Slechte voorbeelden van normen en waarden in de Nederlandse samenleving en daarbuiten.

——————————————————————————–
From: kingkong1621@live.nl
To: ad@ad.nl; almere@sp.nl; apeldoorn@sp.nl; arnhem@sp.nl; ben.bloem@digiwel.nl; brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denbosch@sp.nl; denhaag@sp.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; groningen@sp.nl; haarlem@sp.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@zwerfjongeren.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lelystad@sp.nl; leeuwarden@sp.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nrc@nrc.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@parool.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; rotterdam@sp.nl; sdn@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; utrecht@sp.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; voorlichting@minvws.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zonde04@gmail.com; zorgvisie@reedbusiness.nl
Subject: Het Goede Doel wat Nederlandse daklozen opvangt en financieel uitkleed,kinderroof pleegt via burojeugdzorg,aan bedriegelijke erfenisbelaging doet en de AWBZ en sociale wet en regelgeving oplicht,evangeliseert en discrimineert en het gelijkheidsbeginsel i
Date: Thu, 13 Jan 2011 16:05:46 +0100

In het WRR rapport ‘Waarden, normen en de last van gedrag’ merkte de WRR heel wijs op dat je met nog meer wetten en regels mensen niet aa
Maar leren, dan denken, dan doen
Leo Klinkers is een man met een aimabele uitstraling en scherpe analyses. Hij vindt dat er op een betere manier beleid gemaakt moet worden in Nederland. Eén van zijn beginselen bij beleidsontwikkeling is dat er op vraag gestuurd wordt. Klinkers werkte enige jaren als gemeenteambtenaar. Hij doceerde beleidstheorie aan de juridische faculteit van de Universiteit Utrecht. In 1974 promoveerde hij op het onderwerp openbaarheid van bestuur.
In Beleid begint bij de samenleving schrijft hij:”Omdat na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse overheid vanuit centrale aansturing vele maatschappelijke verantwoordelijkheden aan zich heeft getrokken door ze weg te halen bij de individuele of georganiseerde burger, heeft allengs de totale publieke dienstverlening zich tot een top-down aansturingsysteem ontwikkeld. Niet wat de burger vraagt of nodig heeft, maar wat de instellingen denken dat goed is wordt aangeboden. Het sturen op maatschappelijke processen moet beginnen bij een overheid die vraagt naar de wens, de behoefte en emoties van de mensen in de samenleving. Zo wordt beleid interactief. Dit is iets anders dan het inspraakprincipe van de jaren zestig. Bij ‘inspraak’ toen, legde de overheid haar prealabele visie voor aan de burgers die er commentaar op mochten geven en suggesties aanreiken, meestal zonder impact en vrijblijvend.”
Vakvereisten voor Politiek en Beleid
Twee boeken schreef hij. Beleid begint bij de samenleving is geschreven als een logisch vertoog met begin, midden en einde. Het andere boek, Vakvereisten voor Politiek en Beleid, heeft de veelzeggende ondertitel: ‘Geboden en verboden in alfabetische volgorde’. Het voldoet aan zijn wens bepaalde zaken, niet passend in het verhalend discours, toch te bespreken. Het is een handboek dat de vakvereisten voor politici en beleidsmakers op een rij zet, verwoord vanuit een ‘diepe betrokkenheid bij de democratie en bij het openbaar bestuur.’
Scherpe analyses gaan gepaard met scherpe kritiek. Klinkers is echter niet iemand die begint met kritiek. Hij begint met het uiteenzetten van zijn visie op interactief beleid maken. Hij ontwikkelde een beleidsmethode toen hij als wetenschapper werkzaam was. Uit verschillende disciplines distilleerde hij begrippen en denkwijzen en combineerde ze tot een weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. “De methode is eigenlijk eeuwenoud”, zegt hij, “het enige wat ik doe is begrippen uit diverse invalshoeken samensmeden tot een instrument dat dienstbaar kan zijn aan verbetering van kwaliteit van overheidsbesluitvorming.” Enkele belangrijke principes zijn: betrokkenheid van sleutelfiguren vindt plaats vanaf het allereerste moment van het proces van interactief beleid maken. De betrokkenheid start al bij het identificeren van de problematiek en niet pas bij het formuleren van oplossingen. “Oplossingsdenken heeft geen prioriteit. Wanneer de oorzaken die geleid hebben tot de niet-gewenste situatie nauwkeurig gediagnosticeerd zijn, kan men teruggaan naar het punt waarop het fout ging en de obstakels die een gewenste situatie in de weg staan, elimineren. Beginnen met oplossingen creëert een voortwoekeren van problemen en een niet te stoppen reorganisatiespiraal. Dit zijn principes die door bestuurders en politici eigenlijk niet genegeerd mogen worden. Aangezien ze dit wel lang gedaan hebben is het politieke systeem in Nederland gedesintegreerd met als gevolg een toenemende ontwrichting van de samenleving.” Volgens Klinkers is de Nederlandse politiek aan het einde van een politieke levenscyclus gekomen en zal het wel tien jaar duren voordat een vitaliteit is opgebouwd, sterk genoeg om uiteindelijk een volwaardige bijdrage te leveren aan de uitbouw van de Europese Unie.
Schaalvergroting
Een voorbeeld van dergelijk beleid is schaalvergroting. “Het verbreken van de verbanden van kleine schaal leidt tot failliete organisaties, of het nu gaat om landbouw, zorg, veiligheid of onderwijs. Het onderwijs bijvoorbeeld is door een niet aflatende stroom reorganisaties kapot gestructureerd en gereguleerd. Vanaf deMammoetwet van Cals zijn alle onderwijsvormen tot en met het universitaire de vernieling in geholpen door een stortvloed van structuurwijzigingen. Er vindt een continue reorganisatie in het onderwijs plaats en leraren raken gedemotiveerd. Het dertig jaar lang zoeken naar schaalvergroting is niets anders dan het doorknippen van organische verbanden die in eeuwen gegroeid zijn en die men niet nonchalant als een niet-verworvenheid terzijde kan schuiven. Grotere schaal zou leiden tot grotere efficiency. Maar een school met minder dan driehonderd leerlingen is overzichtelijk, men kent elkaar. Schaalvergroting in het onderwijs heeft anonimisering, normverlies en onveiligheid tot gevolg.” Klinkers is blij met de visie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling die onlangs een rapport ‘Geen woorden maar daden’ heeft uitgebracht over de rol van de overheid, op verzoek van dezelfde overheid, die door de Raad de grootste ‘verantwoordelijkheidsvervuiler’genoemd wordt. De redenering is dat, nadat in een tijd van industrialisatie en groepsemancipatie vooral collectief verantwoordelijkheidsbesef via de zuilen tot kernwaarde van de sociale infrastructuur was geworden, onder invloed van kennisintensivering van de samenleving de rol van de individuele burger steeds belangrijker is geworden. In het onderwijs heerst echter nog de institutionele structuur van een tijdperk waarin meer waarde werd gehecht aan collectieve dan aan individuele verantwoordelijkheid. De RMO acht dan ook de overheid medeverantwoordelijk voor de vervaging van normen en waarden, omdat zij niet tijdig de koers heeft bijgesteld voor haar eigen instituties en van die waar zij (mede)sturing aan geeft, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en de politie. Eenzijdige bevoordeling van grootschaligheid heeft geleid tot een steeds grotere afstand tussen organisatie en cliënt.
Eén malloot is genoeg
Waar problemen zijn dienen ze opgelost te worden. “Nederlanders zijn aanpakkers”, zegt Klinkers, “maar deze prettige eigenschap is ook een grote zwakte voor de politiek. Oplossingen worden aangereikt voordat er in alle rust is nagedacht over de essentie van de problematiek. Hoe groter het probleem hoe minder tijd er is voor de analyse ervan. Daadkracht en actie is het parool. Wanneer men geen nauwkeurige diagnose stelt maar meteen over oplossingen spreekt, levert dat meestal een voortdurende stroom van stelselwijzigingen op. Men komt terecht in een lawine van reorganisaties die alleen maar meer problemen creëren. Dat daardoor een situatie is ontstaan van de politiek als veroorzaker van problemen, wenst men niet in te zien.”
“Sedert medio jaren negentig zijn er journalisten, politici, wetenschappers en ambtenaren die schrijven over het politieke systeem en de daarmee verbonden ontwrichting van de samenleving. De Beus gebruikte termen als ‘rotten’ en ‘politicide’. Die mensen zijn niet gehoord, zijn weggevaagd. Zij die dit zeggen zijn geen oproerkraaiers, het zijn mensen die bij wijze van spreken van keurigheid aan elkaar hangen. Tijdens Paars ontstond achter de façade van economische groei een schijnwereld. Nu de façade van de groei is verdwenen laat de ontwrichting van de samenleving zich openlijk ontwaren in de slechte staat van zorg, onderwijs, veiligheid en mobiliteit.” In ‘Openbaar Bestuur’ van december 2002 schrijft Klinkers: “dit is niet de schuld van Paars maar van de politiek van niet willen en weten, van de politiek van vermeende daadkracht, van de politiek van snelle oplossingen en resultaten, van de politiek van luchtballonnen en one-liners.” “Er is geen flauw benul van de zelfvermenigvuldigende kracht van onopgeloste problemen die door voorgaande kabinetten onder het tapijt zijn geveegd”, zegt hij. “De politiek krijgt de samenleving die ze verdient. Hoe men dan politiek moet bedrijven? Door beleid te gaan maken conform de vakvereisten die in handboeken worden beschreven. Eerst leren, dan nadenken en dan pas doen. Nu hebben we een instabiele overheid, een instabiele rijksdienst, een instabiele samenleving, er hoeft maar dít gebeuren en we hebben een calamiteit, er hoeft maar één malloot op te staan die zegt, ik zorg ervoor dat de treinen op tijd rijden, en dat kan dramatisch zijn op niveau van staatsorde, wat je dan allemaal krijgt, ik weet het niet. Gramsci schrijft: ‘the old is dying and the new has not been born. In this interregnum there arises a great diversity of morbid symptoms.’ Dit is typisch de situatie waarin wij ons bevinden. Stel dat de economische crisis nog enkele jaren aanhoudt en er zijn nog wat klappen zoals een grote fraude of moord, dan breekt de opstand uit. We zijn politiek gezien failliet. De soevereine staat heeft zijn tijd gehad, maar Nederland heeft geen flauw idee wat zich in Europa afspeelt. Nu, in het kader van de Europeanisering is de soevereine staat irrelevant en non-existent. Nederland realiseert zich te weinig dat dit proces gaande is en verbindt er te weinig consequenties aan. Er wordt wel gewaarschuwd maar er is geen monitor voor, de ambtenaar gaat over tot de orde van zijn dag. Een jaar geleden pal na de installering van de nieuwe Tweede Kamer gaf ik een tweedaagse cursus over dit soort zaken aan nieuwe kamerleden en griffiers. Het ging erin als koek, iedereen begrijpt het want het is niets bijzonders. Maar binnen een week horen ze niet meer, weten ze niet meer, zijn ze opgenomen in het systeem.”
In zijn boek Beleid begint bij de samenleving schrijft hij:. “De Tweede Kamer is onder leiding van Van Thijn getransformeerd van vergaderinstituut tot beleidsorgaan. Dit heeft de politiek afwegende en oordelende Kamer gezogen naar het terrein van de bestuurlijk ontwerpende en uitvoerende regering. Het enige dat het heeft opgeleverd is meer functionarissen, meer verambtelijking en meer instrumentele debatten in de Kamer. Uiteindelijk resulterend in de situatie dat de Kamer het werk van ambtenaren over zit te doen, hen bevechtend op hun eigen subsectorale beleidsterreinen. Kamerleden zijn hopeloos in moeilijkheden geraakt door de grote hoeveelheid beleidsnota’s waarom ze zelf gevraagd hadden. ‘De Kamer is een groot ritueel’ was de eerste zinnige uitspraak in maanden van minister Nawijn. Er zijn honderden signalen dat het niet goed gaat: die honderdvijftig jongens en meisjes zijn met iets anders bezig dan het land te leiden. De voorzitter van de Kamer zou in plaats van de motie van wantrouwen te steunen moeten zeggen: ga allemaal in de hoek zitten en laten we ons afvragen waar we mee bezig zijn. ‘De Kamer is immers al lang niet meer het leidende orgaan van het land, het is af, amen en uit. De Kamer is als een aandeelhouder van een groot bedrijf die de dagelijkse bezigheden wil runnen; zo hield de Kamer zich bijvoorbeeld bezig met de aanstelling van de interim directeur van een ziekenhuis in Almere. Dit is hun niveau niet, daar hebben ze niets mee te maken, dat is hun vak niet. Als je op dat niveau gaat vergaderen dan ben je dood, failliet, besta je niet meer.” De conclusie van Klinkers is, dat als degenen die de leiding hebben het land uit hun handen laten vallen, ze niet kunnen verwachten dat de burgers wel correct handelen. Er is samenhang en causaliteit: de politiek krijgt de samenleving die ze verdient.
*Hedda Maria Post is redacteur van BASIS
Literatuur:
– Leo Klinkers: Beleid begint met de samenleving, Lemma, Utrecht, 2002.
– Leo Klinkers: Vakvereisten voor Politiek en Beleid, uitgegeven in eigen beheer, Meise, 2003.
– Leo Klinkers: Politieke nalatigheid, Openbaar Bestuur, februari 2003.

Nog niets geleerd van 400 jaar VOC mentaliteit van handelen en sjacheren,moorden en plunderen. om paar florijnen
Het leven aan boord van een VOC-schip
Inhoud
1 Inleiding
2 Eten
3 Ziekten
4 Links

Inleiding
Aan boord van de schepen werkten erg veel mensen. Er waren wel 180 tot 350 mensen aan boord van een VOC schip. Zoals de kapitein, die altijd schipper genoemd werd bepaalde hoe er gevaren werd. Omdat de VOC om de koopmannen draaide had die de hoogste rang op een schip en de schipper niet. Een koopman liet de route toch vaak aan een schipper over omdat die er veel verstand van had. De schipper werd bijgestaan door twee of drie stuurmannen. Zij hadden bootslieden onder zich die op hun beurt de leiding hadden over de matrozen. Verder waren er nog scheepsjongens, kok, stuurlieden en een chirurgijn. Een chirurgijn was een dokter.
De schepen waren behoorlijk groot, de meeste ruimte was voor de opslagplaats. Aan boord van een VOC-schip was heel weinig ruimte voor de mensen aan boord. Natuurlijk hadden de officieren en de VOC-ambtenaren de meeste ruimte en het beste voedsel.

Meer psychiatrische stoornissen schuld samenleving
Maatschappij | Gezondheid-Psychologie | 20 September 2008 | 13:13:35

Meer psychiatrische stoornissen schuld samenleving

——————————————————————————–

De kwaliteit van een samenleving kan worden afgelezen aan de manier waarop wordt omgegaan met mensen die anders zijn. De turbulentie van deze tijd blaast iedereen ondersteboven die het tempo niet kan bijhouden. De zonde van de samenleving is dat we daar collectief aan meedoen.

Dr. G. van den Brink vraagt zich af of de sterke groei van het aantal ontwikkelingsstoornissen waaraan mensen kunnen lijden, niet mede te verklaren is uit het feit dat de zonde in ons denken buiten beeld is geraakt ( Nederlands Dagblad 8 september). En als de zonde niet meer gezien wordt: vallen daardoor de onderlinge verschillen dan niet extra op? En leidt deze ontwikkeling vervolgens niet vanzelf tot een veel groter aantal diagnoses? Overigens ontkent Van den Brink niet dat psychiatrische stoornissen voor betrokkenen veel lijden meebrengen.

Voor de persoonlijk betrokkenen is het stellen van kritische vragen over diagnoses echter vaak uitermate pijnlijk. Niet zelden zijn er schuldgevoelens. Verdriet en schuldgevoel gaan immers vaak samen. Daarmee zitten we in een patstelling. Aan de ene kant is er het leed van betrokkenen. Aan de andere kant is er de wetenschappelijke verantwoordelijkheid. Of we willen of niet: we zullen de sterke groei van het aantal (kinder)psychiatrische diagnoses wel kritisch moeten volgen.

Etiketten
Jaren geleden zag een psycholoog het stellen van vastomlijnde diagnoses als het failliet van de hulpverlening. ,,Een etiket vertroebelt onze blik”, luidde de kop boven het artikel dat hij schreef. Daar waren anderen het grondig mee oneens. De kop boven de reactie luidde dan ook: ,,Etiketten kunnen levens redden”. Wat mij voortdurend verbaast in deze discussies is dat beide partijen er nauwelijks in slagen hun standpunt te relativeren. Het is niet of-of, maar en-en. Het hangt er maar net van af hoe een diagnose gehanteerd wordt. Je kunt er je voordeel mee doen, je begrijpt meer van het gedrag. Maar een diagnose kan zich ook tegen de persoon in kwestie keren. Zo leidt de diagnose autisme nogal eens tot een tunnelvisie, waardoor betrokkene uiteindelijk juist veel te kort wordt gedaan.

Hebben we het allemaal niet een beetje in ons? schrijft Van den Brink. Een beetje dat narcistische, een beetje dat oppositionele, af en toe wat autistisch… Bij iedere psychische stoornis herkennen mensen altijd wel iets bij zichzelf. Een cursus over persoonlijkheidsstoornissen of over autisme leidt altijd tot reacties als: ‘dat heb ik ook’. Van den Brink heeft gelijk dat we dat dus allemaal in ons hebben. Maar de ernst van de werkelijke stoornis gaat vele malen dieper. Dan is er vaak sprake van een enorme lijdensdruk voor de persoon en zijn omgeving.

Samenleving
Hoe zit het met de relatie tussen zonde en diagnose? Deze discussie zou ik willen voeren op het terrein van de maatschappij. Ter illustratie noem ik mensen met een verstandelijke beperking. Decennialang heeft men gedacht dat er aan de hand van het IQ bepaald kon worden wie een verstandelijke beperking heeft. Inmiddels blijkt dat deze IQ-grens weinig zegt. Waar het om gaat, is in hoeverre iemand zich weet te redden in de samenleving. Daarbij gaat het om factoren als overheidsbeleid, financiering van sociale voorzieningen, de tolerantie van de samenleving voor afwijkend gedrag, de steeds complexere samenleving en de situatie op de arbeidsmarkt.

De groei van het aantal mensen dat het niet meer redt in de maatschappij, heeft hier duidelijk mee te maken. Met name de licht verstandelijk gehandicapten kunnen het de laatste jaren in onze maatschappij steeds moelijker bijbenen. Daardoor zijn ook de gezondheidsrisico’s toegenomen. Er is vaker sprake van psychische ziektes, problemen in het gezin, uithuiszettingen en juridische maatregelen. Maar mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn niet de enigen die worstelen met maatschappelijke ontwikkelingen. Het geldt bijvoorbeeld ook voor veel kwetsbare kinderen en volwassenen die al dan niet een psychiatrische diagnose hebben gekregen.

Manisch
In zijn boek Geloven als antidepressivum schrijft dr. Sytze Ypma over de gevolgen van onze ‘manische’ samenleving. We moeten presteren en genieten. Alles moet snel en mooi zijn. Maar onder dit snelle genieten ligt de depressie op de loer. Om aan die depressie te ontkomen, moet het allemaal nóg mooier en nóg sneller. Tegenover deze manische samenleving ziet hij de religie als het antwoord voor de mens om tot rust te komen, te mogen zijn wie je bent.

Naar mijn mening ligt hier een verband tussen diagnose, ziekte en zonde. De kwaliteit van een samenleving kan worden afgelezen aan de manier waarop wordt omgegaan met mensen die anders zijn. De turbulentie van deze tijd blaast iedereen ondersteboven die het tempo niet bij kan bijhouden. De zonde van de samenleving is dat we daar collectief aan meedoen. In zo’n samenleving steun je kwetsbare mensen niet in de eerste plaats door hun een diagnose te geven. Je helpt ze vooral door hen als mens te zien en oog te hebben voor de moeite die ze hebben om staande te blijven in een turbulente maatschappij. En soms kan een diagnose daar een beetje bij helpen.

Henk Algra, orthopedagoog / Nederlands Dagblad

skip to main | skip to sidebar
Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Welzijnsmaffia
het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland

donderdag 16 december 2010
De illusie van de rechtstaat Nederland,een consumentenslavenkamp anno 2010, wie een goed gevulde bankrekening heeft die geniet sociale en mensenrechten en wie arm is word door de meerderheid onderdrukt en van zijn of haar vrijheden berooft.
Het leger des Heils heeft als “kerkgenootschap”in 1987 opdracht gekregen van het toenmalige kabinet Lubbers II 4 stichtingen op te zetten,te weten Welzijns en Gezondheidszorg,Dienstverlening en Fonsenwerving en het “kerkgenootschap” zelf maar dat eerder een sektebeweging is met allerlei rituelen.
Welzijns en Gezondheidszorg kreeg opdracht om de duizenden dak en thuislozen zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden te gaan “gijzelen” in opvanginstellingen daar waar deze daklozen het slachtoffer werden van het doelbewuste ontbrekend volkshuisvestingsbeleid van de kabinetten Lubbers.
Een onderzoeksrapport van de Wetenschappelijke raad voor de Nederlandse Regering van 2006 toont aan dat de verzelfstandigde woningcorporaties hun sociale taken hebben verwaarloosd en bezig zijn met winstmaximalisering door commerciele activiteiten en daarnaast bemoeien zij zich met zorg en welzijn wat niet in de woningwet staat vermeld maar door de vrije marktwerking kan iedereen zonder opleidingen en diploma”s zich op deze marktsector zich begeven.
Zie ook onderzoeksrapport van de Boer en Croon uit 2004 met de titel “Gebruik van AWBZ middelen” en de bijbehorende bijlagen.
Tijdens de kabinetsperiodes vanaf 1988 liepen de subsidietoekenningen aan het leger des heils op en bij CDA regeringen werden de jaarlijkse rijksbijdrages verdubbeld tot 90% van de begroting van het leger des heils.
Tot nu toe 200 miljoen euro per jaar en waar Fondsenwerving van het leger maar apart 20 miljoen aan bijdraagt.
Maar niemand weet waar deze gelden aan besteed worden nog waar de AWBZ gelden blijven want een rijksaccountant controleert niet de financiele jaarverslagen van de 4 stichtingen van het leger des heils
Bij de woningcorporaties met hun marktwerking en machtspositie was en is
het zo dat bij een huurachterstand van 3 maanden incoassobureau”s werden ingeschakeld en als dat niet hielp dan werd de gang naar de kantonrechter gemaakt.Blijft de huurder toch achter met betaling dan werden de bewoners met wel of geen kinderen zo de straat opgedonderd en kon men het zelf verder wel uitzoeken,er was en is geen sociaal vangnet aanwezig en worden dakloze burgers richting het leger des heils gestuurd die onderhand een staat binnen een staat is geworden met toegekende privileges en waar zij boven de wet is komen te staan zonder verantwoording af te leggen.
Een kil en onmenselijk beleid want op straat betekend geen onderdak,geen goede voedselvoorziening of sanitaire gelegenheid en geen medische voorzieningen of sociaal leven en barre levensbedreigende weersomstandigheden.
Binnen de opvanginstellingen voor dak en thuislozen worden de dakloze clienten financieel uitgekleed en berooft van hun salaris of uitkering tot op de dag van vandaag en waar geen christelijke bevlogenheid aanwezig is binnen de evangelische stichtingen,het draait alleen maar om geld en nog eens geld zonder tegenprestaties te leveren of de client in hun eigenwaarde te laten.
Voor het verblijf in de opvanginstelling met een simpel bed,bad en broodbeleid zonder zorg en hulpverlening op maat moet een hoge eigen maandelijkse bijdrage worden betaalt die 550 euro bedraagt en waar een tientje zakgeld per week word uitgekeerd en de client zelf de zorgpremie nog moet betalen.
Die bijdrages gelden ook voor duistere woonbegeleidngstrajectten en waar de dakloze client verplicht een bezoek moet brengen aan de psychiater om zo een indicatie te verkrijgen voor de begeleider die de client allerlei psychische stoornissen aanpraat want hoe meer psychische problematieken hoe meer AWBZ gelden er betaalt word door het zorgkantoor.
Maar de dakloze client lijd in de meeste gevallen totaal niet aan psychische stoornissen maar vertoont meer egocentrische en weerbarstig gedrag door de terechte afkeer van de zogenaamde hulpverlenende instanties die geen juist zorgaanbod heeft en waar het zorgkantoor niet nagaat of het de juiste zorgaanbieder is voor de dakloze client.
In 1986 kwam de fraude met de bouwsubsidies aan het licht waardoor staatssecretaris volkshuisvesting de Hr. Gerrit Brokx moest aftreden omdat er geen toezicht was uitgeoefend op de besteding van de bouwsubsidies die richting Burgerlijk Pensioenfonds gingen die investeerden in sociale woningbouw.
Zijn opvolger staatssecretaris Heerema besloot daarop met de bruteringsoperatie te beginnen en liet de landelijke woningcorporaties verzelfstandigen waardoor de corporaties teveel bestuurlijke macht kregen en invloed op de woningbouw en huisvestingsbeleid binnen de gemeentes en waar zij hun kerntaken niet meer uitvoerden zoals voor de helft koop- woningen bouwen en voor de andere helft sociale huurwoningingen die werden bekostigd uit de verkoop van koopwoningen en zij gingen zich ook toeleggen op commerciele activiteiten die buiten hun taakstellingen vielen en zich bemoeien met zorg en welzijnvraagstukken maar dat past niet in hun werkterrein en is verboden volgens de woningwet en dat komt nu na 16 jaar aan het licht.
Er moet nog bij vertelt worden dat dit doelbewust CDA beleid is,omdat de Rabobank de grootste hypotheek verstrekker van Nederland is en in de top van de Rabobank zitten allemaal CDA leden die gelieerd zijn aan de tweede kamerfractie CDA en CDA bewindslieden.
Met andere woorden wie de woningmarkt in zijn greep heeft en nu ook de zorgsector die heeft een politieke-economische machtsmiddel en kan via chantagepraktijken en via subsidieverstrekking een hele samenleving dwingen in een keurslijf van “christelijke schijnnormen en waarden”en regels en voorschriften via het maatschappelijk middenveld waar Balkenende het zo graag over heeft met zijn VOC mentaliteit.
Wie wil nog beweren dat er geen psychopatenkabinetten aan het bewind zijn!
Aan de andere zijde is de PvdA ook met zulke praktijken bezig op lokaal en landelijk niveau zoals hier in Zwolle o.a. het geval is met zogenaamde sociaal bevlogenheid voor daklozen en waar een Herberg als uithangbord word gebruikt voor hun louche praktijken.
Maar zij zijn met het CDA verwikkeld in een desasreuze competitiestrijd over de ruggen van kansarmen en waar de belastingbetalers voor de kosten kunnen opdraaien en waar de Nederlandse samenleving naar de afgrond is geholpen op financieel en economische gebied.
Want die dient zich al weer aan middels hoog oplopende kosten voor onderdak,energie en zorg en waar de graaiculturen van ondernemers en managers gewoon door zullen gaan.

Noot:Dus het Leger des Heils is geen kerkgenootschap maar een evangelische sektebeweging die is ingehuurd door het CDA als huurlingenleger om dakloze burgers van hun sociale rechten af te houden en te evangeliseren om zo de ontkerkeling tegen te gaan en de inkomsten veilig te stellen voor een geldverspillende christelijke overheid en het valse Koninkrijk der Nederlanden in stand te houden en de burgers van de ware geest der vrijheid weg te houden zodat zij hersenloze comsuptie en werkslaven blijven

Voor de naaste toekomst die er niet is als we zo doorgaan met de roofbouw op onze planeet.

Er zijn personen die zeer negatieve reacties hieronder kunnen plaatsen tot roddelpraat toe die persoonsgericht zijn maar dit zijn figuren die totaal niets bijdragen aan de samenleving of oplossing van problemen en alleen uit zijn op eigen gewin ten koste van anderen.

Aan deze narcisten en egocentristen heb ik geen enkele boodschap en reageer er niet op want die richten zichzelf wel ten gronde want je maakt over 10 jaar wat mee in de opvang voor daklozen zonder zorg en hulpverlening en dan leer je overeind te blijven tussen tuig.

Daarom zijn deze blogs opgesteld om ogen te openen.

skip to main | skip to sidebar
De praktijken van het Leger des Heils
Hoe censuur, fraude, en subsidie, samengaan.

Inleiding / Doelstelling
Het leger des heils is een stichting met als primaire doel het verspreiden van haar visie op het christendom. De organisatie is voor 80% financieel afhankelijk van subsidies, in 2006 een bedrag van 178,9 miljoen. Deze website is opgericht op 28 december 2007, het doel is het aan de kaak stellen van bepaalde zaken rondom het leger des heils. Zolang het leger doorgaat met het uitsluiten van een deel van de samenleving voor met samenlevingsgeld geschapen banen, zal deze website een kritische blik blijven geven. Dit met als doel het teweeg brengen van positieve en eerlijke veranderingen binnen het leger des heils zelf, of de manier waarop met samenlevingsgeld wordt omgesprongen.

Voor de officiële website van het Leger des Heils kunt u terecht op http://www.legerdesheils.nl

In het nieuws
20-02-2008 Leger des Heils zag mishandeling niet (RTL Nieuws)
06-01-2008 Woning moet snel worden opgeknapt (omroep flevoland)
05-01-2008 Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed (omroep flevoland)
24-01-2008 B en W maandag gesprek met Leger (deStentor)
24-01-2008 Leger wist wél van meting (deStentor)
16-01-2008 Woede om plan korpsgebouw (Ede Stad)
07-01-2008 Problemen Leger des Heils Zupthen gebed zonder eind (deStentor)
30-11-2007 Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’ (Haarlems Dagblad)

zaterdag 9 februari 2008
Leger des Heils: Wanbeleid Lelystad
Een woning van het leger des heils in Lelystad heeft ernstige gebreken. De woning is onderdeel van een project om jongeren met ernstige gedragsproblemen te helpen zelfstandig te wonen. Voor de woning waarvan hieronder enkele door omroep flevoland gemaakte beelden zijn te vinden ontvangt het leger subsidie van de gemeente Lelystad en AWBZ gelden.

De verantwoordelijke wethouder Arie Slob van de gemeente Lelystad geeft in de uitzending van omroep Flevoland aan jarenlang goede ervaringen gehad te hebben met leger des heils. Hij geeft het leger een waarschuwing en legt het probleem bij slecht management.

Volgens bewoner Remy Martha heeft het leger de belofte gedaan de woning voor eind vorig jaar in orde te maken. Het leger gaat de woning alsnog spoedig een grondige opknapbeurt geven.

De woning:

Bronvermeldingen
Woning moet snel worden opgeknapt
Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed
Geplaatst door Zonde op 21:11 0 reacties
vrijdag 4 januari 2008
Politiek spel ChristenUnie en SGP

In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.

Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.

Wat is er wel waar?
De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.”
De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.

Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”

Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP.
Geplaatst door Zonde op 02:56
zaterdag 29 december 2007
Leger des Heils: Subsidie

Het leger des heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan zij die in de samenleving buiten de boot vallen. Prachtig, zullen de meeste Nederlands denken. Minder bekend is dat het leger voor ruim 80% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies. De primaire doelstelling van het leger is de verspreiding van het christendom, is het wenselijk dat de overheid indirect bijdraagt aan de verspreiding van een bepaalde geloofsovertuiging? Moeten we willen dat met samenlevingsgeld geschapen werk slechts toegankelijk is voor mensen met een bepaalde religie?

Er zijn meer groepjes die net als het leger een bepaalde religie of ideologie willen verspreiden. Ook in het verspreiden van een boodschap van liefde, met als onderdeel een eindeloze straf voor iedereen die daar geen behoefte aan heeft, staat het leger niet alleen. Waar het leger wel alleen in staat, is de 178,9 miljoen aan samenlevingsgeld, die ze het afgelopen jaar van de overheid ontving.

In de leerstellingen die alle heilssoldaten volgens het leger onderschrijven, is het geloof in een “eindeloze straf van de goddelozen” opgenomen. Zonder deze heilssoldaten hetzelfde toe te wensen, vraag ik mij af of het eerlijk is samenlevingsgeld, waar ook deze ongelovigen hard voor moeten werken, af te dragen aan een organisatie die dergelijk gedachtengoed wil verspreiden.

Een ander probleem met het leger des heils is dat het slechts christenen toe laat voor met samenlevinsgeld geschapen banen. Was het leger des heils geen kerk geweest, dan zou dit discriminatie zijn, en verboden bij Nederlandse wet. De overheid zou hier niet aan mee moeten werken, niet direct of indirect.

De hoeveelheid subsidie die het leger ontvangst is sinds 2001 verdubbeld. Met in achtneming van eerdergenoemde argumenten ben ik van mening dat de overheid de geldkraan geleidelijk aan dicht zou moeten draaien in plaats van jaarlijks tientallen miljoenen toe te voegen.

Bronvermeldingen
[1] Overzicht subsidies cbf.nl
[2] Leerstellingen leger des heils
[3] Leger des heils jaarverslag 2006

Geplaatst door Zonde op 20:29
Leger des Heils: Fraude
Het Leger des Heils is inmiddels verschillende keren beticht van fraude. Hoewel het leger de beschuldigingen ontkent gaat het om een aanzienlijke groep klagenden. Gezien de positie waarin een groot deel van deze mensen verkeerd, mogelijk het topje van de ijsberg.

Op 30 november 2007 verscheen een bericht in het Haarlems dagblad. Ik citeer: “Het Leger des Heils heeft bewoners van zijn sociale pension De Hoeksteen aan de Zijlsingel zonder uitdrukkelijke instemming van een aantal betrokkenen begin dit jaar in de AWBZ laten indiceren. Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.” Dit zou volgens de vertegenwoordiger van betrokken cliënten zijn gedaan om “de financiële nood van het leger op te lossen”.

“Op een gegeven moment kregen alle bewoners een ingevulgd formulier van het Leger. We hoefden het alleen nog maar te ondertekenen. Het was een aanvraag voor zorg. Ik heb geweigerd mijn handtekening te zetten. Ik heb geen zorg nodig.” zo vertelde Rebecca van Roodselaar, toenmalig bewoner van een pension van het Leger des Heils in het Haarlems Dagblad. “Huisbaas Leger des Heils wilde met de aanvragen een beroep doen op de AWBZ om daaruit alle hulpverlening te betalen. Maar ik vraag niet om hulp. Bovendien wil ik niet zomaar geindiceerd worden als zorgebehoevende, zondat dat me iets gevraagd is.” “Toch werd Rebecca’s aanvraag, zonder haar handtekening, aan het zorgkantoor CIZ gestuurd. Aan die instantie moest ze voortaan haar huur overmaken” aldus het Haarlems Dagblad.

Na eerdere beschuldigingen van fraude aan het adres van het leger des heils liet het een onafhankelijk onderzoek instellen om de onterechte beschuldigingen te ontkrachten. De onderzoekscommissie kwam in een in acht weken samengesteld rapport tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing is voor het met opzet benadelen van clienten of misbruik van collectieve voorzieningen door het leger des heils in Zwolle, en noemt de klachten om die reden ongegrond. Hoe de onderzoekscommissie tot deze conclusie heeft kunnen komen, zonder zelfs de boekhouding van het leger des heils te bekijken of controleren, blijft de vraag. Een medewerker van de landelijke vereniging voor thuiszorg, die eigen onderzoek heeft gedaan onder clienten van het leger des heils, komt in het rapport tot de volgende schokkende uitspraak: “Als de leiding van het leger des heils merkt dat een client uit de school klapt, wordt deze op straat gezet.”. Het onderzoek staat vol met meningen, waarop uiteraard moeilijk enige conclusie kan worden gebaseerd. Behalve dat het leger des heils al wist dat de beschuldigingen onterecht waren, blijven er nog veel vragen over.

Bronvermeldingen
Haarlems dagblad: Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’
Haarlems dagblad: Mitch zoekt een veilige haven
SP Zwolle: Rapport Goossens spreekt van fraude door Leger des Heils
Eenvandaag: Financiele onduidelijkheid Leger des Heils
Rapport Mosterd: Opvang naar waarde geschat
Rapport over CWZW niet compleet

Geplaatst door Zonde op 16:37
Paul de Leeuw en het Leger des Heils

Paul de Leeuw, iedereen kent hem wel, hij is televisiepresentator, komiek, cabaretier, en homoseksueel. In december 2007 was het leger des heils meerdere keren te gast in zijn televisieprogramma: “Mooi! Weer De Leeuw”.

Wat niet besproken mocht worden op het forum van het leger des heils:

Enkele dagen geleden werd er door een bezoeker van het forum van het leger des heils een onderwerp geplaatst met daarin de vraag of het leger des heils op haar plek was in zijn “niet onomstreden show”. En of anderen van mening waren dat heilssoldaten de missie van het leger des heils goed uitdraagden tijdens de uitzending.

Zelf heb ik daarbij een aantal bijbelteksten aangehaald om mijn mening over het onderwerp te onderbouwen. In de eerste leerstelling van het leger des heils is te lezen:

“Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.”
Zoals vermeld is Paul de Leeuw praktiserend homoseksueel, naar mijn mening prima, in de bijbel echter lezen we er het volgende over:

Leviticus 18 22-25:

“Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.”
Leviticus 20 13:

“Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.”
Romeinen 1 26-27:

“De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.”
Volgens de leerstellingen van het leger des heils, die alle heilssoldaten moeten ondertekenen, is bovenstaande onderdeel van goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven. Homoseksualiteit is gruwelijk en tegennatuurlijk, en op homoseksualiteit staat de doodstraf. In mijn reactie op het forum van het leger heb ik daarom aangegeven dat het inderdaad niet op haar plek is in de “omstreden” show.

Gezien het gedachtengoed van het leger zou het aan Paul de Leeuw geweest zijn om het leger niet toe te laten in zijn uitzending.

Het leger des heils heeft besloten dit onderwerp zonder enig bericht van haar forum te verwijderen.

Geplaatst door Zonde op 16:23
vrijdag 28 december 2007
Leger des Heils: Censuur
Hoe het Leger des Heils, na het zonder enige reden of uitleg verwijderen van complete discussies en forum accounts. In een ultieme poging tot censuur, besloot haar gehele discussieforum te verwijderen.

Een e-mail verzonden aan forumbeheer@legerdesheils.nl en postmaster@legerdesheils.nl:

Geachtte heer, mevrouw,

In het licht van de gebeurtenissen op het officiële forum van het Leger des Heils heb ik de volgende vragen:

1) Hecht het Leger des Heils enig belang aan vrijheid van meningsuiting?
2) Met welke reden bent u overgegaan tot het verwijderen van het discussie onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan het televisie programma van Paul de Leeuw?
3) Wat was de reden voor het herhaaldelijk verwijderen van mijn forum account en het zetten van een IP ban op mijn internet verbinding?
4) Waarom zijn vragen van andere forumleden over de gang van zaken op het forum verwijderd?
5) Wat was de reden om op 28 dec 2007 over te gaan tot de sluiting van het discussieforum?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Tot nog toe is enige reactie op mijn e-mail uitgebleven.

De taal die het Leger des Heils spreekt:

Onderstaande berichten zijn geplaatst op het publieke forum van het Leger des Heils. Met uitzondering van mijzelf (Zonde), hebben de auteurs geen relatie tot deze website. Op verzoek zijn enkele berichten anoniem gemaakt.

Bericht van Blacky:

Gerben, Waar is de discussie over Paul de Leeuw? Gebleven? Groet, Tom
Bericht van Nadenker:

Het is zeker een gevoelig onderwerp Paul de Leeuw. Tekenend voor het leger om zo iets te verwijderen. Binnen het leger is zeker een niet eerlijke mening over het onderwerp. Nogmaals, waarom verwijderd???? hw
Bericht van Zonde:

Hoi Tom,
Vanmorgen heb ik dezelfde vraag geplaatst. Gerben heeft besloten ook dat bericht te verwijderen en als reactie mijn account en verbinding verbannen van dit forum.

“Je bent verbannen op dit forum. Neem contact op met de webmaster of forum beheerder voor meer informatie.”

Hier is het bericht van vanmorgen, gelukkig had ik het voor de zekerheid opgeslagen:

“Beste Gerben,
Helaas zie ik dat het onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan een televisie programma van Paul de Leeuw verdwenen is. Bij mijn weten zijn er geen forum regels overtreden, in ieder geval niet bewust of met die intentie. In het onderwerp vond een inhoudelijke discussie plaats.
Hooguit zouden de door mij geplaatste bijbel teksten als kwetsend geclassificeerd kunnen worden, dat lijkt me echter geen reden om het hele onderwerp te verwijderen. Als u het als toezichthoudend moderator niet eens bent met een geplaatst iets. Wellicht kunt u dat dan aangeven in een bericht? Dit in plaats van de hele discussie te verwijderen met een druk op de knop.
Een goed onderbouwde reactie schrijven kost al snel een half uur of meer, het is niet prettig als die vervolgens ineens zonder enig bericht verdwenen is.
Alvast bedankt!
Groetjes, Zonde”

Is het verboden kritiek te hebben op de moderator? Geeft het Leger des Heils de voorkeur aan censuur boven vrijheid van meningsuiting? Of is het tijd voor een andere moderator?

Ik ben benieuwd of ook dit bericht van het forum zal verdwijnen. Maar misschien mogen we een wonder aanschouwen in een reactie met “meer informatie” van de moderator.

Groetjes, Zonde02
Bericht van Blacky:

Ja dit is niet goed, ik ben het zeker niet eens met wat je zegt en schrijft, totaal niet, maar schuttingwoorden of andere beledigende teksten heb je m.i. niet gebruikt.

Dit is dus de tweede keer dat er een onderwerp verdwijnt, de eerste was volgens de beheerder per ongeluk gewist. Dit zou het Leger niet moeten willen, dit is n.l. beknotten van vrijheid van menings uiting.

Nee Leger, hier moet u eens goed over nadenken, dit is niet zuiver.

Tom

Bericht van Keljoy:

Blacky, Ik ben het helemaal met je eens, er zijn geen verkeerde woorden gebruikt, jammer dat er zo gereageerd word op een discussie. Ik dacht dat we in een vrij land woonden, waar je inderdaad voor je eigen mening kon uitkomen. Dan moet dat zeker tot uiting komen op deze site waar we gewoon kunnen discussieren over een onderwerp als Paul de Leeuw en het leger.
Jammer maar helaas.
Lieve groet, Jolande
Bericht van Nadenker:

Beste mensen,
Waar is het leger bang voor?
Dat het bekend wordt dat er in de organisatie zowel lesbi als homo’s zijn, zelfs onder officieren, en dan maar schijnheilig doen en in de voor soldaten als soldaat verkoren hoofdstuk 8 afd 5 blz 50 en 51. Dat zijn de regelementen die de stichter en ook de generaal heeft samen gesteld op grond van de bijbel.
Geef nu eens een duidelijk antwoord waarom Paul de Leeuw van het forum is verwijderd. Misschien zou de pers of het nieuws eens aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp.
gr hw
Bericht van Nadenker:

Beste zonde03,
Met verbazing heb ook ik gezien dat ook mijn berichten zijn verwijderd.
Daarom heb ik een nieuw bericht geplaatst dit kan niet en mag niet gebeuren.
De jurist met wie ik goed bevriend ben zal dit uitzoeken hoever het leger mag en kan gaan.
gr hw
Bericht van [anoniem]:

Mmm ik weet niet wat er allemaal gebeurd maar het gebeurd wel erg vaak. Overigens (niet om de moderator te verdedigen want dat moet hij zelf doen) gebeurd het wel altijd als er weer van die bagger op het forum is verschenen en verwijderd.
Overigens ben ik erg teleurgesteld in de forum beheerders aangezien zij regelmatig niet reageren op mail welke ik aan hen verstuur met suggesties. Ik heb slechts 1x een reactie gekregen. Jammer, jammer, jammer.
Ik spreek overigens de hoop uit dat dit forum een ander opzet krijgt want op deze wijze is het niets en zeker niet een leuke plek om eens een discussie te starten.
Ik ben bereikbaar voor suggesties.
[anoniem]
Bericht van Blacky:

Gerben,
Is dit het je nu allemaal waard? ik weet ook wel dat jij gestuurd wordt maar geef dan enige opheldering . Zo ken ik het Leger niet hoor.
Tom Wight

Bericht van Zonde04:

Hoi [anoniem],

Het is duidelijk dat het hier niet gaat om het per ongeluk verwijderen van berichten. Deze optie heb ik de eerste keer opengehouden, maar dit is nu uitgesloten. Ten eerste ging het (net als de vorige keer) om een onderwerp dat kritiek geeft op het Leger des Heils, of schadelijk is/kan zijn. Inmiddels zijn er drie complete topics verwijderd, dit is bewust gedaan, even bewust als het verwijderen van inmiddels vier van mijn accounts en het blokkeren van mijn internetverbinding. De moderator komt wel steeds op het forum om mijn account te verwijderen (inmiddels Zonde04), ik mag aannemen dat hij de berichten en vragen gelezen heeft, maar niet wenst te reageren.

Beste moderator, dit mag een privaat forum zijn, ik laat me niet op deze manier behandelen. Het keer op keer verwijderen van berichten is geen optie, ik sla ze op en zal ze opnieuw plaatsen, eventueel op een andere website waar censurering niet mogelijk is. Pogingen om het geheel in een doofpot te stoppen werken niet, accounts blijven verwijderen ook niet.

Overtuig mij dat het niet meer dan logisch is geweest de berichten en mijn account te verwijderen en ik zal wegblijven.

Toen ik mij hier registreerde was mijn mening over het Leger des Heils gemengd. Aan de ene kant zag (en zie) ik het verspreiden van bijbels gedachtengoed als verkeerd. Zeker als dit met gemeenschapsgeld gefinancieerd wordt en het geld wordt gebruikt om banen te scheppen die slechts toegankelijk zijn voor christenen.

Aan de andere kant had ik het idee dat het Leger des Heils mensen helpt die het moeilijk hebben.

Er zijn ongetwijfeld veel leden die dit ook werkelijk oprecht als doel hebben, de overkoepelende organisatie lijkt het opzuigen van zoveel mogelijk geld als doel te hebben. Niet alleen sleept het Leger des Heils (inmiddels) jaarlijks bijna 180 miljoen aan subsidie binnen, ook is het leger inmiddels verschillende keren op haar vingers getikt wegens zaken die wijzen op frauduleus handelen.

http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=31265
http://zwolle.sp.nl/weblog/2007/04/17/rapport-mosterd-over-leger-des-heils-biedt-perspectief/
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article2812835.ece

Het laatste bericht is van deze maand, hierin staat: “Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.”

Blijkbaar heeft het leger er geen problemen mee om zowel de samenleving als haar eigen clienten financieel leeg te zuigen en te misbruiken voor zelfverrijking.

Ook de huidige gang van zaken op dit “officiele forum van het Leger des heils” geeft voor mij aan dat de stichting niet te vertrouwen is. Het leger heeft veel teveel geld en macht, laat het haar boodschap verspreiden met eigen middelen in plaats van gemeenschapsgeld. Wellicht moet het leger (in ieder geval het forumbeheer) ook eens nadenken hoe het woord van god verspreid moet gaan worden zonder vrijheid van meningsuiting.

Groetjes, Zonde04

Home
Home
Ingekomen klachten
Deel uw verhaal
AJL (Jeugdzorg)
Echt hulp nodig
Gastenboek

De link tussen het leger des heils en – Donkeredagen AWBZ fraudes …

7 dec 2010 … Klachten leger des heils. Heeft u echt hulp nodig … Alex Speijer 0° weerverkeerbeursVideoFotoVKbanen de Volkskrantabonneer je lees online …
wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/…/de-link-tussen-het-leger-des -heils-en.html – In cache
Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Welzijnsmaffia: Het CDA wil de …

11 nov 2010 … Klachten leger des heils. Heeft u echt hulp nodig. Postbus leger des heils vol ? “D€ BUDG€TCONSUL€NT” Postbus 322, 8200 AH Lelystad …
wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/…/het-cda-wil-de-woonkosten- niet-uit-de.html – In cache

——————————————————————————–

[Ster reclame]
Netwerk

Home
Dossiers
Uitzendingen

Home » Amsterdam » Fracties boos over discriminatie christelijke organisaties
Fracties boos over discriminatie christelijke organisaties
Reportage: Amsterdam weert christelijke organisaties
Netwerk berichtte hier eerder over – De christelijke partijen in de Tweede Kamer zijn tegen het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad om niet langer te werken met organisaties die van sollicitanten een binding met hun identiteit vragen. De regeringspartijen CDA en ChristenUnie en oppositiepartij SGP vragen minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) een standpunt in te nemen over de kwestie.

Motie
De politieke partijen begonnen over de kwestie tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 2010. Aanleiding is een motie van de lokale VVD-fractie die vorige week door de gemeenteraad van Amsterdam werd aangenomen. Daarin staat dat de gemeente voortaan in de contracten met bijvoorbeeld zorg- of welzijnsinstellingen opneemt dat die niemand mogen uitsluiten.

Volgens het CDA is het voor de herkenbaarheid van een identiteitsgebonden organisatie juist belangrijk dat medewerkers de identiteit onderschrijven. Dat dat van personeel wordt verlangd, kan geen reden zijn subsidie te onthouden voor maatschappelijk relevant werk, stelde CDA-Kamerlid De Pater.

‘Dwaze oprisping’
Kamerlid Anker van de ChristenUnie wil uitleg over de “grove inbreuk op identiteit van organisaties”. Fractievoorzitter Slob sprak eerder al van een “dwaze oprisping van seculiere intolerantie” van de Amsterdamse politiek. Hij wees erop dat veel zorg- en welzijnswerk in Nederland, zoals het Leger des Heils en de vereniging Tot Heil des Volks, christelijke wortels heeft.

Volgens SGP-Kamerlid Van der Staaij is het Amsterdamse besluit in strijd met de Grondwet en kan het worden opgevat als vorm van discriminatie. Als het besluit echt in de praktijk wordt gebracht, zou hij het liefst zien dat de minister het vernietigt.

Subsidie
CDA’er De Pater wijst erop dat Ter Horst eind september al het een en ander heeft gezegd over de omgang met religieuze instellingen. De PvdA-bewindsvrouw stelde toen dat het goed mogelijk is organisaties met een godsdienstige of andere ideologische grondslag te subsidiëren als maar duidelijk wordt gemaakt dat het geld bestemd is voor het oplossen van een maatschappelijk probleem en dat de overheid dit geld niet geeft voor evangelisatie. (ANP)

Zorg + Welzijn
Platform voor sociale professionals
Zoeken

Home
Adverteren
Nieuwsbrief
Abonneren
Partners
Actueel
Nieuwsoverzicht
Zorg
Welzijn
Jeugd
Wmo
Ouderen
GGZ
Integratie
Video
Agenda
Magazine
Wmo Extra
Dossiers
Werkvloer
Meningen
Service

Home » Actueel » Nieuws
Veel mis bij Verslaafdenopvang Winnersway
20-08 2009 | 02:08
Waardering

10 Reacties (10) Lees de reacties bij dit artikel » Reageer op dit artikel »

Gerelateerd +
Apeldoorn voelt bezuinigingen extra hard »
Kijk op consultatiebureau al naar angst bij kind »
GGZ: ‘Betere behandelingen, minder kosten’ »
‘Suïcide leidt niet tot nieuwe suïcide’ »
Training vermindert agressie bij tbs’ers »
Actueel +
Vooruitblik jeugdzorg: ‘Bureau Jeugdzorg blijft, ik zie geen alternatief’ »
Vooruitblik opvang: ‘Eenmaal onder dak is nog wel begeleiding nodig’ »
Jeugdzorg denkt na over vervolgacties »
Turkse jongeren vervreemden snel »
Eén op drie zorgmedewerkers in 2010 bedreigd »
Tag +
psychiatrie
zorg
AWBZ
geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
GGZ
verslavingszorg
verslaafde
inspectie
religie
Print pagina
Stuur pagina door
RSS
Patiënten moeten verplicht naar de kerk en worden tewerkgesteld in de bouw of de plantsoenendienst. De zorg in de Leidse Verslaafdenopvang Winnersway schiet ernstig tekort, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). EénVandaag besteedt donderdagavond een reportage aan de wantoestanden.

Iedereen die dat wil kan – zonder over papieren te beschikken – een verslaafdenopvang beginnen. Dat kan soms tot excessen leiden. Verslaafden en psychiatrische patiënten die door Winnersway worden opgevangen, hebben weinig vrijheid. Ze worden verplicht de kerkdiensten van Outreach Center Nederland (OCN), een pinkstergemeente, te bezoeken, aldus EénVandaag.
Veel geld
In plaats van zorg te krijgen, moesten de patiënten verplicht werken op de bouw of in de plantsoenendienst. Psychiatrische patiënten en verslaafden werden bovendien financieel uitgekleed. Opvallend is dat Winnersway sinds december veel AWBZ-gelden van de overheid kreeg. Het geld dat Winnersway verdient, gaat naar de eigen organisatie en naar de kerk.
Zelfmoord
Bij Winnersway ontbrak het aan opgeleid personeel. Cliënten liepen gevaar. Medewerkers delen medicijnen uit ‘zonder kennis van werkingen en bijwerkingen’. Een cliënte die in het vrouwenhuis zelfmoord pleegde, had daar volgens de inspectie nooit mogen worden opgenomen. Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is sinds vandaag openbaar.
Wanpraktijken
EénVandaag praat met oud-medewerker Danny Kraaijenoord, die een boekje opendoet over de wanpraktijken, onderzoeksjournalist Silvan Schoonhoven, Winnersway-directeur Jan Piet en de Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Renske Leijten (SP).

Kind in de knel
Ondersteun vader en de fantastische moeder die willen Có-ouderen, zelf opvoeden al dan niet samen wónend. Verbeter taal, politiek en cultuur van het maatschappelijk midden, opdat váder ook in de traditionele gebieden wordt gerespecteerd. Wij moedigen aan vol te houden een kind in voorspoed en geluk groot te brengen…

Water brengen in haïti loont

Duurzaam Opvoeden Regelgeven EvRM Jongerenrecht Handhaven Cijfers Jeugdzorg

Actueel Manifest Vaderen Repressie Politiek Geld Links Conseo.nl Muziek
vrijdag 14 augustus 2009
Leger des heils haalt bakzeil bij uithuisplaatsing
Kinderrechter Branda de Jong heeft gisteren een verzoek tot uithuisplaatsing van drie minderjarige kinderen uit Witmarsum aangehouden. Het was de tweede keer dat het leger des heils en de reclassering een poging deed. Al eerder in februari beet de organisatie in het stof in een opmerkelijke zaak. Harmen (8), Jan (5) en Deborah (4) mogen voorlopig bij moeder Veronica en vader Sander Bisschop in Witmarsum blijven wonen, zo besloot kinderrechter Branda de Jong gisteren tijdens een rechtszaak in Leeuwarden. Opnieuw een tegenvaller voor de jeugdpoot van het leger des heils, de kinderen blijven onder toezicht staan en dat levert een eisenpakket op, waarmee een ‘normaal’ gezin al moeite heeft. Rijst de vraag: is dit hulpverlening of machtsstrijd? De rechter wil dat de kinderen nu eerst psychologisch onderzocht worden, omdat er een wachtlijst is van enige maanden. Daarom verwacht leger des heils begeleider Lubbert van Dusschoten dat het wel even gaat duren voordat daar de uitslag van bekend is, tot die tijd blijven de kinderen bij de ouders wonen en blijft de dreiging van een uithuisplaatsing in de lucht hangen. Uithuisplaatsing is een hele zware maatregel en het leek juist een stuk beter te gaan met het gezin. Advocaat Fer Grijmans uit Bolsward zag dan ook geen enkele aanleiding tot een nieuw verzoek. “Bij mijn weten is de situatie niet verslechterd, eerder verbeterd, je vraagt je af wat ze bezielt om dit gezin zo onder druk te zetten”. “Wat mij betreft is zelfs de ondertoezichtstelling niet nodig, dat legt een te grote druk op deze mensen. Ze houden het idee dat de voogd zo weer een uithuisplaatsing kan aanvragen en dat ze hun kinderen alsnog kwijtraken. Bovendien is er genoeg hulp rond de familie en hebben ze daar altijd vrijwillig aan meegewerkt.” De eerste ondertoezichtstelling dateert van 2008, dat was een onbedoeld gevolg van een verzoek om hulp van moeder Veronica… Ook burgemeester Theunis Piersma trok zich het lot van het gezin aan, twee keer schreef hij een brief aan de kinderrechters in kwestie. “Het is niet zo gebruikelijk voor een burgemeester, maar deed het tóch, het is echt een bijzondere zaak. Bij deze brieven komt het aan op helderheid, niet om de stoel van deskundigen. Maar ik ben wel burgervader van dit gezin.” In zijn eerste brief vroeg Piersma om een time-out, omdat het net een stuk beter ging. In zijn tweede brief stelt hij zich wat scherper op: “is het gezin soms slachtoffer van een machtsstrijd?” Het bevriende echtpaar Broer de Ringh en Charlotte Andries uit Gaast bekommert zich al een tijd om het gezin Bisschop, zij zorgden ervoor dat er een advocaat werd ingeschakeld. Andries zocht tegenstrijdigheden in de verslagen van het leger des heils, ook het paar verbaast zich over de hardnekkigheid van de organisatie. De Ringh: “Wij snappen niet waarom nu weer een uithuisplaatsing wordt geëist, het gaat immers goed met het gezin, ze doen erg hun best. Wij zijn geschrokken dat zoveel onjuistheden in de rapporten staan, je vraagt je af wat daar achter zit.” De Ringh: “Er is helemaal geen controle op wat er wordt geschreven, er zou iemand over de schouder van jeugdzorg mee moeten kijken. Het gaat vaak om ouders met een geestelijke beperking en die lezen of begrijpen dat allemaal niet. Die weten ook niet dat ze een advocaat mee mogen nemen, dat wordt ze niet duidelijk verteld. Het is hoog tijd dat de politiek ingrijpt en dat dit wordt veranderd.”

Van Dusschoten wilde gisteren geen commentaar geven op de gang van zaken vanwege de privacy. Van het leger des heils is weinig te verwachten. Een andere dienst, de reclassering, zou de ouders beter begeleiding kunnen bieden bij het maken van keuzes voor het opvoeden van de kinderen, zoals door kind in de knel bepleit.

Vertaling uit het fries van: Bert Kerkhof

Niet de enige
Beste Rinus,
Jou klachten zijn niet uniek, en je bent niet de enigste.
Ik heb een aantal jaren in de daklozenzorg gewerkt als coördinator laagdrempelige voorzieningen van de Kesler stichting in Den Haag.
Dat is wellis waar niet LDH maar ik had natuurlijk wel met ze te maken, de wantoestanden zijn legio, ze stelen van de armen….
Ik raad je aan eens contact op te nemen met de Stichting Voila te amster dam ze zittenaan het jaonas daniel meyer plein.
deze stichting is eigendom van de daklozen, ze weten daar heel veel te vertellen. Je kunt het best vragen naar (bekend bij de webmaster),
een prima vent met verstand van zaken.
Maar ga in je gramschap niet te ver, denk eerst aan je gezin en je zelf, Het LDH heeft aan de buitenkant zo’n goede naam daar kun je nauwelijks tegen op, er zijn diverse zwartboeken gemaakt, zelfs door journalisten, ze vegen alles van de tafel en zijn niet eerlijk maar zeer rancuneus.
Wanneer je nog in een huis van hun woont zou ik zeer omzichtig te werk gaan. Bij financiële wantoestanden krijgt de cliënt altijd de schuld, ze schuwen fraude niet.
Ze buigen de waarheid net zo lang tot ze gelijk hebben. Jij bent in hun ogen toch maar een lagere kaste, een middel om hun hogere doel te bereiken.
Zoals is zeg Voila, er zijn ook negatieve verhalen over die club, maar ze zijn echt en weten waar ze het over hebben.
Vriendelijke groet
Jan H Hoen

Reactie’s
Reactie’s op de ingezonden ervaringen, verhalen kunt u mailen naar onderstaan adres, wij zorgen dan dat die bij de inzend(st)er terecht komt
klachten_leger_des_heils@hotmail.com

Teller

v
Klachten leger des heils
Heeft u echt hulp nodig

NAVIGATION
Home
Hulp bij budgetbeheer
Post retour leger des heils
Back

Postbus leger des heils vol ?

“D€ BUDG€TCONSUL€NT”

Postbus 322, 8200 AH Lelystad

Vestigingen: Lelystad, Almere en Amsterdam

K.v.K. te Amsterdam nr.: 34216073

Aan: Gemeente Lelystad, B&W, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Lelystad, 19 februari 2005.

Betreft: post retour van het Leger des Heils.

Geachte burgemeester en wethouders,

Vorige week stuurde ik post ten behoeve van een ex-cliënt van Stichting 3D naar het Leger des Heils in Lelystad omdat het Leger des Heils, afdeling Trajectbegeleiding 25+ het Opbouwwerk 27+ van Stichting 3D heeft overgenomen en hiermee ook de hulp aan de ex-cliënt van Stichting 3D.

U betaalt het Leger des Heils voor haar werkzaamheden en het blijkt dat het Leger des Heils haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert omdat de post niet behandeld wordt.

De post komt namelijk retour met de mededeling dat de brievenbus van het Leger des Heils vol zit. (zie bijlage)

De brievenbus wordt door het Leger des Heils niet geleegd. Het kan natuurlijk zijn dat men de sleutel van de brievenbus kwijt is, maar er is altijd wel een medewerker bij het Leger des Heils die lange vingers heeft, waarmee hij of zij de post uit de bus kan vissen!

Ik vond het nodig u in te lichten omdat we allemaal alert moeten blijven of onze gemeenschapsgelden goed besteed worden. Immers u betaalt het Leger des Heils voor de hulp aan mensen in Lelystad en naar mijn mening helpt het Leger des Heils de mensen niet goed omdat zij de post van de hulpbehoevende mensen niet behandelt. De post kreeg ik namelijk retour.

Ik ga ervan uit u naar behoren te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

“D€ BUDG€TCONSUL€NT”

Alex Speijer

——————————————————————————–

© laatst bijgewerkt op 02 maart 2005

NAVIGATION
Home
Hulp bij budgetbeheer
Post retour leger des heils
Back

Alex Speijer
Alex speijer en zijn collega Paul hebben ons in de periode dat we dakloos waren en geen kant meer op konden, ons gigantisch geholpen. Niet alleen bij het leggen en bemiddelen met instantie’s maar ook praktisch gezien, Alex ging zelfs zo ver dat hij zijn woning in Amsterdam tijdelijk beschikbaar stelde.
Wij zijn hem nog altijd zeer dankbaar voor, en natuurlijk ook zijn partner Nel aan wie de kids veel te danken hebben.
Dus wil ik via deze weg Alex, Paul, en Nel nogmaals Heel erg bedanken voor hun hulp en medeleven.
Helaas mochten ze van het Leger des Heils in de periode dat we daar verbleven geen contact met ons hebben, ja zover ging het leger des heils zelfs, maar wij zijn dat we weer regelmatig contact hebben.
Onsdanks het contact-verbod van het leger des heils, zijn ze ons toch niet vergeten.

Teller

——————————————————————————–

© laatst bijgewerkt op 02 maart 2005

Klachten tegen het Leger des Heils de VS van Amerika

Groen!
Religie & Filosofie
Onderwijs!
Schrijf!
Idealen!
Trouw.nl

Neem abonnement
AAA
English
Registreren
Aanmelden

Nieuws
Achtergrond
Opinie
Ontspanning
Service
Webshop
Zoeken:

Nederland
Buitenland
Politiek
Economie
Sport
Cultuur
Trouw in de Buurt
Weer
Video
Digitale Krant
Archief
Krantenarchief
15 mei 2007
Van onze redactie buitenland
Greenpeace en Heilsleger staken strijd over erfenis
Greenpeace en Heilsleger staken strijd over erfenis

print
stuur artikel door
seattle – Greenpeace en het Leger des Heils hebben vorige week een schikking kunnen treffen in hun strijd om een erfenis.

De Los Angeles Times berichtte gisteren dat Greenpeace toch nog 20 miljoen euro krijgt uit de erfenis van Hector Guy Di Stefano. Toen de negentigjarige afgelopen zomer stierf liet hij tot ieders verrassing 195 miljoen euro na.

In zijn testament stond dat acht liefdadigheidsinstellingen elk 24 miljoen zouden krijgen, waaronder Greenpeace International en het Leger des Heils.

Volgens de laatste had Greenpeace geen recht op haar deel, omdat Di Stefano de organisatie Greenpeace International had toebedeeld, terwijl deze enkele maanden voor zijn dood was opgegaan in Greenpeace Fund. De instelling die Di Stefano geld wilde geven bestond niet meer en het geld moest onder de andere zeven verdeeld worden, zo redeneerde het Leger des Heils.

De geldclaim van Greenpeace wilde ze voor de rechter bevechten, maar een schikking heeft dit kunnen voorkomen.

De reden dat het bedrag van 24 naar 20 miljoen euro gedaald is, wilde geen van beide partijen prijsgeven. John Passacantando, bestuurslid van Greenpeace Fund was opgelucht over de uitkomst. „Nu kunnen we ons weer bezighouden met de grote ecologische strijd van ons tijdperk. We zullen hard werken om Di Stefano trots te maken,” vertelde hij aan de LA Times.

© Trouw 2011, op dit artikel rust copyright.

Home
Religion & Spirituality
Agnosticism / Atheism

Agnosticism / Atheism
Search
Atheism
Basics
Critiquing Religion
Life Without Gods
Share
Print
Free Agnosticism / Atheism Newsletter!Sign UpDiscuss in my Forum

Austin’s Atheism Blog
By Austin Cline, About.com Guide since 1998

My Bio
My Blog
My Forum
RSS
Complaints Continue About Target & the Salvation Army
Wednesday November 24, 2004
Sponsored Links
Truth about ScientologyYou’ve heard the controversy. Now Get The Facts. Watch Online Videos!Scientology.org
Vivaldi SoftwareSoftware voor de opvolging van klachten en niet-conformiteitenwww.VivaldiSoftware.com
Pantheist atheistsHawking, Einstein, Sagan Shelley – all pantheistswww.Pantheism.net/atheism.htm

I’ve written before about complaints that Target will be treating the Salvation Army just like any other charity. The fact that other charities have been banned from solicitation doesn’t matter. The fact that the Salvation Army will be on equal footing with everyone else doesn’t matter. All that matters, it seems, is that a favored group is losing a special privilege. The Pittsburgh Post-Gazette reports on Target’s position:
For several years, The Salvation Army was the only nonprofit allowed to solicit at Target’s 1,313 stores. That rankled other nonprofits that wanted a piece of the same pie. The Minneapolis-based discount retailer finally decided earlier this year it could not single out one nonprofit over another.
“Each year we’ve been receiving an increasing number of requests to solicit at our stores,” said Paula Thornton-Greear, a Target spokeswoman. “If we continue to allow The Salvation Army to solicit, then it opens the doors to other groups to solicit our [customers]. Our key message is we wanted to be fair and consistent.”
For the nonprofits, a no-solicitation policy reduces their contacts with small givers. Research shows that as much as 85 percent of nonprofits’ funding is from individual givers, either in direct contributions or bequests. With declining funding streams from foundations, government agencies and corporations, that income becomes even more critical. Additionally, such income is unrestricted, meaning it can be used in any fashion by the nonprofit. A foundation grant usually is restricted to a specific project.
So, the Salvation Army has been getting significant amounts of unrestricted funding that no other charities have been able to even have access to. That this is unfair is patently obvious — there is nothing about the Salvation Army that makes is significantly more deserving of such funding than anyone else. There is nothing about them that justifies allowing them to ignore rules that every other charity on the planet has to abide by. Well, there is one thing: tradition. It’s “traditional” that the Salvation Army solicits unrestricted donations in front of stores during the holiday season. Therefore, apparently, it’s wrong for Target to stop it.
Besides Target, other large retailers with no-solicitation policies include Barnes & Noble, Best Buy, Borders, Circuit City, Home Depot, Kohl’s, Lowe’s and Toys R Us. “We’ve had a no-solicitation policy for a number of years,” said Chris Ahearn, a spokeswoman for Lowe’s, which has 1,031 stores in 45 states. “One of the reasons people like our stores is because they’re clean and uncluttered, and they can get in and out very easily.”
If people were upset merely because of the absence of the Salvation Army, one would expect complaints to be sent in to all of these stores as well. Has anyone been complaining about the absence of Salvation Army kettles at Best Buy or Lowe’s? Has there been any effort to write to them and say “I won’t be shopping here this year because you won’t allow the Salvation Army to solicit in front of your store”? No. Why? There is no “tradition” being broken because the Salvation Army hasn’t been in those places in the past. Carol Platt Liebau explains:
Cline argues that it’s just a matter of enforcing a “no solicitation” policy fairly — after all, Oxfam, Catholic Charities and the United Way aren’t being allowed to solicit. In Cline’s view, having the Salvation Army at Target stores is nothing more than a “tradition” whose time has passed. Memo to Austin Cline: WIth all due respect, you’ve got it wrong.
That’s a strong claim that Carol Platt Liebau is making. Does she explain how it is fair for the Salvation Army to solicit even if no one else is allowed? No. Does she explain how or why the Salvation Army shouldn’t be subject to the rules that everyone else must follow? No. How, then, can she explain that I’ve got it wrong for observing that it’s only fair for the Salvation Army to be held to the same rules as everyone else?
Like it or not, Christmas is still a religious holiday, celebrating the birth of Jesus Christ — whom Christians believe is the son of God and their Saviour. The point of Jesus’ humble birth — and the theme of his life — was that God’s love extends not just to the wealthy and powerful, but to even the lost, the lowest and the least among us. The Salvation Army reflects that message, and exclusively ministers to the destitute and the homeless, offering the promise of redemption through Jesus Christ.
So, let me get this straight: because Christians treat Christmas as a religious holiday, therefore it’s appropriate for a religious organization that spreads the religious message of Christmas to solicit funds in front of stores during the Christmas season. This justifies not allowing any other charities to solicit funds in front of the same store at any other time of the year — even if it would be “appropriate” in the sense that the soliciting is done by a particular group at a particular time (like, say, a Jewish group during a Jewish holiday or a human rights group on a day dedicated to human rights). Aside from the fact that not everyone celebrates Christmas in a religious way (if you go to a store like Target, you will find that the dominant holidays themes are not religious), the argument here just doesn’t make sense. Even if we ignore the incorrect premises, I hardly see how the religious nature of Christmas can be used to justify treating the Salvation Army in a favored manner, granting it privileges unavailable to anyone else in any other circumstances and for any reason whatsoever. You can find a number of places on the internet where people are whining about Target’s decision to change, but I haven’t found one yet where anyone has directly addressed the question of fairness and explained how it is that unfairness and favoritism are compatible with the Christmas season. Liebau’s offering is typical in that she completely ignores the matter and focuses instead on the Salvation Army’s record of helping the poor — as if no one else did that as well. They are, as far as I can tell, mere apologetics for favoritism towards sectarian Christian viewpoints. Yes, it is about tradition. One of the major complaints of conservative evangelicals is that so many “traditional” expressions of favoritism and privilege for Christians have been removed from public and private institutions. There was a time when conservative Protestantism constituted a major background assumption of much of the public activity in America — everyone else has to accept that their perspectives were accorded a lesser status. Today, however, that is changing. In more and more situations conservative, evangelical Christianity is not treated as any more the “default” or “background” than Hinduism, Islam, or atheism. Christians are in the same position that everyone else used to be — and some don’t like it one bit. The removal of the Salvation Army is just one example of a larger trend of American society towards greater public diversity and inclusion. It’s not going to stop. Update: Carol continues to disagree and, in so doing, provides support for what I am say. Carol writes:
Christmas — like it or not, Austin — is a Christian holiday. It doesn’t celebrate the winter solstice, or the wedding of an ice queen, or anything but the birth of Jesus Christ, whom Christians believe to be the Son of God and the Saviour.
As I point out above, Christmas is a Christian holiday for Christians (or at least some Christians). For others (and for some Christians), it’s neither Christian nor even especially religious (Jehovah’s Witnesses don’t celebrate it at all, so try telling them that it’s a “Christian” holiday). Many people celebrate Christmas in a completely secular way. There’s also nothing particularly “religious” or “Christian” about buying presents — which is, of course, exactly what people are doing at Target. I pointed this out above, but Carol didn’t address it. Instead, she wrote:
The Salvation Army is a Christian charity, whose mission — of caring for the lost and the least, over and over again — is uniquely associated with the meaning of Christmas. … It is therefore remarkably ungrateful, tone deaf, greedy, classless and WRONG for Target to evict the charity that best symbolizes the holiday is responsible for a large part of its profits.
We must remember that every other Christian charity on the face of the earth is prohibited from soliciting at Target stores at any point during the year, Christmas or otherwise. Is the Salvation Army “uniquely” associated with the “meaning” of Christmas when compared to every other Christian charity or group? No. The Salvation Army is, however, traditionally associated with solicitation outside if stores during the Christmas season — yes, traditionally associated. Carol says I’m wrong that “tradition” is the “only justification” for opposing Target’s decision to treat the Salvation Army like every other charity, but in the end that’s all she has — a traditional association of Salvation Army bell ringers with the Christmas season. There’s nothing unique about the Salvation Army’s relationship with the Christian “meaning” of Christmas (the birth of Jesus, Savior of humanity).
[T]o argue that religion in general — or Christianity in particular — is now just one “choice” among many other equally popular ones, and that this fact justifies its complete excision from our common civic life, is simply at odds with the facts.
Christianity is absolutely just one “choice” among many other equally valid ones and that justifies not giving Christianity special privileges. It cannot be treated as the background assumption or foundation of all public activity in the way that it once was. I never said that it was one choice among man equally “popular” options, and to suggest otherwise is disingenuous. I never said that Christianity should be “excised from civil life” (whatever that means) and to suggest otherwise is nothing short of blatant misrepresentation.
And it goes for those who “flooded” Target with solicitation requests specifically in order to drive out the Salvation Army — along with those who insist that every aspect of Christmas must be divorced from its religious roots in order to achieve an “inclusive” society.
This is perhaps the most vile thing I’ve seen anyone write on this subject yet. How dare Carol Platt Liebau suggest that various religious and secular charities “flooded” Target with requests to solicit during the Christmas season (or at other times) “specifically in order to drive out the Salvation Army”? If she had mentioned any specific charities that might qualify as a libelous statements, it’s so bad. Instead of assuming that there is some widespread conspiracy to harm her precious Salvation Army, why can’t she simply accept the idea that other groups — including other Christian groups — simply wanted a chance to solicit donations under the same rules that regulated the Salvation Army? Why can’t she and other accept the principles of fairness and justice? I’ve yet to see any of these people argue that Target should let all the charities be allowed to solicit. Is there something about all these other charities that they should be denied access to the unrestricted donations that the Salvation Army is able to get? Is there something uniquely “Christian” or somehow compatible with the “Christmas Spirit” to treat every other charity worse than the Salvation Army? Notice how Carol denounces those who “insist that every aspect of Christmas must be divorced from it’s religious roots” for the sake of an inclusive society? In reality there are few if any such people — they just aren’t needed. Christmas has been in the process of being separate from its religious roots for over a century now and the cause has not been a cabal of secularists or multiculturalists; instead, the cause has been consumerism and capitalism. As Christianity has declined in power as a social force, there has been more demand for non-religious expressions of holiday spirit — and of course the market has responded. At the same time corporations seeking new items to make a profit on have pushed non-religious items, thus helping drive the process even further. Christmas has already been largely divorced from its religious roots for the same reasons that Sunday is no longer a day of rest, reflection, and worship: capitalist market forces. It’s what the market wants and/or is driven to accept by the stores and corporations. It’s a process that’s been underway for a long time now but it seems like some Christians are only just starting to wake up and notice. Well, it’s too late — there was probably nothing you could have done about it early on and there’s definitely nothing you can do now. Christmas is out of your hands. Christmas has been taken over by Santa Claus, plastic reindeer, materialistic gift-giving, parties with eggnog, family visits, and other things that have no religious meaning for Americans. You might have a shot at salvaging something if you organize and separate your own celebrations from non-religious aspects that are popular in the rest of the society (trees, presents, etc.), but I doubt that you’d even be successful among your own members, much less produce any kind of cultural shifts. It’s too late. You’ve lost Christmas to the relentlessly leveling forces of American culture and economics. Halloween is already changing tremendously from when I was a child — it’s now at least as much an adult’s holiday as a kid’s holiday. Easter is on its way as well. Give the greeting card companies a holiday and they’ll beat it to death, that’s the American way.

Read More:
Religious Right
Religious Right News
Christian Nationalism
Separation of Church and State 101
Church and State News
Secularism 101
Comments (1)
See All Posts
Share
Prev
Next
Leave a Comment
Comments
October 26, 2010 at 3:33 pm
(1) Lori says:
WARNING – DO NOT DONATE TO THE SALVATION ARMY: READ WHAT HAPPENED TO ME…I had a precious family antique donated to the Salvation Army by an older sister who is not responsible for her actions. I called and called the Salvation Army to try and retrieve our family item but got the runaround then was INSULTED by the so-called “Christian” warehouse manager! Now, my poor deceased mother is rolling in her grave that our family antique will soon be in the hands of a stranger who will probably go to Antiques Roadshow with the item and be told “you got it for a STEAL”. Yeah – STEAL….that’s what it is alright. STAY AWAY!!!

Vertaling van het Engels in het Nederlands
HomeReligion & SpiritualityAgnosticism / Atheïsme
Agnosticisme / Atheism.SearchAtheismBasicsCritiquing ReligionLife Zonder Gods.SharePrint. Gratis agnosticisme / atheïsme Nieuwsbrief! Aanmelden
.
Bespreken in mijn forum
Austin’s Atheïsme Blog
Door Austin Cline, About.com Gids sinds 1998

Mijn BioMy BlogMy ForumRSS.Complaints Doorgaan Over Target & het Leger des Heils
Woensdag 24 november 2004
Gesponsorde
Waarheid over Scientology
Je hebt gehoord de controverse. Haal nu de feiten. Watch Online Videos!
Scientology.org

Vivaldi Software
Software voor de opvolging van Klachten en niet-conformiteiten
http://www.VivaldiSoftware.com

Pantheïst atheïsten
Hawking, Einstein, Sagan Shelley – alle pantheïsten
http://www.Pantheism.net / atheism.htm
Ik heb eerder geschreven over klachten dat Target zal het Leger des Heils worden behandeld net als alle andere goede doelen. Het feit dat andere goede doelen zijn verboden uitnodiging doet er niet toe. Het feit dat het Leger des Heils zal worden op gelijke voet met iedereen anders doet er niet toe. Al die zaken, zo lijkt het, is dat een bevoorrechte groep is een bijzonder voorrecht te verliezen. De Pittsburgh Post-Gazette rapporten over het standpunt van Target:

Voor meerdere jaren, Het Leger des Heils was de enige non-profit toegestaan om te werven bij Target de 1.313 winkels. Dat rankled andere non-profitorganisaties die een stuk van dezelfde taart wilde. De in Minneapolis gevestigde retailer korting uiteindelijk besloten eerder dit jaar kon niet de ene of andere non-profit boven de andere.
“Elk jaar hebben we een toenemend aantal verzoeken ontvangt om te werven in onze winkels”, zegt Paula Thornton-Greear, een Target woordvoerster. “Als we blijven toestaan dat het Leger des Heils aan te werven, dan opent de deuren naar andere groepen het aansporen van onze [klanten]. Onze belangrijkste boodschap is dat we wilden zijn eerlijk en consequent.”
Voor de non-profitorganisaties, een no-uitnodiging beleid vermindert hun contacten met kleine gevers. Onderzoek toont aan dat maar liefst 85 procent van de non-profitorganisaties ‘financiering van individuele gevers, hetzij in de rechtstreekse bijdragen of legaten. Met afnemende geldstromen van stichtingen, overheidsinstellingen en bedrijven, die inkomsten wordt nog kritisch. Bovendien is zulke inkomsten onbeperkt, wat betekent dat het gebruikt kan worden op welke wijze dan door de non-profit. Een stichting subsidie is meestal beperkt tot een specifiek project.
Ja, heeft het Leger des Heils is het krijgen van aanzienlijke hoeveelheden van onbeperkte financiële middelen dat er geen andere goede doelen zijn in staat om zelfs toegang tot hebben. Dat dit oneerlijk is overduidelijk – er is niets over het Leger des Heils dat maakt is aanzienlijk meer verdienstelijke van een dergelijke financiering dan iemand anders. Er is niets over hen, die rechtvaardigt waardoor ze aan regels te negeren dat elke andere liefde op de planeet heeft te houden aan.

Nou, er is een ding: traditie. Het is “traditionele” dat het Leger des Heils wordt gevraagd om donaties in de voorkant van winkels onbeperkte tijdens de vakantieperiode. Daarom, blijkbaar, het is verkeerd voor Target om het te stoppen.

Naast Target, andere grote retailers met no-uitnodiging beleid omvat Barnes & Noble, Best Buy, Borders, Circuit City, Home Depot, Kohl’s, Lowe’s en Toys R Us. “We hebben een no-uitnodiging beleid voor een aantal jaren had,” zei Chris Ahearn, een woordvoerster van Lowe’s, die 1.031 winkels in 45 staten heeft. “Een van de redenen waarom mensen graag onze winkels is omdat ze schoon en opgeruimd, en ze kunnen in-en uitstappen heel gemakkelijk.”
Als mensen alleen maar boos omdat het ontbreken van het Leger des Heils, zou men verwachten klachten toe te zenden in al deze winkels ook. Heeft iemand geklaagd over het ontbreken van het Leger des Heils waterkokers bij Best Buy of Lowe’s? Is er enige moeite te schrijven aan hen en zeggen: “Ik zal hier niet winkelen dit jaar, omdat je zal niet toestaan dat het Leger des Heils aan te werven voor uw winkel?” Nee, hoezo? Er is geen ‘traditie’ wordt verbroken, omdat het Leger des Heils is niet op die plaatsen in het verleden.

Carol Platt Liebau legt uit:

Cline beweert dat het gewoon een kwestie van handhaving van een “no verzoek” het beleid redelijk – na alle, Oxfam, Catholic Charities en de United Way niet worden toegestaan om te werven. Met het oog op Cline’s, met het Leger des Heils bij Target-winkels is niets meer dan een “traditie”, waarvan de tijd is verstreken. Memo naar Austin Cline: Met alle respect, je hebt het verkeerd.
Dat is een sterke claim dat Carol Platt Liebau maakt. Heeft ze uitleggen hoe het eerlijk is voor het Leger des Heils aan te werven, zelfs als niemand anders is toegestaan? Nee Heeft ze uitleggen hoe of waarom het Leger des Heils mag niet worden onderworpen aan de regels die iedereen moet volgen? Nee Hoe dan, kan ze uitleggen dat ik heb het verkeerd voor zijn opmerking dat het alleen beurs voor het Leger des Heils te houden aan dezelfde regels als ieder ander?

Leuk vinden of niet, Kerstmis is nog steeds een religieuze feestdag, de viering van de geboorte van Jezus Christus – die christenen geloven is de zoon van God en hun Zaligmaker. Het punt van nederige geboorte van Jezus – en het thema van zijn leven – was dat Gods liefde strekt zich niet alleen voor de rijken en machtigen, maar zelfs de verloren, de laagste en de minsten onder ons. Het Leger des Heils geeft die boodschap, en uitsluitend ministers om de armen en de daklozen, die de belofte van verlossing door Jezus Christus.
Dus, laat me duidelijk zijn: omdat christenen behandelen kerst als een religieuze feestdag, daarom is het geschikt is voor een religieuze organisatie die zich verspreidt de religieuze boodschap van Kerstmis tot fondsen in de voorkant van winkels te werven tijdens de kerst-seizoen. Dit rechtvaardigt niet dat elke andere goede doelen om fondsen te werven voor de dezelfde winkel op een ander tijdstip van het jaar – zelfs als het zou worden “passend” in de zin dat het aanspreken wordt gedaan door een bepaalde groep op een bepaald moment (zoals , zeg, een joodse groep tijdens een joodse feestdag of een mensenrechten groep op een dag gewijd aan de rechten van de mens).

Afgezien van het feit dat Kerstmis niet iedereen viert in een religieuze manier (als je naar een winkel als Target, zult u merken dat de dominante thema’s feestdagen niet religieus zijn), het argument hier gewoon niet zinvol. Zelfs als we negeren de verkeerde lokalen, ik nauwelijks zien hoe het religieuze karakter van Kerstmis kan worden gebruikt ter rechtvaardiging van de behandeling van het Leger des Heils in een bevoorrechte wijze de toekenning van deze privileges niet beschikbaar voor iemand anders in andere omstandigheden en om welke reden dan ook.

Vind je een aantal plaatsen op het internet waar mensen zeuren over het besluit van Target’s te veranderen, maar ik heb niet gevonden een nog niet waar iedereen die rechtstreeks is gericht op de vraag van de billijkheid en uitgelegd hoe het komt dat oneerlijkheid en vriendjespolitiek verenigbaar zijn met de kersttijd. Liebau Het aanbod is typisch in dat ze helemaal de zaak voorbij en richt zich in plaats daarvan op te nemen het Leger des Heils van het helpen van de armen – als niemand anders deed dat ook. Ze zijn, voor zover ik kan vertellen, alleen apologetiek voor vriendjespolitiek richting sektarische christelijke standpunten.

Ja, het gaat over traditie. Een van de belangrijkste klachten van conservatieve evangelicals is dat zo veel ‘traditionele’ uitingen van vriendjespolitiek en voorrecht voor christenen zijn verwijderd uit openbare en particuliere instellingen. Er was een tijd waarin conservatieve protestantisme een belangrijke achtergrond veronderstelling van veel van de publieke activiteit in Amerika vormden – iedereen moet accepteren dat hun perspectieven waren een mindere status toegekend. Vandaag, echter, is dat aan het veranderen. In steeds meer situaties conservatief, is evangelisch christendom niet behandeld als elk meer de “default” of “achtergrond” dan het hindoeïsme, de islam, of atheïsme. Christenen zijn in dezelfde positie dat iedereen anders gebruikt te worden – en sommige doen het niet leuk een beetje. De verwijdering van het Leger des Heils is slechts een voorbeeld van een grotere trend van de Amerikaanse samenleving tot een grotere publieke diversiteit en integratie. Het is niet van plan om te stoppen.

Update: Carol blijft het oneens, en daarmee biedt ondersteuning voor wat ik zeg. Carol schrijft:

Kerst – nu leuk vinden of niet, Austin – is een christelijke feestdag. Het is niet de viering van de winterzonnewende, of het huwelijk van een ijs-koningin, of iets, maar de geboorte van Jezus Christus, die christenen geloven als de Zoon van God en de Verlosser.
Zoals ik hierboven heb uiteengezet, Kerstmis is een christelijke feestdag voor christenen (of ten minste sommige christenen). Voor anderen (en voor sommige christenen), het is noch christelijk noch zelfs vooral religieuze (Jehovah’s Getuigen niet vieren het helemaal, dus probeer hen te vertellen dat het een “Christelijke” feestdag). Veel mensen vieren Kerstmis in een volledig seculiere manier. Er is ook niets bijzonder “religieuze” of “christelijke” over de cadeautjes te kopen – en dat is natuurlijk precies wat mensen doen bij Target.

Ik wees dit uit boven, maar Carol niet te pakken is. In plaats daarvan schreef ze:

Het Leger des Heils is een christelijke liefdadigheid, waarvan de missie – de zorg voor de verloren en het minst, over en weer – is uniek in verband met de betekenis van Kerstmis. … Het is daarom opmerkelijk ondankbaar, toondoof, hebzuchtig, klassenloze en slecht voor Target aan het goede doel dat het beste symboliseert de vakantie is verantwoordelijk voor een groot deel van haar winst te ontruimen.
We moeten niet vergeten dat elke andere christelijke naastenliefde op het gezicht van de aarde is verboden tippelen bij Target-winkels op enig moment tijdens het jaar, Kerstmis of anderszins. Is het Leger des Heils “uniek” in verband met de “betekenis” van Kerstmis in vergelijking met elke andere christelijke naastenliefde of groep? Nee

Het Leger des Heils is echter van oudsher geassocieerd met werving buiten als winkels tijdens de kerst-seizoen – ja, die traditioneel wordt geassocieerd. Carol zegt dat ik verkeerd ben, dat ‘traditie’ is de “enige rechtvaardiging” voor verzet tegen Target’s beslissing om het Leger des Heils te behandelen zoals elke andere liefdadigheid, maar op het einde, dat is alles wat ze heeft – een traditionele vereniging van het Leger des Heils klokkenluiders met de kerst seizoen. Er is niets unieke over de relatie van het Leger des Heils met het christelijke “betekenis” van Kerstmis (de geboorte van Jezus, Redder van de mensheid).

[T] o beweren dat religie in het algemeen – of het christendom in het bijzonder – is nu slechts een “keuze” tussen de vele andere even populaire, en dat dit feit haar volledige excisie rechtvaardigt van onze gemeenschappelijke leven als burger, is gewoon in strijd met de feiten.
Het christendom is absoluut slechts een “keuze” onder vele andere, even geldige enen en dat niet rechtvaardigt het geven van het christendom speciale privileges. Het kan niet worden behandeld als de achtergrond veronderstelling of stichting van alle openbare activiteiten in de manier waarop ooit was. Ik heb nooit gezegd dat het een keuze tussen man even “populaire” opties, en te suggereren anders niet oprecht is. Ik heb nooit gezegd dat het christendom zou moeten zijn “uitgesneden uit het maatschappelijk leven” (wat dat ook betekent) en iets anders te suggereren, is niets minder flagrant verkeerde voorstelling van zaken.

En het geldt ook voor degenen die “overspoeld” Target met uitnodiging aanvragen in het bijzonder in om te verdrijven het Leger des Heils – samen met degenen die beweren dat elk aspect van Kerstmis moeten worden gescheiden van haar religieuze wortels om een “inclusieve” maatschappij te bereiken .
Dit is misschien wel de meest walgelijke wat ik heb gezien dat iemand nog te schrijven over dit onderwerp. Hoe durf Carol Platt Liebau suggereren dat verschillende religieuze en seculiere liefdadigheidsinstellingen “overspoeld” Target met verzoeken om te werven tijdens de kerst-seizoen (of op andere tijden) “specifiek met het oog te verjagen het Leger des Heils”? Als ze had gezegd geen specifieke doelen die kunnen worden aangemerkt als een lasterlijke uitlatingen, het is zo slecht.

In plaats van de veronderstelling dat er een wijdverspreide samenzwering om haar kostbare Leger des Heils kwaad, waarom kunnen ze niet gewoon accepteren het idee dat andere groepen – met inbegrip van andere christelijke groeperingen – gewoon een kans om donaties te werven onder dezelfde regels die geregeld het Leger des Heils wilde ? Waarom kan ze niet en andere instemmen met de beginselen van eerlijkheid en rechtvaardigheid? Ik heb nog te zien van een van deze mensen beweren dat Target moet laten alle goede doelen worden toegestaan om te werven. Is er iets over al die andere goede doelen dat ze toegang moeten hebben tot de onbeperkte donaties die het Leger des Heils is in staat om te ontkennen? Is er iets uniek “christelijke” of een of andere manier verenigbaar met de ‘Christmas Spirit “te behandelen elke andere liefdadigheid erger dan het Leger des Heils?

Merk op hoe Carol hekelt degenen die “erop aandringen dat elk aspect van Kerstmis moeten worden gescheiden van het religieuze wortels” in het belang van een inclusieve samenleving? In werkelijkheid zijn er weinig of geen zulke mensen – ze gewoon niet nodig zijn. Kerst is in het proces van scheiden van haar religieuze wortels meer dan een eeuw nu en de oorzaak is niet een kliek van secularisten of multiculturalisten, in plaats daarvan de oorzaak is consumentisme en kapitalisme. Als het christendom is afgenomen in kracht als een sociale kracht, is er meer vraag naar niet-religieuze uitingen van vakantie geest – en natuurlijk de markt heeft gereageerd. Tegelijkertijd bedrijven op zoek naar nieuwe items om winst te maken op hebben aangedrongen op niet-religieuze objecten, waardoor mede het streven van de proces nog verder.

Kerst is al grotendeels gescheiden van haar religieuze wortels om dezelfde redenen dat de zondag is niet langer een dag van rust, bezinning, en aanbidden: de kapitalistische marktwerking. Het is wat de markt wil en / of wordt gedreven te aanvaarden door de winkels en bedrijven. Het is een proces dat gaande is geweest nu voor een lange tijd, maar het lijkt alsof sommige christenen nog maar net begint wakker te worden en merk.

Nou, het is te laat – er was waarschijnlijk niets dat je had kunnen doen over het al vroeg en er is absoluut niets wat je nu kan doen. Kerstmis is uit je handen. Kerst is overgenomen door Santa Claus, plastic rendieren, materialistische het geven van geschenken, feesten met advocaat, familie bezoeken, en andere dingen die geen religieuze betekenis voor de Amerikanen hebben. Misschien heb je een schot op het bergen van iets als je organiseren en aparte uw eigen vieringen van de niet-religieuze aspecten die populair zijn in de rest van de samenleving (bomen, cadeautjes, etc.), maar ik betwijfel dat je zelfs zou succesvol zijn bij uw eigen leden, veel minder produceren elke vorm van culturele verschuivingen.

Het is te laat. Je hebt verloren Kerst aan de meedogenloos nivellerende krachten van de Amerikaanse cultuur en economie. Halloween is al aan het veranderen enorm van toen ik een kind was – het is nu minstens zo veel van een volwassene vakantie als vakantie een kid’s. Pasen is op zijn manier zo goed. Geef de wenskaart bedrijven een vakantie en ze zal het dood te slaan, dat is de Amerikaanse manier.

Lees meer:

• Religieus Rechts
• Religieus Rechts Nieuws
• Christian Nationalisme
• Scheiding van Kerk en Staat 101
• Kerk en Staat Nieuws
• Secularisme 101
. Reacties (1) Zie Alle PostsSharePrevNextLeave een CommentComments
26 oktober 2010 om 3:33 pm (1) Lori zegt:
WAARSCHUWING – NIET TE DONEREN Het Leger des Heils: LEES wat mij is overkomen … Ik had een dierbare familiefoto antieke gedoneerd aan het Leger des Heils door een oudere zus, die is niet verantwoordelijk voor haar daden. Ik riep en riep het Leger des Heils om te proberen en onze familie item halen, maar kreeg de tuin te leiden werd vervolgens beledigd door de zogenaamde “christelijke” warehouse manager! Nu, mijn arme overleden moeder rolt in haar graf dat onze familie antieke binnenkort zal worden in de handen van een vreemdeling die zal waarschijnlijk Antiek Roadshow te gaan met het item en worden verteld “heb je het voor een te stelen”. Ja – stelen … dat is wat het goed is.. BLIJF WEG!

Recently Discussed Complaints
1. (0 mins ago)
Amrita University, Ettimadai, Coimbatore
False promises2. (9 mins ago)
Nokia
nokia award promo3. (14 mins ago)
Petshack Chihuahua’s Nancy White
Sells Sick Dogs4. (14 mins ago)
VBUZZER.COM
VOIP SERVICE5. (15 mins ago)
Nokia
NOKIA NEW YEAR PROMO
Consumer Tips & Tricks

Halloween Makeup to Make Your Costume a Winner

What Steps Do I Need to Take to Get On Solid Financial Ground?

Tips For Owners of Flood Famaged Cars
Worst rating
1. Modify Utah (-14)2. Farrah’s Chihuahua’s/Farrah Troutman (-13)3. kmassist .com (-10)4. Petshack Chihuahua’s Nancy White (-6)5. ausuggstore.com (-6)6. Allcare Dental (-5)7. Direct E-cig.com (-5)8. mobilink jazz (-5)9. Medco Pharmacy (-4)10. Nokia UK Promo (-4)

Subjects of Wide Speculation
1. Fake Passport Websites (149)
Scam or Real?2. California Psychics (131)
Scam/Fraud3. Walmart (74)
customer mistreatment4. my3cents.com (72)
Mistreatment of Members5. mandys facial hair remover (65)
facial burns and scarring6. Farrah’s Chihuahua’s/Farrah Troutman (53)
Bad Breeder/Puppy Mill/Inbred Dogs/Overbreeds Mom’s7. Mormon church (47)
Harassment8. Burger King Deptford, NJ (45)
Counter Person Texting During Lunch Hour9. Modify Utah (43)
Closed for business & nothing done?10. TV (40)
not working
Latest News & Stories
6 Quick Verizon iPhone 4 Facts
Verizon to Sell iPhone 4
Facebook Says It’s NOT Shutting Down March 15
Stay Away
1. Walgreens (5)2. Airtel (20)3. Nokia (32)4. US Airways (3)5. Virgin Mobile (8)6. MTN (17)7. Best Buy (10)8. makers of coricidin hbp cough and cold (1)
Latest Questions
Citifinancial Is the http://www.mesos.ms a good website to buy the mesos ? swipebids.com NOKIA NEW YEAR PROMO hi

The Salvation Army Complaints – Charity? no, greedy church
Review all The Salvation Army complaints
The Salvation Army
Posted: 2010-11-22 by Green Conservative

Charity? no, greedy church
Complaint Rating:
Company information:
Salvation Army
New Rochelle, New York
United States
When my mother died I had a houseful of older furniture in very good condition, or so I thought. Not wishing to endure the craziness of Craig’s list or a yard sale, I called the Salvation Army to donate all of it to the needy. They sent two guys: one looked like he thought he was a Hollywood producer and the other I think just got out of jail. The ‘Hollywood” one flounced and flitted thru the house and within 2 minutes said “oh, no no no, none of this will do, sorry. Have you got anything else? ” ELSE??? People are homeless and sleeping on sidewalks and you’re turning down four bedroom sets and a whole livingrm/dining rm suite??? I was livid. All they want is NEW stuff in Perfect condition so they can sell it at top prices in their “thrift” shops. You can do better at Target or Ikea – these people are PHONY and should not call themselves “non-profit”!!! I will never put a penny in their stupid buckets again.
Comments United States Non-profit Organizations
Share with others:
Was the above complaint useful to you?

More The Salvation Army complaints

The Salvation Army – So Called Pastors
The Salvation Army – stealing from the salvation army
The Salvation Army – Discrimination

Comments Sort by: Date | Rating

51 days ago by Dawniette +1 Votes

They aren’t allowed to take certain items unless they are in a particular condition.
Someone’s judgement may have been screwy, but apparently yours was, too, judging someone just by their appearance.
51 days ago by Dawniette +1 Votes

There are a lot of “workers” there that are just volunteers. If they hurt themselves getting furniture from a 3rd floor place, they would have hefty medical bills that SA would not cover.
51 days ago by pobarjenkins 0 Votes

The condition of furniture can be relative, and sometimes they have higher standards for pieces they have too much of or pieces that take a large amount of space. Though it seems like you are not a very understanding person seeing how quickly you are to judge someoen based on appearance.
36 days ago by sweetandlony 0 Votes

I agree. My donation of very good wood furniture and an expensive glass patio table set with chairs were refused. I was told Salvation Army does not take summer furniture in the winter. The wood china cabinet had aged scratches on it but in almost excellent condition. I really feel that they made a bad judgement call. However, it would be nice if when scheduling they would tell the donator the possibility that the furniture may not be accepted. After all I waited for 2 week for the pick up and now have to make other arrangements.

Post your Comment

Vertaling van het Engels in het Nederlands
Onlangs besproken Klachten
1. (0 minuten geleden)
Amrita Universiteit, Ettimadai, Coimbatore
Valse promises2. (9 minuten geleden)
Nokia
nokia prijs promo3. (14 minuten geleden)
Petshack Chihuahua’s Nancy White
Verkoopt Sick Dogs4. (14 minuten geleden)
VBUZZER.COM
VOIP Service5. (15 minuten geleden)
Nokia
NOKIA NIEUWJAAR PROMO
De consument Tips & Trucs

Halloween make-up om uw kostuum een winnaar maken

Welke stappen moet ik nemen om aan de slag op een solide financiële Ground?

Tips voor eigenaren van Flood Famaged Cars

Slechtste beoordeling
1. Wijzig Utah (-14) 2. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (-13) 3. kmassist. com (-10) 4. Petshack Chihuahua’s Nancy White (-6) 5. ausuggstore.com (-6) 6. Allcare Dental (-5) 7. Direct E-cig.com (-5) 8. Mobilink jazz (-5) 9. Medco Apotheek (-4) 10. Nokia Nederland Promo (-4)

Onderwerpen van Brede Speculatie
1. Vals paspoort Websites (149)
Scam of Real? 2. California Psychics (131)
Scam/Fraud3. Walmart (74)
klant mistreatment4. my3cents.com (72)
Mishandeling van Members5. mandys gezichtshaar remover (65)
gezicht brandwonden en scarring6. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (53)
Slechte Fokker / Puppy Mill / Ingeteelde Honden / Overbreeds Mom’s7. Mormoonse kerk (47)
Harassment8. Burger King Deptford, NJ (45)
Counter Persoon Tekstberichten Tijdens de lunch Hour9. Wijzig Utah (43)
Gesloten voor het bedrijfsleven en niets gedaan? 10. TV (40)
werkt niet
Laatste Nieuws & Stories
6 Snel Verizon iPhone 4 Feiten
Verizon om iPhone 4 Verkoop
Facebook zegt dat het niet afsluiten van 15 maart

Stay Away
1. Walgreens (5) 2. Airtel (20) 3. Nokia (32) 4. US Airways (3) 5. Virgin Mobile (8) 6. MTN (17) 7. Best Buy (10) 8. makers van coricidin HBP hoest en verkoudheid (1)
Laatste vragen
Citifinancial Is de http://www.mesos.ms een goede website om de Mesos kopen? swipebids.com NOKIA NIEUWJAAR PROMO hi

Het Leger des Heils Klachten – Liefde? nee, hebzuchtige kerk
Herziening van alle klachten Het Leger des Heils
Het Leger des Heils
Geplaatst op: 2010-11-22 door Green Conservatieve

Liefdadigheid? nee, hebzuchtige kerk

Klacht Waardering:
Bedrijf informatie:
Leger des Heils
New Rochelle, New York
Verenigde Staten

Toen mijn moeder stierf had ik een huis vol oudere meubelen in zeer goede staat, dus of ik dacht. Niet wensen aan de gekte van Craig’s List of een werf te koop te verduren, ik belde het Leger des Heils om het te doneren aan de behoeftigen. Ze stuurden twee jongens: een leek alsof hij dacht dat hij een Hollywood-producent en de andere ik denk stapte de gevangenis. De ‘Hollywood’ een volants en fladderde door het huis en binnen 2 minuten zei: “oh, nee nee nee, niets van dit alles zal doen, sorry. Heb je anders? “ELSE?? Mensen zijn dakloos en slapen op de stoep en je bent het draaien van vier slaapkamers sets en een hele livingrm / eetkamer rm suite?? Ik woedend was. Het enige wat ze willen is NIEUW spullen in perfecte staat, zodat ze kunnen verkopen . bovenaan prijzen in hun “spaarzaamheid” winkels Je kunt beter bij Target of Ikea – deze mensen zijn PHONY en mogen niet noemen zichzelf “non-profit” Ik zal nooit meer een cent gezet in hun domme emmers!.
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties
Met anderen te delen:
Was het bovenstaande klacht nuttig voor u?

Meer Het Leger des Heils klachten

Het Leger des Heils – So Called Pastors
Het Leger des Heils – stelen van het Leger des Heils
Het Leger des Heils – Discriminatie

Reacties Sorteren op: Datum | Waardering

51 dagen geleden door Dawniette +1 Stemmingen

Zij zijn niet toegestaan om bepaalde items te nemen, tenzij ze zich in een bepaalde aandoening.
Iemand vonnis kan maf zijn geweest, maar blijkbaar was de jouwe ook, te oordelen dat iemand alleen maar door hun uiterlijk.

51 dagen geleden door Dawniette +1 Stemmingen

Er zijn een heleboel van “werknemers” er die net zijn vrijwilligers. Als ze zich kunnen bezeren krijgen meubels uit een 3de verdieping, zou ze hebben flinke medische kosten dat SA niet zou dekken.

51 dagen geleden door pobarjenkins 0 Stemmen

De conditie van meubilair kan worden ten opzichte van, en soms hebben zij hogere normen voor stukken ze hebben te veel of stukken die een grote hoeveelheid in beslag nemen. Hoewel het lijkt alsof je niet een heel begripvol persoon te zien hoe snel je bent op someoen gebaseerd op het uiterlijk beoordelen.

36 dagen geleden door sweetandlony 0 Stemmen

Ik ga akkoord. Mijn donatie van een zeer goede houten meubels en een dure glazen patio tabel met stoelen werden geweigerd. Ik kreeg te horen Leger des Heils niet de zomer meubels te nemen in de winter. Het hout servieskast was ouder krassen op, maar in bijna uitstekende conditie. Ik heb echt het gevoel dat ze een slechte beslissing oproep. Het zou echter mooi zijn als bij het plannen zij de donateur vertellen de mogelijkheid dat de meubels niet kan worden aanvaard. Na alles wat ik wachtte voor 2 week voor de pick-up en hebben nu een andere regeling te maken.

Post je reactie
The most respected and popular consumer complaints website.
Everything

Everything
Complaints
Articles
News & Stories
Recalls
Videos
Groups
Questions

Latest Complaints News & Stories Tips & Tricks Questions Videos Images Recalls Groups Submit Complaint

Recently Discussed Complaints
1. (0 mins ago)
KFC
Our Policy Is…2. (0 mins ago)
Kirk Newton
death of 2nd dog3. (0 mins ago)
Blue Diamond Kennels
theft4. (1 mins ago)
BREEDER NETWORK
Maltese Puppy5. (4 mins ago)
puppies234
Disease
Consumer Tips & Tricks

A Mens Clothing Guide To Picking Out Jeans

Driving Overseas? Steer Clear of Bogus International Driving Permits

How to Have an Allergy-Free Hotel Stay
Worst rating
1. Modify Utah (-14)2. Farrah’s Chihuahua’s/Farrah Troutman (-13)3. kmassist .com (-10)4. Petshack Chihuahua’s Nancy White (-6)5. ausuggstore.com (-6)6. Allcare Dental (-5)7. Direct E-cig.com (-5)8. mobilink jazz (-5)9. Medco Pharmacy (-4)10. Nokia UK Promo (-4)

Subjects of Wide Speculation
1. Fake Passport Websites (149)
Scam or Real?2. California Psychics (131)
Scam/Fraud3. Walmart (74)
customer mistreatment4. my3cents.com (72)
Mistreatment of Members5. mandys facial hair remover (65)
facial burns and scarring6. Farrah’s Chihuahua’s/Farrah Troutman (53)
Bad Breeder/Puppy Mill/Inbred Dogs/Overbreeds Mom’s7. Mormon church (47)
Harassment8. Burger King Deptford, NJ (45)
Counter Person Texting During Lunch Hour9. Modify Utah (43)
Closed for business & nothing done?10. TV (40)
not working
Latest News & Stories
6 Quick Verizon iPhone 4 Facts
Verizon to Sell iPhone 4
Facebook Says It’s NOT Shutting Down March 15
Stay Away
1. Walgreens (5)2. Airtel (20)3. Nokia (32)4. US Airways (3)5. Virgin Mobile (8)6. MTN (17)7. Best Buy (10)8. makers of coricidin hbp cough and cold (1)
Latest Questions
Citifinancial Is the http://www.mesos.ms a good website to buy the mesos ? swipebids.com NOKIA NEW YEAR PROMO hi

Salvation Army Complaints
Sort by Destination Sort by Date | Sort by Popularity

Salvation Army – Illinois, Des Plaines
Posted: 2010-07-13 by Rubin Farr

Religious Discrimination
Complaint Rating:
Once again my attorney’s letters have gone unanswered from the Salvation Army.
I, as a Buddhist, was forced to complete a six month drug and alcohol program. After being kicked out of said forced program, they won’t release my records showing that I was and am Buddhist…
Comments United States Religion and Spirituality

Salvation Army – Alabama, thomasville alabama
Posted: 2010-12-29 by wanda larrimore

emloyee talking bad to people
Complaint Rating:
An Employee named Betty Brown, is very rude to people when they come to get food . Which by the way is given to them by wal-mart for the people of our town. For some reason this woman is very rude to people, she will tell them they are giving it to the prisoners, and then 30 min later will bringit…
Comments United States Food

Salvation Army – West Virginia, Wellsburg
Posted: 2010-11-21 by none

deaf discrimination
Complaint Rating:
In November 19, 2010, I went over the Salvation Army around 1130 am after I recieved the food card for thanksgiving. I walked into the Salvation Army; and then the employee took me into her office and asked me what utilites were and wanted my faince’s ID and proof of his income because…
Comments United States Food

Salvation Army – New Jersey
Posted: 2010-09-10 by 100% BORICUA

EXPLOITATION, HARRASMENT
Complaint Rating:
PEOPLE THINK THAT THE SALVATION ARMY DO GOOD TO PEOPLE, AND EMPLOYEES. THEY WRONG, NOT ALL OF THEM ARE GOOD TO THE EMPLOYEES.A FRIEND OF MINE WORK FOR THIS ORGANIZATION FOR 4 YEARS NOW, AND THEY TREAT HER LIKE SHE IS A DOG, AFTER EVERYTHING SHE BEEN THRU FOR THEM. NOW THEY ARE TRYING 2 FIRED…
Comments United States Bullying and Harassment at Work

Salvation Army – California, Oakland
Posted: 2010-11-09 by Salvation Army Is A CULT

Sexual Harrassment
Complaint Rating:
Garden street shelter- They will only feed the homeless families that live there lunch on Sunday if they attend Capt. Trish Poochigian’s church service. The house manager sexually harrasses the female staff and whenever a complaint is made about him, Capt Trish sweeps it under the rug….
Comments United States Non-profit Organizations

Salvation Army – Rhode Island, Pawtucket
Posted: 2010-12-21 by jenny7777

wheres the kids toys?
Complaint Rating:
i waited 2 hours today to pick up my package, needed the toys for my 3 children, was given a huge empty garbage bag with just 1 old book, colored in and ripped and old, was this a joke or the 3 new works that were there stealing everyones goodies for christmas? I asked where the gifts were and…
Comments United States Bad Business Partners

Salvation Army – Florida, Spring Hill
Posted: 2010-11-29 by Christian? Honestly…………

Discrimination
Complaint Rating:
The Salvation Army: Doing Evil in God’s Name?
Does the Salvation Army think it’s perfectly fine to turn “reformed” drunks and drug addicts loose on the public at the Salvation Army Family Thrift Store? As any intelligent person might expect, unsupervised employees…
Comments United States Religion and Spirituality

Salvation Army – California, citrus heigths
Posted: 2007-12-05 by robert [send email]

Too much fun
Complaint Rating:
I was on salvation army thrift store and the manager was talking about sex in front of me thats nasty??? What do u think??? My kids was there….
Comments United States Education

Salvation Army
Posted: 2011-01-09 by naught.4evor@yahoo.com

everything
Complaint Rating:
Salvation Army employs Domestic Violence Abusers. Regardless of the proof given to them, they do not hold abusers accountable, they employ them and look the other way. This is defrauding of the worst kind, especially for an organization that claims to be against domestic violence against women…
Comments United States Bad Business Partners

Salvation Army – Georgia
Posted: 2011-01-07 by gillyaction

Unsafe work conditions
Complaint Rating:
I have been employed for the Salvation Army at their thrift store for 7+yrs. I have complained many times about the unsafe and unsanitary conditions many many times. The store is very very old and if OSHA came in they would immediately close the store because of the conditions. For example the…
Comments United States Non-profit Organizations

Salvation Army – California
Posted: 2009-07-02 by megan johnson

Integritiy of Employees
Complaint Rating:
Salvation Army lists a strict Godly “Sanctity of Marriage” policy, and also says it’s adamately against Domestic Violence. My husband abandoned our family after much abuse and violence, now the violence is the cancelling of all my financial accounts and access to any finances,…
Comments United States Family & Relationships

Salvation Army – Virginia, Alexandria
Posted: 2010-11-29 by Cynthia, Mary, Agnes, Pat, et al

Salvation Army Thrift Store
Complaint Rating:
The Salvation Army Thrift Store in Spring Hill, Hernando County, Florida has on display, for all to see, an example of what a charitable organization should NOT be. Lying, stealing, and taking the Lord’s name in vain seem to be business as usual for the staff at the Salvation Army thrift…
Comments United States Non-profit Organizations

Salvation Army
Posted: 2010-10-31 by The flip side

Cost
Complaint Rating:
I wish to address complaints regarding the cost of items at the Salvation Army. I have volunteered there for many years. The items that are donated are essentially “free” yes, but please keep in mind that the rent, heat, hydro, maintenance and staff etc. are NOT free, not to mention…
Comments Canada Non-profit Organizations

Salvation Army – New Jersey, Atlantic City
Posted: 2010-06-28 by Nicole M Hernandez

Customer Service
Complaint Rating:
I was shopping for bedroom furniture, and was interested in a set I found at the Salvation Army. The dresser & mirror was priced $199.00. The matching dresser and night stands were not priced. I asked a male employee to assist me, and he did’nt know the price. He called out (in spanish)…
Comments United States Employees

Salvation Army – Missouri, Saint Louis
Posted: 2010-03-03 by iwouldliketoremainanonymous

human rights
Complaint Rating:
anonymous: myself and others residents at the salvation are being treated like animals. We feel the need to speak out about this cruelty behavior. We are humans beings with a heart, mind, body, and soul. We like to be treated like everyone else rather we have or don’t have to show for….
Comments United States Bad Business Partners

Salvation Army – North Carolina, Sneads Ferry
Posted: 2009-12-29 by Customernc

Keep your hands to YOURSELF!!
Complaint Rating:
I shop in this store a lot, as well as give donations. Just recently, a man was hired that is very intrusive. As I shop he follows me very closely and today, Dec 29 2009 he did reach out and touch my shoulder and back and rub it. I told him to keep his hands off of me and that this was unacceptable…
Comments United States Nature & Environment

Salvation Army – California
Posted: 2011-01-09 by naught.4evor@yahoo.com

Lack of Integrity Salvation Army Domestic Violence
Complaint Rating:
Salvation Army employs Domestic Violence Abusers. Regardless of the proof given to them, they do not hold abusers accountable, they employ them and look the other way. This is defrauding of the worst kind, especially for an organization that claims to be against domestic violence against women…
Comments United States Family & Relationships

Salvation Army – Oklahoma, Mustang
Posted: 2011-01-08 by deb57

worker grab something out of my basket and gave it to another customer
Complaint Rating:
I shop at your stores weekly. Three Saturdays before Christmas (aprox) I was shopping at the Mustang store, I had clothes and stuff in my basket, I glanced up and the kids were playing a x box game in the furniture dept about 6 ft from me. I went over to them and watched it awhile, the boys…
Comments United States Non-profit Organizations

Salvation Army
Posted: 2011-01-06 by Starmann

Rude clerk!
Complaint Rating:
My complaint is about the lady that runs the Salvation Army at 702 East Main street. Prattville Al.On one special day when I was down to my last few dollars, I decided to stop by and shop. The money I had happened to be several 2 dollar bills. This is legal tender and is accepted everywhere…
Comments United States Employees

Salvation Army – Florida, Pembroke Pines
Posted: 2010-12-17 by secrect

every thing
Complaint Rating:
Our manager Carol is a horrible person! She is so horrible that one of our employees was hospitalized do to the stress she causes to her employees. Carol is always yelling at her employees at the top of her lungs. She is even rude to customers. Carol fired our assistant manager because Carol…
Comments United States

Typ tekst of een websiteadres of vertaal een document.
Annuleren

Luisteren
Fonetisch lezen
Vertaling van het Engels in het Nederlands
De meest gerespecteerde en populaire klachten van consumenten website.
Meer

Meer
Klachten
Artikelen
Nieuws & Stories
Herinnert eraan
Video’s
Groepen
Vragen

Laatste Klachten Nieuws & Verhalen Tips & Trucs Vragen Video Afbeeldingen herinnert Groepen Submit Klacht

Onlangs besproken Klachten
1. (0 minuten geleden)
Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Troutman
Slechte Fokker / Puppy Mill / Ingeteelde Honden / Overbreeds Mom’s2. (0 minuten geleden)
Castle Rock Bulldogs
Vermijd Puppies Hier! 3. (1 min. geleden)
W. Hinkley – apply@build-career.com
vaste mij dankzij W. Hinkley werk – apply@build-career.com4. (2 minuten geleden)
OLDTWR.COM
Verkopen Zieke en gebrekkige Puppies5. (3 minuten geleden)
Eva Sikova Evidog.com
Oppassen
De consument Tips & Trucs

Een Herenkleding Guide To uitzoeken Jeans

Overwegen te investeren in een warmte terugwin Ventilator

Hoe anders is de iPhone 4 van de 3G?

Slechtste beoordeling
1. Wijzig Utah (-14) 2. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (-13) 3. kmassist. com (-10) 4. Petshack Chihuahua’s Nancy White (-6) 5. ausuggstore.com (-6) 6. Allcare Dental (-5) 7. Direct E-cig.com (-5) 8. Mobilink jazz (-5) 9. Medco Apotheek (-4) 10. Nokia Nederland Promo (-4)

Onderwerpen van Brede Speculatie
1. Vals paspoort Websites (149)
Scam of Real? 2. California Psychics (131)
Scam/Fraud3. Walmart (74)
klant mistreatment4. my3cents.com (72)
Mishandeling van Members5. mandys gezichtshaar remover (65)
gezicht brandwonden en scarring6. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (53)
Slechte Fokker / Puppy Mill / Ingeteelde Honden / Overbreeds Mom’s7. Mormoonse kerk (47)
Harassment8. Burger King Deptford, NJ (45)
Counter Persoon Tekstberichten Tijdens de lunch Hour9. Wijzig Utah (43)
Gesloten voor het bedrijfsleven en niets gedaan? 10. TV (40)
werkt niet
Laatste Nieuws & Stories
6 Snel Verizon iPhone 4 Feiten
Verizon om iPhone 4 Verkoop
Facebook zegt dat het niet afsluiten van 15 maart

Stay Away
1. Walgreens (5) 2. Airtel (20) 3. Nokia (32) 4. US Airways (3) 5. Virgin Mobile (8) 6. MTN (17) 7. Best Buy (10) 8. makers van coricidin HBP hoest en verkoudheid (1)
Laatste vragen
Citifinancial Is de http://www.mesos.ms een goede website om de Mesos kopen? swipebids.com NOKIA NIEUWJAAR PROMO hi

Leger des Heils Klachten
Sorteren op Bestemming Sorteren op Datum | sorteer op Populariteit

Leger des Heils – Illinois, Des Plaines
Geplaatst op: 2010-07-13 door Rubin Farr

Religieuze discriminatie
Klacht Waardering:
Nogmaals mijn advocaat brieven onbeantwoord zijn gebleven van het Leger des Heils.

Ik, als een boeddhist, werd gedwongen om een zes maanden drugs en alcohol af te ronden. Na geschopt uit zei gedwongen programma, zullen ze niet vrijgeven mijn platen waaruit bleek dat ik was en ben boeddhistische …
Reacties Verenigde Staten Religie en Spiritualiteit

Leger des Heils – Alabama, Alabama Thomasville
Geplaatst op: 2010-12-29 door Wanda larrimore

emloyee praten slechte mensen
Klacht Waardering:
Een Medewerker genaamd Betty Brown, is erg onbeleefd om mensen als ze komen om voedsel te krijgen. Die door de manier waarop wordt gegeven aan hen door Wal-Mart voor de bevolking van onze stad. Om wat voor reden deze vrouw is erg onbeleefd om mensen, zal ze vertellen dat ze geven het aan de gevangenen, en vervolgens 30 min later zal bringit …
Reacties Amerikaanse Food

Leger des Heils – West Virginia, Wellsburg
Geplaatst op: 2010-11-21 door niemand

dove discriminatie
Klacht Waardering:
In november 19, 2010, ging ik over het Leger des Heils omstreeks 1130 ben nadat ik het eten card ontvangen voor Thanksgiving. Ik liep in het Leger des Heils, en dan de werknemer nam me mee naar haar kantoor en vroeg me wat utilites waren en wilde mijn faince ID en het bewijs van zijn inkomen, omdat …
Reacties Amerikaanse Food

Leger des Heils – New Jersey
Geplaatst op: 2010-09-10 met 100% Boricua

EXPLOITATIE, intimidatie
Klacht Waardering:
Mensen denken dat het Leger des Heils GOED doen om mensen, en medewerkers. Ze het mis, NIET ze zijn allemaal GOED OM DE EMPLOYEES.A Friend Of Mine WERK voor deze organisatie voor 4 jaar nu, en ze behandelen haar als ze een hond is, na alles wat ze al VIA voor hen. Nu hebben ze twee BRANDSTOFGESTOOKTE …
Reacties Verenigde Staten pesterijen en intimidatie op het werk

Leger des Heils – California, Oakland
Geplaatst op: 2010-11-09 door het Leger des Heils is een sekte

Seksuele Intimidatie
Klacht Waardering:
Garden Street shelter-Ze zullen alleen voeden de dakloze gezinnen die er wonen de lunch op zondag dat ze deelnemen aan Capt Trish Poochigian’s kerkdienst. De huismeester seksueel lastiggevallen het vrouwelijk personeel en als er een klacht is ingediend over hem, Capt Trish veegt het onder het tapijt ….
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils – Rhode Island, Pawtucket
Geplaatst op: 2010-12-21 door jenny7777

wheres de kinderen speelgoed?
Klacht Waardering:
Ik wachtte twee uur vandaag op te pikken mijn pakket, de benodigde speelgoed voor mijn 3 kinderen, kreeg een enorme lege vuilniszak met slechts 1 oud boek, gekleurd in en scheurde en oud, was dit een grap of de 3 nieuwe werken die werden Er stelen ieders goodies voor kerst? Ik vroeg waar de geschenken waren en …
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – Florida, Spring Hill
Geplaatst op: 2010-11-29 door Christian? Eerlijk gezegd …………

Discriminatie
Klacht Waardering:
Het Leger des Heils: kwaad te doen in Gods Naam?
Is het Leger des Heils denkt dat het heel fijn om “bekeerd” dronkaards en verslaafden weer los op het publiek in het Leger des Heils Familie Thrift Store? Zoals elke intelligent persoon zou verwachten, zonder toezicht werknemers …
Reacties Verenigde Staten Religie en Spiritualiteit

Leger des Heils – California, citrusvruchten hoogten
Geplaatst op: 2007-12-05 door Robert [stuur e-mail]

Veel te leuk
Klacht Waardering:
Ik was op het Leger des Heils tweedehands winkel en de manager was praten over seks voor me thats nare?? Wat vind u ervan?? Mijn kinderen was er ….
Reacties Verenigde Staten Onderwijs

Leger des Heils
Geplaatst op: 2011-01-09 door naught.4evor @ yahoo.com

meer
Klacht Waardering:
Leger des Heils telt Huiselijk Geweld misbruikers. Ongeacht het bewijs aan hen gegeven, ze niet in het bezit misbruikers verantwoording, die zij gebruiken hen en de andere kant opkijken. Dit is oplichting van de ergste soort, met name voor een organisatie die beweert te zijn tegen huiselijk geweld tegen vrouwen …
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – Georgië
Geplaatst op: 2011-01-07 door gillyaction

Onveilige werkomstandigheden
Klacht Waardering:
Ik heb al gebruikt bij het Leger des Heils op hun kringloopwinkel voor 7 + jaar. Ik heb vele malen geklaagd over de onveilige en onhygiënische omstandigheden vele, vele malen. De winkel is heel erg oud en als OSHA kwam ze zouden onmiddellijk de winkel te sluiten, omdat van de voorwaarden. Bijvoorbeeld de …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils – California
Geplaatst op: 2009-07-02 door Megan johnson

Integritiy van werknemers
Klacht Waardering:
Leger des Heils noemt een strikte Goddelijke “heiligheid van het huwelijk”-beleid, en ook zegt dat het adamately tegen huiselijk geweld. Mijn man verlaten onze familie na veel misbruik en geweld, nu het geweld is de annulering van al mijn financiële rekeningen en toegang tot alle financiën, …
Reacties Verenigde Staten Familie & Relaties

Leger des Heils – Virginia, Alexandria
Geplaatst op: 2010-11-29 door Cynthia, Maria, Agnes, Pat, et al.

Leger des Heils Thrift Store
Klacht Waardering:
Het Leger des Heils Thrift Store in Spring Hill, Hernando County, Florida is op het scherm, voor iedereen te zien, een voorbeeld van wat een charitatieve organisatie mag niet worden. Liegen, stelen, en het nemen van de Heer naam ijdel lijkt business as usual voor de medewerkers van het Leger des Heils spaarzaamheid …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils
Geplaatst op: 2010-10-31 door De keerzijde

Kosten
Klacht Waardering:
Ik wens op klachten over de kosten van de items op het Leger des Heils aan te pakken. Ik heb als vrijwilliger er voor vele jaren. De items die zijn gedoneerd zijn in wezen ‘vrije’ ja, maar houd er rekening mee dat de huur, verwarming, water, onderhoud en personeel, enz. zijn niet vrij en niet te vergeten …
Reacties Canada Non-profit organisaties

Leger des Heils – New Jersey, Atlantic City
Geplaatst op: 2010-06-28 door Nicole M Hernandez

Klantenservice
Klacht Waardering:
Ik was het winkelen voor slaapkamermeubilair, en was geïnteresseerd in een set vond ik op het Leger des Heils. Het dressoir en spiegel was geprijsd 199,00 dollar. De bijpassende dressoir en night stands waren niet geprijsd. Ik vroeg een mannelijke werknemer om mij te helpen, en hij did’nt weet de prijs. Riep hij uit (in het Spaans) …
Reacties Verenigde Staten Medewerkers

Leger des Heils – Missouri, Saint Louis
Geplaatst op: 2010-03-03 door iwouldliketoremainanonymous

rechten van de mens
Klacht Waardering:
anoniem: mezelf en anderen bewoners van het heil worden behandeld als dieren. We voelen de behoefte om zich uit te spreken over deze wreedheid gedrag. We zijn mensen wezens met een hart, geest, lichaam en ziel. We willen behandeld worden als iedereen in plaats van wij hebben of niet aan te tonen voor ….
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – North Carolina, Sneads Ferry
Geplaatst op: 2009-12-29 door Customernc

Houd uw handen om jezelf!
Klacht Waardering:
Ik winkel in deze winkel een stuk, evenals te geven donaties. Onlangs werd een man ingehuurd die zeer opdringerig. Als ik shop volgt hij me zeer nauw en vandaag, 29 december 2009 deed hij aanraken mijn schouder en rug en wrijf het. Ik vertelde hem om zijn handen af te houden van mij en dat dit onacceptabel was …
Reacties Verenigde Staten Natuur & Milieu

Leger des Heils – California
Geplaatst op: 2011-01-09 door naught.4evor @ yahoo.com

Gebrek aan integriteit Leger des Heils Huiselijk Geweld
Klacht Waardering:
Leger des Heils telt Huiselijk Geweld misbruikers. Ongeacht het bewijs aan hen gegeven, ze niet in het bezit misbruikers verantwoording, die zij gebruiken hen en de andere kant opkijken. Dit is oplichting van de ergste soort, met name voor een organisatie die beweert te zijn tegen huiselijk geweld tegen vrouwen …
Reacties Verenigde Staten Familie & Relaties

Leger des Heils – Oklahoma, Mustang
Geplaatst op: 2011-01-08 door deb57

werknemer pak iets uit mijn mand en gaf het aan een andere klant
Klacht Waardering:
Ik shop op uw winkels per week. Drie zaterdagen voor de kerst (ca.) was ik winkelen in de Mustang op te slaan, ik kleren en andere spullen in mijn mandje had, keek ik omhoog en de kinderen aan het spelen waren bijl box spel in de meubel-afdeling ongeveer 6 m van mij. Ik ging naar hen toe en keek een tijdje, de jongens …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils
Geplaatst op: 2011-01-06 door Starmann

Rude klerk!
Klacht Waardering:
Mijn klacht gaat over de dame die het Leger des Heils loopt op 702 East Main Street. Prattville Al.On ene speciale dag toen ik naar mijn laatste paar dollar, besloot ik te stoppen door en shop. Het geld dat ik had toevallig meerdere 2 dollarbiljetten. Dit is een wettig betaalmiddel en wordt overal geaccepteerd …
Reacties Verenigde Staten Medewerkers

Leger des Heils – Florida, Pembroke Pines
Geplaatst op: 2010-12-17 door Secret

alles
Klacht Waardering:
Onze manager Carol is een verschrikkelijk persoon! Ze is zo verschrikkelijk dat een van onze medewerkers werd in het ziekenhuis doen om de stress dat ze toebrengen aan haar medewerkers. Carol is altijd schreeuwen tegen haar medewerkers op de top van haar longen. Ze is zelfs onbeschoft naar klanten. Carol ontslagen onze assistent-manager, omdat Carol …
Reacties Verenigde Staten Other

Vorige | 1 | 2 | Volgende

De meest gerespecteerde en populaire klachten van consumenten website.
Meer

Meer
Klachten
Artikelen
Nieuws & Stories
Herinnert eraan
Video’s
Groepen
Vragen

Laatste Klachten Nieuws & Verhalen Tips & Trucs Vragen Video Afbeeldingen herinnert Groepen Submit Klacht

Onlangs besproken Klachten
1. (0 minuten geleden)
Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Troutman
Slechte Fokker / Puppy Mill / Ingeteelde Honden / Overbreeds Mom’s2. (0 minuten geleden)
Castle Rock Bulldogs
Vermijd Puppies Hier! 3. (1 min. geleden)
W. Hinkley – apply@build-career.com
vaste mij dankzij W. Hinkley werk – apply@build-career.com4. (2 minuten geleden)
OLDTWR.COM
Verkopen Zieke en gebrekkige Puppies5. (3 minuten geleden)
Eva Sikova Evidog.com
Oppassen
De consument Tips & Trucs

Een Herenkleding Guide To uitzoeken Jeans

Overwegen te investeren in een warmte terugwin Ventilator

Hoe anders is de iPhone 4 van de 3G?

Slechtste beoordeling
1. Wijzig Utah (-14) 2. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (-13) 3. kmassist. com (-10) 4. Petshack Chihuahua’s Nancy White (-6) 5. ausuggstore.com (-6) 6. Allcare Dental (-5) 7. Direct E-cig.com (-5) 8. Mobilink jazz (-5) 9. Medco Apotheek (-4) 10. Nokia Nederland Promo (-4)

Onderwerpen van Brede Speculatie
1. Vals paspoort Websites (149)
Scam of Real? 2. California Psychics (131)
Scam/Fraud3. Walmart (74)
klant mistreatment4. my3cents.com (72)
Mishandeling van Members5. mandys gezichtshaar remover (65)
gezicht brandwonden en scarring6. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (53)
Slechte Fokker / Puppy Mill / Ingeteelde Honden / Overbreeds Mom’s7. Mormoonse kerk (47)
Harassment8. Burger King Deptford, NJ (45)
Counter Persoon Tekstberichten Tijdens de lunch Hour9. Wijzig Utah (43)
Gesloten voor het bedrijfsleven en niets gedaan? 10. TV (40)
werkt niet
Laatste Nieuws & Stories
6 Snel Verizon iPhone 4 Feiten
Verizon om iPhone 4 Verkoop
Facebook zegt dat het niet afsluiten van 15 maart

Stay Away
1. Walgreens (5) 2. Airtel (20) 3. Nokia (32) 4. US Airways (3) 5. Virgin Mobile (8) 6. MTN (17) 7. Best Buy (10) 8. makers van coricidin HBP hoest en verkoudheid (1)
Laatste vragen
Citifinancial Is de http://www.mesos.ms een goede website om de Mesos kopen? swipebids.com NOKIA NIEUWJAAR PROMO hi

Leger des Heils Klachten
Sorteren op Bestemming Sorteren op Datum | sorteer op Populariteit

Leger des Heils – Illinois, Des Plaines
Geplaatst op: 2010-07-13 door Rubin Farr

Religieuze discriminatie
Klacht Waardering:
Nogmaals mijn advocaat brieven onbeantwoord zijn gebleven van het Leger des Heils.

Ik, als een boeddhist, werd gedwongen om een zes maanden drugs en alcohol af te ronden. Na geschopt uit zei gedwongen programma, zullen ze niet vrijgeven mijn platen waaruit bleek dat ik was en ben boeddhistische …
Reacties Verenigde Staten Religie en Spiritualiteit

Leger des Heils – Alabama, Alabama Thomasville
Geplaatst op: 2010-12-29 door Wanda larrimore

emloyee praten slechte mensen
Klacht Waardering:
Een Medewerker genaamd Betty Brown, is erg onbeleefd om mensen als ze komen om voedsel te krijgen. Die door de manier waarop wordt gegeven aan hen door Wal-Mart voor de bevolking van onze stad. Om wat voor reden deze vrouw is erg onbeleefd om mensen, zal ze vertellen dat ze geven het aan de gevangenen, en vervolgens 30 min later zal bringit …
Reacties Amerikaanse Food

Leger des Heils – West Virginia, Wellsburg
Geplaatst op: 2010-11-21 door niemand

dove discriminatie
Klacht Waardering:
In november 19, 2010, ging ik over het Leger des Heils omstreeks 1130 ben nadat ik het eten card ontvangen voor Thanksgiving. Ik liep in het Leger des Heils, en dan de werknemer nam me mee naar haar kantoor en vroeg me wat utilites waren en wilde mijn faince ID en het bewijs van zijn inkomen, omdat …
Reacties Amerikaanse Food

Leger des Heils – New Jersey
Geplaatst op: 2010-09-10 met 100% Boricua

EXPLOITATIE, intimidatie
Klacht Waardering:
Mensen denken dat het Leger des Heils GOED doen om mensen, en medewerkers. Ze het mis, NIET ze zijn allemaal GOED OM DE EMPLOYEES.A Friend Of Mine WERK voor deze organisatie voor 4 jaar nu, en ze behandelen haar als ze een hond is, na alles wat ze al VIA voor hen. Nu hebben ze twee BRANDSTOFGESTOOKTE …
Reacties Verenigde Staten pesterijen en intimidatie op het werk

Leger des Heils – California, Oakland
Geplaatst op: 2010-11-09 door het Leger des Heils is een sekte

Seksuele Intimidatie
Klacht Waardering:
Garden Street shelter-Ze zullen alleen voeden de dakloze gezinnen die er wonen de lunch op zondag dat ze deelnemen aan Capt Trish Poochigian’s kerkdienst. De huismeester seksueel lastiggevallen het vrouwelijk personeel en als er een klacht is ingediend over hem, Capt Trish veegt het onder het tapijt ….
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils – Rhode Island, Pawtucket
Geplaatst op: 2010-12-21 door jenny7777

wheres de kinderen speelgoed?
Klacht Waardering:
Ik wachtte twee uur vandaag op te pikken mijn pakket, de benodigde speelgoed voor mijn 3 kinderen, kreeg een enorme lege vuilniszak met slechts 1 oud boek, gekleurd in en scheurde en oud, was dit een grap of de 3 nieuwe werken die werden Er stelen ieders goodies voor kerst? Ik vroeg waar de geschenken waren en …
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – Florida, Spring Hill
Geplaatst op: 2010-11-29 door Christian? Eerlijk gezegd …………

Discriminatie
Klacht Waardering:
Het Leger des Heils: kwaad te doen in Gods Naam?
Is het Leger des Heils denkt dat het heel fijn om “bekeerd” dronkaards en verslaafden weer los op het publiek in het Leger des Heils Familie Thrift Store? Zoals elke intelligent persoon zou verwachten, zonder toezicht werknemers …
Reacties Verenigde Staten Religie en Spiritualiteit

Leger des Heils – California, citrusvruchten hoogten
Geplaatst op: 2007-12-05 door Robert [stuur e-mail]

Veel te leuk
Klacht Waardering:
Ik was op het Leger des Heils tweedehands winkel en de manager was praten over seks voor me thats nare?? Wat vind u ervan?? Mijn kinderen was er ….
Reacties Verenigde Staten Onderwijs

Leger des Heils
Geplaatst op: 2011-01-09 door naught.4evor @ yahoo.com

meer
Klacht Waardering:
Leger des Heils telt Huiselijk Geweld misbruikers. Ongeacht het bewijs aan hen gegeven, ze niet in het bezit misbruikers verantwoording, die zij gebruiken hen en de andere kant opkijken. Dit is oplichting van de ergste soort, met name voor een organisatie die beweert te zijn tegen huiselijk geweld tegen vrouwen …
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – Georgië
Geplaatst op: 2011-01-07 door gillyaction

Onveilige werkomstandigheden
Klacht Waardering:
Ik heb al gebruikt bij het Leger des Heils op hun kringloopwinkel voor 7 + jaar. Ik heb vele malen geklaagd over de onveilige en onhygiënische omstandigheden vele, vele malen. De winkel is heel erg oud en als OSHA kwam ze zouden onmiddellijk de winkel te sluiten, omdat van de voorwaarden. Bijvoorbeeld de …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils – California
Geplaatst op: 2009-07-02 door Megan johnson

Integritiy van werknemers
Klacht Waardering:
Leger des Heils noemt een strikte Goddelijke “heiligheid van het huwelijk”-beleid, en ook zegt dat het adamately tegen huiselijk geweld. Mijn man verlaten onze familie na veel misbruik en geweld, nu het geweld is de annulering van al mijn financiële rekeningen en toegang tot alle financiën, …
Reacties Verenigde Staten Familie & Relaties

Leger des Heils – Virginia, Alexandria
Geplaatst op: 2010-11-29 door Cynthia, Maria, Agnes, Pat, et al.

Leger des Heils Thrift Store
Klacht Waardering:
Het Leger des Heils Thrift Store in Spring Hill, Hernando County, Florida is op het scherm, voor iedereen te zien, een voorbeeld van wat een charitatieve organisatie mag niet worden. Liegen, stelen, en het nemen van de Heer naam ijdel lijkt business as usual voor de medewerkers van het Leger des Heils spaarzaamheid …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils
Geplaatst op: 2010-10-31 door De keerzijde

Kosten
Klacht Waardering:
Ik wens op klachten over de kosten van de items op het Leger des Heils aan te pakken. Ik heb als vrijwilliger er voor vele jaren. De items die zijn gedoneerd zijn in wezen ‘vrije’ ja, maar houd er rekening mee dat de huur, verwarming, water, onderhoud en personeel, enz. zijn niet vrij en niet te vergeten …
Reacties Canada Non-profit organisaties

Leger des Heils – New Jersey, Atlantic City
Geplaatst op: 2010-06-28 door Nicole M Hernandez

Klantenservice
Klacht Waardering:
Ik was het winkelen voor slaapkamermeubilair, en was geïnteresseerd in een set vond ik op het Leger des Heils. Het dressoir en spiegel was geprijsd 199,00 dollar. De bijpassende dressoir en night stands waren niet geprijsd. Ik vroeg een mannelijke werknemer om mij te helpen, en hij did’nt weet de prijs. Riep hij uit (in het Spaans) …
Reacties Verenigde Staten Medewerkers

Leger des Heils – Missouri, Saint Louis
Geplaatst op: 2010-03-03 door iwouldliketoremainanonymous

rechten van de mens
Klacht Waardering:
anoniem: mezelf en anderen bewoners van het heil worden behandeld als dieren. We voelen de behoefte om zich uit te spreken over deze wreedheid gedrag. We zijn mensen wezens met een hart, geest, lichaam en ziel. We willen behandeld worden als iedereen in plaats van wij hebben of niet aan te tonen voor ….
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – North Carolina, Sneads Ferry
Geplaatst op: 2009-12-29 door Customernc

Houd uw handen om jezelf!
Klacht Waardering:
Ik winkel in deze winkel een stuk, evenals te geven donaties. Onlangs werd een man ingehuurd die zeer opdringerig. Als ik shop volgt hij me zeer nauw en vandaag, 29 december 2009 deed hij aanraken mijn schouder en rug en wrijf het. Ik vertelde hem om zijn handen af te houden van mij en dat dit onacceptabel was …
Reacties Verenigde Staten Natuur & Milieu

Leger des Heils – California
Geplaatst op: 2011-01-09 door naught.4evor @ yahoo.com

Gebrek aan integriteit Leger des Heils Huiselijk Geweld
Klacht Waardering:
Leger des Heils telt Huiselijk Geweld misbruikers. Ongeacht het bewijs aan hen gegeven, ze niet in het bezit misbruikers verantwoording, die zij gebruiken hen en de andere kant opkijken. Dit is oplichting van de ergste soort, met name voor een organisatie die beweert te zijn tegen huiselijk geweld tegen vrouwen …
Reacties Verenigde Staten Familie & Relaties

Leger des Heils – Oklahoma, Mustang
Geplaatst op: 2011-01-08 door deb57

werknemer pak iets uit mijn mand en gaf het aan een andere klant
Klacht Waardering:
Ik shop op uw winkels per week. Drie zaterdagen voor de kerst (ca.) was ik winkelen in de Mustang op te slaan, ik kleren en andere spullen in mijn mandje had, keek ik omhoog en de kinderen aan het spelen waren bijl box spel in de meubel-afdeling ongeveer 6 m van mij. Ik ging naar hen toe en keek een tijdje, de jongens …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils
Geplaatst op: 2011-01-06 door Starmann

Rude klerk!
Klacht Waardering:
Mijn klacht gaat over de dame die het Leger des Heils loopt op 702 East Main Street. Prattville Al.On ene speciale dag toen ik naar mijn laatste paar dollar, besloot ik te stoppen door en shop. Het geld dat ik had toevallig meerdere 2 dollarbiljetten. Dit is een wettig betaalmiddel en wordt overal geaccepteerd …
Reacties Verenigde Staten Medewerkers

Leger des Heils – Florida, Pembroke Pines
Geplaatst op: 2010-12-17 door Secret

alles
Klacht Waardering:
Onze manager Carol is een verschrikkelijk persoon! Ze is zo verschrikkelijk dat een van onze medewerkers werd in het ziekenhuis doen om de stress dat ze toebrengen aan haar medewerkers. Carol is altijd schreeuwen tegen haar medewerkers op de top van haar longen. Ze is zelfs onbeschoft naar klanten. Carol ontslagen onze assistent-manager, omdat Carol …
Reacties Verenigde Staten Other

Vorige | 1 | 2 | Volgende

De meest gerespecteerde en populaire klachten van consumenten website.
Meer

Meer
Klachten
Artikelen
Nieuws & Stories
Herinnert eraan
Video’s
Groepen
Vragen

Laatste Klachten Nieuws & Verhalen Tips & Trucs Vragen Video Afbeeldingen herinnert Groepen Submit Klacht

Onlangs besproken Klachten
1. (0 minuten geleden)
Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Troutman
Slechte Fokker / Puppy Mill / Ingeteelde Honden / Overbreeds Mom’s2. (0 minuten geleden)
Castle Rock Bulldogs
Vermijd Puppies Hier! 3. (1 min. geleden)
W. Hinkley – apply@build-career.com
vaste mij dankzij W. Hinkley werk – apply@build-career.com4. (2 minuten geleden)
OLDTWR.COM
Verkopen Zieke en gebrekkige Puppies5. (3 minuten geleden)
Eva Sikova Evidog.com
Oppassen
De consument Tips & Trucs

Een Herenkleding Guide To uitzoeken Jeans

Overwegen te investeren in een warmte terugwin Ventilator

Hoe anders is de iPhone 4 van de 3G?

Slechtste beoordeling
1. Wijzig Utah (-14) 2. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (-13) 3. kmassist. com (-10) 4. Petshack Chihuahua’s Nancy White (-6) 5. ausuggstore.com (-6) 6. Allcare Dental (-5) 7. Direct E-cig.com (-5) 8. Mobilink jazz (-5) 9. Medco Apotheek (-4) 10. Nokia Nederland Promo (-4)

Onderwerpen van Brede Speculatie
1. Vals paspoort Websites (149)
Scam of Real? 2. California Psychics (131)
Scam/Fraud3. Walmart (74)
klant mistreatment4. my3cents.com (72)
Mishandeling van Members5. mandys gezichtshaar remover (65)
gezicht brandwonden en scarring6. Farrah’s Chihuahua’s / Farrah Broek (53)
Slechte Fokker / Puppy Mill / Ingeteelde Honden / Overbreeds Mom’s7. Mormoonse kerk (47)
Harassment8. Burger King Deptford, NJ (45)
Counter Persoon Tekstberichten Tijdens de lunch Hour9. Wijzig Utah (43)
Gesloten voor het bedrijfsleven en niets gedaan? 10. TV (40)
werkt niet
Laatste Nieuws & Stories
6 Snel Verizon iPhone 4 Feiten
Verizon om iPhone 4 Verkoop
Facebook zegt dat het niet afsluiten van 15 maart

Stay Away
1. Walgreens (5) 2. Airtel (20) 3. Nokia (32) 4. US Airways (3) 5. Virgin Mobile (8) 6. MTN (17) 7. Best Buy (10) 8. makers van coricidin HBP hoest en verkoudheid (1)
Laatste vragen
Citifinancial Is de http://www.mesos.ms een goede website om de Mesos kopen? swipebids.com NOKIA NIEUWJAAR PROMO hi

Leger des Heils Klachten
Sorteren op Bestemming Sorteren op Datum | sorteer op Populariteit

Leger des Heils – Illinois, Des Plaines
Geplaatst op: 2010-07-13 door Rubin Farr

Religieuze discriminatie
Klacht Waardering:
Nogmaals mijn advocaat brieven onbeantwoord zijn gebleven van het Leger des Heils.

Ik, als een boeddhist, werd gedwongen om een zes maanden drugs en alcohol af te ronden. Na geschopt uit zei gedwongen programma, zullen ze niet vrijgeven mijn platen waaruit bleek dat ik was en ben boeddhistische …
Reacties Verenigde Staten Religie en Spiritualiteit

Leger des Heils – Alabama, Alabama Thomasville
Geplaatst op: 2010-12-29 door Wanda larrimore

emloyee praten slechte mensen
Klacht Waardering:
Een Medewerker genaamd Betty Brown, is erg onbeleefd om mensen als ze komen om voedsel te krijgen. Die door de manier waarop wordt gegeven aan hen door Wal-Mart voor de bevolking van onze stad. Om wat voor reden deze vrouw is erg onbeleefd om mensen, zal ze vertellen dat ze geven het aan de gevangenen, en vervolgens 30 min later zal bringit …
Reacties Amerikaanse Food

Leger des Heils – West Virginia, Wellsburg
Geplaatst op: 2010-11-21 door niemand

dove discriminatie
Klacht Waardering:
In november 19, 2010, ging ik over het Leger des Heils omstreeks 1130 ben nadat ik het eten card ontvangen voor Thanksgiving. Ik liep in het Leger des Heils, en dan de werknemer nam me mee naar haar kantoor en vroeg me wat utilites waren en wilde mijn faince ID en het bewijs van zijn inkomen, omdat …
Reacties Amerikaanse Food

Leger des Heils – New Jersey
Geplaatst op: 2010-09-10 met 100% Boricua

EXPLOITATIE, intimidatie
Klacht Waardering:
Mensen denken dat het Leger des Heils GOED doen om mensen, en medewerkers. Ze het mis, NIET ze zijn allemaal GOED OM DE EMPLOYEES.A Friend Of Mine WERK voor deze organisatie voor 4 jaar nu, en ze behandelen haar als ze een hond is, na alles wat ze al VIA voor hen. Nu hebben ze twee BRANDSTOFGESTOOKTE …
Reacties Verenigde Staten pesterijen en intimidatie op het werk

Leger des Heils – California, Oakland
Geplaatst op: 2010-11-09 door het Leger des Heils is een sekte

Seksuele Intimidatie
Klacht Waardering:
Garden Street shelter-Ze zullen alleen voeden de dakloze gezinnen die er wonen de lunch op zondag dat ze deelnemen aan Capt Trish Poochigian’s kerkdienst. De huismeester seksueel lastiggevallen het vrouwelijk personeel en als er een klacht is ingediend over hem, Capt Trish veegt het onder het tapijt ….
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils – Rhode Island, Pawtucket
Geplaatst op: 2010-12-21 door jenny7777

wheres de kinderen speelgoed?
Klacht Waardering:
Ik wachtte twee uur vandaag op te pikken mijn pakket, de benodigde speelgoed voor mijn 3 kinderen, kreeg een enorme lege vuilniszak met slechts 1 oud boek, gekleurd in en scheurde en oud, was dit een grap of de 3 nieuwe werken die werden Er stelen ieders goodies voor kerst? Ik vroeg waar de geschenken waren en …
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – Florida, Spring Hill
Geplaatst op: 2010-11-29 door Christian? Eerlijk gezegd …………

Discriminatie
Klacht Waardering:
Het Leger des Heils: kwaad te doen in Gods Naam?
Is het Leger des Heils denkt dat het heel fijn om “bekeerd” dronkaards en verslaafden weer los op het publiek in het Leger des Heils Familie Thrift Store? Zoals elke intelligent persoon zou verwachten, zonder toezicht werknemers …
Reacties Verenigde Staten Religie en Spiritualiteit

Leger des Heils – California, citrusvruchten hoogten
Geplaatst op: 2007-12-05 door Robert [stuur e-mail]

Veel te leuk
Klacht Waardering:
Ik was op het Leger des Heils tweedehands winkel en de manager was praten over seks voor me thats nare?? Wat vind u ervan?? Mijn kinderen was er ….
Reacties Verenigde Staten Onderwijs

Leger des Heils
Geplaatst op: 2011-01-09 door naught.4evor @ yahoo.com

meer
Klacht Waardering:
Leger des Heils telt Huiselijk Geweld misbruikers. Ongeacht het bewijs aan hen gegeven, ze niet in het bezit misbruikers verantwoording, die zij gebruiken hen en de andere kant opkijken. Dit is oplichting van de ergste soort, met name voor een organisatie die beweert te zijn tegen huiselijk geweld tegen vrouwen …
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – Georgië
Geplaatst op: 2011-01-07 door gillyaction

Onveilige werkomstandigheden
Klacht Waardering:
Ik heb al gebruikt bij het Leger des Heils op hun kringloopwinkel voor 7 + jaar. Ik heb vele malen geklaagd over de onveilige en onhygiënische omstandigheden vele, vele malen. De winkel is heel erg oud en als OSHA kwam ze zouden onmiddellijk de winkel te sluiten, omdat van de voorwaarden. Bijvoorbeeld de …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils – California
Geplaatst op: 2009-07-02 door Megan johnson

Integritiy van werknemers
Klacht Waardering:
Leger des Heils noemt een strikte Goddelijke “heiligheid van het huwelijk”-beleid, en ook zegt dat het adamately tegen huiselijk geweld. Mijn man verlaten onze familie na veel misbruik en geweld, nu het geweld is de annulering van al mijn financiële rekeningen en toegang tot alle financiën, …
Reacties Verenigde Staten Familie & Relaties

Leger des Heils – Virginia, Alexandria
Geplaatst op: 2010-11-29 door Cynthia, Maria, Agnes, Pat, et al.

Leger des Heils Thrift Store
Klacht Waardering:
Het Leger des Heils Thrift Store in Spring Hill, Hernando County, Florida is op het scherm, voor iedereen te zien, een voorbeeld van wat een charitatieve organisatie mag niet worden. Liegen, stelen, en het nemen van de Heer naam ijdel lijkt business as usual voor de medewerkers van het Leger des Heils spaarzaamheid …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils
Geplaatst op: 2010-10-31 door De keerzijde

Kosten
Klacht Waardering:
Ik wens op klachten over de kosten van de items op het Leger des Heils aan te pakken. Ik heb als vrijwilliger er voor vele jaren. De items die zijn gedoneerd zijn in wezen ‘vrije’ ja, maar houd er rekening mee dat de huur, verwarming, water, onderhoud en personeel, enz. zijn niet vrij en niet te vergeten …
Reacties Canada Non-profit organisaties

Leger des Heils – New Jersey, Atlantic City
Geplaatst op: 2010-06-28 door Nicole M Hernandez

Klantenservice
Klacht Waardering:
Ik was het winkelen voor slaapkamermeubilair, en was geïnteresseerd in een set vond ik op het Leger des Heils. Het dressoir en spiegel was geprijsd 199,00 dollar. De bijpassende dressoir en night stands waren niet geprijsd. Ik vroeg een mannelijke werknemer om mij te helpen, en hij did’nt weet de prijs. Riep hij uit (in het Spaans) …
Reacties Verenigde Staten Medewerkers

Leger des Heils – Missouri, Saint Louis
Geplaatst op: 2010-03-03 door iwouldliketoremainanonymous

rechten van de mens
Klacht Waardering:
anoniem: mezelf en anderen bewoners van het heil worden behandeld als dieren. We voelen de behoefte om zich uit te spreken over deze wreedheid gedrag. We zijn mensen wezens met een hart, geest, lichaam en ziel. We willen behandeld worden als iedereen in plaats van wij hebben of niet aan te tonen voor ….
Reacties Verenigde Staten Bad Business Partners

Leger des Heils – North Carolina, Sneads Ferry
Geplaatst op: 2009-12-29 door Customernc

Houd uw handen om jezelf!
Klacht Waardering:
Ik winkel in deze winkel een stuk, evenals te geven donaties. Onlangs werd een man ingehuurd die zeer opdringerig. Als ik shop volgt hij me zeer nauw en vandaag, 29 december 2009 deed hij aanraken mijn schouder en rug en wrijf het. Ik vertelde hem om zijn handen af te houden van mij en dat dit onacceptabel was …
Reacties Verenigde Staten Natuur & Milieu

Leger des Heils – California
Geplaatst op: 2011-01-09 door naught.4evor @ yahoo.com

Gebrek aan integriteit Leger des Heils Huiselijk Geweld
Klacht Waardering:
Leger des Heils telt Huiselijk Geweld misbruikers. Ongeacht het bewijs aan hen gegeven, ze niet in het bezit misbruikers verantwoording, die zij gebruiken hen en de andere kant opkijken. Dit is oplichting van de ergste soort, met name voor een organisatie die beweert te zijn tegen huiselijk geweld tegen vrouwen …
Reacties Verenigde Staten Familie & Relaties

Leger des Heils – Oklahoma, Mustang
Geplaatst op: 2011-01-08 door deb57

werknemer pak iets uit mijn mand en gaf het aan een andere klant
Klacht Waardering:
Ik shop op uw winkels per week. Drie zaterdagen voor de kerst (ca.) was ik winkelen in de Mustang op te slaan, ik kleren en andere spullen in mijn mandje had, keek ik omhoog en de kinderen aan het spelen waren bijl box spel in de meubel-afdeling ongeveer 6 m van mij. Ik ging naar hen toe en keek een tijdje, de jongens …
Reacties Verenigde Staten Non-profit organisaties

Leger des Heils
Geplaatst op: 2011-01-06 door Starmann

Rude klerk!
Klacht Waardering:
Mijn klacht gaat over de dame die het Leger des Heils loopt op 702 East Main Street. Prattville Al.On ene speciale dag toen ik naar mijn laatste paar dollar, besloot ik te stoppen door en shop. Het geld dat ik had toevallig meerdere 2 dollarbiljetten. Dit is een wettig betaalmiddel en wordt overal geaccepteerd …
Reacties Verenigde Staten Medewerkers

Leger des Heils – Florida, Pembroke Pines
Geplaatst op: 2010-12-17 door Secret

alles
Klacht Waardering:
Onze manager Carol is een verschrikkelijk persoon! Ze is zo verschrikkelijk dat een van onze medewerkers werd in het ziekenhuis doen om de stress dat ze toebrengen aan haar medewerkers. Carol is altijd schreeuwen tegen haar medewerkers op de top van haar longen. Ze is zelfs onbeschoft naar klanten. Carol ontslagen onze assistent-manager, omdat Carol …
Reacties Verenigde Staten Other

=======================================================================================================================

Forgot Your Password? Remember Me

EMPLOYERS, POST LEGAL JOBS FOR FREE

ATTORNEYS LAW STUDENTS LEGAL STAFF How We Help YouOur PromiseWhat We’ll Never DoWhy You Need UsWhy We’re Not FreeTestimonials

Legal Daily News Feature

Man Sues Salvation Army
By Robin Salisian
A man has filed a lawsuit against the Salvation Army for allegedly taking money from a dead man’s bank account, even though money was left to the charity.

Recent Articles
New Law Now in Effect for Rental Property Owners
The World According to Scalia
Billy the Kid
The Year in Review – The 2010 Legalities Part 2
The Year in Review – The 2010 Legalities Part 1
+ Archives

11/01/07

+ Enlarge
The deceased, Richard Jose Belanger of West Palm Beach, FL, left $106,000 to the Salvation Army in his name. However, after the charity took more than $120,000 from Belanger’s account, his son, Richard Jason Belanger, sued.
The deceased, Richard Jose Belanger of West Palm Beach, FL, left $106,000 to the Salvation Army in his name. However, after the charity took more than $120,000 from Belanger’s account, his son, Richard Jason Belanger, sued, claiming “the Salvation Army improperly took the money left for it in Belanger’s payable-on-death bank account,” says an article on Yahoo! Finance India.
But the reason behind the lawsuit lies in the type of account in which the money was left. Usually, only people can take money from “these types of accounts.” And according to the suit, “the account his father left for the charity is [therefore allegedly] invalid.”
The family’s attorney, John Cooney, said, “It doesn’t matter what the decedent intended. If the decedent wanted to leave money for charity, that’s why we have wills.”
However, uninvolved attorney Michele Maracini said that “people frequently use this type of account…by leaving an account in trust for a specific person, the recipient is able to bypass the probate process.”
Along with $106,000 in a bank account “in trust for” the Salvation Army “to be paid upon his death,” Belanger also left $15,000 in a different account, which he assigned to his two sons, Richard and Nathan. However, according to Cooney, the sons were “shocked” at the drastically varied amounts of money. And after they informed the charity of Belanger’s death in July, the sons “intended to seek a judgment declaring the pay-on-death account invalid.”
What happened next was “not the conduct you think of when you think of the Salvation Army,” said Cooney. After a complaint was made by the estate and the charity given the option to collect 50% of the money, thus avoiding any legal battles, the Salvation Army agreed to present the proposal to its board of trustees. While the estate waited, however, the charity proceeded to collect the money from Belanger’s accounts.
“We thought that if the Salvation Army said, ‘No, we don’t agree’ [with a proposed settlement], they’d tell us to get lost and challenge us in court,” said Cooney. “We didn’t expect them to tell us they’d think about the offer…while going behind our back to find out where the money was.”
The outcome of this case could set the standard for all other charities receiving money in Florida.

On The Net
The Salvation Army
http://www.salvationarmyusa.org/usn/www_usn.nsf
Florida
http://www.myflorida.com

Share this story:

SHARE IT: Del.icio.us Digg Newsvine
Printable Version PDF Version Email to a Friend
Post A Comment View Comment Discuss

Popular Tags

lawsuits collects proposal Richard Florida settlements Salvation Army attorneys law complaints recipients Nathan

Featured Testimonials

All of my friends said to check out LawCrossing.com to find a job and it is just as good as they told me it was.
Joann

Facts

LawCrossing Fact #12: LawCrossing’s job board is industry-specific so you only view jobs in your career field.

“Show us you are alive! We want to hear your thoughts. Please comment on this article (below)!”
Comments

Article ID: 3690
Article Title: Man Sues Salvation Army
Comments:
It appears the account holder wanted his bank account to go to The Salvation Army at his death. His children do not argue that their father was incompetent or that The Salvation Army in any way influenced their father to leave them the money. How can someone drain a bank account that they are named as the beneficiary? The bank voluntarily gave the account to The Salvation Army after the death of their account holder pursuant to the beneficiary designation on the account. Why are the children trying to upset the clear intent of their father?
Posted by: Stephen Heuston | Date: 11-14-2007

——————————————————————————–

Vertaling van het Engels in het Nederlands

Wachtwoord vergeten? Remember Me

WERKGEVERS, na de juridische JOBS FOR FREE

ADVOCATEN Law Students juridische medewerkers Hoe wij helpen YouOur PromiseWhat We zullen nooit DoWhy You Need UsWhy We’re Not FreeTestimonials

Legal Daily News Feature

Man klaagt Leger des Heils

Door Robin Salisian

Een man heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Leger des Heils voor naar verluidt het geld uit de bank van een dode man de rekening, ook al geld werd overgelaten aan de liefdadigheid.

Recente artikelen
Nieuwe wet nu in feite voor de Rental Property Owners
De wereld volgens Scalia
Billy the Kid
Het Jaar in Review – De 2010 Rechtsgeldigheden deel 2
Het Jaar in Review – De 2010 Rechtsgeldigheden deel 1
+ Archief

11/01/07

+ Vergroten
De overledene, Richard Jose Belanger van West Palm Beach, FL, links 106.000 dollar aan het Leger des Heils in zijn naam. Echter, na het goede doel meer dan 120.000 dollar nam van de rekening van Belanger’s, zijn zoon, Richard Jason Belanger, aangeklaagd.
De overledene, Richard Jose Belanger van West Palm Beach, FL, links 106.000 dollar aan het Leger des Heils in zijn naam. Echter, na het goede doel nam meer dan $ 120.000 van de rekening van Belanger’s, zijn zoon, Richard Jason Belanger, opgeroepen, stellende “het Leger des Heils ten onrechte nam het geld over voor het in Belanger is betaald-op-de dood bankrekening”, zegt een artikel op Yahoo ! Finance India.

Maar de reden achter de rechtszaak ligt in de aard van de rekening waarop het geld werd overgelaten. Meestal kunnen alleen mensen nemen geld van “dit soort rekeningen.” En volgens het pak, “de rekening van zijn vader verliet voor het goede doel [dus naar verluidt] ongeldig.”

De familie’s advocaat, John Cooney, zei: “Het maakt niet uit wat de overledene bedoeld. Als de overledene wilde geld na te laten voor het goede doel, dat is waarom we testamenten hebben.”

Echter, niet betrokken advocaat Michele Maracini zei dat “mensen vaak dit soort account te gebruiken … door het verlaten van een rekening in het vertrouwen voor een bepaalde persoon, de ontvanger is in staat om de successie-proces te omzeilen.”

Samen met 106.000 dollar op een bankrekening “in trust voor” het Leger des Heils “te worden betaald na zijn dood,” Belanger ook links $ 15.000 in een andere account, die hij toegewezen aan zijn twee zonen, Richard en Nathan. Echter, volgens Cooney, de zonen waren “geschokt” op de drastisch gevarieerde hoeveelheden geld. En nadat zij de liefde van de dood Belanger geïnformeerd is in juli, de zonen “bedoeld om een arrest waarbij de pay-on-dood-account ongeldig te zoeken.”

Wat daarna gebeurde was “niet het gedrag dat u denkt als je denkt aan het Leger des Heils,” zei Cooney. Na een klacht werd ingediend door het landgoed en de liefdadigheid de mogelijkheid geboden om 50% van het geld te verzamelen, zodat er geen juridische gevechten, het Leger des Heils ingestemd met het voorstel presenteren aan de raad van trustees. Terwijl het landgoed heeft echter gewacht totdat de liefdadigheid ging om het geld te verzamelen van Belanger de rekeningen.

“We dachten dat als het Leger des Heils zei: ‘Nee, wij het niet eens’ [met een voorgestelde schikking], zouden ze vertellen ons om te verdwalen en ons in de rechtbank uitdaging”, zei Cooney. “We hadden niet verwacht dat ze ons vertellen dat ze zou denken over het aanbod …, terwijl er achter onze rug om uit te zoeken waar het geld was.”

De uitkomst van deze zaak kan de norm voor alle andere goede doelen die geld in Florida.

Op het Net
Het Leger des Heils
http://www.salvationarmyusa.org / USN / www_usn.nsf

Florida
http://www.myflorida.com

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Slechte voorbeelden van normen en waarden in de Nederlandse samenleving en daarbuiten.

  1. Woah this blog is magnificent i really like studying your articles. Stay up the good work! You know, lots of people are searching around for this info, you could aid them greatly.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s