Universele beschaving – Hoogste morele waarden en normen

http://youtu.be/Y8el6TXyma8

 

               Universele beschaving – Hoogste morele waarden en normen

Indien aan de linker kant op deze site geen navigatiebalk, klik dan op
                            
www.universele-beschaving.nl

E e n   n i e u w e   m o r e l e   b a s i s   (2)
 

Universele beschaving

Met een universele menselijke beschaving wordt hier bedoeld een onafhanke- lijke universeel menselijke cultuur waarin iedere individuele mens kan leven in zijn of haar hoogst mogelijke levenskwaliteit, en vanuit zijn of haar hoogste menselijke eigenschappen en kwaliteiten.

     

 

Weet waarvoor je leeft

De hoogste, meest fundamentele en universele waarde in het leven van iedere mens is geluk . . . . . . .

Wanneer een mens leeft zonder een totale geloofsovertuiging in een God als allerhoogste authoriteit, die de richting en zin bepaalt van zijn leven, zal hij zich ervan bewust moeten worden welke de allerhoogste reele waarde is in zijn leven.

Want wanneer iemand leeft zonder een duidelijke, fundamentele en aller- hoogste waarde, of niet leeft vanuit totale bewustheid van die allerhoogste waarde, is hij als een stuurloos schip.

Hij kan dan geen zinvolle richting bepalen in zijn leven, en weet dan ook niet waar hij voor leeft . . . . . . .

Hij zal zich er dan bewust van moeten worden dat geluk het meest waarde- volle is in zijn bestaan, en vervolgens zelf ook bewust richting moeten geven aan zijn leven, om deze allerhoogste waarde in de realiteit van zijn dagelijks leven te kunnen ervaren.

(zie ook www.levenskwaliteit.nl )

 

                
Geluk en de zin van ons bestaan

De hoogste, meest fundamentele en universele waarde in het leven van iedere mens is geluk, omdat geluk onafscheidelijk verbonden is met de essentie van ons menszijn, alsook met de ervaarbare zin van ons bestaan . . . . . . .

Wanneer we werkelijk totaal en intens geluk beleven, ervaren we dat geluk vanuit de essentie van ons menszijn; we verkeren in zulk een moment in de meest onbevangen toestand van onze allerzuiverste integriteit.

Geheel onbezwaard, in een moment waarin we de mentale spanning van onze persoonlijkheid en alle problemen die daaraan verbonden zijn even totaal vergeten zijn.

Innerlijk zijn we dan vrij van de grauwsluier van al onze normale (vaak sub- tiele) ellende en alles wat ons normaal bedrukt.

En wie werkelijk intens en totaal geluk beleeft, begrijpt en ervaart de zin van zijn of haar bestaan; echter zonder woorden of gedachten . . . . . . .

          

 
Geluk en haar voorwaarden

Geluk is een individuele levenskwaliteit die slechts mogelijk is onder afwezig- heid van innerlijke barrieres als verlangen, onvrede, mentale spanning, nega- tiviteit, stress, agressiviteit, egoisme, overlevings-obsessie, egocentrisme, angst, zorgen, enz.

De basisvoorwaarde voor werkelijk totaal geluk is ook een werkelijk totaal onbevangen en ontspannen mentale toestand.
Deze toestand is alleen mogelijk onder werkelijk totale afwezigheid van alle bovengenoemde ellende en alles wat daarmee samenhangt.

En tweede voorwaarde is, zijn in een toestand van je allerzuiverste innerlijke integriteit; zijn, zoals je werkelijk bent . . . . . . . ; of, zoals gezegd, zijn, in de essentie van je menszijn . . . . . . .

Soms gebeurt ditalles echter zo maar vanzelf; wanneer we per ongeluk even al onze belangrijk gemaakte onzin vergeten zijn, in bijvoorbeeld zeer onge- wone omstandigheden . . . . . . .

Echter, hoe zeldzaam zijn zulke ervaringen . . . . . . . en waarom . . . . . . . ?

Wanneer we kunnen begrijpen hoe ze ontstaan, of liever, wat hen belet, kunnen we leren die barrieres ook bewust los te laten en ons te richten op een zoveel mogelijk mentaal ontspannen positieve levenstoestand en de ontwikkeling van onze allerzuiverste innerlijke integriteit . . . . . . .

                                                       

(zie hiervoor www.levenskwaliteit.nl )

Geluk, sociale aspecten

Hoewel ons geluk en innerlijke levenskwaliteit in eerste instantie onze eigen individuele verantwoordelijkheid zijn heeft ons geluk echter ook nog zekere sociale aspecten.

De mens is van nature een sociaal wezen.

Dit kunnen we op een koele, afstandelijke en biologische manier bezien, echter ook, en veel beter, vanuit onze eigen levenservaring.

Mensen hebben elkaar nodig; nodig, wanneer we ons ongelukkig voelen, echter ook nodig, wanneer we ons gelukkig voelen . . . . . . .

Want hoe gelukkiger we ons voelen, hoe sterker de drang om dat geluk te delen.
Dit komt omdat geluk en liefde in diepste essentie een zijn . . . . . . .

 

En, hoe gelukkiger en liefdevoller, hoe dieper onze empathie en gevoelens van verbondenheid zullen zijn . . . . . . .

 

 

     

Geluk en conditionering

Een ander belangrijk sociaal aspect is onze opvoeding, educatie en conditio- nering door anderen.
Zij kan ons vermogen tot geluksbeleving enorm bevorderen of in de weg staan (innerlijke barrieres).

Inprogrammering van egocentrisme, materialisme, respectloosheid, negatief en bedreigend wereld- en mensbeeld conditioneren ons tot negatieve, stressige, agressieve en armoedig levende mensen . . . . . . .

Maar ook door inprogrammering met de uitzonderlijke technische prestaties van wetenschap en techniek bevat onze opvoeding een zekere conditio- nering.
Kennis wordt ons zo ingeprent als zijnde ons hoogste menselijk potenieel.

 

Wanneer wij  echter erkennen dat geluk  de hoogste waarde is in ons menselijk bestaan, dan is het hoogste potentieel van de ontwikkelde mens niet zijn rationele intelligentie .  .  .  .  .  .  .  ,
maar zijn vermogen tot geluksbeleving .  .  .  .  .  .  .

En wanneer wij ten volle beseffen dat ons hoogste menselijk potentieel ons vermogen tot geluksbeleving is, kan dat een fundamentele verandering te weeg brengen in ons leven.
En dit geldt voor iedere mens, alsook voor de gehele samenleving, en uit- eindelijk ook voor de gehele mensheid . . . . . . .

     
Liefde

Na, of naast geluk is liefde de  meest fundamentele menselijke waarde.

In diepste essentie zijn liefde en geluk echter een . . . . . . .

De ervaring van ultime liefde is ook totaal geluk; en wie werkelijk totaal geluk ervaart is in dat moment ook vervuld van totale liefde . . . . . . .

Liefde kun je ook zien als een “middel” (of een “weg”) om tot totaal geluk te komen.

Verbondenheid

Vanuit de steeds meer algemene egocentrische overlevingsmentaliteit wordt liefde echter veelal gezien als “soft”, of sentimenteel, en dus verkeerd.

Daarom spreken we soms liever over gevoelens van verbondenheid, die in essentie ook liefde zijn . . . . . . .

Spontane beleving

Liefde is een spontaneindividuele beleving; en zoals gezegd in haar essentie ten nauwste verbonden met geluk.

Daarom kunnen we liefde onmogelijk cathegoriseren als norm, zoals som- mige religies dat gedaan hebben (denk bijvoorbeeld aan “heb uw vijand lief”, en het “beloven” iemand lief te hebben).

We kunnen niet “willen” liefhebben. Liefde is op generlei wijze te cultiveren; zij is een spontaan fenomeen . . . . . . .

Gecultiveerd liefdevol gedrag is theatraal en hypocriet en in de ervaring van velen weerzinwekkend.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we geen uiting zouden kunnen geven aan subtiele gevoelens van liefde of verbondenheid die we op een bepaald moment ervaren.

Onbegrijpbaar

Liefde is iets als een zeer kwetsbare bloem; op het moment dat we iets over haar willen zeggen, haar aanraken, is zij verminkt en verpest . . . . . . .

Zij is net als de ervaring van geluk voor ons rationele denken een ongrijp- baar en onbegrijpbaar spontaan fenomeen dat ons slechts kan overkomen in een bepaalde mentale toestand.

Spontaan respect, empathie, innerlijke integriteit, openheid en innerlijke kwetsbaarheid zijn basisvoorwaarden voor het ervaren van liefde, en zo ook voor een liefdevol leven . . . . . . .

     

 
Vrede

Bij vrede kunnen we zowel denken aan innerlijke als uiterlijke vrede.

Een voorwaarde voor innerlijke vrede is tevredenheid.

Hoewel innerlijke vrede en tevredenheid in eerste instantie onze eigen verant- woordelijkheid zijn, kunnen er natuurlijk ook uiterlijke omstandigheden zijn die er een rol bij spelen.

Omstandigheden die te maken hebben met ons fysiek welzijn, sociale inter- actie, wederzijds respect, gevoelens van verbondenheid etc.
Kortom met onze beschaving.

Waar geen uiterlijke vrede is, kan ook moeilijk innerlijke vrede zijn . . . . . . .
Echter ook:
Waar geen innerlijke vrede is, kan moeilijk uiterlijke vrede zijn . . . . . . .

Samenleving

Vrede als sociale toestand kunnen we zien als slechts de afwezigheid van oorlog, of als een harmonische toestand in een samenleving, waarin iedere mens leeft vanuit verbondenheid, respect en zijn of haar hoogste menselijke kwaliteiten.

Kwaliteiten als innerlijke integriteit, empathie, rechtvaardigheid en verant- woordelijkheidsbewustheid.

           

 
Vrijheid zowel norm als waarde

Onbelemmerdheid; de ander gunnen zo veel mogelijk onbelemmerd te leven uit respect en fundamenteel besef dat die ander wezenlijk is als wijzelf.

Vrijheid geeft ruimte voor de beleving van geluk; onze hoogste en meest fundamentele waarde.

Een basisvoorwaarde om te kunnen komen tot geluk, onze hoogste menselijke waarde, is echter innerlijke vrijheid . . . . . . .

Vrijheid van alle stress, zorgen, angsten en problemen waarmee veelal anderen in de samenleving ons direct of indirect hebben opgezadeld.

Hoewel ons vermogen om te komen tot innerlijke vrijheid in eerste instantie van onszelf afhankelijk is, zou het voor velen een stuk gemakkelijker kunnen worden om tot geluk te komen wanneer anderen hun vrijheid wat meer zouden respecteren.
Dit vanuit hun empathie en het besef dat de andere mens wezenlijk is als zijzelf.

Vrijheid is ook de basis van onze democratie en rechtsstaat. Vrijheid van onderdrukking door enige dictatoriale macht, en vrijheid van meningsuiting enz.

                

Rechtvaardigheid zowel norm als waarde

De vaardigheid om recht te gaan, volgens de hoogste menselijke normen en waarden en vanuit de hoogste menselijke kwaliteiten.

Dus vanuit integriteit, respect, begrip, kennis, inzicht, verbondenheid, verant- woordelijkheids-bewustheid en realisme.

Rechtvaardigheid kan zowel gezien worden als een der hoogste individuele- sociaal-menselijke kwaliteiten als een fundamentele norm, en fundamentele waarde.

           

Gelijkheid zowel norm als waarde

Als mens zijn wij allen gelijk in zowel de essentie van ons menszijn, als in de fundamentele eigenschappen en fundamentele kwaliteiten van ons menszijn.
Hieruit komt ook een fundamentele gelijkwaardigheid voort.

In een beschaafde samenleving hoeft deze gelijkwaardigheid echter nooit aan de orde te zijn, wanneer er voldoende integriteit, inzicht, empathie, en respect is . . . . . . .

In zijn of haar totaliteit is echter iedere mens volstrekt uniek, en anders dan alle anderen . . . . . . .
Uniek in zijn of haar ontwikkeling, intelligentie en levenskwaliteit alsook fysieke bepaaldheid.

Wie echter iemand schadelijk en respectloos discrimineert geeft blijk van weinig inzicht, empathie, integriteit en individuele rechtvaardigheid.

Gelijk(waardig)heid is ook ten nauwste verbonden met democratie en met het recht dat wij elkaar toekennen tot gelijke behandeling en emancipatie.

Ditalles ook weer uit het fundamentele besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf, en zo dus ook gerelateerd aan respect, de hoogste norm in een menselijke samenleving

Ook gelijkheid kan zowel gezien worden als een norm als een waarde.

           

 

Democratie zowel norm als waarde

De samenleving bestuurt zichzelf via gekozen bestuurders en gekozen controleurs.

Zij is gebaseerd op het principe dat de meeste stemmen gelden.
Dit betekent in beginsel ook gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor alle leden van de samenleving. (kiesrecht voor allen.)

Dit toekennen van gelijke rechten aan alle anderen in de samenleving komt voort uit onderling respect.
Respect uit gevoelens van verbondenheid en de waarneming en het besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf.

Democratie is dus in feite ook gebaseerd op respect, de hoogste norm in elke samenleving.

Ook kunnen we bij democratie denken aan vrijheid, gelijkheid en broeder- schap. Vrijheid van dictatoriale onderdrukking, gelijkheid voor gelijke rechten en gelijkwaardigheid, en broederschap als expressie van menselijke verbondenheid, hetgeen uiteindelijk liefde betekent . . . . . . .

     
Innerlijke integriteit

Innerlijke integriteit is de hoogste individuele, alsook sociaal- menselijke kwaliteit .  .  .  .  .  .  .

Dit, omdat zij de belangrijkste basisvoorwaarde is voor het ervaren van liefde en geluk, de hoogste waarden in het menselijk bestaan . . . . . . .

Daarnaast betekent integriteit sociaal bezien ook betrouwbaarheid en creeert zo ook vertrouwen en gevoelens van verbondenheid.

Samenleving

Echter in een samenleving gebaseerd op sociaal darwinisme, overlevings- mentaliteit en egocentrisme maakt openlijke integriteit ons ook kwetsbaar en exploitabel.

Een werkelijk totaal en openlijk integer mens kan zich daarom  niet hand- haven in onze agressieve sociaal darwinistische overlevings”cultuur”. . . . . . .

En wie desondanks toch wil leven vanuit een openlijk integere persoonlijkheid heeft zich voorbestemd tot hypocrisie, of tot exploitatie en ondergang.

Totale en openlijke integriteit is daarom slechts mogelijk in een wer- kelijk beschaafde samenleving van slechts integere mensen .  .  .  .  .  .  .

Daarom dus in eerste instantie  innerlijke  integriteit  .  .  .  .  .  .  .
Innerlijke oprechtheid

Innerlijke integriteit, gebaseerd op innerlijke oprechtheid; oprechtheid ten opzichte van onszelf.
Deze is ook fundamenteel voor de ontwikkeling van een ongefragmenteerde persoonlijkheid en individualiteit.

Naast deze innerlijke integriteit bestaat er ook nog een diepere innerlijke integriteit; zie hiervoor :

www.levenskwaliteit.nl .

     

 
Gevoelens van verbondenheid

Onze gevoelens van verbondenheid komen in de diepte voort uit ons besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf, en uit empathie en innerlijke integriteit.

Zij impliceren sympathie en zoals reeds uitgelegd zijn zij in essentie liefde; en eveneens een natuurlijk en spontaan menselijk fenomeen.

Hoewel gevoelens van verbondenheid niet direct te cultiveren zijn, zijn zij wel indirect te ontwikkelen door educatie tot menselijkheidsbesef en empathie.

Gevoelens van verbondenheid behoren tot onze hoogste sociaal-menselijke kwaliteiten.

     

 
Empathie

Ons “invoelend vermogen”, heeft veel te maken met gevoelens van verbondenheid en het besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf.

Empathie is zo een voorwaarde voor spontaan en natuurlijk menselijk respect, de meest fundamentele norm in een menselijke samenleving.

Gebrek aan respect blokkeert echter ook onze empathie (bijvoorbeeld uit
een vooroordeel).

Een der hoogste en belangrijkste fundamenteel-menselijke kwaliteiten.

 

Verantwoordelijkheidsbewustheid

Uit inzicht in verbanden tussen onze hoogste kwaliteiten, onze hoogste normen en onze hoogste waarden ontstaat ook bewustheid van onze eigen verantwoordelijkheid voor ons eigen geluk en levenskwaliteit.

Daarnaast ontstaat daaruit echter ook bewustheid van medeverantwoordelijk- heid voor de levenskwaliteit van anderen en daarmee ook voor de kwaliteit van de samenleving.

 

Integriteit empathie en respect

Verantwoordelijkheidsbewustheid heeft niets te maken met verantwoordelijk gesteld kunnen worden door anderen; maar komt voort uit innerlijke integri- teit, gevoelens van menselijke verbondenheid, empathie, sympathie en respect ten opzichte van de andere mens, of ook de natuur.

Geheel onafhankelijk dus van wat anderen van ons vinden.

Verantwoordelijkheids-bewustheid is een zeer belangrijke en natuurlijke indviduele sociaal-menselijke kwaliteit.

     

Realisme

Realisme heeft veel te maken met innerlijke oprechtheid en kan leiden tot innerlijke integriteit.

Realisme staat tegenover macho-cultuur; primitief egocentrisch imponeren, met iets wat geen wezenlijke waarde heeft.

Realisme is nodig voor de erkenning dat leven in overlevingsmentaliteit en egocentrisme slechts leidt tot respectloosheid, agressie en geweld, alsook tot een oppervlakkig bestaan in egoisme, leegte en zinloosheid.

Realisme is een voorwaarde voor rechtvaardigheid.

Realisme is nodig voor de erkennig dat respect de meest fundamentele norm in een samenleving is.

Realisme is ook nodig om zelf vanuit deze norm te gaan leven.

Realisme is nodig voor de erkenning dat geluk de hoogste waarde is in het menselijk bestaan.

Realisme is nodig voor de erkenning dat ons hoogste menselijk potentieel niet onze rationele intelligentie is, maar ons vermogen tot geluksbeleving.

Realisme is ook nodig voor de erkenning dat straf en dus ook strafrecht in strijd is met de meest funamentele en universele norm van menselijk respect.
                                                                   

(zie www.preventierecht.nl )
     

 
Intelligentie

Kennis en inzicht zijn in eerste instantie belangrijk voor ons fysieke bestaan en welzijn, alsook voor de natuur die we met onze levensstijl en aantal bedreigen.

Daarnaast zijn onze kennis en inzicht echter ook belangrijk voor ons sociale  en ons mentale welzijn.
Want zelfkennis en inzicht in ons sociale en individuele functioneren zijn mede-bepalend voor de kwaliteit van ons leven.

Intelligentie is ook nodig voor het inzicht dat educatie tot egocentrisme
leidt tot een antisociale mentaliteit, en zo tot een criminele, ongelukkige,
en chaotische samenleving.

Ook is intelligentie een belangrijke voorwaarde voor rechtvaardigheid.

Intelligentie is voor velen echter een veel breder begrip dan slechts kennis en inzicht; de normen voor intelligentie zijn echter zeer relatief, arbitrair en cultuurgebonden, en veranderen ook in de loop van de tijd.


Eenheid en multiculturele samenleving

Werkelijk “samen” “leven” is een sociaal gebeuren in begrip, respect, verbondenheid en eenheid.

Dit is echter niet slechts een theoretisch concept; er zijn legio voorbeelden van vreedzame (zelfs primitieve) culturen waarin mensen zo geleefd hebben en ook nu nog zo leven.

Hun basis is dan weliswaar een of ander religieus geloof, maar begrip, respect, verbondenheid en eenheid kenmerkt hun samenleving.

Multicultureel

Daarom is eigenlijk ook een multiculturele samenleving geen echte samen- leving; het is een verzameling van samenlevingen zonder een werkelijke eenheid.

In haar geheel bezien is zij eigenlijk een “langs-elkaar-heen-leving”, of gefragmenteerde samenleving.

Want mensen in de ene cultuur zullen elkaar onderling altijd meer respecteren dan de mensen van een andere cultuur in diezelfde “samenleving”.

In een universele menselijke beschaving zullen echter alle culturen lang- zamerhand wrijvingsloos tot een eenheid samen kunnen smelten.

     
Samenleving en haar hoogste potentieel

En alleen in zulk een samenleving kunnen de hoogste menselijke waarden voor iedere mens mamaximaal realiseerbaar worden . . . . .

Wanneer mensen samen leven in begrip, respect, verbondenheid en eenheid, creeert dat het ontspannen millieu waarin iedere individuele mens zich kan ontwikkelen tot zijn of haar hoogste potentieel.

Voorwaarde is dan echter wel het besef dat geluk de hoogste waarde is in zijn of haar bestaan . . . . . . .

En daarnaast dat hij of zij ervoor kiest zo veel mogelijk te leven vanuit een onbevangen, mentaal ontspannen positieve levenstoestand en vanuit zijn of haar innerlijke integriteit . . . . . . .
                                                            

(zie ook http://www.levenskwaliteit .nl)

     
Hoogste vermogen en kwaliteiten

Nauw verbonden met ons vermogen tot geluksbeleving zijn ook onze hoogste menselijke kwaliteiten als innerlijke integriteit, gevoelens van verbondenheid, en empathie.

Voor de ontwikkeling van ons hoogste menselijke vermogen, ons vermogen tot beleving van geluk, liefde, schoonheid en al wat daarmee samenhangt is ook belangrijk ons besef van de potentiele onbegrensdheid van dat belevings- vermogen.

Belangrijk is hiervoor ook ontdekking en ontwikkeling van onze hoogste individuele kwaliteiten die ons vermogen tot geluksbeleving toegankelijker kunnen maken.

Deze zijn: i

nnerlijke integriteit, innerlijke bescheidenheid, gevoelens van verbondenheid, mentale ontspannenheid en empathie.

 

Daarnaast zijn ook belangrijk onze individuele sociaal-menselijke kwaliteiten, zoals: verantwoordelijkheids-bewustheid, rechtvaardigheid en realisme; zij dragen bij aan het geluk en levenskwaliteit van anderen.

 

Uit al deze kwaliteiten komen spontaan ook allerlei andere positieve kwali- teiten voort als hulpvaardigheid, mildheid, vriendelijkheid, eerlijkheid, moed, etc.

die eveneens kunnen bijdragen aan het geluk van anderen.

     

Innerlijke barrieres

Dit is in eerste instantie onze conditionering tot egocentrisme, en daar- naast ook onze gespannen obsessieve mentale toestand van waaruit we doorgaans leven en waar we ons nauwelijks bewust van zijn . . . . . . .

Dit egocentrisme creeert ook verlangens-obsessie en hieruit (veelal onbe- wuste) frustratie en onvrede.
Onze “normale” (veelal subtiele) onvrede uit obsessie door duizend en een verlangens naar allerlei vormen van bezit, aanzien, macht, verbondenheid, seks, of wat het ook zij . . . . . . .

Ook creeert ons egocentrisme berekendheid, egoisme en gierigheid; echter ook allerlei angsten; zoals faalangst en verliesangst en daaruit vaak ook levensangst etc.

Daarnaast creeert egocentrisme ook obsessie door (event. subtiele) haat, wraak, jaloezie etc.

Leren loslaten obsessies

Het zijn al deze innerlijke barrieres die ons hoogste menselijke vermogen tot beleving van geluk, liefde, schoonheid en al het positieve wat daarmee samenhangt  totaal kunnen blokkeren of verpesten . . . . . . .

De enige mogelijkheid om ons mentaal potentieel tot beleving van geluk te vergroten is te leren deze innerlijke barrieres zo veel mogelijk los te laten, en te leren zo veel mogelijk te leven vanuit een onbevangen, mentaal ontspan- nen positieve toestand en innerlijke integriteit.
                  

                                             (zie ook www.levenskwaliteit.nl )

Zelfs verwezenlijking van onze mooiste dromen en verlangens zal ons nooit iets op kunnen leveren, zolang wij blijven leven vanuit onze “normale” egocentrische en obsessieve mentaliteit . . . . . . .


Normen en hun bedoeling

Deze normen zijn echter geen opgelegde normen, maar hoofdzakelijk (educatieve) toetsingsconcepten.

Het gaat hier dus niet om normen die bepalen of iets mag of niet mag.

Zij  zijn  richtlijnen of toetsingsconcepten voor de innerlijke beschaving en innerlijke discipline van de individuele mens; en zij consolideren, bescher- men, definieren en stabiliseren zo de kwaliteit van de samenleving.

Deze normen zijn daarom niet per se uitgangspunten om vanuit te leven, maar vormen vooral een soort (zelf)controlepunten.

 

Belangrijker dan normen

Wanneer wij echter leven vanuit onze integriteit en natuurlijke gevoelens van verbondenheid en empathie heeft dat als  gevolg  respect, onze meest fundamentele norm . . . . . . .

Nog belangrijker dan onze normen zijn daarom onze hoogste men- selijke kwaliteiten;  zij creeren een manier van leven die altijd ver binnen onze hoogste normen valt.

 

Wettelijke normen

Onze wettelijke normen echter zijn onze gesanctioneerde gedragsnormen; normen over wat mag en wat niet mag.

Het zijn onze authoritaire wettelijke gebods- en verbods-normen, gebaseerd op het respectloze machts- en sanctie-principe . . . . . . .
Dit betekent “orde” creeren door middel van overheersing en geweld . . . . . . .
De mens gemanipuleerd met angst; het principe van terreur . . . . . . .
Het principe van fascisme . . . . . . .

 

Alle genoemde fundamentele normen zijn echter gebaseerd op, en gerela- teerd aan onze hoogste menselijke waarden.
En zij hebben niets te maken met straf of sancties.

Straf is in wezen niets anders dan een primitieve, fascistoide, en overwegend contraproductieve leermethode . . . . . . .

                                                             

(zie ook: www.preventierecht.nl )

Preventie of straf

Dit betekent dan ook vervanging van het huidige respectloze en fascistoide strafrecht door een pragmatisch en humaan preventierecht.

Strafrecht impliceert  het systematisch creeeren en opleiden van nieuwe criminelen die vervolgens weer op de samenleving losgelaten worden.
Dit betekent groot onrecht voor alle slachtoffers van recidive, en in wezen
een respectloos en misdadig systeem . . . . . . .

Totale heropvoeding in plaats van straf voor criminelen betekent iets doen aan de oorzaak van criminaliteit; in tegenstelling tot de symptoombestrijding via strafrecht.

 

De werkelijke basis van een rechtsorde is in de praktijk niet het afschrik- kende sanctie-beginsel van een strafrecht, maar het morele besef van de mens in de samenleving.

                                                           (zie ook: www.preventierecht.nl )

     

Verspreiding informatie

Vanuit critische bestudering van deze site, en eigen inzicht en ervaring kan iedereen die zich daarvoor wil inzetten op zijn of haar terrein universele normen, waarden en kwaliteiten propageren.

Ook al is het slechts door erover te spreken met vrienden, kennissen, kinderen, of wie dan ook.

Dit kan ook door het mailen van het adres van deze site naar iedereen die invloed kan uitoefenen op de kwaliteit van de samenleving op welke manier dan ook.

In eerste instantie mensen in het onderwijs; maar ook scholen, en andere educatieve instellingen, filmkeurings- instanties, en bedrijven die zich bezig houden met het maken van computer-spelletjes, films, etc.

Maar ook journalisten en programmamakers van tv, redacteuren van kranten en tijdschriften, columnisten en schrijvers van boeken; alsook bestuurders en politici, zowel lokaal als landelijk.

Daarnaast misschien ook door het creeren van openbare discussies of toevoeging aan workshops, of door gewoon een praatje met de buurvrouw. 

 
 

             . . . . . . . Maak een einde aan de verloedering . . . . .

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s