Oorsprong koningshuis en persvrijheid en het wheelen en dealen van Beatrix als het gaat om benoemen van topfuncties zoals Mevr. Saskia Stuiveling van de algemene rekenkamer in onze schijndemocratie.

 

Oorsprong koningshuis en persvrijheid !

7:53 pm in Nieuws by Rechtloos

Willem de 1e was de eerste koning van Nederland, maar hoe werd hij koning ? Weet u dat nog, nee ?
Dan zal ik het nog even uitleggen aan mijn lieve internet kijkbuis kinderen. Hatsikidee, het overzicht.
Op 30 november 1813 zette Willem na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem. In Londen was hij per brief uitgenodigd als “soeverein vorst ” de regering op zich te nemen.
De brief was afkomstig van het driemanschap van 1813, de Haagse notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum.
Maar feitelijk was dit slechts het excuus voor deze staatsgreep die door de Engelse geheime dienst, aangestuurd door de Britse minister van buitenlandse zaken, Castlereagh, werd uitgevoerd.
(Vóór de Franse tijd was er helemaal geen koninkrijk, dus van herstel daarvan kon geen sprake zijn).

Willem aanvaardde hun uitnodiging en een Engels fregat bracht hem naar de kust van Scheveningen. Met een boerenwagen werd hij vervolgens naar het strand gereden. Een van de eerste dingen die hij in Nederland deed, was een proclamatie uitvaardigen, waarin hij aankondigde: ?Ons gemeene Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra herleeven.? Er kwam in 1815 een Oproerwet en de persvrijheid werd aan banden gelegd. Van Hogendorp werd door de koning ontslagen wegens kritiek op de gang van zaken.

En zie hier, censuur is geboren. De stem is dood.
Anarchisme groeit nu in de zaadbal van de verwekker.

In 1815 keerde Napoleon kortstondig terug en aan Willem werden op het Congres van Wenen de voormalige Oostenrijkse Nederlanden toegezegd (die hij reeds stilzwijgend had bezet). De Nederlanden zouden, zo hoopten Engeland en Pruisen, een sterke bufferstaat aan Frankrijks noordgrens vormen. Op 16 maart 1815 nam soeverein vorst Willem I zelf de titel koning der Nederlanden aan.
Zomaar, doet die zo effe.
Als het zo makkelijk gaat, breng ik u al op een idee.

Hij werd ook hertog van Limburg en groothertog van Luxemburg. Voor de inhuldiging in de Nieuwe kerk is een houten model van een kroon met goud beschilderd, blijkbaar was er zo snel niets anders voor handen. Zo ontstond een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een nieuwe grondwet werd opgesteld: het Zuiden werd verplicht samen te gaan met het Noorden. Willem was tevreden met zijn machtsuitbreiding; Engeland behield evenwel Duinkerken als steunpunt op het continent.

Op dit moment werd ik moe van het lezen dus lees lekker zelf op http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden
Maar dat ons koningshuis zelf is verkozen tot ons koningshuis waarom moeten wij dan kiezen voor ons koningshuis waar wij vanaf het begin nooit voor hebben mogen kiezen ?

Als men de geschiedenis goed en naar waarheid interpreteert, dan is het koningshuis niet anders dan onze bezetter en onze vijand.
Want ze hebben zichzelf uitgeroepen tot koningshuis zonder de burger te vragen van, en wat vind jij ervan?
Maar we betalen er wel voor, de snoepreisjes, de vakanties, de luxe jachten die dan weer verdekt via de marine worden onderhouden.

Alles is een leugen, politiek,koningshuis, vrijheid.
Alles is een leugen, jammer dat niemand dat nog wil zien !

Kosten Koninklijk Huis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
 
Ga naar: navigatie, zoeken

De kosten van het Koninklijk Huis worden in Nederland door de staat vergoed. Deze kosten, die jaarlijks onder het huis der koningin in de Rijksbegroting zijn opgenomen, kunnen tevens worden gezien als kosten van de Nederlandse monarchie. Over 2008 zijn de totale kosten begroot op 113,9 miljoen euro. Over voorgaande jaren 2007 en 2006 was de begroting respectievelijk 96,6 en 98,8 miljoen euro. Onduidelijkheid over deze kosten zijn gedurende 2007 en 2008 herhaaldelijk onderwerp van debat geweest in de Tweede Kamer.

Rijksbegroting

Begroting
  2008 2007 2006 2005
Uitkering leden Koninklijk Huis: 6.102 5.908 5.651 6.263
Functionele kosten in andere begrotingen: 23.743 24.177 21.465 24.168
Overige kosten in andere begrotingen: 84.078 66.560 71.696 53.004
Totaal: 113.923 96.645 98.812 83.453
Bron: minaz.nl [1]
Bedragen in euro x1000

Een vraag van de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over hoger uitvallende kosten in 2006 is in het antwoord van de regering toegeschreven aan toenemende beveiligingskosten en voornamelijk een bedrag van 17 miljoen euro voor renovatiekosten aan het Paleis op de Dam en Paleis Noordeinde.[1] RTL Nieuws schrijft de stijging van 30 miljoen of 36% over de periode 2005-2008 toe aan loonkosten, beveiliging, en onderhoud van paleizen. Maar vermoedt ook nieuw gevonden kostenposten, en stelt dat nog niet al het overheidsgeld dat naar het Koninklijk Huis gaat in de betreffende begroting is opgenomen.[2]

Uitkering uwv leden Koninklijk Huis

In artikel 40 van de Nederlandse Grondwet is vastgelegd dat de koning en andere bij wet bepaalde leden van het Koninklijk Huis een uitkering krijgen van het rijk. Over het uitgekeerde hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. Momenteel ontvangen koningin Beatrix, de vermoedelijke troonopvolger Willem-Alexander en zijn echtgenote Máxima Zorreguieta een dergelijke uitkering.

De bedragen worden ieder jaar onder de kop huis der koningin opgenomen in de rijksbegroting. En zijn opgedeeld in een component kosten voor personeel, overige niet-personele kosten, en een inkomensbestanddeel. Jaarlijkse bijstelling heeft plaats op basis van respectievelijk: salarissen in de sector Rijk, de consumentenprijsindex, en het inkomen van de vicepresident van de Raad van State.

Kosten bovenop de begroting werden in het verleden zonder tussenkomst van het parlement aangevuld door de ministeries. Over 2007 ging dit om een extra bedrag van 650.000 euro. Na discussie hierover in de Tweede Kamer beloofde premier Balkenende dat dit niet langer stilletjes zal gebeuren.[3]

Tabel uitkering leden Koninklijk Huis
  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Koningin Beatrix 4.201 4.068 3.896 3.879 3.877 3.966 3.798
Claus van Amsberg   793 760
Willem-Alexander 1.008 977 933 930 929 949 908
Máxima Zorreguieta 893 863 822 819 820 836 734
Juliana   1.050 1.071 1.030
Bernhard   635 637 652 623
Totaal 6.102 5.908 5.651 6.263 7.313 8.267 7.853
Bron: minaz.nl [1]
Bedragen in euro x1000

Ophef rond kosten Groene Draeck

In augustus 2007 ontstond er ophef in de Tweede Kamer over de onderhoudskosten van De Groene Draeck. Deze zouden betaald worden door defensie, terwijl het een privé jacht betreft.[4] Bovendien bleken de kosten plotseling sterk gestegen, terwijl er normaal gesproken tussen de honderdduizend en tweehonderdduizend euro belastinggeld in werd gestoken, was het bedrag in 2005 gestegen tot 304 duizend euro.[5] Minister van defensie Eimert van Middelkoop bevestigde dat de kosten door defensie betaald worden, maar gaf daarbij aan dat het jacht met die afspraak aan Beatrix geschonken zou zijn door de samenleving. Een overzicht van gemaakte onderhoudskosten sinds 1961 waar de Tweede Kamer om vroeg moest de minister schuldig blijven, dit zou niet mogelijk zijn.[6] Defensie heeft aangegeven de kosten te blijven betalen.[7] Op verzoek van de Rekenkamer zal defensie voortaan expliciet bekendmaken wat het onderhoud aan De Groene Draeck kost.[8]

Op 29 mei 2008 eiste RTL Nieuws van minister Eimert van Middelkoop te weten hoeveel het Defensie per jaar kost om de Groene Draek te onderhouden. Van Middelkoop weigerde die gegevens af te staan, en daarop heeft RTL een kort geding[9] tegen van Middelkoop aangespannen.

Opheldering vliegkosten Koninklijk Huis

Medio april 2008 maakte RTL Nieuws bekend dat uit onderzoek bleek dat de totale vliegkosten van het Koninklijk Huis veel hoger liggen dan hetgeen opgegeven door het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de kosten betaalt. Terwijl in de jaarverslagen over 2005 en 2006 bedragen van 205.000 en 275.000 euro vermeld stonden, lagen deze in werkelijkheid boven de 1 miljoen euro, volgens RTL. Een jaar eerder zou minister Camiel Eurlings hebben aangegeven dat er “abusievelijk verkeerde informatie was gegeven.” Alleen de kosten voor gebruik van gehuurde vliegtuigen zou zijn gemeld, terwijl de leden van het Koninklijk Huis ook het regeringsvliegtuig gebruiken.

Volgens RTL dreigden ook de kosten over 2007 niet te kloppen, een bedrag van 585.000 euro in het conceptverslag zou te laag zijn. Camiel Eurlings heeft dit in een reactie bevestigd en als nieuwe bedrag 872.000 euro gemeld. In totaal vloog het Koninklijk Huis voor ruim 8 miljoen euro in vijf jaar tijd, waarvan 1,5 miljoen euro aan privé vluchten. De Tweede Kamer gaf aan schoon genoeg te hebben van het gegoochel met cijfers, en heeft premier Jan Peter Balkenende in een brief gevraagd een einde te maken aan alle onduidelijkheid.[10][11]

Controversie Jachtdepartement

Uit Kamervragen van de SP en Partij voor de Dieren over de koninklijke jacht op Kroondomein Het Loo bleek eind november 2007 dat de samenleving over 2006 een bedrag van 640.000 euro kwijt was aan het koninklijk jachtdepartement. Een deel van 480.000 euro aan onder meer personeelskosten van de jachtopzieners werd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in rekening gebracht, de overige 160.000 euro voor onderhoud van wildrasters en wegen bij het ministerie van VROM. Volgens staatssecretaris Jan Kees de Jager van financiën zorgt het jachtdepartement ook voor beheer van fauna en onderhoud van het terrein.[12][13]

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren stelde: “zeer verbaasd te zijn dat de hobbyjacht van de koninklijke familie op deze versluierde manier betaald wordt uit gemeenschapsgeld, terwijl er maatschappelijk gezien geen draagvlak bestaat voor het voor het plezier doden van dieren”. Ook gaf de partij aan te vinden dat er: “meer helderheid zal moeten komen over de gemeenschapsgelden die buiten de begroting van het Koninklijk Huis toevloeien naar het Koninklijk Huis”.[14]

Controverses

Beatrix werd lange tijd geroemd voor het feit dat zij er in geslaagd was om de Nederlandse koninklijke familie schandaalvrij te houden. Eind jaren 90 veranderde dit beeld. De publieke opinie begon zich af en toe tegen Beatrix te keren. In roddelbladen werd zij afgeschilderd als “boze schoonmoeder” die niet zou willen dat – in het bijzonder haar zoon Willem-Alexander – ging trouwen met diegene die hij wilde.

Van andere en serieuzere aard waren – volgens sommige berichten – suggesties dat Beatrix haar constitutionele bevoegdheden bij verschillende gelegenheden te buiten ging. Zo zou Beatrix de hand hebben gehad in het vestigen van een ambassade in Jordanië, omdat zij goed bevriend was met de toenmalige Jordaanse koning Hoessein en zou Beatrix verder gewild hebben dat de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika zou worden overgeplaatst vanwege huwelijksontrouw. Ook werd gesuggereerd dat zij door betrokkenheid en kennis van staatszaken te veel invloed uitoefende, onder meer bij kabinetsformaties.

Haar geroemde perfectionisme en inzet werden vanaf die tijd vaker opgevat als bemoeizucht en haar zakelijke aanpak als afstandelijkheid. In politieke kringen werd soms, in negatieve zin gesproken over “Beatrixisme”. Ook Beatrix’ eigenzinnigheid werd bekritiseerd. Een wintersportreis naar het Oostenrijkse Lech werd door Beatrix niet afgezegd, ondanks het feit dat de Europese Unie net een boycot van Oostenrijk had afgekondigd vanwege het aantreden van een ultrarechtse regering.

In november 1999 brak een rel los toen bekend werd dat Beatrix over de Nederlandse pers zou hebben gezegd dat de “leugen regeert”. Later bleek dat zij deze opmerking bedoeld had betreffende één persbericht dat niet haarzelf of haar familie betrof. Deze relatief kleine vlekken op Beatrix’ koningschap werden overschaduwd door drie affaires: de Zorreguieta-affaire, de Margarita-affaire en Mabelgate.

Beatrix ontbrak in 2005 op de begrafenis van paus Johannes Paulus II. Volgens de Nederlandse regering was de aanwezigheid van premier Balkenende op de begrafenis voldoende. Dit regeringsstandpunt leidde tot enige commotie in Nederlandse Rooms-katholieke kringen, die zich door de regering op dit punt miskend voelden. Zo sprak oud-premier Dries van Agt zijn afkeuring uit over het wegblijven van Beatrix op de begrafenis, waar tal van andere (niet-Rooms-Katholieke) staatshoofden wel aanwezig waren.

Beatrix neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomst van de Bilderbergconferentie. De conferentie wordt jaarlijks op specifieke uitnodiging door vele staatshoofden en topmensen uit het bedrijfsleven bezocht, maar het is niet duidelijk wat er besproken wordt. Het is tevens onduidelijk wat de koningin op deze bijeenkomsten doet. Het politieke, economische en gesloten karakter van de bijeenkomsten heeft tot Kamervragen geleid naar het hoe en wat van de rol van de koningin. De gegeven antwoorden gaan echter niet in op wat er besproken of besloten is op deze bijeenkomsten. Dit zou in strijd kunnen zijn met de verantwoording die de minister-president af moet kunnen leggen voor alles wat de koningin (in politieke zin) zegt.

Zorreguieta-affaire

De Zorreguieta-affaire begon midden 1999, toen bekend werd dat Beatrix’ oudste zoon, kroonprins Willem-Alexander, een relatie had met Máxima Zorreguieta, dochter van de Argentijnse Jorge Zorreguieta, die ten tijde van het generaalsregime van Videla minister van Landbouw in Argentinië was geweest. Hoewel Nederlands regeringsonderzoek uitwees dat Zorreguieta niet zelf betrokken was geweest bij verdwijningen van tegenstanders van dit regime, ontstond grote beroering in de samenleving en vonden sommigen dat de kroonprins niet met Máxima Zorreguieta mocht trouwen. Pas nadat besloten was dat vader Zorreguieta niet bij het huwelijk aanwezig mocht zijn en Máxima in het openbaar zich had verontschuldigd voor haar vader, kon op 2 februari 2002 het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima in Amsterdam gesloten worden. Beide ouders van Máxima waren afwezig.

Margarita-affaire

Was de eerste affaire schadelijk geweest voor het aanzien van de monarchie in zijn geheel, de tweede affaire, die speelde in 2003, beschadigde Beatrix persoonlijk. Haar nichtje prinses Margarita, dochter van haar zuster Irene, beschuldigde de koningin en andere familieleden van treiterijen en afluisterpraktijken tegen haar en haar echtgenoot, Edwin de Roy van Zuydewijn. Volgens de prinses en haar man had de koninklijke familie er onder meer voor gezorgd dat het bedrijf van De Roy van Zuydewijn failliet was gegaan. In het opinietijdschrift HP/De Tijd fulmineerde het echtpaar tegen de koninklijke familie. Ook gaf het echtpaar verschillende televisie-interviews. Tijdens een staatsbezoek aan Chili in 2003 voelde Beatrix zich genoodzaakt om in het openbaar te reageren op de aantijgingen van haar nichtje. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Beatrix dat “de familie zich niet herkent” in het door Margarita geschetste beeld. Achteraf bleek de affaire vooral een persoonlijk drama voor Margarita. Zij is inmiddels gescheiden van De Roy van Zuydewijn en haar relatie met de koninklijke familie is weer beter.

Mabelgate

Een moeilijke affaire voor Beatrix was Mabelgate, die in 2003 speelde. Mabel Wisse Smit was de verloofde van Beatrix’ tweede zoon en zij werd beschuldigd van het feit dat zij eind jaren 80 een relatie zou hebben gehad met een nadien vermoorde topcrimineel, Klaas Bruinsma. Hoewel Wisse Smit een relatie ontkende, waren er veel tegengeluiden. Ook had Wisse Smit later een relatie met een omstreden en getrouwde Bosnische minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Sacirbey. Sacirbey zat, op het moment dat Mabelgate speelde, gevangen in New York op verdenking van het gebruiken van staatsgeld voor persoonlijke doelen. Zowel Johan Friso als Mabel Wisse Smit hadden over het verleden van Mabel gelogen tegenover de koningin en de minister-president. Hierdoor konden zij geen toestemming voor hun huwelijk aan het parlement krijgen. Het paar trouwde op 24 april 2004 in Delft, zonder goedkeuring aan de Tweede Kamer te hebben gevraagd. Bijgevolg was Johan Friso geen lid meer van het Koninklijk Huis, waarmee zijn rechten op de troon vervielen.

Zie ook

  • Koninklijk Huis (Nederland)
  • Koninklijke familie
  • Nederlandse monarchie
  • Kabinet der Koningin
  • Huis van Oranje
  • Ik schreef Mevr. Beatrix aan over mijn geschonden arbeidsverleden en overeenkomst met de werkgever en dat ik benadeeld werd door mijn vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen enkele juridische hulp bood en ik daardoor dak en thuisloos ben geworden.
  • Ik werkte 28 jaar en betaalde belastingen en premies waar o.a. dit “koningshuis/toneelspel” en hun marionettenregering van word onderhouden maar als je een beroep doet op onze staatshoofden en bewindslieden geven zij niet thuis en dan blijkt dat ik en miljoenen anderen gewoon economische opbrengsten zijn voor een bezettende elite die geen menselijkheid tonen alleen egoisme en hebzucht.
  • Ik ben nog steeds niet geholpen en zwerf 10 jaar over straat in armoede met kapotte enkels en schoenen dito kleren zonder onderdak en  uitkering voor levensonderhoud maar geestelijk een stuk rijker geworden,nu de rest van de bevolking nog.
  • foto aanklikken en videoclip gaat afspelen

   Ruud Donker is de luis in de pels van politici
   hulpverleners in Zwolle en het Leger des Heils
 •  Het wheelen en dealen van Beatrix als het gaat om benoemen van topfuncties zoals Mevr. Saskia Stuiveling van de algemene rekenkamer

Van onze verslaggever Jan Hoedeman − 23/03/09, 10:37
Op zich is er niet veel bijzonders aan de invloed die koningin Beatrix uitoefent. Maar als de schijnwerper even wordt aangezet, wil iedereen graag weten wat ze in een bepaald geval precies vond en hoe het bestuurlijke proces verliep.


Koningin Beatrix (ANP)
Zo vertelde oud-staatssecretaris Henk Koning (VVD) over zijn gesprekjes met de koningin omtrent zijn kandidatuur als voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Ten tijde van het derde kabinet-Lubbers zag Beatrix zijn tegenkandidaat Saskia Stuiveling niet zitten. PvdA-minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken voelde er wel voor haar partijgenote Stuiveling te benoemen. Koning ging de boer op en vertelde CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman dat Beatrix hém wilde. Die had het al gehoord van premier Ruud Lubbers. Koning werd het. Beatrix zei nadien tegen Koning, die over de afloop nogal nerveus was: ‘Ziet u wel!’
Op zich is er niet veel bijzonders aan de invloed die koningin Beatrix uitoefent. Maar als de schijnwerper even wordt aangezet in de donkere kamer van de Majesteit, wil iedereen graag kennisnemen van wat ze in een bepaald geval precies vond en hoe het bestuurlijke proces verliep. Bij het vertrek van Koning in 1999 was Stuiveling weer kandidaat. Beatrix was voor haar tegenkandidaat Ad Havermans. Nu werd Stuiveling het. Toenmalig minister Bram Peper gisteravond: ‘Majesteit kent haar plaats.’ Dat is ook de enige manier waarop het systeem functioneert.
Privilege
Beatrix mag als lid van de regering iets van benoemingen vinden. Ze geeft de verantwoordelijke ministers haar opvatting. Bijna dertig jaar ervaring in de regering veronderstelt enige kennis van zaken. Het zijn niet alleen benoemingen waar Beatrix invloed op heeft. Iedere maandagmiddag verschijnt de minister-president op paleis Huis ten Bosch. Ze heeft er sinds 1980 drie versleten. Balkenende is haar vierde. De premiers maken ook weleens gebruik van het feit dat ze weten wat de koningin vindt. Oud-minister Ritzen, die diende onder Lubbers en Kok, zei daarover eerder in de Volkskrant: ‘Ze lieten zich erop voorstaan dat ze eens per week met de koningin spraken. Dat privilege gebruikten ze om zichzelf af te schermen en hun macht in de ministerraad te ondersteunen. Zo van: je kunt dat wel vinden, maar ik en de koningin’
Tijdens het tweede paarse kabinet werd in 1997 de euthanasiewetgeving vastgesteld. Minister Els Borst van Volksgezondheid ervoer Beatrix als een tegenkracht, die haar dwong goed uit te leggen waarom ze vond wat ze vond, zo vertelde ze in een interview. Beatrix was ongetwijfeld meer betrokken bij het onderwerp omdat haar moeder Juliana steeds verder achteruit ging en de gezondheid van haar vader veel ups en downs kende.
Opvattingen
Het staatshoofd is wel afhankelijk van de welwillendheid en het vertrouwen van haar gesprekspartners. De eerste vijftien jaar van haar koningschap kwam er weinig naar buiten over haar in de regel duidelijke opvattingen. Daarbij had ze soms geluk. In de nadagen van het ministerschap van Brinkman had de staat in 1989 het paleisje op het Lange Voorhout aangekocht. Want de Oranjes stonden er financieel niet zo goed voor. Beatrix kreeg 3 miljoen gulden voor het onroerend goed. Als dat destijds was uitgelekt, na zeven jaar van grote bezuinigingen, was het een grote rel geworden.
Elf jaar na dato vertelde minister Hedy d’Ancona erover: ze had geprobeerd de aankoop terug te draaien. Ze had hierover gefulmineerd tegen Lubbers, die zei dat het niet terug te draaien was. Lubbers had er met Beatrix over gesproken. Want de eerstvolgende keer dat d’Ancona bij Beatrix kwam, schetste ze de beroerde financiële situatie van de Oranjes en zei dat iedereen dacht dat er zoveel geld in haar familie was.
Het is niet waarschijnlijk dat na abdicatie van Beatrix iets verandert aan deze situatie. Het inhoudelijke koningschap wordt door de Oranjes verkozen boven het ceremoniële. In de drie televisie-interviews met Willem-Alexander die zijn uitgezonden, heeft hij vanaf 1993 steeds gezegd geen ander dan een inhoudelijk koningschap te willen. Hij herhaalde dat in 1998 en 2007. De politiek accepteert deze toestand vermoedelijk tot het moment dat een toekomstig staatshoofd stelselmatig brokken maakt.Veel mis bij subsidieverstrekking VWS
Bron: Medisch Contact · May 17, 2011

Voor het twaalfde jaar op rij is het subsidiebeheer van het ministerie van VWS niet op orde. De Algemene Rekenkamer heeft hiertegen formeel bezwaar gemaakt, waarop de minister met een verbeterplan is gekomen.

Maar er verbetert totaal niets,want landelijke wet en regelgeving word niet uitgevoerd en de volksvertegenwoordiging voert haar toezichthoudende taken niet uit en wie geeft hier opdracht toe en laat de samenleving verder ontsporen ten eigen bate?

Vorig jaar verstrekte VWS 4400 subsidies met een totaalwaarde van 2,3 miljard euro. In 54 procent van de gecontroleerde subsidies constateerde de Algemene Rekenkamer één of meer tekortkomingen. Er werden bijvoorbeeld subsidies verleend en afgerekend terwijl de beloofde tegenprestaties slechts gedeeltelijk of te laat plaatsvonden. De rekenkamer vindt dat VWS in deze gevallen de subsidies had moeten terugvorderen. Ook komt het voor dat er geen duidelijke afspraken worden gemaakt waardoor niet is vast te stellen of het doel van de subsidie is gerealiseerd. De totale waarde van de subsidies waarbij tekortkomingen zijn geconstateerd is 64,3 miljoen euro.

Daarnaast is ook het inkoopbeheer van VWS niet op orde. In ongeveer de helft van alle gecontroleerde dossiers zijn fouten gevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig offertes opgevraagd of is niet aanbesteed in Europees verband. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn de fouten in veel gevallen een gevolg van onzorgvuldig handelen. Het ministerie koopt jaarlijks voor 190 miljoen euro in.

De problemen bij VWS zijn volgens de rekenkamer een gevolg van een gebrekkige administratie en een gebrek aan interne controle. Bij het inkopen wordt bijvoorbeeld te laat contact opgenomen met de administratie waardoor er onvoldoende zicht is op hoeveel geld er nog over is.

Bezwaar maken is het zwaarste instrument dat de Algemene Rekenkamer heeft. Als dit wordt gedaan, betekent dit dat de rrekenkamer herhaaldelijk heeft gewezen op problemen en er weinig vertrouwen in heeft dat een ministerie de problemen kan oplossen.

Minister Edith Schippers heeft naar aanleiding van de kritiek een verbeterplan opgesteld. Omdat dit plan volgens de rekenkamer aansluit bij de geconstateerde problemen heeft de Kamer het gemaakte bezwaar inmiddels laten vallen. Wel noemt de rekenkamer het plan ‘weinig ambitieus’ omdat de minister het aantal gemiddelde en zware tekortkomingen wil terugdringen tot maximaal 35 procent. Zij laat de lichte tekortkomingen buiten beschouwing en geeft daarmee volgens de rekenkamer het signaal af dat in een op de drie subsidiedossiers een fout mag worden gemaakt.

Vandaag presenteerde de Algemene Rekenkamer ook de Bezuinigingsmonitor. Daaruit bleek dat het ministerie van VWS 10 miljoen aan bezuinigingen heeft ingeboekt zonder dat deze zijn toegewezen aan specifieke activiteiten, instellingen of beleidsinstrumenten.

Twan van Venrooij

Belangenverstrengeling oud-bewindslieden voor Kabinet geen probleem

Donderdag 28 april 2011, 15:46u – Liesbeth van Tongeren

Belangenverstrengeling oud-bewindslieden voor Kabinet geen probleemGroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de bestaande fatsoensnormen voldoende vindt om te voorkomen dat oud-bewindspersonen in een nieuwe functie voordeel trekken uit kennis die zij als minister of staatssecretaris hebben opgedaan. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Het is onbegrijpelijk dat een niet mis te verstane kamerbrede motie niet uitgevoerd wordt. Aan den lijve ondervinden we nu met de aanstelling van oud-minister Eurlings als topman bij KLM de gevolgen van het ontbreken van duidelijke regels.”Van Tongeren reageert hiermee op een schriftelijke reactie van minister Donner van Binnenlandse Zaken.De Tweede Kamer vroeg eerder in een motie aan het kabinet zich te bezinnen op de huidige gedragsregels om misbruik van vertrouwelijke informatie en de schijn hiervan te voorkomen.“Nota bene op zijn eigen beleidsterrein accepteert Camiel Eurlings een topfunctie waarin allerminst is uitgesloten dat cruciale, vertrouwelijke informatie commercieel wordt uitgebaat. Dat voorkom je niet door een kabinetsbeleid a la Gods-water-over-Gods-akker, maar door duidelijke en afdwingbare regels”, zegt Tweede Kamerlid Ineke van Gent.AfkoelingsperiodeAls het kabinet in gebreke blijft, wil GroenLinks zelf het initiatief nemen tot betere voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling bij oud-bewindspersonen. Een voorbeeld is Groot-Brittannië, waar ze een afkoelingsperiode tot drie jaar na het ministerschap kennen.Van Gent: “Het lijkt me goed om de Britse praktijk één op één over te nemen en daarvoor wil ik op afzienbare termijn een voorstel aan de Kamer presenteren.”

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s