RE: WMO belemmert opvang daklozen.hoezo zorgkosten langdurige zorg lopen uit de hand?


From: kingkong1621@live.nl
To: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lvt@thuisloos.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; voorlichting@minvws.nl; ikg@zorgbelang-overijssel.nl; ikg@cmo-flevoland.nl; elly@straatconsulaat.nl; brandpunt@kro.nl; info@bijstandsbond.org; info@petersiebelt.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; fraudebeheersing@zn.nl; info@fraudehelpdesk.nl; info@woonbond.nl
Subject: WMO belemmert opvang daklozen.hoezo zorgkosten langdurige zorg lopen uit de hand?
Date: Tue, 10 Apr 2012 13:49:55 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
In dit artikel van Zorgvisie staat vermeld dat in 2007 al werd vast gesteld dat de welzijnswet van 1994 niet door alle gemeentes werd nageleefd en daarmee was er ook geen opvangbeleid voor dak en thuislozen geregeld wat  betreft 24 uursopvang met zorg en hulpverlening op maat en werd dit door de meeste gemeentes uitbesteed aan het Leger des heils en andere stichtingen zoals Arcuris etc. met subsidieverlening maar zonder toezicht hoe subsidies  zijn besteed en of er aan wet en regelgeving werd voldaan.
In dit kader was volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer er dus ook geen sprake van dat de “Decentralisatieproces maatschappelijke opvang 1994” volledig is uitgevoerd en ale 43 centrumgemeentes wel de specifieke uitkeringen MO en VO ontvingen maar deze niet besteed hebben aan de opvang en hulpverlening aan dak en thuislozen maar uit eigen middelen deze opvang uitbesteed hebben aan onkundige organisaties met subsidieverlening erbij die niet besteed zijn aan het op weg helpen van dakloze clienten en waar hier de fraudepraktijken zijn begonen met onrechtmatige indicaties waar daklozen het stempel psychisch gestoord op geplakt kregen en zelf niet in staat werden geacht de indicatie zelf aan te vragen in relatie tot de dubieuze begeleid woonvormprojecten want dat deed de zorgaanbieder wiens aanbod  niet overeenstemt met de hulpvraag van de dakloze clienten en deze handelswijzes duren voort tot op de dag van vandaag
De dak en thuislozen problematiek en de hulpverlening daaraan werd beschouwd als een sociaal experiment dat faliekant is misgelopen en waar binnen de opvanginstellingen onrechtmatige indicatiestellingen werden gehanteerd om zo bij RIO’s en later CIZ en zorgkantoren AWBZ gelden te claimen voor niet geleverde hulpverlening/begeleiding maar waar deze extra inkomsten op gingen/gaan in de organisatie,panden en personele kosten maar niet ten goede kwamen aan de dakloze clienten zelf tot op de dag van vandaag.
Dankzij de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 tijdens het kabinet Lubbers III konden GGZ instellingen ook een beroep doen op de AWBZ en vanaf dat moment nam misbruik toe omdat er geen richtlijnen en criteria zijn vast gesteld wat voor zorg en hulpverlening instellingen behoren te bieden en waar zelfs de instelling niet precies is gedefineerd in wet en regelgeving.
Zwolle is typisch zo voorbeeld waar de opvang voor dak en thuislozen word uitbesteed aan onbevoegde organisaties zoals Leger des heils en malafide ondernemers  als de Hr. Joop van Ommmen directeur van de WRZV sporthallen die achter de hallen een illegale opvang voor daklozen beheerde en daar door de gemeente via een speciale constructie voor werd gesubsidieerd maar waar vreemd genoeg deze hallen al vanaf 1990 met huurschulden  zitten aan de gemeente Zwolle door creatief boekhouden tot nu toe en waar de hallen maar 2 man personeel in dienst heeft en de daklozen aldaar gehuisvest misbruikt werden voor onbetaalde werkzaamheden in en rondom de WRZV hallen zoals opbouwen van evenementen en bardiensten draaien en aan deze situatie is geen einde gekomen nu de Herberg opvang voor WRZV daklozen aan de Nijverheidstraat is gevestigd en waar RIBW Vecht geen zorg en hulpverlening bied aan daklozen maar waar ook de malafide indicatiestellingen worden gehanteerd en daklozen nog steeds deze arbeid in de hallen verrichten.
De IGZ weigert al jaren onderzoek uit te voeren naar de opvanginstellingen voor dak en thuislozen en de GGZ instellingen zoals de landelijke RIBW”s waar misstanden en fraudepraktijken heersen.
 
 
 
 
 
 
 
 • Home
 • Nieuws
 • > WMO belemmert opvang daklozen
 

WMO belemmert opvang daklozen

25 april 2007MAARSSEN – De opvang van dak- en thuislozen dreigt door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de knel te komen. Dat stelt de branchevereniging Federatie Opvang.

In de huidige situatie zijn de gemeenten op grond van de Welzijnswet verplicht om daklozen tot de opvang toe te laten, ook al komen zij uit een andere plaats. Deze Welzijnswet wordt nu al niet door alle gemeenten nageleefd. Met de komst van de Wmo wordt de landelijke toegankelijkheid verder uitgekleed, zo stelt de Federatie.

Link:http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR5485

Verslechtering hulpaanbod

Vanaf 1 januari 2007 zijn gemeenten bij wet gelegitimeerd om een harder beleid te voeren. Volgens de Federatie leidt dat er toe dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De verslechtering van het hulpaanbod zal grote gevolge hebben voor de gezondheid van cliënten en de leefbaarheid van buurten, zo voorspelt de Federatie.

Uitholling

Om de uitholling van het hulpaanbod voor dak- en thuislozen een halt toe te roepen, heeft de Federatie samen met de cliëntenraad van het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze petitie pleiten de partijen met spoed voor maatregelen om te voorkomen dat mensen door gemeenten geweigerd worden. Uitsluiting kan worden voorkomen door geen eisen zoals regiobinding te stellen. Indien dergelijke eisen wel worden gesteld, dient dat in samenhang te gaan met de overige centrumgemeenten. (ZorgVisie – Philip van de Poel)

dinsdag 8 november 2011

#Zorgkosten: #monopolies dicteren de #prijs

 Medische hulpmiddelen zoals een kunstknie of een pacemaker, maar ook hechtmateriaal zijn in Nederland twee tot drie maal zo duur als in omliggende landen. Ziekenhuizen die in het buitenland willen inkopen krijgen van de bedrijven te horen dat dit niet mag en dat ze dan in ieder geval geen service krijgen. Deze monopoliebedrijven bewerken ook de specialisten zodat die er bij de inkoop op aandringen vooral bij de dure Nederlandse dochtermaatschappij te kopen – vanwege de service. Dit blijkt uit een onderzoek van NRC Handelsblad. In totaal wordt aan deze medische hulpmiddelen jaarlijks 2,4 miljard uitgegeven volgens de krant. Hierbij zijn de kosten van grote medische apparaten zoals MRI-scanners, geleverd door bedrijven als Philips en Siemens niet meegerekend. Een van de geïnterviewde inkopers laat tussen neus en lippen door weten dat het daarbij niet anders is.
Philips heeft zijn vertegenwoordigers in een hele rij ziekenhuizen in Nederland of er overeenkomsten mee gesloten, die haar afzet garanderen. Uit het onderzoek blijkt dat deze situatie in de hele ziekenhuiswereld bekend is, maar van geen enkele regering hebben we tot nu toe iets gehoord over de noodzaak om dit aan te pakken. Die beperken zich tot verhogingen van de zorgpremie, de eigen bijdrage, het kleiner maken van het basispakket. Op artsen en apothekers wordt bezuinigd. Over de prijsopdrijving doet de Nederlandse Mededingingsautoriteit net of de journalist hen iets nieuws vertelt. Ze gaan onderzoek doen. Benieuwd of ze de in Nederland ook hoog geprijsde medische apparatuur en medicijnen in het onderzoek meenemen.
Paul Schnabel – directeur van het Sociaal Planbureau en commissaris bij Shell – zegt in de Volkskrant dat er een nieuw ‘taboe’ doorbroken moet worden: ouderen moeten voortaan ook hun spaargeld inleveren om de zorgkosten te betalen. Hij wordt direct bijgevallen door oud-PvdA-leider Bos – nu dik betaalde consultant zorg bij KPGM. Bos verwijst ter verdediging naar Singapore, waar mensen al jong gaan sparen voor de zorg die ze als ouderen nodig zullen hebben. Daarmee suggereert hij dat mensen de zorg nu voor niets zouden krijgen. Een pertinente leugen: ouderen in Nederland hebben al vanaf dat ze gingen werken naast belasting premies betaald voor de ziektekostenverzekering en de AWBZ. http://www.rodemorgen.nl/

Lees ook:

Gemeenten: te weinig geld voor WMO
VNG wil uitstel WMO-aanbesteding
Ross: “Zonder WMO dreigt stagnatie”
Deventer begint met zorgloketten

 
 
 
 • Gemeenten en zorgaanbieders zijn aan zet zegt Erik Dannenberg

  Erik Dannenberg is wethouder van Zwolle en voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn. Hij is betrokken bij de onderhandelingen door de VNG over de decentralisaties AWBZ en jeugdzorg. Eerder was hij directeur van de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils in Zwolle. In zijn betoog tijdens de ledenbijeenkomst stelt hij dat hij alle vertrouwen heeft in een goede afloop van de decentralisaties. Destijds in 1994 bij de decentralisatie van de maatschappelijke opvang naar de 43 centrumgemeenten is dat ook goed uitgepakt. Erik Dannenberg heeft aangegeven dat er drie grote transities voor de gemeenten zijn:
  a. AWBZ decentralisatie
  b. WWNV – WWB/WIJ
  c. AWBZ decentralisatie Jeugdzorg

  Hij ervaart het als een bevrijding dat met de wijziging van de stelsels alle indicatiesystemen kunnen worden gereduceerd. We hebben te maken met een burger die steeds meer een claim neerlegt. Het gewone is kleiner geworden, het bijzondere is groter geworden. Toch is het aantal zieke mensen of gehandicapten niet echt toegenomen. Er moet dus weer meer uitgegaan worden van het gewone, de gewone burger die af en toe steun nodig heeft.
  Op dit moment gaat van elke euro € 0,60 naar de uitvoeringskosten als verantwoording en administratie. Gemeenten gaan dat zo nooit doen. Dannenberg wil toe naar een systeem gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. Van een claimende burger die spreekt over rechten, naar maatschappelijke prestaties of outcome. We moeten af van een run op de zwaarste problematiek. Gemeenten moeten op: zoek gaan naar nieuwe creatieve wegen. Erik Dannenberg geeft de metafoor van een Tom Tom hulpverlener: je stelt het einddoel samen vast, maar de weg waarlangs is aan de professional. Het gaat er nu dus om volgens hem dat gemeenten samen met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders bepalen wat de uitkomst van begeleiding moet zijn: hoe maak je de eindresultaten van de inzet van begeleiding zo concreet mogelijk?
  Duidelijk is dat we moeten het samen moeten gaan doen. De zorg is individueel gericht. Welzijn is zoveel mogelijk collectief, bijvoorbeeld op wijkniveau. Dannenberg geeft aan dat hij meer voor een aanbestedingsvorm is, waarin de lokale deskundigheid en infrastructuur behouden blijft. De ervaringen met de huishoudelijke hulp zijn dat er veel totaal vreemde partijen opnieuw konden gaan beginnen in elke gemeente. Dat kan de bestaande en opgebouwde infrastructuur in een gemeente teniet doen. Graag wil hij dat voorkomen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s