze nonsens zet de (niet ervaren) gemeenteraadsleden en andere gebruikers geweldig op het verkeerde been. Dit soort verhalen zijn zeker ook strijdig met de wettelijke voorschriften (i.c. het BBV) dat in artikel 3 een begroting eist die voor gemeenteraadsleden begrijpelijk is.

10. In de begroting wordt u per programma toestemming gevraagd tot het doen van uitgaven. Wat voor soort uitgaven dat zijn, maakt de begroting niet duidelijk. Aan u worden slechts totaalbedragen voorgelegd. Hoeveel daarvan in totaal en per programma bestaan uit personeelskosten, inzet van derden, aanwending van materialen, afschrijvingskosten en rentelasten, wordt u niet verteld. Naar mijn mening dient dat wel in de begroting zichtbaar gemaakt te worden, zodat u bijvoorbeeld ook over de omvang en samenstelling van de personeelskosten en bijvoorbeeld de inzet van derden afzonderlijk beslist.

11. Volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen (i.c. het BBV), die er op de eerste plaats zijn ter bescherming van de gemeenteraadsleden, moet de begroting zodanig gepresenteerd worden dat de lezer, en in het bijzonder IEDER gemeenteraadslid, zich een “verantwoord oordeel” kan vormen over wat er financieel aan de hand is (art 3). De begroting voldoet dus in het geheel niet aan deze eis.
Volgens hetzelfde BBV moet de begroting per onderscheiden programma inzicht geven in:
a. de doelstellingen, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten;
b. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken.
U zou zelf eens moeten beoordelen of u dit (in voldoende mate) in uw begroting vindt.

Conclusie
Eerst moet het gemeentebestuur zijn huiswerk over doen. Pas DAARNA, als alles klopt en volledig is, kan en mag op verantwoorde wijze over de begroting gesproken worden!

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet,

L.W. Verhoef 

Weblog_Zwolle_huurschulden_WRZV_hallen

 

 

Onderwerp                           Financiën Stichting Sporthal WRZV

Versienummer                     1

Datum      8 oktober 2009

Ons kenmerk                        gb1-2009.148

Portefeuillehouder               Janco Cnossen

Informant                             Bertus Jeensma / Martin Pazie

Eenheid/Afdeling                Ontwikkeling / Maatschappelijke Ontwikkeling / PCO

Telefoon                              (038 – 498) 22 98 / 21 18

Email                                   b.jeensma@zwolle.nl

Bijlagen                               1. Financieel overzicht

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

  1. de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.
  2. de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.

Inleiding

De gemeenteraad van Zwolle heeft op 6 juni 2005 besloten om een aantal financiële maatregelen te treffen m.b.t. de Stichting Sporthal WRZV (SSW). Één van deze maatregelen was de verplichting om de openstaande schuld ad € 306.775 jaarlijks af te lossen met een bedrag van minimaal € 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat dient een hoger bedrag afgelost te worden.

In een bestuurlijk overleg d.d. 17 september 2009 geeft het bestuur van de SSW dat men niet aan deze eenzijdig opgelegde verplichting kan voldoen en verzoekt om een bijstelling van deze verplichting.

Het voorstel is om hiermee in te stemmen en de verplichting te verlagen tot een bedrag van € 10.000,–.

Beoogd effect

Met het verlagen van de aflossingsverplichting wordt beoogd om het bestuur van SSW blijvend in staat te stellen om een goed resultaat te halen en daarmee te kunnen voldoen aan de prestaties zoals die zijn vastgelegd in de (subsidie)overeenkomst met het bestuur.

Argumenten

1.1. Verlaagd bedrag komt meer overeen met werkelijke situatie

Het bestuur van SSW lost jaarlijks maximaal af naar hun mogelijkheden, echter het bedrag van € 20.000,– is niet in overeenstemming met de jaarlijkse resultaten van de Stichting.

2.1. Maximale verplichting blijft bestaan

Door het handhaven van deze verplichting blijft de gemeente gewaarborgd van een zo maximaal mogelijke aflossing door de Stichting. Op basis van de jaarlijks door de Stichting aan te leveren financiële gegevens kan worden beoordeeld of aan deze verplichting wordt voldaan.

Risico’s

Door het handhaven van de verplichting om bij een positief resultaat extra af te lossen zijn de risico’s voor de gemeente minimaal. De Stichting blijft gebonden aan de jaarlijkse aflossing van minimaal € 10.000,– per jaar, wat redelijk overeenkomt met de aflossingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is er een voorziening getroffen ter dekking van het financiële risico. (raadsbesluit 6 juni 2005)

Financiën

Zie bijgevoegd financieel overzicht.

Communicatie

Met het bestuur van SSW is in een bestuurlijk overleg gesproken over dit voorstel.

Vervolg

Na besluitvorming zal het bestuur geïnformeerd worden en conform afspraak verzocht worden om de afspraken te bevestigen.

Openbaarheid

Het voorstel kan openbaar behandeld worden.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

de burgemeester, H.J. Meijer

de secretaris, O. Dijkstra

Besluit

Jaargang                 2009.148

Nummer                   OW0910-0140

Onderwerp                             Financiën Stichting Sporthal WRZV

De Raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 oktober 2009;

besluit:

de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.

  1. de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2009,

de voorzitter,

de griffier,

Afschrift:

OWS/B. Jeensma

OWP/M.P. Pazie

Bijlage 1: Overzicht schuld en aflossing WRZV

Stichting Sporthal WRZV

Volgens de jaarrekening 2008 St.Sporthal WRZV op de balans opgenomen:

Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2007                € 278.010,–

Afgelost in 2008                                                             €   20.172,–

Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2008                € 257.838,–

==========

Schuld per april 2005 vastgesteld op                                € 306.775,–

Aflossing vastgesteld op € 20.000,–  jaar

(afgezien van extra aflossing bij positief resultaat)

2005/2006/2007/2008 4 jaar x € 20.000                            €   80.000,–

Schuld zou per 31-12-2008 moeten bedragen                   € 226.775,–

                                                                                    ========

Overzicht schuld One World

Conclusie: Er is € 31.063,– te weinig afgelost, uitgaande van de € 20.000,– aflossing per jaar.

De extra aflossing bij een positief resultaat is dan nog buiten beschouwing gelaten.

Resultaten Stichting sporthal WRZV

Resultaat 2005  €  9.526,–

Resultaat 2006 € 15.055,– negatief

Resultaat 2007 € 14.909,–

Resultaat 2008 € 16.258,–

Er is geen extra aflossing betaald.

PCO/Subsidieloket

D.d. 5 oktober 2009

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

   
E-mail - pers@architectuur.orgToevoegen aan favorietenArchitectuurgids op Google Earth      
ARCHITECT BUREAU PROJECT PLAATS STROMING THEMA  

Theater De Spiegel

Overzicht - Klik hierEntreezijde - Klik hier

Het theater is gelegen op het Noordereiland in het centrum van Zwolle. Het materiaalgebruik bestaat uit baksteen, glazen puien met lamellen en zink.

De Spiegel heeft een grote zaal, een foyer, een restaurant, een club en vergaderruimten. De compacte theaterzaal met 850 plaatsen kan in een concertzaal worden getransformeerd door het plafond te verhogen. Er komt dan een derde balkon beschikbaar met 150 extra plaatsen.

Locatie

52°30’57” (N), 6°5’52” (O)
Spinhuisplein 14
Centrum
Zwolle

Ontwerp

Greiner van Goor Huijten Architecten

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Aannemer

BAM

Bouwkosten

€ 16 miljoen euro

Ontwerp – Realisatie

2001 – 2008

Literatuur

De Volkskrant – 27-9-2006

 
 
 
 

© ir. B. van Hoek – Architectuur.ORG – 1999 – 2012

Theater komt geld tekort

Auteur: door Sander Wageman |   zaterdag 30 april 2011 | 07:00

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
 

ZWOLLE – Gemeente bevriest aflossingsverplichting en scheldt rente over restant schuld kwijt. Dat kost Zwolle 46.000 euro per jaar. De Zwolse theaters Odeon en De Spiegel verkeren in financiële moeilijkheden. De organisatie moet bij de gemeente aankloppen voor hulp, omdat het niet meer aan de verplichtingen kan voldoen.

Eerdere tekorten en teruglopende kaartverkoop hebben de financiële situatie bij de theaterorganisatie aan het wankelen gebracht.

In een poging om de Zwolse theaters wat financiële lucht te geven, heeft de gemeente Zwolle besloten om de komende drie jaar de aflossingsverplichting te bevriezen. Bovendien wordt de rente over het restant van de schulden kwijtgescholden. Die maatregel kost de gemeente jaarlijks 46.000 euro.

Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat Odeon De Spiegel dit seizoen een exploitatietekort van 9000 euro verwacht. Er worden vanwege de economische crisis minder kaarten verkocht. Ook de commerciële activiteiten lopen terug. Vanwege eerdere tekorten heeft de organisatie te weinig vet op de botten om de tegenvallers op te vangen.

Link:bouwfraude

Subsidie Spinhuis akkoord

Auteur: door Serge Westerdiep |   dinsdag 04 september 2007 | 08:26 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 04 september 2007 | 20:25

Tekstgrootte 

ZWOLLE – Na een rommelig raadsdebat heeft de raad ingestemd met de twee ton subsidie voor het Librijehotel van Jonnie en Therese Boer.

Zie ook: * Taartje voor Spinhuis blijft stamppot * Toch twee ton naar Librije

Het geld is specifiek bedoeld voor de – kostbare – restauratie van Het Spinhuis. Het voormalige hotel op het Noordereiland moet vanaf eind dit jaar plaats bieden aan een luxe hotel-restaurant plus kook- en wijnschool. Hoewel de meeste partijen het werk van de familie Boer en de rehabilitatie van de vervallen gevangenis naast het nieuwe theater waarderen, bestonden voorafgaand aan het debat veel vragen bij de lokale politici. Zowel over de manier waarop het college het subsidievoorstel deze zomer presenteerde als over de afweging voor de bijdrage zelf. En hoewel wethouder Emmy Witbraad – opnieuw – het collegeplan slordig verdedigde, lieten de meeste fracties zich overtuigen. Alleen Swollwacht, de SP, D66 en GroenLinks/De Groenen stemden tegen. Morgen in deze krant een uitgebreid verslag van het raadsdebat. 

Uniek evenement BAM Utiliteitsbouw in Theater de Spiegel, Zwolle

Jesper Schelling | 26 november 2010 | Geen reacties

Fans, fotografen en draaiende camera’s. Een entree die de medewerkers van BAM Utiliteitsbouw verdienden.

In de foyer van Theater De Spiegel klonk de directeur, gevolgd door een rondleiding. De bouwers bouwden het theater en bezochten samen met hun partner de catacomben van het Zwolse theater. Op de buhne speelde de gasten de hoofdrol. De zaal als decor. Bencha Theater, op Grote Hoogte en Elastic Double tekenden voor unieke optredens. Willem Gunneman stond stil bij de BAM, de medewerkers, de projecten en improviseerde rond de gasten. Jannes zorgde voor een oer-Hollands slot. Jesper Schelling Producties verzorgde de technische productie en in samenwerking met Willem Gunneman de totale productie onder de naam van de Fruitboom Creatieven.

Een indrukwekkende avond in Theater de Spiegel. Een project in nauwe samenwerking met de Spiegel, BAM Utiliteitsbouw Oost Nederland en de Fruitboom Creatieven.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s