RE: leger des heils en bankvergunningen en Leger des Heils welzijn en gezondheidszorg?meer dan de zorgmaffia en de Wet financieel toezicht en kredietwezen .

Het Leger des Heils Nederland een staat binnen  een staat gesubsidieerd door christelijke partijen en hun waanideeen van een maakbare samenleving volgens Gods wetten uitgevonden door mensen.

Link:ToespraakKUITERT

Christendom in de uitverkoop gaan we eindelijk weer eens nuchter denken

Link:https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/10/563/

         Het ongeziene Rothschildimperium

https://anaconda15.wordpress.com/2012/02/07/de-link-tussen-het-leger-des-heils-en-aventure-consultingmanagementbureau-ligt-bij-de-centrale-awbz-uitvoering-zonder-tegenprestaties-aan-clienten-te-leveren-waar-de-pseudo-christenen-van-het-leg/                                                          

dinsdag, 28 juli 2009
   
 

Leger des Heils leeft niet van giften

Okay okay, het is niet van de meest betrouwbare site gekopieerd (Sp!tsnieuws.nl), maar toch de moeite van het vermelden waard. Het Leger des Heils wordt namelijk voor meer dan 90% gefinancierd door de overheid, dus van uw en mijn belastinggeld.Het korte stukje, zoals het op Sp!tsnieuws te vinden is:
Het Leger des Heils wordt vrijwel geheel gefinancierd door de overheid. In de afgelopen 6 jaar liep het bedrag aan overheidssubsidie op van 112 miljoen euro in 2003 naar ruim 220 miljoen euro in 2008. Daarentegen liepen de opbrengsten uit fondsenwerving terug. Dat bedrag schommelt al jaren rond de 20 miljoen, schrijft het Financiële Dagblad. De meeste overheidssubsidie gaat naar opvang van dak- en thuislozen.

Dus: in de tijd dat het christelijke CDA aan het bewind is, is in 5 jaar de hulp voor dak- en thuislozen verdubbeld.
En nog wel betaald met uw en mijn centen.
En ik (naïeveling) maar denken dat dit legertje een private instelling was, geïnitieerd en gefinancierd door de kerken. Want die christenen zijn zo begaan met de armen, in schijnbare tegenstelling tot de libertariërs.
En dan 10% fondsenwerving en 90% subsidies???
En geld over om te beleggen?

En dat noemt “men” een goed doel

  U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Vangnet na verlies huis

Auteur: door Janine Stougie |   woensdag 01 augustus 2012 | 07:00

 

Tekstgrootte 

ZWOLLE – Corporaties en gemeente gaan de komende tijd onderzoeken of het nodig is om in Zwolle leegstaande panden om te bouwen voor tijdelijke huisvesting.

De kans bestaat dat door de krapte op de huurmarkt extra tijdelijke huisvesting nodig is om slachtoffers van de crisis onder te brengen. De initiatiefnemers zijn daarbij onder meer afhankelijk van eigenaren van leegstaande kantoren.

 

Vedelaar heeft geen idee hoeveel mensen inmiddels direct het slachtoffer worden van de crisis. Wel merkt ze dat ze vaker mailtjes krijgt met hulpvragen. En gezien de krapte op de huurmarkt, de moeilijke situatie op de koopmarkt en de verslechterde economische toestand is de verwachting dat er steeds meer mensen op straat terecht dreigen te komen. Omdat niemand in Zwolle wil dat deze mensen tussen de ‘normale’ zwervers in bijvoorbeeld de Herberg belanden wordt nu gekeken naar een alternatief. “Ze horen in die vorm van crisisopvang niet thuis. Dat zou mensen echt tien stappen achteruit zetten. We willen met het herbestemmen van een leegstaand kantoorpand deze groep een nieuwe start geven. Een kort verblijf om het leven weer op poten te zetten”, verklaart Vedelaar de idee achter de nieuwe vorm van huisvesting, die volgens haar absoluut geen verblijfplaats voor de onderkant van de samenleving gaat worden. “Dit kan echt iedereen overkomen. Vergis je niet. Mensen uit de eerste penarie helpen doe je niet door ze tussen de gebruikelijke dak- en thuislozen te zetten.”

 

Begin volgend jaar zal duidelijk zijn of de tijdelijke huisvesting er gaat komen.

SP-fractie Zwolle               

 

 

Conform artikel 42 van het reglement voor de vergadering van de raad, wil de SP-fractie Zwolle de volgende schriftelijke vragen stellen.

Betreft:          het instellen van onderzoek naar de kwaliteit van de dak-en

           thuislozenopvang in Zwolle, in het bijzonder bij de WRZV-hallen.
Datum:          22 oktober 2003

Inleiding:
De SP gemeenteraadsfractie is in de afgelopen jaren op verschillende wijzen geïnformeerd over de dak-en thuislozenopvang bij het WRZV-hallen. Ook bij het college is het genoegzaam bekend dat hier al enige jaren opvang wordt geboden aan verschillende groepen, waaronder daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. De opvang van de WRZV-hallen voorziet in een noodzaak, omdat de gemeente al jaren zeer krampachtig omgaat met de opvang en helaas ontbrak tot voor kort hiervoor enig consistent beleid. Wij onderschrijven dan ook de maatschappelijke functie die de directeur van WRZV-hallen, Dhr. Van Ommen, door zijn persoonlijke inzet in stand heeft gehouden.

We hebben ons in afgelopen jaren zorgen gemaakt over de telkens weer financiële tekorten van de WRZV-hallen waarmee de gemeenteraad werd geconfronteerd. Ondanks het herhaaldelijk verlenen van een aanvullend krediet aan deze hallen, hebben we recent weer kunnen vernemen dat dit een jaarlijks traditie aan het worden is. De SP-fractie vindt dat niet al te bezwaarlijk, zolang vanuit de WRZV-hallen de belangrijke opvangfunctie verricht kan worden. Deze opvang dient dan wel kwalitatief van redelijk niveau te zijn. Niet alleen het verlenen van bed en brood is van belang, maar ook dient de begeleiding van deze specifieke doelgroepen voldoende van kwaliteit te zijn. Algemeen kan gezegd worden dat de dak- en thuislozen zo mogelijk weer op eigen benen dienen te komen staan, middels o.a. eigen woonruimte, werk of een uitkering.

De SP-fractie werd recent opnieuw geconfronteerd met de verklaringen van enkele dak- en thuislozen over de wijze van opvang in de WRZV-hallen. In hoofdlijnen kunnen deze verklaringen als volgt worden genoteerd:

 • De daklozen en asielzoekers worden ingezet bij werkzaamheden in ruil voor een financiële- of materiele tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt stelselmatig niet nagekomen.
 • Daklozen en asielzoekers worden gedwongen gratis te gaan werken in de patatkraam op het recreatiepark Wythmenerplas. Hierbij zouden de medewerkers in loondienst komen, maar dat werd niet nagekomen. Sommigen krijgen een vergoeding, anderen niet.
 • Er is sprake van een dictatoriaal opvangsysteem. Een eigen mening wordt niet op prijs gesteld. Mensen worden zonder pardon op straat gezet als ze niet precies doen wat wordt gezegd.
 • Er is geen toezicht of hulpverlening voor de dak- en thuislozen.
 • Er vinden regelmatig confrontaties en vechtpartijen plaats bij de slaapverblijven, soms ook tijdens het avondeten. Drank- en drugsgebruik is normaal.
 • Er zou sprake zijn van intimidatie en mishandeling door o.a. de directeur en de beheerder van de WRZV-hallen dat vaak gepaard gaat met verbaal- en fysiek geweld en met een continue regiem van terreur.
 • Er wordt verder verklaard dat de dak-en thuislozen overgelaten zijn door de gemeente aan een instantie die daarvoor niet bevoegd is. Zowel qua fysieke opvang, pedagogisch dan wel beroepsmatig, is men niet in staat de daklozen te begeleiden naar een redelijk maatschappelijk leven. Zij voelen zich misbruikt en gemanipuleerd omdat ze een slaapplaats nodig hebben en bij het Leger des Heils niet terecht kunnen of willen.

Naast de problemen die bij de WRZV-hallen spelen, werd de SP ook al meerdere keren aangesproken door mensen met ervaringen in de opvang bij het Leger des Heils. Ook deze berichten roepen grote zorg op over de kwaliteit van de opvang bij deze organisatie. Hieronder sommen wij de pijnpunten in hoofdlijnen op die door deze ervaringsdeskundigen werden genoemd.

 • Dagopvang Bonjour: er is geen doelgerichte hulopverlening, slechts televisiekijken en een paar keer per week bezoek van een GGD-medewerkster. Bij conflictsituaties wordt men uitgezet of geschorst voor korte of langere periode. Dit resulteert dat men ook bij de nachtopvang niet meer wordt toegelaten en alleen nog bij de WRZV-hallen een overnachtingsplaats kan krijgen.
 • Nachtopvang Nel Bannink: schorsing of uitzetting bij de nachtopvang leidt tot ontzegging van de toegang bij de dagopvang. Ook hier is geen bijzondere hulpverlening aanwezig; men kan er douchen, in de huiskamer verblijven, consumpties nuttigen of slapen.
 • Sociaal pension van Walsumlaan: men kan hier hulp krijgen, maar alleen als men de uitkering volledig overmaakt naar de opvanginstelling. Hiermee heeft de instelling een direct pressiemiddel in de contacten met de bewoners. Ook hier hetzelfde beleid van schorsing etc. wegens het ontbreken van vaardigheden bij hulpverlening. Wegens onvoldoende capaciteit bij de opvang zijn er oplopende frustraties en conflicten tussen bewoners onderling en met de medewerkers in de opvang. Ook kan de instelling onvoldoende hulp bieden aan bewoners om uit hun hachelijke situatie te geraken.

De SP-fractie maakt zich zorgen over deze onwenselijke situaties waarin dak- en thuislozen en asielzoekers in de Zwolse opvang schijnen te verkeren. We willen aan het college dan ook de volgende schriftelijke vragen stellen:

 1. Is het college van B&W ooit eerder via welke lijn dan ook op de hoogte gesteld van deze situatie betreft de opvang in de WRZV-hallen?
 2. Herkent het college de hierboven opgesomde verklaringen van de dak-en thuislozen bij de WRZV en/of komen deze bekend voor?
 3. Zo ja, wat voor stappen heeft het college hierin genomen met welke resultaten?
 4. Kan het college aangeven hoeveel budget op jaarbasis wordt verleend aan de opvangvoorziening in de WRZV-hallen en welke kwaliteitseisen daaraan worden gesteld?
 5. Op welke wijze wordt het vanuit onder vraag 4 aangegeven budget ingezet voor de dak-en thuislozen en hoe merken zij dat?
 6. Voldoet de WRZV in uw optiek aan de kwaliteitseisen voor opvang, zo ja, op welke punten en zo nee, wat ontbreekt er aan?
 7. Op welke wijze wordt de kwaliteit van de opvang bij de WRZV op pedagogische en beroepsmatige hulpverlening gecontroleerd?
 8. Kan het college aangeven of de opvang bij de WRZV door de inspectie is goedgekeurd en legaal bevonden of dat hier sprake is van oneigenlijk gebruik, zowel pedagogisch als vanuit de hulpverlenend oogpunt?
 9. De kwaliteit van de hulpverlening bij het Leger des Heils is naar verluidt onvoldoende. Op welke manier controleert u of deze subsidient haar taken kwalitatief juist uitvoert?
 10.  Bent u met ons van mening dat de hulp aan de van Walsumlaan verder zou moeten strekken dan alleen bed, bad en brood?
 11. Indien volgens u het Leger des Heils voldoende inspanningen verricht om meer hulp aan te bieden dan alleen bed, bad en brood, kunt u dan aangeven hoeveel mensen op jaarbasis geholpen worden naar een redelijk regulier leven door directe interventie van de medewerkers van het Leger?
 12.  Kunt u aangeven hoeveel mensen op eigen kracht de hulpverlening weten te verlaten?
 13.  Bent u met ons van mening dat hulporganisaties ten alle tijden hulp dienen te verlenen, vooral aan diegenen die het het hardst nodig hebben en dat schorsing of uitzetting daarbij zeer onwenselijk is in een stad waar het alternatief de keetjes achter de WRZV-hallen betreft?
 14. Kan het college instemmen met het verzoek van de SP-fractie om een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de opvang voor dak-en thuislozen in Zwolle en de WRZV-hallen in bijzonder?

 
We verzoeken u deze vragen met spoed te beantwoorden.
Namens het SP-gemeenteraadsfractie Zwolle,

Düzgün Yildirim  en  Margriet Twisterling        

 

 
 
 

 

Verkracht meisje al een jaar onterecht in gesloten inrichting

Elena Schepers (15), pleegdochter van Veronika Jong, zit al meer dan een jaar ten onrechte in een gesloten inrichting. Volgens haar gezinsvoogd zou ze hebben verzonnen dat ze is verkracht. Maar de betrokken mannen zijn opgepakt en stonden op 21 september in Roermond voor het gerecht.

Veronika Jong (58), die op dit moment tien pleegkinderen verzorgt op haar boerderij in het Limburgse Ell, vindt het onverdraaglijk dat Elena’s gezinsvoogd van het Leger des Heils door de jeugdhulpverlening op zijn woord wordt geloofd, terwijl zij de feiten aan haar zijde heeft. ‘Je zou toch verwachten dat het consequenties heeft als de bende die Elena heeft ontvoerd en verkracht, wordt veroordeeld. Maar ik vrees het ergste, want zij willen niet toegeven dat ze haar situatie fout hebben beoordeeld.’

Elena kwam op 26 mei bij Jong in huis. Op 7 juni keerde ze na schooltijd niet naar huis terug. Twee dagen later belde ze op om te vertellen dat ze versuft was, opgesloten, mishandeld en verkracht. ’s Nachts kwam ze onder de blauwe plekken thuis. Jong spoorde haar aan aangifte te doen, maar haar gezinsvoogd verbood dat omdat ze alles verzonnen zou hebben. De mannen bleken bekend bij de politie en zijn later opgepakt.

Tot drie maal toe diende Jong een klacht in bij de klachtencommissie van het Leger des Heils. Haar eerste twee klachten werden afgewezen. Een kort geding en een hoger beroep dat ze tegen deze organisatie aanspande werden niet ontvankelijk verklaard omdat zij als pleegmoeder niet belanghebbend zou zijn.

Paul van den Heuvel, teamleider ambulante jeugdzorg van het Leger des Heils, ontkent dat de verkrachting aanleiding was tot de opname van Elena. Hij spreekt van ‘heel veel aanleidingen’, maar wil die om privacyredenen niet specificeren.

Door PRUIM, F. / 01 oktober 2001 / ()
 

Machtsmisbruik Van Gezinsvoogd Van Het Leger Des Heils

jun 20 2012 11:12 | alex in Nieuws

Ouders werden middels schriftelijke aanwijzing gedwongen mee te werken aan gesloten plaatsing
Op deze manier een schriftelijke aanwijzing door een gezinsvoogd te gebruiken is simpel weg machtsmisbruik.

De ouders hebben de schriftelijke aanwijzing van de gezinsvoogd aangevochten bij de rechter om deze vervallen te verklaren.

de rechter heeft dan ook geoordeeld en geconcludeerd dat het gebruik van een schriftelijke aanwijzing door gezinsvoogd op deze wijze niet toegestaan is, En heeft de klacht van ouders over de schriftelijke aanwijzing van gezinsvoogd gegrond verklaart en de aanwijzing hiermee naar de prullenbak gewezen

de rechter zecht hierover het volgende,
Citeer

De vraag waar de kinderrechter zich voor gesteld ziet, is of met een schriftelijke aanwijzing een dergelijke vrijheidsbenemende maatregel kan worden opgelegd. De kinderrechter beantwoordt deze vraag ontkennend.De kinderrechter is van oordeel dat indien verblijf van een minderjarige wegens ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen in een gesloten accommodatie nodig is, hiervoor de procedure zoals voorgeschreven in de Wet op de Jeugdzorg dient te worden aangewend. In deze wet worden aan een dergelijk verzoek formele vereisten gesteld en waarborgen verbonden, zoals – ondermeer – rechtsbijstand, instemming van de gedragswetenschapper en het horen van de belanghebbenden door de rechter. Voorts is aan een machtiging een termijn verbonden. Indien de minderjarige met het geven van een schriftelijke aanwijzing wordt opgelegd mee te werken aan een gesloten opname worden hem deze waarborgen onthouden. Alleen al gelet hierop kan een opname in een gesloten behandel setting niet met het geven van een schriftelijke aanwijzing worden afgedwongen.Gelet op het vorengaande kan de schriftelijke aanwijzing niet in stand blijven en is
het verzoek tot vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzing gegrond.
 
vrijdag 14 augustus 2009

Leger des heils haalt bakzeil bij uithuisplaatsing

Kinderrechter Branda de Jong heeft gisteren een verzoek tot uithuisplaatsing van drie minderjarige kinderen uit Witmarsum aangehouden. Het was de tweede keer dat het leger des heils en de reclassering een poging deed. Al eerder in februari beet de organisatie in het stof in een opmerkelijke zaak.

Harmen (8), Jan (5) en Deborah (4) mogen voorlopig bij moeder Veronica en vader Sander Bisschop in Witmarsum blijven wonen, zo besloot kinderrechter Branda de Jong gisteren tijdens een rechtszaak in Leeuwarden. Opnieuw een tegenvaller voor de jeugdpoot van het leger des heils, de kinderen blijven onder toezicht staan en dat levert een eisenpakket op, waarmee een ‘normaal‘ gezin al moeite heeft. Rijst de vraag: is dit hulpverlening of machtsstrijd?

De rechter wil dat de kinderen nu eerst psychologisch onderzocht worden, omdat er een wachtlijst is van enige maanden. Daarom verwacht leger des heils begeleider Lubbert van Dusschoten dat het wel even gaat duren voordat daar de uitslag van bekend is, tot die tijd blijven de kinderen bij de ouders wonen en blijft de dreiging van een uithuisplaatsing in de lucht hangen.

Uithuisplaatsing is een hele zware maatregel en het leek juist een stuk beter te gaan met het gezin. Advocaat Fer Grijmans uit Bolsward zag dan ook geen enkele aanleiding tot een nieuw verzoek. “Bij mijn weten is de situatie niet verslechterd, eerder verbeterd, je vraagt je af wat ze bezielt om dit gezin zo onder druk te zetten”.

“Wat mij betreft is zelfs de ondertoezichtstelling niet nodig, dat legt een te grote druk op deze mensen. Ze houden het idee dat de voogd zo weer een uithuisplaatsing kan aanvragen en dat ze hun kinderen alsnog kwijtraken. Bovendien is er genoeg hulp rond de familie en hebben ze daar altijd vrijwillig aan meegewerkt.” De eerste ondertoezichtstelling dateert van 2008, dat was een onbedoeld gevolg van een verzoek om hulp van moeder Veronica…

Ook burgemeester Theunis Piersma trok zich het lot van het gezin aan, twee keer schreef hij een brief aan de kinderrechters in kwestie. “Het is niet zo gebruikelijk voor een burgemeester, maar deed het tóch, het is echt een bijzondere zaak. Bij deze brieven komt het aan op helderheid, niet om de stoel van deskundigen. Maar ik ben wel burgervadervan dit gezin.” In zijn eerste brief vroeg Piersma om een time-out, omdat het net een stuk beter ging. In zijn tweede brief stelt hij zich wat scherper op: “is het gezin soms slachtoffer van een machtsstrijd?”

Het bevriende echtpaar Broer de Ringh en Charlotte Andries uit Gaast bekommert zich al een tijd om het gezin Bisschop, zij zorgden ervoor dat er een advocaat werd ingeschakeld. Andries zocht tegenstrijdigheden in de verslagen van het leger des heils, ook het paar verbaast zich over de hardnekkigheid van de organisatie. De Ringh: “Wij snappen niet waarom nu weer een uithuisplaatsing wordt geëist, het gaat immers goed met het gezin, ze doen erg hun best. Wij zijn geschrokken dat zoveel onjuistheden in de rapporten staan, je vraagt je af wat daar achter zit.”

De Ringh: “Er is helemaal geen controle op wat er wordt geschreven, er zou iemand over de schouder van jeugdzorg mee moeten kijken. Het gaat vaak om ouders met een geestelijke beperking en die lezen of begrijpen dat allemaal niet. Die weten ook niet dat ze een advocaat mee mogen nemen, dat wordt ze niet duidelijk verteld. Het is hoog tijd dat de politiek ingrijpt en dat dit wordt veranderd.”

Van Dusschoten wilde gisteren geen commentaar geven op de gang van zaken vanwege de privacy. Van het leger des heils is weinig te verwachten. Een andere dienst, de reclassering, zou de ouders beter begeleiding kunnen bieden bij het maken van keuzesvoor het opvoeden van de kinderen, zoals door kind in de knel bepleit.

Vertaling uit het fries van: Bert Kerkhof

Reactie

Van: anoniem
Datum: 24 dec 2009, 18:06

Hallo,

Er zou meer geluisterd moeten worden naar de mening van de naaste buren, zij zijn objectief. En zijn niet bij een of andere organisatie aangesloten. Dat getouwtrek onder elkaar komt de kinderen niet ten goede.

vr.gr. anoniem

 • banner_fractievoorzittersHome

Opvang verslaafden in plaats van dakloze gezinnen – Kamervragen

donderdag, 30 juli 2009 08:32

Vragen van de leden Fritsma en De Roon (beiden PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over opvang van verslaafden in plaats van opvang van dakloze gezinnen in Almere.

1.)
Is het u bekend dat in Almere meer dan 30 dakloze gezinnen niet door het Leger des Heils worden opgevangen (1) ?
2.)
Klopt het dat het Leger des Heils de opvang van daklozen in een pand in Almere enige tijd geleden heeft beëindigd om vervolgens in hetzelfde pand verslaafden op te vangen?

3.)
Heeft dit te maken met het feit, dat het Leger des Heils inmiddels zelf verslaafd is aan de gelden uit de AWBZ-pot en dus liever drugsgebruikers opvangt in plaats van gezinnen die het financieel niet meer kunnen bolwerken?

4.)
Bent u het met ons eens dat opvang van dergelijke gezinnen altijd voorrang moet hebben boven opvang van drugsgebruikers? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u om het Leger des Heils van deze dwaalweg af  te krijgen?

Perspectief voor dak- en thuislozen – Hoofdinhoud

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker  i, gepubliceerd op donderdag 10 september 2009.

Deze week heb ik schriftelijke vragen beantwoord van de fractie van de PVV over het Leger des Heils. Uit de vragen valt op te maken dat de partij niet zo veel op heeft met deze organisatie. De PVV doet voorkomen alsof het Leger liever verslaafden helpt dan dakloze gezinnen. Ze noemt het Leger zelfs verslaafd aan gelden uit de AWBZ-pot.

Natuurlijk heb ik de vragen van de PVV zo goed mogelijk beantwoord. Daaruit blijkt – niet geheel als verrassing – dat het Leger des Heils samen met de gemeente zorg aanbiedt voor zowel daklozen als aan gezinnen in problemen. Sterker nog, als onderdeel van de plannen van aanpak voor dak- en thuislozen is er landelijk extra capaciteit gerealiseerd voor duurzaam verblijf voor dak- en thuislozen die recht hebben op AWBZ-zorg.

De plannen van aanpak zijn ruim drie jaar geleden opgestart in de vier grote steden, maar ondertussen uitgebreid over het hele land. Centrumgemeenten zorgen in samenwerking met maatschappelijke organisaties voor een één-op-één aanpak voor dak- en thuislozen. Daarin krijgen ze niet meer alleen bed en brood, maar een integraal aanbod van wonen, inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening, dagbesteding en onderwijs of werktoeleiding. Kortom, dak- en thuislozen krijgen perspectief op weer meedoen in de samenleving. Die aanpak werpt vruchten af: in de vier grote steden is de overlast inmiddels sterk teruggedrongen en zijn de kosten voor politie en justitie afgenomen. In Utrecht zijn, onder andere in samenwerking met het Leger des Heils van de vier gebruikersruimten waar verslaafden werden opgevangen er drie gesloten.

Dus nu wordt het een keer veiliger, is de PVV nog niet tevreden! Nee, het liefst zou de PVV een oude wet in ere herstellen die bedelaars en zwervers weer strafbaar stelt en hen te werk stelt in een Rijkswerkinrichting, zoals mevrouw Agema in een motie aan de regering verzocht in een eerder debat. Ik ben echter van mening dat we in onze aanpak vooruit moeten en niet achteruit. Geef mij dus maar het Leger des Heils.

 

Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.

Heino – 22 november 2005

Afgelopen maandag was Heino-online mede namens het Piratendebat uitgenodigd om met een delegatie Tweede Kamerleden mee te lopen om te zien wat men in Zwolle aan het probleem dak- en thuislozen doet.

Zwolle heeft een regio functie en alle dak- en thuislozen uit de gemeente Raalte worden naar Zwolle verwezen. Zelf zijn we met Gerard Waanders de voorzitter van de stichting Piratendebat en Jelleke Veenendaal van de VVD meegelopen, dhr. Verdaas van de PvdA had helaas afgezegd.

In de kantine van de WRZV hallen

Heino-online weet inmiddels dat er heel wat wetgeving gaat veranderen door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeentes zullen ergens volgende week een brief krijgen van VROM waarin zij een prestatiecontract krijgen opgelegd.

Dit houdt in dat men de dak- en thuislozen zelf binnen de eigen gemeente moet gaan opvangen. Dit geldt met uitzondering van Blijf van mijn Lijf vrouwen voor o.a. gedetineerden die eerst in de gemeente Raalte hebben gewoond, die moeten na hun straf ook eerst terug naar de gemeente Raalte.

Overlast veroorzakers of mensen met een huurschuld die uit hun woning gezet worden, moeten binnen de gemeente Raalte worden opgevangen, dit geldt ook voor jongeren die geen onderdak hebben en afkomstig zijn uit de gemeente Raalte.
Kom je uit Raalte, ga je in eerste instantie ook terug naar Raalte.

Echter het budget van de WMO is hierop niet aangepast. Het is een zaak wat de gemeente met de woningbouwverenigingen moet oplossen.

Buiten de containers voor daklozen bij WRZV hallen

Jelleke Veenendaal geeft aan dat zij zich de problemen van dak- en thuislozen aantrekt.
“Daklozen moeten van de straat, iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben. Mensen zonder woning moet een onderkomen worden geboden met de mogelijkheid door te stromen naar betere accommodatie. Hierin moeten zij begeleiding ontvangen waarbij dagbesteding en zorg betrokken dienen te worden. Uiteindelijk ontstaat er dan een situatie waarin het voor gemeenten en daklozen een stuk prettiger wordt.”

Zij heeft in de Tweede Kamer samen met haar collega Verdaas (PvdA) een plan ingediend over de wooncarrière. Hiermee zou het zogenaamde ‘substandaard’ wonen mogelijk moeten worden gemaakt. Eenvoudige woningen, die niet voldoen aan alle strenge eisen van het bouwbesluit e.d. mogen nu niet gebruikt worden voor bewoning en dat moet voor tijdelijke bewoning wel mogelijk worden gemaakt.

Gemeenten en corporaties moeten hier afspraken over maken, zodat er een oplossing komt voor daklozen, verslaafde daklozen, mensen die uit de gevangenis komen en niets (meer) hebben en aso’s die niet te handhaven zijn in een gewone wijk.
Dat geeft rust bij deze mensen, ze hebben immers een dak boven hun hoofd, en geeft rust op straat. Ze hoeven niet meer over straat te zwerven en veroorzaken daar dus ook geen overlast meer.

Tijdens het werkbezoek aan de gemeente Zwolle hebben we B&W, hulpverleners en daklozen bezocht en gekeken bij opvanglocaties. Op deze wijze konden wij een goed beeld vormen van de situatie in Zwolle.

Logo Bonjour

De eerste locatie welke bezocht werd was bij Joop van Ommen in de WRZV hallen, hij heeft al jaren een aantal containers achter de sporthal staan waar de allerzwaksten uit onze samenleving ondergebracht worden. Hij gaf aan dat er hele strakke huisregels zijn m.b.t. de opvang daar. Dealen voor de deur of in de buurt mag niet, overlast veroorzaken al helemaal niet en iedereen moet om 10.00 zijn bed uit zijn. Zijn buren staan op de eerste plaats dan zijn bedrijf.

De regels zijn net als thuis bij zijn vader, zegt hij. “Wil je wat moet je zelf wat doen” Hij vangt ongeveer 50 mensen op die nergens meer terechtkunnen, 20 mensen helpen tegen een kleine vergoeding van €.20,00 naast de uitkering om daar de boel en de buurt schoon te houden. Het kan gaan om vegen van de stoep in de omgeving tot het reinigen van de toiletten of de keuken. Ze eten er gewoon aan tafel in de sporthal en ruimen nadien alles zelf op. Een strak regiem wat dan ook zijn vruchten afwerpt gezien de doorstroming.

Buiten na het gesprek bij Bonjour

Wel is hij bezorgd over het gegeven dat de landelijke overheid nu van plan is om de vergoeding voor vrijwilligerswerk af te schaffen. Jelleke Veenendal is van mening dat mensen al een uitkering krijgen en dat hier best wat vrijwilligerswerk tegenover mag staan. Je krijgt anders een scheve verhouding ten opzichte van mensen die gewoon werken.

Bij Joop van Ommen zat ook een hulpverlener die namens de woningbouw SWZ aanwezig was. Hier kregen we toch wel een beetje het gevoel van dat alles voor de mensen gedaan moest worden en dat zij zelf vooral niets moesten ondernemen omdat zij zelf niet hun problemen op konden lossen. Jelleke Veenendal had hier al helemaal geen goed woord voor over. Mensen motiveer je dan niet meer om iets te ondernemen. Maar ze zei erbij dat haar college van de PvdA er waarschijnlijk anders tegenaan keek.

Even later bezochten we Bonjour, een opvang van het Leger des Heils, hier konden we goed zien wat de hulpverlening nu werkelijk deed. Niets dus, mensen zaten passief op de bank televisie te kijken of ergens een plukje shag te bietsen.
De vestigingsdirecteur van het Leger des Heils gaf ook aan dat zij weinig huisregels hadden omdat anders de mensen wegbleven. Ook gaf hij aan dat er door het dichtdraaien van de subsidie kraan geen geld meer was voor dag activiteiten.
Jelleke Veenendaal vertelde over een project in Londen (Engeland) waar men van oude fietsen of computers nieuwe maakten en mensen hierdoor een fiets kregen of computerles. Maar de “goede”man van het Leger des Heils gaf aan dat dit wel Zwolle was en geen Londen. Einde discussie.

Een bezoeker wilde ook nog wat vertellen, de vestigingsdirecteur was hier duidelijk niet happy mee en verdraaide in ons bijzij de woorden van deze man. Maar de boodschap was helder “Ik heb staatspensioen, ben 45 jaar oud en leef als een prins. Mijn natje en droogje krijg ik wel en als ik wil praten ga ik naar het maatschappelijk werk”.
Bij Bonjour wekt men de indruk dat men veel mensen binnen wil houden en hiermee ook veel subsidie.
Met de nodige verbazing nog op ons gezicht zijn we naar het gemeentehuis van Zwolle vertrokken.

Hier werden we ontvangen door burgemeester Meijer en wethouder Hagendoorn. Jelleke Veenendaal en wij van de Piratendebat hebben onze bevindingen aan beide voorgelegd.
Jelleke Veenendaal gaf aan dat de gemeentes desnoods op braakliggende grond wat pas over 3 of 5 jaar bebouwd gaat worden om daar kleine units voor maximaal 8 mensen neer te zetten. De werkgroep wil desnoods het bouwbesluit art. 17 hiervoor aanpassen zodat dit mogelijk gemaakt kan worden.

De gemeente Zwolle geeft aan dat zij binnenkort een evaluatie gesprek hebben met beide organisaties (WRZV en Bonjour) om te kijken wat er veranderd kan en verbetert kan worden. De Wet Werk en Inkomen zal hier ook aan de orde komen om te bezien of de dak- en thuislozen hieraan voldoen. Iedereen die kan werken moet zich hiervoor ook inzetten anders vervalt het recht op uitkering.

In de werkkamer van burgemeester Meijer van Zwolle
Reclame maken bij Heino-online? Naar vorige pagina. Naar huis.

Toepassing AWBZ in zorg ratjetoe

In tien jaar tijd zijn de kosten voor de AWBZ geëxplodeerd van tien naar twintig miljard euro. De regeling wordt gebruikt voor heel veel vormen van zorg. Thuiszorg, gezinscoaching of opvang van verslaafden, grenzen zijn er nauwelijks.

DEN HAAG – Wat in 1967 begon als een regeling om gehandicapten, chronisch zieken en andere mensen met onverzekerbare gebreken te verzorgen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een ruif waaruit alle instellingen in Nederland naar believen kunnen pikken.
Vanwege de stijging van de kosten moest bureau Boer&Croon van staatssecretaris Ross (volksgezondheid) onderzoeken of instellingen soms misbruik maakten van de AWBZ. De conclusie is lichtelijk ontluisterend: de regeling is zó breed, zó algemeen, dat fraude helemaal niet nodig is voor instellingen om toch het volle pond binnen te slepen.
Een van meest in het oog lopende gebreken van het AWBZ-stelsel is het gegeven dat ruim honderdduizend mensen wel zorg krijgen zoals huishoudelijke hulp, terwijl een officiële toewijzing (indicatie) daarvoor ontbreekt. Er is niemand die weet of deze mensen wel hulp nodig hebben en zo ja, hoeveel hulp. In de loop der jaren hebben alleenstaanden die bijvoorbeeld leden aan eenzaamheid gewoon huishoudelijke hulp toegewezen gekregen. En als er wel een indicatie is voor bijvoorbeeld tien uur thuiszorg per week, dan mag daarvan met een bandbreedte van vijftig procent worden afgeweken. Ook mogen instellingen die thuiszorg verstrekken de zorg langer laten doorlopen als de indicatie voorschrijft. Maar het komt ook voor dat een indicatiebesluit helemaal geen einddatum heeft.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat bijvoorbeeld thuiszorginstellingen declaraties indienen die enorm van elkaar kunnen verschillen. Voor exact hetzelfde geval van een 70-jarige alleenstaande vraagt de ene organisatie voor het leveren van thuishulp bijna twee keer zoveel geld als de andere (265 versus 164 euro). Volgens Boer&Croon brengen overigens de meeste bedrijven het maximum te declareren bedrag in rekening.
Door de bezuinigingen op het welzijnswerk in de afgelopen jaren is het beroep op de AWBZ enorm toegenomen. Welzijnsinstellingen zoals het Leger des Heils konden moeiteloos terecht bij de AWBZ omdat de regels zich hier niet tegen verzetten. Zo krijgt het Leger nu geld om verslaafden op te vangen, voor psychisch gestoorden op eigen benen te laten staan of voor gezinscoaching. De AWBZ-regeling is zodoende het afvoerputje van zorg en welzijn geworden.
De onderzoekers concluderen dat de AWBZ op een gegeven moment een eigen dynamiek heeft gekregen; efficiënt omgaan met overheidsgeld verdween naar de achtergrond . Typerend hiervoor is de rol van de zorgkantoren die de plicht hebben om zo doelmatig mogelijk zorg in te kopen. In plaats dat deze organisaties uitgaven binnen de perken probeerden te houden, waren er voorbeelden van kantoren die juist actief meedachten met instellingen om zo veel mogelijk geld binnen te halen.
Volgens de onderzoekers van Boer&Croon staat echter één ding vast: het opzoeken van de randen van de wetgeving had als doel het in standhouden van de zorgverlening. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren de AWBZ onbetaalbaar is geworden en dat het kabinet-Balkenende maatregelen heeft genomen om de stijging af te zwakken.
Maar als reactie op maatregelen zoals de verhoging van de eigen bijdrage voor thuishulp schreven de koepels voor de thuiszorg (LVT) en verpleeghuizen (Arcares) begin dit jaar brieven naar hun leden onder de kop ‘tips en trucs’ en zochten zij nog meer de randen op van de wettelijke mogelijkheden.

Uit: Dagblad Trouw, 24 september 2004

Link:http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.nl/2010/11/de-awbz-gelden-bestemd-voor-24-plaatsen.html?zx=9821d6f0e2f2a96e                                                                       

Politiek spel ChristenUnie en SGP
In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.

Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.

Wat is er wel waar?
De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.”
De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.

Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”

Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP.

 
Geplaatst door Zonde op 02:56
 
 
 
Kerknet.nl

Vrijdag, 27 februari 2004 terug >KLACHT TEGEN AFDELING VAN LEGER DES HEILS IN NEW YORK

NEW YORK (KerkNet/CWN) – Het Leger des Heils wordt door een aantal huidige en gewezen werknemers vervolgd voor het vijandige werkklimaat in haar kantoor in New York. Volgens het Amerikaanse persagentschap CWN werden er 18 klachten neergelegd omdat het Leger des heils haar werknemers dwong om het Evangelie te verkondigen, hun kerkelijke banden bekend te maken en aan haar aalmoezeniers toestemming gaf om privé-gegevens bekend te maken. De klacht werd ingediend omwille van de regeringssteun van het Leger des Heils. Die is jaarlijks goed voor 89 miljoen US dollar. Volgens Donna Lieberman, directeur van de Civil Liberties Union in New York, is dit proces wellicht het eerste van een hele reeks. Dat is het gevolg van de keuze van de Bushadminstratie om haar sociale programma’s ook via religieuze organisaties uit te voeren. Volgens Lieberman moet dat echter op basis van gelijkheid gebeuren: “Godsdienst promoten kan een erg gevaarlijk precedent scheppen, omdat we hierdoor een samenleving dreigen te scheppen waar de ene godsdienst meer voordelen heeft als de andere”. 
 
 

zaterdag 29 december 2007

 
 

Minister pakt Leger des Heils om moslima’s twee ton subsidie af

door Marc van Dijk en Lodewijk Dros − 02/06/05, 00:00

In Zierikzee waren twee moslima’s jaren vrijwillig actief binnen het Leger des Heils. Tot er overheidsgeld voor hen beschikbaar kwam. Toen bleek hun geloof een obstakel. Het Leger neemt geen moslims in dienst. Het ministerie van sociale zaken trekt de subsidie in.

Ze bespeurt weinig logica in het beleid van het Leger des Heils. ,,Ze zetten een project op om nota bene de integratie te bevorderen, het loopt goed, ze krijgen subsidie en dan loopt het spaak: twee van de begeleiders zijn moslim”, zegt Marjolein Meier van COS Zeeland, een provinciaal centrum voor internationale samenwerking.
Om bij het Leger te werken, moet je christen zijn. Sollicitanten weten dat en discriminatie is het niet, zegt een woordvoerder van het Leger. ,,Een islamitische school neemt ook geen christelijke leraar aan.”
In de zaak-Zierikzee ligt het net even anders, zegt Meier. ,,Ze laten die mensen jarenlang vrijwillig voor zich werken, maar als dan de mogelijkheid ontstaat om ze te betalen, is het ineens een probleem dat ze moslim zijn.”
De feiten. Sociaal cultureel werk De Lichtboei in Zierikzee, onderdeel van het Leger, organiseert het project Wereldvrouwen. Het is erop gericht zowel allochtone als autochtone vrouwen uit hun isolement te halen. Via laagdrempelige activiteiten en door training kunnen ze doorstromen naar vrijwilligerswerk, scholing, betaald werk, politieke en maatschappelijke functies. Elke woensdag komen de vrouwen bij elkaar om te eten, te praten en te dansen.
Het project loopt al enkele jaren goed, als De Lichtboei afgelopen zomer subsidie aanvraagt om het project te versterken. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid kent 191520 euro toe. Een flink bedrag, want ‘Wereldvrouwen’ sluit naadloos aan op het regeringsbeleid, dat volgens een woordvoerder liever ‘vitale projecten zoals deze’ financiert dan starre instituties.
Een groot deel van het geld is bestemd om de vier allochtone vrouwen te trainen en voor drie jaar in dienst te nemen als activiteitenbegeleiders, 12 uur per week. Daartoe moeten de vrouwen, onder wie drie ex-vluchtelingen, eerst solliciteren bij het Leger des Heils. Een ‘legerpost’ als De Lichtboei mag zelf namelijk geen betaalde krachten aannemen. De stichting krijgt een teleurstellende mededeling van de verantwoordelijke Legerafdeling in Dordrecht: twee van de vier vrouwen kunnen niet worden aangenomen vanwege hun islamitische geloof. De andere twee, Oost-Europese christenen, wél.
Een handige constructie zou uitkomst bieden. Het COS Zeeland wilde de moslima’s in dienst nemen en ze detacheren bij De Lichtboei. Deze constructie bleek belastingtechnisch voor het COS niet haalbaar. Maar per juli 2005 zou de detachering alsnog door kunnen gaan via een nieuw op te zetten welzijnsstichting van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Intussen zijn de vrouwen volgens Marjolein Meier nog steeds onbetaald actief. Het COS heeft ze alvast de benodigde training gegeven. Meier: ,,Dat het Leger in Dordrecht bereid is tot detachering, laat zien dat ze hun eigen richtlijnen zelf eigenlijk ook onrechtvaardig vinden. Via die constructie omzeilen ze hun eigen strikte aannamebeleid.”
Daar denkt Harry de Heer heel anders over. Hij is directeur van de afdeling welzijns- en gezondheidszorg van het Leger in Dordrecht (regio Zuidwest-Nederland) en kent de zaak persoonlijk. ,,We hadden kunnen zeggen: blijkbaar lukt het niet, we geven de subsidie terug aan het ministerie. Maar wij kozen er liever voor om met ons netwerk van bevriende organisaties een oplossing te bedenken.”
Het eigen beleid aanpassen, was voor De Heer geen optie. Dat er een jaar overlegd werd, terwijl de vrouwen het beschikbare overheidsgeld niet kregen, daar is volgens hem niets aan te doen. ,,Als er vier christenen hadden gesolliciteerd, hadden we dit alles inderdaad kunnen overslaan. Maar het is voor iedereen helder welke aanstellingseis wij hanteren: een sollicitant dient christelijk te zijn. Elke medewerker en elke vrijwilliger moet aanspreekbaar zijn op de christelijke waarden, of het nou op kantoor is of in de hulpverlening.”
Waarom zijn deze moslimvrouwen dan in eerste instantie aangenomen? ,,Dat zijn ze niet”, zegt De Heer. Hij omschrijft ze niet als vrijwilligers die actief zijn binnen een project van het Leger, maar als deelnemers aan dat project. ,,Aan deelnemers of cliënten stellen we geen enkele eis. Als ze in dienst willen treden, wordt het een ander verhaal.”
Maar waarin verschilt het werk dat de vrouwen betaald zouden gaan doen van wat ze nu onbetaald doen? De Heer: ,,Dat heeft te maken met verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid.” De Heer begrijpt dat dit onderscheid voor buitenstaanders moeilijk te vatten is, maar ‘formeel is het echt iets anders’.
De Heer: ,,Natuurlijk zijn de vrouwen teleurgesteld en voelt het als een koude douche. Maar ze begrijpen het heel goed. Als je ze uitlegt wat de uitgangspunten van het Leger des Heils zijn, en dat die nog steeds gelden, begrijpen ze het.”
Komt dit vaker voor? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, maar het lijkt er wel op. Twee anonieme bronnen binnen het Leger melden dat deze zaak bepaald geen uitzondering is. Eén van hen: ,,Ongeacht welke werkeenheid, rijst er vaak een probleem door het aannamebeleid. Goede krachten moeten dan wijken voor minder goede, maar naar eigen zeggen ‘christelijke’ sollicitanten.”
Nu is de detacheringsconstructie de minister in het verkeerde keelgat geschoten. Gisteren heeft het ministerie besloten de subsidiegelden stop te zetten per juli 2005, omdat het Leger zich na die datum niet houdt aan het ingediende projectplan.
Minister de Geus: ,,Vanaf die datum zouden de vier allochtone vrouwen in dienst komen van De Lichtboei. Ik beschikte over een projectvoorstel waarin dat zwart op wit stond. Dat was voor mij voldoende. Nu blijkt dat het Leger des Heils dat plan niet uitvoert, vervalt de subsidie.” Het hele bedrag, want het schenden van de afspraken in de aanvraag, weegt zwaar. Een voorschot van 21020 euro mag het Leger houden. Het was overigens de enige subsidie die De Geus aan het Leger des Heils verstrekte.
Het gaat De Geus om de projectvoorwaarden ‘zoals die voor iedereen gelden’. ,,Het is jammer dat het Leger niet alsnog de vrouwen wil aanstellen. Dan zou de kou uit de lucht geweest zijn.” Het ministerie heeft daar deze week op aangedrongen, maar het Leger ging niet op dat verzoek in, zegt De Geus.
Luitenant kolonel Ine Voorham betreurt de gang van zaken en kondigt aan dat het Leger in beroep gaat.

 

Leger des Heils: Subsidie

 

Het leger des heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan zij die in de samenleving buiten de boot vallen. Prachtig, zullen de meeste Nederlands denken. Minder bekend is dat het leger voor ruim 80% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies. De primaire doelstelling van het leger is de verspreiding van het christendom, is het wenselijk dat de overheid indirect bijdraagt aan de verspreiding van een bepaalde geloofsovertuiging? Moeten we willen dat met samenlevingsgeld geschapen werk slechts toegankelijk is voor mensen met een bepaalde religie?

Er zijn meer groepjes die net als het leger een bepaalde religie of ideologie willen verspreiden. Ook in het verspreiden van een boodschap van liefde, met als onderdeel een eindeloze straf voor iedereen die daar geen behoefte aan heeft, staat het leger niet alleen. Waar het leger wel alleen in staat, is de 178,9 miljoen aan samenlevingsgeld, die ze het afgelopen jaar van de overheid ontving.

In de leerstellingen die alle heilssoldaten volgens het leger onderschrijven, is het geloof in een “eindeloze straf van de goddelozen” opgenomen. Zonder deze heilssoldaten hetzelfde toe te wensen, vraag ik mij af of het eerlijk is samenlevingsgeld, waar ook deze ongelovigen hard voor moeten werken, af te dragen aan een organisatie die dergelijk gedachtengoed wil verspreiden.

Een ander probleem met het leger des heils is dat het slechts christenen toe laat voor met samenlevinsgeld geschapen banen. Was het leger des heils geen kerk geweest, dan zou dit discriminatie zijn, en verboden bij Nederlandse wet. De overheid zou hier niet aan mee moeten werken, niet direct of indirect.

De hoeveelheid subsidie die het leger ontvangst is sinds 2001 verdubbeld. Met in achtneming van eerdergenoemde argumenten ben ik van mening dat de overheid de geldkraan geleidelijk aan dicht zou moeten draaien in plaats van jaarlijks tientallen miljoenen toe te voegen.

 Dinsdag 17 juli 2012

 
de Volkskrant

Leger des Heils is ‘enge sekte’

Van onze correspondent − 03/06/99, 00:00

Barmhartigheid? Liefdadigheid? Vergeet het maar. Het Leger des Heils is een ‘destructieve sekte’, een enge club die de aandacht van de politie vereist vanwege zijn duistere activiteiten….

De regering van de Canarische Eilanden (een autonome Spaanse deelstaat) heeft het niet op het Leger des Heils. Natuurlijk weet de regering dat de organisatie in 103 landen liefdadigheidswerk doet en dat in de VS het feest ter opening van de kerstcollectes altijd wordt opgeluisterd door de First Lady.

Maar een opvangcentrum runnen op Tenerife? Dat klinkt behoorlijk eng. Daarom bestudeerden de autoriteiten een rapport dat de politie over het Heilsleger maakte in opdracht van de vertegenwoordiger van de centrale regering in Madrid.

Wat de speurneuzen van het eiland boven water hebben gehaald, liegt er niet om. ‘De wijze waarop het Leger des Heils zijn collectes houdt, trekt op een verdachte wijze de aandacht, want in vele gevallen maakt het gebruik van jongeren, pubers en kinderen, die zingen en dansen op de maat van de muziek’, bikkelt de Canarische politie.

‘Het Leger des Heils vertoont duistere en tegenstrijdige gedragingen wat betreft zijn interne organisatie, en een aantal karaktertrekken die eigen zijn aan destructieve sektes, wat het maakt tot een organisatie waar de politie belangstelling voor heeft.’ Geen opvangcentrum dus.

Het Leger heeft laten weten de beslissing bij de rechter te zullen aanvechten. Volgens een woordvoerder van het Leger in Spanje zijn de argumenten van de politie ‘belachelijk en leugenachtig’. Volgens de Federatie van Protestantse Kerken in Spanje is eens te meer aangetoond dat in Spanje de wettelijk geregelde godsdienstvrijheid niet wordt gerespecteerd.

 
Leger des Heils grootste goede doel

Leger des Heils grootste goede doel

WO 07 dec 2011 | 08.58
Met bijna 300 miljoen euro aan inkomsten was het Leger des Heils in 2010 het grootste goede doel van Nederland. Cordaid staat op de tweede plaats met 180 miljoen euro, daarna volgt Oxfam Novib met 178 miljoen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Het Leger des Heils ontving van alle goede doelen de meeste subsidie van de overheid, bijna 260 miljoen euro. Ook hier komen Cordaid (bijna 105 miljoen) en Oxfam Novib (100 miljoen) op de tweede en derde plaats. “Deze organisaties zijn een soort verlengstuk van de overheid. Wat deze organisaties al goed doen, hoeft de overheid niet zelf te doen. Daarom krijgen zij relatief veel subsidie”, stelt René Bekkers, onderzoeker van ‘Geven in Nederland’ aan de Vrije Universiteit.

KWF Kankerbestrijding wist de meeste eigen baten binnen te halen, ruim 100 miljoen euro, met onder meer collectes. Daarna volgen Unicef met ruim 50 miljoen en Artsen Zonder Grenzen met ruim 45 miljoen.

Bron: ANP

Over welk eigen vermogen heeft leger des heils Nederland bij investeringen  in aandelen?Het is allemaal gemeenschapsgelden bijeengebracht door belasting en AWBZ premiebetalers en giften van burgers en nalatenschappen

Leger des Heils Nederland

 

 • Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Stichting Leger des Heils beheert het belegde vermogen voor alle onderdelen en activiteiten van het Leger des Heils in Nederland. Eind 2007 bedroegen de beleggingen gefinancierd met eigen vermogen € 81 miljoen (2006: € 89 miljoen). De beleggingstrategie van het Leger des Heils is defensief met een sterke nadruk op vastrentende waarden (vooral staatsobligaties).

Daarnaast belegt de stichting ongeveer 25% in zakelijke waarden zoals aandelen, beleggingsfondsen en indirect onroerend goed.

Detail overzicht

In de bijlage ‘tabellen’ (onderaan de pagina) vindt u de details van de beleggingen per einde jaar 2007. Daarbij is rekening gehouden met de verkoop begin 2008 van een aantal fondsen, die op basis van de ethische normen niet in de portefeuille thuishoren. 

Sociaal verantwoord beleggen

Het Leger des Heils heeft al vele jaren geleden gekozen om zijn grondbeginselen ook in zijn beleggingsbeleid zichtbaar te maken. Dit leidde ertoe dat geen beleggingen waren toegestaan in wapenindustrie, alcohol, tabak en pornografie.

Deze keuzes zijn naderhand uitgebreid tot de navolgende uitsluitinglijst:

 • Tabak;
 • Alcohol;
 • Pornografie en goedkoop amusement;
 • Gokken;
 • Wapen- en oorlogsindustrie (incl. toeleveranciers);
 • Fraude en corruptie;
 • Kinderarbeid, discriminatie en schending van mensenrechten;
 • Ernstige milieudelicten;
 • Aanwezigheid in “gevoelige” landen.

Het Leger des Heils streeft naar een maximaal financieel rendement op zijn portefeuille gebaseerd op een defensieve strategie. In de keuze tussen financieel rendement en toepassing van de uitsluitingen wordt ondubbelzinnig gekozen voor toepassing van de ethische normen.

In 2006 en 2007 heeft het Leger des Heils in samenwerking met haar externe vermogensbeheerders de periodieke screening van zijn effectenportefeuille uitbesteed aan DSR (Dutch Sustainability Research te Zeist). Dit gerenommeerde onderzoeksinstituut is gespecialiseerd in het verkrijgen en toepassen van ethische beoordelingen van ondernemingen en staten. Deze organisatie werkt daarbij samen met haar internationale netwerkorganisatie SIRI Company.

De screening door DSR ten behoeve van het Leger des Heils is samen te vatten als enerzijds het effectief bewaken van de ethisch uitsluitingen en anderzijds het vermijden van beleggingen in de slechtste 10% scoorders (op ethisch gebied) in de sector.

Het Leger des Heils ontvangt maandelijks informatie van DSR, waarbij inzicht wordt gegeven in het totaalprofiel van de beleggingsportefeuille alsmede eventuele signaleringen van overschrijding van de ethische beleggingsnormen. De externe vermogensbeheerders hebben in hun mandaat instructie gekregen om deze signaleringen adequaat te verwerken door dat betreffende fonds te verkopen.

Verkoopmutaties 2007 door toepassing ethisch normen

In de afgelopen periode is op basis van door DSR verstrekte informatie overgegaan tot actieve verkoop van de navolgende fondsen. De reden van verkoop staat achter het fonds vermeld:

 • Siemens: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens kritiek op activiteiten in Soedan;
 • Mitsubishi Corp.: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens gesignaleerde betrokkenheid bij kinderarbeid in ertsmijnen in India;
 • Toyota Motor Corp.: juridische milieuclaims in USA. Ook controverse vakbondsvrijheid Filippijnen;
 • Hitachi Ltd.: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”;
 • ENI: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens kritiek op activiteiten in Nigeria;
 • Baker Hughes: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens kritiek op activiteiten in Iran;
 • Arcelor Mittal: problemen met veiligheid en gezondheid werknemers;
 • Nestlé: arbeidsomstandigheden werknemers
 • Hewlett Packard Corp.: levering van cruciaal computersysteem voor kernwapens;
 • Tyson Food: schadevergoeding wegens gebleken (rassen)discriminatie.
 IK schreef boos 2 A4 velletjes terug naar Groenlinks met de voorspellingen onder de noemer “Wist u dat ” en waar ik voor de naaste toekomst zou constanteren dat burgers meer een beroep zouden gaan doen op advocaten en juridische bijstand om hun sociale en zorgrechten veilig te stellen,dat de Rijksoverheid wet en regelgeving zouden veranderen en vermeerderen zoals dat het geval was later met de nooit uitgevoerde Welzijnswet.Ook dat opeenvolgende regeringen met een overdreven betuttelingschampagnes zou beginnen zoals dat met Postbus 51 het geval is en dat bepaalde organisaties zoals de stichting Ombudsman het drukker zouden krijgen en op eigen benen moesten gaan staan,in dit geval is het kenmerkend dat de Nationale Ombudsman het steeds drukker kreeg maar een fractie van klachten tegen de Rijksoverheid toegestuurd krijgt omdat de burgers het moe zijn  nog langer contact te zoeken met een plunderende handelsonderneming die het landschap beschadigd en ontwricht met peperdure megaprojecten die de investeringen doen oplopen en waarvan het resultaat nihil is.
Voorbeeld de Haagse tramtunnel die de luchtvervuiling in de binnenstad meer deed toenemen dan verminderen omdat autobezitters zeer gehecht zijn aan hun staussymbolen.
Ik merkte toen ook op in deze brieven aan Groenlinks dat kerkelijke organisaties meer economische en politieke invloed zouden krijgen en waar zij beleid en uitvoering op gebied van maatschappelijke problemen die door dezelfde overheden zijn veroorzaakt ( zie bezuinigingen kabinetten Lubbers en herziening zorgstelsel en welzijnsbeleid)zouden overnemen en daar door dezelfde overheid zwaar worden gesubsidieerd met als debacle de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 waar woon/zorg/welzijn werden gecombineerd en corporaties zich op een hellend en malafide vlak begaven door op dit gebied commerciele activiteiten te ontplooien waar zij geen kennis van zaken hebben (zie RIBW”s beschermde woonvormen)en zelf de rechten van clienten schenden door over hun leven en lot te gaan beslissen wat hun nu financieel de kop kost nadat het plan Simons in de ijskast was weggeparkeerd en later door Hans Hoogervorst te voorschijn gehaald met de nieuwe zorgverzekeringswet die daarmee aangaf dat opeenvolgende kabinetten zelf hun subsidie en financieel beheer niet op orde hadden en hebben en daarvoor alsmaar de rekening op het bordje van de gefrusteerde naieve burger legt.
Uiteindelijk beeindigde ik met de zin:Wist u dat Mr. P. Rozenmoller dat het u totaal niet interresseert wat ik u schrijf en dat uw eigenbelangen voorop staan,en dat kwam ook uit na de vele opeenvolgende brieven die ik naar Groenlinks stuurde en die bij de onterechte woningontruiming 10 september verdwenen samen met de vele andere ontvangstbrieven van tweede kamerfracties,ministeries,algemene rekenkamer, en Europarlementsleden,kabinet der koningin etc.en in beslag genomen en/of vernietigd en waar ik op afstand moest toekijken hoe alles in de container werd gedonderd aan schamele bezittingen die ik had en dat was voor de tweede maal dat mij dit overkomt net als 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt zo word je als oud vuil behandeld,maar klein krijgen zij mij niet want ik ben geen gefrusteerd kuikentje Calimero zoals die politieke criminelen die geen schuld durven te bekennen inzake beleid en totaal geen gevoel hebben en respect voor andermans gevoelens en verlangens.
En nu leef ik op straat,kan overnachten bij een kennis maar het duurt mij te lang en mijn WWB uitkering is met opzet stopgezet en het restant wat uitstond aan bedrag op mijn ING rekening gestoort in de hoop van het criminele stadsbestuur dat ik gauw opdonder uit Zwolle.
Ik stink uit mijn kleren want de dagopvang leger des heils met hun criminele medewerkers bezoek ik al maanden niet meer net als het daklozenasiel/nachtopvang Nel Banninkhuis waarvan ik mij nog steeds afvraag dat ik het 24 maanden wist uit te houden daar.
Ik melde het al,ik sta alleen en ik hoop het nog enige tijd vol te houden maar dit is van de gekke dat ik zo geterroriseerd word en zwaar geestelijk belast ondanks stalen zenuwen maar het zit tussen mijjn oren om dit vol te houden,want ik laat na een goede standvastige opvoeding mij de kop niet gek maken,maar ik walg van de huidige samenleving met de onverschilligheid en de schoften die je in de opvang en bibliotheek tegenkomt die daar de rust niet gunnen aan mensen onder druk als ik weer wat aan het uitzoeken ben en doorzend.
Het lijkt wel of dit moedwillig gebeurt om je te storen,maar ik moet tot de ontdekking komen dat de hele samenleving zowel mannen als vrouwen jong en oud gewoon egocentrische is geworden en geen rekening meer houd met normale burgers,dit volk is zwaar geestelijk ziek omdat zij geen eigen wil of karakter meer tonen en als makke schapen achter de politieke herders aan lopen die hun van alles beloven maar niet na kunnen of willen komen.
 
Dit is pagina 220 deel 2 van het onderzoeksrapport naar sektes van de Belgische Kamer 1997 naar sektes zoals Sciencetology,Zonnetempel etc. 
Zie wetsovertredingen zoals het ontvoeren van kinderen en verbergen,overtredingen van de wetgeving op jeugdbescherming (burojeugdzorg)bedriegelijke erfenisbelaging zoals het jagen op nalatenschappen door LdH,misbruik van vertrouwen zoals zich uitgeven voor hulpverlener/begeleider en dit niet waarmaken maar wel client sektariische evangelisatiepraktijken opdringen.In dit kader valt ook afpersing(het verplicht afgeven van inkomsten anders volgt er geen opname in opvang en dus tevens overtreding van artikel 255 van wetboek van strafrecht verlating van hulpbehoevenden.Oplichting:het doen van beloftes van hulp en deze niet nakomen en client onder druk zetten tot bezoeken aan psychiaters om zo indicaties te verkrijgen op onrechtmatige gronden voor AWBZ verlening voor niet geleverde prestaties/begeleiding.

Psychiaters werkzaam voor leger des heils plegen valsheid in geschrifte door diagnosestelling vast te stellen aan psychische problematieken bij clienten die niet te bewijzen zijn door hersenscans of bloedproeven en dus deze diagnoses op papier  zetten en verklaren voor begeleiders leger des heils.
Aantasting van de geestelijke en lichamelijke integriteit van LdH clienten door hen in diskrediet te brengen middels valse rapportages in Cleverclientvolgsysteem als dakloze clienten met klachten komen bij controlerende instanties of niet onafhankelijke clientenraden en klachtencommissies,lichamelijke integriteit bij klachten of calamiteiten clienten schorsen  of opvanginstellingen uitzetten ook bij  ijzige vorst en barre weersomstandigheden zodat client gevaar loopt.
Niet-inachtneming van de sociale wetgeving,(het stopzetten van postadressen waarbij dakloze clienten geen WWB uitkering meer kan genieten voor levensonderhoud zoals geval R. Donker)uberhaupt een vreedme zaak waarom een sektebeweging of RIBW postadressen mag vergeven dit is een taak van gemeentelijke overheden.
Schending van de wet wat betreft de persoonlijke levenssfeer(dakloze clienten die geen privacy genieten binnen sociaal pensions en dag of nachtopvang,crisisopvang.
Mensenhandel:het doorlopend uitwisselen van dakloze clienten en/of zwerfjongeren tussen andere AWBZ instellingen en gemeentes en die weer terug keren in oude situatie en waar ook geen zorg en hulpverlening word geboden,geld ook voor de beschermde woonvormen en zelfstandig wonen onder zogenaamde begeleiding er is geen nazorg etc.
Vereniging of stichting die misdrijven pleegt oprichten denk aan bedriegelijke woonbegeleidingstrajecten(LdH Almere,2001 w.b.t. Antennion) waar dakloze clienten financieel afgeperst worden,verplicht worden hun uitkering/inkomsten op rekening van de stichting te storten die deze gelden beheert. waar zij voor een kamertje 550 euro per maand moeten betalen,tientje zakgeld per week en een verplichte keuring bij een psychiater voor onrechtmatige indicatiestelling voor aanvraag AWBZ.

Fraude

 
Begin 2007 schreef Dagblad De Pers over beschuldigingen van fraude afkomstig van oud-cliënten van het Leger des Heils. De organisatie zou maandelijks ruim honderd euro teveel inhouden op uitkeringen, en tevens uit naam van thuislozen een vergoeding voor psychische zorg innen, terwijl dergelijke hulp niet nodig was, en ook niet geleverd zou zijn. Het Leger des Heils zelf verwierp alle beschuldigingen, en stelde dat alleen zorg die is aangevraagd en geleverd zou worden gedeclareerd.[8][9] Uiteindelijk bleek uit onderzoek van een onafhankelijke onderzoekscommissie.
Eind 2007 schreef het Haarlems Dagblad over cliënten van Leger des Heils pension De Hoeksteen, waarvoor zonder toestemming specialistische hulp zou zijn aangevraagd. Volgens Edo Paardekooper Overman, de woordvoerder van de bewoners, zou de AWBZ indicering gedaan zijn om financiële nood van het Leger op te lossen. Het Leger des Heils stelde dat er niets gebeurd zou zijn wat niet door de beugel kan, bewoners zouden niet voor niets in een pension zitten, en de aanvraag zou met alle bewoners besproken en door iedereen ondertekend zijn. Volgens Paardekoper heeft niet iedereen getekend, en zouden bewoners zich gestigmatiseerd voelen.[11][12]
 
 
Aandelen eruit,investeren in kansen voor anderen
Het Leger des Heils belegt niet langer in aandelen. De organisatie besloot begin december dat ook het door haar belegde geld actief moet bijdragen aan hulpverlening dichtbij en ver. Inmiddels is de volledige aandelenportefeuille verkocht.
Met de opbrengst is onder meer landbouwgrond gekocht, waar nu al cliënten op werken. Daarnaast investeert het Leger steeds meer in fondsen die microkredieten verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden.In 2009 belegde het Leger des Heils nog voor twintig miljoen euro in een aantal zorgvuldig geselecteerde fondsen. Met het rendement werden verschillende hulpprojecten in Nederland gerealiseerd. Sinds enige jaren zoekt het Leger echter naar mogelijkheden om ook het belegde geld zelf in te zetten voor doelen die overeenkomen met de eigen missie. Dat leidde in 2007 tot investeringen in fondsen voor microkredieten, die inmiddels uitgebreid zijn.
Het besluit om nu alle aandelen te verkopen is mede ingegeven door de huidige economische crisis. Deze crisis legde volgens envoy Harm Slomp RA, financieel secretaris van het Leger des Heils, niet alleen de risico’s, maar vooral ook de ethische grenzen van het bancaire stelsel bloot. “We hebben geen vertrouwen meer in hun ethiek”, aldus Slomp afgelopen zaterdag in het Financieele Dagblad (FD). Voor het Leger des Heils staat voorop dat het aan hun toevertrouwde geld op een verantwoorde manier besteed wordt. Alleen op die voorwaarde is de organisatie bereid aanvaardbare risico’s te nemen.
De gemaakte keuzes hebben wel tot gevolg dat het Leger des Heils uit moet gaan van minder opbrengsten uit het eigen kapitaal. De rendementsdoelstellingen zijn verlaagd van 5,6% naar 4,5%. Slomp: ‘Het gaat om tonnen per jaar die we nu minder binnenkrijgen.’ Het Leger des Heils kiest echter bewust voor minder rendement om zijn financiële middelen nog duidelijker en actiever in te zetten voor zijn missie.
 
 
 

Goede Doel doet veel te vaak beroep op de gulle gever

VINCENT DEKKER − 20/12/96, 00:00

Nederlanders zijn een vrijgevig volkje. Dat hebben we onder meer te danken aan de kerk met haar aflaten, aan Bio, die met Bio-vacantieoordbussen door de bioscoop rammelde, en aan Mies Bouwman, die in de jaren zestig op tv Het Dorp open juichte. Maar blijven we zo gul? De auteur is redacteur van Trouw.

Die giro’s zijn goud voor de Goede Doelen. Tenminste, dat moet ik aannemen, gezien het gigantische aantal dat bij mij wordt bezorgd. Op het gevaar af een te onthullend beeld te schetsen van mijn voorkeur bij het wereldverbeteren, laat ik u even meegenieten:
Oktober. 1: Bont voor Dieren (graag 15 gulden of meer), Dierenbescherming voor paardentransport; 4: Dierenbescherming voor asieldieren, World Society for the protection of animals (WSPA) – de wereldorganisatie voor de Dierenbescherming -, Anti-Stierenvecht Comité (hé, vrijwel dezelfde brief en giro als de WSPA); 9: Wereld Natuurfonds – WNF (uw jaardonatie voor 1997 alvast graag); 10: Nierstichting; 15: Artsen zonder Grenzen; 16: Stichting Vluchteling; 23: Nederlands Kankerfonds; 30: Unicef (stort en win een gratis kaartje voor het gala!).
November. 2: Juconi (voor zwerfkinderen); 9: Novib (of ik die mooie kalender wil; nee, die wilde ik in september ook al niet), WNF voor Chinese tijgers (voor 75 gulden of meer krijgt u een prachtig boek cadeau!); 11: Natuurmonumenten; 14: Miva (wilt u maandelijks wat storten voor missie-auto’s?); 16: Noord-Hollands Landschap; 23: bingo, vier stuks!: Leprastichting, Dierenbescherming (jaarcontributie), Leger des Heils, Rode Kruis; 27: Greenpeace; 30: De Broeders van Johannes de Deo (sturen mij een dubbeltje – met zo weinig kunt u al zo veel doen – een truc die ik al van andere Goede Doelen ken), Sponsorloterij voor de Dierenbescherming (da’s de vierde keer al in twee maanden dat ik ze in m’n brievenbus een hand geef), Buitenlandse asielen.
December. 3: Zeehondencrèche Pieterburen; 5: Nationaal fonds geestelijke volksgezondheid; 6: Leger des Heils (die kennen we nog van vorige maand); 10: Nederlandse missionaris (kerstgift voor het oudedagfonds); Unicef (50 jaar, dus donatie), Novib (10 gulden per maand, kan dat?); 11: WNF (na de pratende dolfijnen in september, de Chinese tijgers in oktober en de jaardonatie in november nu graag iets voor de Aziatische olifant); Save the children (net als Juconi voor zwerfkinderen); 12: Stichting Vluchteling (ja diezelfde van oktober), Terre des Hommes, Novib (u doet al veel maar soms is iets extra’s nodig); 14: Een echte topdag, vijf giro’s!: Free Press, Juconi (ook die kennen we al), Bont voor dieren (jawel, dezelfde), Artsen zonder Grenzen (ook vertrouwd), Nierstichting (in oktober hebt u niet gereageerd, vandaar deze herinnering).
Zo krijgt een modale volwassen Nederlander in oktober en november 14 bedelbrieven; gemiddeld om de dag één. In de maand van cadeaus, heilige bezinning en goede voornemens zelfs meer dan één per dag (15 in de eerste twee decemberweken). Goede Doelen wisselen driftig adressen uit van Gulle Gevers en blijken soms op hetzelfde adres gevestigd.
Een goed geolied Goed Doel stelt een paar bijdragen voor: bijvoorbeeld 50, 25, 15 en 10 gulden. Je bent toch wel een erg sunige Gulle Gever als je het laagste bedrag durft te kiezen. Het geoliede Doel stuurt minstens eens per kwartaal een girootje; ‘dierenclubs’ als het WNF en de Dierenbescherming vinden zelfs eens per maand geen probleem. Ook de nobele Novib heeft postpapier te óver.
Goede Doelen hebben in de gaten dat het allemaal wat veel wordt en proberen je dus te strikken voor een automatische maandelijkse bijdrage. Waarna Goede Doelen menen dat er ‘soms toch nog iets extra’s nodig is’.
Ik geloof heilig in de Kantelpunttheorie van professor Prlwytzkovsky: één druppel te veel en de weegschaal slaat met een klap naar de andere kant door. Volgens mij naderen we met rasse schreden het moment dat Gulle Gevers massaal hun girootjes gaan terugsturen, zonder handtekening wel te verstaan.

 

 

 
 
 

Goede doelen niet allemaal even duurzaam met hun beleggingen

VAN ONZE REDACTIE GROEN − 05/12/11, 00:00

Goede doelen besteden nog weinig aandacht aan duurzaam beleggen. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzocht 49 goede doelen, van Natuurmonumenten tot de Nierstichting. Veertig procent van de organisaties heeft geen verantwoord investeringsbeleid.

Wel zijn de zogenoemde missie-gerelateerde investeringen toegenomen. De goede doelen beleggen daarbij meer in zaken die met hun eigen tak van sport te maken hebben. Vorig jaar deed één organisatie dat. Nu zijn het er acht.

Zo ondersteunt Greenpeace biologische boerenbedrijven en duurzame energieproducenten. Het Leger des Heils, dat 88 miljoen euro aan investeringen heeft uitstaan, steekt geld in microkredieten voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Ook betaalt het mee aan de aankoop van landbouwgrond, waarop cliënten kunnen werken.

Een groter deel van de organisaties (19) belegt op basis van uitsluiting. Zij zorgen er in de eerste plaats voor dat de investeringen hun reputatie niet schaden. Dus geen geld naar wapenhandel, bontproductie of tabaksindustrie. Van der Helm noemt dit een gemiste kans. “Maatschappelijke organisaties kunnen veel meer doen om hun eigen beleid te versterken.”

Vorig jaar voerde de vereniging hetzelfde onderzoek uit. De respons is ditmaal groter. In plaats van een kleine veertig procent, reageerde nu bijna zeventig procent van de benaderde organisaties. Directeur Giuseppe van der Helm van VBDO is blij met het grote aantal reacties. Tegelijkertijd vindt hij de verbeteringen bij de maatschappelijke organisaties tegenvallen. “Het is een kwestie van het halfvolle of het halflege glas.”

De goede doelen zijn verder in het ontwikkelen en inpassen van een duurzaam beleid dan vermogensfondsen als het SNS Reaal fonds en het VSB Fonds, zegt de VBDO. Wie van de organisaties het duurzaamst investeert, kan de vereniging niet zeggen. Van der Helm: “We zijn blij dat zoveel organisaties dit keer hebben meegedaan. Ze hebben in verschillende mate inzicht geboden in hun werkwijze en zijn niet allemaal even transparant. Dat maakt een vergelijking lastig.”

The Salvation Army, New Rochelle, New York Complaints & Reviews – Charity? no, greedy church

Review all The Salvation Army, New Rochelle, New York complaints

The Salvation Army

Posted: 2010-11-22 by   Green Conservative  
   
Charity? no, greedy church
Complaint Rating: 100 % with 4 votes

Company information:
Salvation Army
New Rochelle, New York
United States

 
When my mother died I had a houseful of older furniture in very good condition, or so I thought. Not wishing to endure the craziness of Craig’s list or a yard sale, I called the Salvation Army to donate all of it to the needy. They sent two guys: one looked like he thought he was a Hollywood producer and the other I think just got out of jail. The ‘Hollywood” one flounced and flitted thru the house and within 2 minutes said “oh, no no no, none of this will do, sorry. Have you got anything else? ” ELSE??? People are homeless and sleeping on sidewalks and you’re turning down four bedroom sets and a whole livingrm/dining rm suite??? I was livid. All they want is NEW stuff in Perfect condition so they can sell it at top prices in their “thrift” shops. You can do better at Target or Ikea – these people are PHONY and should not call themselves “non-profit”!!! I will never put a penny in their stupid buckets again.

A Tale of a Greedy Charity.

By Alex in Money & Finance on May 28, 2007 at 1:37 pm
Zonnemelk met hoge bescherming. Nu -50% korting. Op=Op!

 

Neighbors were completely surprised to learn that when modest-living Hector Guy Di Stefano and his wife Doris died, they left a $264 million estate to be divided equally among 8 charities, among them them the Salvation Army [wiki] and Greenpeace [wiki].
But there was a snag: the couple left the money to Greenpeace International Inc., but before they died, Greenpeace International Inc. was dissolved and absorbed into a larger outfit, Greenpeace Fund. All of the charities had no problem with this technicality (after all, they weren’t expecting any money – the Di Stefanos didn’t tell them beforehand). All, except for one: the Salvation Army.
Apparently, $33 million wasn’t enough for the Salvation Army – it sued to prevent Greenpeace from its share of the bequest, arguing that the entity the Di Stefanos had left money to no longer existed and that the money should instead be divided equally amongst the remaining 7 charities! The rest of the charities stood to gain an extra $6 million, but no one wanted to come near Salvation Army’s lawsuit.
Earlier this May, the Salvation Army and Greenpeace settled their lawsuit: it seems like the Salvation Army will get the $6 million extra share of Greenpeace’s slice of money, while Greenpeace will still get about $27 million.
Ain’t that a crazy story?

 
 

Greenpeace en Heilsleger staken strijd over erfenis

Van onze redactie buitenland − 15/05/07, 00:00

seattle – Greenpeace en het Leger des Heils hebben vorige week een schikking kunnen treffen in hun strijd om een erfenis.
De Los Angeles Times berichtte gisteren dat Greenpeace toch nog 20 miljoen euro krijgt uit de erfenis van Hector Guy Di Stefano. Toen de negentigjarige afgelopen zomer stierf liet hij tot ieders verrassing 195 miljoen euro na.
In zijn testament stond dat acht liefdadigheidsinstellingen elk 24 miljoen zouden krijgen, waaronder Greenpeace International en het Leger des Heils.
Volgens de laatste had Greenpeace geen recht op haar deel, omdat Di Stefano de organisatie Greenpeace International had toebedeeld, terwijl deze enkele maanden voor zijn dood was opgegaan in Greenpeace Fund. De instelling die Di Stefano geld wilde geven bestond niet meer en het geld moest onder de andere zeven verdeeld worden, zo redeneerde het Leger des Heils.
De geldclaim van Greenpeace wilde ze voor de rechter bevechten, maar een schikking heeft dit kunnen voorkomen.
De reden dat het bedrag van 24 naar 20 miljoen euro gedaald is, wilde geen van beide partijen prijsgeven. John Passacantando, bestuurslid van Greenpeace Fund was opgelucht over de uitkomst. „Nu kunnen we ons weer bezighouden met de grote ecologische strijd van ons tijdperk. We zullen hard werken om Di Stefano trots te maken,” vertelde hij aan de LA Times.

 

De nieuwe online ‘bankiers’

spaarvarken geld bank sparen
NIEUWS – 05 oktober 2009 10:46

Gerelateerd aan:

Voor spaarrekeningen en verzekeringen kunnen we tegenwoordig ook terecht bij drogisterij Kruidvat, luchtvaartmaatschappij Virgin en het Leger des Heils. Elektronicareuzen, zoekmachines en retailers binden online de strijd aan met de banken. “Als de onderbroeken van de Hema goed zijn, dan zullen de verzekeringen ook wel deugen.”
Siemens geldt als een gigant op het gebied van elektronica, maar weinig mensen weten dat het Duitse concern ook financieringsproducten in de markt zet. Siemens Lease, onderdeel van Siemens Financial Services, financierde onlangs voor 18,5 miljoen euro 81 nieuwe bussen voor het vervoersbedrijf Connexxion. “Onze leasetarieven zijn competitief”, stelt salesdirecteur Peter Koenders. “We halen relatief goedkoop geld uit de markt. Juist nu hebben klanten meer vertrouwen in een industrieel conglomeraat dan in een financiële instelling. Nu banken terughoudend zijn met kredietverlening, kan Siemens een stabiel fundament bieden.”
Ook Connexxion is te spreken over deze weinig voor de hand liggende constructie. Ceo Hubert Guyot liet in juni via een persbericht weten: “We keken eerst naar de traditionele banken, totdat we ons bewust werden dat Siemens ons ook een oplossing kon aanbieden. Na het eerste contact heeft het maar zes weken geduurd tot we overeenkomst bereikten. Ik vind dat opmerkelijk snel, zeker als je naar de actuele kredietmarkt kijkt.”
Siemens Lease vult het gat dat traditionele banken door collectief falen hebben laten vallen. En Siemens Lease staat niet alleen. Uit onverwachte hoek worden traditionele bankiers met nieuwe concurrenten geconfronteerd. Kruidvat is niet alleen drogisterij maar ook online verkoper van (zorg)verzekeringen en spaarrekeningen. Google heeft een bankvergunning gekregen en lanceerde in de VS Google Checkout, een online betalingssysteem voor webwinkeliers. Autobedrijf Leaseplan opent een internetspaarbank voor particulieren, Apple heeft applicaties voor mobiel bankieren beschikbaar op de iPhone, luchtvaartmaatschappij Virgin heeft jaren geleden Virgin Money in de markt gezet en het broertje van easyJet heet… easyMoney.
Stunten met rente
Het verhaal is bekend. De traditionele banken geven minder krediet en minder rente aan burgers en bedrijven, die daar ondertussen meer dan ooit behoefte aan hebben. Ze willen bovendien snel hun geld kunnen opnemen, en daar schieten banken niet zoveel mee op (want dat geld kunnen ze zelf dan niet meer uitlenen). Nieuwe aanbieders vullen de hiaten op met een hoge rente en een klantgerichte dienstverlening. Wie zijn die nieuwe bankiers? En wat zijn hun plannen? 
Neem autobedrijf Leaseplan, dat eind dit jaar een internetspaarbank voor particulieren opent. Leaseplan wordt grotendeels met staatssteun overeind gehouden en zoekt nu twee miljard euro aan extra financiering. Het bedrijf lijkt online met rente te gaan stunten. Financieel directeur Guus Stoelinga beweert echter geen prijsvechter te willen worden. Hij denkt de dans om de spaarder te winnen omdat Leaseplan geen kantorennetwerk hoeft te onderhouden: minder backoffice betekent minder kosten en meer klanten. Verder wil het bedrijf er nu nog niets over zeggen.
Ander voorbeeld. NIBC Direct begon in september 2008 een nieuwe internetspaarbank. Het bedrijf zette zichzelf op de kaart met de hoogste spaarrente van Nederland: 5,25 procent vrij opneembaar spaartegoed. Geen loze beloftes, geen gekke fratsen, geen kleine lettertjes (zoals: geldig vanaf 50.000 euro). Nee: duidelijkheid en transparantie.
Hoewel het spectaculaire rentepercentage inmiddels is gezakt naar 3,6 procent, zit NIBC Direct nog steeds in de top van Nederland. Welke strategie heeft het bedrijf op internet? Hoofd marketing Richard Leijnse: “We willen zoveel mogelijk aanvragen tegen zo laag mogelijke kosten. Voor de vindbaarheid hebben we ons aangesloten bij bekende directory’s en vergelijkingssites als FX, Independer, Mister Money en Vanspaarbankveranderen.nl. Verder werken we met banners aan onze merkbeleving. We adverteren onder meer op nieuws- en financiële sites. En we monitoren bezoekers met analysetools. Waar komen ze vandaan? Hoe lang blijven ze? Waar haken ze af? Deze aanpak moet rendement opleveren.”
Net als Leaseplan heeft NIBC Direct geen baliekantoren. De distributie loopt volledig via internet. Het callcenter is dagelijks bereikbaar, van ’s ochtends negen tot ’s avonds negen. Klanten die ’s nachts vragen hebben, kunnen mailen. Leijnse geeft toe dat hij daardoor wat spaarders misloopt, namelijk degenen die face-to-face advies willen. Veel zorgen maakt hij zich daarover niet: “Die groep wordt steeds kleiner. Spaarproducten lenen zich voor distributie via internet. Belangrijk is wel dat je ze transparant en overzichtelijk aanbiedt en niet te veel smaken in je etalage zet. Bij een hypotheek hebben klanten misschien een face-to-face advies nodig, bij dit soort spaarproducten is daar veel minder sprake van. Verreweg de meeste klanten hebben genoeg aan goede online dienstverlening.”
Leger des Heils
De koek moet door meer partijen worden gedeeld. Niet alleen Google heeft een bankvergunning, ook het Leger des Heils heeft er een. Hoe zien traditionals als ABN Amro en Rabobank de opkomst van al die nieuwe concurrenten?
Joris Linders, directeur marketing Particulieren bij ABN Amro: “Het is logisch dat bijvoorbeeld retailers kijken naar diversificatie. Maar ze moeten dit niet onderschatten. Het is nog niet zo makkelijk om op een website agressief een financieel product aan te bieden dat alle toetsen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) doorstaat. Wij denken daarom dat alleen een website tekortschiet. Onze pre is de multichannelbenadering: ons kantorennetwerk aangevuld met de website, waarop klanten gemakkelijk door kunnen klikken naar het callcenter. De klant bepaalt welk kanaal hij op welk moment kiest. Hij heeft altijd real time info beschikbaar. Daarvoor moeten de crm-systemen overigens heel goed op orde zijn.”
Rob van den Aker, directeur marketing en sales voor de particuliere markt bij Rabobank: “Ik kan alleen namens onszelf praten. Wij groeien in alle opzichten. Aangezien wij meer bieden dan eenvoudige spaarproducten – we gaan voor een langdurige all finance-relatie – is de multichannel voor ons essentieel. Met 2900 contactpunten (waarvan 1100 kantoren) in Nederland staan we dichterbij de consument dan welke concurrent ook. Tegelijk zien we dat online bankieren elk jaar met 15 procent groeit. Verzekeringen verkopen we voor 50 procent telefonisch en via internet. We proberen daarom nieuwe media als Hyves en YouTube uit en experimenteren met nieuwe technieken, zoals een sms-bericht als je salaris binnenkomt of een alert als zich op basis van actuele koersinformatie een interessante beleggingskans voordoet. Als het werkt, ontwikkelen we het door.”
Klinkt goed, maar toch… Als we woordvoerder Scott Mowbray van Virgin Money mogen geloven, is de relatie die traditionele banken met hun klanten hebben nogal “transactioneel”. Klanten zijn geremd en oppervlakkig, ze laten niet het puntje van hun tong zien, vindt Mowbray. Ze laten zich veel liever leiden door andere consumenten op online community’s dan door traditionele media en financiële adviseurs. Daar zet Virgin Money op in.
De financiële tak van luchtvaartmaatschappij Virgin heeft twee miljoen klanten die online hun bankzaken regelen. Volgens Mowbray kan de klant pas echt begrepen worden door een heel open dialoog te voeren: “We willen online trends begrijpen om feeling te houden met de nieuwe generatie. Twitter is voor ons een perfect medium. Mensen die twitteren, komen snel tot de kern van de zaak. The good, the bad and the ugly. Wij gebruiken de ‘freedom of speech’ van Twitter om te acquireren en klantgedrag te monitoren. Die informatie gebruiken we voor verbeteringen. Omdat we goed weten wat onze klanten willen, kunnen we schreeuwerige aanbiedingen achterwege laten. We stellen ons bescheiden op en brengen eenvoud in een complexe business. Onze klanten waarderen dat. Ze vertrouwen ons, ze weten dat we hen niet belazeren. ”

Halffabrikaten voor retailers

Wat nieuwe concurrentie lijkt, is dat in bepaalde gevallen overigens niet. De traditionele financiële instellingen zitten namelijk ook niet stil. In crisistijd lanceren zij meerdere merken. Rabobank gebruikt Bizner voor internetondernemen. ABN Amro Hypotheken houdt met MoneYou de achterdeur gesloten. MoneYou geeft meer rente dan ABN Amro zelf. Zo voorkomt de bank dat klanten met hun geld alsnog naar de concurrent stappen.
Anderen opereren onder de vlag van uitgeverijen, webwinkels of retailers. Virtes Verzekeringen, onderdeel van de Delta Lloyd Groep, ontwikkelt ‘halffabrikaten’ voor klanten van neckermann.com, Sanoma Jonge Gezinnen, EM-TÉ supermarkten en Kruidvat. Die bedrijven kennen hun eigen prijsperceptie en voegen hun eigen distributiekracht en merkbeleving toe aan het format van Virtes. Het resultaat? Op geldplein.kruidvat.nl kun je direct een eenvoudig bankproduct kopen of een verzekering afsluiten.
In Groot-Brittannië lopen de spaarrekeningen van supermarkten harder vol dan die van banken. Ook in Nederland lijken we die kant op te gaan. Commercieel directeur Pieter Poot van Virtes Verzekeringen: “De consument denkt: als de onderbroeken van de Hema goed zijn, dan zullen de verzekeringen ook wel deugen. Dat betekent wel dat je als verzekeraar de retailmarkt moet snappen en actiematig moet meedenken. Wij komen op geldplein.kruidvat.nl om de twee weken met aanbiedingen. In het Kruidvat-krantje staan we tussen de shampoo en de pampers. Met onze acties genereren we traffic naar de winkels, net als andersom.”
Retailers moeten value for money bieden, maar verzekeraars mogen niet te schreeuwerig en te dwingend zijn, legt Poot uit: “De klant bepaalt zelf wanneer hij een bank- of verzekeringsproduct afneemt. Het duurt een paar maanden voordat een overstap aan de orde is. Op dát moment moeten wij in beeld zijn en een verzekering op maat aanbieden. Die ontwikkeling zet door, verwachten wij. De consument geeft straks via social networks aan welke content gewenst is. De grote vraag is welke partijen dat op zich gaan nemen.”

Kans op interactie beperkt

Harry Smorenberg, zelfstandig adviseur van financiële dienstverleners, is kritisch over de dienstverlening oude stijl: “Traditionele banken denken dat ze een hoge nabijheidsfactor hebben tot de consument, maar dat is helemaal niet zo. De frequentie van filiaalbezoek of contact via internetbankieren is laag, waardoor de kans op interactie beperkt blijft. Ze denken dat er nog altijd zoiets bestaat als ‘klanteigendom’. Ze zitten vastgeroest aan hun eigen barrières en onbetaalbare backoffice. Ondertussen hebben retailers als Kruidvat die interactie wel. Zij volgen de klant dagelijks en kennen de belangrijke vragen. Logisch dat zulke formules aanknopingspunten zien.”
Volgens Smorenberg draait het om ‘in de buurt zijn’ en anticiperen op het contactmoment. iDeal, een standaard interbancair protocol voor direct en veilig betalen via internet, noemt hij een geslaagd voorbeeld van hoe het ook kan. “De beveiligde en vertrouwde bankomgeving wordt naar de locatie gebracht waar de klant haar nodig heeft. De consument snapt dat en beloont deze samenwerking tussen banken met een directe massale omarming.”
Ook wat betreft verzamelen van financiële informatie valt er nog veel te winnen. Nu is die informatie vaak versnipperd over meerdere instellingen. Goede online banken kunnen een informatiekluis en regisseur van alle data zijn. Neem Google. Dat weet of we een lening nodig hebben voor een huis, gezinsuitbreiding of nieuwe auto. Het concurrentievoordeel is enorm. Smorenberg: “In deze tijd van business intelligence verwerken de banken nog steeds data en cijfers. Ze zouden heel gemakkelijk transacties kunnen bundelen tot ‘soort uitgave’. Daarmee geven ze klanten real time inzicht in bestedingen en budget. Het helpt tegen onnodig rood staan en overfinanciering. Wat dit betreft staan we aan de vooravond van een hele transformatie. De Googles van deze wereld werken al zo, dus dat wordt voor banken de grote uitdaging. Zij denken daar nog veel te makkelijk over.”  
Speculeren over Google
Google heeft in meer dan honderd landen ter wereld een bankvergunning bemachtigd, ook in Nederland. De Nederlandse Bank verstrekte de bankvergunning voor digitale bancaire diensten. Wat zijn de plannen? Google zwijgt.
In aanmerking komen voor een bankvergunning is geen sinecure. Zo’n proces kan twee jaar duren. Al die moeite doe je natuurlijk niet voor niks, dus is het helemaal niet zo gek te veronderstellen dat Google serieuze plannen heeft. Maar Google wil er niets over kwijt: “Als het om ons en bankieren gaat, willen we niet meewerken aan dit artikel”, laat pr-manager Anoek Eckhardt weten. “Wij zijn geen bank, worden geen bank en hebben geen plannen om Checkout in Nederland te lanceren.”
“Google hult zich volledig in stilzwijgen”, signaleert ook trendwatcher Adjiedj Bakas, schrijver van Beyond the Crisis en andere boeken over de financiële wereld. Hij probeerde zelf meerdere malen informatie te krijgen. Zonder resultaat. Bakas kijkt koffiedik: “Ik zie twee mogelijkheden. Ofwel Google gaat knowhow inkopen en begint een bank met geld van particuIieren, pensioenfondsen en hedgefunds, ofwel het gaat hetzelfde doen als wat eBay met Paypal heeft gedaan: leasen.”
Ook adviseur Harry Smorenberg schat in dat Google de kansen voor het uitzoeken heeft: “Google is als geen ander gepositioneerd als aggregator van alle relevante financiële informatie. Koppel deze verzamelaarsfunctie aan budgetteringssoftware (Nibud) en andere financiële planningstools en het is duidelijk dat het alles in huis heeft om de markt open te breken.” 
Bron foto: Tscherno (CC)

Reacties op “De nieuwe online ‘bankiers’”

Er zijn tot nu toe 6 reacties geplaatst. Reageer ook!

En als het fout gaat bij deze clubs mogen wij, de belastinbetalers, voor de schade opdraaien? Schoenmaker blijf bij je leest zeg ik dan.
@Wouter als zelfs de “schoenmakers” het niet meer kunnen wie dan wel?
peter verhaar 5 okt, 2009 – 02:13
ik geloof er vooralsnog niets van, muv van Google; alles draait om vertrouwen en dat zal niet snel worden opgebouwd; spaarbanken kunnen even snel ‘scoren’ als zij hoge rente bieden, maar die loyaliteit is echt heel klein; in engeland is alleen supermarkt Tesco succesvol; AH heeft het geprobeerd (toch wel een bedrijf dat mensen kennen) en het is mislukt: we zullen zien
Het minst te vertrouwen is Google. Daar zal ik mijn geld nooit in steken. Het is tekenend dat men helemaal niets wil zeggen. Men zwijgt als het graf, kennelijk heeft men iets te verbergen. Maar het treurige van het verhaal is dat als de Nederlandse Bank inderdaad een vergunning aan Google heeft gegeven (en men bankactiviteiten begint) wij als belastingbetaler natuurlijk garant staan, zoals dat mooi heet. Leuk voor de rekeninghouder maar zeer slecht voor belastingbetaler. En Google is (net als veel andere bedrijven) gewoonweg niet te vertrouwen.
peter verhaar 5 okt, 2009 – 05:15
dat laatste is helemaal waar: het depositosysteem zal google beschermenwat betreft google zelf: ik vertrouw ze ook mijn dokumenten en agenda toe, maar dat is voor iedereen persoonlijke afweging
chris berghuis 9 dec, 2010 – 08:02
Eerst leaseplanbank.nl, vervolgens Siemens en nu begrijp ik dat Google ook een bankvergunning in Nederland heeft gekregen. Dus elk groot bedrijf met een sterke naam kan een bank beginnen?Alleen een kwestie van een “vergunningaanvraag” doen dus..
 

Hoeveel verdienen directeuren van goede doelen in Nederland en België?

Geschreven op 16-3-2010 – Erik van Erne. Geplaatst in Goed Doel

 
 

Salarissen directeuren goede doelenHoeveel verdienen directeuren van goede doelen?
Met die vraag ging Drs. Hans R.J. Sluijter, Voorzitter Updaid, langs goede doelen in Nederland.
Bijna alle organisaties waren open en dat levert een mooi lijstje op van goede doelen, hun directeuren en het bijbehorende salaris.
Voor een toelichting en details verwijs ik graag naar het oorspronkelijke artikel OPINIE: Salarissen directeuren goede doelen (part 1), door Drs. Hans R.J. Sluijter, Voorzitter Updaid.
België is een ander verhaal dan de salarissen in Nederland. Drs. Hans R.J. Sluijter kreeg slechts van twee organisaties medewerking, 11.11.11 en Memisa. In de zoektocht naar meer informatie over salarissen van directeuren bij Goede Doelen in België was het uiteindelijk Coprogram die met de volgende informatie kwam.
salarissen goede doelen belgieDe cijfers zijn ons door de ngo’s zelf (directeur of medewerker) toegestuurd. Sommigen verwijzen zelf naar publicatie op hun website. Wij hebben vertrouwen in correctheid hiervan. Ze zullen waarschijnlijk meer gedetailleerd zijn dan bedragen in jaarverslagen (het jaarverslag zal eerder totalen geven, en geen details per persoon).
De jaarverslagen zijn ofwel gedeponeerd bij nationale bank; ofwel neergelegd bij de griffie. Ze moeten ook meegedeeld worden aan Dgos (de administratie van de Minister Ontwikkelingssamenwerking) indien de ngo subsidies ontvangt. Die verslagen zijn ook gereviseerd, door een bedrijfsrevisor of door de commissaris van de vzw. Deze personen moeten lid zijn van het IBR (Instituut voor bedrijfsrevisoren).
En alle cijfers zijn de actuele cijfers (december 2009 of januari 2010). Lonen worden in België automatisch verhoogd bij indexstijging (overschrijden spilindex) maar er is al sedert oktober 2008 geen stijging meer geweest. ook geen daling met invloed op lonen. Het is daarnaast ook mogelijk dat er op een bepaald ogenblik (januari, maar eventueel ander moment in het jaar) een verhoging op basis van anciënniteit wordt toegekend.
Voor een toelichting en details verwijs ik graag naar het oorspronkelijke artikel OPINIE: Salarissen directeuren goede doelen (part 2), door Drs. Hans R.J. Sluijter, Voorzitter Updaid.
Hans-SluijterDrs. Hans R.J. Sluijter besluit met: Net als de Nederlandse en de Europese lijkt ook Belgische ontwikkelingssamenwerking een soort van Vaticaan: we moeten ze heilig geloven op hun woord, we mogen geen kritische vragen stellen en dossiers worden in geheimschrift in bunkers bewaard totdat ze mogen worden vernietigd. Het machtigste orgaan in elke samenleving is de publieke opinie. Het is aan hen om zich hier niet bij neer te leggen en de genoemde organisaties een brevet van onvermogen te geven.
Deze elf organisaties zijn: Dokters van de Wereld, MO*, Rode Kruis, Greenpeace, De Milieuboot, Plan België, Oxfam Solidariteit, Artsen Zonder Vakantie, Broederlijk Delen, Vredeseilanden en Amnesty International. De salarissen van drie organisatie, te weten Plan België, Oxfam Solidariteit en Vredeseilanden, heb ik nog met moeite via Coprogram kunnen bemachtigen. Greenpeace, De Milieuboot en Amnesty International zijn niet als NGO actief en derhalve boekhoudkundig niet bekend bij Coprogram. Bron: Updaid

33 Reacties

 1. Dikzegt:16 maart 2010 om 15:24 | PermalinkIk mis eigelijk in deze opsomming van de belangrijkste Goede Doelen Het Leger des Heils en het Rode Kruis zijn deze organisaties vergeten of bewust uit dit lijstje gehaald of gaven deze geen openheid van zaken ?
 2. Erik van Ernezegt:16 maart 2010 om 16:14 | Permalink@Dik
  Lijkt mij een kwestie van tijd voor die salarissen ook bekend zijn. Staatsloterij directeur Yvonne van Oort verdient 420.000 http://goo.gl/UOOj
 3. Erik van Ernezegt:31 maart 2010 om 14:06 | PermalinkGreenpeace België is het er niet helmaal mee eens. Hun reactie:
  Greenpeace België is volledig transparant over de verloning van zijn directie. Bij Greenpeace België is het maximale bruto maandloon voor een directeur (met maximum aantal jaren anciënniteit) 4.620 euro. Een jaarsalaris is 64.300 euro (met dertiende maand en vakantiegeld ingerekend).
 4. Erik van Ernezegt:5 juli 2010 om 11:31 | Permalink@Dik
  Zo, het salaris van de directeur van het Rode Kruis is bekend. Blijkt ook aan de hoge kant. Zo hoog zelfs dat minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) de subsidiekraan dicht dreigt te draaien.
  Directeur Cees Breederveld van het Nederlandse Rode Kruis, die naar eigen opgave 141.828 euro verdient voor een 40-urige werkweek, is bereid salaris in te leveren om per 1 januari 2011 aan de nieuwe code te voldoen.
  http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/topman_rode_kruis_levert_onder_dwang_salaris_in
 5. Erik van Ernezegt:2 september 2010 om 10:05 | PermalinkMaxime Verhagen eist transparantie bij hulporganisaties
  Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen wil inzage in de salarissen van de directieleden van ontwikkelingsorganisaties. Het gaat om alle organisaties die in 2009 minimaal 500.000 euro subsidie kregen.
 6. Tom Couzyzegt:4 september 2010 om 17:25 | PermalinkRode Kruis, Cees Breederveld, € 198.000,-
  Andere goede doelen zoals o.a. Socutera met (oud)directeur Margaretha A Suman,voorzitter, Jan van Deth,adviseur Auke Jager zijn ondoorzichtig gehouden.
  U weet wel waarom.
  Zo ook stond Caroline Tensen op de loonlijst van de Postcode lotterij voor ca €400.000,- om haar tijd te besteden aan “goede doelen filmpjes”
 7. @gerzegt:24 september 2010 om 13:07 | PermalinkDeze opgaven betreft alleen de directeur,.
  Ik neem aan dat hij dit niet alleen doet en ook niet voor een volledige werkweek.
  Maar is er ook een opgave van al die mensen die onder deze al rijk beloonde directeuren hangen?
  Ik denk dat we met z’n allen nog meer zullen verschieten.
  Daarnaast betalen we via de belastingen daar ook al aan.
  Ik zou zeggen stoppen met die handel en als je toch iets wilt geven zijn er genoeg particuliere instanties die een goed doel nastreven. Als je die goed kent kun je daar je geld kwijt en kun je dat ook zelf controleren.
 8. Harmzegt:12 oktober 2010 om 09:56 | PermalinkDik,
  Vroeg zich af wat de directeur van leger des heils verdient.
  Ik heb wel eens gehoord dat die op een modaal salaris zit. In ieder geval onder de 100.000.
  Gezien de grootte van die organisatie moeten de directeuren van kankerbestrijding, rode kruis etc zich dan wel schamen, dat ze zoveel binnenhalen.
 9. Erik van Ernezegt:31 oktober 2010 om 16:57 | PermalinkZembla zet publieke grootverdieners op rij. Wie verdient er meer dan 191.000 euro?
  Een salaris boven de 191.000 euro. Dat is meer dan de Balkenende-norm. En dat is wat duizenden topmensen in Nederland verdienen die van belastinggeld betaald worden. Het zijn bestuurders van ziekenhuizen, universiteiten, gehandicapteninstellingen, woningbouwverenigingen en andere belangrijke maatschappelijke sectoren.
  Oud-premier Balkenende verdiende vorig jaar 191.000 euro inclusief alle toeslagen. Waarom moeten duizenden mensen in de publieke sector met minder verantwoordelijkheid dan de premier meer verdienen dan de minister-president? Sinds tien jaar wordt er veel gediscussieerd over de topinkomens in de publieke sector, maar er is nog steeds geen wet die een maximum vastlegt. Zembla komt met de salaristoppers. Bron: Joop.Hoe bestaat het dat een directeur van het CBR 448.000 euro krijgt. Waar gaat dat over? Grote verantwoordelijkheid? Voor wat dan? Afnemen van x rij-examens. Absoluut absurd.
  191.000 is een mooi salaris en ik zie geen enkele reden waarom iemand in een publieke functie meer zou moeten verdienen. Direct afromen die salarissen en directeuren die het niet zien zitten: gewoon opstappen en wegwezen. Denk dat het niet al te moeilijk is om een vervanger te vinden die het voor 191.000 euro doet.
 10. A.E.Barnhoorn-de Voszegt:17 januari 2011 om 16:38 | PermalinkIk zit te zoeken op internet naar een nieuw doel,dat de mensen in een verzorgings huis een beetje aanspreekt.Ik maak graag kaarten en die worden aan de balie verkocht,Ik ben er sinds een jaar mee bezig en ik heb nu voor mijn derde doel mijn eindpunt bereikt.Voor ieder doel ga ik tot 300 euro,dus zat ik nu te zoeken waar ik nu voor zal gaan,maar tot mijn schrik zie ik al die salarissen van directeuren staan en dan zakt de moed mij toch even in de schoenen,ik heb het met zoveel enhousiasme gedaan,maar als al mijn werk daaraan besteed zal worden,dan denk ik doe het zelf dan maar met zo’n salaris.
 11. Mariët Friggezegt:8 februari 2011 om 11:59 | PermalinkBij het opschonen van mijn donaties, heb ik goede doelen gevraagd wat het totale inkomen van hun directeur was.
  Milieudefensie: € 56.000
  Wakker Dier: € 2485 netto per maand
 12. keesuitdenhaagzegt:4 september 2011 om 18:37 | PermalinkAls de goede doelen subsidie krijgen betaal ik indirect.
  Dit omdat ik belasting betaal, aangezien dit een fiks bedrag is geef ik niks meer aan die z.g goede doelen.
 13. Titan T. Foxzegt:5 september 2011 om 11:23 | PermalinkIk geef geen rode cent aan “goede doelen”. We betalen jaarlijks miljoenen aan ontwikkelingshulp (wat bij corrupte regimes en warlords terecht komt-) en andere kansloze trajecten. We betalen ons krom aan ziekenfondspremies, belastingen, onzin-toeslagen, verzekeringen en pensioenpremies die een steeds lager rendement opleveren. Als je zelf zorg nodig hebt moet je nog maar zien dat je geholpen wordt.
 14. Titan T. Foxzegt:5 september 2011 om 11:29 | PermalinkOnze overheid vindt het belangrijker om bakken met geld uit te geven aan die Griekse uitvreters die met 55 met pensioen willen gaan, terwijl ze puur door middel van boekhoudfraude toe konden treden tot de EU.
  Ook gaat ons VVD-kabinet al snijden in de koopkracht van de zwakkeren in onze eigen samenleving (de zieken / gehandicapten). Vervolgens durven die gesubsidieerde “goede doelen” bij MIJ aan de deur te komen om NOG MEER van MIJN GELD te komen plukken ? Met een salaris van tussen de € 100.000 en € 200.000 per jaar ??
  Waar gaat het heen met de wereld … De mensheid is helemaal gek geworden
 15. Trudyzegt:6 september 2011 om 17:28 | PermalinkIk geef mijn Airmiles al jaren aan Stichting Aap.Zou best maandelijks iets willen doneren, maar wil eerst weten hoeveel de directeur van deze Stichting verdient. Kan het nergens vinden. Deze Stichting krijgt geen subsidie, maar is wel door de Belastingdienst erkend als ANBI- Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast heeft AAP ook het CBF goede doelen keurmerk. Men heeft circa 100 vrijwilligers. Ik heb het Opvangcentrum van AAP in Almere bezocht en er lege-inktcartridges afgegeven. Het was geweldig om te zien hoe de apen daar verzorgd werden en hoeveel ruimte er is,ook buiten op eilandjes.
 16. Johan Somsenzegt:16 september 2011 om 12:51 | PermalinkBehalve de genoemde lijst met salarissen van bestuurders in de goede doelen sfeer, is er ook nog een aardig persbericht betreffende de inkomsten van de directeur van de bloedbank waaraan de donoren hun bloed gratis ter beschikking stellen: “Ondanks de eerdere ophef over de salarissen van het bestuur van bloedbank Sanquin, blijkt uit het jaarverslag van 2010 dat het bestuur nog steeds ongeveer evenveel verdient.
  De SP is behoorlijk verbolgen over onder meer het jaarsalaris van 258.000 euro van de bestuursvoorzitter.’Ze hebben dus niet geleerd van eerdere fouten’, aldus SP-Kamerlid Nine Kooiman”
  Het wordt echt tijd dat de bezem door deze gigantische beerput gaat. Onze politici doen, zoals gewoonlijk, weinig tot niets dus wat nog overblijft, is als bevolking zelf het heft in eigen hand te nemen door NIETS meer te schenken en door dit soort berichten op grote schaal te verspreiden zodat een zo groot mogelijke bekendheid wordt gegeven aan deze kwestie. Wat let u dit bericht in uw eigen omgeving te verspreiden?
  Het zou nog beter zijn een landelijke actie te ontketenen met gebruikmaking van alle media om dit soort wantoestanden OGENBLIKKELIJK een halt toe te roepen.
  Laat men een voorbeeld nemen aan KIKA. Daar bestaan geen woekerinkomens. De vele specialisten die meewerken, doen dat belangeloos en het kantoor word gerund door een kleine groep mensen die een normaal salaris ontvangen. Het zou nieuwe bestuurders (want de zittende dienen zo snel mogelijk het veld te ruimen) sieren wanneer zij hun capaciteiten tegen een bescheiden vergoeding of misschien wel belangeloos beschikbaar stellen aan de gemeenschap net zoals de bloeddonoren dat doen.
  Reacties samengevoegd door redactie
 17. Geschoktzegt:24 september 2011 om 16:33 | PermalinkIk geef niet meer aan die goede doelen waar van dit soort salarissen worden betaald. Spaar het wel op,om een potje te maken, om m.n. alle bezuinigingen op te kunnen vangen,deze personen merken niets van alle bezuinigingen, zij leveren maar eens flink in,zodat die top minder belast is,zodat er meer geld naar het uiteindelijke goede doel gaat.
  Geldt trouwens ook voor de zorg,ook daar is de top te zwaar, de eigen bijdrage te hoog en vergoedingen uitgekleed. Samen delen heb ik geleerd, maar dat zie ik in de huidige maatschappij niet terug, het is altijd Jannen met petten,die het meest gepakt worden.
 18. adriaanzegt:5 oktober 2011 om 15:24 | Permalinkschande schande schande
 19. edzegt:5 oktober 2011 om 22:26 | Permalinkgelukkig dat er zoveel mensen in ellende leven fantatisch want daardoor kunnen de directeuren van goede doelen in weelde leven. En toch mooie praatjes houden.
  dus hoe meer ellende in de wereld hoe beter
 20. a,godschalkzegt:13 oktober 2011 om 07:58 | Permalinkhoe komt het toch dat er zo weinig publiciteit word gemaakt over al die
  misbruikingen die gedaan worden met geld wat oprechte mensen geven aan goede doelen
  oude mensen en natuurlijk ook andere geven vaak hun laatste centen hieraan
  deze zelfzuchtigheid van die zgn goede doelen moet toch een keer afgelopen zijn
  na hoogmoed komt de val zeggen ze mmmmmmmmmtja
  en waarom word dit misbruik niet door mensen gecontroleerd en bij fraude en dat is het
  gestraft dit zijn toch grotere misdadigers dan ,n kruimeldief
  afz.ag
 21. Henkiezegt:25 oktober 2011 om 06:11 | PermalinkZonder uitzondering verdienen alle directeuren maar ook de managers ed. van de goede doelen veel teveel. Het is te handig geld binnenharken met een zielig verhaal.
  Echter met al die bekende goede doelen ben je er nog niet eens. Tel er ook nog maar al die stichtingen erbij op die subsidies bij elkaar harken en de directeuren en vriendjes riante salarissen geven.
  De goede doelen geven wat meer openheid van zaken, maar als je naar hun jaarverslagen kijkt, dan zul je nooit een tabelletje zien met wat er waarvandaan binnenkomt en wat waar allemaal aan betaald wordt. Oplichten doe je stiekem…
 22. Inge Schreurszegt:14 november 2011 om 13:25 | PermalinkBen benieuwd naar het salaris van Rob van Gaal (directeur NSGK)
  kan het nergens vinden.
 23. van Gentzegt:17 november 2011 om 21:36 | PermalinkVanaf 2012 kappen met alle subsidies van goede doelen.
  Als ze een breed draagvlak hebben onder de bevolking kunnen ze zichzelf heel goed bedruipen.
  Niet gek dat Wilders zoveel stemmen krijgt met zo’n verrotte kliek die aan hun vriendjes onze belastingpenningen toespeelt.
 24. Janzegt:27 januari 2012 om 15:04 | PermalinkIk geef al jaren aan KWF en zie tot mijn verbazing dat de directeur Ton hazelaar zichzelf het meest toe eigend (verdienen is een groot woord).
  Met deze zeg ik mijn lidmaatschap op die ik al heb sinds de gulden tijd.
  Jammer dat er nog steeds van egoisten rondlopend. (dieven wilde ik niet zeggen)
 25. wouterzegt:29 februari 2012 om 12:02 | Permalinkwanneer komt weer eens iemand die niet allen zegt wat ie doet , maar ook doet wat ie zegt, Niet alleen salarissen boven de 2 ton van bestuurders, maar ook die van TV grootheden liegen er niet om ( vaak nog veel hoger ). Regel deze onzin over zgn ” grote verantwoordelijkheid ” en half nederland ligt aan uw voeten.
 26. Bezorgt zegtzegt:9 maart 2012 om 23:29 | PermalinkAls ik Zembla beluister dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat er tot op heden niets is veranderd: Hans Hoogervorst is érg ongeloofwaardig en doet zijn naam geen eer aan.
  Volgens mij zal en wil Mark Rutten niets veranderen omdat hij na zijn regeerperiode ook een topfunctie kan krijgen in het bedrijfsleven en dan ook zo’n exorbitant hoog salaris kan ontvangen. Dus waarom dit veranderen.
  Nu veel mensen het zó moeilijk hebben is het ethisch volstrekt verwerpelijk en onfatsoenlijk dat bestuurders en ook de specialisten meer verdienen dan de Balkenende norm.
 27. landmanzegt:10 maart 2012 om 17:03 | Permalinkna het zien van de goede doelensalarissen heb ik en mijn vrouw besloten niets
  maar dan ook niets meer aan goede doelen te geven.
  elke collecte gaven wij aan.
  bij deze einde oefening
  ben 10 3 2012
 28. paulzegt:5 april 2012 om 12:27 | PermalinkIk geef niets meer aan de “goede”doelen waar in de organisatie zulke zakken vullers zitten. Je zou verwachten dat deze mensen hun job meer als een roeping zouden zien. Dit is volgens mij ook de reden van alle ellende in de zorginstellingen e.d.
 29. Christiaanzegt:10 april 2012 om 14:15 | PermalinkL.S.
  Weet iemand misschien wat de directeur van de Sichting Respo International (Zwolle)’verdient’ ? (Respo heeft trouwens geen CBF- keur)
  Bij voorbaat dank.
 30. Solidariteit Vlaanderenzegt:9 mei 2012 om 17:07 | PermalinkSolidariteit Vlaanderen, Solidariteit Zonder Grenzen én het eveneens weerbarstige ‘Vierde wereld syndicaat” werken uitsluitend met vrijwilligers. Geen lonen voor de mensen die zich met hart en ziel, vaak dag in dag uit inzetten voor een wereld zonder armoede. (Zels geen vrijwilligersvergoeding(en) (of verkapte verloning)gaan er over de toonbank, de nieuwste trend in het welzijnwerk, …)
  Mvg Daniël Deblaere.
 31. janniezegt:19 mei 2012 om 23:30 | PermalinkBlij dat mijn ogen open zijn gegaan voor de goede doelen,
  eerst de zakken van de bestuurders vullen en dan een heel klein beetje naar het goede doel, ben er mee gestopt, wie stopt er met mij mee!!! geef nooit meer wat!
 32. Josefienzegt:1 juni 2012 om 15:45 | PermalinkDoneerde jarenlang Memisa voor een vast bedrag per maand, ik word er ziek van bij het idee dat ik jarenlang het salaris van die directeur heb gesponsord, zelf nooit meer dan modaal verdiend want voor de verpleging is de maatschappij niet zo scheutig. Nooit een reactie gehad op mijn opzegging. Wel krijg ik nog steeds aanvragen voor extra giften.
  Voor mij geen goede doelen meer met zulke directeuren.
 33. Astridzegt:4 juli 2012 om 20:24 | PermalinkIk loop al jaren voor het KWF en de brandwondenstichting en zou dit jaar ook lopen voor het Astmafonds. Ik kreeg via de mail van een kennis te horen wat directeuren verdienen van deze goede doelen en dacht en nu ben ik het helemaal zat. Wat een schande ik loop me te leuren langs de deuren mensen lastig te vallen en je wil niet weten hoe ze soms reageren of ik een stuk vuil ben. Weet u,laat de zogenaamd hard werkende directeuren eerst maar de helft van hun salaris terug storten voor het goede doel.Dan hoeft u en ik niet te lopen in de regen,wind en kou en kunnen alle zieke mensen mee profiteren

N/I/E/U/W/S/bank interactief Nederlands persbureau
http://www.nieuwsbank.nl
Tel: 030-2881286
E-mail: info@nieuwsbank.nl


Rutte zet zich persoonlijk in voor schuldhulpverlening aan dak- en t..

Datum nieuwsfeit: 10-10-2003
Vindplaats van dit bericht
Dit is een authentiek persbericht Bron: Leger des Heils
 
 
Leger des HeilsRutte zet zich persoonlijk in voor schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen

– Oktober 10, 2003 – 1:48 PM

Den Haag. Op 10 oktober 2003 is in Nieuwspoort te Den Haag, door de voorzitter van de NVVK (de heer H.W. Dilg) en de directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (mevrouw C.A. Voorham) het rapport Schuld Onder Dak aangeboden aan de heer M. Rutte (Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

In reactie op de aanbieding van het rapport zegt de heer Rutte dat hij er ook zelf veel energie in wil steken om dit probleem op te lossen. Het is zaak dat de samenwerking tussen maatschappelijke opvang instellingen en de NVVK niet in de kast verdwijnt. Rutte wil helpen bij de landelijke navolging van de samenwerking tussen NVVK en Leger des Heils.
Rutte zegt dat hij de wethouders van de grote steden bij elkaar gaat roepen om met hen over dit onderwerp te praten. En hij wil het Leger des Heils en de NVVK de gelegenheid geven daarbij hun kennis en ervaring te presenteren. Bovendien wil Rutte regio bijeenkomsten organiseren zodat hetzelfde kan plaatsvinden voor de uitvoerende diensten van de gemeenten, opvangcentra, kredietbanken, commerciële banken etc.

Dit rapport is opgesteld in samenwerking tussen de koepelorganisatie van de kredietbanken en instellingen voor schuldhulpverlening in Nederland (NVVK) en het Leger des Heils. Deze organisaties hebben de achterliggende anderhalf jaar, met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gezamenlijk een experiment uitgevoerd.

Het Leger des Heils en de NVVK stelden in 2000 vast dat er sprake is van een groeiend aantal mensen met problematische schulden dat een beroep doet op de instellingen van maatschappelijke opvang, waartoe ook het Leger des Heils behoort. Beide organisaties signaleerden dat er sprake is van elkaar versterkende maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om:

· de toenemende complexiteit van de schuldenproblematiek;
· de schuldenproblematiek is een onderdeel van multiproblematiek waarmee dak- en thuislozen te kampen hebben;

· de digitalisering van de samenleving en het verdwijnen van het chartale geldverkeer;

· het ondervinden van grote problemen bij het verkrijgen van een bankrekening voor particulieren in een problematische schuldsituatie;
· gemeentelijke sociale diensten doen feitelijk een beroep op de opvanginstellingen om uitkeringen betaalbaar te stellen;
· dak en thuislozen dienen een substantiële eigen bijdrage te betalen voor de kosten van opvang. Een groot deel van hen heeft een (bijstands)uitkering en door de tijdsduur van de behandeling van de uitkeringsaanvraag kunnen periodiek financiële leemtes in de maandelijkse inkomensstroom ontstaan, terwijl de kosten van de opvang gewoon doorlopen. Dit leidt tot het ontstaan van (nieuwe) schulden.
· hulpverleningsinstellingen verrichten (noodgedwongen) mogelijk bankiersactiviteiten, namelijk het beheren van inkomen en het doen van betalingen in opdracht van cliënten, waarvoor in het kader van de Wet Toezicht Kredietwezen een vergunning van het Ministerie van Financiën is vereist.

Uit in 2001 door het Leger des Heils onder zijn cliënten uitgevoerd grootschalig onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de cliënten graag zelfstandig wil wonen en dat het dak- of thuisloos zijn veelal een gevolg is van relatieproblemen en (huur)schulden. Meer dan de helft van de cliënten heeft schulden (gehad) waarbij, naast overheidsschulden, schulden uit hoofde van een persoonlijke lening en postorderkredieten hoog scoren. De wens van de cliënten om zelfstandig te wonen is moeilijk realiseerbaar. Mensen komen moeilijk in aanmerking voor een woning als men bekend staat als wanbetaler.

Daarom is het noodzakelijk om de financiële problematiek van dak- en thuislozen integraal, met gebruikmaking van instrumenten als inkomensbeheer, budgetbeheer en schuldhulpverlening, aan te pakken. In de praktijk blijkt er echter een aantal knelpunten te bestaan die de effectieve aanpak van problematische schuldsituaties bij de cliënten van het Leger des Heils in de weg staan. Doel van het experiment, dat liep van januari 2002 tm juni 2003 was zowel het waarborgen van de toegankelijkheid van schuldhulpverleningstrajecten voor cliënten van de maatschappelijke opvang als het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting door een goede en meer professionele schuldhulpverlening. Het experiment is uitgevoerd door een vijftal lokale kredietbanken en vestigingen van het Leger des Heils.

De aan het experiment deelnemende kredietbanken en vestigingen van het Leger des Heils kennen een duidelijk omlijnde taakverdeling: het Leger des Heils verzorgt de psychosociale dienstverlening en de kredietbank de financiële dienstverlening.

Het Leger des Heils en de NVVK zijn van mening dat het in dit experiment tot stand gebrachte samenwerkingsmodel de oplossing biedt voor het aanpakken van de schuldenproblematiek bij dak- en thuislozen. Het samenwerkingsmodel is passend binnen de kaders van de Wet Toezicht Kredietwezen en sluit aan bij de kabinetsdoelstellingen zoals vastgelegd in het Nationaal Actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting:

– Bij preventie problematische schulden dient speciale aandacht te worden gegeven aan risicogroepen zoals dak- en thuislozen;
– In 2005 dient het aantal problematische schulden met 10% te zijn verminderd door preventieve en curatieve maatregelen.

De succesvolle resultaten van het experiment zijn dat 83% van de aanvragen tot budgetbeheer en 61% van de aanvragen tot schuldregeling voor cliënten van het Leger des Heils zijn gehonoreerd door de kredietbanken terwijl voorheen deze cliënten niet in aanmerking kwamen voor adequate schuldregelingen. Verder is de toegang tot (zelfstandige) huisvesting en daarmee uitstroom uit de opvang verbeterd doordat budgetbeheer door de kredietbank na uitstroom uit de opvangvoorziening kan worden voortgezet en corporaties daardoor eerder bereid zijn gebleken een woning aan de doelgroep aan te bieden.

Het streven van het Leger des Heils en de NVVK is om de verantwoordelijkheden met betrekking tot schuldregeling en budgetbeheer ten behoeve van de (gehele) doelgroep van het Leger des Heils in vervolgfasen over te dragen aan de bij de NVVK aangesloten instellingen. In het experiment zijn de volgende factoren essentieel gebleken:

– er wordt gewerkt met een vaste contactpersoon bij de kredietbank;
– er zijn korte communicatielijnen en een vast afsprakenpatroon tussen het Leger des Heils en de kredietbank

– de kredietbank houdt spreekuur in de voorzieningen van het Leger des Heils (laagdrempeligheid);

– eenvoudig declaratiemodel: de kredietbank declareert haar kosten op basis van producten maal tarief bij het Leger des Heils; het Leger des Heils ontving hiervoor subsidie van het ministerie van Sociale Zaken.

Het in het experiment tot stand gebrachte samenwerkingsmodel verdient hierbij landelijke navolging, waarbij een aantal aanbevelingen worden meegegeven:

Afstemming
Het Leger des Heils heeft bij betrokken partijen zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Ministerie van Financiën, het Ministerie van SZW en de Commissie Interdepartementaal Beleidsoverleg Maatschappelijke Opvang die onderzocht heeft welke maatregelen (ontkokering) op het terrein van wet- en regelgeving, verantwoordelijkheidsverdeling, financiering, sturing en informatievoorziening noodzakelijk zijn om te komen tot een effectief en efficiënt werkende keten van maatschappelijke opvang, aangegeven dat de samenwerking met de NVVK niet los kan worden gezien van de totale context. De noodzaak tot afstemming komt opnieuw duidelijk naar voren bij de in het experiment gesignaleerde knelpunten:

– trajecten kunnen niet worden overgedragen aan de kredietbank omdat de cliënt (nog) niet over een bankrekening kan beschikken. Voor de kredietbanken die niet over een kasloket-functie beschikken kan het leefgeld dan niet worden overgemaakt aan de cliënt;
– het Leger des Heils bevindt zich in een spagaat: enerzijds moet noodgedwongen het budgetbeheer (een totnogtoe ongesubsidieerde activiteit) zelf worden gedaan, anderzijds zijn de eigen opvangvoorzieningen duidelijk minder toegerust voor de benodigde financiële dienstverlening dan de kredietbanken;
– de te gemakkelijke toegang tot krediet, met name overkreditering, brengt mensen (verder) in de problemen. Als hieraan geen halt wordt toegeroepen blijft het voor opvangvoorzieningen dweilen met de kraan open.

Doelgroep maakt gerichte aanpak noodzakelijk
Uit het experiment is gebleken dat er sprake is van een bijzondere doelgroep die meer tijd, aandacht en vasthoudendheid vraagt en – op onderdelen – meer flexibiliteit in de toepassing van regels. Door de samenwerking is er vertrouwen ontstaan niet alleen tussen medewerkers van de kredietbank en van het Leger des Heils maar ook bij cliënten dat er echt wat kan worden gedaan aan de schuldenproblematiek. Voorts werd opnieuw duidelijk dat bij verhuizing naar een regio van een andere kredietbank de gehele aanvraag opnieuw dient te worden doorlopen. Daar bovenop komt de problematiek van het opnieuw aanvragen van een uitkering waarbij gaten in de maandelijkse inkomensstroom ontstaan. Het verdient dan ook aanbeveling om:

– Een geruisloze overdracht van schuldhulpverleningstrajecten en uitkeringen van de ene naar de andere kredietbank en van de ene naar andere gemeente mogelijk te maken of te versoepelen.
– De sociale diensten te betrekken bij de intake op locatie van de opvanginstelling.

– Een landelijk garantiefonds in te stellen ten aanzien van het risico van oninbare vorderingen op cliënten.

Landelijke financiering
In het overheidsbeleid ligt de verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van integrale schuldhulpverlening bij de centrumgemeenten. De ervaring van het Leger des Heils en de NVVK, bevestigd door de uitkomsten van het experiment, is dat de specifieke doelgroep van dak- en thuislozen tussen wal en schip blijft vallen indien de schuldhulpverlening voor deze doelgroep wordt overgelaten aan gemeentelijke beleidsvrijheid en financiering. Zo is per gemeente de doelstelling voor de kredietbank ten aanzien van wie mag worden geholpen (gemeente betaalt bijv. niet voor niet-inwoners) en welke producten (preventief en curatief) een kredietbank mag voeren anders. Ook zijn de gemeentelijke financiering van schuldhulpverlening op basis van beperkte gemeentelijke budgetten en keuzes die de gemeenten maken fnuikend voor de problematische situatie van de mensen die dreigen dakloos te worden. Het (vernieuwde) instrument Bijstand in Natura zoals opgenomen in de Wet Werk en Bijstand biedt vooralsnog geen oplossing vanwege de volgende beperkingen:
– bijstand in natura kan alleen voor beperkte groep cliënten (bijstandsgerechtigden) worden toegepast;

– toepassing van bijstand in natura is afhankelijk van lokaal gemeentelijk beleid

– bijstand in natura is vorm van budgetbeheer (preventief) maar hiermee worden geen schulden geregeld (curatief);
– er is geen continuering van budgetbeheer via bijstand in natura na uitstroom uit de bijstand, waardoor risico op terugval bestaat.
– bijstand in natura leidt tot verdere versnippering schuldhulpverlening, namelijk deels ondergebracht bij sociale dienst (preventief, bijstand in natura), deels bij kredietbank (zowel preventief als curatief).
De NVVK en het Leger des Heils pleiten dan ook voor een landelijke, overigens wel gemeentelijk uit te voeren, financieringsstructuur voor inkomensbeheer, budgetbeheer en schuldhulpverlening aan cliënten van voorzieningen voor maatschappelijke opvang.

Klachten leger des heils
    Heeft u echt hulp nodig

Post retour leger des heils
 
 

NAVIGATION
Home
Hulp bij budgetbeheer
Post retour leger des heils
Back
    
Postbus leger des heils vol ?
 “D€ BUDG€TCONSUL€NT”Postbus 322, 8200 AH LelystadVestigingen: Lelystad, Almere en AmsterdamK.v.K. te Amsterdam nr.: 34216073Aan: Gemeente Lelystad, B&W, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.Lelystad, 19 februari 2005.Betreft: post retour van het Leger des Heils.Geachte burgemeester en wethouders,Vorige week stuurde ik post ten behoeve van een ex-cliënt van Stichting 3D naar het Leger des Heils in Lelystad omdat het Leger des Heils, afdeling Trajectbegeleiding 25+ het Opbouwwerk 27+ van Stichting 3D heeft overgenomen en hiermee ook de hulp aan de ex-cliënt van Stichting 3D.U betaalt het Leger des Heils voor haar werkzaamheden en het blijkt dat het Leger des Heils haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert omdat de post nietbehandeld wordt.De post komt namelijk retour met de mededeling dat de brievenbus van het Leger des Heils vol zit. (zie bijlage)De brievenbus wordt door het Leger des Heils niet geleegd. Het kan natuurlijk zijn dat men de sleutel van de brievenbus kwijt is, maar er is altijd wel een medewerker bij het Leger des Heils die lange vingers heeft, waarmee hij of zij de post uit de bus kan vissen!Ik vond het nodig u in te lichten omdat we allemaal alert moeten blijven of onze gemeenschapsgelden goed besteed worden. Immers u betaalt het Leger des Heils voor de hulp aan mensen in Lelystad en naar mijn mening helpt het Leger des Heils de mensen niet goed omdat zij de post van de hulpbehoevende mensen niet behandelt. De post kreeg ik namelijk retour.Ik ga ervan uit u naar behoren te hebben ingelicht.Met vriendelijke groet,“D€ BUDG€TCONSUL€NT”Alex Speijer

© laatst bijgewerkt op 02 maart 2005

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s