De Normen en Waarden:RE: De Herberg (supervisor Joop van Ommen) tekent dubieus samenwerkingscontract met pseudo “sociale”woningcorporaties regio Over-IJssel die huurders opzettelijk de woningen uitwerken en de sociale vernieling in werken in een soort bestuurlijk machtsspel,ziekelijke geesten

Het leugenachtige welzijnsbeleid van de gemeente Zwolle een van de ondemocratische uitvoeringsorganen van de verspillende en falende Rijksoverheid

het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland

 
12:59
 
 
 
kingkong1621@live.nl
Psychopaten in onze samenleving Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Corporatisme, Psychologie op 6 januari, 2011 Psychopaten zijn mensen zonder normaal geweten, zij kennen geen enkel schuldgevoel.
 
 
 
Psychopaten in onze samenleving
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Corporatisme, Psychologie op 6 januari, 2011
Psychopaten zijn mensen zonder normaal geweten, zij kennen geen enkel schuldgevoel. Dit blijkt samen te gaan met een stoornis in de hersenen. Hun amygdala blijkt niet te werken. Dit hersenorgaan dat vlak bij de hippocampus ligt, is verantwoordelijk voor emotionele reacties. Vermoedelijk lijdt ongeveer 1 tot 4 % van de bevolking in meerdere of mindere mate aan psychopathie, maar in gevangenissen bestaat vaak 20% van de gedetineerden uit psychopaten. Een profiel van deze karakterstoornis werd samengesteld door psychologen. Psychopaten blijken vaak gladde praters die heel charmant overkomen, maar voortdurend slachtoffers maken. Zij hebben slechts oog voor hun eigen belang en ze vinden zichzelf super belangrijk. Zo nodig gaan ze over lijken, maar lang niet alle psychopaten zijn bloeddorstige seriemoordenaars. Robert Hare, Professor in de Psychologie aan de Universiteit van Vancouver, heeft een test ontwikkeld die de Hare Psychopathy Checklist wordt genoemd. De test gaat als volgt: In speciale, gestandaardiseerde interviews krijgt een persoon een score van 0, 1 of 2 op een reeks van 20 karaktertrekken. De maximale score is 40, maar wie die hoger scoort dan 26 wordt als psychopaat beschouwd. Daaruit volgt dat psychopathie geen absoluut kenmerk is, maar een eigenschap die in meerder of mindere mate aanwezig kan zijn. Wie de documentaire The Corporation heeft gezien, weet dat de rechtspersonen die ons bedrijfsleven beheersen, lijden aan een zelfde karakterstoornis als psychopaten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de leidinggevende personen in deze bedrijven soms psychopaten zijn. Om een gewetenloos bedrijf te willen leiden, is het handig wanneer men zelf evenmin over een geweten beschikt. De kwaliteiten die men graag ziet bij leidinggevenden, lijken bij psychopaten zelfs in verhoogde mate aanwezig. Ze zijn doortastend, want ze hebben geen gevoel voor verantwoordelijkheid, ze kunnen goed delegeren, want ze zijn zeer manipulatief en meestal te lui om te werken, ze zijn goed in staat om ook “zware” beslissingen te nemen, zoals een massa-ontslag, want ze kennen geen empathie, en ze zijn uiterst competitief, want zonder scrupules. Ze kunnen ook heel goed liegen, wat handig is als er een “bedrijfsongeval” moet worden goedgepraat. Een autoriteit op dit gebied noemde deze psychopathische zakenlieden Snakes in Suits. Psychopaten vindt men niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek. Het boek Political Ponerology door Andrew Lobacewski gaat over psychopaten met politieke macht. Het is een studie naar de eigenschappen van wrede dictators en onderdrukkende regimes. Psychopaten kunnen eigenschappen veinzen waarvan ze weten dat anderen die waarderen. Hoewel zij zelf geen emoties voelen, kunnen zij die wel goed in anderen herkennen. Daar spelen ze dan perfect op in. Het resultaat is dat sommige wrede dictators bij een grote groep van de bevolking heel populair kunnen zijn. Equinox-Psychopath is een documentaire die in december 2000 werd uitgezonden op Channel 4. Hij gaat over psychopaten en het onderzoek naar de mogelijkheid om hen te behandelen. Dat blijkt nogal moeilijk, want ze hebben geen enkel zelfbeeld. Let bij voorbeeld eens op de manier waarop een veroordeelde psychopaat (de moordenaar van zijn broer) over zichzelf praat. Hij lijkt een vriendelijke en intelligente hippie die niets liever wil dan meewerken aan zijn therapie. Hij kent het jargon van zijn hulpverleners door en door en hij weet feilloos de indruk te wekken dat hij zichzelf nu eindelijk begrijpt! Een Nederlands interview met dr. Paul Babiak, een bedrijfspsycholoog die ook in de docu aan bod komt, staat hier in de VPRO-gids. Equinox-Psychopath duurt 49 minuten.

 

Bekijk deze video op Google Video.

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos

Checklist Psychopathie

Psychopathie is datgene wat wordt gemeten met de Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCLR}. De checklist bestaat uit twintig kenmerken die bij een persoon in meerdere of mindere mate aanwezig kunnen zijn.

Psychopaten hebben grote problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties. Acht van de twintig kenmerken in de checklist hebben hiermee te maken. Gladde prater/oppervlakkige charme. Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen. Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden. Pathologisch liegen. Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog wel eens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn. Gebrek aan berouw of schuldgevoel. Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan. Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag. Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altijd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden. List en bedrog/manipulerend gedrag. Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent.

Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden. Ontbreken aan emotionele diepgang. Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun ‘emoties’ doen vaak als dramatisch, kortstondig en onecht. Kil/gebrek aan empathie. In al hun gedragingen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het wel zijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiele slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.
Naast problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties, vertonen psychopaten zeer problematisch gedrag in hun levensstijl. Prikkelhongerig/neiging tot verveling. Psychopaten hebben een zeer sterke behoefte aan stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verve1ing. Ze leiden doorgaans een snel leven met veel risicogedrag en experimenten met drugs, en vinden dat school, werk en 1angdurende relaties saais en vervelend zijn. Parasitaire levensstijl. Een psychopaat kiest er vaak voor om te teren op de zak van de familie, partner of vrienden, en vermijdt het hebben van een vaste baan. Gebrekkige beheersing van gedrag. Kenmerkend is dat ze vaak opvliegend zijn en zich slecht kunnen beheersen. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen. Dit kan even snel ophouden als het is begonnen. Impulsiviteit. Psychopaten gedragen zich vaak uitermate impulsief zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van hun gedrag: Relaties worden nogal eens beëindigd, banen worden opgezegd en ze verhuizen zonder anderen daarover te informeren en zonder dat de beslissing goed is overdacht.
Onverantwoordelijk gedrag. Psychopaten tonen geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit ten opzichte van familie, vrienden, werkgevers, huisbazen of anderen. De omgang met geld is vaak bedroevend. Ze hebben schulden, gaan beroerd om met zakenrelaties, en zijn hun familie vaak enorm tot last. Ontbreken van realistische doelen op de lange termijn. Psychopaten hebben geen plannen of doelen voor de lange termijn. Ze leven van dag tot dag en veranderen hun plannen continu, en storen zich er niet aan dat hun leven vrij inhoudsloos is. Gedragsproblemen op jonge leeftijd. De kinderjaren kenmerken zich door tal van problemen zoals liegen, vechtpartijen, diefstalletjes, beroving, brandstichting en uitingen van geweld tegen mens en dier. De psychopaat staat daardoor vaak al vroeg bekend als het zwarte schaap van de familie. Jeugdcriminaliteit. In hun tienertijd gedragen ze zich zeer antisociaal en krijgen ze te maken met arrestaties en veroordelingen. Schending van voorwaardelijke invrijheidsstelling. Als volwassene onderneemt de gedetineerde psychopaat ontsnappingspogingen, keert niet terug van weekendverloven, begaat delicten tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling, en houdt zich niet aan de voorwaarden van de voorwaardelijke gevangenisstraf.
Drie resterende kenmerken betreffen: Seksuele losbandigheid, Een verleden met veel huwelijken en/of samenwoonrelaties, Een strafblad met veel verschillende soorten delicten.

Bron: Psychologie magazine (November 2001)

 


From: kingkong1621@live.nl To: meldpuntcorporaties@minvrom.nl Subject: Maak kennis met mijn blog donkeredagen over de zogenaamde integriteit van woningcorporaties nadat mijn verzoek om een onderzoek naar mijn onterechte woningontruiming 10 september 2003 was afgewezen door Min. van VROM waardoor ik nu op straat kan overnach Date: Sat, 8 Jan 2011 13:37:40 +0100
From: kingkong1621@live.nl
To: almere@sp.nl; apeldoorn@sp.nl; ben.bloem@digiwel.nl; brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.ez@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denbosch@sp.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; groningen@sp.nl; haarlem@sp.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@zwerfjongeren.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; leeuwarden@sp.nl; lelystad@sp.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; sdn@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; utrecht@sp.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zonde04@gmail.com; zorgvisie@reedbusiness.nl
Meer dan 10 jaar sta ik R. Donker al deze instanties,media en tweede kamerfracties en ministeries aan te schrijven over de opvangwereld voor dak en thuislozen en de subsidies en AWBZ oplichtingspraktijken voor niet geleverde maatschappelijke dienstverlening.
Wat ontving ik al die tijd? alleen afschuifbrieven en verwijzingen naar corrupte gemeenteraden met hun belangenverstrengelingen met zorg en welzijnsinstellingen en de achterlijke werkende burgers vragen zich niet af waarom zij zoveel meer huur en energiekosten, AWBZ en zorgpremies moeten betalen voor lamstralen aan managers en bestuurders en hulpverleners die hun eigen werkgelegenheid en maatschappelijke status belangrijker vinden dan de client. En daar word je ook nog geconfonteerd aan tuig bij de daklozen die de opvang als goedkoop hotel zien en zich volladen met drank en drugs en waar hun uitkering binnen drie dagen al is opgemaakt en dakloze gasten die zich voor hulpverlener uitgeven en andere daklozen hinderen bij het oplossen van hun problemen en waar roddel en achterklap niet word geschuwd. Ik zit nu al 8 jaar gegijzeld hier in Zwolle zonder vooruitzicht en waar ik officieel een inwoner ben van Almere waar ik ook niet op weg ben geholpen. Zie rechterzijde blog met beschrijving profiel. Wie heeft hier ook ervaringen mee,laat het mij weten. Mobiel:0617849902

Ruud Donker heeft het album gedeeld Nieuw album met de gebruiker op Windows Live.
Album weergeven
Dit album bevat enige raadsstukken en andere informatie die mijn zaak aangaan wat betreft de ontbrekende hulpverlening voor daklozen en benadeling van mijn persoon i.v.m. de blog donkeredagen de Herberg in Zwolle en mijn onterechte woningontruiming en de onbevoegde diagnostering van daklozen op psychische gornden uitgevoerd door medewerkers van opvanginstellingen en het verhaal rondom het bestaan van de WRZV sporthallen waar ik verbleef vananf eind april 2002 tot juni 2003.
Link:http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2010/12/re-de-herberg-supervisor-joop-van-ommen.html
Link:http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2010/11/maatschappelijke-opvang-loopt-vol-met.html

Subject: De Herberg (supervisor Joop van Ommen) tekent dubieus samenwerkingscontract met pseudo “sociale”woningcorporaties regio Over-IJssel
Date: Fri, 24 Dec 2010 15:08:17 +0100
dinsdag 30 november 2010 16:30      
ZWOLLE – Drie Zwolse en zes woningcorporaties uit de Zwolse regio hebben afgelopen vrijdag een samenwerkingscontract ondertekend met Stichting de Herberg Zwolle en omstreken. De komende tien jaar bekostigen ze een groot deel van de exploitatie van daklozenopvang De Herberg in Zwolle met als doel: niemand op straat.
Bijna zeven jaar geleden besloten de Zwolse woningcorporaties de daklozenopvang van Joop van Ommen achter de Zwolse WRZV-hallen te adopteren. De Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) werd aangetrokken om de begeleiding en de beveiliging te organiseren. Hiermee werd het andere grote deel van de exploitatie gedekt. De centrumgemeente Zwolle leverde met WMO geld ook een bijdrage. Daklozenopvang De Herberg was geboren, met als uitgangspunt: niemand op straat. De daklozen werden opgevangen in containers die door de corporaties achter de WRZV-hallen werden geplaatst. In de loop der jaren breidde het aantal corporaties dat het initiatief omarmde zich uit tot de wijde regio. Nadat de Herberg in een zelfstandige stichting werd ondergebracht en een jaar geleden haar nieuwe huisvesting aan de Nijverheidsstraat betrok, is deze constructie met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst officieel geworden. De woningcorporaties zeggen hiermee toe De Herberg voor een periode van tien jaar financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Financieel met een vaste jaarlijkse bijdrage en inhoudelijk door mee te denken over het concept en verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstroom van de daklozen. De overeenkomst met de RIBW werd al eerder vastgelegd.
Door de ondertekening is een samenwerking ontstaan, waarbij door meerdere partijen, met invalshoeken vanuit volkshuisvesting en begeleiding op laagdrempelige, praktische, maar ook professionele wijze vorm wordt gegeven aan het begrip Maatschappelijke Opvang. De missie is: in de regio Zwolle hoeft niemand op straat te slapen. Joop van Ommen, grondlegger van De Herberg is blij. “De Herberg is uniek in Nederland, Zwolle mag hier trots op zijn. Het heeft lang geduurd en het is zeker niet makkelijk geweest. Ik ben heel blij dat we ondanks alles nu toch bereikt hebben waar we al die jaren voor gestreden hebben: niemand op straat.” De ondertekenaars zijn het met hem eens. “Door deze samenwerkingsovereenkomst zijn er alleen maar winnaars”, verwoordt directeur Penninks van Salland Wonen in Raalte het algemene gevoel. De deelnemende woningcorporaties zijn: Woningstichting SWZ Zwolle, Delta Wonen Zwolle, Openbaar Belang Zwolle, Wetland Wonen Vollenhove, Salland Wonen Raalte, Woonstichting Vechthorst Nieuwleusen, Woonconcept Meppel, Beter Wonen Vechtdal Hardenberg en Beter Wonen IJsselmuiden Maar of de daklozen hiermee gediend zijn dat kan worden betwijfeld,zij worden verder gegijzeld.
In augustus 2003 deed ik Ruud Donker mijn mond open over de wantoestanden bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen tegen het toenmalig SP zwolle gemeenteraadslid Mevr. M. Twisterling en gelijk met mij andere daklozen die hun verhaal deden. Er zijn toen 22 oktober 2003 vragen gesteld aan het College van B&W zwolle die daar ontkennend op antwoorden en melde dat het beschuldigingen van derden waren. Maar in de daarop volgende maanden werd snel besloten om de verpauperde keetjes achter de WRZV sporthallen te vernieuwen. En toen werd de Herberg geboren met daar achteraan de schijnvertoning via actualiteiten Netwerk bij het pand Terborchstraat 13-15 waar de Herberg zogenaamd gevestigd zou worden.
Link:http://maps.google.nl/maps?q=WRZV sporthallen
Link:http://www.netwerk.tv/node/3711 Nederland 1 [Ster reclame] Netwerk NCRVEO Home Dossiers Uitzendingen Home » Uitzending van 2004-06-08 » ‘Putje van Zwolle’ binnenkort ontruimd ‘Putje van Zwolle’ binnenkort ontruimd Uitzending van 8 juni 2004 In zwerversopvang De Herberg in Zwolle, bekend als het ‘Putje van Zwolle’, worden zo’n veertig daklozen per dag opgevangen. Per 1 juli gaat de gemeente deze particuliere instelling ontruimen. Woningbouwcorporaties zorgen voor een alternatief: een royaal pand in de chicste straat van Zwolle. De omwonende notabelen zijn razend en egocentrisch ingesteld
‘Clandestien centrum’ Joop van Ommen vangt al zo’n vijftien jaar lang belangeloos vele dak- en thuislozen op in oude bouwketen naast een Zwolse sporthal. De afgelopen weken waren dat er zo’n vijftig per nacht. De Herberg moet echter verdwijnen, omdat het ‘clandestiene centrum’ volgens een gemeentewoordvoerder ‘overlast veroorzaakt.’ Rechter Woningbouwcorporaties ondersteunen de opvang en hebben het project overgenomen. De keuze is gevallen op een statig pand. Tien dagen geleden is de buurt over de komst van de nieuwe bewoners ingelicht. De omwonenden zijn woedend en stappen binnenkort naar de rechter. Ingenomen De daklozen zijn echter zeer ingenomen met hun nieuwe huisvesting. Ze hebben al een rondje gelopen om het pand. Netwerk sprak met één van de omwonenden, daklozen en wethouder Zorg, J. Hagedoorn.
Reportages van 8 juni 2004 Beslissing valt over machtsoverdracht Irak Gevechten laaien op in Congo
IWF Aedes de overkoepelende organisatie van woningcorporaties investeerden 75.000 euro in het project de Herberg in de Terborchstraat en tussen de twee glazen deuren aan de voorkant zat een ESF bord bevestigd wat inhoud dat er een beroep was gedaan op het Europees Sociaal Fonds,maar niemand die afvraagt waar deze gelden gebleven zijn.In rook is het zeker niet opgegaan.

Allemaal het gevolg van het feit dat het gemeentebestuur van Zwolle geen welzijns/opvangbeleid heeft opgesteld maar dit overliet aan gesubsidieerde onbevoegde instanties en organisaties zonder enige toezicht of regievoering. Het resultaat is na 7 jaar nog steeds 0-0.
Link naar pdf bestand RIBW denkt met je mee

Dinsdag , 21 Juni 2005 De Herberg, deel 2 Gisteren (maandag 20 juni 2005) de brief gekregen van de initiatiefnemers van de Herberg en vanmorgen de reactie van de wethouder in de krant gelezen. Het wordt langzamerhand meer een politiek drama dan een proces dat een bepaalde doelgroep wil helpen. Ik leg het uit.
In de brief lees ik dat de initiatiefnemers door willen gaan aan de Terborchstraat zonder subsidie, met als tweede mogelijkheid een nieuw traject, met als start een locatieonderzoek door de gemeente. Bij de eerste optie rekenen ze op subsidie van de provincie. De provincie heeft positief gereageerd onder de voorwaarde van een goed beheersplan.
Mijn opmerkingen daarbij:
1.de eerste optie kan blijkbaar ook zonder gemeentelijke subsidie
2.de tweede optie houdt in dat het particuliere initiatief verdwijnt en dat het een gemeentelijk initiatief wordt, waarin de initiatiefnemers participeren
3.de wethouder laat weten dat het beheersplan er wel binnen een paar weken ligt.
Mijn conclusies:
a.de initiatiefnemers verliezen geloofwaardigheid nu de subsidie blijkbaar niet nodig is
b.de ChristenUnie vraagt al maanden om een beheersplan (wij lieten onze goedkeuring daarvan afhangen). Het ligt er nog steeds niet. Sterker nog, de wethouder heeft mij per mail laten weten dat het niet zo gemakkelijk zal zijn, gelet op het recht van overpad en op het openbare karakter van de parkeerplaats achter het gebouw. En nu zou een dergelijk plan er binnen een paar weken liggen. Ook de wethouder verliest hiermee geloofwaardigheid. Ook, als je bedenkt dat hij deze woorden een jaar geleden al eens gesproken heeft.
c.de Terborchstraat is voor mij een gepasseerd station: onze bedenkingen lagen niet bij de subsidie (al blijkt die nu niet nodig te zijn) maar bij de beheersbaarheid. Die verandert echt niet nu er geen subsidie nodig blijkt
d.het lijkt me beter om het particulier initiatief particulier te laten en de gemeente op tijd te vragen naar een oordeel over de door de initiatiefnemers aan te reiken locatie.
De droevige conclusie is, dat de doelgroep niets is opgeschoten met dit proces. En dat het er voorlopig ook niet op lijkt. Ondanks een ingezonden brief van een landelijk politica. Die brief is meer geschreven vanuit bestuurlijke belangen dan vanuit menselijke betrokkenheid.
John van Boven ChristenUnie Zwolle johnvboven@planet.nl
10:10 uur
Dinsdag , 21 Juni 2005 Hoi John, Ik constateer in ieder geval met vreugde dat er nu eindelijk een discussie op gang komt over de vraag “waarom deden we het ook alweer”. Dat de doelgroep er niets mee is opgeschoten, die conclusie delen we in ieder geval. Weet dat de brief van Margriet en mijzelf in de Stentor ook om die reden is geschreven! Dat leek toch even door een aantal mensen uit het oog te worden verloren. Leg mij eens uit als je wilt welk bestuurlijk belang Margriet en ik hierbij gehad zouden kunnen hebben? Veel vrienden maken we er blijkbaar niet mee …. Tot slot: je zegt dat het initiatief blijkbaar ook zonder gemeentelijke subsidie kan en verbindt daaraan de conclusie dat dit verlies aan geloofwaardigheid betekent voor de initiatiefnemers. Dat vind ik wat al te kort door de bocht. Ze vinden De Herberg blijkbaar zo belangrijk dat ze het ontbreken van een financieel commitment van de gemeente op de koop toenemen! Dat is natuurlijk ook een mogelijke conclusie!
Gegroet,
Co Verdaas
Actueel nieuws kunt u sturen via info@weblogzwolle.nl Weblog Zwolle ©
De raadsvragen van de SP Zwolle gesteld aan het College van B&W Zwolle.i.v.m. de dak en thuislozenproblematiek.
woensdag 22 oktober 2003
“Daklozenopvang is onverantwoord” Er moet een doelgericht onderzoek komen naar de situaties bij de Zwolse dak- en thuislozen-opvang. Dat zegt de SP. Aanleiding is een verklaring van een klein aantal daklozen en asielzoekers dat ze mishandeld en geterroriseerd worden in de WRZV-hallen door directeur Joop van Ommen.
Volgens de SP ontbreekt het Zwolle nog aan duidelijke kwaliteitseisen voor daklozenopvang. Ook bij Bonjour, het Nel Banninkhuis en het Sociaal Pension aan de Van Walsumlaan verkeren de daklozen in een noodsituatie zegt de partij. Volgens fractievoorzitter Düzgün Yildirim is het bieden van bed, bad en brood niet voldoende. Daklozen en asielzoekers moeten volgens hem begeleid worden door maatschappelijk werk. ‘De kwaliteit van de Zwolse opvang is benedenmaats, er is nu nauwelijks bekend wat er zich achter de deuren van de hulporganisaties afspeelt.’
Yildirim wil dat de gemeente Zwolle de huidige gang van zaken binnen de daklozenopvang in kaart brengt. Op basis van de uitkomsten moeten kwaliteitseisen worden ontwikkeld.
Omroep Zwolle
Geplaatst op woensdag 22 oktober 2003 om 13:24:49 Permanente link
Trackback
Trackback URL van dit bericht:
http://beheerpagina.web-log.nl/services/trackback/6a0134837ff6d0970c0133f05646da970b
Hieronder vind je de links naar weblogs die verwijzen naar “Daklozenopvang is onverantwoord”:
Reacties
De Stichting Sociale Vrienden WRZV-hallen, RIBW en de drie Zwolse woningcorporaties gaan Joop van Ommen extra bijstaan in de WRZV-hallen. Verbetering in de huidige situatie is noodzakelijk, zeggen de instellingen. De daklozen en asielzoekers krijgen binnenkort 140 uur per week proffesionele begeleiding, nu is dat nog 20 uur.
De daklozen worden begeleid in trajecten met de GGD en het Riagg en ’s nachts gaat er permanent toezicht gehouden worden in de opvang achter de Buitengasthuisstraat. De Sociale Herberg zou een deel van de opvang achter de WRZV-hallen moeten vervangen, maar is nog steeds niet geopend omdat er nog geen geschikte locatie voor is gevonden.
Woensdag hebben de instellingen besloten dat zowel de begeleiding als de fysieke omstandigheden in de WRZV-hallen daarom snel moeten verbeteren. Een opknapbeurt van de opvang en het beschikbaar stellen van meer hulpverleners moet een oplossing bieden aan de problematiek rond de Zwolse opvang voor dak- en thuislozen.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Zwollywood woensdag 22 oktober 2003 om 16:58:02
De fractie van Swollwacht weigert voortaan samen te werken met de SP. Voorman William Dogger is woedend op de uitspraken van de partij dat WRZV-hallen directeur Joop van Ommen daklozen en asielzoekers zou mishandelen en beticht de socialistische partij van schijnpolitiek en populisme. ‘De SP brengt mensen als Van Ommen bewust schade toe om de eigen populariteit in Zwolle te vergroten. Swollwacht is niet langer bereid om nog langer met de SP-fractie samen te werken’.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Peper donderdag 23 oktober 2003 om 12:40:25
‘De groei van het aantal dak- en thuislozen in onze stad neemt onverantwoordelijke proporties aan en moet een halt toegeroepen worden’. Dat zegt de VVD. Volgens de partij is de Zwolse daklozenopvang ‘vol’ en moeten nieuwe daklozen doorgestuurd worden naar gemeenten in de buurt zoals Harderwijk. Het uitbreiden van de Zwolse opvang, zoals de Herberg, is voor de partij geen optie. ‘Zwolle moet af van het idee dat ze alle daklozen uit de regio op moet vangen. Andere gemeenten in de regio moeten aan de slag met opvangmogelijkheden binnen hun eigen grenzen’, aldus de liberalen.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Peper donderdag 23 oktober 2003 om 12:41:24
De Zwolse woningcorporaties hebben deze week besloten 140.000 euro beschikbaar te stellen om de situatie achter de WRZV-hallen te verbeteren. De Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) stelt daarvoor een half jaar lang 140 uur per week professionele hulpverleners beschikbaar, maar ook krijgen de barakken een opknapbeurt. Binnen enkele weken moet de opvang naar een hoger niveau worden getild. De corporaties en de RIBW hebben daartoe besloten omdat de winter in zicht is en De Herberg – waar de daklozen en verslaafden die overal buiten de boot vallen een plekje gaan krijgen – nog op zich laat wachten.
de Stentor
Geplaatst door: Peper zondag 26 oktober 2003 om 13:26:48
SP-fractieleidster Margriet Twisterling heeft zelf een ingezonden brief geschreven en ondertekend van iemand die slechte ervaringen heeft met de opvang bij de WRZV-hallen van Joop van Ommen. Volgens Twisterling én de ondertekenaar van de brief is er van bedrog geen sprake. Het aankaarten van vermeende misstanden bij de opvang van (verslaafde) dak- en thuislozen door Joop van Ommen leverde de Zwolse SP-fractie deze week een hoop kritiek op. In een e-mail die deze krant dit weekeinde ontving, neemt een oud-medewerker van de WRZV-hallen het echter op voor de partij. De brief verhaalt van ondemocratische, malafide praktijken bij de opvang. Criticasters van de SP-aanval op ‘self-made’ hulpverlener Joop van Ommen moeten het ontgelden: ‘De mensen die het nu voor Van Ommen opnemen zoals Jan Franke, zijn allemaal vriendjes van hem. Ze laten zich gewoon voor zijn karretje spannen. Een politieke partij zoals Swollwacht heeft familiebanden met Van Ommen, logisch dat die niet willen dat de vuile was wordt buiten gehangen’, staat in de brief – die ondertekend is door iemand die anoniem wil blijven, maar waarvan de naam bij deze krant bekend is. In de brief staat uitdrukkelijk dat de schrijver niet op de SP stemt.
de stentor
Geplaatst door: Diskuss maandag 27 oktober 2003 om 12:29:01
Bij het Nel Banninkhuis, de opvang van het Leger des Heils aan de Luttenbergstraat, is het altijd prijs. Als de bezoekers elders geen overlast veroorzaken, gaan ze wel met elkaar op de vuist. Zo ook op 28 juni van dit jaar. Zwollenaar J.R.H. (56) en Steenwijker J.A.A.W. (29) kregen het aan de stok met twee andere bezoekers van de opvang. Voor W. was dat reden om met een bijna halve meter lange stalen buis van zich af te slaan. Eén van de slachtoffers werd een gebroken arm geslagen, de andere kreeg een klap op zijn hoofd. H. beperkte zich tot schoppen en slaan. Vrijdag kreeg de Steenwijker bij de politierechter een eis van vier maanden cel gepresenteerd. Omdat het de eerste keer was dat hij zich aan mishandeling schuldig maakte en zijn leven inmiddels meer op orde heeft, kreeg de Steenwijker nog een kans. Hij mag zich 180 uur onbetaald verdienstelijk maken voor de maatschappij. Zwollenaar H. kwam niet zo goed weg. Weliswaar had hij bij de vechtpartij geen buis gebruikt, maar hem waren meer zaken ten laste gelegd. In augustus pikte hij bij een supermarkt een fles advocaat. Toen hij daarop door de bedrijfsleider werd aangesproken, haalde hij flink uit. Iemand die hem nog 5 euro schuldig was, kreeg ook klappen en werd bovendien beroofd. H. kent het klappen van de zweep, want twee maanden geleden werd hij ook al veroordeeld voor een diefstal met geweld. Recidivist H., flink verslaafd, zei opgenomen te willen worden in een ontwenningskliniek en daarover contact te hebben met het CAD. Die instantie had de rechter echter per brief laten weten dat H. in het geheel niet reageert op uitnodigingen. Dan maar een tijdje de cel in, moeten de magistraten gedacht hebben. Conform de eis werd H. zodoende veroordeeld tot een halfjaar celstraf.
de stentor
Geplaatst door: Diskuss maandag 27 oktober 2003 om 12:33:23
De raadsfractie van de SP is er verbaasd over dat de Zwolse woningcorporaties 140.000 euro beschikbaar stellen om de opvang van daklozen achter de WRZV-hallen te verbeteren. Het steekt de raadsleden Düzgün Yildirim en Margriet Twisterling dat de raad niet is geïnformeerd over dat nieuws. Hetzelfde geldt voor het bericht dat de Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) een half jaar lang 140 uur per week begeleiding van professionele hulpverleners in het vooruitzicht heeft gesteld. De SP heeft bij het college van B en W een aantal schriftelijke vragen gedeponeerd. De fractie wil onder meer weten wat nu het beleid is en vraagt zich af hoe deze investeringen zich verhouden met de belofte aan de Kamperpoort dat de opvang bij de WRZV-hallen zal worden gesloten als de gebruiksruimte aan de Pannekoekendijk operationeel is. Nu het er alle schijn van heeft dat de WRZV- opvang toch langer in gebruik blijft, wil de SP ook weten of daarover al overleg met de wijk heeft plaatsgevonden.
de Stentor
Geplaatst door: Zwollywood donderdag 6 november 2003 om 10:32:52
Woningcorporaties moeten verplicht worden om dak- en thuislozen van een bed te voorzien. Dat zegt het Zwols PvdA- Tweede Kamerlid Verdaas. Wonen of brommen Tijdschrift: Z-magazine, vrijdag 27 mei 2005

De overheid moet woningbouwcorporaties in het hele land verplicht om voorzieningen te treffen voor daklozen. Als dat is gelukt, moeten daklozen verplicht wonen. Op straffe van de cel. Vindt Co Verdaas, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Als je de cel bekijkt is dat een beter alternatief dan het Leger des Heils daklozenasiel/RIBW Herberg zonder prettige bejegening,zorg en hulpverlening van Co Verdaas en conssorten. Begin dit jaar ben je naar Engeland geweest om te kijken welke oplossing de regering daar heeft bedacht voor het daklozenprobleem. Vanwaar opeens die interesse?
“Die interesse is voor mij niet nieuw. Voordat ik lid werd van de Tweede Kamer, was ik directeur bij een woningcorporatie. In die functie moest ik iemand op straat zetten. Op zich terecht, die man maakte het leven van zijn buren tot een hel. Maar ik vond dat ik dan wel een vervangende woonplek moest bieden. En die was er niet. Toen ik in de Kamer kwam, wist ik meteen: dakloosheid wordt mijn ding. Anderhalf jaar terug heb ik daarom Minister Dekker een plan aangeboden met als kern de Woonladder. Dat houdt in een breed scala aan woonvoorzieningen, dus meer dan alleen de keuze tussen de straat of een rijtjeshuis.
En wie daar niet gebruik van wil maken moet maar de gevangenis in? “Dat stond helemaal niet in mijn oorspronkelijke manifest. Maar inmiddels ben ik politicus genoeg om iets voor het voetlicht te krijgen. Tijdens ons bezoek aan Londen hebben Jelleke Veenendaal en ik veel kunnen bespreken. En nu is niet alleen het CDA maar ook de VVD voorstander van mijn plan, nota bene een plan van de oppositiepartij. Wat in Engeland de doorslag gaf was de dwang die daar formeel op daklozen kan worden uitgeoefend. Dreigen met de cel – en daar sporadisch ook gebruik van maken – is een zetje dat sommige daklozen blijkbaar nodig hebben om ze ‘wakker te schudden’.
Maar mensen die geen strafbare feiten plegen kun je toch niet zomaar opsluiten? “Een stagiaire bij de Amsterdamse politie zoekt momenteel uit wat de juridische mogelijkheden zijn. Het ziet er naar uit dat ook in EU-verband geen bezwaar te verwachten is.
De kreet’opvang of de cel in’ is toch meer iets voor de LPF? “Het gaat heus niet om langdurige straffen. En nogmaals, straffen is ook helemaal niet de kern van mijn plan. Voordat je überhaupt met een maatregel kunt dreigen moet er toch eerst voldoende opvang komen. De media hebben het aspect van de gevangenis uitvergroot. Ik zit er niet mee. Nu staat het onderwerp tenminste op de agenda.
Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de daklozen helemaal geen gebruik wenst te maken van de opvang. “Dat klopt. En dat is ook logisch. De huidige opvang bestaat grotendeels uit noodoplossingen. Mensen kunnen vaak een paar dagen ergens overnachten en moeten dan weer wat anders regelen. Bovendien heb je in de opvang weinig privacy, geen eigen plekje. Zo komen mensen nooit tot rust. Zo houd je daklozen dakloos. Zonder een eigen stek, in welke basale vorm dan ook, blijven mensen in hetzelfde cirkeltje ronddraaien. Die cirkel wil ik juist doorbreken.
Het klinkt allemaal wel erg simpel en voor de handliggend. Er wordt toch al jaren gepraat over het daklozenprobleem?
“Inderdaad. Gepraat wordt er genoeg. Daar krijg ik echt rode vlekken van. Het punt is dat de nadruk altijd heeft gelegen bij de hulpverlening, de software. Maar woningcorporaties, die voor de hardware moeten zorgen, hebben daklozen nooit als hun klanten beschouwd. En daar wringt de schoen. Er moeten meer soorten woonvoorzieningen komen. En dat hoeven geen rijtjeshuizen te zijn. Wat mij betreft laat je het aan de dakloze over wat hij of zij wil. Ergens een beschut afdakje? Prima. Een wooncontainer? Een eenvoudige kamer? Een groepswoning, al dan niet onder begeleiding? Het maakt niet uit. Als mensen maar een veilige, droge en schone plek hebben vanwaar uit ze een volgende stap kunnen maken.
Zodat ze geen overlast meer veroorzaken? “Het gaat mij er niet om dat we de straten schoonvegen. Maar het overlastcriterium speelt zeker een rol. Als bij mij in Zwolle om de hoek op een kinderspeelplaats iemand regelmatig heroïne gebruikt en kinderen vinden later de lege spuiten, dan wil ik kunnen ingrijpen.”
Voorwaarde is wel dat ze zich laten registreren.
“Er zullen altijd mensen zijn die zich aan de maatschappij onttrekken. Maar nu ontrekt de maatschappij zich aan de daklozen, dat kan natuurlijk niet.”
Gemeenten zitten niet te springen om de opvang te verbeteren. Ze zijn bang dat ze daarmee nog meer daklozen en ontheemden trekken. Zitten zíj opgescheept met het probleem.
“Gemeenten doen inderdaad niet erg hun best om de opvang aantrekkelijk te maken. Daarom moet er ook een centrale aanpak komen. De overheid moet alle corporaties verplichten om voor daklozen voorzieningen te treffen. In elke stad, in elke provincie. Dat mag je niet aan individuele gemeenten overlaten.”
Wanneer wordt de woonladder werkelijkheid?
“Oh, dat kan nog wel een paar jaar duren. Maar dan hoop ik ook echt dat het goed geregeld is.”
HET PLAN VAN CO VERDAAS Het probleem van dakloosheid in Nederland neemt eerder toe dan af. Inmiddels zijn er volgens Co Verdaas (lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) al ongeveer honderd duizend daklozen. Verdaas ging begin 2005 samen Tweede Kamerlid voor de VVD, Jelleke Veenendaal naar Engeland om te kijken hoe ze dáár het probleem aanpakken. De Britse overheid heeft sinds 2001 een nieuwe wet: de ‘anti-social behaviour-act’. Buitenslapers worden benaderd en voor de keuze gesteld: gebruik maken van opvang of de cel in.
Co Verdaas wil nu ook in Nederland een centrale aanpak van dak- en thuislozen. Momenteel maken de gemeenten elk hun eigen beleid en dat werkt niet, volgens Verdaas. Te veel dak- en thuislozen zorgen voor overlast, vinden veel burgers. En dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Wie niet gebruik wil maken van de opvang riskeert gevangenisstraf. Een nieuwe wet moet dit mogelijk maken. Verdaas wil dat hulpverleners en politie daarmee meer druk kunnen uitoefenen op daklozen om zodoende de zorgmijders ‘beter bij hun kladden te kunnen pakken.’
Tegenover de verplichting van de dak- en thuisloze om gebruik te maken van de opvang, moet de verplichting staan van de overheid om voor goede opvang te zorgen. Ook daar ontbreekt het volgens Verdaas momenteel aan. Er moeten meer woningen komen voor dak- en thuislozen die al op straat wonen.
Daarnaast wil hij meer doen aan preventie, om te voorkomen dat mensen op straat belanden. En hij wil een verbod voor woningcorporaties om tot uitzetting over te gaan, zonder daarbij alternatieve woonruimte – in welke vorm dan ook – beschikbaar te stellen.
Ten derde wil Verdaas dat de zorg verbetert. Minder regels, meer coördinatie. Hulpinstanties zijn er volgens hem al genoeg. Die moeten alleen beter gaan samenwerken.
WET TEGEN LANDLOPERIJ Het landelijke wetsartikel 432 tegen landloperij en bedelarij werd in oktober 2000 afgeschaft .
Het werd in de Napoleontische tijd ingevoerd, toen veel werklozen en daklozen noodgedwongen over straat zwierven en vooral in steden voor overlast zorgden. De straffen varieerden destijds van 12 dagen cel tot verplichte opname in werk- en heropvoedingskampen als het beruchte Veenhuizen. Sinds 1 januari 2003 is in Amsterdam een bedelverbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. SPIERBALLENTAAL Harry Mik, een betrokken burger en ex-secretaris van de Belangengroep Groningse Tippelaarsters, heeft regelmatig contact met dak- en thuislozen.
Mik: “Dakloos word je natuurlijk niet omdat je zweetvoeten hebt. Het plan Verdaas klinkt aardig maar laat hij eerst maar eens zien dat hij spierballen heeft. Met plannen zoals ‘opvang of de cel’ scoor je natuurlijk bij het publiek, dat denkt: ‘zijn we eindelijk van die zwervers af”. Zijn oproep ‘meer woningen voor daklozen’ spreekt me daarom meer aan. Van daaruit kun je de daklozen weer op rails zetten en terug in de maatschappij leiden waardoor ze weer een stukje van ons worden. Na de eerste opvang en een periode van rust moeten mensen kunnen werken aan de toekomst, niet in een volgepropte tijdelijke opvang, maar op je eigen kamertje en dan ’s morgens naar je baas. En daarin moeten daklozen gesteund worden door hulpverleners die dan wel vierentwintig uur per dag te bereiken moeten zijn.”
BEGRIPSVERVAGING Jet van der Velden is sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het ‘rehabteam’ van het Mentrum in Amsterdam. Het rehabteam richt zich op mensen met een psychiatrische stoornis die een aantal belangrijke zaken voor zichzelf niet meer kunnen regelen. Zoals werken, wonen en zichzelf verzorgen. De cliënten van het Rehabteam zijn allen dak- en thuislozen: ze leven op straat of in een sociaal pension.
Van der Velden: “Wat ik vind van de keuze tussen cel of opvang? Belachelijk. Politici leiden aan begripsvervaging, lijkt het wel. Alleen toerekeningsvatbare mensen die strafbare feiten plegen horen in de gevangenis. Buitenslapers verdienen zorg, geen straf. Wat we in de zorg nodig hebben is meer personeel voor ambulante zorg. We moeten vaker de straat op kunnen om onze klanten op te zoeken en te begeleiden. En dan niet alleen onder kantoortijd. Per verpleegkundige hebben we nu dertig cliënten, dat zou de helft moeten zijn. Begeleiding kost veel tijd, mensen zijn vaak erg argwanend. Wat wil je ook als je lang aan je lot bent overgelaten? Voor verstandelijk gehandicapten bestaan er al jaren kleine zelfstandige woonheden waar mensen onder begeleiding kunnen wonen. Waarom zijn er niet zulke eenheden voor de groep psychiatrische dak- en thuislozen?”
TOPPIE Siggy (48) is al tien jaar dakloos. Hij bivakkeert meestal ergens op een bootje, onder een dekzeil. Hij heeft wel eens in de gevangenis gezeten.
Siggy: “Daklozen die zich weten te gedragen, moet je gewoon met rust laten. Daklozen horen bovendien bij het straatbeeld. Anders zou de samenleving veel te ‘clean’ worden. Zo heeft ieder dorp zijn dorpsgek, alleen in een stad zijn het er wat meer.
Maar mensen die stelen mag je van mij gerust een tijdje opsluiten. Of mensen die anderen lastig vallen. Wie niet wil horen moet maar voelen. Maar of je er wat mee bereikt? Mensen hebben meer aan ondersteuning dan aan straf. En die ondersteuning moet individueel zijn, niet gestandaardiseerd. Want je kunt daklozen niet over één kam scheren, iedereen heeft zo zijn eigen problemen.
Verder ben ik het met Verdaas eens dat er te veel regels zijn. Ik moet me bijvoorbeeld elke week melden bij de sociale dienst, wat een onzin. De sociale dienst, de reclassering en de woningbouwcorporaties moeten juist meer samenwerken en niet overal een probleem van maken. Alles lijkt nu zo gecompliceerd, een beetje positieve energie, daar bereik je bij daklozen veel meer mee.
Zelf zou ik best een kamer willen huren voor 200 euro. Maar je bent al gauw 500 euro kwijt voor een paar vierkante meter. Dat vind ik zonde van mijn geld. Ik zie trouwens ook alleen maar bordjes ‘te koop’ staan. Dus als Co Verdaas voor meer goedkope woningen kan zorgen: toppie!
© Janneke Donkerlo Volgens Verdaas wordt er teveel geld ge-investeerd in de zorg voor dak- en thuislozen, in plaats van ze van een bed te voorzien. Het plan wordt volgende week aangeboden aan WRZV- directeur Van Ommen, die jarenlang een illegale daklozen opvang achter zijn hallen had. Hij heeft samen met onder meer de woningcorporaties en het RIBW een professionele legale opvang ontwikkeld.
RTV Oost
Geplaatst door: Hagen donderdag 6 november 2003 om 17:34:00
Er is landelijk belangstelling voor de nieuwe daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Dat zegt een van de initiatiefnemers Van Ommen. De Herberg wordt opgezet door onder meer de Zwolse woningcorporaties. Het initiatief is volgens Van Ommen nog nergens in het land te vinden. Veel gemeenten hebben wel opvangplekken, maar niet zo professioneel opgezet als in Zwolle. Enkele geïnteresseerde gemeenten zijn Enschede en Breda.
RTV Oost
Geplaatst door: Joop donderdag 6 november 2003 om 17:36:45
Buurtbewoners van de Wipstrik maken zich ernstig zorgen over de plannen voor het sociaal pension De Herberg in de centrale opvang asielzoekers (coa) op de Oosterenk. Ze zijn bang dat de dak- en thuislozen voor overlast in de anders zo rustige wijk zorgen. De bewoners uitten hun zorgen op het wijkplatform. Ze zijn vooral bang dat de dak- en thuislozen op het Herfterplein gaan hangen en er bier bij de buurtwinkel gaan nuttigen en eventueel drugs gaan gebruiken. Op het plein is een kleine speeltuin, waar veel kinderen uit de buurt spelen. ‘Ik heb er echt grote moeite mee dat ze zo’n voorziening zo dichtbij de wijk neerzetten’, verwoordde een bewoner de gevoelens van een aantal aanwezigen. ‘Straks lopen ze via het Herfterplein de stad in, gaan terug via de Wezenlanden, weer naar het asielzoekerscentrum. Nou, dan kunnen ze op die route naast de woning van de burgemeester wel een bankje neerzetten waar ze kunnen uitrusten.’
Wijkwethouder Gerard van Dooremolen benadrukt dat de plannen voor De Herberg op deze locatie op een laag pitje staan. Het leek er aanvankelijk op dat de COA door een teruggang in het aantal asielzoekers ruimte over zou hebben. Maar, zoals eerder in deze krant werd gemeld, gaan die plannen niet door. In het eerste half jaar komt er geen ruimte vrij. ‘Ik denk dat de woningbouwcorporaties en het RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen, de initiatiefnemers voor De Herberg, red.) nu al uitkijken naar een andere locatie’, vermoedt Van Dooremolen.
Daarmee kon hij niet de ongerustheid bij de bewoners wegnemen. De Herberg kan wel eens uitgroeien tot een grote opvang voor dak- en thuislozen op de Oosterenk, werd gedacht. Zeker doordat de gemeente nog steeds op zoek is naar een permanente huisvestingslocatie voor dag- en nachtopvang in de stad. De wijkwethouder sloot opvang van alle dak- en thuislozen op slechts één locatie uit. Hij weigerde ook mee te gaan in het beeld dat iedere zwerver een drank – of drugsgebruiker is. Volgens een aanwezige stadswacht zijn de meesten heel goed op hun eventueel storende gedrag aan te spreken. De wijkbewoners en de wethouder spraken af de plannen in detail te bespreken, wanneer die concreet zijn. Bewoners bleven verontrust: ‘Als we dan maar niet te laat zijn.’
de Stentor
Geplaatst door: diskuss vrijdag 7 november 2003 om 11:05:44
Minder praten, meer acties om de toenemende daklozenproblematiek het hoofd te bieden. Dat is de strekking van het plan ‘Iedereen onderdak’ van de Zwolse Tweede Kamerleden Co Verdaas en Margriet Meindertsma. Woensdag overhandigen ze het plan aan WRZV-directeur Joop van Ommen. Het PvdA-plan moet ervoor zorgen dat in 2007 niemand meer tegen zijn zin op straat hoeft te slapen. Volgens de Tweede Kamerleden ligt er een forse taak voor de woningbouwcorporaties in de Zwolse daklozenproblematiek.
Deze zouden verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de opvang, zeggen de PvdA-ers. Het eigen initiatief van een nieuwe opvang voor daklozen, ‘De Herberg’ genaamd, is een voorbeeld van een project dat aansluit bij het initiatief ‘Iedereen Onderdak’. Dinsdag wordt het plan overhandigd aan minister Dekker van VROM tijdens de begrotingsbehandeling. Verdaas en Meindertsma willen het plan begin volgend jaar met de minister bespreken.
Geplaatst door: Zwollywood vrijdag 7 november 2003 om 17:00:31
Zwollenaar ‘weggetreiterd’
Flink van leer trok Zwollenaar J. van U. (65) gisteren tegen de zwervers in zijn wijk. ‘Al dat schorem, ik ben het helemaal zat.’ Hij meldde tegenover de politierechter inmiddels te zijn verhuisd, maar kreeg nog wel een voorwaardelijke boete omdat hij dreigde de soepbus ‘aan gort te slaan’. Volgens Van U. mocht de soepbus helemaal niet in zijn straat komen en daarom stapte hij op 24 februari dit jaar met een ijzeren staaf naar buiten. Hij dreigde enkele personen dat hij de soepbus zou vernielen. ‘Ik kan er niet meer tegen, ik ben uit mijn huis getreiterd. Geef mij maar straf, u ziet maar wat u doet’, zei de Zwollenaar gisteren tegen de rechter.
ZIEKENHUIS
De Zwollenaar had al eens eerder een incident met zwervers, waarbij hij het ziekenhuis werd ingeslagen. Hij liet zich toen volgens de rechter zelf ook niet onbetuigd, maar Van U. zegt op zijn beurt het helemaal zat te zijn om ‘de mensenstront uit de tuin te scheppen’. Opmerkelijk detail is dat het huis van Van U. als klap op de vuurpijl ook nog eens is beschoten tijdens de afpersingsaffaire rond Ahold dit voorjaar. Maar de toename van zwervers zit hem het meeste dwars. ‘We gaan gewoon weg, ondanks alle maatregelen (in Diezerpoort, red.)’, aldus de Zwollenaar. Hij en zijn vrouw wonen inmiddels bij hun zoon in Olst. Officier van justitie M. Kappeyne van de Coppello eiste een voorwaardelijke boete van 200 euro, omdat hij wel enig begrip had voor de situatie. ‘Ach, wat kan ik er van zeggen, het is een ellendig verhaal’, reageerde Van U. Ook de Zwolse politierechter toonde compassie en vonniste conform.
de Stentor
Geplaatst door: Centraal dinsdag 11 november 2003 om 10:51:17
De pas opgerichte hulpgroep StayClean regio Zwolle nodigt (ex-)verslaafden, partners en familieleden uit om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit als reactie op de afgelopen maanden geschetste problematiek van aan harddrugs verslaafde jongeren, met name op de Veluwe. ‘Het is jammer dat de ouders van een verslaafd kind uit Wezep naar Dordrecht moeten om lotgenoten te treffen. Dat kan ook dichterbij’, zegt Aartje van Klompenburg van het StayClean-team. StayClean komt om de twee weken bij elkaar. Meestal in Zwolle, maar als er meer opgaven zijn vanuit bijvoorbeeld Harderwijk, dan vinden daar de bijeenkomsten plaats. De doelgroep is breed. ‘Van gokkers, tot drugs- en drankverslaafden’, zegt Van Klompenburg.Zelf is ze min of meer bij het onderwerp betrokken geraakt door de jaren durende verslaving van haar jongste zus. Inmiddels is die al zes jaar afgekickt van de harddrugs. ‘We hebben haar onder narcose laten afkicken bij een arts in Tel Aviv.’ Veel ouders worstelen met de vraag of ze hun verslaafde kind thuis moeten houden of niet. ‘Ik weet dat het hard klinkt, maar hoe langer je ze in huis houdt, des te langer de verslaving in stand kan worden gehouden. Ouders kunnen hun kind vaak niet de deur uit zetten. Hoewel gezinnen door verslaving kapot gaan, houden ouders toch van hun kind.’
Pas als een verslaafde ‘echt op het dieptepunt’ zit, als die nergens meer naar toe kan en niemand ermee verder wil, verandert er doorgaans iets in de mentaliteit, schetst van Klompenburg.Voor veel ouders is dát ook het moment om het verloren gewaande kind weer in de armen te sluiten. ‘Maar soms is het vertrouwen zo diep geschaad dat ouders of partners de verhalen niet meer geloven.’ StayClean bestaat uit vijf ervaren medewerkers. ‘We werken vanuit een christelijke visie, maar wie de bijeenkomsten bezoekt hoeft niet gelovig te zijn’, benadrukt Van Klompenburg. ‘Als het respect er maar is.’
Aanmelden voor de bijeenkomsten op elke tweede en vierde maandag van de maand kan bij Johan en Else in Zwolle (4601689) en bij Aartje van Klompenburg (0341-256862). Mailen kan ook: stayclean@hetnet.nl
Geplaatst door: Centraal vrijdag 21 november 2003 om 11:08:14
De flyeractie van politie IJsselland en de gemeente onder Zwolse daklozen en verslaafden heeft vruchten afgeworpen. Dat bleek maandag bij een controle in het Weezenlandenpark, waar een team van veertien agenten geen enkele dakloze of verslaafde aantrof. Vorige week werden de Zwolse daklozen en verslaafden gewaarschuwd met flyers dat de politie hard gaat optreden tegen overlastveroorzakers. De groep heeft dus massaal gehoor gegeven aan de oproep om weg te blijven bij het stadspark.
Geplaatst door: Centraal dinsdag 25 november 2003 om 14:11:28 De opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen wordt nog tot de zomer van 2004 gedoogd. Dat heeft wethouder Hagedoorn woensdag bevestigd. De gemeente liet eerder weten de illegale opvang aan banden te willen leggen omdat de kwaliteit van de opvang niet voldoet aan de eisen. Door het uitstel van realisering van De Herberg en de naderende winter heeft Hagedoorn besloten dat de opvang in de WRZV-hallen nog niet stopgezet kan worden. Tot er ruimte vrijkomt voor het initiatief van Zwolse woningbouwcorporaties en RIBW kunnen de Zwolse dak- en thuislozen dus terecht achter de WRZV-hallen.
Wel moet er volgens Hagedoorn hard doorgewerkt worden aan een spoedige realisatie van De Herberg. “Alles wordt erop gefocussed om het zo soepel mogelijk in elkaar over te laten gaan.” WRZV-directeur Joop van Ommen is het daar roerend mee eens. “We moeten ophouden met ruzie maken en de daklozen onderdak bieden.”
Geplaatst door: Centraal woensdag 26 november 2003 om 16:57:12
Jaap Hagedoorn en zijn Kamper collega Jan Wieten kondigden gisteren aan intensief te gaan samenwerken wat betreft de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. Wieten wil voor volgend jaar winter een eigen opvang in Kampen realiseren, voor zo’n vijftien tot twintig personen. Zwolle – verantwoordelijk voor de verdeling van geld dat de overheid beschikbaar stelt voor de opvang – zal Kampen met adviezen bijstaan. Hagedoorn noemt het een goede zaak dat daklozen in hun eigen plaats terecht kunnen voor opvang. ‘De hulp staat dan dichter bij de mensen die het nodig hebben. In combinatie met hun eigen sociale omgeving is de kans op afglijden dan kleiner.’ Winst voor de Zwollenaren: de trek van dak- en thuislozen uit de regio naar Zwolle neemt dan waarschijnlijk af. Onduidelijk is overigens waar de ‘Zwolse’ dak- en thuislozen oorspronkelijk vandaan komen. Gekeken wordt nu of dat geregistreerd kan worden.
Geplaatst door: Hagen donderdag 27 november 2003 om 11:07:17
Zonder alternatief wordt de opvang voor dak- en thuislozen achter de WRZV-hallen deze winter niet gesloten. Maar komend voorjaar moet het gebeurd zijn met de door de gemeente nog gedoogde opvang door Joop van Ommen. Wethouder Jaap Hagedoorn heeft dat gisteren tegen deze krant gezegd. Een alternatief voor de opvang in en achter de sporthallen aan de Buitengasthuisstraat moet De Herberg worden – een initiatief van Zwolse woningcorporaties, de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen en de Vrienden van de WRZV. Die nieuwe opvang zou in het opvangcentrum voor asielzoekers op de Oosterenk komen, maar die locatie is niet beschikbaar. Gemeente en ‘Herbergiers’ zoeken nu gezamenlijk naar een nieuwe locatie. De kans is klein dat de alternatieve opvang op korte termijn open kan. ‘Het lijkt me niet dat als er nog geen alternatieven zijn voor de opvang bij de WRZV-hallen, we hartje winter de boel sluiten’, aldus Hagedoorn. ‘Maar ik denk dat het voor iedereen goed is om nu wel een harde datum te noemen: vóór de zomer moet het geregeld zijn.’
De gemeente wil niet dat De Herberg bij de WRZV-hallen gevestigd wordt. Door de opvang van Van Ommen de komende maanden nog te gedogen, lijken voldoende slaapplaatsen in de stad aanwezig om bij echte vrieskou de Zwolse dak- en thuislozen de winter door te helpen. Mocht het nodig blijken, dan zijn de bedden boven de (nieuwe) gebruikersruimte ook beschikbaar voor niet-gebruikers. Structureel zijn er dan 46 slaapplaatsen in de stad. Dat lijkt genoeg. In het uiterste geval kan daar nog noodopvang bij het Leger des Heils bijkomen.
Geplaatst door: Hagen donderdag 27 november 2003 om 11:07:48
Met linkermuisknop de afbeelding aanklikken.

Calimerocomplex Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Men spreekt van het calimerocomplex als een partij (persoon, organisatie, land) het gevoel heeft door zijn kleine omvang ten opzichte van een andere partij niet serieus te worden genomen en die visie ook uitdraagt. De naam calimerocomplex is afgeleid van de tekenfilm Calimero. Dit zwarte kuikentje met een eierdop op zijn kop is bekend geworden door de uitspraak “Zij zijn groot en ik is klein en da’s niet eerlijk, o nee”.
SWZ Voor al deze activiteiten zoeken we samenwerking met partners. Hieronder volgt een opsomming van de partners waar we mee samenwerken.
Gemeente Zwolle Politie IJsselland Travers Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel DeltaWonen Openbaar Belang Driezorg Zorgcombinatie Zwolle Isala Ouderenzorg Servicepunt Zorgwoningen Icare Berkumstede Stichting Welzijn Ouderen RIBW Frion Fokus Bema Vrouwenopvang Overijssel Leger des Heils De Herberg De Kern KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) DLH Ontwikkeling Woonquest WoonEnergie DOAS Deze opsomming is niet uitputtend en wordt regelmatig aangepast. Woonwinkel SWZ: servicepunt voor huurders en kopers Lübeckplein 62, 8017 JS Zwolle Telefoon: 038 468 01 23 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur sitemap disclaimer
De grote leugen rondom de geboorte van de Herberg
Korte tijd daarna erkenden Woningcorporaties en het Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW) de visie van Joop van Ommen dat in de Nederlandse zorgketen laag- drempelige opvang voor dak- en thuislozen ontbreekt. Zij namen in overleg mat de Stichting Sociale Vrienden van de WRZV het initiatief tot verbetering van de inhumane situatie achter de WRZV-hallen. Met het thema ‘Iedereen onderdak, niemand hoeft op straat te slapen’, werd in 2002 ‘De Herberg’ geboren. In 2003 werd de opvang achter de WRZV-hallen verbeterd en per 15 maart 2004 werd op deze locatie het Herberg-concept operationeel. Het rookgordijn om fraudepraktijken te verdoezelen nadat daklozen de ware feiten in het nieuws brachten.
SP Zwolle :: Nieuws :: 2003
Grote zorgen over opvang dakloze
24 oktober 2003
Al ruim twee jaar is de SP-fractie met onderzoek bezig naar de leefomstandigheden van dak- en thuislozen in Zwolle. Vorig jaar resulteerde dat in de notitie Zwolle Onderdak, waarin de fractie aanbevelingen doet aan het college om de situatie van deze groep mensen te verbeteren. Verhalen van daklozen over wantoestanden bij de WRZV-hallen nopen de SP nu tot het stellen van vragen aan het college.

Agnes Kant was vorig jaar nog op bezoek bij de WRZV
De SP komt graag op voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Toen Agnes Kant een visie uitbracht over dakloosheid was dat voor de Zwolse fractie dan ook aanleiding om naar de Zwolse situatie te kijken. Daaruit vloeide de notitie Zwolle Onderdak voort. Om aan informatie te komen voor de notitie voerde de SP-fractie diverse gesprekken met instanties en betrokkenen. Er werd een dag stage gelopen bij het Leger des Heils (bij de crisisopvang aan de Van Walsumlaan) en de fractie toerde mee met de soepbus. We spraken met o.a. het CAD, de Zwolse Poort en stichting De Goot. En daarnaast spraken we met diverse mensen, die uit eigen ervaring vertelden over het Leger des Heils en de opvang bij de WRZV-hallen in Zwolle.
Leger des Heils Dat het Leger des Heils (LdH) een christelijke instelling is die niet bij iedereen past is genoegzaam bekend. Lastig is het dan wel, dat de dagopvang en de nachtopvang beiden door het Leger worden gerund. In de praktijk leidt dat soms tot situaties waarbij personen die zich hebben misdragen bij de dagopvang, ’s avonds bij de nachtopvang worden geweigerd. Daarnaast vertelden de (ex)daklozen dat het LdH naast bed, bad en brood, bitter weinig hulp aanbiedt als het om maatschappelijke hulp gaat. Denk daarbij aan hulp bij het verkrijgen van zelfstandige woonruimte of hulp bij het aanvragen van schuldsanering. Velen waren positief over de instelling van medewerkers bij het LdH, maar dachten dat de oorzaak van het gebrek aan hulpverlening lag in een te hoge werkdruk en te weinig (gekwalificeerd) personeel.

WRZV
De opvang voor dak- en thuislozen (en uitgeprocedeerde asielzoekers) bij de WRZV bestaat al ongeveer 15 jaar. Joop van Ommen, de eigenaar, trok zich indertijd de situatie van daklozen aan die nergens anders een slaapplaatsje konden vinden. Achter de WRZV-hallen ontstond een opvang voor hen, die nergens anders meer welkom zijn. In containers en barakken kunnen zij slapen op een matras, met een deken over zich heen en een dak boven hun hoofd. Er wordt ook voor een maaltijd gezorgd. Logisch dat de SP-fractie elke keer als er in de gemeenteraad werd gevraagd om extra geld hier positief op reageerde. Vorig jaar organiseerden we een fototentoonstelling met foto’s die door de daklozen zelf gemaakt waren. Het leverde een prachtige expositie op die bij de WRZV werd geopend door Agnes Kant.
Wantoestanden

In de gesprekken met de daklozen horen wij al enige tijd hele vervelende verhalen over de opvang bij de WRZV. De beheerder en eigenaar van de WRZV zouden agressief zijn jegens de daklozen, men vertelde ons dat er regelmatig klappen worden uitgedeeld. Er zou zelfs sprake zijn van gebruik van een honkbalknuppel. Nu zijn het natuurlijk niet allemaal lieverdjes die bij de WRZV-hallen worden opgevangen. Vaak is er sprake van drugs- of drankgebruik en dat levert wel eens ruzie op. De SP-fractie heeft daarom niet meteen gereageerd op de eerste verhalen die werden verteld. In de loop van de tijd werden er echter door diverse personen, mannen en vrouwen onafhankelijk van elkaar, zo veel verhalen verteld over intimidatie, bedreiging en mishandeling, dat de fractie besloot vragen te stellen aan het college.
Vragen aan het college
Wanneer je niet welkom bent bij het LdH is de opvang achter de WRZV de enige plaats waar je als dakloze nog naar toe kunt. Daarmee wordt het extra belangrijk dat dat een veilige plek is waar je zonder zorgen als dakloze naar toe kunt gaan. De gemeente voert intussen serieuze gesprekken met de WRZV en ziet de opvang als een schakel in de keten van de opvang in Zwolle. De kwaliteit van de zorg komt daarmee in beeld. Vanuit dat kader heeft de SP vragen gesteld aan het college. Wij vragen met name om met spoed een onderzoek in te stellen naar de vermeende wantoestanden bij de WRZV-hallen en de kwaliteit van de opvangzorg in het algemeen.
Lees hier Rapport Zwolle Onderdak (PDF)
Lees hier Artikel 42 vragen aan college (Word)
‘Twee kapiteins op een schip lukt niet’
door Michael Amsman. dinsdag 18 december 2007 | 03:00 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 18 december 2007 | 03:08 Tekstgrootte ZWOLLE – Dat deltaWonen gistermorgen beide directeuren heeft ontslagen is ingrijpend, beaamt commissaris Bert Vroon. “Maar soms is het noodzakelijk om geen partij te kiezen. Zie ook: • ‘Commissarissen hadden te weinig vertrouwen in mij’ Ik denk dat we hiermee een helder signaal hebben afgegeven.” Volgens Vroon ‘rommelde het al langer’ binnen deltaWonen. “De buitenwereld merkte daar gelukkig
niets van, maar binnen de organisatie begon het verlammend te werken. Het begon met wrijving tussen de twee directeuren, maar het straalde gaandeweg steeds sterker uit naar de rest van de organisatie.” En met een fraaie volzin: “Er was sprake van een eroderend vertrouwen tussen de directie en de Raad van Commissarissen.”
De commissarissen – onder wie ook oud-burgemeester Jan Franssen – zagen dat met lede ogen aan, zegt Vroon. “Wij zagen dat de organisatie steeds minder één stem had, dat de neuzen niet meer dezelfde kant op stonden.”
In een persbericht dat deltaWonen gisteren verspreidde wordt de breuk in zeer algemene termen verklaard: “De Raad kwam tot dit besluit vanwege een vertrouwensbreuk tussen de beide directeuren en tussen Raad en directie. De vertrouwensbreuk komt voort uit een fundamenteel verschil van inzicht over de wijze van leiding geven aan de organisatie, op grond waarvan de Raad van Commissarissen heeft moeten vaststellen dat de toekomst van deltaWonen het best gediend is met een nieuwe directie en een nieuwe start. Dit laat de verdiensten van de beide directieleden voor deltaWonen onverlet. De Raad is hen hiervoor erkentelijk.” Of achter die standaard-formuleringen meer moet worden gezocht? “U bedoelt zaken als malversaties?”, kaatst Vroon de vraag terug. “Het antwoord is: neen. Beslist niet. We houden niets onder de pet, zeg ik nu naar eer en geweten.”
Volgens Zwollenaren die met deltaWonen te maken hebben is er inderdaad niet meer aan de hand dan een managementscrisis.
“Twee kapiteins op een schip werkt gewoon niet. Dat is maar weer eens bewezen”, zegt Joop van Ommen, die als directeur van de WRZV-hallen intensieve contacten onderhoudt met de drie lokale corporaties. “Vroeger ging dat al faliekant mis. Toen had je twee directeuren, Ton de Vries en Leen van Rij, die niet eens met elkaar spraken.” Van Ommen laat aantekenen dat het dubbele ontslag de gemeenschap veel geld kost. “De directeuren van Openbaar Belang en SWZ verdienen samen nog niet zo veel als de baas van deltaWonen.” ‘Commissarissen hadden te weinig vertrouwen in mij’ door Michael Amsman. dinsdag 18 december 2007 | 03:00 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 20 december 2007 | 00:09 Tekstgrootte
Helbig hier in gelukkiger tijden. “Ik heb heel wat emoties gezien toen de medewerkers gisteren hoorden dat ik weg moest.” foto Archief Paalman ZWOLLE – “De uitleg van commissaris Vroon is wel zo ongeveer wat er aan de hand is”, zegt de ontslagen Gurbe Helbig maandagmiddag. “Veel had te maken met botsende karakters. Maar uiteindelijk had de Raad van Commissarissen te weinig vertrouwen in mij.” Zie ook: • ‘Twee kapiteins op een schip lukt niet’ • deltaWonen zet directeuren op straat Helbig antwoordt maandag ontspannen op vragen van journalisten. “De ergste emoties zijn al geweest”, zegt hij. “Ik zit al een week thuis en heb er een beetje aan kunnen wennen.”
Vanaf de fusie met de Savo, vertelt Helbig, had hij al een ‘stroeve relatie’ met zijn commissarissen. “Als bestuurder van zo’n organisatie moet je een vertrouwensbasis hebben, en dat heb ik nooit gevoeld.”
De gespannen verstandhouding verergerde toen een tweede directeur werd aangesteld. “Daar was ik fel op tegen. Ik heb dat al eens eerder meegemaakt, met Ton de Vries. Dat werkte niet. In 2000 is dat ook geëscaleerd.”
Of hij zelf wellicht een moeilijk mens is? ” Nou nee, als ik een moeilijk mens zou zijn, waren die twee fusies niet gelukt. En ik heb gistermorgen heel wat emoties gezien bij de medewerkers toen ze hoorden dat ik weg moest.”
In 2006 ging het tijdelijk beter, zegt Helbig. “Na een serie gesprekken was de kou uit de lucht. Maar toen ze het bestuur met een tweede directeur wilden uitbreiden, was dat voor mij moeilijk te verteren.” De daardoor weer opgelaaide frictie met de Raad van Commissarissen heeft hem de kop gekost, stelt de 56-jarige Zwollenaar. “Het is niet anders. Het heeft geen zin om dit aan te vechten. In mijn contract stond al geregeld wat er bij ontslag moest gebeuren.” En nu? “Eerst neem ik maar een sabbatical. Daarna ga ik eens kijken of ik iets in de advieshoek kan doen.”
U bevindt zich hier › Regio › Kampen deltaWonen zet directeuren op straat maandag 17 december 2007 | 10:51 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 12 juni 2009 | 00:22 Tekstgrootte ZWOLLE De Raad van Commissarissen van woningcorporatie deltaWonen heeft directeur-bestuurder G. Helbig en directeur M. M. van Akkeren uit hun functies gezet. Zie ook: • ‘Commissarissen hadden te weinig vertrouwen in mij’ “De Raad kwam tot dit besluit vanwege een vertrouwensbreuk tussen de beide directeuren en tussen Raad en directie. De vertrouwensbreuk komt voort uit een fundamenteel verschil van inzicht over de wijze van leiding geven aan de organisatie, op grond waarvan de Raad van Commissarissen heeft moeten vaststellen dat de toekomst van deltaWonen het best gediend is met een nieuwe directie en een nieuwe start”, aldus deltaWonen.
En hoeveel ontvangt Joop van Ommen via creatief boekhouden en huurschuldensanering WRZV hallen over de ruggen van de werkende belastingbetalers in Zwolle en daarbuiten? SWZ moet boeten voor Earthship Nieuws>Nieuws>SWZ moet boeten
01 september 2010 / (Bron: RTV Oost)
Woningcorporatie SWZ uit Zwolle moet toch een boete betalen van 24 duizend euro, omdat er drie Amerikanen zonder werkvergunning aan het Earthship in Zwolle meewerkten. De minister had de boete opgelegd, maar na bezwaar van de woningcorporatie oordeelde de rechtbank dat SWZ maar de helft van de boete hoefde te betalen. De Raad van State heeft nu besloten dat de boete toch volledig moet worden betaald. Het Earthship in Zwolle is ’t eerste Earthship van de Benelux. Een Earthship is gemaakt van aarde en afvalmateriaal en voorziet in zijn eigen energiebehoefte. Het milieuvriendelijke huis is gebouwd ter ere van het 100-jarig bestaan van woningstichting SWZ en werd vorig jaar geopend.
» Vertaling aanvragen Uitspraak Arnhemse hof in fraudezaak SWZ
Gepubliceerd op dinsdag 7 augustus 2007 om 20:30
Organisatie: Gerechtshof Arnhem
Vandaag heeft het gerechtshof uitspraak gedaan in de strafzaken tegen de voormalige directeur en de voormalige chef technische dienst van de Zwolse woningcorporatie SWZ. De zaak is al in 2002 aan het daglicht gekomen, maar de behandeling bij de rechtbank heeft geduurd tot 2004. Bij het hof hebben de zaken ook lang gelopen doordat op verzoek van een van de verdachten nog meer dan twintig getuigen zijn verhoord.
Voormalig directeur
Het hof heeft de voormalige directeur schuldig bevonden aan een aantal gevallen van valsheid in geschrift in facturen die moesten aantonen dat verleende diensten correct aan hem in rekening waren gebracht, valsheid in projectadministraties, niet-ambtelijke corruptie (het aannemen van geschenken zonder dat te melden) en belastingontduiking. Het gaat daarbij om het laten verrichten van werkzaamheden voor privé-doeleinden (waaronder aan zijn woonhuis en een stacaravan) en het aannemen van andere cadeaus, waaronder contant geld. Ook gaat het om het vervalsen van boekhoudgegevens, waarbij door “verschrijvingen” voordelen voor deelnemende bedrijven werden gecreëerd, en onjuiste belastingopgaven over een aantal jaren.
Medeverdachte
De medeverdachte is veroordeeld voor vergelijkbare feiten. Ook aan zijn huis zijn volgens de uitspraak van het hof voor forse bedragen werkzaamheden verricht zonder betaling of tegen een veel te lage betaling, wat is aangemerkt als aannemen van giften. Het hof heeft bovendien veroordeeld wegens valsheid in facturen die verdachte aan een onderneming in de bouwwereld verzond, zogenaamd wegens advieswerk. Maar het hof acht bewezen dat de vergoeding voor adviezen maar een fractie bedroeg van de ontvangen betalingen, die ruim tweehonderdduizend gulden beliepen. De rest was in feite smeergeld teneinde een goede werkrelatie tussen het bedrijf en de woningbouwcorporatie te handhaven.
Voor dit onderdeel van de tenlastelegging had de rechtbank vrijgesproken, maar de officier van justitie had tegen deze vrijspraak hoger beroep ingesteld. Verder is ook deze verdachte veroordeeld wegens belastingfraude en betrokkenheid bij valsheid in de projectadministraties, en tenslotte wegens verzwijgen van verrichte werkzaamheden terwijl hij een uitkering had.
Oordeel van het hof
Het hof heeft de directeur veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden en de chef technische dienst tot vierentwintig maanden. De straffen zijn hoger dan de vonnissen in eerste aanleg en ook hoger dan de eis van de advocaat-generaal, die dertig maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk, respectievelijk vierentwintig maanden waarvan zes voorwaardelijk had geëist. Het hof heeft in zijn uitspraak overwogen dat het ging om grote bedragen en dat dit soort corruptieve handelingen uitermate kwalijk zijn. Mede, omdat vrijwel altijd anderen, werkzaam bij dezelfde instelling of bij bedrijven die eraan meedoen, zich genoodzaakt zien zelf te gaan frauderen en met zwart geld te gaan werken, waardoor het kwaad om zich heen grijpt. Ook heeft een rol gespeeld dat de fraude plaatsvond bij een instelling van sociale woningbouw waarin veel gemeenschapsgeld omgaat.
VVD Zwolle Ontwikkelcompetitie Oude Mars 13 sep 2007
Op dinsdag 28 augustus heeft het college van B&W een besluit genomen over de ontwikkelcompetitie voor de Oude Mars. De jury heeft het college geadviseerd om deltaWonen uit te roepen tot winnaar van deze strijd. Het college heeft op grond daarvan besloten alleen met deltaWonen verder daarover in gesprek te gaan. De VVD heeft zich goed laten informeren over de wijze waarop de jury tot dit advies is gekomen.De conclusies zijn werkelijk onthutsend. Het juryrapport is doorspekt van bevoordeling. De jurysamenstelling is dan ook alles behalve objectief. Ze bestaat uit 6 ambtenaren uit de eigen organisatie en zijn direct betrokken bij het project. Bovendien is deltaWonen kennelijk tussentijds in de gelegenheid gesteld om aanpassingen te verrichten aan het ingediende plan. In het uiteindelijke plan houdt deltaWonen zich niet aan de criteria in de leidraad en Het Zand in grote lijnen wel.
Het gaat om criteria als de ruimtelijke inpassing, de functionele inpassing, de monumentale inpassing, de verkeersaantrekkende werking en de financiële haalbaarheid. Wat dat laatste betreft worden beide plannen als reëel beschouwd. Maar als het bijvoorbeeld gaat om de ruimtelijke inpassing worden in het plan van deltaWonen de zichtlijnen niet gerespecteerd door de volumineuze extra bebouwing. Bovendien was in de leidraad opgenomen de eis dat het bouwvolume ondergeschikt zou blijven aan de bestaande bouw. Daarvan is in het plan van deltaWonen geen sprake. De boerderij heeft een oppervlakte van 1200 m2, de nieuwbouw van deltaWonen bedraagt in totaal 2400 m2, ter vergelijking, die van het Zand 850m2.Geen wonder dat deltaWonen beter in staat is gebleken om de agrarische functie er in onder te brengen. Er is veel meer ruimte daarvoor. De vraag is of dat zo blijft als straks in het bouwvolume moet worden gesneden om aan de criteria te kunnen voldoen. Voorts heeft deltaWonen de vereiste architect niet ingeschakeld. De uitwerking hoe om te gaan met de monumentale kwaliteiten van de boerderij ontbreekt in het plan van deltaWonen. Het aantal verkeersbewegingen wordt door deltaWonen ook ver overschreden, 300 tot 350, terwijl de kritische norm 250 is. Het Zand zit op de acceptabele norm van 80 tot 100 bewegingen. Zo zijn nog vele voorbeelden te noemen. En desondanks, deltaWonen wint, volgens de jury.
De VVD wil op korte termijn opheldering over deze onverkwikkelijke zaak die de objectiviteit van onze gemeente op ernstige wijze schaadt.
De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:
1.Is er in de periode van de opening en sluiting van de competitie met deltaWonen contact geweest over aanpassingen van hun plan?
2.Waarom heeft u in de jury geen enkel extern lid benoemd zoals bijvoorbeeld een lid van de stichting “de Oude Mars”, een architect, iemand van de klankbordgroep?
3.Hoe heeft u als college de objectiviteit van het rapport beoordeeld?
4.Hoe beoordeelt u als college zaken als de overschrijding van harde criteria in de leidraad als het bebouwingsoppervlak, de vervoersintensiteit, het ontbreken van de inzet van een restauratiearchitect, het doorbreken van de zichtlijnen etc door deltaWonen?
5.Hoe verhoudt het feit dat het om een bindend voorstel gaat zich tot de idee om met deltaWonen nu in gesprek te gaan over de nodige aanpassingen?
6.Bent u gezien de plannen bereidt om uw standpunt in deze te herzien?
& gt; Uitspraken > Weergave >
PRINTVERSIE Uitspraakweergave
De directe link voor deze uitspraak is:
http://www.rvdj.nl/2004/14
R. Donker tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Nummer 2004/14
Zittingsdatum
Datum 2004-02-12
klagers R. Donker
betrokkenen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
medium Zwolse Courant
beslissing gegrond
journalistieke werkwijze hoor en wederhoor
feitenweergave grievende berichtgeving, tendentieuze berichtgeving
aard van het medium dagblad (regionaal)
casus
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van R. Donker tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Bij brief van 28 oktober 2003 met zeven bijlagen heeft R. Donker te Zwolle (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant (verweerder). Klager heeft vervolgens zijn klacht nader toegelicht in twee brieven van 10 november 2003 met diverse bijlagen en in een brief van 12 november 2003. A. Engbers, hoofdredacteur, heeft op de klacht gereageerd in een schrijven van 12 november 2003 met vier bijlagen.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 18 december 2003 buiten aanwezigheid van partijen.
DE FEITEN Op 24 oktober 2003 is in de Zwolse Courant een artikel verschenen onder de kop “Swollwacht is ‘kotsziek’ van schijnpolitiek SP”. De intro van het artikel luidt: “Swollwacht heeft met onverholen woede gereageerd op de kritiek van de SP op de WRZV-hallen. ‘Ik word kotsziek van jullie schijnpolitiek’, schrijft William Dogger aan zijn SP-collega Twisterling.”

Swollwacht maakt zich meer druk om hun zwijnerij dan om de waarheid,dus al is de leugen nog zo snel…..
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage: “Dat de SP blind vaart op Ruud Donker, die na twee jaar opvang in de WRZV-hallen nu een eigen huisje heeft, vindt Swollwacht onbegrijpelijk. ‘De heer Donker heeft ruim geprofiteerd van de goede en sociale diensten die Van Ommen hem verstrekte. Nu Donker dankzij de inspanningen van Van Ommen eigen woonruimte heeft gaat hij, zoals profiteurs dat doen, natrappen aan het adres van Van Ommen. Ik kan dit niet anders noemen dan vuilspuiterij.” Klager heeft enige tijd gebruik gemaakt van de opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen. Genoemde Van Ommen is directeur van de WRZV-hallen.
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Klager stelt, kort samengevat, dat het artikel ongenuanceerde en beledigende uitlatingen van Dogger aan zijn adres bevat. Volgens klager heeft verweerder ten onrechte nagelaten hem wederhoor te bieden. Door de publicatie is hij in zijn goede naam aangetast, aldus klager.Verder stelt hij dat verweerder zich schuldig maakt aan sensatiejournalistiek en vooroordelen heeft tegen dak- en thuislozen. Verweerder stelt dat het artikel niet op zichzelf staat, ma er een is in een reeks van publicaties. Mede naar aanleiding van een onderhoud met klager heeft de SP-fractie de kwestie opnieuw aangekaart. Volgens verweerder heeft klager daarvan ook geen geheim gemaakt. De vragen van de SP hebben geleid tot woedende reacties van onder meer raadslid Dogger. De reactie van Dogger is echter gericht op de SP.
In de afgelopen jaren zijn klager en andere daklozen in toenemende mate aan het woord gekomen in de Zwolse Courant. Van sensatiejournalistiek en vooroordelen is dan ook geen sprake, aldus verweerder. Hij wijst erop dat klager op geen enkele manier aan de redactie te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn over publicaties rondom de SP-vragen en de reacties daarop.
BEOORDELING VAN DE KLACHT Het artikel gaat in hoofdzaak over een dispuut tussen Swollwacht en SP. In dat verband is klager genoemd. De kern van de klacht is dat verweerder diffamerende uitlatingen aan het adres van klager heeft gepubliceerd zonder toepassing van wederhoor. Volgens het vaste oordeel van de Raad dient een journalist bij het publiceren van ernstige beschuldigingen met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan, hetgeen in het algemeen onder meer inhoudt het toepassen van wederhoor. In eerdere gevallen heeft de Raad geoordeeld dat een journalist óók wederhoor dient toe te passen, indien een betrokkene slechts zijdelings een rol speelt in de publicatie en daardoor wordt gediskwalificeerd (vgl. onder meer Willems tegen F. Lubbers en Beiler Courant, RvdJ 2004/09).
Klager wordt in het artikel gekenschetst als een ‘profiteur van goede en sociale diensten’, die zich schuldig zou maken aan ‘natrappen’ en ‘vuilspuiterij’. De Raad is van oordeel dat klager aldus zodanig wordt gediskwalificeerd, dat verweerder de uitlatingen van Dogger voor commentaar aan klager had behoren voor te leggen. Nu verweerder dat heeft nagelaten en voorts niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die zijn handelwijze zouden kunnen rechtvaardigen, heeft hij grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De stelling van verweerder dat klager in eerdere artikelen over de kwestie aan het woord is gekomen, maakt weliswaar dat naar het oordeel van de Raad in zijn algemeenheid geen sprake is van vooroordelen jegens dak- en thuislozen, maar kan aan het oordeel van de Raad dat wederhoor had dienen te worden toegepast niet afdoen. Die eerdere artikelen zijn immers gepubliceerd in september 2002, januari 2003 en februari 2003 en derhalve ruim voor het gewraakte artikel van 24 oktober 2003.
BESLISSING
De klacht is gegrond.
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Zwolse Courant te publiceren. Aldus vastgesteld door de Raad op 12 februari 2004 door mw. mr. M.E. Leijten, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, mr. A.H. Schmeink en mw. C.D. Smolders, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.
Uitspraak 2004-14
‘Zeven ton voor directeur deltaWonen’
vrijdag 12 juni 2009
09:35
Laatst bijgewerkt op: donderdag 18 juni 2009
17:48
ZWOLLE – De vertrokken directeur van de Zwolse woningcorporatie deltaWonen, G. Helbig, heeft een vertrekpremie van 705.000 euro meegekregen. Dat heeft televisieprogramma Nova gisteravond gemeld op basis van eigen onderzoek. Naast de ex-directeur van deltaWonen zou ook een directeur van woningstichting Portaal 2005 een gouden handdruk van 700.000 euro hebben ontvangen. Volgens gegevens die het programma toegestuurd kreeg van vijftig Nederlandse woningcorporaties over de beloning van hun bestuurders, verdienen 25 directeuren een salaris verdienen boven de Balkenende-norm.
Nova meldde ook dat 130 commissarissen langer dan dertien jaar in functie zijn. Zeven onder hen zouden al meer dan twintig jaar commissaris zijn. Volgens de voorschriften van branchevereniging Aedes moeten commissarissen na twaalf jaar hun functie neerleggen. De raadsfractie van de SP reageerde donderdagavpnd direct op de uitzending van Nova. ‘Ongehoord dat een directeur die vertrokken is wegens een vertrouwensbreuk zo’n smak geld meekrijgt. In het jaarverslag van de woningbouwcorporatie wordt er mooie sier gemaakt met een ‘bestuurscode’, maar dat blijkt nu helaas een papieren werkelijkheid’, stelt de SP.
Raadslid Edwin Koster: “Woningbouwverenigingen zijn opgericht om woonruimte betaalbaar te maken voor mensen die niet in de financiële positie zijn om een huis te kopen. Deze bestuurder heeft er een puinhoop van gemaakt bij Delta Wonen en krijgt als beloning een riante vertrekbonus toegestopt. Voor de SP is dit echt onacceptabel.
Beter Wonen: dakloos met vier kinderen niet urgent
door Jessica Frijling · op 12 mei 2009 om 21:04 · 594x bekeken · 7 reacties · VoorlezenDownload deze pagina als mp3 Familie uit hardenberg, bestaande uit vader, moeder en hun vier meiden in de leeftijd van nul tot negen jaar staan letterlijk en figuurlijk op straat. Woningstichting beter wonen uit hardenberg claimt dat hun situatie niet urgent genoeg is. Tot voor kort was het gezin inwonend bij de voormalig werkgever van vader. Toen er geen werk meer was, bleek de grote boerderij waarop ze woonden niet het eigendom te zijn van de werkgever, maar slechts een huurwoning. Opeens was de werkgever met zijn gezin met de noorderzon vertrokken en vanaf dat moment stond de familie hunting op straat. Er werd bij verschillende instanties aangeklopt, maar daar werden ze in eerste instantie van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteindelijk konden ze dankzij het maatschappelijk werk van carinova terecht bij het cwi aan het oosteinde. Mede door deze twee instanties kon het gezin tijdelijk terecht in een vakantiewoning op een lokale camping. Deze opvang is echter tijdelijk, want met het aanbreken van de meivakantie volgende week betekent dit dat het gezin wederom op straat komt te staan.
Na inschrijving en een gesprek met woningstichting beter wonen vechtdal werd hen mede gedeeld dat hun situatie niet urgent genoeg is. Ook na bemiddeling van verschillende hulpinstanties, waaronder ook het ribw waar beter wonen een samenwerking mee heeft, geeft de woningstichting niet thuis. De woningstichting annuleerde zelfs de laatste afspraak, afgelopen dinsdag, omdat zij het onnodig vonden om met de rest van de hulpverleners nog om tafel te gaan, want het gezin zou hoe dan ook geen urgentie verleend worden. Een constatering die in een zorgstaat als Nederland toch op zijn zachtst gezegd frappant is. Ons land wordt gekenmerkt door goede regelingen op het gebied van sociale zekerheid, welke juist bedoeld zijn om mensen in een noodsituatie te ondersteunen. Woningstichtingen hebben voor noodsituaties als deze daarom ook een urgentieregeling. Zo ook de hardenbergse woningstichting. Op de voorpagina van de website van beter wonen vechtdal staat notabene bovenaan ‘voor de kwetsbaren in de samenleving’. En als er dan een dakloos gezin met vier kinderen aanklopt, dan krijgen ze nul op het rekest. Vreemd.
In hun brochure ‘met voorrang een ander huis’ staat beschreven wat onder urgent wordt verstaan: als de huidige woonsituatie uitzonderlijke sociaal-medische problemen met zich meebrengt. Er moet worden aangetoond dat het nodig is om dit binnen een half jaar op te lossen. Echt sociaal urgent is men als men dan ook de zorg heeft over één of meerdere minderjarige kinderen en als de huidige woonsituatie uitzonderlijke economische belemmeringen met zich meebrengt. Volgens moeder allemaal eisen waaraan ze wel voldoen. Met tranen in haar ogen heeft ze hun verhaal gedaan, terwijl baby in haar armen ligt te slapen. Het gezin hoopt op hulp om uit het dal waarin ze zich op dit moment bevinden te kunnen klimmen. Naarstig op zoek naar werk, een woning en vooral een stabiele omgeving voor hun opgroeiende kinderen. Extra zuur is dat de oudste dochter, , jarig is op de dag voordat ze officieel dakloos worden.
Gezin Bosch krijgt geen respijt van verhuurder
door JANINE STOUGIE. maandag 07 augustus 2006
07:06
Laatst bijgewerkt op: vrijdag 08 juni 2007
16:47
7 AUGUSTUS 2006 – ZWOLLE -Een deel van de Mackayware in Zwolle-Zuid is in rep en roer. Een keurig gezin dreigt woensdag uit huis gezet te worden. Er is van alles geprobeerd om het tegen te houden, maar het zwaard van Damocles bungelt vervaarlijk boven het hoofd van Herman Bosch en z’n drie kinderen.
Zie ook:
•Deur dicht voor Zwollenaar met drie kinderen
•Vader met drie kinderen in Zuid op straat gezet
Omdat het noodlot onafwendbaar lijkt heeft de buurt dit weekeinde ingegrepen. Ze hebben met z’n allen het huis aan de Mackayware 114 leeggehaald om de bezittingen van Herman Bosch veilig te stellen. Voor de man en zijn kinderen is een caravan met voortent geregeld, zodat hij niet letterlijk op straat komt te staan. Voor een deel is alle ellende Herman Bosch eigen schuld. Hij kan momenteel namelijk zijn schulden niet betalen. Maar hij denkt binnenkort z’n leven weer redelijk op de rails te hebben én hij gaat ervanuit dat hij dan ook zijn schuldeisers tevreden kan stellen, maar die willen niet zo lang wachten. Niet betaald is niet betaald. U kunt vertrekken.
De 42-jarige Herman Bosch was tot voor drie maanden nog getrouwd. Zijn vrouw besloot echter de benen te nemen naar Egypte. Ze liet Herman met de drie kinderen – Indira (8), Dave (13) en Elroy (18) – achter mét een gat in de begroting, want moeders was de kostwinner. ‘Ik zit gedeeltelijk in de WAO. Verder werk ik achttien uur in de week in Zandhove. Maar alles bij elkaar is het niet genoeg om de huur en alle andere lasten te betalen. Ik heb onmiddellijk schuldhulpverlening aangevraagd, omdat ik het mis zag gaan.’ Op Hermans noodroep is serieus ingegaan, maar hij kan pas 31 augustus langskomen om over z’n problemen te praten. Terwijl hij woensdag door de verhuurder uit huis wordt gezet. ‘Ik kan blijkbaar niet langer respijt krijgen. De ambtelijke molens draaien te langzaam vergeleken met de particuliere verhuurder waar mijn woning van is’, concludeert Bosch. ‘Bovendien is het ook nog eens vakantie. Bijna niemand is bereikbaar.’
Behalve hulp van z’n buren krijgt hij ook de helpende hand toegestoken door Joop van Ommen. Herman mag al zijn bezittingen bij Van Ommen in de WRZV-hallen opslaan. ‘Maar ik moet er niet aan denken dat dit keurige gezinnetje hier uiteindelijk bij mij in De Herberg terechtkomt’, aldus Van Ommen. ‘Het zou toch schandalig zijn als deze mensen in een dak- en thuislozenopvang terechtkomen. Niet omdat het hier zo slecht is, maar ze horen hier niet. Dit is niets voor een gezinnetje.’ In Zwolle is het over het algemeen vrij netjes geregeld voor mensen die tijdelijk in de problemen komen. Dat komt ook omdat de drie woningstichtingen SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. ‘Daar wordt niemand beter van’, luidt het devies van deze ‘sociale’ verhuurder.
Herman Bosch, die negen jaar terug aan de Mackayware kwam wonen, huurde in eerste instantie zijn woning van het Philips Pensioenfonds. Twee jaar geleden werden de 252 huizen aan de Mackayware, Piersonware, Meesterware, Van Maanenware en een deel van de Ministerlaan verkocht aan de investeringsmaatschappij Stichting Woningmaatschap Zutphen. Deze commerciële investeerder heeft het doel alle huizen op termijn te verkopen. De huidige huurders mogen weliswaar blijven wonen, maar zodra ze hun huis verlaten wordt de woning in de verkoop gezet. De huurders protesteerden destijds al uitgebreid tegen deze – volgens hen – overvaltactiek van de nieuwe eigenaar. ‘En die nieuwe eigenaar heeft ons liever vandaag dan morgen uit onze woningen’, menen de buren van
Herman Bosch. ‘Voor hen komt het natuurlijk perfect uit dat Herman nu al drie maanden niet aan zijn verplichting kan voldoen. In plaats van over hun hart te strijken en samen een plan te maken om naar een oplossing te zoeken, wordt hij er zonder pardon uitgezet. Vreselijk.’
Stichting Woningmaatschap Zutphen was dit weekeinde niet bereikbaar voor commentaar.
Reactie op artikel Politiekorpsen dumpen daklozen in Zwolle Nieuwsportal Bericht door R.Donker, op 13 januari 2009 om 15:19
Ik kwam eind april 2002 niet in Zwolle terecht via de aanzuigende werking maar via toenmalig VVD tweede kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer die ik in Almere om hulp vroeg voor onderdak nadat ik een week eerder een sociaal pension Arcuris ben uitgezet op de valse beschuldiging van non-verbale bedreiging van een groep bewoners waar ik al 8 maanden mee optrok. Mevr. Elisabeth Meijer was wel bevlogen met dak en thuislozen maar liet zich onbewust vor het karretje spannen van Joop van Ommen en Margriet Meindertsma ex PvdA wethouder van Zwolle en nu senator in de eerste Kamer,ex toezichthouder RIBW Zwolle en commisaris bij woningcorporatie SWZ. De redenen was dat ik dit sociaal pension was uitgezet omdat ik al een tijd de politiek in Den Haag op de hoogte bracht van de opvang voor dak en thuislozen zonder zorg en hulpverlening en de fraudes met subsidies en AWBZ gelden en dat beviel een wethouder en zogenaamde hulpverleners niet en die hun werkgelegenheid en inkomsten in gevaar zagen komen. Een maal in Zwolle aangekomen maakte ik kennis met een directeurtje van de WRZV sporthallen en beheerder van een illegale opvang Hr. Joop van Ommen. Dit persoon vertelde mij hoe hij zo sociaal bevlogen was met dak en thuislozen en kansarmen en hen huisveste en te eten gaf en hen praktische hulpverlening bood en alles uit eigen zak betaalde.
Ik maakte tijdens mijn verblijf in de WRZV sporthallen mee hoe politieke slijmerds de deur plat liepen van de WRZV hallen om hun opwachting te maken bij de zogenaamde “burgemeester”Joop van Ommen evenzo politieagentjes en journalisten van de Stentor die allemaal een graantje mee wilde pukken van de “beroemde”taxichaffeur van Zwolle die de American dream had waargemaakt en schatrijk was geworden maar niet van het werken,dat laat hij aan anderen over onbetaald (daklozen)maar eerder door de subsidies die de gemeente Zwolle beschikbaar steldt voor de opvang van dak en thuislozen zonder te controleren waar dit gemeenschapsgeld aan besteed werd en waar een gedoogbeleid werd gehandhaafd rondom de WRZV sporthallen waar evenementen plaats vonden en muziekfestivals en concertten zonder de benodigde vergunningen als je zoals Joop van Ommen maar “relaties “heeft binnen de gemeentepolitiek zoals een ex PvdA wethouder en een schoonzoon lid van de gemeenteraadfractie Swollwacht die het beleid,uitvoering en belangrijke besluitvorming overbrieft naar schoonvaderlief. Ik verbleef een jaar in de WRZVsporthallen en overnachte in de kleedkamers omdat ik de zuipende en snuivende daklozen in de bouwvallige keetjes niet meer kon aanzien.
By the Way, alles was mogelijk achter de WRZ sporthallen zoals daklozen die onbetaald de evenemten binnen te hallen stonden op te bouwen en bardiensten draaide en te werk werden gesteld in de snackkramen bij de Whytermeplas en Oosterenkstadion ook onbetaald en waar corrupte raadsleden dit “”sociale activiering”” noemde maar gewone ordinaire slavernij is. Na een jaar de mooie beloftes aan te moeten horen van dat hij voor een huisje zou zorgen en hulp bieden door Joop van Ommen en zijn gebral in de lokale en landelijke media over hoe geweldig hij niet was en de politiek bestreed kwam ik erachter dat hij gewoon een duurbetaalde loopjongen was van de PvdA en aanhang die de daklozen moesten gijzelen achter de WRZV sporthallen zodat zij geen aanspraak konden maken op hun sociale rechten zoals onderdak,inkomen en een eigen sociaal leven wat een aanslag zou betekenen op het gemeentelijk budget van Zwolle. Ik vroeg toen zelf een woning aan met 20 jaar woonduur uit Almere in mei 2003 mmaar werd gedwongen woonbegeleiding te aanvaarden van RIBW Zwolle en schuldhulpverlening aan te vragen anders kon ik geen woning krijgen en anders dan William Dogger van Swollwacht beweerde in de Zwolse Courant in 2003 heb ik totaal geen hulp ontvangen van Joop van Ommen en met mij honderden dak en thuislozen. Zij zijn gewoon een economische opbrengst voor hem geweest en verder in de stront geholpen met medewerking van het gemeentebestuur van Zwolle die de Welzijnswet van 1994 ontduikt wat betreft het opzetten van beleid en 24 uursopvang voor dak en thuislozen met zorg en hulpverlening zoals dit in de wet is vastgelegd maar door de 43 centrumgementes die geoormerkte specifieke uitkeringen ontvangen niet uitvoeren en dak en thuislozen van het kastje naar de muur sturen met hun hulpvraag. In 8 jaar schrijven naar de politiek in Den Haag zowel ministeries als tweede kamerfracties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nza en algemene rekenkamer leerde mij dat Nederland Fraudeland nr.1 is waar elke beunhaas met graaienende vingertjes een opvang kan opzetten met paar man en een bestuursstructuur en met wat ongemotiveerd personeel indicaties mogen vaststellen bij zogenaamde zorgwekkende zorgmijders en overlastgevers zoals daklozen worden genoemd en dan bij het CIZ en zorgkantoor AWBZ gelden kunnen claimen voor niet geleverde zorg of hulpverlening,want niemand controleert de zorgaanbieders en het CIZ of zorgkantoor gaat geen navraag doen bij de client of zijn hulpvraag overeenkomt met het zorgaanbod.
Gevolg is dat de belastingbetalers steeds meer kan opdraaien voor de hogere zorgpremies en AWBZ premies omdat er geen fraudebestrijding is ondanks wat de Rijksoverheid staat te beweren. De inspectie voor de Gezondheidszorg controleert al jaren periodiek geen zorg en welzijnsinstellingen meer omdat zij te weinig inspecteurs hebben,kijk maar naar de thuiszorg en recentelijk Stichting Philadelphia. En Zo kon het Leger des Heils ook hun malafide werkwijzes uitbouwen en dak en thuislozen financieel uitplukken middels hoge eigen maandelijkse bijdrages voor verblijf/gijzeling binnen de opvanginstellingen en waar ook niet gecontroleert word door de Inspectie vor de Gezondheidszorg of de Nederlands Zorgautoriteit en waar controles vanuit de gemeentes helemaal geen sprake is op beleid en uitvoering en correcte besteding van subsidies en dat is al 20 jaar aan de gang. De dak en thuislozenproblematiek word kunstmatig in stand gehouden over de ruggen van de dakozen zelf en de belasting betaler,en hulpverleners zijn te beroerd om hun werk goed te doen binnen de opvang met hun SPH opleidinkjes en hun eigenbelangen. Mijn verhaal in het kort staat op de weblog van SP Krista van Velzen onder Iedereen Onder Dak. Ik ben opnieuw tijdelijk dakloos door een bepaalde groep personen(woningcorporaties en RIBW Zwolle) en hun streken omdat ik teveel openbaar wil maken aan fraudes en verduisteringen van gemeenschapsgelden maar ik vecht terug!
R. Donker te Zwolle
Bericht door R. Donker, op 19 januari 2009 om 13:54
Ik melde het al dat ik tijdelijk dakloos ben nadat ik op 10 september 2008 mijn woning aan de Walstr.9a ben uitgezet op de valse beschuldiging van lawaaioverlast die door mijn boven buurvrouw doelbewust werd veroorzaakt maar waar Openbaar Belang de zaak op een vuile manier omdraaide en de kantonrechter van onjuiste informatie voorzag via een advocatenbureau en waar RIBW Zwolle beweerde dat ik geen woonbegeleing meer wilde ontvangen maar waar ik van de woonbegeleidsters geen enkele begeleiding of hulpverlening heb ontvangen vanaf het moment dat ik in de WRZV hallen hun medewerkster duidelijk maakte dat ik geen inwoner van Zwolle ben maar tijdelijk onderdak genoot in de WRZVsporthallen dankzij het VVD kamerlid Elisabeth Meijer die mij richting Zwolle stuurde omdat ik in Almere ook geen hulpverlening heb ontvangen tijdens mijn verblijf in crisisopvang Perspectief van het Leger des Heils aan de spoordreef 14b en tijdens verblijf in crisisopvang de Valk Arcuris in Lelystad en Sociaal pension Arcuris in Almere. Link:http://www.binnenlandsbestuur.nl/crisis-bij-flevolandse-daklozenopvang.141373.lynkx En hier in Zwolle heb ik ook geen hulpverlening ontvangen van RIBW Zwolle en die “”socaal bevlogen hulpverlener” Joop van Ommen waar ik en andere daklozen alleen maar stond voor te werken. Joop van Ommen die wekelijks contact heeft met de drie Zwolse woningcorporaties SWZ,Delta wonen en openbaar Belang waar ik de woning van huurde. Ik woonde vanaf juni 2003 tot 10 september 2008 op de Walstr.9a zonder iedereen tot overlast te zijn en vanaf februari 2007 begon in verloop van tijd boven mij herrie door het plafond te klinken en waar diverse malen Openbaar Belang van op de hoogte stelde plus de politie en waar tegen niets werd ondernomen en dan word je geconfronteerd met de valse beschuldigingen ingebracht door de bovenbuurvrouw en aanhang en Openbaar Belang en dan ben je via een kantonrechter Moorman je woning zo weer kwijt en ga je je af vragen wie hier achter zit om zo mij de mond te snoeren in de acties om de malafide praktijken in de opvang en de herberg aan het licht te brengen en je advocaat laat het in dit geval gewoon afweten en verblijf je in de nachtopvang Hel Banninkhuis tot voor kort.
‘Dokter Bibber’ moet appartement aan Walstraat uit na burengerucht
ZWOLLE – Horendol werden buren van een bewoner van de Walstraat.
De man die zich Dokter Bibber noemde, had de gewoonte om ’s nachts urenlang een schuur- machine/trilapparaat tegen de muren te houden. De buren van het appartementencomplex aan de Walstraat waren de overlast zo spuugzat, dat woningstichting Openbaar Belang geen andere keuze zag dan om naar de rechtbank in Zwolle te stappen, en ontruiming te eisen. De Zwollenaar was al talloze malen gewaarschuwd, maar trok zich nergens iets van aan. De man was in het kader van begeleid wonen in 2003 in de Walstraat beland. De afgelopen tijd was er steeds vaker overlast in het gehorige gebouw. De man belde bij iedereen aan (ook ’s nachts), hing briefjes op, maakte veel herrie, liep te schreeuwen en was al meermalen dreigend geweest tegen een bovenbuurvrouw. Vooral het slaan tegen de muren en het nachtelijk gebruik van een gonzend trilapparaat maakte de buren stapelgek. In reactie op alle klachten kaatste de man de bal terug. Hij beweerde dat juist zijn buurvrouw allerlei overlast veroorzaakte en dat hij niks anders deed dan daarop reageren. Maar Openbaar Belang vond dat de man wel wat verder was gegaan dan ‘reageren’. Ook de politie ziet de man als ‘doorgedraaid’. Allemaal reden voor Openbaar Belang om ontruiming van de woning te eisen bij de kantonrechter. Mede omdat de overlast niet lijkt te stoppen en de man ook de hulp van het RIBW (begeleid wonen) niet meer accepteert, ziet de kantonrechter geen andere mogelijkheid dan de man uit het appartement te zetten. Hij krijgt een week om zijn biezen te pakken.
Ps.Dit artikel over mij stond na de woningontruiming aan de Walstraat 9a waarbij het slot van de voordeur werd uitgeboord in de Stentor,de huissleutels heb ik nog steeds in mijn bezit. Allerlei valse beschuldigingen en ik noemde mijzelf geen dokter Bibber en waar de Stentor geen wederhoor heeft toegepast net als in 2003 en waar ik een klacht neerlegde bij de Raad voor de Journalistiek die toen gegrond werd verklaard.Zoals gezegd,ik had geen schuurmachine in mijn bezit maar mijn bovenbuurvrouw met het pseudoniem Nouk Star.echte naam Anouk Murre. ging daar in de ochtend om 8 uur wel mee aan de slag. Een jaar lang klachten neerleggen bij woningstichting Openbaar Belang contactpersoon Mevr/ Dianne Bosschloo en de politie Zwolle over de lawaaioverlast veroorzaakt door mijn bovenbuurvrouw en waar niet of amper op werd gereageerd maar toen werd de zaak op een smerige manier omgedraaid en werd ik van lawaaioverlast beschuldigd en de woning uitgewerkt maar er zit meer achter want ik kwam erachter dat er opzet in het spel was. Ik zou bij alle buren hebben aangebeld maar dat verhaal klopte ook niet en een wijkagent de Hr. B. B.van politie Zwolle-centrum verklaarde namens de politie dat ik totaal geestelijk doorgedraaid was maar Mevr. Kooy psychiater bij Dimence zal een andere verklaring afleggen die ik op papier heb dat ik geestelijk goed in orde ben. De wijkagent Bert Bakker van bureau Zwolle-centrum belde mij twee maanden voor ik de dagvaarding kreeg om ter zitting te verschijnen voor de woningontruiming op met de mededeling dat ik maar beter kon gaan verhuizen en uit Zwolle vertrekken anders zou woningstichting Openbaar Belang mij de woning uitzetten. Ik zei hem dat hij meer wist dan ik en toen  was dat de bevestiging dat de politie Zwolle samenwerkte met de zwolse woningcorporaties in het onder druk zetten van  daklozen die teveel wisten en hun mond daarover open deden. Wijkagent B.B. is niet lang na mijn woningontruiming op 10 september waar mijn persoonlijke eigendommen zo de container in werd gedonderd en na 3 maanden vernietigd zonder dat ik daar bericht over kreeg overgeplaatst en de politie Zwolle -Ijsselland moest tot de ontdekking komen dat er nu een dakloze was die niet wegvlucht voor geestelijke terreur. Maar ik ben niet de enigste dit dit is overkomen. Ik kwam er ook snel achter dat Zwolle geen stad is maar een smerig gereformeerd roddeldorp want nadat ik mij op 16 september 2008 had aangemeld bij de leger des heils nachtopvang en ik mijn postadres moest veranderen ging ik naar het daklozenteam van de gemeente Zwolle om de adreswijziging door te geven en een van de medewerkers de Hr. Henri v/d Brink stond mij lachend in het gezicht te vertellen dat de bewoners van de Walstraat blij waren dat ik opgerot was mar gezien de louche figuren waar hij contact mee had verbaas ik mij nergens meer over en ik zei hem kalm maar zijn werk te doen anders kon hij in de problemen komen en zijn collega Remco Tijhuis waarschuwde hem om mij serieus te nemen.Het rode kruisje in het witte vlak aanklikken met linkermuisknop.

 
 
Favoriet
 

Mijn woning heeft na de ontruiming ruim 8 maanden leeg gestaan met mijn naamplaat op de brievenbus vermeld en een aantal maanden na de ontruiming zijn bouwlieden aan de slag gegaan om isolatieplaten aan te brengen in de woning Walstraat 9 dat is bevestigd door een getuige die daar weekkranten aan de deur bracht. Mijn advocaat de Hr. A. Damminga van Driehoek advocaten te Zwolle die ik ingelicht heb over de misstanden tijdems mijn verblijf in de illegale opvang achter de WRZV sporthallen verklaarde tegen mij dat ik een klokkenluider ben en dus als lastpak word beschouwd zowel door de gemeente Zwolle als de drie zwolse woningcorporaties en opvanginstellingen omdat ik een tijd heb doorgebracht bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen en daar de misstanden en fraudepraktijken mocht aanschouwen gepleegd door de directeur de Hr. Joop van Ommen en consorten maar dit is allang een publiek geheim hier in zwolle waar veel burgers van op de hoogte zijn. RIBW ZWolle en woningstichting Openbaar Belang hebben in samenwerking met advocatenkantoor Arslan,Wiekeraad en Terwee valse informatie verstrekt aan de  kantonrechter de Hr. Mr. Moorman die daarop besloot om tot woningontruiming over te gaan samen met de gemeente Zwolle i.v.m.bestuurlijke dwang. De Hr.Mr. A. Damminga zou een bodemprocedure aanspannen tegen de woningonruiming maar dat is ook niet gebeurd en toen begreep ik hoever de macht van de lokale politiek reikt. Gevolg is dat ik 24 maanden verbleef in de leger des heils nachtopvang en al die maanden door het heen en weer lopen mijn enkels kapot zijn en mijn gezondheid is aangetast en nog steeds verstoken van zorg en hulpverlening en moest verblijven tussen gewoon tuig die zich niet kan gedragen en chronisch slaapgebrek heb opgelopen en die criminelen gaat gewoon door met hun zorgmaffiapraktijken. Ik heb de opvang van het leger des onheils verlaten en overnacht wel buiten.

 
 
   
Foto met mijn naamplaat R.R.Donker op de brievenbus en daaronder de naam Nouk Star pseudoniem voor de ware naam Anouk Murre  de bovenbuurvrouw die in samenwerking met Openbaar Belang en RIBW Zwolle met valse verklaringen aan de kantonrechter Moorman en bestuurlijke dwang van de gemeente Zwolle  mij de woning hebben uitgewerkt zoals vermeld en isolatieplaten voor de ramen van de lege woning Walstraat 9a Zwolle 8 maanden na mijn onterechte woningontruiming en waar een persoon die de Swollenaer rondbrengt een weekkrant mij vertelde dat bouwlieden in opdracht van Openbaar Belang bezig waren de woning te isoleren.
 
     
 
 
De brief van mij naar woningstichting Openbaar Belang over de lawaaioverlast van mijn bovenbuurvrouw Nouk Star
 
 
 
De ontvangstbevesting van het Ministerie van VROM nadat ik verzocht om een onderzoek naar de gang van zaken over de integriteit van zwolse woningcorporaties in relatie tot hun huurders die zij met opzet de woning uit laten zetten zonder rekening te houden met de gevolgen en waar sprake is van samenwerking met de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die het bestuurlijk beleid bepaalt in Zwolle en niet het College van B&W en de gemeenteraad.
Deze malafide en rechtstaat ondermijnende praktijken zijn nog steeds gaande maar komen niet naar buiten omdat de lokale media hier met opzet geen aandacht aan besteed door politieke invloeden(censuur)
 
 
 

 

 

Brieven naar het Brieven naar het Ministerie van VROM waar ik verzocht om een onderzoek naar mijn onterechte en met opzet Brieven naar het ministerie van VROM waarin ik verzocht om een onderzoek naar mijn onterechte en met opzet uitgevoerde woningontruiming en naar de duistere praktijken rondom de Herberg voor dak en thuislozen in relatie tot de zwolse woningcorporaties en RIBW Zwolle,waar ik volledig van op de hoogte ben daarom moest ik uit Zwolle verdwijnen zoals vele daklozen die hun mond open deden Zwolle uitgetreiterd zijn met medewerking van het gemeentebestuur. Een volledig onderzoek werd er niet gepleegd en er was alleen maar telefonisch contact tussen de partijen,maar laten we het maar houden op partij-politieke belangen en prestige-objecten zoals de luchtbel de krachtwijken en de miljoenen die er mee gemoeid zijn want dat grote grut bijt elkaar niet. Een dakloze meer of minder de dood injagen daar maken de directies van de corporaties e.a. zich niet druk om ondanks hun sociale toneelspel. Ik leef op straat of hoe dat ook genoemd mag worden. En als je dakloos bent dan is de gangbare gedachte onder de zogenaamde hulpverlenende instanties en het politieke bestuur met hun ziekelijke maatschappelijke statussen dat je dan een psycho-sciaal probleem heb en geestelijk niet in orde,maar ik heb daar geen last van,het enigste is dat ik door de gangbare maatschappelijke praktijken en het ” systeem” geen onderdak heb en sociaal leven.Ik toon wel verantwoording middels zelfstandig denken en handelen en laat mij dit niet afnemen door chantagepraktijken met behulp van subsidies en stopzetten van een uitkering voor levensonderhoud waar ik niet om gevraagd heb maar letterlijk in gedwongen omdat ik voor mijn arbeidsrecht en sociale rechten opkwam in Almere mijn oorspronkelijke woonplaats waar ik in januari 1981 naar verhuisde vanuit Amsterdam.
Ook de politie doet af en toe een beroep op Joop Op een koude winterdag in het begin van deze eeuw ging de telefoon in de WRZV- hallen. ‘Joop, je moet eens even op het station gaan kijken. Daar is een uitgeprocedeerd asielzoekersgezin uit Kosovo dat al tien dagen op en neer aan het reizen is met de trein omdat ze geen dak en geen thuis hebben. Ze worden overal weggestuurd’. Een politie- agente die eigenlijk buiten haar bevoegdheid ging maar het niet langer aan kon zien, trok ten einde raad bij Joop aan de bel. Joop haalde de moeder met haar drie kinderen op. ‘De drie kinderen zaten tot aan hun nek in de stront’. Joop is nog steeds verontwaardigd over het feit dat zoiets kan gebeuren in een land als Nederland. ‘De jongste van 11 maan- den had longontsteking. Gelukkig was een Zwolse dokter bereid om het arme kind te helpen’. Het gezin werd in bad gestopt en van schone kleren voorzien. ‘Binnen een week had ik onderdak geregeld, maar dat kon alleen omdat het voorpaginanieuws was gewor- den. Alleen dan gebeurt er wat. Maar ja, ik maakte me er niet geliefder door bij de regu- liere instanties’. Joop doet daar echter niet al te moeilijk over. ‘Je kunt beter tegen mij aan trappen dan tegen de doelgroep die ik help’. ‘
‘Punt van discussie is de omvang van de voorziening’
Districtschef Roel ter Schure District Midden Politie Regio IJsselland heeft, sinds hij Dirk Hilarides in 1998 is opgevolgd, geregeld contact met Joop van Ommen. ‘Ik wist dat Dirk Hilarides meer dan gebruikelijk contact had met Joop van Ommen. Dat was ook niet moeilijk, want Joop zorgde daar wel voor. Ik heb deze manier van over- leggen voortgezet en ik moet zeggen dat de besprekingen altijd uitstekend zijn verlopen. We hebben eigenlijk nooit last van elkaar gehad. Ik heb altijd veel respect gehad voor wat Joop doet. Je kunt je afvragen of zijn werkwijze en zijn manier van opereren verstandig is, soms heb ik daar wel andere ideeën over, maar het werkt over het algemeen wel. Het heeft te maken met hoe hij is opgegroeid en groot is gebracht. Hij komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Dat zit er bij hem gewoon in en dat doet hij ten koste van alles, op zijn eigen manier. Zo heeft hij veel bereikt. Met wat meer tact had hij overigens misschien wel meer kunnen bereiken. Ik ben ooit een dag meegelopen met dominee Visser in Rotterdam die een soortgelijke opvang als Joop heeft, maar daar zijn de voorzie- ningen kwalitatief gezien van een veel hoger niveau. Dominee Visser speelt het spel slim- mer, waardoor hij meer goodwill heeft, ook bij het gemeentebestuur. Joop opereert zoda- nig dat hij wel eens mensen tegen zich in het harnas jaagt. Hij is impulsief en dat weet hij van zichzelf. Aan de andere kant krijgt hij zo ook weer allerlei zaken wél voor elkaar. Joop heeft me vaak verteld over bijvoorbeeld chirurgen of doktoren in de ziekenhuizen die bepaalde mensen niet behandelen wilden, tot hij zich er mee bemoeide. Dan lukte het wel. Je kunt gewoon niet om Joop van Ommen heen. Het is ons als politie wel eens verweten dat wij de opvang bij de WRZV institutionali- seerden door er gebruik van te maken. Zodra je mensen doelbewust naar zo’n opvang stuurt maak je de situatie legitiem en dan kan een gemeentebestuur er niet meer omheen. Ik heb intern vaak aangegeven dat we hier voorzichtig mee om moesten gaan en dat we een dergelijke voorziening niet als te vanzelfsprekend moesten gaan beschouwen. Aan de ene kant maak je er gebruik van, aan de andere kant vraag je je af of het allemaal wel cor- rect is, of wel aan de voorschriften in de sfeer van brandgevaar en risico’s wordt voldaan. Dat was wel iets om stil bij te staan. Een van de consequenties van het legitimeren van deze opvang is dat de groep die er opgevangen wordt is uitgebreid. Niet alleen uit Zwolle afkomstige mensen maken inmid- dels gebruik van deze voorziening. Over het algemeen wordt gesteld dat er een schakel in de zorgketen ontbreekt waardoor mensen op straat komen te staan. Je kunt het ook van de andere kant bekijken. Je kunt ook stellen dat de keten wel gesloten is, maar dat men- sen niet aan de voorwaarden van de reguliere opvangmogelijkheden willen voldoen. De capaciteit van die voorzieningen wordt namelijk niet voortdurend ten volle benut. Er is in Zwolle voldoende plek voor iedereen. Bij strenge vorst was er voorheen een wat grote- re behoefte aan slaapplaatsen, inmiddels heeft het Leger des Heils de capaciteit echter opgevoerd. Een bepaalde groep dak- en thuislozen wil zich niet aan een bepaald regime of bepaalde regels houden. Joop vindt dat het bestaan van die groep een gegeven is en dat je daar als gemeente mee om hebt te gaan. Hij wil de mentaliteit van die mensen niet veranderen maar gewoon een voorziening voor ze creëren. Zo is de dak- en thuislozenopvang achter de WRZV-hallen dan ook ontstaan. Joop heeft de mogelijkheid voor een opvang gescha- pen waarbij niet al aan de voordeur wordt geselecteerd. In principe kan iedereen er terecht. De laatste jaren zie je dat de groep steeds omvangrijker wordt en dat het Joop over de schoenen loopt. Hij heeft RIBW, woningbouwverenigingen, CAD en Riagg en dergelijke instanties echt nodig om de boel op orde te houden, want hij kan het alleen niet meer aan. Bij een dergelijke omvangrijke dak- en thuislozenopvang komt meer kij- ken dan alleen een keet neerzetten. Er zijn regels nodig, de mensen moeten verzorgd wor- den, er moet een arts beschikbaar zijn, hygiëne is belangrijk, er moeten doorstroommoge- lijkheden zijn, noem maar op. Aan de ene kant zijn wij als politie blij met deze voorziening. Er is een plek voor ieder- een, mensen lopen niet op straat en dat is goed voor de openbare orde. Ik zie echter ook nadelen. De politie is, evenals gemeentebestuur en brandweer verantwoordelijk als er iets gebeurt. We worden uiteraard geacht de wet te handhaven. Inmiddels zijn ook de initia- tiefnemers van De Herberg zoals RIBW en woningcorporaties verantwoordelijk. Ook zij zijn het er over eens dat het van groot belang is dat De Herberg naar een beter onderko- men verhuist, waardoor de voorziening kan worden opgekrikt tot een niveau waar het qua normen en regelgeving aan moet voldoen. De kosten hiervoor overstijgen het budget van Joop in zeer grote mate. Punt van discussie is de omvang van de voorziening. Het is de vraag of je iets creëert voor een bestaande groep mensen in Zwolle die een dergelijke opvang nodig hebben, of dat je iets creëert met een aanzuigende werking waardoor je deze groep alleen maar groter maakt. Je moet mijns inziens geen voorziening realiseren voor heel Noord-Oost Nederland. Andere steden dienen hun eigen dak- en thuislozen op te vangen zodat de verdeling evenredig is. Ik maak mij hier wel zorgen over. Het betreffen gedeeltelijk men- sen die crimineel gedrag vertonen en daar hebben we als stad last van. Binnen zo’n opvang kan dan wel rust heersen, maar wat gebeurt er op straat? Het is wel zo dat je door uitbreiding van de capaciteit de overlast beperkt. Je hoort tegenwoordig bijvoorbeeld nauwelijks meer klachten over overlast rond het CAD aan de Willemskade. Maar je moet uitkijken dat je niet te idealistisch wordt waardoor het door de aantrekkingskracht op mensen van buitenaf juist averechts gaat werken. Een dak- en thuislozenopvang hoort bij de stad, daar moet je verder niet moeilijk over doen. Maar we kunnen wel bekijken hoe we het aantal mensen dat behoefte aan opvang heeft kunnen beperken. Het gaat om mensen die geen huis hebben, verslaafd zijn, schul- den hebben, geen werk hebben, etc. Iedere keer weer kom ik mensen tegen in dit circuit waarvan ik denk dat het helemaal niet nodig zou zijn geweest dat ze in een dergelijke situatie belandden. Volgens mij moet er meer inspanning gepleegd worden en geld komen om te zorgen dat deze groep niet groter wordt. Nu wordt er mijns inziens teveel gefocust op de voorziening zelf en niet op de oorzaak van het probleem. Daardoor zou je wel eens een groter probleem kunnen krijgen dan de bedoeling was. Terwijl deze discussie gaande is gaat Joop gewoon door met het opvangen van mensen zonder onderscheid te maken. En hij doet dat op zijn geheel eigen manier. Hij heeft overwicht en behandelt de mensen op een vaderlijke manier. Ik heb daar respect voor. Ik vind het ook een aardige vent, wij kunnen goed met elkaar. Het is een markante figuur in de stad Zwolle, iedereen kent hem, hij is zeer daadkrachtig, durft z’n nek uit te steken en is niet bang om onderuit te gaan. Ik houd wel van zulke uitgesproken mensen’
Binnenlands Bestuur
Machogedrag politie Zwolle aangepakt
14.09.10 • 4 reacties De mentaliteit bij een groep medewerkers van de politie Zwolle liet tot voor kort nogal te wensen over. Vunzige moppen, discriminatie van allochtonen, vrouwonvriendelijke opmerkingen en pesten in het algemeen was bij een aantal agenten aan de orde van de dag net als burgertje twegtreiteren of hinderlijk volgen.
Cultuur
Het Cultuuronderzoek 2009 bracht dit ongewenste machogedrag aan het licht en nu wordt er hard gewerkt aan een cultuuromslag. Spanningen Woordvoerder Mengs Gerritsen van het korps IJsselland wil wel duidelijk maken dat de problemen in de Overijsselse hoofdstad niet verschillen met andere korpsen. ‘Het is hier echt geen Sodom en Gomorra. De problemen hier, spelen zich denk ik in elke organisatie af. Het verschil is alleen dat wij er wat aan willen doen. En door het onderzoek hebben we ons denk ik kwetsbaar opgesteld, maar met een duidelijk doel. We willen dat niemand hier met een baksteen in zijn maag naar het werk gaat doordat er irritaties of spanningen zijn.’ Beleving Volgens de woordvoerder gaat het ook niet zo zeer om feiten maar meer om de beleving van collega’s. ‘Het is heel subtiel, sommige dingen sluipen er in. Dat kan bijvoorbeeld zijn als een vrouwelijke collega wordt aangesproken met “Blondje, haal eens koffie ” of wanneer er in het veld over “rotturken” wordt gesproken. Het is niet hatelijk bedoeld, maar wel onwenselijk.’ Voorpagina ‘We stimuleren de collega’s dan ook om elkaar hierop aan te spreken,’ legt Gerritsen uit. En dat werkt tot nu toe goed. Ook omdat deze zaken steeds weer besproken worden in het werkoverleg.’ Heet onderwerp Voor zover hij weet is IJsselland het eerste korps dat met zo’n intern onderzoek naar buiten treedt. ‘Wat dat betreft zijn we wel progressief. Maar ik kan me voorstellen dat andere korpsen zich hier niet aan wagen, het is een heet onderwerp. Je hebt kans dat je op de voorpagina belandt” of op Internet.
Reacties
R.Donker • ervaringsdeskundige dakloosheid • 23.09.10 15:16
Zowel bij het landsleger als bij de politie die in noodgevallen legaal geweld mogen gebruiken en daarvoor ook worden opgeleid als zij niet op een normale manier de openbare orde en veiligheid kunnen waarborgen heerst natuurlijk een macho-cultuur en haantjesgedrag maar dat is een oer-erfenis waar nu de emanicipatiegolven voorbij zijn vrouwen zich daar ook schuldig aan maken om vooral tussen dit mannenwereldje te overleven maar helaas vallen zij daarmee uit hun rol wat bij hun onbehagen teweeg brengt. Uberhaupt zou in een echte beschaafde samenleving macho-gedrag als zijnde belachelijk worden beschouwd want de mens is toch geen dier die met de veren of de manen moet gaan pronken om op te vallen. Ik ben in Zwolle in 2002 terecht gekomen als dakloze persoon omdat ik in Almere waar ik mijn domicilie had niet ben geholpen na een arbeidsconflict nog door mijn vakbond nog door de gemeente Almere waar net als in Zwolle duidelijke welzijnsbeleid i.v.m. opvang van daklozen die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen. Mijn verhaal is te lezen in Binnenlands bestuur crisisopvang almere in de reactie.
Door het ontbreken van doelgericht opvangbeleid word Zwolle geconfronteert met zogenaamde overlastgevende daklozen die na 20 jaar verwaarlozing van hun hulpvragen zo gefrusteerd zijn omdat zij niet geholpen worden dat de politie opdracht krijgt om repressiebeleid uit te voeren omdat het gemeentebestuur nalatig blijkt te zijn net als de rijksoverheid.Maar politieagenten zijn geen welzijnswerkers en worden soms zo onbeschoft behandelt en te woord gestaan door zowel gewone burgers als daklozen dat zij ook over de toeren raken en dan agressief gedrag tonen en dat is niet vreemd want het zijn ook maar gewone mensen met gevoelens en emoties maar toch moeten zij beter weten en boven dit grof gedrag van derden blijven staan maar als zij te lang blijven hangen tussen een bepaalde omgeving zoals het bureau en in contact met collega”s en er geen afwiiseling is slaat bij hun ook een hospitalisatiesyndroom toe net als bij de daklozen die te lang in de opvang verblijven. Dus laten we elkaar toch vooral vriendelijk blijven bejegenen want dat is ook een prettig gevoel van welzijn.
Agenten Utrecht moeten weer ‘burgertje pesten’ door Gijsbert Termaat                      
UTRECHT – Utrechtse agenten moeten bekeuringen blijven uitschrijven voor futiliteiten om een goede beoordeling en promotie niet in gevaar te brengen. “We moeten weer gewoon burgertje gaan pesten.” Foto: Jos Schuurman Hoewel minister Opstelten (Veiligheid) onlangs in een brief alle korpsbeheerders sommeerde dat er niet meer met een afgesproken aantal bekeuringen per agent gewerkt mag worden, moeten agenten van het Utrechtse politiekorps jaarlijks 160 bonnen uitdelen. Dat stelt commissaris Petra Reitsma namens de politieleiding in de Korpskrant. “Leidinggevenden kunnen het aantal van 160 bekeuringen per medewerker gebruiken bij het beoordelen van medewerkers.” De commissaris zegt dat dit los staat van het bonnenquotum waar Opstelten het over heeft. “Het aantal bekeuringen kan dus wel degelijk een onderwerp in het beoordelingsgesprek zijn, maar in de praktijk gaan we soepel met het aantal om. Als een medewerker minder op straat is geweest, is het logisch dat hij/zij minder bonnen heeft geschreven.”
Burgertje pesten
Op de werkvloer is de mededeling zeer slecht gevallen. „We moeten weer gewoon burgertje gaan pesten. Natuurlijk doet men voorkomen dat het een niet met het ander te maken heeft, maar dat is lariekoek. Mijn chef kijkt straks alleen maar naar het aantal van 160 bonnen en nergens anders naar”, klaagt een agent in de Domstad. “Ik ben gewoon met stomheid geslagen. Alles blijft hier bij het oude en we moeten gewoon schrijven. Dus waar we de mensen zouden waarschuwen voor hun gedrag, daar wordt nu direct een bon geschreven. Want als we niet ons quotum halen, krijgen we een ‘naar behoren’ als waardering en daarmee kan je promotie op je buik schrijven.”
‘Negatieve subcultuur’ bij politie door Caspar van Oirschot. zaterdag 11 september 2010 08:52 Laatst bijgewerkt op: zaterdag 11 september 2010 09:55
Agenten sureveilleren op de Zwolse Melkmarkt. De medewerkers op de foto zijn overigens niet betrokken bij de totstandkoming van dit artikel. foto Sacha Wunderink ;Agenten sureveilleren op de Zwolse Melkmarkt. De medewerkers op de foto zijn overigens niet betrokken bij de totstandkoming van dit artikel. foto Sacha Wunderink
ZWOLLE – Agenten die weigeren bij vrouwelijke collega’s in de auto te stappen, homo-onvriendelijk gedrag, het respectloos bejegenen van burgers, onderling pestgedrag en discriminerende opmerkingen als bij briefings een allochtone verdachte opduikt. Nee, het is geen fraai beeld dat het ‘Cultuuronderzoek 2009 Zwolse politieteams’ schetst van de omgangsvormen binnen de Zwolse politie.
Zie ook:
•Discriminatie in Zwols korps
•’In gesprek over normen en waarden binnen korps’
De conclusies zijn gebaseerd op gesprekken met 33 medewerkers. Zij vertelden hoe zij de omgangsvormen op de werkvloer ervaren. Het onderzoek richtte zich enkel op de Zwolse politieteams en is tussen augustus en november vorig jaar verricht door het hoofd Bureau Interne Veiligheid en de vertrouwenspersoon van politie Fryslân. Het onderzoek concludeert dat zeker niet alle medewerkers ongewenst gedrag vertonen. Grofweg zijn de ruim 150 Zwolse medewerkers in drie categorieën onder te brengen: een kerngroep die ongewenst gedrag vertoont, de meelopers en -het grootste deel- de politiemedewerkers die zich ‘normaal’ gedragen. Die sfeerbepalende, dominante kerngroep omvat zo’n vijftien mensen. Het betreft voornamelijk jonge, stoere, blanke mannen tussen de 25 en 40 jaar met een macho-uitstraling. Een aantal van hen heeft een achtergrond als hondengeleider of lid van een aanhoudingseenheid.
Deze groep heeft -concluderen de onderzoekers- een autoritaire, onaantastbare houding, is extreem op actie gericht en verricht veel aanhoudingen, bij voorkeur met geweld. Deze groep -die bij problemen op straat ook vooraan staat om collega’s bij te springen- wordt echter niet of nauwelijks gecorrigeerd door de overige collega’s. Er bleek sprake van een stilzwijgende gedoogcultuur. ‘Het individuele- en groepsgedrag lijken de algemene waarden van de organisatie, zoals respect en fatsoen, naar de achtergrond te drukken ten gunste van de groepsnormen. Medewerkers die (…) niet passen binnen de homogene groep worden uitgesloten, gepest of geïntimideerd’, concludeert het onderzoek.
Die ‘negatieve subcultuur’ leidt, zo tekenden de onderzoekers op, bij collega’s tot onveiligheidsgevoelens en angst om buitengesloten of genegeerd te worden. Daarover aankloppen bij de baas is voor de meesten geen optie. Daarnaast voelen agenten-in-opleiding en niveau 5-agenten (zij-instromers) zich soms geïntimideerd en gekleineerd. Het onderzoek concludeert daarnaast spanning tussen de niveau 5-mensen en andere medewerkers omdat de eerste groep op brigadiersniveau de organisatie binnenkomt. Dat geeft een aantal agenten met een langere staat van dienst het gevoel dat de mensen van buiten de brigadiersfuncties in komen pikken. Het negatieve gedrag komt vooral naar voren tijdens de zogeheten noodhulp. Die wordt uitgevoerd vanaf het hoofdbureau en wordt 24 uur per dag bemand door zes mensen van de drie teams; doordat direct leidinggevenden daar ontbreken ontstaat ruimte voor het ongewenste gedrag. Volgens de korpsleiding is sinds eind vorig jaar werk gemaakt van het aanpakken van de ‘ongewenste omgangsvormen’ via trainingen en gesprekken. Wat betreft het burgertje pesten valt het op dat mannelijke leden van de Nederlandse bevolking die van arabische afkomst zijn gauwer het slachtoffer zijn van vervolgingsbeleid door de politie omdat vanwege de staatsterreur vanaf het Binnenhof tegenwoordig iedere arabier met een baard voor terrorist word aangezien die overal bommen zal plaatsen.Zo kan men zien wat een gestoorde hysterie in onze samenleving is ontstaan als politiek beleid faalt en wij ons gaan bemoeien met andere landen hun bestaan en hun de christelijke wetten wel even zullen voorschrijven alsof Nederlanders de wijsheid in pacht hebben. Maar ons VOC verleden schetst een ander walgelijk beeld hoe ons voorvaderen met andere volkeren zijn omgegaan tot aan het kruisvaarderstijdperk aan toe. Link:
http://blankroet.tumblr.com/post/402542328
SP-fractie Zwolle
Conform artikel 42 van het reglement voor de vergadering van de raad, wil de SP-fractie Zwolle de volgende schriftelijke vragen stellen.
Betreft: het instellen van onderzoek naar de kwaliteit van de dak-en thuislozenopvang in Zwolle, in het bijzonder bij de WRZV-hallen.
Datum: 22 oktober 2003
Inleiding:
De SP gemeenteraadsfractie is in de afgelopen jaren op verschillende wijzen geïnformeerd over de dak-en thuislozenopvang bij het WRZV-hallen. Ook bij het college is het genoegzaam bekend dat hier al enige jaren opvang wordt geboden aan verschillende groepen, waaronder daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. De opvang van de WRZV-hallen voorziet in een noodzaak, omdat de gemeente al jaren zeer krampachtig omgaat met de opvang en helaas ontbrak tot voor kort hiervoor enig consistent beleid. Wij onderschrijven dan ook de maatschappelijke functie die de directeur van WRZV-hallen, Dhr. Van Ommen, door zijn persoonlijke inzet in stand heeft gehouden.
We hebben ons in afgelopen jaren zorgen gemaakt over de telkens weer financiële tekorten van de WRZV-hallen waarmee de gemeenteraad werd geconfronteerd. Ondanks het herhaaldelijk verlenen van een aanvullend krediet aan deze hallen, hebben we recent weer kunnen vernemen dat dit een jaarlijks traditie aan het worden is. De SP-fractie vindt dat niet al te bezwaarlijk, zolang vanuit de WRZV-hallen de belangrijke opvangfunctie verricht kan worden. Deze opvang dient dan wel kwalitatief van redelijk niveau te zijn. Niet alleen het verlenen van bed en brood is van belang, maar ook dient de begeleiding van deze specifieke doelgroepen voldoende van kwaliteit te zijn. Algemeen kan gezegd worden dat de dak- en thuislozen zo mogelijk weer op eigen benen dienen te komen staan, middels o.a. eigen woonruimte, werk of een uitkering. De SP-fractie werd recent opnieuw geconfronteerd met de verklaringen van enkele dak- en thuislozen over de wijze van opvang in de WRZV-hallen. In hoofdlijnen kunnen deze verklaringen als volgt worden genoteerd:
• De daklozen en asielzoekers worden ingezet bij werkzaamheden in ruil voor een financiële- of materiele tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt stelselmatig niet nagekomen.
• Daklozen en asielzoekers worden gedwongen gratis te gaan werken in de patatkraam op het recreatiepark Wythmenerplas. Hierbij zouden de medewerkers in loondienst komen, maar dat werd niet nagekomen. Sommigen krijgen een vergoeding, anderen niet.
• Er is sprake van een dictatoriaal opvangsysteem. Een eigen mening wordt niet op prijs gesteld. Mensen worden zonder pardon op straat gezet als ze niet precies doen wat wordt gezegd.
• Er is geen toezicht of hulpverlening voor de dak- en thuislozen.
• Er vinden regelmatig confrontaties en vechtpartijen plaats bij de slaapverblijven, soms ook tijdens het avondeten. Drank- en drugsgebruik is normaal.
• Er zou sprake zijn van intimidatie en mishandeling door o.a. de directeur en de beheerder van de WRZV-hallen dat vaak gepaard gaat met verbaal- en fysiek geweld en met een continue regiem van terreur.
• Er wordt verder verklaard dat de dak-en thuislozen overgelaten zijn door de gemeente aan een instantie die daarvoor niet bevoegd is. Zowel qua fysieke opvang, pedagogisch dan wel beroepsmatig, is men niet in staat de daklozen te begeleiden naar een redelijk maatschappelijk leven. Zij voelen zich misbruikt en gemanipuleerd omdat ze een slaapplaats nodig hebben en bij het Leger des Heils niet terecht kunnen of willen.
Naast de problemen die bij de WRZV-hallen spelen, werd de SP ook al meerdere keren aangesproken door mensen met ervaringen in de opvang bij het Leger des Heils. Ook deze berichten roepen grote zorg op over de kwaliteit van de opvang bij deze organisatie. Hieronder sommen wij de pijnpunten in hoofdlijnen op die door deze ervaringsdeskundigen werden genoemd.
• Dagopvang Bonjour: er is geen doelgerichte hulopverlening, slechts televisiekijken en een paar keer per week bezoek van een GGD-medewerkster. Bij conflictsituaties wordt men uitgezet of geschorst voor korte of langere periode. Dit resulteert dat men ook bij de nachtopvang niet meer wordt toegelaten en alleen nog bij de WRZV-hallen een overnachtingsplaats kan krijgen.
• Nachtopvang Nel Bannink: schorsing of uitzetting bij de nachtopvang leidt tot ontzegging van de toegang bij de dagopvang. Ook hier is geen bijzondere hulpverlening aanwezig; men kan er douchen, in de huiskamer verblijven, consumpties nuttigen of slapen.
• Sociaal pension van Walsumlaan: men kan hier hulp krijgen, maar alleen als men de uitkering volledig overmaakt naar de opvanginstelling. Hiermee heeft de instelling een direct pressiemiddel in de contacten met de bewoners. Ook hier hetzelfde beleid van schorsing etc. wegens het ontbreken van vaardigheden bij hulpverlening. Wegens onvoldoende capaciteit bij de opvang zijn er oplopende frustraties en conflicten tussen bewoners onderling en met de medewerkers in de opvang. Ook kan de instelling onvoldoende hulp bieden aan bewoners om uit hun hachelijke situatie te geraken.
De SP-fractie maakt zich zorgen over deze onwenselijke situaties waarin dak- en thuislozen en asielzoekers in de Zwolse opvang schijnen te verkeren. We willen aan het college dan ook de volgende schriftelijke vragen stellen: 1. Is het college van B&W ooit eerder via welke lijn dan ook op de hoogte gesteld van deze situatie betreft de opvang in de WRZV-hallen?
2. Herkent het college de hierboven opgesomde verklaringen van de dak-en thuislozen bij de WRZV en/of komen deze bekend voor?
3. Zo ja, wat voor stappen heeft het college hierin genomen met welke resultaten?
4. Kan het college aangeven hoeveel budget op jaarbasis wordt verleend aan de opvangvoorziening in de WRZV-hallen en welke kwaliteitseisen daaraan worden gesteld?
5. Op welke wijze wordt het vanuit onder vraag 4 aangegeven budget ingezet voor de dak-en thuislozen en hoe merken zij dat?
6. Voldoet de WRZV in uw optiek aan de kwaliteitseisen voor opvang, zo ja, op welke punten en zo nee, wat ontbreekt er aan?
7. Op welke wijze wordt de kwaliteit van de opvang bij de WRZV op pedagogische en beroepsmatige hulpverlening gecontroleerd?
8. Kan het college aangeven of de opvang bij de WRZV door de inspectie is goedgekeurd en legaal bevonden of dat hier sprake is van oneigenlijk gebruik, zowel pedagogisch als vanuit de hulpverlenend oogpunt?
9. De kwaliteit van de hulpverlening bij het Leger des Heils is naar verluidt onvoldoende. Op welke manier controleert u of deze subsidient haar taken kwalitatief juist uitvoert?
10. Bent u met ons van mening dat de hulp aan de van Walsumlaan verder zou moeten strekken dan alleen bed, bad en brood?
11. Indien volgens u het Leger des Heils voldoende inspanningen verricht om meer hulp aan te bieden daalleen bed, bad en brood, kunt u dan aangeven hoeveel mensen op jaarbasis geholpen worden naar een redelijk regulier leven door directe interventie van de medewerkers van het Leger?
12. Kunt u aangeven hoeveel mensen op eigen kracht de hulpverlening weten te verlaten?
13. Bent u met ons van mening dat hulporganisaties ten alle tijden hulp dienen te verlenen, vooral aan diegenen die het het hardst nodig hebben en dat schorsing of uitzetting daarbij zeer onwenselijk is in een stad waar het alternatief de keetjes achter de WRZV-hallen betreft?
14. Kan het college instemmen met het verzoek van de SP-fractie om een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de opvang voor dak-en thuislozen in Zwolle en de WRZV-hallen in bijzonder?
We verzoeken u deze vragen met spoed te beantwoorden.
Namens het SP-gemeenteraadsfractie Zwolle,
Düzgün Yildirim en Margriet Twisterling
link:

 
Ruud Donker heeft het album gedeeld Nieuw album met de gebruiker op Windows Live.
Album weergeven
Dit album bevat enige raadsstukken en andere informatie die mijn zaak aangaan wat betreft de ontbrekende hulpverlening voor daklozen en benadeling van mijn persoon i.v.m. de blog donkeredagen de Herberg in Zwolle en mijn onterechte woningontruiming en de onbevoegde diagnostering van daklozen op psychische gornden uitgevoerd door medewerkers van opvanginstellingen en het verhaal rondom het bestaan van de WRZV sporthallen waar ik verbleef vananf eind april 2002 tot juni 2003

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s