RE: PvdA wil terug naar oude ziekenfonds, volgens voorzitter Zorgverzekeraars Nederland en zijn rechterhand is christen-unie fractievoorzitter Arie Slob aanhanger van oplichter/hulpverlener Joop van Ommen directeur van het PvdA bolwerk WRZV sporthallen met huurschulden aan de gemeente Zwolle

From: kingkong1621@live.nl To: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lvt@thuisloos.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; voorlichting@minvws.nl; ikg@zorgbelang-overijssel.nl; ikg@cmo-flevoland.nl; elly@straatconsulaat.nl; brandpunt@kro.nl; info@bijstandsbond.org; info@petersiebelt.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; fraudebeheersing@zn.nl; info@fraudehelpdesk.nl; info@woonbond.nl Subject: PvdA wil terug naar oude ziekenfonds, volgens voorzitter Zorgverzekeraars Nederland en zijn rechterhand christen-unie fractievoorzitter Arie Slob aanhanger van oplichter Joop van Ommen Date: Sat, 14 Apr 2012 12:33:05 +0200

De inwoner van de Lage landen praat graag over normen en waarden maar is gewoon een verpest en verwend kreng geworden dat alleen maar vreet,zuipt en schijt en te stom is voor de duvel te dansen en dat noemt men dan onverschilligheid dankzij  400 jaar VOC mentaliteit

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3242047/2012/04/17/Ons-land-is-van-verdraagzaamheid-afgegleden-naar-onverschilligheid.dhtml

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
En hoe is het gesteld met de integriteit en betrouwbaarheid van onze volksvertegenwoordiging als een fractievoorzitter van de christen-unie vanaf 1993 tot 2001 lid was van de gemeenteraad van zwolle en op de hoogte van was van oplopende huurschulden van de WRZV sporthallen middels creatief boekhouden en die tot nu toe nog steeds niet afbetaald en misbruik van daklozen die onbetaald te werk werden gesteld in en rondom de WRZV hallen waar de directeur van deze WRZV sporthallen nu supervisor is over de Herberg een dubieuze daklozenopvang aan de Nijverheidstraat in Zwolle waar RIBW Vecht totaal geen zorg en hulpverlening op maat bied aan clienten en onrechtmatige indicaties hanteerd om bij het zorgkantoor AWBZ/PGB gelden te claimen voor niet geleverde begeleiding en zelfs de kwaliteitswet zorg schend en de gemeente Zwolle geen toezicht op uitoefend nog de inspectie voor de gezondheidszorg omdat het een particulier inititatief betreft maar wel gefinancierd  door woningcorporaties met huurdersgeld en subsidies vanuit de gemeente Zwolle.
Maar ja,alles is tegenwoordig mogelijk in onze rechtstaat Nederland en in hoeverre is de Hr. Andre Rouvoet van deze praktijken op de hoogte als voorzitter van zorgverzekeraars Nederland die een meldpunt fraudebeheersing zorg hebben opgericht om fraudes met AWBZ/PGB tegen te gaan en de zorgkosten te beheersen.
Maar hier geldt “Als het kalf verzopen is dempt men de put”want er zijn al miljarden verdwenen en waar het ministerie van VWS niet weet waar deze aan besteed zijn zeggen  ze.
 
 

Toepassing AWBZ in zorg ratjetoe

In tien jaar tijd zijn de kosten voor de AWBZ geëxplodeerd van tien naar twintig miljard euro. De regeling wordt gebruikt voor heel veel vormen van zorg. Thuiszorg, gezinscoaching of opvang van verslaafden, grenzen zijn er nauwelijks. DEN HAAG – Wat in 1967 begon als een regeling om gehandicapten, chronisch zieken en andere mensen met onverzekerbare gebreken te verzorgen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een ruif waaruit alle instellingen in Nederland naar believen kunnen pikken. Vanwege de stijging van de kosten moest bureau Boer&Croon van staatssecretaris Ross (volksgezondheid) onderzoeken of instellingen soms misbruik maakten van de AWBZ. De conclusie is lichtelijk ontluisterend: de regeling is zó breed, zó algemeen, dat fraude helemaal niet nodig is voor instellingen om toch het volle pond binnen te slepen. Een van meest in het oog lopende gebreken van het AWBZ-stelsel is het gegeven dat ruim honderdduizend mensen wel zorg krijgen zoals huishoudelijke hulp, terwijl een officiële toewijzing (indicatie) daarvoor ontbreekt. Er is niemand die weet of deze mensen wel hulp nodig hebben en zo ja, hoeveel hulp. In de loop der jaren hebben alleenstaanden die bijvoorbeeld leden aan eenzaamheid gewoon huishoudelijke hulp toegewezen gekregen. En als er wel een indicatie is voor bijvoorbeeld tien uur thuiszorg per week, dan mag daarvan met een bandbreedte van vijftig procent worden afgeweken. Ook mogen instellingen die thuiszorg verstrekken de zorg langer laten doorlopen als de indicatie voorschrijft. Maar het komt ook voor dat een indicatiebesluit helemaal geen einddatum heeft. Uit het onderzoek blijkt tevens dat bijvoorbeeld thuiszorginstellingen declaraties indienen die enorm van elkaar kunnen verschillen. Voor exact hetzelfde geval van een 70-jarige alleenstaande vraagt de ene organisatie voor het leveren van thuishulp bijna twee keer zoveel geld als de andere (265 versus 164 euro). Volgens Boer&Croon brengen overigens de meeste bedrijven het maximum te declareren bedrag in rekening. Door de bezuinigingen op het welzijnswerk in de afgelopen jaren is het beroep op de AWBZ enorm toegenomen. Welzijnsinstellingen zoals het Leger des Heils konden moeiteloos terecht bij de AWBZ omdat de regels zich hier niet tegen verzetten. Zo krijgt het Leger nu geld om verslaafden op te vangen, voor psychisch gestoorden op eigen benen te laten staan of voor gezinscoaching. De AWBZ-regeling is zodoende het afvoerputje van zorg en welzijn geworden. De onderzoekers concluderen dat de AWBZ op een gegeven moment een eigen dynamiek heeft gekregen; efficiënt omgaan met overheidsgeld verdween naar de achtergrond . Typerend hiervoor is de rol van de zorgkantoren die de plicht hebben om zo doelmatig mogelijk zorg in te kopen. In plaats dat deze organisaties uitgaven binnen de perken probeerden te houden, waren er voorbeelden van kantoren die juist actief meedachten met instellingen om zo veel mogelijk geld binnen te halen. Volgens de onderzoekers van Boer&Croon staat echter één ding vast: het opzoeken van de randen van de wetgeving had als doel het in standhouden van de zorgverlening. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren de AWBZ onbetaalbaar is geworden en dat het kabinet-Balkenende maatregelen heeft genomen om de stijging af te zwakken. Maar als reactie op maatregelen zoals de verhoging van de eigen bijdrage voor thuishulp schreven de koepels voor de thuiszorg (LVT) en verpleeghuizen (Arcares) begin dit jaar brieven naar hun leden onder de kop ‘tips en trucs’ en zochten zij nog meer de randen op van de wettelijke mogelijkheden. Uit: Dagblad Trouw, 24 september 2004
 

Waarom moeten AWBZ premiebetalers opdraaien voor de kosten die gemaakt worden om coma-zuipers zorg te bieden terwijl zij geen enkel verantwoordelijkheid tonen met hun gedrag tegenover de samenleving,en dat geldt ook voor de drank en drugsverslaafden die niet ziek zijn en de opvang voor dak en thuislozen zien als goedkoop hotel om overdag hun verslavingen te kunnen betalen en geen moeite doen om een normaal leven te gaan leiden maar wel de gek te steken met de maatschappij en ook in de opvang overlast veroorzaken en zo zogenaamde welzijnsinstellingen als het Leger des Heils als evangelische commerciele welzijnsfabriek overeind houden en andere daklozen de kans ontnemen om een normaal leven op te bouwen want daar doet het Leger des Heils totaal niets voor omdat zij geen onrechtmatig verkregen indicaties opleveren om bij het zorgkantoor gelden te claimen voor niet geleverde hulpverlening maar waar al deze inkomsten opgaan in de eigen organisatie en missiewerk.

94

Vragen van de leden

Fritsma en

De

Roon

(beiden PVV) aan de ministers

van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport en voor Wonen, Wijken en

Integratie over opvang van

verslaafden in plaats van opvang van

dakloze gezinnen in Almere.

(Ingezonden 31 juli 2009)

1

Is het u bekend dat in Almere meer

dan 30 dakloze gezinnen niet door

het Leger des Heils worden

opgevangen?

1, 2

2

Is het waar dat het Leger des Heils de

opvang van daklozen in een pand in

Almere enige tijd geleden heeft

beëindigd om vervolgens in hetzelfde

pand verslaafden op te vangen?

3

Heeft dit te maken met het feit, dat

het Leger des Heils inmiddels zelf

verslaafd is aan de gelden uit de

AWBZ-pot en dus liever

drugsgebruikers opvangt in plaats

van gezinnen die het financieel niet

meer kunnen bolwerken?

4

Deelt u de mening dat opvang van

dergelijke gezinnen altijd voorrang

moet hebben boven opvang van

drugsgebruikers? Zo nee, waarom

niet? Zo ja, welke mogelijkheden

heeft u om het Leger des Heils van

deze dwaalweg af te krijgen?

1

WebRegio.nl, 29 juli 2009: «Fractie Molina

verbijsterd over wachtlijst Leger des Heils»

http://www.webregio.nl/almere/regionaalnieuws/

artikel/481873/fractie-molinaverbijsterd-

over-wachtlijst-leger-desheils.

aspx?utm_source=regioselect&utm_

medium=website_en_email&utm_campaign=

regioselect

2

Elsevier, 28 juli 2009: «Leger des Heils

afhankelijk van AWBZ-potje overheid»

http://www.elsevier.nl/web/10242100/

Nieuws/Nederland/Leger-des-Heilsafhankelijk-

van-AWBZ-potje-overheid.htm?

rss=true

 

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris

Bussemaker

(Volksgezondheid,

Welzijn en Sport), mede namens de

ministers van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport en voor Wonen,

Wijken en Integratie (ontvangen

23 september 2009) Zie ook

Aanhangsel Handelingen,

vergaderjaar 2008–2009, nr. 3541

1

Er staan 30 gezinnen, die te kampen

hebben met (dreigende) dak- en

thuisloosheid op een wachtlijst. Het

Leger des Heils houdt regelmatig

telefonisch contact met deze

gezinnen. Voor zover bekend, staat

geen enkel gezin daadwerkelijk op

straat.

2

Ik heb navraag gedaan bij het Leger

des Heils en de gemeente Almere.

In het kader van het regionaal

Kompas is er extra capaciteit

gerealiseerd voor duurzaam verblijf

(gefinancierd door de AWBZ) voor

kwetsbare mensen met een

AWBZ-indicatie die langdurig zorg

nodig hebben en die niet in de

maatschappelijke opvang thuishoren.

Maatschappelijke opvang is immers

tijdelijke opvang.

Deze (extra) capaciteit is gerealiseerd

door de omvorming van een

bestaand pand voor crisisopvang tot

een DOMUS-voorziening. De

bestaande maatschappelijke

opvangcapaciteit voor volwassenen

en jongeren is verplaatst naar locaties

elders in de stad.

3

Nee. Het CIZ indiceert voor de AWBZ.

Als een burger een indicatie heeft

voor de AWBZ dan heeft men recht

op AWBZ-zorg. Iedere aanbieder met

een AWBZtoelating kan vervolgens

deze zorg leveren. Het Leger des Heils

en ook andere instellingen voor

maatschappelijke opvang beschikken

over een toelating voor AWBZ-zorg.

4

Zie de antwoorden op vraag 2 en 3.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2009–2010

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de

regering gegeven antwoorden

KVR37716

2009Z14463

0910tkkvr94

ISSN 0921 – 7398

Sdu Uitgevers

’s-Gravenhage 2009

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 197

Politiek spel ChristenUnie en SGP

In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.
Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.
Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.
Wat is er wel waar? De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.” De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.
Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”
Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP.
 

Kerknet.nl 
Vrijdag, 27 februari 2004 terug >

KLACHT TEGEN AFDELING VAN LEGER DES HEILS IN NEW YORK
NEW YORK (KerkNet/CWN) – Het Leger des Heils wordt door een aantal huidige en gewezen werknemers vervolgd voor het vijandige werkklimaat in haar kantoor in New York. Volgens het Amerikaanse persagentschap CWN werden er 18 klachten neergelegd omdat het Leger des heils haar werknemers dwong om het Evangelie te verkondigen, hun kerkelijke banden bekend te maken en aan haar aalmoezeniers toestemming gaf om privé-gegevens bekend te maken. De klacht werd ingediend omwille van de regeringssteun van het Leger des Heils. Die is jaarlijks goed voor 89 miljoen US dollar. Volgens Donna Lieberman, directeur van de Civil Liberties Union in New York, is dit proces wellicht het eerste van een hele reeks. Dat is het gevolg van de keuze van de Bushadminstratie om haar sociale programma’s ook via religieuze organisaties uit te voeren. Volgens Lieberman moet dat echter op basis van gelijkheid gebeuren: “Godsdienst promoten kan een erg gevaarlijk precedent scheppen, omdat we hierdoor een samenleving dreigen te scheppen waar de ene godsdienst meer voordelen heeft als de andere”.

ARTIKEL 

Leger des Heils grootste goede doel

Leger des Heils grootste goede doel

WO 07 dec 2011 | 08.58 Met bijna 300 miljoen euro aan inkomsten was het Leger des Heils in 2010 het grootste goede doel van Nederland. Cordaid staat op de tweede plaats met 180 miljoen euro, daarna volgt Oxfam Novib met 178 miljoen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Het Leger des Heils ontving van alle goede doelen de meeste subsidie van de overheid, bijna 260 miljoen euro. Ook hier komen Cordaid (bijna 105 miljoen) en Oxfam Novib (100 miljoen) op de tweede en derde plaats. “Deze organisaties zijn een soort verlengstuk van de overheid. Wat deze organisaties al goed doen, hoeft de overheid niet zelf te doen. Daarom krijgen zij relatief veel subsidie”, stelt René Bekkers, onderzoeker van ‘Geven in Nederland’ aan de Vrije Universiteit.
KWF Kankerbestrijding wist de meeste eigen baten binnen te halen, ruim 100 miljoen euro, met onder meer collectes. Daarna volgen Unicef met ruim 50 miljoen en Artsen Zonder Grenzen met ruim 45 miljoen.

vorig artikel ARTIKEL volgend artikel 

Leger des Heils in de rode cijfers

Leger des Heils

ZA 25 jul 2009 | 15.12
Het Leger des Heils heeft vorig jaar een verlies geleden van circa 12 miljoen euro. Dat is een van de grootste verliezen uit de geschiedenis van de christelijke hulpverleningsorganisatie, zo staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag, bevestigde een woordvoerster zaterdag berichten uit verschillende media.

Belangrijkste oorzaak van de rode cijfers is dat de waarde van de beleggingen van het Leger des Heils met 6,5 miljoen euro afnam. Dit komt door de economische crisis. De organisatie hield juist rekening met een winst van 5 miljoen euro, waardoor het beleggingsresultaat 11,5 miljoen euro minder is dan verwacht.

Het Leger des Heils belegt zijn reserves en heeft ook een pensioenfonds voor officieren. De organisatie had een fonds van 8 miljoen euro om tegenvallers op de beurs op te vangen. Dat is nu geheel verdampt.

De exploitatiekosten stegen vorig jaar juist met 29 miljoen euro (13 procent) tot 251 miljoen euro. Het grote verlies heeft volgens de woordvoerster voorlopig geen gevolgen voor de medewerkers of de activiteiten van de hulpverleningsorganisatie.

Overigens is er niet alleen slecht nieuws over het Leger des Heils. Zo steeg het aantal donateurs vorig jaar met negenduizend (2 procent) tot 405.000.

Bron: ANP

Arie Slob en Leger des Heils delen complimentjes uit

http://youtu.be/n-2Zqx6I8uA

donderdag 01 maart 2012 17:39 Dit jaar viert het Leger des Heils haar 125e verjaardag. Ter gelegenheid van dit jubileum serveerde het Leger des Heils op het plein voor het Tweede Kamergebouw soep aan de leden van de Tweede Kamer.

Omdat 1 maart ook de nationale complimentendag is werden de Kamerleden gevraagd om, mede namens het Leger des Heils, een comliment uit te delen aan de talloze vrijwilligers die zich in ons land inzetten voor hun medemens. Arie Slob gaf, samen met Ronald Plasterk (PvdA) en Anoeschka van Miltenburg (VVD) het goede voorbeeld. Slob prees het Leger des Heils voor haar enorme inzet voor de mens in nood en wenste het Leger een gezegende volgende 125 jaar toe. Hij wees er daarbij op dat, juist in een tijd als deze, de inzet van vrijwilligers goud waard is.

Het Leger des Heils heeft, ter gelegenheid van haar jubileum en in samenwerking met PostNL, een speciale jubileum postzegel uitgegeven. Deze zegel werd vandaag officieel in gebruik genomen. Commissioner van Vliet nodigde alle aanwezigen uit om een kaart met een complimentje te versturen en stelde de postzegel bij deze gelegenheid ter beschikking.

 
 
de Volkskrant

PvdA wil terug naar oude ziekenfonds, volgens voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Bewerkt door: Redactie − 14/04/12, 10:48  − bron: ANP
© ANP. Oud-vicepremier Andre Rouvoet tijdens het verhoor van de parlementaire enquetecommissie Financieel Stelsel, eind vorig jaar.

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, vindt dat PvdA-leider Diederik Samsom met het voorstel van afschaffing van concurrentie tussen zorgverzekeraars ‘blijft hangen in een romantisch terugverlangen naar het oude ziekenfonds’. Dat zegt hij zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Samsom kwam begin deze week met het voorstel. ‘Ik begrijp Samsom wel, want de PvdA stemde in 2005 tegen het nieuwe zorgstelsel’, reageert Rouvoet. ‘Maar daarmee blijft de PvdA hangen in een romantisch terugverlangen naar het oude ziekenfonds en dat betekent nationalisering van de zorg, bureaucratisering, wachtlijsten en een onvermijdelijke tweedeling, want net als toen zullen mensen met een hoger inkomen dan naar het buitenland gaan om hier de wachtlijsten te omzeilen.’
De voormalige minister van de ChristenUnie vindt dat de zorg behoefte heeft aan heldere keuzes. ‘Maar politici kunnen vaak geen ‘nee’ zeggen tegen de kiezer en zijn daarom niet zo sterk in het maken van keuzes. Daarom werd in 2006 in de zorg gereguleerde marktwerking ingevoerd, waarbij zorgverzekeraars de opdracht kregen om gericht de kosten te beperken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
 
De PvdA vindt echter dat de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat de marktwerking in de zorg is mislukt. Volgens de partij zijn de zorgverzekeraars niet in staat geweest de trend te keren. ‘Het huidige zorgstelsel loopt vast. De PvdA wil daarom af van de concurrentie van zorgverzekeraars en de samenleving en zorgaanbieders weer de kans geven meer sturing aan de zorg te geven. Dat vraagt om regie van de overheid’, aldus Tweede Kamerlid Eeke van der Veen namens de PvdA.
 
Noot:het christelijke kabinet VVD,CDA en PVV wil dat de AWBZ in 2013 naar de zorgverzekeraars gaan maar het is wel bijzonder toevallig dat een lid van de Christen-Unie voorheen minister van Jeugd en Gezin de Hr. Andre Rouvoet nu voorzitter is van Zorgverzekeraars Nederland die dan de AWBZ en indicatiestelling voor burojeugdzorg in handen krijgt en zo de onterechte uithuisplaatsingen zich verder uitbreiden en kinderen onder  religeuze staatstoezicht worden geplaatst bij evangelische instellingen als het Leger des Heils en andere stichtingen met een christelijk visie en die samenwerken met de William Schrikker stichting waar VVD leden toezichthouders op zijn.
Het zijn toch de christenen die met de Bijbel in de hand de onmogelijke maakbare samenleving tot stand willen brengen naar hun gestoorde gedachtegang en tunnelvisies maar die leid tot anarchie en chaos omdat mensen niet programmeerbaar zijn.
Er is geen God die de ellende op aarde veroorzaakt maar de mensen met machtswellust die voor “God” willen spelen.
Als gezinnen al ontwricht raken en kinderen niet voldoende zorg  en aandacht krijgen is dat het gevolg van sociaal-economisch wanbeleid van opeenvolgende regeringen met een economische “christelijke” visie en waar beide ouders letterlijk gedwongen worden te gaan werken om de kosten voor levensonderhoud te volbrengen en als financiele melkkoe en consumentenslaaf te dienen voor een alles verspillende en graaiende marionetten-rijksoverheid en de kinderen worden onder gebracht in de gesubsidieerde kinderopvang onder vreemd toezicht en zo de huiselijke warmte en liefde ontberen om stabiel op te groeien.
Dit lijkt wel van tevoren opgezet beleid te zijn en waar kinderrechten volop worden geschonden en waar van staatswege inbreuk word gepleegd op de persoonlijke levens en gezinssfeer van Nederlandse staatsburgers maar wat verboden is volgens het EVRM en andere verdragen.
Wie praat hier nog over de Nederlanse democratie?
 
ChristenUnie logoArie Slob Curriculum Vitae

Arie Slob (1961) is vanaf februari 2001 – met een korte onderbreking van mei t/m november 2002 – lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie-fractie. Sinds 28 april 2011 is hij fractievoorzitter. Vanaf maart 2007 tot en met juni 2010 was hij ook al fractievoorzitter, toen de ChristenUnie in die periode deel uitmaakte van de regeringscoalitie. Arie Slob volgde in 2001 tussentijds Gert Schutte op. Hij is historicus en werkte als docent geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Tevens werkte hij enkele jaren als onderwijskundig adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst. Ook was hij directeur van onderwijsorganisatie Concent.Vanaf 1993 tot en met 2001 was hij lid van de Gemeenteraad van Zwolle.  Arie Slob was met André Rouvoet betrokken bij de formatie van het kabinet Balkenende IV. Hij maakte ook deel uit van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI), beter bekend onder de naam commissie-Duivesteijn. Deze parlementaire onderzoekscommissie deed onderzoek naar grote infrastructurele projecten als de Betuweroute en de HSL-Zuid.

 


Arie Slob 2012

 
 
 

 

U bent hier:
Arie Slob
Lofzang op Joop van Ommen

Lofzang op Joop van Ommen

dinsdag 07 december 2004 14:27
Artikel uit De Stentor van 07-12-2004 Lofzang op Joop van Ommen door JANINE STOUGIE 7 DECEMBER 2004 – ZWOLLE – Joop van Ommen laat het ‘schoppen’ over aan geïnterviewden als oud – burgemeester Jan Franssen, de huidige burgemeester Henk Jan Meijer, districtschef Roel ter Schure van de politie, aan Tweede – Kamerleden als Co Verdaas, Eddy van Hijum en Arie Slob of christenen als Rob Kuijpers, mede – oprichter van GODfashion. Nu De Herberg aan de Terborchstraat bijna ingericht kan worden neemt het boek de lezer mee door de geschiedenis van de particuliere dak- en thuislozenopvang van Joop van Ommen.
Van Ommen ziet De Herberg als een symbolische kroon op z’n werk. En in het boek krijgt hij die kroon ook letterlijk opgezet door zo’n beetje elke geïnterviewde. Het is een golf van loftuitingen, waar gelukkig ook zo nu en dan ruimte is voor kritische kanttekeningen. Want Van Ommen is een man die door zijn manier van doen geregeld met anderen in conflict komt. Maar, constateren alle geïnterviewden, hij doet alles recht vanuit zijn hart.
De discussie is actueel. Donderdagavond komen de tegenstanders van De Herberg aan de Terborchstraat in wijkcentrum De Enk bij elkaar om de komst van het opvanghuis tegen te houden. Enkele geïnterviewden laten in het boek duidelijk merken dat ze erg geschokt zijn dat mensen met een goed gevulde beurs nu om het hardst roepen dat De Herberg niet in hun buurt moet komen.
‘Het lijkt er op dat als je meer dan gemiddeld verdient je ook de meeste rechten hebt om niet met het probleem van de opvang geconfronteerd te hoeven worden’, constateert bijvoorbeeld directeur Egbert Gritter van het RIBW, overigens één van de initiatiefnemers van De Herberg.
Ook de vooruitstrevendheid van De Herberg komt in het boek naar voren. In Zwolle wordt iets gedaan wat in nog heel veel andere gemeenten niet gebeurt. Wat dat betreft is Joop van Ommen een voorbeeld, zoals ondermeer de Tweede-Kamerleden constateren. Want ‘het is ongelooflijk dat het nog in Nederland kan voorkomen dat bepaalde mensen gewoon nergens meer terecht kunnen’.Politiechef Roel ter Schure vindt dat ook en doet dan ook geregeld een beroep op de opvang bij Joop van Ommen. Toch vindt hij dat het beter moet. Officiëler ook, en wat dat betreft is de komst van De Herberg een uitkomst. En dat vindt iedere andere geïnterviewde in het boek ook. Want ooit trok blijkbaar niemand zich iets van de echte verschoppelingen aan, behalve Joop van Ommen, dan. ‘Maar nu nemen de officiële instanties eindelijk hun verantwoordelijkheid. Zoals het hoort.’
Toch zijn ook heel wat mensen in het boek bang dat de nieuwe opvang ook weer een soort officieel hulpverlenersinstituut wordt. ‘Juist de kracht van Joop is dat het vanuit z’n hart komt. Niet omdat hij niet van regels zou houden, maar omdat de mensen die hij helpt weten dat hij het echt meent.’ Ze vinden dan ook dat Joop van Ommen bij De Herberg een belangrijke rol moet blijven spelen.
‘Instellingen hebben mensen als Joop nodig om de boel scherp te houden’, menen ook de initiatiefnemers van De Herberg.
Joop van Ommen gooit graag olie op het vuur. Het boek ‘Van het Putje tot De Herberg’, dat vanavond aan Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk wordt overhandigd, zal dat ook zeker doen. ‘Er worden heel wat mensen tegen hun schenen geschopt’, aldus Van Ommen. Wie geïnteresseerd is in het boek ‘Van het Putje tot De Herberg’ kan het bij de WRZV-hallen kopen voor 4,95 euro. De opbrengst gaat volledig naar De Herberg. Naast het levensverhaal van Joop van Ommen komt de lezer de kijk van een groot aantal geïnterviewden op dak- en thuislozen tegen en worden enkele Zwolse zwervers aan de lezer voorgesteld.
Bijdrage Arie Slob in boek ‘van Putje tot De Herberg’
HET VOORBEELD VAN JOOP VAN OMMEN

 
De laatste keer dat ik Joop van Ommen zag was tijdens een bijeenkomst van Godfashion op een zondagavond in de WRZV-hallen. Ik stond daar met mijn dochter Lotte tussen enthousiaste jongeren die op een eigentijdse manier invulling aan hun geloof gaven. Indrukwekkend. Iedere maand staan de deuren van de WRZV-hallen daarvoor open. Zie voor meer informatie www.godfashion.nl. Joop zag mij niet. Hij hing over de balustrade en keek van bovenaf naar de bijna tweeduizend aanwezigen. Wat zou er in Joop omgaan, was mijn gedachte. Dat is in de jaren dat ik Joop nu al ken meestal geen vraag voor mij geweest. Ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg, zou een goed motto voor Joop kunnen zijn. Ik weet niet meer wanneer het de eerste keer was dat wij elkaar troffen. Het zal begin jaren’90 geweest zijn. Ik ben van 1993 tot en met 2001 raadslid geweest van de gemeente Zwolle. In die tijd waren de WRZV-hallen (en dus Joop) met enige regelmaat onderwerp van gesprek. Het voorbestaan van de WRZV-hallen stond zelfs op het spel. Heftige tijden waren dat. College en gemeenteraad worstelden met deze kwestie. Iedere keer kwamen we er weer uit. En Joop roerde zich stevig in die discussies. Hij liet zich daarin wel eens teveel meenemen door zijn emoties, maar dat typeert direct de man. Tot in zijn vezels begaan met de zaken die hij onder handen heeft. Bij mij springt daar vooral uit de aandacht die hij heeft voor gehandicapten en de dak- en thuislozen. Om met de eerste categorie te beginnen. In de WRZV-hallen was altijd plaats voor de gehandicaptensport. Een enkele keer moesten ze wel eens wijken voor grote evenementen op de zaterdag (Joop moest zijn kasboekje wel rond krijgen), maar Joop had/heeft hart voor deze doelgroep. Dat spreekt mij aan. Dat geldt ook voor zijn activiteiten voor de dak- en thuislozen. Ik hoef hier niet breed uit te meten waar die activiteiten allemaal uit bestaan. Hij zag daarin een taak, bleef niet wachten op anderen, maar sloeg de hand aan de ploeg. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. Hoeveel mensen draaien hun hoofd niet om als ze geconfronteerd worden met wat wel de onderkant van de samenleving genoemd wordt. Joop draait zijn hoofd dan juist bij en deed wat hem voor handen kwam. Bij zijn activiteiten op dit gebied zijn ook wel kanttekeningen te plaatsen. Het ging niet altijd volgens het boekje. In ieder geval niet de boekjes die de reguliere opvang en de overheid hanteert. Ik herinner me nog goed de moeite die bijvoorbeeld het Leger des Heils had met zijn activiteiten, omdat de huisregels van Joop ruimer waren dan die van hen. Daar ontstonden spanningen. Niet ontkend kan echter worden dat Joop met zijn opvang een nuttige functie vervuld heeft. Zelfs in de landelijke media is dat niet onopgemerkt gebleven. Na mijn vertrek uit de gemeenteraad volg ik de activiteiten van Joop wat meer op afstand. De perikelen rond De Herberg zijn mij niet ontgaan. Hoe kan het anders als ik bijna dagelijks via het NS-station mijn weg/rails naar den Haag probeer te vinden. tegenover het NS-station hangt boven de Terborghstraat een groot spandoek dat duidelijke taal spreekt over de opvang die straks in die straat verzorgd zal worden. Dat is niet de taal van Joop van Ommen. Ik kan niet overzien of er andere en betere locaties te vinden zouden zijn geweest. Ooit heb ik zelf een ware zoektocht door Zwolle gehouden om een geschikte dagopvangplaats te vinden. Dat viel toen ook al niet mee. Ik kan ook niet helemaal overzien of de gemeente in alles goed gecommuniceerd heeft met betrokkenen. Mijn indruk is dat dit wel wat beter had gekund en mogelijk had dat veel onnodige commotie kunnen voorkomen. Waar het uiteindelijk op aan komt is dat dak- en thuislozen niet de dupe worden van dergelijke discussies. Met allen maar praten help je deze mensen niet. De handen moeten uit de mouwen. Laten we daarin het voorbeeld van Joop volgen.
 
Arie Slob
Tweede Kamerlid ChristenUnie
 

Raad akkoord met instandhouding WRZV-hallen

De VVD heeft het helemaal gehad met de WRZV-hallen, maar een meerderheid in de gemeenteraad gaat -al dan niet enthousiast- instemmen met het voorstel om de WRZV-hallen in ieder geval tot 2008 in stand te houden.

De (huur)schuld van de WRZV- hallen is opgelopen tot boven de drie ton en om voort te bestaan moet de gemeente voor ruim 40.000 euro garant staan. Daar staat tegenover dat de aanpak van het nieuwe bestuur van de Stichting Sporthallen WRZV vertrouwen uitstraalt en dat is afgesproken dat jaarlijks minimaal 20.000 euro van de schuld wordt afgelost. Bron: Stentor
Geplaatst op donderdag 26 mei 2005 om 10:33:04 in Zwols Nieuws | Permanente link

Trackback

Trackback URL van dit bericht: http://beheerpagina.web-log.nl/services/trackback/6a0134837ff6d0970c013483800c3b970c Hieronder vind je de links naar weblogs die verwijzen naar Raad akkoord met instandhouding WRZV-hallen:
 

Reacties

Webmaster
Op sporthallengebied verandert de komende jaren veel in de stad. Er komen een topsporthal (Landstede) en een sporthal in het Bewegingshuis in Stadshagen bij, terwijl de Stilo-sporthal over een paar jaar mogelijk wordt afgedankt. Voor de WRZV-hallen zijn met name de bouwplannen van het Deltion College van belang. Daarin is ook voorzien in sportzalen, wat na verhuizing naar Holtenbroek zal inhouden dat het ‘schoolgebruik’ van de WRZV-hallen terugvalt; slecht voor de exploitatie en de overlevingskansen. Er verandert nog meer voor de WRZV-hallen als de daklozenopvang naar De Herberg verhuist, al is het tijdstip waarop dat gebeurt nog onduidelijk. De exploitatie van die opvang heeft intussen niets meer met de sporthallen van doen. Het complex is nog wel van belang voor sociale (werkervaring, resocialisering) en commerciële nevenfuncties. Pal tegenover enthousiaste support voor de unieke formule van de WRZV-hallen (Swollwacht, GroenLinks/De Groenen) en zorgen over de bedreigingen (CDA) staat het harde standpunt van een VVD, die wijst op een periode van intussen twaalf jaar waarin de gemeente met grote regelmaat de helpende hand moest bieden. ‘Subiet stoppen’, stelt Louis van Daalen. Waarna het liberale raadslid toch ook moet concluderen dat dit nog niet kan zolang het Deltion College er zalen huurt voor schoolsport.

Geplaatst door: Webmaster | donderdag 26 mei 2005 om 10:33:29

Willem
Er is al tenminste 10 jaar sprake van het niet of laat betalen van huur door de WRZV-hallen. ca. 7 jaar geleden werd ook al eens the move van een nieuw bestuur gemaakt. Iedere particuliere huurder was al lang eruit gezet óf failliet verklaard, maar daar heeft dit college en deze Raad het lef niet voor!

Geplaatst door: Willem | donderdag 26 mei 2005 om 19:56:01

Webmaster
Wat is de reden dat de hallen nu zoveel schulden hebben ? En, wat moet er naar jouw idee in dit geval gebeuren Willem ?

Geplaatst door: Webmaster | donderdag 26 mei 2005 om 19:59:56

Willem
Lijkt eerder op onwil of het maken van (méér) winst vanuit de beurs van de gemeente resp. de Zwolse Burgers. Iets waar in ca. 1998 eigenlijk een ruime raadsmeederheid (achter de schermen) voor was: Failliet verklaren van deze zgn. Zwolse Weldoener op staatskosten!

Geplaatst door: Willem | donderdag 26 mei 2005 om 20:50:39

Webmaster
Hierboven staat dat de hallen juist geen winst maken en schulden hebben. En dan ? Moeten deze hallen dan blijven ?

Geplaatst door: Webmaster | donderdag 26 mei 2005 om 20:55:51

Willem
Creatief boekhouden en communicerende vaten vermag véél te verbloemen. Op 18 maart 1998 was er een raadsvoorstel om een incidentele (betekent: éénmalig en daarna nooit meer!!!) subsidei van f 655.000 als bijdrage in het wegwerken van de huurachterstand. Hoeveel incidentele subsdie voor ofr kwijtschelding van huurachterstand is verleend van 1999 t/m 2004 aan dit PvdA-bolwerk????????????

Geplaatst door: Willem | donderdag 26 mei 2005 om 21:25:19

Willem
Voor de geïnteresseerd burger: Lees genoemd raadsvoorstel en de raadsnotulen van 30 maart 1998 en u weet hoe goed uw stad al jaren wordt bestuurd!

Geplaatst door: Willem | donderdag 26 mei 2005 om 21:28:10

Webmaster
Zouden de meeste raadsleden weet hebben gehad van deze (forse) eerdere subsidie ? Je kan zo wel aan de gang blijven ja. Kennelijk heeft het bestuur van de WRZV-hallen goede argumenten overlegd om de raadsleden te bewegen tot steun.

Geplaatst door: Webmaster | donderdag 26 mei 2005 om 21:42:24

ikke
Swolwacht, bij name van schoonzoon eikelboom, was al geruime tijd op de hoogte van dit mismangement vandaar de move in de opstelling betreffende de Herberg. Geen Zwervers Geen Geld.!!!!

Geplaatst door: ikke | vrijdag 27 mei 2005 om 8:49:28

Mike
Het is politiek een lastig dossier. Kom je aan de WRZV met zijn duistere financiële handel en wandel, kom je aan Joop van O., kom je aan hét sociale gezicht van Zwolle (voor wat betreft dak- en thuislozen) en dat kan nogal wat heibel opleveren. Zijn de raadsleden/ambtenaren toch een beetje benauwd voor, denk ik. Als dak- en thuislozen weg zijn bij WRZV kan vervolg worden gegeven aan aandacht voor de constante geldstroom van de gemeente naar deze ondoorzichtige put.

Geplaatst door: Mike | vrijdag 27 mei 2005 om 16:12:24

Willem
Zal niet ontkennen wat ikke en Mike schrijven en voeg daaraan toe de naam: Margriet M. Wegens het verloop in de Raad in de afgelopen 10 jaar zullen maar weinig raadsleden de voorgeschiediniss kennen. Uit de raadsnotulen 30 maart 1998 daarom het volgende: Uit de Raadsnotulen van 30 maart 1998: 1. Stichting WRZV-hallen ontvangt sinds 1993 een subsidie van f 100.000,–. 2. Toen werd een huurachterstand van f 375.000 kwijt gescholden. De resterende schuld van f 500.000 zou binnen in een aantal jaren worden afgelost. 3. Nu (1998) is de huurachterstand opnieuw opgelopen tot bijna 1 miljoen gulden (9 ton). Er is niets van de oorspronkelijke huurschuld afbetaald. 4. Een wijkcentrum met een schuld van slechts f 50.000 wordt bij wijze van spreken onder curatele gesteld, maar niet de Stichting WRZV-hallen.

Geplaatst door: Willem | vrijdag 27 mei 2005 om 21:01:01

Willem
En daarna stortte de gemeente verder in de bodemloze WRZV-put: Zoals in het college besluit van 8 mei 2001 is beschreven, bedraagt de betalingsachterstand per mei 2001 fl. 331.550,=. Meer dan de helft van dit bedrag bestaat uit posten ouder dan 1 jaar (afgerond fl. 190.000). Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door een openstaande post van ruim fl. 160.000, zijnde het restant van de schuldsanering uit 1998. De huidige betalingsachterstand per juni bedraagt fl. 352.000,=, dit is inclusief de huurtermijn van de maand juni. Onlangs heeft u middels een brief `Stand van Zaken onderzoek WRZV – hallen` informatie omtrent de financiële situatie van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) ontvangen. Hierin wordt tevens beschreven dat de belastingschuld van SSW ad euro; 37.064,= door de gemeente is overgenomen ter voorkoming van een faillissement. De financiële middelen zijn medio juni 2002 aan de SSW overgemaakt. Op de schuldenachterstand van de WRZV hallen wordt in een later stadium teruggekomen (wethouder Hagedoorn 15 juni 2004). De VVD wil weten of de huurachterstand van de WRZV-hallen kan worden geïnd Indien dit niet het geval is, dan dienen de WRZV-hallen te sluiten. De huurachterstand van de WRZV-hallen baart de wethouder Hagedoorn zorgen. Er zijn gesprekken met het bestuur gaande. Wanneer er tot een dekkende exploitatie kan worden gekomen, wordt er een voorstel naar de raad gezonden (15 november 2004). SSW heeft bij Gemeente Zwolle een totaal van ca. euro; 306.775,= aan schulden openstaan. Dit betreft voornamelijk huurachterstanden en het restant schuldsanering uit 1998, ad euro; 72.605 (11 april 2005).

Geplaatst door: Willem | vrijdag 27 mei 2005 om 21:23:01

Willem
Verrassend is, dat de opmerking over een wijkcentrum met een schuld van slechts f 50.000 onder curatele wordt gesteld afkomstig was van Groen Links. De realiteitszin is 7 jaar later – en na de fusie met de Groenen – kennelijk erg ver te zoeken bij deze fractie.

Geplaatst door: Willem | maandag 30 mei 2005 om 17:28:16

Willem
Van de VVD-site: Wrzv hallen hebben geen Toekomstperspectief;sluiten Dinsdag 24 mei 2005 behandelde de commissie welzijn de toekomst van de WRZV hallen. De VVD ziet na jarenlange exploitatietekorten en de inmiddels voor de zoveelste keer opgelopen huurachterstand, inmiddels al ruim boven de euro; 300.000,00 geen perspectief meer voor de WRZV hallen. Zij pleit voor afbouwen en sluiten. Hieronder vind u de inbreng van de VVD fractie Zwolle tijdens de commissiebehandeling. Voorzitter, De fractie van de VVD Zwolle is ontzet. Ontzet over de mythevorming rond de WRZV hallen. De WRZV hallen zijn een begrip in Zwolle zo schrijft het bestuur van de SSW. Waar dat vandaan komt en of dat zo is betwijfelt de VVD Zwolle ten sterkste. Als het een begrip in Zwolle is dan heeft dat te maken met het aan het lijntje kunnen houden van de gemeenteraad van Zwolle, waar kennelijk iedereen het heel normaal vindt dat er steeds weer kwijtschelding van niet betaalde huurpenningen en belastingschulden plaats vinden. De fractie van de VVD Zwolle vindt dat niet normaal. Ontlopen van verantwoordelijkheden noemen we dat. Ondanks verhogingen van subsidies en extra bijdragen in de sociale activiteiten blijft de WRZV al jarenlang niet aan zijn verplichtingen voldoen en is er al weer een huurschuld van euro; 306.775,00. Drie honderd zes duizend zevenhonderd vijf en zeventig euro. Over 2003 en 2004 is er grotendeels helemaal niet aan de huurverplichting voldaan. Volgens ons is de schuld nu halverwege 2005 zelfs al weer verder opgelopen. Voorzitter dat kan maar 1 ding betekenen. – de WRZV is vanaf het begin nooit rendabel geweest- doelstellingen zijn niet gehaald en -alle tussentijdse maatregelingen hebben niets geholpen- als je dat concludeert moet je nu dus subbiet stoppen. Ik kom daar straks nog op terug. Ook nu wordt de bevolking van Zwolle weer misleid. Ik noem hierbij niet van een misleiding van de raad. Want ik ga er vanuit dat niet alleen bij de VVD Zwolle het gezond verstand spreekt. Maar dat dat bij andere fracties ook aanwezig is. Ik heb toentertijd gezegd, dat je met emoties geen stad kunt besturen. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen voordat het gezonde verstand werkelijk gaat regeren. Het voorstel spreekt over een aflossing van de openstaande schuld met jaarlijks euro; 20.000 . Dat lijkt prachtig voor de beeldvorming. Maar wij vinden het niet meer dan normaal dat je schulden betaald. Maar dit dit is dweilen met de kraan open. U vertelt er niet bij dat de schuld toch nog met 1 ton of meer gaat oplopen . Als de huurpenningen in 2003 en 2004 niet betaald kunnen worden dan kunnen ze dat in 2005 2006 2007 ook niet. Voorzitter de volgende financiële tegenvaller komt er dus al weer aan. Een tegenvaller die dit college kan voorkomen door tijdige sluiting van de WRZV hallen zoals de VVD fractie dat al eerder had gewild, zodat de huurachterstand niet verder oploopt. U wilt nu de WRZV hallen toch nog tot 2008 open houden terwijl u in uw voorstel aan de raad zelf al alle reden opsomt dat de functies van de WRZV hallen niet, bij lange na niet gehaald worden, gehaald kunnen worden. De gehandicaptensport maakt bv nog maar slechts voor iets meer dan 3 uur per week gebruik. Dit is nog maar 12,3 % van het mogelijke totaalgebruik.Totaal 176 uur De WrZV hallen zitten op een totaal bezeting van ca 60 tot 75 % terwijl normaal bij andere sporthallen een bezettinhg gehaald wordt van 76 tot 90 %. Als de Deltion straks weg is is het dus niets meer. Ten aanzien van de sociale functie kent u het standpunt van de VVD fractie voldoende. Deze zou al lang ergens anders ondergebracht moeten zijn. De VVD Zwolle heeft bewondering voor de heer van Ommen, maar u mag dat best zien in een andere context dan u misschien zou verwachten. De heer van Ommen heeft het grootste deel van de raad en anderen steeds op fabuleuze wijze voor zich weten te winnen. Hij is een meester in het bespelen van de publieke opinie. Hij heeft van Ommen synoniem gemaakt met de WRZV hallen, synoniem gemaakt met de sociale voorvechter van dak- en thuislozen. Op zich roept dat bewondering op, maar daar blijft het voor wat de VVD betreft bij, wij vinden het te veel van het goede. Het doet wat ons betreft onrecht aan al die anderen die op vrijwillige wijze of beroepsmatige wijze zich inzetten, zonder dat zij de media daarbij willen beïnvloeden. Voorzitter dit college schuift het probleem maar steeds door. In 2002 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van de WRZV hallen- wat betreft de VVD Zwolle toen al een toekomst die er niet was- Het heeft 3 jaar geduurd, voordat u met een voorstel komt. Schande- Schande. Dat dit 3 jaar heeft moeten duren. Het typeert een beetje de daadkracht van dit college. Pappen en nathouden U bent dus grotendeels zelf medeschuldig aan de enorme huurachterstand die er opnieuw is ontstaan. Waarom is dan ook mijn vraag heeft dit zolang moeten duren? Wat heeft u allemaal in die 3 jaar gedaan? Wat heeft dit onderzoek allemaal gekost? Voorzitter de WRZV hallen dan nog tot 2008 open te houden is de vraag! De enige reden waarom de VVD fractie hierin mee zou gaan is de vertraging van de bouw van het Deltioncollege. Een van de prominente huurders van deze hallen. Zijn er mogelijkheden om het Deltion tussentijds elders onder te brengen zodat wij de sluiting van de WRZV hallen eerder kunnen doen laten plaatsvinden en er niet nog meer geld bij moet? Wat zijn de mogelijkheden, dat is toch ook in dat 3 jaardurende onderzoek meegenomen. De wethouder gaf in zijn beantwoording aan wel vertrouwen te hebben in de plannen van de stichting. De VVD zal tijdens de raadsbehandeling nogmaals duidelijk haar standpunt tot sluiting naar voren brengen.

Geplaatst door: Willem | woensdag 1 juni 2005 om 16:43:59

Webmaster
Collegestandpunt : Toekomsttraject WRZV-hallen, april 2005 1. Inleiding In de zomer 2001 stond het voortbestaan van de WRZV-hallen ter discussie. Vanuit het oogpunt van de financiële situatie en ontwikkelingen, zoals het vertrek van sportactiviteiten van het ROC Deltion College (hierna te noemen Deltion College) uit de WRZV-hallen, besloot het college van burgemeester en wethouders de activiteiten in de WRZV-hallen af te bouwen en in 2006 te beëindigen. De raad distantieerde zich, vanwege de verschillende maatschappelijke functies die de WRZV-hallen vervulden, van deze besluitvorming. In februari 2002 is het college van burgemeester en wethouders gestart met een onderzoek naar de toekomst van de WRZV-hallen. Het bestuur van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) heeft toegezegd haar medewerking aan het onderzoek te verlenen. Het traject is gebaseerd op het ontrafelen en in kaart brengen van de verschillende functies die in de hallen plaatsvinden. Hierbij zijn drie hoofdfuncties te onderscheiden: sport, sociaal en de (commerciële) nevenfuncties. Daarnaast is in het traject expliciet aandacht besteed aan toezicht en handhaving, voorkomen van overlast en de financiële situatie. Het bestuur van de SSW heeft bij de start van het onderzoek nadrukkelijk gewezen op zijn standpunt dat de verschillende functies onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dus niet zijn te ontrafelen. In mei 2002 is een uitgebreide tussenrapportage tot stand gekomen. Het college heeft kennisgenomen van de tussenrapportage en deze ter inzage voor de gemeenteraad gelegd. Op basis van de tussenrapportage werd geconcludeerd dat verdieping van het onderzoek noodzakelijk was. Dit heeft in de tweede helft van 2002 plaats gevonden. Begin maart 2003 is de concept-eindrapportage van het onderzoek naar de toekomst van de WRZV-hallen vastgesteld door het college. Het bestuur van de SSW kon zich niet vinden in de conclusies. Na overleg is besloten tot een aanvullend onderzoek. Het aanvullend onderzoek was met name gericht op sportfunctie en financiële situatie en mogelijkheden. In mei 2004 heeft het bestuur van de SSW een beleidsnota 2004 – 2009 “Stichting Sporthal WRZV, Een begrip in Zwolle” aan het college aangeboden. Deze beleidsnota en de resultaten van het aanvullende onderzoek zijn verwerkt in deze notitie. 2. Opvang dak- en thuislozen In de discussie over de toekomst van de WRZV-hallen speelt het verblijf van dak- en thuislozen op het terrein van de sporthallen een grote rol. De raad heeft zich met name vanwege deze maatschappelijke functie gedistantieerd van het collegebesluit om te komen tot beëindiging van de sporthallen (zomer 2001). In het raadsbesluit Doorlichting Ketenaanpak Zorg vóór Overlast (16 december 2002) is besloten dat het verblijf van dak- en thuislozen bij de WRZV-hallen moet worden beëindigd zodra de gecombineerde gebruiksruimte/ nachtopvang aan de Pannekoekendijk is geopend. In het raadsbesluit wordt het volgende geconstateerd: “Deze situatie heeft weliswaar lange tijd een gat gevuld in het aanbod voor de problematische dak- en thuislozen en harddrugsgebruikers, doch de laatste jaren is in toenemende mate sprake van tekortschietend fysieke verblijf (containers als verblijfs- en slaapplaatsen, met gezondheids- en veiligheidsrisico’s), de beheersbaarheid ter plekke, de overlast in de wijk Kamperpoort en het gebrek aan beschikbaarheid van professionele zorg en begeleiding (ongecontroleerd middelengebruik). Aan geen van de door ons college geformuleerde uitgangspunten (‘professioneel aanbod’, ‘sober aanbod met nadruk op hygiëne en veiligheid’, ‘spreiding voorzieningen’ en ‘passende locatie’) wordt voldaan. Wij achten, net als het onderzoeksbureau ESE, het voortbestaan van de bestaande situatie bij de WRZV onverantwoord. ESE formuleert dit op de volgende wijze: ‘De accommodatie is onder de maat en ook wordt niet altijd de zorg geboden die nodig is / aan wettelijke eisen voldoet. De situatie dreigt onbeheersbaar te worden’.” In de zomer van 2003 bleek dat niet de gehele doelgroep die momenteel bij de WRZV-hallen is ondergebracht kan worden toe geleid naar andere voorzieningen, zoals de gebruiksruimte/ nachtopvang Pannekoekendijk. Het college heeft naar aanleiding daarvan besloten het initiatief van de Herberg te erkennen als aanvulling/ onderdeel van de Ketenaanpak Zorg vóór Overlast (22 september 2003). De Herberg heeft tot doelstelling om onderdak te bieden aan personen die niet in een andere voorziening van de maatschappelijke opvang terecht kunnen. De herberg kan een oplossing bieden voor het tekort aan capaciteit van nachtopvang. Het college heeft daarnaast nogmaals het raadsbesluit van 16 december 2002, om te komen tot verwijdering van de keten/ containers achter de WRZV-hallen bij opening van de gecombineerde gebruiksruimte/ nachtopvang, bekrachtigd. In maart 2004 heeft het college besloten dat de nachtopvang bij de WRZV per 1 juli 2004 beëindigd moet worden. Het (juridische) traject in het kader van toezicht en handhaving is in gang gezet. Gelijkertijd is, gezamenlijk met betrokken organisaties, de doelgroep in kaart gebracht en is gekeken waar deze mensen het beste kunnen worden opgevangen. Sinds 15 maart 2004 verzorgt het RIBW bij de WRZV-hallen de hulpverlening, toezicht en intake. De initiatiefnemers, woningcorporaties en RIBW, hebben eind mei 2004 een mogelijke locatie voor de Herberg gevonden aan de Terborchstraat Op 14 juni 2004 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat de beëindiging van de nachtopvang WRZV geëffectueerd kan worden op het moment van realisatie van de Herberg. Dit betekent dat de datum van 1 juli 2004, voor het beëindigen van de nachtopvang, niet is gehandhaafd. Voor het vestigen van de Herberg aan de Terborchstraat is een vrijstelling van het bestemmingsplan benodigd. Deze procedure is in de zomer 2004 gestart. Op 14 december 2004 heeft de meerderheid van de gemeenteraad aan het college het advies gegeven vrijstelling te verlenen. Het college werkt dit advies nader uit. Vanwege de mogelijke juridische procedures die gevolgd gaan worden kan de Herberg niet op korte termijn worden gevestigd aan de Terborchstraat In het toekomsttraject van de WRZV-hallen wordt, op basis van bovenstaande besluitvorming, uitgegaan van het feit dat er op langere termijn geen nachtverblijf van dak- en thuislozen meer plaatsvindt op het terrein van de sporthallen. In het beleidsplan 2004 – 2009 “Stichting Sporthal WRZV – Een begrip in Zwolle” geeft het bestuur zijn visie en strategie voor de komende jaren aan. Het bestuur geeft aan dat de WRZV een begrip in Zwolle kan blijven, tenminste als een ieder dat wil. Wel is daarvoor een gezonde financiële basis nodig en moet, zo geeft het bestuur aan, het verleden in het juiste perspectief worden gezien. 3. De functies van de WRZV-hallen De WRZV-hallen zijn gestart als sporthal in de ruimste zin van het woord. De missie van de SSW is “Betaalbare sportbeoefening door gehandicapten en mensen met een minimuminkomen, activiteiten bieden die passen in het bredere kader van maatschappelijk herstel”. Naast sport vervulden de hallen een sociale functie (dagbesteding) voor alternatief gestraften, verslaafden en dak- en thuislozen. Om de exploitatie sluitend te krijgen zijn in de loop der jaren ook nevenactiviteiten, zoals kerkdiensten, feesten, examens etc georganiseerd. In het beleidsplan van de SSW wordt deze driedeling eveneens gehanteerd. a. Sport De WRZV beschikt over twee hallen die kunnen worden gehuurd voor sportactiviteiten. In het kader van het gemeentelijke sportbeleid ontvangen sporthallen een jaarlijkse exploitatiesubsidie (ongeveer euro; 30.000,– voor de sporthal Zwolle Zuid en voor de Zwolse Badmintonhal). De SSW, met twee sporthallen, ontvangt jaarlijks een sportsubsidie van ruim euro; 50.000,–. In januari 2005 is de gemeentelijke nota Sportaccommodaties Zwolle vastgesteld. De nota beoogt de richting aan te geven van het sportaccommodatiebeleid voor de komende jaren. De nota bestaat uit een vraag- en aanbodanalyse, de oplossingsrichting en een visie op hoofdlijnen. In de nota wordt ook ingegaan op de positie en mogelijkheden van de Sporthallen WRZV en is de basis voor de wijze waarop de sportfunctie van de WRZV-hallen wordt bezien. Sport overdag Voor de dagbezetting van sportaccommodaties is met name het onderwijs van belang. De grootste gebruiker is het Deltion College. Deltion huurt op jaarbasis één hal voor daggebruik. De huuropbrengst hiervan bedraagt euro; 48.000,– per jaar. Het Deltion College zal de WRZV-hallen gaan verlaten als het de beschikking krijgt over een eigen sportaccommodatie binnen het nieuw te bouwen scholencomplex in Holtenbroek (Planning 2007 – 2008). Het Deltion College wil de nieuwe hal overdag voor eigen schoolactiviteiten gaan gebruiken en ‘s avonds voor sportgebruik door derden beschikbaar stellen. Nader overleg met Deltion hierover vindt nog plaats. In de nota Sportaccommodaties Zwolle wordt geconstateerd dat de WRZV-hallen op het moment van het realiseren van de Deltion Sporthal een nog te verwaarlozen functie voor het bewegingsonderwijs en de sport overdag hebben. Het bestuur van de SSW hoopt nieuwe gebruikers te vinden voor de sporthallen. Uit de nota Sportaccommodaties blijkt echter dat deze kans relatief klein is. Het basisonderwijs zal, wegens een lichte daling van het aantal leerlingen (m.u.v. Stadshagen), geen extra gymlokalen nodig hebben. Het voortgezet onderwijs is zelfvoorzienend. Een mogelijkheid is het huidige daggebruik dat momenteel in de Stilohal plaats vindt (voornamelijk Landstede). Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Stilohal en de keuzes van Landstede. Sport avonduren en weekenden Bij het gebruik is een onderscheid te maken tussen WRZV gerelateerde sportactiviteiten, dat wil zeggen de sportactiviteiten die de stichting op grond van zijn statuten aanbiedt en sport door andere gebruikers. Gebaseerd op een voor hallen van deze omvang gebruikelijke bezetting van 4000 uur op jaarbasis (2 hallen x 2000 uur, zijnde 40 gebruiksweken van 50 uur) wordt in 2004 een bezettingspercentage van 37% verwacht (1475 uur). Ten opzichte van 2001 is er sprake van een stijging van 1,5%. In de conceptnota Sportaccommodaties Zwolle wordt aangegeven dat er sprake is van onderbezetting bij de WRZV. Het bezettingspercentage van de overige overdekte sportaccommodaties in Zwolle is hoog, ze zijn nagenoeg volledig bezet. Het bestuur van de SSW geeft aan dat het gebruik van de hallen sterk geleden heeft onder de negatieve publiciteit (het mogelijk sluiten) rondom de WRZV. Inmiddels trekt het gebruik van de sporthallen weer aan. Het bestuur van de SSW geeft aan dat in de toekomst een stijging van het sportgebruik verwacht mag worden. Met name de WRZV gerelateerde sportactiviteiten zouden kunnen worden uitgebreid. Het bestuur heeft de directie de opdracht gegeven om de bezettingsgraad met betrekking tot verhuur sportieve activiteiten te verhogen met 15% binnen vijf jaar. Het is op dit moment niet aan te geven of dit realistisch is. De geplande ontwikkeling van het Bewegingshuis, een tennishal én een sporthal in Stadshagen en de sporthal van het Deltion College in Holterbroek hebben verstrekkende gevolgen voor het bestaande aanbod. De realisatie van nieuwe accommodaties heeft negatieve gevolgen voor de bezetting en exploitatie van de huidige accommodaties. De ontwikkelingen rondom de Stilohal spelen ook een rol in de mogelijkheden. Mogelijk kan de WRZV-hallen het huidige sportgebruik van de Stilohal in de toekomst overnemen. Gehandicaptensport De WRZV-hallen beschikken over uitstekende faciliteiten voor het gebruik voor de gehandicaptensport c.q. het aangepast sporten. Dat blijkt uit: de specifieke eigenschappen van de sportvloer; de publieke voorzieningen die uitermate geschikt zijn voor rolstoelgebruikers; het feit dat er sprake is van twee hallen die grotere evenementen kunnen bergen. Aan de aanbodkant is dus sprake van een goed geoutilleerde voorziening. Wordt het feitelijke gebruik bezien voor de gehandicaptensport, dan mag dat gerust teleurstellend laag genoemd worden. In 2001 is er slechts 176 uur gebruik met deze sportactiviteiten; zijnde 12,3% van het totaal gebruik. Ook is er geen gebruik voor sportevenementen door gehandicapten. De aangepaste publieke voorzieningen verliezen daardoor ook aan betekenis. De doelgroep maakt veel gebruik van de sporthal van de Vogellanden. De nieuwe sporthal van Deltion zal eveneens geschikt zijn voor aangepast sporten. Conclusies sport: De WRZV-hallen vervullen een functie in het sportgebruik in de stad. Een bedreiging voor de WRZV-hallen is het vertrek van het Deltioncollege. De ontwikkelingen rondom het sportgebruik en de realisatie van nieuwe sporthallen in de stad zijn bepalend voor de mogelijkheden van de WRZV-hallen. b. Sociale functie De SSW ontvangt voor haar bijdrage aan “maatschappelijk herstel” een (welzijns)subsidie van bijna euro; 30.000,–. Het betreft, volgens het subsidiecontract, dagbestedingsactiviteiten voor alternatief gestraften, regulier gestraften, verslaafden en probleemhuishoudens. Bij dagbestedingsactiviteiten voor dak- en thuislozen en verslaafden gaat het om activiteiten als bardiensten, meehelpen in de keuken en het eetcafé, onderhoudsklussen en het gereedmaken van de zaal voor sport- en andere activiteiten. ´ In de afgelopen periode hebben de dagbestedingsactiviteiten die bij de WRZV-hallen plaatsvinden, bewezen een plek te bieden voor de doelgroep van met name problematische dak- en thuislozen. De onconventionele aanpak, die vooral gebaseerd is op het charisma en de competenties van één persoon, spreekt deze doelgroep aan. Dit maakt het mogelijk om personen die met een professionele zorg en hulpverleningsaanpak niet bereikt kunnen/willen worden toch een dagbesteding aan te bieden. Bij de Doorlichting van de Ketenaanpak Zorg vóór Overlast (raadsbesluit 16 december 2002) is dan ook besloten dat de bij de WRZV-hallen aangeboden dagbestedingsactiviteiten voor verslaafden en dak- en thuislozen moeten worden voortgezet. Met de SSW zullen afspraken gemaakt worden over doelgroep en het type activiteiten; Registratie van personen (namen en al dan niet uitkeringsgerechtigd); Registratie van aantal dagen dat men deelneemt; Type activiteiten; Resultaten en eventuele doorstroming. In juni 2003 heeft het bestuur van de SSW een contract afgesloten met Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht over begeleiding en sociale activering voor in de kliniek woonachtige cliënten. Veldzicht koopt de producten en diensten per cliënt in. De totale inkomsten zijn afhankelijk van de instroom van cliënten. Ook voor cliënten van de Raad voor Kinderbescherming, CAD, Penitentiair Trajecten Centrum Almelo en Electronisch Toezicht vinden dagactiviteiten plaats. Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004 heeft de gemeente haar reïntegratiebeleid opnieuw vastgesteld. Kern van het nieuwe reïntegratiebeleid is dat alle WWB-cliënten ´in beweging´ worden gebracht, waarbij duuzame arbeidsinpassing het hoogste doel is. De reïntegratietrajecten worden door marktpartijen geleverd. De gemeente heeft een aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de volgende trajecten: directe bemiddeling, voortrajecten professionele zelfredzaamheid, trajecten voor inburgeraars en trajecten maatschappelijke participatie. Voor de doelgroep van dak- en thuislozen is reïntegratie vaak nog niet haalbaar. De dagbestedingactiviteiten bij de WRZV zijn beter passend bij de mogelijkheden van deze groep. Overigens zijn er ook andere initiatieven voor deze doelgroep. Denk aan het “uitzendbureau voor dak en thuislozen” en ook de initiatiefnemers van De Herberg hebben plannen voor dagbesteding. Conclusies Sociale functie: De dagbestedingsactiviteiten in de WRZV-hallen vervullen een functie in het kader van het maatschappelijk herstel van dak- en thuislozen, verslaafden en andere doelgroepen; Het financieel tekort van de WRZV hallen wordt met name veroorzaakt in de sociale functie. De kosten van 1 FTE kan volledig toegerekend worden aan de sociale functie, waarbij onvoldoende opbrengsten tegenover staan. Hierbij wordt de inzet ten behoeve van de nachtopvang meegerekend. Na realisatie van de Herberg zal dit niet meer benodigd zijn omdat dan geen nachtopvang meer bij de WRZV zal plaatsvinden. c. Nevenactiviteiten In het begin van de jaren negentig werd de SSW geconfronteerd met een exploitatietekort. Om de exploitatie sluitend te krijgen, is men gestart met het organiseren van nevenactiviteiten zoals kerkdiensten, concerten, repetities, feesten, bingo´s en vlooienmarkten. De nevenactiviteiten vormen een aanzienlijke bron van inkomsten die, gelet op de moeizame exploitatie, niet gemist kunnen worden. In de door de SSW opgestelde matrix wordt aangegeven welke activiteiten in de hallen plaatsvinden. De kerkdienst (Vrije Evangelisatie Zwolle) is, binnen de commerciële functie, de grootste inkomstenbron (op jaarbasis euro; 25.000,–). Het bestaande contract met de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) is door de SSW opgezegd per 1 september 2004. De financiële afspraken met de VEZ waren voor de exploitatie van de WRZV niet optimaal. In de afgelopen maanden is onderhandeld over verlenging van het contract met de VEZ. De onderhandelingen zijn begin 2005 afgerond en dit levert extra inkomsten op van ruim euro; 45.000,– Naast de wekelijkse kerkdienst en bingo vinden éénmalige (jaarlijkse) grootschalige evenementen plaats. Het bestuur van de SSW geeft aan meer inkomsten te verwachten uit de commerciële activiteiten. Zij verwacht dat door een goed acquisitiebeleid er meer opbrengsten kunnen worden gegenereerd. De mogelijkheden voor de nevenactiviteiten worden beperkt door milieueisen (geluidsnormen), gebruiksvergunning (brandveiligheidseisen) en parkeermogelijkheden (zie hiervoor punt 4). Conclusies nevenactiviteiten: De nevenactiviteiten zijn noodzakelijk als inkomstenbron voor de SSW. 4. Vergunningen, toezicht en handhaving Het huidige gebruik van de WRZV-hallen is door middel van een vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan gelegaliseerd per 24 september 1999. De volgende activiteiten zijn toegestaan: het organiseren van sportevenementen, kerkdiensten, markten en beurzen; het organiseren van concerten en repetities van muziekverenigingen; het organiseren van gala’s en party’s (waaronder carnaval, bedrijfs- en huwelijksfeesten); het houden van bingo avonden, vergaderingen en examens; het maken van tv-opnamen. Naast de eisen en voorwaarden van het bestemmingsplan is er vergunningplicht ten aanzien van het gebruik en gelden milieueisen. Gebruiksvergunning (ivm brandveiligheid) Met ingang van juli 2001 is aan de SSW een gebruiksvergunning verleend. De gebruiksvergunning heeft met name betrekking op de (brand-)veiligheid van de bezoekers. In het gebouw mogen maximaal 1.638 personen aanwezig zijn. In de gebruiksvergunning is een bepaling opgenomen dat voor evenementen met een openbare orde aspect een vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Zwolle noodzakelijk is. Hieronder vallen onder andere houseparty´s, kickboksgala´s, concerten en party´s. De drank- en horecavergunning is sinds 1998 aangepast voor de gehele hal. De SSW geeft aan dat de gebruiksvergunning te veel beperkingen oplegt. Hierdoor kunnen bepaalde evenementen niet plaatsvinden met als gevolg dat men inkomsten misloopt. Milieuwetgeving (i.v.m. geluidsoverlast) Op basis van milieuwetgeving gelden andere regels. In 1998 is in overleg met de WRZV-hallen bepaald dat de WRZV-hallen onder de werkingssfeer van de AMvB Horeca-, sport-, en recreatiebedrijven Milieubeheer valt. Dit betekent dat er in de hallen geen permanente voorzieningen aanwezig mogen zijn ten behoeve van gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 2.000 deelnemers of meer dan 6.000 toeschouwers (op basis van de gebruiksvergunning mogen maximaal 1.638 personen aanwezig zijn). Op basis van de milieuwetgeving moet van evenementen melding worden gemaakt. Bij een melding moet een akoestisch onderzoek ingediend worden indien het aannemelijk is dat in enig vertrek in de inrichting een equivalent geluidsniveau, veroorzaakt door ten gehore gebrachte muziek, van meer dan 80 dB(A) kan voorkomen of indien muziek in de buitenlucht ten gehore wordt gebracht. Aan de WRZV-hallen is om een akoestisch rapport gevraagd. Aan dit verzoek is in december 2004 voldaan. In de WRZV-hallen zijn onvoldoende geluidwerende voorzieningen getroffen om er evenementen te kunnen houden. Er is sprake van geluidsoverlast bij evenementen waar mechanische geluidsversterking is. Dan wordt meer dan 80dB(A) ten gehore gebracht. Het treffen van extra voorzieningen is zeer kostbaar (naar schatting meer dan euro; 500.000,–) en zal nooit op kunnen wegen tegen de baten van de te organiseren evenementen. Parkeeroverlast en overlast komende en gaande bezoeker Het parkeerprobleem wordt door de WRZV-hallen opgelost door uit te wijken naar parkeerplaatsen van bedrijven in de omgeving. De WRZV-hallen hebben op het voorterrein 20 parkeerplaatsen en achter de hallen 75 parkeerplaatsen. Tegenover de hallen liggen nog eens 90 parkeerplaatsen. Om het parkeren in goede banen te leiden worden parkeerwachten ingezet. Conclusies vergunningen, toezicht en handhaving: De gebruiksvergunning regelt de veiligheid van de bezoekers. Er is een maximum aan het aantal bezoekers gesteld. Het is onwenselijk en onacceptabel hiervan af te wijken. Dit legt beperkingen aan de grootschaligheid van activiteiten die in de WRZV-hallen plaatsvinden; Er moet worden voldaan aan de milieu-eisen. Dat betekent dat er niet meer dan 80dB(A) ten gehore mag worden gebracht. Op dit moment zijn er onvoldoende geluidwerende voorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat evenementen, bijvoorbeeld live-muziek, die meer dan 80dB(A) ten gehore brengen niet meer kunnen plaatsvinden. Dit kan de exploitatie van de WRZV-hallen onder druk zetten. Door het inzetten van parkeerwachten en het gebruik van parkeerplaatsen in de omgeving is de parkeerproblematiek redelijk onder controle. 5. Financiën Gemaakte afspraken in het verleden De financiële situatie van de SSW is slecht. De SSW heeft bij de Gemeente Zwolle een schuld openstaan (huurachterstand en schuldsanering 1998). Het bestuur van de SSW geeft in haar beleidsplan aan dat een gezonde financiële basis nodig is voor de toekomst. In het beleidsplan geeft het bestuur aan dat de oorsprong van de huidige financiële situatie ligt in het verleden. Men noemt daar drie aspecten cq oorzaken: a. Sanering 1998: er bleef een substantiële restschuld over. b. Discussie en reserveringen onderhoudsuitgaven. c. De sociale functie van de WRZV, waaraan de gemeenteraad geen financiële consequenties heeft verbonden. De financiële problematiek van de SSW bestaat, zoals het bestuur zelf ook aangeeft, al enige jaren. Er was vanaf de start sprake van een huurachterstand. In 1993 besloot de gemeenteraad om de huurachterstand (ruim fl. 500.000,–) te consolideren en via een langjarig aflossingsschema terug te betalen. Tegelijkertijd werd een sportsubsidie beschikbaar gesteld (fl. 110.000,–). Daarna ontstond wederom een huurachterstand. KPMG constateerde in 1996 dat de bedrijfsvoering van de WRZV goed was maar dat de financiële basis het onmogelijk maakte om de exploitatie rond te krijgen. In 1998 besloot de gemeenteraad bij het oplossen van de exploitatieproblemen te kiezen: Schuldsanering van in totaal fl. 740.000,– Er bleef een restantschuld bestaan van fl. 160.000,– Sportsubsidie verhogen met fl. 37.000,– Invoering subsidie sociale activiteiten fl. 52.000,– Gebruikersvergoeding (huur) verlagen met fl. 82.000,– (verlenging afschrijvingstermijn en aanpassing rentepercentage van 7 naar 6) Vanaf 2000 is wederom een huurachterstand ontstaan. In 2002 heeft de gemeente een belastingschuld overgenomen. De oorzaken die het bestuur van de SSW in haar beleidsplan aangeeft voor de financiële problematiek worden gelet op bovenstaande dan ook niet door de gemeente gedeeld. Er is inderdaad sprake van een restantschuld, maar de gemeente heeft vanaf 1998 subsidie beschikbaar gesteld voor de sociale functie. Ten aanzien van het onderhoud kan worden opgemerkt dat er in 1998 inderdaad voor gekozen is om het onderhoudsfonds onder beheer van de gemeente te laten. Zodra de SSW onderhoud pleegt kunnen de kosten worden gedeclareerd en wordt tot betaling overgegaan. Huidige financiële positie De SSW ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Zwolle. In dat kader moet jaarlijks voor 1 juli een jaarrekening, met accountantsverklaring, over het voorgaande jaar, worden ingediend. In de praktijk blijkt dat de SSW de afgelopen jaren niet in staat was de jaarrekening tijdig in te dienen. De jaarrekeningen 1999 t/m 2002 geven een negatief resultaat weer, respectievelijk min euro; 19.165;-, min euro; 29.228,=; min euro; 27.040,= en min euro; 19.310,==. De cijfers over 2002 is inclusief een bijzondere bate. De gewone bedrijfsuitoefening sluit met een negatief resultaat van euro; 66.482,–. De cijfers over 2003 zijn vastgesteld op negatief euro; 67.679,–. De vermogenspositie van SSW is door de negatieve exploitatieresultaten slecht. Het vermogen bedraagt ca euro; 225.500,– negatief per 1-1-2004. Daarnaast heeft SSW over 2003 een negatief werkkapitaal van ca. euro; 170.000. Hierdoor staat de liquiditeitspositie flink onder druk. Gemeente Zwolle staat garant voor een rekening courant van de Stichting Sporthal WRZV (SSW) bij de Rabobank. De borgstelling bedraagt maximaal euro; 40.840,22 verhoogd met rente en kosten. Deze garantstelling loopt formeel af op 1 januari 2006. Deze datum is gekoppeld aan het verwachte toekomstplan WRZV. De borgstelling is en blijft ook in de toekomst noodzakelijk, omdat SSW onvoldoende liquide middelen heeft om financiële fluctuaties tijdens het seizoen zelfstandig op te kunnen vangen. SSW heeft bij Gemeente Zwolle een totaal van ca. euro; 306.775,= aan schulden openstaan. Dit betreft voornamelijk huurachterstanden en het restant schuldsanering uit 1998, ad euro; 72.605. De financiële situatie van de SSW is niet verbeterd in 2002 en 2003. De stichting heeft in 2002 niet aan de huurverplichtingen van de gemeente voldaan, er blijft nog 40% over 2002 openstaan. Over 2003 en 2004 zijn de huurverplichtingen grotendeels niet betaald. Toekomstige financiële situatie In het beleidsplan 2004 – 2009 stelt het bestuur van de SSW een aantal maatregelen voor om de financiële situatie te verbeteren. Het bestuur is van mening dat met deze maatregelen de WRZV-hallen een gezonde financiële positie kunnen hebben. De maatregelen betreffen: a. Verhogen inkomsten. Het bestuur van de SSW heeft de directie de opdracht gegeven de bezetting van de hallen met 15% te verhogen. Hiermee zou de opbrengst met euro; 40.000,– per jaar kunnen stijgen. Door een nieuw contract met de VEZ wordt een extra opbrengst van euro; 45.000,– gegenereerd. Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de verwachting van de SSW dat de huuropbrengsten kunnen stijgen, positief ingeschat. Met name als het gaat om de sportactiviteiten is een meeropbrengst niet zeker. De ontwikkelingen rondom de sportaccommodaties in Zwolle zijn bepalend voor de sportfunctie van de WRZV-hallen in de toekomst. b. Onderhoudskosten. De SSW heeft met de woningcorporatie SWZ overleg gevoerd over het onderhoud van de WRZV-hallen. Doel is dat de SWZ haar expertise en relaties beschikbaar stelt waardoor de kosten van onderhoud kunnen worden geminimaliseerd. Te denken valt daarbij aan inspecties, opstellen onderhoudplan, doen uitvoeren van onderhoud etc. Over een langere periode zouden met deze werkwijze de kosten van het onderhoud met 10 tot 15% kunnen worden verminderd. De SSW stelt voor om de jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds te verlagen naar euro; 12.000,– en het fonds te laten beheren door woningcorporatie SWZ. Daarnaast wordt de gemeente Zwolle verzocht om, vanwege achterstallig onderhoud dat is ontstaan door de langdurige besluitvorming, eenmalig een bedrag van euro; 10.000,– te doteren in het onderhoudsfonds. Als op basis van inspecties van de SWZ blijkt dat er sprake is van bovenmatig achterstallig onderhoud, dan wordt een extra dotatie van de gemeente verwacht. De gemeente kan instemmen met het in eigen beheer hebben van het onderhoudsfonds. Dit betekent wel dat de dotatie en onttrekking gebaseerd moet zijn op het meerjarenonderhoudsplan. Jaarlijks dient dit onderdeel van de accountantscontrole te zijn. De langlopende besluitvorming is niet de oorzaak van de onderhoudsachterstand. De gemeente voldoet alle gedeclareerde rekeningen voor onderhoud. Er is nooit een rekening geweigerd. Een extra dotatie van euro; 10.000,– in het onderhoudsfonds is niet aan de orde. C. Schuldpositie De SSW geeft in haar beleidsplan aan dat zij verwacht dat met de gemeente Zwolle een afspraak gemaakt kan worden over de huidige schuldpositie. In dat kader stelt de SSW voor om de gebruiksvergoeding te verlengen of te verlagen. Dit betekent in feite verlenging van de huurperiode. Aangezien dat al in 1998 is gebeurd en de afschrijving nu gelijk is aan de gemeentelijke voorschriften kan dat niet nogmaals worden aangepast. Er is veel (ambtelijk en bestuurlijk) capaciteit over de afgelopen 15 jaar in de problematiek van de WRZV hallen gestoken. Tevens gezien de nieuwe waarderingsregels `besluit begroting en verantwoording` zou er ook voorgesteld kunnen worden om, naast openstaande bedragen, ook de boekwaarde in 1x af te schrijven tot een zodanig niveau dat er wel een stabiele exploitatie mogelijk is. (afboeking koppelen aan verlaagde huur). Het college acht dit niet wenselijk. De SSW zal jaarlijks de openstaande schuld moeten aflossen met minimaal euro; 20.000,–. Op basis van de verwachtingen van de SSW zelf zal dit mogelijk moeten zijn. Gelet op de financiële positie van de SSW is dit echter niet eenvoudig en vergt het een grote inzet van het bestuur. Bij een positief exploitatie resultaat zal de SSW extra aflossen. Dit wordt bepaald bij de jaarrekening. Conclusies financiën Voor de periode 2005 – 2007 nu aanvullend nodig: Garantstelling tot 31-12-2007 afsluiten, ad euro; 40.840,– De openstaande schuld zal jaarlijks worden afgelost met minimaal euro; 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat zal een hoger bedrag worden afgelost. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarrekening. Voor de openstaande schuld ad. euro; 306.775,– zal een voorziening getroffen worden ter afdekking van het financiële risico. Dit dient als beslispunt bij de jaarrekening 2004 te worden besloten. De SSW dient jaarlijks naast aflossing, uiteraard alle financiële verplichtingen (m.n. huur te voldoen). De SSW dient jaarlijks voor 1 mei de jaarrekening, met accountantsverklaring in bij de gemeente Zwolle. Hierbij wordt voldaan aan alle eisen zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening. In te stemmen met het in eigen beheer hebben van het onderhoudsfonds onder voorwaarde aansluiting bij meerjarenonderhoudsplan. Hier wordt in de jaarrekening en de accountantscontrole van de SSW specifiek aandacht aan besteed. Niet in te stemmen met eenmalige dotatie in onderhoudsfonds. 6. Conclusies In bovenstaande zijn per functie conclusies getrokken. Sport: De WRZV-hallen vervullen een functie in het sportgebruik in de stad. Een bedreiging voor de WRZV-hallen is het vertrek van het Deltioncollege. De ontwikkelingen rondom het sportgebruik en de realisatie van nieuwe sporthallen in de stad zijn bepalend voor de mogelijkheden van de WRZV-hallen. De sportfunctie van de WRZV hallen draait financieel min of meer op een gelijkwaardig niveau als de overige sporthallen. Dit betekent dat de exploitatie op de sportfunctie inclusief de standaard exploitatiesubsidie sporthallen zo rond de nullijn fluctueert. Sociale functie: De dagbestedingsactiviteiten in de WRZV-hallen vervullen een functie in het kader van het maatschappelijk herstel van dak- en thuislozen, verslaafden en andere doelgroepen; Het financieel tekort van de WRZV hallen wordt met name veroorzaakt in de sociale functie. De kosten van 1 FTE kan volledig toegerekend worden aan de sociale functie, waarbij onvoldoende opbrengsten tegenover staan. Hierbij wordt de inzet ten behoeve van de nachtopvang meegerekend. Na realisatie van de Herberg zal dit niet meer benodigd zijn omdat dan geen nachtopvang meer bij de WRZV zal plaatsvinden Nevenactiviteiten: De nevenactiviteiten zijn noodzakelijk als inkomstenbron voor de SSW. Dak en thuislozen In het toekomsttraject van de WRZV-hallen wordt uitgegaan van het feit dat er op termijn geen nachtverblijf van dak- en thuislozen meer plaatsvindt op het terrein van de sporthallen. Vergunningen, toezicht en handhaving: De gebruiksvergunning regelt de veiligheid van de bezoekers. Er is een maximum aan het aantal bezoekers gesteld. Het is onwenselijk en onacceptabel hiervan af te wijken. Dit legt beperkingen aan de grootschaligheid van activiteiten die in de WRZV-hallen plaatsvinden; Er moet worden voldaan aan de milieu-eisen. Dat betekent dat er niet meer dan 80dB(A) ten gehore mag worden gebracht. Op dit moment zijn er onvoldoende geluidwerende voorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat evenementen, bijvoorbeeld life-muziek, die meer dan 80dB(A) ten gehore brengen niet meer kunnen plaatsvinden. Dit kan de exploitatie van de WRZV-hallen onder druk zetten. Door het inzetten van parkeerwachten en het gebruik van parkeerplaatsen in de omgeving is de parkeerproblematiek redelijk onder controle. Financiën: Voor de periode 2005 – 2007 nu aanvullend nodig: Garantstelling tot 31-12-2007 afsluiten, ad euro; 40.840,– De openstaande schuld zal jaarlijks worden afgelost met minimaal euro; 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat zal een hoger bedrag worden afgelost. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarrekening. Voor de openstaande schuld ad. euro; 306.775,– zal een voorziening getroffen worden ter afdekking van het financiële risico. Dit dient als beslispunt bij de jaarrekening 2004 te worden besloten. De SSW dient jaarlijks naast aflossing, uiteraard alle financiële verplichtingen (m.n. huur te voldoen). De SSW dient jaarlijks voor 1 mei de jaarrekening, met accountantsverklaring in bij de gemeente Zwolle. Hierbij wordt voldaan aan alle eisen zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening. In te stemmen met het in eigen beheer hebben van het onderhoudsfonds onder voorwaarde aansluiting bij meerjarenonderhoudsplan. Hier wordt in de jaarrekening en de accountantscontrole van de SSW specifiek aandacht aan besteed. Niet in te stemmen met eenmalige dotatie in onderhoudsfonds.
 
Onderwerp                           Financiën Stichting Sporthal WRZV Versienummer                     1 Datum      8 oktober 2009 Ons kenmerk                        gb1-2009.148 Portefeuillehouder               Janco Cnossen Informant                             Bertus Jeensma / Martin Pazie Eenheid/Afdeling                Ontwikkeling / Maatschappelijke Ontwikkeling / PCO Telefoon                              (038 – 498) 22 98 / 21 18 Email                                   b.jeensma@zwolle.nl Bijlagen                               1. Financieel overzicht De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1.       de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar. 2.       de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten. Inleiding De gemeenteraad van Zwolle heeft op 6 juni 2005 besloten om een aantal financiële maatregelen te treffen m.b.t. de Stichting Sporthal WRZV (SSW). Één van deze maatregelen was de verplichting om de openstaande schuld ad € 306.775 jaarlijks af te lossen met een bedrag van minimaal € 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat dient een hoger bedrag afgelost te worden. In een bestuurlijk overleg d.d. 17 september 2009 geeft het bestuur van de SSW dat men niet aan deze eenzijdig opgelegde verplichting kan voldoen en verzoekt om een bijstelling van deze verplichting. Het voorstel is om hiermee in te stemmen en de verplichting te verlagen tot een bedrag van € 10.000,–. Beoogd effect Met het verlagen van de aflossingsverplichting wordt beoogd om het bestuur van SSW blijvend in staat te stellen om een goed resultaat te halen en daarmee te kunnen voldoen aan de prestaties zoals die zijn vastgelegd in de (subsidie)overeenkomst met het bestuur. Argumenten 1.1. Verlaagd bedrag komt meer overeen met werkelijke situatie Het bestuur van SSW lost jaarlijks maximaal af naar hun mogelijkheden, echter het bedrag van € 20.000,– is niet in overeenstemming met de jaarlijkse resultaten van de Stichting. 2.1. Maximale verplichting blijft bestaan Door het handhaven van deze verplichting blijft de gemeente gewaarborgd van een zo maximaal mogelijke aflossing door de Stichting. Op basis van de jaarlijks door de Stichting aan te leveren financiële gegevens kan worden beoordeeld of aan deze verplichting wordt voldaan. Risico’s Door het handhaven van de verplichting om bij een positief resultaat extra af te lossen zijn de risico’s voor de gemeente minimaal. De Stichting blijft gebonden aan de jaarlijkse aflossing van minimaal € 10.000,– per jaar, wat redelijk overeenkomt met de aflossingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is er een voorziening getroffen ter dekking van het financiële risico. (raadsbesluit 6 juni 2005) Financiën Zie bijgevoegd financieel overzicht. Communicatie Met het bestuur van SSW is in een bestuurlijk overleg gesproken over dit voorstel. Vervolg Na besluitvorming zal het bestuur geïnformeerd worden en conform afspraak verzocht worden om de afspraken te bevestigen. Openbaarheid Het voorstel kan openbaar behandeld worden. Burgemeester en wethouders van Zwolle, de burgemeester, H.J. Meijer de secretaris, O. Dijkstra Besluit Jaargang                 2009.148 Nummer                   OW0910-0140 Onderwerp                             Financiën Stichting Sporthal WRZV De Raad van de gemeente Zwolle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 oktober 2009; besluit: 1.         de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar. 2.         de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2009, de voorzitter, de griffier, Afschrift: OWS/B. Jeensma OWP/M.P. Pazie Bijlage 1: Overzicht schuld en aflossing WRZV Stichting Sporthal WRZV Volgens de jaarrekening 2008 St.Sporthal WRZV op de balans opgenomen: Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2007                € 278.010,– Afgelost in 2008                                                             €   20.172,– Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2008                € 257.838,– ========== Schuld per april 2005 vastgesteld op                                € 306.775,– Aflossing vastgesteld op € 20.000,–  jaar (afgezien van extra aflossing bij positief resultaat) 2005/2006/2007/2008 4 jaar x € 20.000                            €   80.000,– Schuld zou per 31-12-2008 moeten bedragen                   € 226.775,–                                                                                     ========= Overzicht schuld One World Conclusie: Er is € 31.063,– te weinig afgelost, uitgaande van de € 20.000,– aflossing per jaar. De extra aflossing bij een positief resultaat is dan nog buiten beschouwing gelaten. Resultaten Stichting sporthal WRZV Resultaat 2005  €  9.526,– Resultaat 2006 € 15.055,– negatief Resultaat 2007 € 14.909,– Resultaat 2008 € 16.258,– Er is geen extra aflossing betaald. PCO/Subsidieloket D.d. 5 oktober 2009
 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink . Bewerken

Geef een reactie Reactie annuleren

Vul je reactie hier in …

 
Fill in your details below or click an icon to log in:
E-mail (verplicht) (Address never made public)

 
Naam (verplicht)

 
Site

 
Gravatar
anaconda15: Je reageert onder je WordPress.com account. ( Log Out / Bijwerken )
Twitter-afbeelding
Je reageert onder je Twitter account. ( Log Out / Bijwerken )
Facebook foto
Je reageert onder je Facebook account. ( Log Out / Bijwerken )

Verbinden met %s

Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties.

 
 
Add your thoughts here… (optional) Post to Anaconda15’s Blog

 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s