De oplichter Joop van Ommen met zijn”sociale praatjes”doet niets voor daklozen en kansarmen maar jarenlange huurschulden over de WRZV hallen heeft bij de gemeente Zwolle

Prominent Oelewappers 2006
prominent
Op zaterdag 21 januari was het weer zover: In hofresidentie De Vrolijkheid organiseerde carnavalsvereniging d’Oelewappers al weer voor de zestiende keer (!) het in Zwolle en omstreken overbekende Prominentenbal. Het muzikale gedeelte werd in de grote zaal verzorgd door de MB-Band, en in de kleine zaal was er muzikale ondersteuning van Lieverst Sound. Vanaf 19.50 tot 23.00 uur maakten twaalf carnavalsverenigingen, twee carnavalsgroepen en een groep oud-prominenten hun opwachting bij prinses Ingrid I der Oelewappers, onder de opzwepende klanken van zes Sassendonkse kapellen. Om 23.00 uur verhuisde iedereen naar de grote zaal, om te
kijken wie de eer te beurt zou vallen om tot de Prominent van Sassendonk 2006 te worden uitgeroepen. Om exact 23.11 uur presenteerde de voorzitter van d’Oelewappers Paul Schulte dan eindelijk de prominent aan publiek en pers: Joop van Ommen!! Joop werd in 1949 in Zwolle geboren. Hij bezocht een aantal jaren de ambachtschool, maar maakte de opleiding niet af omdat hij geld moest verdienen. Hij werd taxichauffeur toen hij 18 jaar was. Terwijl hij werkte volgde hij een praktijkopleiding tot maatschappelijk werker. Na deze studie werd hij op vrijwillige basis straathoekwerker. Hij organiseerde straatvoetbal en richtte de Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging (WRZV) op. Zijn hele leven heeft hij mensen in nood hulp en onderdak verleend, eerst thuis, later in en bij de WRZV-hallen. En zo startte een voor Nederland unieke opvangsvorm voor mensen die buiten de reguliere hulpverlening vallen, bijgenaamd het Putje van Zwolle. Met het thema”Iedereen onderdak dan hoeft er niemand op straat te slapen”werd in 2002 “De Herberg” geboren. In 2003 werd de opvang achter de WRZV-hallen verbeterd en per 15 maart 2004 werd op deze locatie het Herbergconcept operationeel. Joop spreekt de taal van de mensen die hij opvangt, met als opvatting dat je mensen niet in de slachtofferrol moet plaatsen door óver hen te praten, maar door mét hen te praten. In 2000 werd Joop van Ommen vanwege zijn verdiensten onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Carnavalsvereniging d’Oelewappers heeft Joop van Ommen leren kennen als een bevlogen mens, die met vlagen emotioneel, en dan weer rationeel kan praten over de missie die hij in dit leven heeft. De benoeming tot Prominent 2006 is bedoeld als eerbetoon aan een Zwollenaar, die gelijkwaardigheid en respect hoog in het vaandel heeft staan! (Bronvermelding: “Van het Putje tot De Herberg.”)
Ps.De Herberg werd pas in 2004-2005 bij naam genoemd als een opvang voor dak en thuislozen maar is puur bedrog.

De gedeeltelijke geschiedenis van de huurschulden van de WRZV sporthallen
Wegens het verloop in de Raad in de afgelopen 10 jaar zullen maar weinig raadsleden de voorgeschiedenis kennen.

Uit de raadsnotulen 30 maart 1998 daarom het volgende: Uit de Raadsnotulen van 30 maart 1998: 1. Stichting WRZV-hallen ontvangt sinds 1993 een subsidie van f 100.000,–. 2. Toen werd een huurachterstand van f 375.000 kwijt gescholden. De resterende schuld van f 500.000 zou binnen in een aantal jaren worden afgelost. 3. Nu (1998) is de huurachterstand opnieuw opgelopen tot bijna 1 miljoen gulden (9 ton). Er is niets van de oorspronkelijke huurschuld afbetaald. 4. Een wijkcentrum met een schuld van slechts f 50.000 wordt bij wijze van spreken onder curatele gesteld, maar niet de Stichting WRZV-hallen. Geplaatst door: Willem | vrijdag 27 mei 2005 om 21:01:01

Willem

En daarna stortte de gemeente verder in de bodemloze WRZV-put:

Zoals in het college besluit van 8 mei 2001 is beschreven, bedraagt de betalingsachterstand per mei 2001 fl. 331.550,=. Meer dan de helft van dit bedrag bestaat uit posten ouder dan 1 jaar (afgerond fl. 190.000). Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door een openstaande post van ruim fl. 160.000, zijnde het restant van de schuldsanering uit 1998. De huidige betalingsachterstand per juni bedraagt fl. 352.000,=, dit is inclusief de huurtermijn van de maand juni.

Onlangs heeft u middels een brief `Stand van Zaken onderzoek WRZV – hallen` informatie omtrent de financiële situatie van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) ontvangen. Hierin wordt tevens beschreven dat de belastingschuld van SSW ad euro; 37.064,= door de gemeente is overgenomen ter voorkoming van een faillissement. De financiële middelen zijn medio juni 2002 aan de SSW overgemaakt.

Op de schuldenachterstand van de WRZV hallen wordt in een later stadium teruggekomen (wethouder Hagedoorn 15 juni 2004).

De VVD wil weten of de huurachterstand van de WRZV-hallen kan worden geïnd Indien dit niet het geval is, dan dienen de WRZV-hallen te sluiten.

De huurachterstand van de WRZV-hallen baart de wethouder Hagedoorn zorgen. Er zijn gesprekken met het bestuur gaande. Wanneer er tot een dekkende exploitatie kan worden gekomen, wordt er een voorstel naar de raad gezonden (15 november 2004).

SSW heeft bij Gemeente Zwolle een totaal van ca. euro; 306.775,= aan schulden openstaan. Dit betreft voornamelijk huurachterstanden en het restant schuldsanering uit 1998, ad euro; 72.605 (11 april 2005). Geplaatst door: Willem | vrijdag 27 mei 2005 om 21:23:01

Willem

Verrassend is, dat de opmerking over een wijkcentrum met een schuld van slechts f 50.000 onder curatele wordt gesteld afkomstig was van Groen Links. De realiteitszin is 7 jaar later – en na de fusie met de Groenen – kennelijk erg ver te zoeken bij deze fractie. Geplaatst door: Willem | maandag 30 mei 2005 om 17:28:16

a href=”https://anaconda15.files.wordpress.com/2013/02/ruud-donker-premier-111.jpg”>ruud-donker-premier-11
image-3265539
Joop van Ommen: wat gaan we doen met de daklozen?
Freddy Eikelboom nieuwe voorzitter van recreatieve sportvereniging WRZV
wrzv_huldiging_1

Jaarstukken 2010 217

Alle gesubsidieerde instellingen

Door de recessie lopen alle gesubsidieerde instellingen het risico dat hun inkomsten uit sponsoring en productafname /

deelname gaan afnemen. Dit kan leiden tot mogelijke tekorten in de exploitatie.

Declaratie apparaatskosten trajecten WWB

In de rekening 2009 is een opbrengst van € 905.000 opgenomen in verband met een declaratie van apparaatskosten 2008 op

het gebied van trajecten bij het ministerie. Dit is geschied op advies van de accountant (rekening 2009, blz 115). In de berap

2010 is gerapporteerd dat de beoordeling door het rijk nog moet plaatsvinden en dat er een risico bestaat dat een deel van de

declaratie niet wordt goedgekeurd (berap 2010, blz 13).

De afhandeling door het ministerie is momenteel, maart 2010, nog niet afgerond. Het uitblijven van de goedkeuring betekent dat

het risico van niet declarabel stellen aanwezig blijft. Het risico wordt als hoog ingeschat.

WRZV sporthallen

De stand van zaken is dat de WRZV een negatief eigen vermogen heeft van ruim € 300.000 en een openstaande vordering van

de gemeente Zwolle van bijna € 350.000. Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat het bestuur van SSW uiterlijk op 1 april 2011

met een plan van aanpak komt hoe in hun ogen de SSW een goede (financiële) toekomst tegemoet kan gaan. Tot dat moment

zullen door de gemeente geen incassomaatregelen worden uitgevoerd. Wel is richting SSW aangegeven dat de gemeente er

vanuit gaat dat SSW voldoet aan de reguliere betalingsverplichtingen, zoals deze zijn afgesproken. Met dit plan van aanpak

zullen gemeente en SSW nadere afspraken maken over het toekomstperspectief, waarbij ook alternatieve scenario’s bekeken

worden. Totdat verbeteringen in de exploitatie daadwerkelijk worden geconstateerd blijft ‘WRZV sporthallen’ een risicopost.

Voor het risico is een voorziening getroffen van € 250.000.

Dienstverlening burgerzaken

Op dit moment is het voorstel om het tarief voor rijbewijzen te maximeren op € 36,06. De VNG heeft aangegeven dat dit voor

veel gemeenten niet kostendekkend zal zijn. In het onderzoek is uitgegaan van de netto tijd en is geen rekening gehouden met

bijvoorbeeld het verstrekken van informatie en klanten die niet de juiste gegevens bij zich hebben. Er wordt nu gesproken over

de mogelijkheid van een soort servicetoeslag. Wat de criteria zijn om deze toeslag te mogen vragen is nog niet bekend. De

uiteindelijke maximering zal dan op ongeveer € 40 komen.

Invoering van het maximumtarief is verschoven naar begin 2012, maar de verwachting is dat deze datum waarschijnlijk ook niet

gehaald zal worden.

Door het wel of niet doorgaan van de toeslag varieert het nadeel gemiddeld tussen de € 180.000 en € 220.000 per jaar.

Legesheffing voor ID kaarten :

Een rechtbank heeft recent een uitspraak gedaan dat gemeenten geen leges meer mogen heffen voor ID-kaarten. Het

algemeen belang, je kunnen legitimeren, is groter dan het individuele belang om te kunnen reizen. De VNG heeft geadviseerd

voorlopig door te gaan met het heffen van de leges tot er meer duidelijkheid is in hoger beroep..Wat de uitspraak in hoger

beroep zal zijn en of het rijk gaat compenseren is nog onduidelijk. Het risico bedraagt € 260.000.

Bezwaren OZB en leges

Er loopt een aantal (potentiele) specifieke bezwaar/beroepsprocedures betreffende het heffen van OZB en de hoogte van de

bouwleges in relatie tot gemaakte kosten. Zie verder de vertrouwelijke informatie.

Reconstructie Ceintuurbaan

Van het totaalbudget van circa € 35 mln. voor de reconstructie van de Ceintuurbaan wordt € 3 mln. gedekt middels een bijdrage

van het rijk. Die bijdrage is afgesproken in het BO-MIRT van november 2007 en is vastgelegd in het verslag dat ook naar de

Tweede Kamer is gestuurd.

Op dit moment is de toezegging nog niet omgezet in een beschikking en verloopt het proces om daartoe te komen moeizaam,

zeker in het licht van de rijksbezuinigingen en de herschikking van de departementen. Hoewel de toezegging hard vastligt in het

verslag van het BO-MIRT is er toch een zeer kleine kans dat het rijk haar afspraken niet nakomt. Momenteel wordt er overleg

gevoerd om de beschikking rond te krijgen.

C Open eind risico´s

Een aantal regelingen kenmerkt zich door een open eind karakter. Als inwoners van Zwolle voldoen aan de criteria kunnen zij

hierop een beroep doen, ook al zou dat leiden tot een overschrijding van het gemeentelijk budget. Als regel wordt in de

risicomatrix 10% van het in de begroting opgenomen bedrag als risicopost meegeteld.

Leerlingenvervoer

Begin 2010 heeft de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer (vervoer binnen Zwolle) plaatsgevonden. De nieuwe

vervoerder brengt 20% meer kosten in rekening voor de vervoerskosten. In de PPN 2011 is besloten een bedrag van € 225.000

toe te voegen aan het budget leerlingenvervoer om deze kostenstijging te dekken. De toekenning is voor 4 jaar. De verwachting

is dat de extra vervoerskosten hiermee worden opgevangen. In 2011 zullen er opnieuw extra kosten voor het leerlingenvervoer

zijn door onder meer de inzet van externe ondersteuning bij de overgang van het leerlingenvervoer naar de Wmo en de NEAnorm

(indexering binnen de vervoersbranche). Daarnaast vindt in 2011 een aanbesteding van het leerlingenvervoer plaats. In

dit geval het vervoer van leerlingen naar onderwijs buiten Zwolle. Er bestaat een risico dat dit vervoer ook duurder uit zal vallen.
terugblik

zondag 17 oktober 2010

Zwolle – Zondag 17 oktober was het de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting. Ook in Zwolle werd deze dag georganiseerd, door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, in De Herberg aan de Nijverheidstraat in Zwolle. Reden voor Zwollenaar en bekend weldoener voor dak- en thuislozen in Zwolle de volgende ingezonden brief in te sturen:
Het zijn moeilijke tijden voor de zwakkeren in de samenleving. Maar liefst 25.000 mensen staan ingeschreven bij de voedselbank. Het aantal zwerfjongeren stijgt met de dag, mede als gevolg van de nieuwe kraakwet en het gebrek aan goede opvang: het aantal wordt nu geschat op 12.000. Het aantal daklozen stijgt nog steeds, evenals het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat geen kant op kan. De regering zou er voor zorgen dat zij zo snel mogelijk zouden kunnen vertrekken, naar het land van herkomst, maar slaagt daar niet in. Daarom staan er bij de GGD’s in Nederland mensen huilend op de stoep. Ik vraag me zo vlak voor de winter af: wat gaan we doen met al die medemensen? Durven we hen onder ogen te komen of kijken we liever de andere kant op? Een goede vraag, lijkt me. Zeker nu, nu we een rechtse regering krijgen waardoor we elk dubbeltje dat voor de zwakkere in de samenleving is bestemd, driedubbel moeten omdraaien.
De opkomst tijdens de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluitingwas best groot, ondanks dat de media schijnbaar liever aandacht besteden aan het politieke gekonkel van mensen die nooit zullen beseffen hoe het werkelijk is om aan de zelfkant van de maatschappij te leven. Je kunt de televisie niet aanzetten of je ziet steeds weer dezelfde koppen van steeds weer dezelfde vals neuzelende mensen die zich alleen maar om zichzelf druk maken. De groep waar zij zich druk over zouden móeten maken, en waar ik mij al jaren druk over maak, de daklozen, diegenen die in armoede moeten leven, de mensen die aan de rand van de maatschappij staan, die zijn met deze nieuwe regering rechtstreeks aan de beurt. Kijk, tijdens de economische crisis hebben ook mensen in het bedrijfs- en zakenleven het moeilijk, dat besef ik heel goed. Maar zij hebben vaak net iets meer vlees op de duvel, waardoor ze nog wel wat kunnen lijden. Ouderen, gehandicapten, daklozen en zieken kunnen zichzelf niet verdedigen. Dat moeten de sterkeren voor hen doen. Maar doen zij dat nog als we aan de hand van Wilders moeten meelopen? Ik begrijp niet dat het CDA daaraan mee doet. Hoe christelijk en sociaal ben je dan nog?
Ik hoop van harte dat iedereen tijdens deze verharding van de maatschappij oog en respect houdt voor ál onze medemensen. De mate van beschaving van een samenleving is af te meten aan de manier waarop die met de allerzwaksten omgaat. Het zou mooi zijn als we de boel ondanks de veranderde omstandigheden beschaafd konden houden.
Joop van Ommen, grondlegger van daklozenopvang De Herberg in Zwolle een grote leugen

Vastgoed kost Zwolle een kapitaal
Geplaatst op27 september 2012Laatste update01 oktober, 10:31
ZWOLLE – De gemeente Zwolle zal in het slechtste geval tientallen miljoenen euro’s moeten afboeken op haar vastgoedposities.

De vraag naar woningen in die wijk ligt praktisch stil. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente de afgelopen maanden deed naar vraag en aanbod van huizen, kantoren, bedrijven, winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de stad.

“Het gaat geld kosten, veel geld kosten of héél veel geld kosten”, schetst wethouder Erik Dannenberg de situatie waarin het Zwolse vastgoedbedrijf zich bevindt. Door de economische crisis is de vraag naar met name woningen fors gedaald. Bovendien is de overgebleven vraag verschoven van dure naar goedkope huizen. Huizenkopers willen ook niet meer aan de rand van de stad wonen, maar liever bij het centrum.

Die marktveranderingen hebben grote gevolgen voor de grondposities in Stadshagen. Daar heeft Zwolle immers dure grondposities en afspraken met projectontwikkelaars. Als er niet gebouwd wordt, kost dat de gemeente geld.

Binnenkort raadpleegt het college de gemeenteraad over de te voeren koers. Wethouder Dannenberg: “Als we niets doen en wachten op betere tijden, blijven we rente betalen. Als we besluiten om alles af te boeken ben je in een keer heel veel geld kwijt, mogelijk tientallen miljoenen, maar ben je wel van alle kosten af. We kunnen er ook voor kiezen om de kavels langzaam vol te laten lopen.”

Wat die scenario’s de gemeente zullen kosten, zal later dit jaar duidelijk worden. Dat het gevolgen heeft voor de begroting is onvermijdelijk. Toch zullen er volgens wethouder René de Heer niet volledige woonwijken worden volgeplant met maïs. “We blijven als stad groeien. De verwachting is nog steeds dat we naar 140.000 inwoners gaan en die moeten toch ergens wonen.”

Huurschulden WRZV sporthallen

OnderwerpFinanciën Stichting Sporthal WRZV

Versienummer1

Datum8 oktober 2009

Ons kenmerkgb1-2009.148

PortefeuillehouderJanco Cnossen

InformantBertus Jeensma / Martin Pazie

Eenheid/AfdelingOntwikkeling / Maatschappelijke Ontwikkeling / PCO

Telefoon(038 – 498) 22 98 / 21 18

Emailb.jeensma@zwolle.nl

Bijlagen1. Financieel overzicht

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1.de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.

2.de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.

Inleiding

De gemeenteraad van Zwolle heeft op 6 juni 2005 besloten om een aantal financiële maatregelen te treffen m.b.t. de Stichting Sporthal WRZV (SSW). Één van deze maatregelen was de verplichting om de openstaande schuld ad € 306.775 jaarlijks af te lossen met een bedrag van minimaal € 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat dient een hoger bedrag afgelost te worden.

In een bestuurlijk overleg d.d. 17 september 2009 geeft het bestuur van de SSW dat men niet aan deze eenzijdig opgelegde verplichting kan voldoen en verzoekt om een bijstelling van deze verplichting.

Het voorstel is om hiermee in te stemmen en de verplichting te verlagen tot een bedrag van € 10.000,–.

Beoogd effect

Met het verlagen van de aflossingsverplichting wordt beoogd om het bestuur van SSW blijvend in staat te stellen om een goed resultaat te halen en daarmee te kunnen voldoen aan de prestaties zoals die zijn vastgelegd in de (subsidie)overeenkomst met het bestuur.

Argumenten

1.1. Verlaagd bedrag komt meer overeen met werkelijke situatie

Het bestuur van SSW lost jaarlijks maximaal af naar hun mogelijkheden, echter het bedrag van € 20.000,– is niet in overeenstemming met de jaarlijkse resultaten van de Stichting.

2.1. Maximale verplichting blijft bestaan

Door het handhaven van deze verplichting blijft de gemeente gewaarborgd van een zo maximaal mogelijke aflossing door de Stichting. Op basis van de jaarlijks door de Stichting aan te leveren financiële gegevens kan worden beoordeeld of aan deze verplichting wordt voldaan.

Risico’s

Door het handhaven van de verplichting om bij een positief resultaat extra af te lossen zijn de risico’s voor de gemeente minimaal. De Stichting blijft gebonden aan de jaarlijkse aflossing van minimaal € 10.000,– per jaar, wat redelijk overeenkomt met de aflossingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is er een voorziening getroffen ter dekking van het financiële risico. (raadsbesluit 6 juni 2005)

Financiën

Zie bijgevoegd financieel overzicht.

Communicatie

Met het bestuur van SSW is in een bestuurlijk overleg gesproken over dit voorstel.

Vervolg

Na besluitvorming zal het bestuur geïnformeerd worden en conform afspraak verzocht worden om de afspraken te bevestigen.

Openbaarheid

Het voorstel kan openbaar behandeld worden.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

de burgemeester, H.J. Meijer

de secretaris, O. Dijkstra

Besluit

Jaargang2009.148

NummerOW0910-0140

OnderwerpFinanciën Stichting Sporthal WRZV

De Raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 oktober 2009;

besluit:

1.de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.

2.de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2009,

de voorzitter,

de griffier,

Afschrift:

OWS/B. Jeensma

OWP/M.P. Pazie

Bijlage 1: Overzicht schuld en aflossing WRZV

Stichting Sporthal WRZV

Volgens de jaarrekening 2008 St.Sporthal WRZV op de balans opgenomen:

Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2007€ 278.010,–

Afgelost in 2008€ 20.172,–

Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2008€ 257.838,–

==========

Schuld per april 2005 vastgesteld op€ 306.775,–

Aflossing vastgesteld op € 20.000,–jaar

(afgezien van extra aflossing bij positief resultaat)

2005/2006/2007/2008 4 jaar x € 20.000€80.000,–

Schuld zou per 31-12-2008 moeten bedragen€ 226.775,–

=========

Overzicht schuld One World

Conclusie: Er is € 31.063,– te weinig afgelost, uitgaande van de € 20.000,– aflossing per jaar.

De extra aflossing bij een positief resultaat is dan nog buiten beschouwing gelaten.

Resultaten Stichting sporthal WRZV

Resultaat 2005€9.526,–

Resultaat 2006 € 15.055,– negatief

Resultaat 2007 € 14.909,–

Resultaat 2008 € 16.258,–

Er is geen extra aflossing betaald.

PCO/Subsidieloket

D.d. 5 oktober 2009

Dakloze slachtoffer van de Herberg en opvang leger des heils Zwolle

Naam: r h j robers
Leeftijd: 54 jr.
Beroep: ICT er
Status: darm en kanker patiënt, hersenbloeding
Ik ben ongeveer een jaar geleden in aanraking gekomen met het legerdes heils en heb geen goed woord over voor deze organisatie.
Allereerst probeerden ze mij naar het cmo te sturen ik heb het daar slechts 3 weken uitgehouden de dagelijkse leiding daar voerde een zwaar dictioriaal bewind zo moest je bij binnenkomst een verklaring tekenen dat al je inkomsten op rekening van het leger gestort werden en er ging een fax de deur uit dat je een patiënt was met zware psychische problemen. Je moest je post openen in bijzijn van de leiding en een afspraak met de dokter was alleen mogelijk onder begeleiding van de leiding.er werd een zakgeld regeling ingevoerd van 10 euro per week als je tegenwerkte lieten ze die regeling wekenlang wachten eens per week mocht je op kantoor je mail controleren (onder toezicht van de leiding)ik heb een lek ontdekt in de beveiliging van de rapportage en hier ver melding gemaakt ,let op niets gekraakt of iets dergelijks. Toen begonnen de problemen voor mij pas goed, mijn internet privileges werden ontnomen en ik moest mij maar laten onderzoeken door een psychiater, toen ik dit weigerde kon ik direct vertrekken ik moest mij maar melden bij bonjour en mijn werkzaamheden ik had hier allang zat van en kwam terecht bij de herberg waar ik manusje van alles werd chauffeur schoonmaker barman noem maar op. Ik werkte voor 50 cent per uur en soms 100 uur per week door mijn lichamelijke conditie werd dit teveel voor mij ik ben namelijk zwaar darm patiënt ik ben namelijk 8 keer in 14 dagen geopereerd en mag geen lichamelijk zwaar werk doen, daarnaast ben ik kanker patiënt. Toen kwam ik weer in de handen van het leger terecht en werd onder gebracht daar begon de ellende weer opnieuw ik moest een verklaring tekenen dat ik toestemming aan het leger gaf om 270 euro p/m van mijn rekening in te houden, op zich geen probleem daar er met kleine letters onder stond dat ondergetekende vrijwillig in budget beheer toestemde door de eerdere ervaringen heb ik dit geweigerd en mensen die na mij kwamen hiervoor gewaarschuwd wat mij niet bepaald geliefd maakte bij de leiding. Na enige maanden van verblijf daar ging ik me dusdanig irriteren aan de gang van zaken aldaar dat ik een CVA (hersenbloeding) op heb gelopen ik heb 2 maanden hiervan moeten revalideren in een zieken huis waar sociale zaken werd ingeschakeld deze hebben wederom contact gezocht met het leger (tegen mijn wil in) deze hebben bijna op hun knieën gesmeek of ik terug kon komen ze hadden huizen en verzorging in de aanbieding voor mij toen ik uit het ziekenhuis werd ontslagen bleek van dit alles niets waar te zijn de ambulante medewerkers de dagelijkse leiding hebben niets voor mij gedaan erger nog ik moest een onderzoek ondergaan met name een katheter door mijn lies en moest een nacht overblijven ik kwam uit het ziekenhuis met de wond nog afgebonden daar bleek dat mijn bed al vergeven was en ik moest maar in een boven bed slapen ik heb hiertegen geprotesteerd en moest in de kou buitenslapen daar kwam ik een zwanger meisje tegen wat te laat was en ook de deur was geweigerd dit de volgende dag bespreekbaar geprobeerd te maken maar dat is nu eenmaal het beleid van het leger. Ik heb tijdens mijn verblijf daar veel instanties binnen zien huppelen alcohol zorg drugs zorg GGD en noem maar op en door mijn ogen en oren goed open te houden ben ik tot de volgende conclusie gekomen het draait alleen maar om 1 ding GELD het draait bij het leger slechts om 1 ding de AWBZ en nu de WMO een poot uit te draaien ik ben nu bij de stichting interact contour en heb nog dagelijks moeite om de juiste hulp te aanvaarden mwnsen die langer bij het leger verbleven hebben zullen dit beamen.
Dit is een korte samenvatting van mijn ervaringen met het leger ik hoop dat u er uw voordeel mee kan doen
Hoogachtend
R.H.J Robers

——————————————————————————–

Home / Regio / Zwolle

http://maps.google.nl/maps?q=WRZV+hallen+zwolle&hl=nl&ll=52.515849,6.075469&spn=0.001309,0.002411&sll=52.486129,6.425294&sspn=1.341399,2.469177&hq=WRZV+hallen&hnear=Zwolle,+Overijssel&t=h&z=19

TitelFoto FRANS PAALMAN

Foto FRANS PAALMAN

30 AUGUSTUS 2006 – Hoewel er nog geen concreet bouwplan is, wil de gemeente de nieuwbouw van de Herberg aan de Nijverheidstraat zo veel mogelijk ‘naar de binnenstad’ richten.

Zie ook:
•Eendracht bij keuze Herberg
•Gemengde gevoelens in onderwijs na keuze Nijverheidstraat
•Bewoners Kamperpoort slaken zucht van verlichting

Daarmee bedoelen burgemeester en wethouders dat de in- en uitgang van het gebouw zo dicht mogelijk bij het viaduct in de A28 komen, langs de Burgemeester Roelenweg. Medio volgend jaar draagt het Deltion College de benodigde grond over aan de gemeente. Pas daarna zou gebouwd kunnen worden.

Reacties
Sorteer reacties

de herberg in holtenbroek aan de nijverheidsstraat over mijn lijk want die lui hebben ook al een 3 kamer apartement aan de bachlaan waar ik ook woon in het zelfde gedeelte ze zorgen voor overlast en laten hun rotzooi slingeren en er zijn sinds er een paar hier in de flat wonen al bij twee andere buren van mij ingebroken nou dan gaat er wel ergens een belletje rinkelen niet dat ze het gedaan hebben maar uitsluiten doe ik het ook niet ze vallen ook mensen lastig met rare opmerkingen als ik heb groene slippers aan en he lekker meisje stel je me niet voor aan je vriendin wonen tussen gewone mensen tsss waarom zijn wij er dan niet van op de hoogte gesteld prima dat ze een woning krijgen maar laten ze zelf hun huur en etcetc betalen en afkicken verplicht en werk hebben
de herbeg hier nou lekker voor de studenten aan het deltion college en de bewoners

loesje – 29-04-2007 | 01:21

och .och.fernando.wat ben jij een enorme egoist,wat als jij in zo,n situatie komt .nou ,zeg het dan ,ben jij dan niet blij dat je ergens terecht kunt ,jij weet helemaal niet hoe ze in zo,n situatie terecht zijn gekomen .en dan een vooroordeel trekken ,man wat ben je toch een kneus.

lucie – 30-08-2006 | 21:46

Link:http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2011/11/re-de-erepenning-van-zwolle-bestemd_3987.html

Tja,daklozen en kansarmen is gouden handel en goed aan te verdienen volgens” Jopie de PvdA weldoener”gesubsidieerd in dienst van de gemeente Zwolle

Waarom zoveel ophef over de Herberg? Gemeente Zwolle steekt al enorm veel geld in de opvang voor zwervers in de Bonjour aan de Brug. Drijbersingle en de gebruiksruimte aan de Pannekoekendijk. Is dit niet voldoende? Is het noodzakelijk om de Herberg ook nog eens te huisvesten om daarmee de marktconcurrentie aan te borden met het einddoel dat de gemeente Zwolle hierdoor minder subsidie hoeft te verstrekken?
Ik heb documenten gelezen waaruit blijkt dat juist de herberg zwervers onderdak biedt die niet uit Zwolle komen en daardoor een enorme aantrekkingskracht heeft. De statistieken geven over duidelijk aan dat na de komst van de Herberg de zwervers populatie is toegenomen. De laatste verblijfplaats van deze zwervers was buiten Zwolle. Sterker nog; Joop van Ommen heeft zijn Herberg in Nederland bekend gemaakt als dé gratis verblijf en overnachtingsplek. En niet zo gek is dat, want het zijn juist die zwervers die overdag weer klusjes uitvoeren in de sporthallen van Joop

Jeroen – 30-08-2006 | 19:48

Nou, ik ben er niet blij mee. Ik woon zelf in de wijk de ‘schildersbuurt’ en wij zijn al een paar omringd door de zwervers. Bonjour, gebruikersruimte en nu weer dit. De mensen in de terborchstraat schreeuwen weer het hardst en krijgen het dus voor elkaar dat ze niet bij hun in de burut komen. Waarom toch altijd de schildersbuurt!!!!! Ben er echt niet blij mee!!!

D. Rama – 30-08-2006 | 16:03

Fernando, aan mensen als jij heeft de maatschappij helemaal niks. Om Opgezwolle maar eens te quoten: “al heb je een job, je bent gewoon een luilak”. Daklozen in de straten hebben in ieder geval nog de functie dat mensen er dagelijks mee geconfronteerd worden dat er ook hier ons ‘bechaafde’ westerse landje armoede en ellende is.
De enige functie die jij vervult is rondscheuren in je lelijke auto en je nette kleertjes. Als jij het maar goed hebt met je eigen leven dan heb je verder overal schijt aan. Maar verder eens nadenken over de wereld zal je nooit aan toe komen.

peter – 30-08-2006 | 13:45

1 2Volgende

U kon tot 09-07-2007 reageren op dit artikel.

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Anaconda15’s Blog

Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers

Spring naar inhoud

•Home
•Bad examples of norms and values into the Dutch society and beyond
•Fraudezaken in Nederland en de uitleg

← Dagopvang Bonjour Leger des Heils Zwolle een nutteloos gebouw

Tevredenheid over beheersplan De Herberg →

Mijn verblijf als dakloze man in de blauwvingerstad Zwolle

Posted on juni 9, 2011door anaconda15

Ik kwam eind april 2002 als dakloos persoon aan in Zwolle bij de WRZV sporthallen en de Hr. Joop van Ommen dankzij de hulp van een VVD tweede kamerlid.Ik maakte kennis met de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die achter deze hallen een illegale opvang voor dakloze zwervers beheerden.
Ik heb daar een jaar verbleven na het aanhoren van de loze beloftes van deze van Ommen dat hij voor een woning zou zorgen etc.maar waar ik erachter kwam dat zijn zogenaamde bevlogenheid met kansarmen en zijn tirades tegen het politieke beleid gewoon gebakken lucht was.
Ik vroeg toen zelf een woning aan via RIBW Zwolle en kon deze alleen verkrijgen als ik gedwongen woonbegeleiding en schuldhulpverlening accepteerden,zodoende werd ik onder druk gezet om dit te ondergaan anders had ik nog bij de WRZV hallen gezeten en de misstanden aldaar moeten ondergaan waarvan ik augustus 2003 een SP gemeenteraadslid over inlichten.
Ik ben uiteindelijk juli 2003 gaan wonen op de Walstr. 9a en ben daar op 10 september 2008 op een duistere en criminele manier uitgewerkt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang die valse informatie verstrekten aan de kantonrechter toen ik ter zitting moest verschijnen wegens ontruiming,omdat ik al jaren de politiek in Den Haag aanschrijf over de opvanginstellingen zonder zorg en hulpverlening en de fraudes met AWBZ gelden.
En nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 in de nachtopvang Nel Banninkhuis en kom tot de ontdekking dat ondanks aanschrijven van instanties etc. er in Zwolle bar weinig is veranderd aan de belabberde situatie waar in daklozen moeten verblijven.
Tot op de dag van vandaag blijkt zelfs nu bij de Herberg in de Nijverheitstraat de dak en thuislozen geen zorg en hulpverlening te worden geboden,loopt er net als bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen onbekwaam personeel rond en word er geen toezicht op gehouden door de gemeente Zwolle wat ook geld voor dezelfde situaties bij de opvanginstellingen van het leger des heils Zwolle.
En bij de Herberg in de Nijverheidstraat is de Hr. Joop van Ommen nog steeds de beheerder/supervisor zoals was afgesproken in 2002 tussen hem en RIBW Zwolle en de woningcorporaties,directeur Eelke Blokker loopt er maar voor spek en bonen bij en is gewoon een onbekwame loopjongen van van Ommen die hem in zijn ziekelijke gedachtengang heeft opgeleid dat daklozen handelswaar is waar gemakkelijk geld(subsidies) mee te verdienen is.Daklozen in zwolle worden gewoon langdurig gegijzeld binnen de opvanginstellingen als je artikel 273f van het wetboek van strafrecht bekijkt en lopen daarbij het hospitalisatiesyndroom op en worden gek van de uitzichtloze situaties.
En de Hr. E. Dannenberg CDA wethouder zorg en welzijn en WMO geeft niet thuis als er klachten binnen komen over de opvang voor daklozen.
De daklozen moeten het maar doen met de afvalrestjes van de maatschappij en hebben geen keuzevrijheid in het kiezen van de juiste zorginstellingen en daarbij komt de vraag waar de AWBZ gelden dan aan besteed worden.
Wel die vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden want die gaan op in het in stand houden van de RIBW”s,werkgelegenheid en organisaties,CAD en het leger des heils Zwolle en komen dus niet rechtstreeks terecht bij de doelgroepen.
De Hr. E. Dannenberg wethouder zorg en welzijn is daarom ook lid van de adviesraad van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt en loopt dus rond met een dubbele pet en heeft als wethouder dus belangenverstrengelingen te onderhouden.
Hij onderhoud ook geregeld contact met de zogenaamde “hulpverlener”zonder kennis van zaken en opleidingen de Hr. Joop van Ommen.
En de daklozen worden alleen maar financieel uitgekleed middels hun uitkeringen en de hoge eigen maandelijkse bijdrages voor”woonbegeleiding” zonder hulpverlening op maat en begeleiding.
Zie ook mijn reacties op nieuwsportal Zwolle wat betreft de opvang voor dak en thuislozen en waar ik het ware verhaal uitleg hoe er met kansarmen word om gegaan.
Nieuwsportal zwolle:
Extra opvang daklozen
Tekort opvang daklozen
Beheersplan de Herberg
Politiekorpsen dumpen daklozen
Hostel hoteldebotel
Solidara bevrijdingsfestival
RIBW waarderingsonderzoek
Een ervaring rijker
Dannenberg voorzitter GGD
Joop van Ommen niet meer nodig
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Grote zorgen om opvang daklozen+raadsvragen SP Zwolle over daklozen WRZV hallen
Praktijken van het leger des heils
Een bouwkeet met lauwe koffie Trouw LVT
Weblog de Vrijspreker.nl daklozen een andere wereld
Weblog sociale zekerheid:daklozen verplicht papier prikken
Weblog Krista van Velzen:Iedereen onderdak
Weblog Dagboek van een raadslid 2
Veel leesplezier en met de hoop dan u wat wijzer bent geworden

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s