Freddy Eikelboom nieuwe voorzitter van recreatieve sportvereniging WRZV maar de huurschulden die ontstonden vanaf 1990 middels “creatief boekhouden” zullen nooit afbetaald worden dankzij de politieke (PvdA) en private belangenverstrengelingen

Freddy Eikelboom nieuwe voorzitter van recreatieve sportvereniging WRZV
naamloos
Foto : Erik-Jan Berends.
Door (door Erik-Jan Berends)
ZWOLLE – Nee, over de WRZV-hallen blijft directeur Joop van Ommen gewoon de scepter zwaaien. Maar met ingang van 1 april draagt hij de voorzittershamer van de Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging (WRZV) over aan schoonzoon Freddy Eikelboom.

Daarmee komt voor mede-oprichter Van Ommen een einde aan 35 jaar voorzitterschap van de Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging. “Eigenlijk moet je helemaal niet zolang voorzitter willen wezen”, kijkt hij terug. “Ik kan het gelukkig nu nog goed overdragen. In feite stop ik met een hobby. Een hobby die overigens nooit verloren mag gaan.” De oorsprong van de vereniging ligt in 1975 als Van Ommen bgint met het ‘wilde voetbal’ in de IJsselhallen, wedstrijden tussen de Ekkel Boys en de Taxi’s. Als taxichauffeur had hij veel contacten en zodoende wist hij veel mensen enthousiast te maken voor het recreatieve zaalvoetbal. “Voordat ik het wist, liepen er op maandag- en woensdagavond 700 spelers in de hal. De KNVB zag het met lede ogen aan: wij hadden vijf velden en zij het zesde. Half Zwolle trok naar onze wedstrijden. De bond ging echter op een gegeven moment veldspelers, die ook bij ons speelden, schorsen. Om dat te voorkomen, heb ik op 21 april 1978 de WRZV opgericht en hebben we ons aangesloten bij de KNVB.”
Ter plekke bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bedacht Van Ommen de naam. “Je vergeet die R niet he! Die staat hier hoog in het vaandel. Tja, met die zaalvoetbal is het hele feest begonnen”, refereert hij aan onder meer de komst van de hallen, de oprichting van WRZV De Boog voor gehandicapte voetballers en de opvang van dak- en thuislozen in de Herberg. “Naast de voetbal hadden we ook altijd 300 tot 400 man bij bingo- en kaartavonden. En we organiseerden straatvoetbal, vooral ook om met de jeugd in contact te komen. Dat was ideaal. Met de vrijwilligers had je gratis maatschappelijk werk en met de scheidsrechters goede leiders binnen.” Het werd de oprichter vaak niet gemakkelijk gemaakt, ook niet bij de realisatie van de hallen nu 25 jaar geleden. Maar dat deerde hem niet. “Hoe meer instanties mij zeer deden, des te moeilijker ik ze het maakte. Ik kan slecht tegen mijn verlies.” Vanaf het begin is de opzet geweest dat het zaalvoetbal er voor iedereen was. “Het maakt niet uit of je rood, groen, geel of blank bent. Dat geldt ook voor de hallen”, benadrukt Van Ommen. “En dat blijft ook zo. Ik heb geluk gehad. Altijd goede mensen in het bestuur en een hele hoop geweldige vrijwilligers; dat zijn de maatschappelijk werkers.”

Momenteel telt de WRZV 70 teams in de competitie, WRZV de Boog speelt met 19 G-teams en verder maakt ook de acrogym deel uit van de WRZV. Aan Eikelboom nu de schone taak, zoals hij het zelf zegt, de vereniging naar het gouden jubileum te leiden. Hij streeft naar groei van de WRZV. “Mijn grootste ambitie is om weer jeugdvoetbal op te richten. Dat hebben we in het verleden zes jaar gedaan met 14- tot 16-jarigen. Ook voor een bepaalde doelgroep die niet bij een vereniging zit of het niet kan bekostigen. We beginnen tussen Kerst en Oud en Nieuw met een toernooi dat we samen met Sportservice Zwolle organiseren.” Tevens denkt de nieuwe voorzitter aan toernooien in de periodes dat de reguliere voetbalcompetitie is afgelopen. Maar ook staat hij open voor nieuwe takken van sport onder de vlag van de WRZV. “Ik denk bijvoorbeeld aan darts of volleybal.” Het gemeenteraadslid herkent een ‘blinde vlek’ in de samenleving. “Mensen die daar in zitten, willen we bij de hand pakken en mee laten doen. Ik ken de weg en de mogelijkheden en daarom vind ik dit voorzitterschap een hele mooie uitdaging.”

VVD ZWolle

Home » Nieuwsarchief » Wrzv hallen hebben geen Toekomstperspectief;sluiten

Wrzv hallen hebben geen Toekomstperspectief;sluiten

27 mei 2005

Dinsdag 24 mei 2005 behandelde de commissie welzijn de toekomst van de WRZV hallen. De VVD ziet na jarenlange exploitatietekorten en de inmiddels voor de zoveelste keer opgelopen huurachterstand, inmiddels al ruim boven de € 300.000,00 geen perspectief meer voor de WRZV hallen. Zij pleit voor afbouwen en sluiten. Hieronder vind u de inbreng van de VVD fractie Zwolle tijdens de commissiebehandeling. Voorzitter,

De fractie van de VVD Zwolle is ontzet. Ontzet over de mythevorming rond de WRZV hallen.

De WRZV hallen zijn een begrip in Zwolle zo schrijft het bestuur van de SSW.

Waar dat vandaan komt en of dat zo is betwijfelt de VVD Zwolle ten sterkste.

Als het een begrip in Zwolle is dan heeft dat te maken met het aan het lijntje kunnen houden van de gemeenteraad van Zwolle, waar kennelijk iedereen het heel normaal vindt dat er steeds weer kwijtschelding van niet betaalde huurpenningen en belastingschulden plaats vinden.
De fractie van de VVD Zwolle vindt dat niet normaal. Ontlopen van verantwoordelijkheden noemen we dat.
Ondanks verhogingen van subsidies en extra bijdragen in de sociale activiteiten blijft de WRZV al jarenlang niet aan zijn verplichtingen voldoen en is er al weer een huurschuld van € 306.775,00. Drie honderd zes duizend zevenhonderd vijf en zeventig euro.

Over 2003 en 2004 is er grotendeels helemaal niet aan de huurverplichting voldaan.
Volgens ons is de schuld nu halverwege 2005 zelfs al weer verder opgelopen.

Voorzitter dat kan maar 1 ding betekenen.

– de WRZV is vanaf het begin nooit rendabel geweest- doelstellingen zijn niet gehaald en –alle tussentijdse maatregelingen hebben niets geholpen- als je dat concludeert moet je nu dus subbiet stoppen. Ik kom daar straks nog op terug.

Ook nu wordt de bevolking van Zwolle weer misleid. Ik noem hierbij niet van een misleiding van de raad. Want ik ga er vanuit dat niet alleen bij de VVD Zwolle het gezond verstand spreekt. Maar dat dat bij andere fracties ook aanwezig is. Ik heb toentertijd gezegd, dat je met emoties geen stad kunt besturen. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen voordat het gezonde verstand werkelijk gaat regeren.
Het voorstel spreekt over een aflossing van de openstaande schuld met jaarlijks € 20.000 .

Dat lijkt prachtig voor de beeldvorming. Maar wij vinden het niet meer dan normaal dat je schulden betaald. Maar dit dit is dweilen met de kraan open. U vertelt er niet bij dat de schuld toch nog met 1 ton of meer gaat oplopen . Als de huurpenningen in 2003 en 2004 niet betaald kunnen worden dan kunnen ze dat in 2005 2006 2007 ook niet.
Voorzitter de volgende financiële tegenvaller komt er dus al weer aan. Een tegenvaller die dit college kan voorkomen door tijdige sluiting van de WRZV hallen zoals de VVD fractie dat al eerder had gewild, zodat de huurachterstand niet verder oploopt.

U wilt nu de WRZV hallen toch nog tot 2008 open houden terwijl u in uw voorstel aan de raad zelf al alle reden opsomt dat de functies van de WRZV hallen niet, bij lange na niet gehaald worden, gehaald kunnen worden. De gehandicaptensport maakt bv nog maar slechts voor iets meer dan 3 uur per week gebruik. Dit is nog maar 12,3 % van het mogelijke totaalgebruik.Totaal 176 uur
De WrZV hallen zitten op een totaal bezeting van ca 60 tot 75 % terwijl normaal bij andere sporthallen een bezettinhg gehaald wordt van 76 tot 90 %. Als de Deltion straks weg is is het dus niets meer.

Ten aanzien van de sociale functie kent u het standpunt van de VVD fractie voldoende. Deze zou al lang ergens anders ondergebracht moeten zijn.

De VVD Zwolle heeft bewondering voor de heer van Ommen, maar u mag dat best zien in een andere context dan u misschien zou verwachten. De heer van Ommen heeft het grootste deel van de raad en anderen steeds op fabuleuze wijze voor zich weten te winnen.
Hij is een meester in het bespelen van de publieke opinie. Hij heeft van Ommen synoniem gemaakt met de WRZV hallen, synoniem gemaakt met de sociale voorvechter van dak- en thuislozen.
Op zich roept dat bewondering op, maar daar blijft het voor wat de VVD betreft bij, wij vinden het te veel van het goede.
Het doet wat ons betreft onrecht aan al die anderen die op vrijwillige wijze of beroepsmatige wijze zich inzetten, zonder dat zij de media daarbij willen beïnvloeden.

Voorzitter dit college schuift het probleem maar steeds door.

In 2002 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van de WRZV hallen- wat betreft de VVD Zwolle toen al een toekomst die er niet was- Het heeft 3 jaar geduurd, voordat u met een voorstel komt.

Schande- Schande. Dat dit 3 jaar heeft moeten duren. Het typeert een beetje de daadkracht van dit college. Pappen en nathouden U bent dus grotendeels zelf medeschuldig aan de enorme huurachterstand die er opnieuw is ontstaan.
Waarom is dan ook mijn vraag heeft dit zolang moeten duren? Wat heeft u allemaal in die 3 jaar gedaan? Wat heeft dit onderzoek allemaal gekost?

Voorzitter de WRZV hallen dan nog tot 2008 open te houden is de vraag! De enige reden waarom de VVD fractie hierin mee zou gaan is de vertraging van de bouw van het Deltioncollege. Een van de prominente huurders van deze hallen.
Zijn er mogelijkheden om het Deltion tussentijds elders onder te brengen zodat wij de sluiting van de WRZV hallen eerder kunnen doen laten plaatsvinden en er niet nog meer geld bij moet? Wat zijn de mogelijkheden, dat is toch ook in dat 3 jaardurende onderzoek meegenomen.

De wethouder gaf in zijn beantwoording aan wel vertrouwen te hebben in de plannen van de stichting. De VVD zal tijdens de raadsbehandeling nogmaals duidelijk haar standpunt tot sluiting naar voren brengen

Jaarstukken 2010 217 Zwolle

Alle gesubsidieerde instellingen

Door de recessie lopen alle gesubsidieerde instellingen het risico dat hun inkomsten uit sponsoring en productafname /deelname gaan afnemen. Dit kan leiden tot mogelijke tekorten in de exploitatie.
Declaratie apparaatskosten trajecten WWB
In de rekening 2009 is een opbrengst van € 905.000 opgenomen in verband met een declaratie van apparaatskosten 2008 op het gebied van trajecten bij het ministerie. Dit is geschied op advies van de accountant (rekening 2009, blz 115). In de berap 2010 is gerapporteerd dat de beoordeling door het rijk nog moet plaatsvinden en dat er een risico bestaat dat een deel van de declaratie niet wordt goedgekeurd (berap 2010, blz 13).
De afhandeling door het ministerie is momenteel, maart 2010, nog niet afgerond. Het uitblijven van de goedkeuring betekent dat het risico van niet declarabel stellen aanwezig blijft. Het risico wordt als hoog ingeschat.

WRZV sporthallen
De stand van zaken is dat de WRZV een negatief eigen vermogen heeft van ruim € 300.000 en een openstaande vordering van
de gemeente Zwolle van bijna € 350.000. Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat het bestuur van SSW uiterlijk op 1 april 2011
met een plan van aanpak komt hoe in hun ogen de SSW een goede (financiële) toekomst tegemoet kan gaan. Tot dat moment
zullen door de gemeente geen incassomaatregelen worden uitgevoerd. Wel is richting SSW aangegeven dat de gemeente er
vanuit gaat dat SSW voldoet aan de reguliere betalingsverplichtingen, zoals deze zijn afgesproken. Met dit plan van aanpak
zullen gemeente en SSW nadere afspraken maken over het toekomstperspectief, waarbij ook alternatieve scenario’s bekeken
worden. Totdat verbeteringen in de exploitatie daadwerkelijk worden geconstateerd blijft ‘WRZV sporthallen’ een risicopost.
Voor het risico is een voorziening getroffen van € 250.000.

Onderwerp Financiën Stichting Sporthal WRZV

Versienummer 1

Datum 8 oktober 2009

Ons kenmerk gb1-2009.148

Portefeuillehouder Janco Cnossen

Informant Bertus Jeensma / Martin Pazie

Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / Maatschappelijke Ontwikkeling / PCO

Telefoon (038 – 498) 22 98 / 21 18

Email b.jeensma@zwolle.nl

Bijlagen 1. Financieel overzicht

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.

2. de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.

Inleiding

De gemeenteraad van Zwolle heeft op 6 juni 2005 besloten om een aantal financiële maatregelen te treffen m.b.t. de Stichting Sporthal WRZV (SSW). Één van deze maatregelen was de verplichting om de openstaande schuld ad € 306.775 jaarlijks af te lossen met een bedrag van minimaal € 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat dient een hoger bedrag afgelost te worden.

In een bestuurlijk overleg d.d. 17 september 2009 geeft het bestuur van de SSW dat men niet aan deze eenzijdig opgelegde verplichting kan voldoen en verzoekt om een bijstelling van deze verplichting.

Het voorstel is om hiermee in te stemmen en de verplichting te verlagen tot een bedrag van € 10.000,–.

Beoogd effect

Met het verlagen van de aflossingsverplichting wordt beoogd om het bestuur van SSW blijvend in staat te stellen om een goed resultaat te halen en daarmee te kunnen voldoen aan de prestaties zoals die zijn vastgelegd in de (subsidie)overeenkomst met het bestuur.

Argumenten

1.1. Verlaagd bedrag komt meer overeen met werkelijke situatie

Het bestuur van SSW lost jaarlijks maximaal af naar hun mogelijkheden, echter het bedrag van € 20.000,– is niet in overeenstemming met de jaarlijkse resultaten van de Stichting.

2.1. Maximale verplichting blijft bestaan

Door het handhaven van deze verplichting blijft de gemeente gewaarborgd van een zo maximaal mogelijke aflossing door de Stichting. Op basis van de jaarlijks door de Stichting aan te leveren financiële gegevens kan worden beoordeeld of aan deze verplichting wordt voldaan.

Risico’s

Door het handhaven van de verplichting om bij een positief resultaat extra af te lossen zijn de risico’s voor de gemeente minimaal. De Stichting blijft gebonden aan de jaarlijkse aflossing van minimaal € 10.000,– per jaar, wat redelijk overeenkomt met de aflossingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is er een voorziening getroffen ter dekking van het financiële risico. (raadsbesluit 6 juni 2005)

Financiën

Zie bijgevoegd financieel overzicht.

Communicatie

Met het bestuur van SSW is in een bestuurlijk overleg gesproken over dit voorstel.

Vervolg

Na besluitvorming zal het bestuur geïnformeerd worden en conform afspraak verzocht worden om de afspraken te bevestigen.

Openbaarheid

Het voorstel kan openbaar behandeld worden.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

de burgemeester, H.J. Meijer

de secretaris, O. Dijkstra

Besluit

Jaargang 2009.148

Nummer OW0910-0140

Onderwerp Financiën Stichting Sporthal WRZV

De Raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 oktober 2009;

besluit:
1. de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.

2. de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2009,

de voorzitter,

de griffier,

Afschrift:

OWS/B. Jeensma

OWP/M.P. Pazie

Bijlage 1: Overzicht schuld en aflossing WRZV

Stichting Sporthal WRZV

Volgens de jaarrekening 2008 St.Sporthal WRZV op de balans opgenomen:
Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2007 € 278.010,–

Afgelost in 2008 € 20.172,–

Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2008 € 257.838,–

==========
Schuld per april 2005 vastgesteld op € 306.775,–

Aflossing vastgesteld op € 20.000,– jaar

(afgezien van extra aflossing bij positief resultaat)

2005/2006/2007/2008 4 jaar x € 20.000 € 80.000,–

Schuld zou per 31-12-2008 moeten bedragen € 226.775,–

========
Overzicht schuld One World

Conclusie: Er is € 31.063,– te weinig afgelost, uitgaande van de € 20.000,– aflossing per jaar.
De extra aflossing bij een positief resultaat is dan nog buiten beschouwing gelaten.
Resultaten Stichting sporthal WRZV

Resultaat 2005 € 9.526,–

Resultaat 2006 € 15.055,– negatief

Resultaat 2007 € 14.909,–

Resultaat 2008 € 16.258,–
Er is geen extra aflossing betaald.

PCO/Subsidieloket

D.d. 5 oktober 2009

Dienstverlening burgerzaken

Op dit moment is het voorstel om het tarief voor rijbewijzen te maximeren op € 36,06. De VNG heeft aangegeven dat dit voor veel gemeenten niet kostendekkend zal zijn. In het onderzoek is uitgegaan van de netto tijd en is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld het verstrekken van informatie en klanten die niet de juiste gegevens bij zich hebben. Er wordt nu gesproken over de mogelijkheid van een soort servicetoeslag. Wat de criteria zijn om deze toeslag te mogen vragen is nog niet bekend.
De uiteindelijke maximering zal dan op ongeveer € 40 komen.
Invoering van het maximumtarief is verschoven naar begin 2012, maar de verwachting is dat deze datum waarschijnlijk ook niet gehaald zal worden.
Door het wel of niet doorgaan van de toeslag varieert het nadeel gemiddeld tussen de € 180.000 en € 220.000 per jaar.

Legesheffing voor ID kaarten :

Een rechtbank heeft recent een uitspraak gedaan dat gemeenten geen leges meer mogen heffen voor ID-kaarten.
Het algemeen belang, je kunnen legitimeren, is groter dan het individuele belang om te kunnen reizen. De VNG heeft geadviseerd voorlopig door te gaan met het heffen van de leges tot er meer duidelijkheid is in hoger beroep..Wat de uitspraak in hoger beroep zal zijn en of het rijk gaat compenseren is nog onduidelijk. Het risico bedraagt € 260.000.

Bezwaren OZB en leges

Er loopt een aantal (potentiele) specifieke bezwaar/beroepsprocedures betreffende het heffen van OZB en de hoogte van de bouwleges in relatie tot gemaakte kosten. Zie verder de vertrouwelijke informatie.

Reconstructie Ceintuurbaan

Van het totaalbudget van circa € 35 mln. voor de reconstructie van de Ceintuurbaan wordt € 3 mln. gedekt middels een bijdrage van het rijk. Die bijdrage is afgesproken in het BO-MIRT van november 2007 en is vastgelegd in het verslag dat ook naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Op dit moment is de toezegging nog niet omgezet in een beschikking en verloopt het proces om daartoe te komen moeizaam,zeker in het licht van de rijksbezuinigingen en de herschikking van de departementen. Hoewel de toezegging hard vastligt in het verslag van het BO-MIRT is er toch een zeer kleine kans dat het rijk haar afspraken niet nakomt. Momenteel wordt er overleg gevoerd om de beschikking rond te krijgen.

C Open eind risico´s

Een aantal regelingen kenmerkt zich door een open eind karakter. Als inwoners van Zwolle voldoen aan de criteria kunnen zij hierop een beroep doen, ook al zou dat leiden tot een overschrijding van het gemeentelijk budget. Als regel wordt in de risicomatrix 10% van het in de begroting opgenomen bedrag als risicopost meegeteld.

Leerlingenvervoer

Begin 2010 heeft de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer (vervoer binnen Zwolle) plaatsgevonden. De nieuwe vervoerder brengt 20% meer kosten in rekening voor de vervoerskosten. In de PPN 2011 is besloten een bedrag van € 225.000 toe te voegen aan het budget leerlingenvervoer om deze kostenstijging te dekken. De toekenning is voor 4 jaar. De verwachting is dat de extra vervoerskosten hiermee worden opgevangen. In 2011 zullen er opnieuw extra kosten voor het leerlingenvervoer zijn door onder meer de inzet van externe ondersteuning bij de overgang van het leerlingenvervoer naar de Wmo en de NEAnorm (indexering binnen de vervoersbranche). Daarnaast vindt in 2011 een aanbesteding van het leerlingenvervoer plaats.
In dit geval het vervoer van leerlingen naar onderwijs buiten Zwolle. Er bestaat een risico dat dit vervoer ook duurder uit zal vallen.

terugblik
Jaarstukken 2011 21

4. Overzicht van voorzieningen 2011

A. Voorzieningen als passivaposten:

Advies & Faciliteiten

A70 Bijdrage voormalig personeel 71.670 126.517 3.900 53.517 140.770

A71 Voorz. rechtspos verplicht. Concern 1.316.114 15.827 446.874 885.067

Totaal Advies & Faciliteiten 1.387.784 142.344 3.900 0 500.391 1.025.837

Concernstaf

C70 Voorz. rechtspos. Verplichtingen cs 75.646 756 13.744 62.658

Totaal Concernstaf 75.646 756 0 0 13.744 62.658

Ontwikkeling

O71 Zuiderzeehaven 365.955 16.834 41.748 341.041

O72 Grondwatersanering NS emplacement 1.378.933 63.431 265.965 1.176.399

Totaal Ontwikkeling 1.744.888 80.265 0 0 307.713 1.517.440

Raadsgriffie

R01 Rechtspositie raadsleden 0 124.276 124.276 0

Totaal Raadsgriffie 0 124.276 0 0 124.276 0

Totaal voorzieningen als passivaposten 3.208.318 347.641 3.900 0 946.124 2.605.935

B. Voorzieningen in mindering op de activa

C72 Voorz. vordering op verkoop op venn. 1.900.800 850.608 1.050.192

O90 Algemene voorziening Vastgoed 43.878.023 2.193.901 50.582 46.021.342

O91 WRZV 257.383 + 71.310 = 328.693

O92 Voorziening arbitragekosten 546.670 546.670

P90 Voorziening dubieuze debiteuren 122.200 183.107 255.807 49.500

S90 Risico oninbaar schuldhulpverlening 134.647 9.268 32.513 111.402

S91 Risico oninbaar bijstandsleningen 606.359 171.940 228.295 550.004

S92 Dubieuze debiteuren 7.219.183 1.751.935 1.933.374 7.037.744

Totaal voorzieningen activaposten 54.118.595 4.928.131 883.121 0 2.468.058 55.695.547

Vrijgeval-len

bedragen

Overboek.

Overlopend

e passiva

aanwendingen

Stand per 31-

Nr Voorziening 12-2011

Stand per 1-

1-2011

Toevoeging

terugblik

Jaarstukken

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s