mantelzorgmakelaar: besteding van AWBZ-gelden werd niet bekend gemaakt door J. Bussemaker maar dan doe ik dit maar.

 
 
Al voor 2001 was al bekend bij het ministerie van VWS en parlement dat het zorgaanbod van toegelaten AWBZ instellingen niet overeenstemde met de hulpvraag van de client/patient en nu word de beginselenwet zorg ingevoerd met criteria en richtlijnen,dus al die jaren konden instellingen frauderen met onrechtmatige AWBZ/PGB indicaties omdat er geen aansturing en toezicht was vanuit de Rijksoverheid.
En zo worden AWBZ premiebetalers voorgelogen en clienten van landelijke RIBW”s en dak en thuislozen in de maatschappelijke opvang etc. financieel opgelicht en bedrogen middels onrechtmatige indicatiestellingen vastgesteld door de zorgaanbieders en geen persoonlijke controle door het CIZ voor niet geleverde (woon)begeleiding en  zorg en hulpverlening op maat.
IK schreef boos 2 A4 velletjes terug naar Groenlinks met de voorspellingen onder de noemer “Wist u dat ” en waar ik voor de naaste toekomst zou constanteren dat burgers meer een beroep zouden gaan doen op advocaten en juridische bijstand om hun sociale en zorgrechten veilig te stellen,dat de Rijksoverheid wet en regelgeving zouden veranderen en vermeerderen zoals dat het geval was later met de nooit uitgevoerde Welzijnswet.Ook dat opeenvolgende regeringen met een overdreven betuttelingschampagnes zou beginnen zoals dat met Postbus 51 het geval is en dat bepaalde organisaties zoals de stichting Ombudsman het drukker zouden krijgen en op eigen benen moesten gaan staan,in dit geval is het kenmerkend dat de Nationale Ombudsman het steeds drukker kreeg maar een fractie van klachten tegen de Rijksoverheid toegestuurd krijgt omdat de burgers het moe zijn  nog langer contact te zoeken met een plunderende handelsonderneming die het landschap beschadigd en ontwricht met peperdure megaprojecten die de investeringen doen oplopen en waarvan het resultaat nihil is.
Voorbeeld de Haagse tramtunnel die de luchtvervuiling in de binnenstad meer deed toenemen dan verminderen omdat autobezitters zeer gehecht zijn aan hun staussymbolen.
Ik merkte toen ook op in deze brieven aan Groenlinks dat kerkelijke organisaties meer economische en politieke invloed zouden krijgen en waar zij beleid en uitvoering op gebied van maatschappelijke problemen die door dezelfde overheden zijn veroorzaakt ( zie bezuinigingen kabinetten Lubbers en herziening zorgstelsel en welzijnsbeleid)zouden overnemen en daar door dezelfde overheid zwaar worden gesubsidieerd met als debacle de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 waar woon/zorg/welzijn werden gecombineerd en corporaties zich op een hellend en malafide vlak begaven door op dit gebied commerciele activiteiten te ontplooien waar zij geen kennis van zaken hebben (zie RIBW”s beschermde woonvormen)en zelf de rechten van clienten schenden door over hun leven en lot te gaan beslissen wat hun nu financieel de kop kost nadat het plan Simons in de ijskast was weggeparkeerd en later door Hans Hoogervorst te voorschijn gehaald met de nieuwe zorgverzekeringswet die daarmee aangaf dat opeenvolgende kabinetten zelf hun subsidie en financieel beheer niet op orde hadden en hebben en daarvoor alsmaar de rekening op het bordje van de gefrusteerde naieve burger legt.
Uiteindelijk beeindigde ik met de zin:Wist u dat Mr. P. Rosenmoller dat het u totaal niet interresseert wat ik u schrijf en dat uw eigenbelangen voorop staan,en dat kwam ook uit na de vele opeenvolgende brieven die ik naar Groenlinks stuurde en die bij de onterechte woningontruiming 10 september verdwenen samen met de vele andere ontvangstbrieven van tweede kamerfracties,ministeries,algemene rekenkamer, en Europarlementsleden,kabinet der koningin etc.en in beslag genomen en/of vernietigd en waar ik op afstand moest toekijken hoe alles in de container werd gedonderd aan schamele bezittingen die ik had en dat was voor de tweede maal dat mij dit overkomt net als 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt zo word je als oud vuil behandeld,maar klein krijgen zij mij niet want ik ben geen gefrusteerd kuikentje Calimero zoals die politiek criminelen die geen schuld durven te bekennen inzake beleid en totaal geen gevoel hebben en respecht voor andermans gevoelens en verlangens.
En nu leef ik op straat,kan overnachten bij een kennis maar het duurt mij te lang en mijn WWB uitkering is met opzet stopgezet en het restant wat uitstond aan bedrag op mijn ING rekening gestoort in de hoop van het criminele stadsbestuur dat ik gauw opdonder uit Zwolle.
Ik stink uit mijn kleren want de dagopvang leger des heils met hun criminele medewerkers bezoek ik al maanden niet meer net als het daklozenasiel/nachtopvang Nel Banninkhuis waarvan ik mij nog steeds afvraag dat ik het 24 maanden wist uit te houden daar.
Ik melde het al,ik sta alleen en ik hoop het nog enige tijd vol te houden maar dit is van de gekke dat ik zo geterroriseerd word en zwaar geestelijk belast ondanks stalen zenuwen maar het zit tussen mijjn oren om dit vol te houden,want ik laat na een goede standvastige opvoeding mij de kop niet gek maken,maar ik walg van de huidige samenleving met de onverschilligheid en de schoften die je in de opvang en bibliotheek tegenkomt die daar de rust niet gunnen aan mensen onder druk als ik weer wat aan het uitzoeken ben en doorzend.
Het lijkt wel of dit moedwillig gebeurt om je te storen,maar ik moet tot de ontdekking komen dat de hele samenleving zowel mannen als vrouwen jong en oud gewoon egocentrische is geworden en geen rekening meer houd met normale burgers,dit volk is zwaar geestelijk ziek omdat zij geen eigen wil of karakter meer tonen en als makke schapen achter de politieke herders aan lopen die hun van alles beloven maar niet na kunnen of willen komen.
 
Toepassing AWBZ in zorg ratjetoe

In tien jaar tijd zijn de kosten voor de AWBZ geëxplodeerd van tien naar twintig miljard euro. De regeling wordt gebruikt voor heel veel vormen van zorg. Thuiszorg, gezinscoaching of opvang van verslaafden, grenzen zijn er nauwelijks.
DEN HAAG – Wat in 1967 begon als een regeling om gehandicapten, chronisch zieken en andere mensen met onverzekerbare gebreken te verzorgen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een ruif waaruit alle instellingen in Nederland naar believen kunnen pikken.
Vanwege de stijging van de kosten moest bureau Boer&Croon van staatssecretaris Ross (volksgezondheid) onderzoeken of instellingen soms misbruik maakten van de AWBZ. De conclusie is lichtelijk ontluisterend: de regeling is zó breed, zó algemeen, dat fraude helemaal niet nodig is voor instellingen om toch het volle pond binnen te slepen.
Een van meest in het oog lopende gebreken van het AWBZ-stelsel is het gegeven dat ruim honderdduizend mensen wel zorg krijgen zoals huishoudelijke hulp, terwijl een officiële toewijzing (indicatie) daarvoor ontbreekt. Er is niemand die weet of deze mensen wel hulp nodig hebben en zo ja, hoeveel hulp. In de loop der jaren hebben alleenstaanden die bijvoorbeeld leden aan eenzaamheid gewoon huishoudelijke hulp toegewezen gekregen. En als er wel een indicatie is voor bijvoorbeeld tien uur thuiszorg per week, dan mag daarvan met een bandbreedte van vijftig procent worden afgeweken. Ook mogen instellingen die thuiszorg verstrekken de zorg langer laten doorlopen als de indicatie voorschrijft. Maar het komt ook voor dat een indicatiebesluit helemaal geen einddatum heeft.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat bijvoorbeeld thuiszorginstellingen declaraties indienen die enorm van elkaar kunnen verschillen. Voor exact hetzelfde geval van een 70-jarige alleenstaande vraagt de ene organisatie voor het leveren van thuishulp bijna twee keer zoveel geld als de andere (265 versus 164 euro). Volgens Boer&Croon brengen overigens de meeste bedrijven het maximum te declareren bedrag in rekening.
Door de bezuinigingen op het welzijnswerk in de afgelopen jaren is het beroep op de AWBZ enorm toegenomen. Welzijnsinstellingen zoals het Leger des Heils konden moeiteloos terecht bij de AWBZ omdat de regels zich hier niet tegen verzetten. Zo krijgt het Leger nu geld om verslaafden op te vangen, voor psychisch gestoorden op eigen benen te laten staan of voor gezinscoaching. De AWBZ-regeling is zodoende het afvoerputje van zorg en welzijn geworden.
De onderzoekers concluderen dat de AWBZ op een gegeven moment een eigen dynamiek heeft gekregen; efficiënt omgaan met overheidsgeld verdween naar de achtergrond . Typerend hiervoor is de rol van de zorgkantoren die de plicht hebben om zo doelmatig mogelijk zorg in te kopen. In plaats dat deze organisaties uitgaven binnen de perken probeerden te houden, waren er voorbeelden van kantoren die juist actief meedachten met instellingen om zo veel mogelijk geld binnen te halen.
Volgens de onderzoekers van Boer&Croon staat echter één ding vast: het opzoeken van de randen van de wetgeving had als doel het in standhouden van de zorgverlening. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren de AWBZ onbetaalbaar is geworden en dat het kabinet-Balkenende maatregelen heeft genomen om de stijging af te zwakken.
Maar als reactie op maatregelen zoals de verhoging van de eigen bijdrage voor thuishulp schreven de koepels voor de thuiszorg (LVT) en verpleeghuizen (Arcares) begin dit jaar brieven naar hun leden onder de kop ‘tips en trucs’ en zochten zij nog meer de randen op van de wettelijke mogelijkheden.
 
Uit: Dagblad Trouw, 24 september 2004
 
 
De manipulaties van minister Hoogervorst
Invoering Zorgverzekeringswet dreigt politieke miskleun te wordendoor Piet Boelens afdrukken van het content onderwerp {PDF=creëren van een PDF bestand van het content onderwerp^plugin:content.11}
Niet beoordeeld –
 
KOLLUMERZWAAG – De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet nadert met rasse schreden. De wet zou de kosten moeten verlagen en de kwaliteit moeten verhogen, maar stevent als een boemerang af naar verzwakking van de economie. Hogere kosten voor de burger, verdere pakketverschraling van de basiszorg en een nauwelijks nog op te brengen aantal aanvullende verzekeringen liggen op de loer. De bewindsman zadelt ons op met verhoging van de kosten en lijkt de wet er stilletjes doorheen te jagen. Hoe heeft het zover kunnen komen en waarom worden wij zo slecht op de hoogte gehouden?
De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet nadert met rasse schreden. De wet zou de kosten moeten verlagen en de kwaliteit moeten verhogen, maar stevent als een boemerang af naar verzwakking van de economie. Hogere kosten voor de burger, verdere pakketverschraling van de basiszorg en een nauwelijks nog op te brengen aantal aanvullende verzekeringen liggen op de loer. De bewindsman zadelt ons op met verhoging van de kosten en lijkt de wet er stilletjes doorheen te jagen. Hoe heeft het zover kunnen komen en waarom worden wij zo slecht op de hoogte gehouden?
 
Op diverse posities in de gezondheidszorg zitten VVD topmensen op hoge posities.Vrienden van minister Hoogervorst, allen VVD’ers, die er mede voor zorgen, dat het beleid van hogerhand geruisloos wordt aangenomen. Een eeuwenlang beproefd systeem waar, zo leert de geschiedenis, alleen maar narigheid van komt. Het heeft weinig meer met inspraak en democratie te maken. Kijkt u even mee naar een lijst mensen met link naar de gezondheidszorg?
 • Hans Hoogervorst, Minister VWS
 • Hans Wiegel, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
 • Frank de Grave, Voorzitter Zorgautoriteit i.o. (ZAio)
 • Iris van Bennekom, voorzitter Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
 • Gerrit Zalm, minister van Financiën
 • Peter Vierhout, voorzitter Orde van Specialisten
 • Peter Holland, voorzitter Kon.Ned.Maatschappij van Geneeskunde
 • Herre Kingma, Hoofd Inspectie voor de Volksgezondheid
 • Bas Eenhoorn, voorzitter Kon.Ned.Genootschap voor Fysiotherapie
 • Frits Bolkenstein, voorheen Euro Commissaris Interne Markt
 • Nelie Kroes, nu EC interne markt

Al deze mensen behoren tot het VVD kamp en praten, in het belang van de partij en het kabinet, de minister niet tegen!! Op deze manier worden we allemaal stilletjes gemanipuleerd.

Hersenspinsels van Hoogervorst
Diezelfde Hoogervorst liet zich 7 mei j.l. in de Volkskrant ongezouten uit over zijn beleid en zijn ietwat dubieuze drijfveren. Een greep uit de ‘hersenspinsels’ die de bewindsman in deze krant liet optekenen:

 • “Ik heb vaak fantasieën dat ik Nederland vier jaar lang per decreet mag regeren”
 • “Macht is fantastisch”
 • “Chronisch zieken? Die profiteren teveel van de zorg”
 • “Ik ben uit ergernis de politiek ingegaan, dat moet ik wel blijven voeden”
 • “De kern moet blijven: indikken van de verzorgingsstaat. We zijn pas halverwege”
 • “Mensen worden niet beter van gepamper”
 • “Ik wist: Hier gaat enorme stront van komen”
 • Ondertussen zadelt minister Hoogervorstde burgers in Nederland op met verhoging van de kosten. De bureaucratie en administratieve lasten zullen met de invoering van de wet hand over hand toenemen. Een voorbeeld: alleen al het afgelopen jaar ging 35 miljoen euro van zorgverzekeraars naar reclamespotjes, advertenties en overige marketing: geld dat niet aan zorg voor de burgers werd besteed. Voor ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners een grote frustratie. Hun wens is immers dat elke euro zoveel mogelijk ten goede komt aan de zorg zelf!Maar niet alleen frustraties voor de zorg liggen aan de horizon, ook de burger zal het nodige op zijn bordje krijgen. De premies gaan fors omhoog. Ongeveer zes miljoen mensen in Nederland krijgen daarvoor een maandelijkse toeslag die vergelijkbaar is met de huursubsidie en via de belastingdienst wordt uitgekeerd.Kleinere beurs, mindere zorg
  De Nederlandse gezondheidszorg die ooit zo toonaangevend in Europa was wordt verkwanseld als de Eerste Kamer op 7 juni 2005 instemt met de nieuwe Zorgverzekeringswet. Minder directe zorg, meer bureaucratie, hogere kosten en meer concurrentie tussen zorgverleners. Maar bovenal een aantasting van de solidariteit. Want wie in de toekomst niet kan betalen moet langer wachten, krijgt mindere zorg en wordt beperkt in keuzevrijheid.Het is daarom beter dat de Eerste Kamer één en ander nog eens goed overweegt om een halt te roepen aan een ontluikende tweedeling. De roep uit de samenleving moet nu eindelijk eens gehoord worden. De verantwoordelijkheden van de politiek wegen hierbij zeer zwaar. Van een sociaal beleid is in dit CDA, VVD D66 kabinet allang geen sprake meer. Hopelijk doen de heren en dames politici een stapje in de richting van de burgers en maken ze aan dit a-sociale-, op punten a-solidaire beleid snel een einde.Piet Boelens, fysiotherapeut te Kollumerzwaag
RE: Berichtgeving aan CAK i.v.m. fraude geindiceerde uren (woon)begeleiding veroorzaakt door gebrek aan toezicht en controles 

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; brandpunt@kro.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; d66@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.y.tan@chello.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@kafkabrigade.nl; kamer@sp.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nova@novatv.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nlSubject: Berichtgeving aan CAK i.v.m. fraude geindiceerde uren (woon)begeleiding veroorzaakt door gebrek aan toezicht en controles
Date: Thu, 19 Jan 2012 13:41:05 +0100
 
From: contact@cak.helptu.nl
To: kingkong1621@live.nl
Date: Fri, 20 Jan 2012 10:26:29 +0000
Subject: Reactie op: fraude met geindiceerde uren RIBW woonbegeleiding [#104401] hjeGeachte heer Donker,Wij kunnen uw gegevens niet terugvinden in onze administratie voor Zorg met Verblijf.
In onze administratie voor Zorg zonder Verblijf kunnen wij geen recente gegevens van u vinden, alleen over 2003.
Wat is uw vraag?Met vriendelijke groet,
CAKErik Admiraal
manager klantcontactcenterCAK
Postbus 84030
2508 AA Den Haag
http://www.hetcak.nlT Zorg met Verblijf 0800-0087
T Zorg zonder Verblijf/Wmo 0800-1925
T Compensatie eigen risico 0800-2108
T Wtcg 0800-0300
 
From: noreply@cak.helptu.nl
To: kingkong1621@live.nl
Date: Wed, 18 Jan 2012 15:29:48 +0000
Subject: fraude met geindiceerde uren RIBW woonbegeleiding
 
Geachte heer, mevrouw,Wij hebben uw bericht ontvangen. Uw bericht heeft kenmerk: 104401.Uw bericht is: 
Ik wil u vragen hoe de geindiceerde uren woonbegeleiding worden gecontroleerd op rechtmatigheid.
Ik had van RIBW Zwolle vanaf juni 2003 tot 10 september 2008 woonbegeleiding op mijn woonadres Walstr. 9a in Zwolle 2-3.9 uur per week begeleiding maar de woonbegeleidsters kwamen maar voor 1 uur per week aan huis en zij stelde zelf de indicaties vast voor psycho-sociaal welbevinden.
Ik gaf dit door aan IGZ en Nza maar daar werd niet op gereageerd.
Nu kom ik meerdere clienten tegen die ook van RIBW Zwolle nu Vecht woonbegeleiding ontvingen en waar 5 uur per week werd geindiceerd maar de begeleiders komen maar voor 1 uur opdraven en deze clienten moeten wel de hoge eigen bijdrage betalen voor niet geleverde uren.
Mijn meldingen hebben er toe geleid dat ik mijn woning onterecht moest ontruimen op de valse beschuldiging van lawaaioverlast waar ik woningstichting Openbaar Belang en politie een jaar lang op de hoogte stelde dat een bovenbuurvrouw deze lawaai veroorzaakte maar uiteindelijk werd de zaak omgedraaid en werd ik de woning uitgewerkt 10 september 2008 en waar valse informatie is verstrekt aan de kantonrechter Mr. Moorman die daarop besloot tot woningontruiming,zo ben ik weer dak en thuisloos geworden
De advocaat die mij bijstond was de Hr. Mr. A. Damminga van Driehoek advocaten zwolle.
Ik vermoede dat de redenen was omdat ik deze oplichtingspraktijken naar buiten bracht.
Maar er is een scriptieonderzoek verschenen “RIBW denkt met je mee” op pdf bestand waarin vermeld staat dat de medewerkers van RIBW Vecht hun clienten benadelen.Wij streven ernaar uw bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden.Met vriendelijke groet,CAK
logo

http://www.hotforum.nl/forum/schuldhulp ……(voor veel gestelde vragen, even knippen-plakken )
Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
 
Auteur

CAK – Deurwaarder

Webber
klantadvies bij hetcak.nl
Woonplaats: Den Haag
Homepage
29-10-10 10:20


Beste Martin(2),

De zorgaanbieder levert in principe altijd gegevens aan bij het CAK. Bij de aanlevering maakt zij gebruik van zogenaamde productcodes. Aan de hand van deze codes kan het CAK zien of een product eigen bijdrage plichtig is, dus van het CAK een factuur moet krijgen, of niet.

Indien een zorgaanbieder zorg levert op basis van een PGB dan dienen deze gegevens aangeleverd te worden als zijnde niet eigen bijdrage plichtig. Immers het Zorgkantoor houdt de eigen bijdrage in op de te verstrekken PGB (netto PGB).

In deze casus is het CAK wel overgegaan tot het genereren van een factuur.

Voor mij is het nu gissen wat de reden is waarom het CAK overgegaan is tot een factuur, dit doet zij niet zonder reden.

Ik onderschrijf jouw waarschuwing tot terughoudendheid als het gaat om het uitwisselen van gegevens. Zoals aangegeven kent alleen het CAK de persoon achter een EB nummer.

Met vriendelijke groet,

Webber

martin(2) 29-10-10 00:13


ter reactie op Webber,
de zorgverlener/aanbieder levert ALTIJD gegevens aan het CAK aangaande het aantal geleverde zorguren,immers aan de hand van het aantal geleverde zorguren wordt de maandelijkse factuur e.b. vastgesteld met inachtneming van het wettelijk maximum.
pgb veklaart nietnjet het hoge bedrag wat meneer schuldig zou zijn aan het CAK.het enigste verklaarbare zou kunnen zijn dat meneer in 2006 innd huish.hulp heeft genoten in pgb vorm en deze gelden,die men op eigen rekening krijgt gestort,niet gebruikt heeft waarvoor het bedoeld was .n.l. het betalen van je zorgverlener.daarmee zou voor mij de reden van contante betaling ook duidelijk zijn maar dan nog snap ik de factuur van het CAK niet immers ook huishoudelijk werd in 2006 nog geregeld door het zorgkantoor en werd je loonadministratie verzorgd door de svb die dmv een machtiging na het VERPLICHT insturen van een urendeclaratie keurig het salaris overmaakte voormits…er voldoende geld op je rekening was uiteraard.
en ja de regels waren en zijn nog steeds zo dat indien je pgb geniet je verplicht bent elke 3 maanden een verantwoording in te dienen bij het zorgkantoor danwel wmo.doe je dit niet kan men de genoten gelden terugvorderen.
ik kan hier wel een woordje over mee praten want ik geniet zelf sinds 2003 zorg en ja zoals al eens eerder vermeldt mijn grootste schuldeiser is cz en ja….buiten premie zorg is de grootste hap pgb gelden(18000 over anderhalf jaar)
overigens heb ik nog steeds geindiceerde hulp in natura.
maar een vordering tot betaling in deze via het CAK???

Theo,,,wees voorzichtig met informatieverstrekking !!!!!
als je verhaal is zoals gemeld???? dan heb je echt een serieus desastreus probleem en snel actie ondernemen is dan een must.
misschien is er een mogelijkheid om contact op te nemen met nemesis en kan die je helpen hoe of wat..
laat je weten hoe het loopt.
martin(2)

Webber
klantadvies bij hetcak.nl
Woonplaats: Den Haag
Homepage
28-10-10 23:40


Beste Nemesis,

Je hebt volkomen gelijk. Als hij mij een berichtje stuurt ziet hij het mailadres waar naar verwezen wordt.

Ik onderschrijf jouw voorzichtigheid op het internet, zeker gezien het bericht van Theo omtrent zijn situatie.

Met vriendelijke groet,

Webber

Nemesis 28-10-10 23:11


Prima dat je je hulp aan wilt bieden Webber.

Alleen wil ik wel het advies geven aan Theo eerst even te checken of het wel juist is dat je een medewerker bent van de CAK.
En dat is niet om Webber zijn goede bedoelingen in twijfel te trekken. Maar wel puur veiligheid zodat er niet nog meer problemen bij komen.

Webber
Igerrard bij hetcak.nl
Woonplaats: Den Haag
Homepage
28-10-10 23:03


Beste Theo,

Heel vervelend om te lezen. Ik ben zelf werkzaam bij het CAK en wil je graag met dit gedeelte helpen.

Kan het zijn dat je de hulp in 2006 door middel van een PGB (persoonsgebonden budget) hebt betaald?

Iedereen die zorg afneemt in het kader van de Awbz of de Wmo (deze bestond in 2006 nog niet) betaald een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt door het CAK vastgesteld en in rekening gebracht. Het CAK krijgt hiertoe gegevens van de Belastingdienst en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), dit doet zij alleen als er zorg gegevens door een zorgaanbieder zijn aangeleverd. Kijk voor meer info op http://www.hetcak.nl.

Het kan dus zijn dat de zorgaanbieder gegevens per abuis bij het CAK heeft aangeleverd.

Ik beschik in deze niet over voldoende informatie om exact vast te stellen wat de reden van deze factuur is.

Hiervoor heb ik meer informatie nodig. Je kunt mij een berichtje sturen.

Met vriendelijke groet,

Webber

Nemesis 28-10-10 22:54


Ja ik zet er ook heeeeeel veel ??????????? bij

martin (2) 28-10-10 19:00


Theo,
hoezo rekening van het c.a.k. voor huishoudelijke hulp?
het c.a.k. verzorgd de facturen inzake de inkomensafhankelijke bijdrage,niet de factuur van je zorgverlener.daarbij ,tot jan 2008 werd huishoudelijke hulp nog geregeld door het zorgkantoor van je verzekering en ,tenzij je destijds ,2006, niet door c.i.z. geindiceerd was voor hulp maar dit op eigen iniatief aangegaan bent zou je alleen maar een rekening inkomensafhankelijke bijdrage gehad moeten hebben en voor 16 weken hulp lijk mij het bedrag wat je noemt erg hoog.daarbij is het zeer ongebruikelijk ,lees ongewenst, om je hulp contant te betalen.
visa…..waarom betaal je maandelijks 50 e voor iets wat jij nooit gehad hebt? door deze betalingsregeling aan te gaan erken je immers je schuld aan deze..stoppen met betalen. visa scant je handtekening in laat je handtekening veriefieren immers elke handtekening is uniek…..
wehkamp… komen de bestelde goederen dan ook bij jou aan of op een ander adres…laat je horen bij wehkamp en leg uit dat je niets besteld hebt en dat ook niet wil en ook niet garant wil staan voor de factuur.doe dit aangetekent..
overigens als je dit aan hun meldt kunnen ze je uit het systeem halen . zodra er dan iets uit jouw naam besteld wordt krijgen ze direct een melding on screen.
meld je ook even bij buro sociaal raadslieden, kunnen je in ieder geval helpen met met je aanvraag toevoeging advocaat.
en Theo…zoals nemesis al zegt … doe aangifte van vermeende oplichting bij de politie en meldt het vooral ook bij je bank..want of je heb een “”” verhaal neergezet en weet heus hoe het zit maar komt er niet meer uit ,vat het niet verkeerd op hoor maar vooral dat cak en visa verhaal is moeilijk te bevatten,of en daar ga ik van uit ben je slachtoffer geworden van criminele activiteiten,
morgen zowiezo politie aangifte ,je bank , uitleg en zo snel mogelijk een ander rekening nummer/pas/pincode. regelen.visa handtekening verificatie.
kom wel goed maar wel handelen..
greets en succes ,
martin (2)

Nemesis 28-10-10 16:12


Hoezo krijg geen toevoeging ? Is die aanvraag al gedaan dan ?

theo
alpenblick bij hotmail.com
Woonplaats: eindhoven
28-10-10 16:08


net thuis van de advocaat, krijg geen toevoeging, dus kost weer geld, en dat voor iets buiten mij om.

Nemesis 28-10-10 12:15


Ja dan mag je weleens even gaan uitzoeken of er inderdaad geen sprake is van dat iemand anders op jou naam lekker aan het leven is. En ik denk dat je dan naar de politie moet omdat uit te zoeken.

ANNO53 28-10-10 11:20


Ik denk dat er ernstig rekening moet worden gehouden met of persoonsverwisseling of indentiteitsfraude.

theo
alpenblick bij hotmail.com
Woonplaats: eindhoven
28-10-10 08:30


klopt, wat U daar schrijft, maar ik ben 60 jaar en de laatste tijd, gaat werkelijk alles en dan ook alles mis, vooral financieel, heb schuldhulp aangevraag, dan krijg je een brief dat je niet meer dan € 40 perweek mag gebruiken, en vervolgens gaat de keukenkraan kapot, dan krijg je alle rekeningen van de bank terug er is niets betaald, mijn WAO was twee dagen later daarom. Ik kan er niet meer tegen, heb nog nooit schulden gehad, nog nooit iets gekocht bij wehkamp of ander postorderbedrijf, maar krijg er wel rekenigen van, en ik zweer dat ik er nog nooit iets gekocht heb. Ik heb bijna alles verkocht wat er in mijn huis stond, maar het helpt niet, de enen rekening naar de andere. Ik denk dat ik mijn kleren pak en moet gaan zwerven, want er is geen andere oplossing, en dat terwijl ik tot voor 5 jaar altijd netjes heb gewerkt, als taxichauffeur. Visa heeft ook besloten tot januari te wachten, ze krijgen iedere maand € 50 van mij, maar willen € 5377,47 terwijl ik geen visakaart heb. Dus leuke geregeld hier in ons landje.

Nemesis 27-10-10 23:04


Ik neem aan dat je wel bewijs hebt dat je die hulp contant betaald hebt. Zo niet dan moet je die hulp als nog laten tekenen voor haar gewerkte uren en dat bewijs inleveren samen met de goedkeuring die je al had dat je het contant betaalde.

En anders kun je dit verhaal ook uitleggen bij het juridisch loket en die zullen je dan ook wel kunnen vertellen hoe te handelen.
En vraag de rechtbank wanneer deze uitspraak is geweest en waarom jij daar niet van op de hoogte was.

De bal weer terug leggen bij de CAK. Die maken wel vaker vergissingen.. Eerst vorderen, dan terug betalen om vervolgens nog een keer te vorderen is niets vreemds bij hun.

theoWoonplaats: eindhoven 27-10-10 22:09


ik heb in 2006, 16 weken, hulp in de huishouding gehad, en deze officiele hulp ook contant betaald, wat ook de afspraak was met savant, de rekeningen die ik uiteindelijk kreeg van CAK gingen de vuilnisbak in, want ik betaalde per slot. Nu enkele weken geleden kreeg ik een rekening van het CAK € 2758,48 betalen voor de hulp, dus schrijven, geen antwoord, nogmaals schrijven weer geen antwoord, en de incasso de vordering blijft bestaan, was alles wat ze zeggen. Nu de brief van de deurwaarder AGC en nu is de schuld € 3657,38, je kan niets er is schijnbaar een rechtszaak geweest waar ik zelf niets van weet. Leuk is dat, en betalen, het lukt mij echt niet, zou wel willen, terwijl ik niets heb besteld of gekocht of wat dan ook, maar ik kan het gewoon niet betalen. te veel aflossingen.


 
Geachte heer, mevrouw,Wij hebben uw bericht ontvangen. Uw bericht heeft kenmerk: 104406.Uw bericht is: 
Weblog ZwolleHoofdpagina Categorieën Zwols Nieuws Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle
donderdag 05 februari 2009Zwolle – Eind 2008 is onder de cliënten van de RIBW Zwolle een cliëntwaarderings­onderzoek gehouden, de GGZ-thermometer genaamd. De thermometer is algemeen van opzet en wordt ook gebruikt in andere GGZ-instellingen. Het voordeel hiervan is dat de resultaten landelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.Inmiddels heeft het onderzoeksbureau, Triqs, de resultaten gepresenteerd aan de directie en het management van de RIBW Zwolle. En deze resultaten mogen prima genoemd worden. De afdeling Arbeid en Dagbesteding scoorde gemiddeld een 7,3 en de afdeling Wonen een 7,5. Volgens de onderzoekers mag de RIBW Zwolle trots zijn op dit resultaat. Uit de cijfers blijkt dat cliënten met name heel tevreden zijn over de deskundigheid van de medewerkers van de RIBW Zwolle. Hierop werd een 8,6 gescoord.Uiteraard zijn er ook verbeterpunten uit het onderzoek te halen. In overleg met de Cliëntenraad van de RIBW Zwolle wordt een plan van aanpak opgesteld om de verbeterpunten op te pakken.De RIBW Zwolle biedt in de regio Noord-West Overijssel begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking. De RIBW Zwolle heeft vestigingen in Hardenberg, Ommen, Steenwijkerland, Lemelerveld, Raalte, Kampen en Zwolle. Hier wordt door zo’n 350 medewerkers aan ruim 1600 cliënten begeleiding geboden op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Kijk voor meer informatie op: http://www.ribwzwolle.nl.Markeer als favoriet Bookmark Reacties (4)
RSS-feed ReactiesBericht door kaatje, op 6 februari 2009 om 07:17
Ja hoor, nou ik hoor wel andere geluiden!
Chronisch personeelsgebrek en verloop, kortom de mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. ( net als thuiszorg).
Maar goed bovenstaand staat niet in het onderzoek.O ja het gaat natuurlijk over het onderzoek.
Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:15
Gelukkig is er een echt onderzoek gaande door de Nederlandse Zorgautoriteit naar de groei van Ribw”s en hun vraag naar duurdere zorgpakketten verkregen via onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoorniisen die clienten niet hebben.
De Ribw””s hebben dezelfde missie als die van het Leger des Heils en andere instellingen die zich bezig houden met “””psycho-sociale “” problemen van dak en thuislozen en opvang en dat is geldklopperij en roof uit de AWBZ ruif ten koste van de dak en thuislozen en de belastingbetalers.
Zorg en hulpverlening word niet geboden en het zogenaamde zorgaanbod is niet afgestemd op de simpele hulpvraag van de client.
RIBW Zwole is overdag niet bereikbaar en in het weekend ook niet en tijdens de feestdagen en de zogenaamde woonbegeleiders,woonzorgcoordinators of hoe dat spul ook mag heten bellen niet naar de client in een noodsituatie maar er word verwacht dat de client naar hun belt,ook als hij of zij stervende of dood in de woning ligt.
Zij indiceren de client voor bv. 3.9 uur ondersteunende begeleiding per week,maar komen maar voor 1 uur langs en praten meer over zichzelf of hun zwangerschappen maar nog steeds word er niet naar de hulpvraag van de client geluisterd en die geestelijk beter alles op een rijtje heeft in hun hoofd dan de acteur/hulpverlener van RIBW Zwolle.
Tja,die RIBW”s is “booming business”” dankzij de ontbrekende wet en regelgeving en de vrije marktwerking en gebrek aan Rijkstoezicht en de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 dankzij de CDA regering van LUBBERS II.
Je komt van de opleidingen zorg en Welzijn en solliciteert bij een RIBW en je heb het gemakkelijkste baantje wat er is en je speelt machts en psychologische spelletjes met de client als die tegenstribbelt bij de opgedrongen nietszeggende hulpverlening die bestaat uit burgers doelbewust te houden in een armoedig bestaan en vooral de eigen organisatie in stand te houden en komt er een telefoontje van een Inspectiedienst,dan geeft je gewoon valse informatie door ook via de clientenraden dat alles naar wens is want men weet dat de IGZ mensen tekort komt om een diepgaand onderzoek in te stellen maar misstanden en fraudes met gemeenschapsgelden.
En de client met de klachten die haal je onderuit samen met de verhuurder en werk je de woning uit met behulp van de kantonrechter die een verkeerd beeld krijgt voorgeschoteld over de werkelijke situatie,namelijk dat er geen zorg en hulpverlening is,alleen maar puur eigenbelangen.
Af en toe een public relationsstunt via de media dat een regionale Ribw weer een prijs hebben gewonnen en die ingesteld is door de overkoepelende organisaties van Ribw”s en woningcorporaties die een flinke financiele vinger in de pap hebben maar waar woningcorporaties zich niet bezig mogen houden met zorg en welzijn volgens de woningwet.
En zo hou je het grote publiek zoet en dom.
Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:21
Voor ik het vergeet,type op de googlezoekfunctie in Donkeredagen google en u krijgt een leuke uitleg over hoe fraudes in de zorg en welzijnssector worden gepleegd.
Het welzijnskind kan de witwasserij doen!
Bericht door R.Donker, op 21 april 2009 om 17:13
Op 10 september 2008 ben ik mijn woning uitgezet door valse informatie verstrekt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang aan een kantonrechter.
Verblijf nog steeds vanaf 16 september in de nachtovang Nel banninkhuis tussen dakloze hyena”s die elkaar en zichzelf opvreten in de hang naar egocentrisme en mijn woning aan de Walstr. 9a in Zwolle staat nog steeds leeg en mijn naambordje prijkt nog op de brievenbus en daaronder de naam van de persoon die medeverantwoordelijk is voor de zoveelste ellende die mij overkomt doelbewust opgezet dit na 28 jaar arbeid,premies en belasting betalen en dan afgedankt worden door onze Rijksoverheid omdat je fraudes in de zorg en welzijnssector ontdekt in relatie tot die zogenaamde Herberg.
En de blauwvingerbevolking van Zwolle is in slaap gesukkeld en blijft maar giften geven en vals eerbetoon.
Dit artikel is vergrendeld: u kunt hier geen reacties (meer) plaatsen.Wij streven ernaar uw bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden.Met vriendelijke groet,CAK

T Zorg met Verblijf 0800-0087
T Zorg zonder Verblijf & Wmo 0800-1925
T Compensatie eigen risico 0800-2108
T Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 0800-0300

www.hetcak.nl

 

From: noreply@cak.helptu.nl
To: kingkong1621@live.nl
Date: Wed, 18 Jan 2012 16:29:16 +0000
Subject: AWBZ/PGB indicatiefraude

Geachte heer, mevrouw,Wij hebben uw bericht ontvangen. Uw bericht heeft kenmerk: 104427.Uw bericht is: 
Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Kwelzijnsrijksmaffia en etterende bemoeizucht
het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland
dinsdag 20 december 2011
RE: ribw begeleid wonen echt zo begeleid?En komen hier ook geen fraudepraktijken om de hoek kijken middels onrechtmatig verkregen indicatiestellingen bij clienten voor AWBZ/PGB claims bij het zorgkantoor voor niet geleverde begeleiding——————————————————————————–
From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.ez@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; fractiezwolle@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; informatielijn@nza.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl
Subject: ribw begeleid wonen echt zo begeleid?En komen hier ook geen fraudepraktijken om de hoek kijken middels onrechtmatig verkregen indicatiestellingen bij clienten voor AWBZ/PGB claims bij het zorgkantoor voor niet geleverde begeleiding
Date: Mon, 19 Dec 2011 15:49:31 +0100Gericht aan kamerleden en de media etc.,Ik zend u dit ter kennisgeving en maak u nogmaals opmerkzaam op rapportage de Boer en Croon “”Gebruik van AWBZ middelen en de bijlages met vermelding dat iedereen een AWBZ instelling kan opzetten zonder opleidingen en diploma”s.
Link:http://www.ggzbeleid.nl/pdfzoz/gebruik_awbz_rapport_0804.pdf

Klik om toegang te krijgen tot gebruik_awbz_bijlagen_0804.pdf

https://anaconda15.files.wordpress.com/2011/12/2006_11_rapport_goossensen.pdfBrief staatssecretaris over het gebruik van de AWBZ-middelen – Modernisering AWBZTekstTweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2003-200426 631
Modernisering AWBZ
Nr. 106
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.Den Haag, 17 september 2004Bij brief van 10 maart 2004(Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 26 631, nr. 73) heb ik u aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te zullen laten instellen naar de achtergronden van het zonder indicatie-besluit leveren van thuiszorg in de AWBZ. Tevens heb ik aangekondigd een onderzoek te zullen laten houden naar het gebruik van AWBZ-middelen. Dit omdat mij signalen bereikten dat er mogelijk sprake was van onjuist gebruik van AWBZ-gelden. Mijnerzijds is de opdracht voor deze onderzoeken verleend aan Boer & Croon, deels in samenwerking met Deloitte.Het rapport is op 10 augustus 2004aan mij aangeboden. Een exemplaar daarvan treft u hierbij aan1.Het onderzoek heeft zich gericht op drie hoofdvragen:

1. Komt oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen, binnen of over de randen van de AWBZ, op grote schaal voor?

2. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het feit dat een aantal ontvangers van thuiszorg hiervoor geen indicatie heeft?

3. Wat is de rol van ketenpartijen, inclusief VWS, CVZ, CTG en CTZ?
Het rapport bevat de volgende hoofdconclusies:

. In het onderzoek op hoofdlijnen is geen oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen op grote schaal geconstateerd. De onderzochte gedragingen vallen binnen de grenzen die wet- en regelgeving stellen of binnen de kaders van afspraken met ketenpartijen. Wel zijn de grenzen waarin ketenpartijen moeten opereren vaak ruim of voor meerdere uitleg vatbaar.

. De indicatiestelling voor de Thuiszorg heeft niet optimaal gefunctioneerd.

. De wettelijke begrenzing van de AWBZ alsmede de perceptie bij partijen in het veld van zorg en welzijn brengen mee dat de AWBZ is gepositioneerd als een vangnet voor zorg en in zekere zin ook welzijn, zowel ten opzichte van aanpalende terreinen als binnen het systeem.

. Een aantal kostenopdrijvende factoren komt voort uit de dynamiek en het systeem van de AWBZ. De onderzochte factoren zijn: – het gedrag van aanbieders gericht op optimale benutting van de
regelgeving ter vergroting van de financiële armslag;

– het door het streven naar continuïteit ingegeven gedrag van sommige ketenpartijen, waaronder zorgkantoren, om zorginstellingen soms te ondersteunen en te faciliteren;

– de moeilijkheid om eventuele «te ruime» indicaties binnen het systeem te signaleren en te corrigeren.

. De structuur van de AWBZ brengt mee dat een structurele inbedding van balans tussen AWBZ-partijen afwezig is.
Ik verwijs u voor een nadere toelichting naar de inhoud van het rapport.

Naast de directe aanleiding voor het onderzoek was het mij bekend dat een aantal ontwikkelingen in het kader van de modernisering van de AWBZ noodzaakten tot nadere bezinning op de aansturing van de AWBZ. In de afgelopen periode zijn dan ook al een aantal ontwikkelingen in gang gezet die moeten leiden tot een betere beheersing van de AWBZ. Allereerst wijs ik daarbij op de brieven over de houdbaarheid van de AWBZ op langere termijn en Zorg en maatschappelijke ondersteuning van 15 september 2003 (TK 26 631, nr. 56) en 23 april 2004(TK 29 538, nr. 1). Daarin wordt ingegaan op maatregelen die de AWBZ ook op langere termijn beheersbaar maken. Ten tweede wijs ik op mijn brief van 7 november 2003 (TK 26 631, nr. 61), waarin ik aangeef het advies van het College implementatie indicatiebeleid over te nemen om de indicatiestelling voor de AWBZ onder te brengen in één instantie binnen de door het rijk te stellen kaders en regels. Tevens is met de invoering van het werkdocument gebruikelijke zorg meer uniformiteit gebracht in de indicatiestelling. Verder heb ik bij brief van 10 maart 2004(TK 26 631, nr. 73) aangegeven hoe de onwenselijke situatie van de afwezigheid van indicatiebesluiten zal worden aangepakt. Op 22 juni 2004heb ik opdracht gegeven tot evaluatie van het PGB «nieuwe stijl». Tevens heeft het kabinet besloten om een interdepartementaal beleidsonderzoek in te stellen naar het beheersinstrumentarium voor de AWBZ na invoering van de WMO in 2006.

Over mijn standpunt betreffende de zorgkantoren heb ik u bij brief van 29 april 2004(TK 26 631, nr. 91) geïnformeerd.

In het licht van deze ontwikkelingen komen de bevindingen uit het rapport dan ook niet als een volslagen verrassing. Eerder kan gesteld worden dat het rapport een aantal vermoedens van mij bevestigt. Het rapport geeft goed aan waar de zwakke plekken in de sturing van de AWBZ zitten. Het laat ook zien dat stevige maatregelen noodzakelijk zijn om tot een betere beheersing te komen. Het gebrek aan heldere normering en aan prikkels voor doelmatigheid leidt er thans toe dat vanuit de individuele instelling geredeneerd wenselijk «creatief» gebruik van de regelgeving, strijdigheid opleveren met het algemene maatschappelijke belang.

Daarom zullen forse maatregelen moeten worden genomen. Het rapport geeft aangrijpingspunten om gericht op de gesignaleerde punten in te spelen. Dit naast danwel in aanvulling op de zaken die al in gang zijn gezet. Het rapport bevestigt en ondersteunt dan ook het al ingezette beleid.

Algemene kanttekeningen
Het rapport leidt enerzijds tot een gevoel van opluchting. Er wordt niet op grote schaal oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen geconstateerd. Daartegenover stemt het ook tot zorg dat het systeem van de AWBZ kostenopdrijving uitlokt. Dit onderstreept de noodzaak om beheers-

maatregelen te treffen. Daarom zet ik in op enerzijds kostenbeheersing en anderzijds het terugbrengen van de AWBZ tot de kern. Tevens geeft het rapport aan dat het constateren van een aantal imperfecties niet betekent dat er niet een groot aantal factoren in de AWBZ zijn die wel goed functioneren. De ingezette modernisering van de AWBZ, levert een grotere systeemtransparantie op waardoor meer inzichtelijk wordt wat er in het systeem gebeurt.

Nadere bevindingen, geen oneigenlijk gebruik
In het onderzoek op hoofdlijnen is geen oneigenlijk gebruik van AWBZ-middelen op grote schaal geconstateerd.

Aanvullend op het onderhavige onderzoek voert het CTZ een zogenoemd speerpuntenonderzoek uit bij alle zorgkantoren naar misbruik en oneigenlijk gebruik in de AWBZ. Het CTZ richt zich daarbij op thuiszorg en PGB. U zult over de uitkomsten geïnformeerd worden.

Indicaties
Op basis van dossieronderzoek naar het ontbreken van (volledige) rechtsgeldige indicaties in de thuiszorg concluderen de onderzoekers dat de drie belangrijkste oorzaken zijn:

. thuiszorginstellingen kunnen de oorzaak van het ontbreken van een (volledige) rechtsgeldige indicatie niet op cliëntniveau aangeven. (35% van alle aan de Taskforce RIO’s gemelde cliënten zonder (volledige) rechtsgeldige indicatie);

. cliënt ontving al thuiszorg vóór de invoering van de RIO’s (1 januari 1998) dan wel voor het RIO operationeel werd. (28% van alle aan de Taskforce RIO’s gemelde cliënten zonder (volledige) rechtsgeldige indicatie);

. thuiszorginstellingen hebben het indicatiebesluit na de peildatum 31 december 2003 ontvangen dan wel aangevraagd (betreft ca. 13% van alle aan de Taskforce RIO’s gemelde cliënten zonder (volledige) rechtsgeldige indicatie).
In mijn brief van 10 maart 2004heb ik u geïnformeerd hoe ik deze onwenselijke situatie wil aanpakken. In overleg met CVZ is een actieplan legitimering AWBZ-zorg gestart. Alleen als zorgaanbieders hun klanten zonder rechtsgeldige indicatie op tijd bij het CIZ hadden gemeld worden deze klanten op de zogeheten legitimatielijst geplaatst. Plaatsing op de lijst betekent dat deze zorg vooralsnog als legitiem beschouwd wordt en er dus rechtsgeldig door het zorgkantoor betalingen verricht kunnen worden. Op 4juni presenteerde het CIZ een plan van aanpak om de 200 000 mensen uit de V&V sector die op de lijst stonden in de administratieve systemen van de Rio’s onder te brengen. Dat zal eind november af gerond zijn.

Op mijn verzoek is het CIZ gestart een groep van circa 30 000 mensen, die thuiszorg ontvangen en die mede vanwege de introductie van het werkdocument gebruikelijke zorg bij een hernieuwde indicatie minder zouden kunnen gaan ontvangen, te herindiceren. Deze actie zal eind december afgerond zijn.

Ook in de andere AWBZ sectoren zal op bovenbeschreven manier gewerkt worden aan het legitimeren en wegwerken van de geconstateerde non indicaties.

De in het rapport van Boer & Croon gesignaleerde problemen kunnen nu dankzij de centralisering van de indicatiestelling met voortvarendheid worden aangepakt en daardoor in de toekomst voorkomen worden. Zeker nu er met de zorgkantoren en het CVZ heldere afspraken gemaakt zijn.

PGB
Het rapport constateert dat in de pgb-regelingen enkele zwakke plekken zitten. Op basis van een zeer globale schatting komt Boer & Croon tot een beperkt oneigenlijk gebruik van 1 à 2% bij de regeling-oude-stijl, en 1 à 5% bij de regeling-nieuwe-stijl. Het rapport beveelt nader onderzoek aan. Het CVZ heeft over de uitvoering van de pgb-regelingen in de afgelopen periode werkbezoeken gebracht aan alle zorgkantoren, waarbij uitvoerig aandacht is besteed aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast wordt in de tweede Kernmonitor (uitgebracht op 26 augustus 2004) geconstateerd dat ook intensieve controle door de zorgkantoren geen ander dan incidenteel oneigenlijk gebruik aan het licht heeft gebracht. Tevens is, zoals hiervoor reeds aangegeven, opdracht verstrekt tot evaluatie van het PGB «nieuwe stijl». Op basis van de bevindingen van dat rapport kan de regeling mogelijk worden bijgesteld. Nader onderzoek acht ik dan ook niet noodzakelijk.

Ten slotte is in het met de AWBZ-sectoren afgesloten convenant, dat ik u bij brief van 25 augustus 2004(TK 26 631, nr 104) deed toekomen, afgesproken dat met ingang van 1 januari 2005 er een financieel plafond in de PGB-regeling zal worden vastgesteld. Daardoor wordt het totaal aan uitgaven voor deze regeling beheersbaar.

Transmurale zorg en AIV
De constatering dat er bij transmurale zorg geen sprake is van dubbele betaling is geruststellend. Zoals u bekend is, leek er in het voorjaar sprake van oneigenlijk gebruik bij een project in Zuid-Limburg. Op mijn verzoek heeft het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) specifiek onderzoek naar dit project gedaan. Door het CTZ werd geconcludeerd dat de kosten van het project grosso modo terecht ten laste van de AWBZ zijn gebracht. Een exemplaar van het rapport van het CTZ treft u hierbij aan1. Het rapport van Boer & Croon constateert een onduidelijkheid over de afbakening tussen AWBZ en tweede compartiment bij ketenzorg. Het CVZ heeft inmiddels in augustus jl, naar aanleiding van het rapport van het CTZ, een notitie aan de zorgkantoren gezonden waarin een en ander wordt verduidelijkt. In dit licht zal ik in overleg met het CTG en het CVZ bezien of de prestatie «Advisering, instructie en voorlichting» (AIV), die vanuit de AWBZ wordt ingezet bij transmurale zorg aanpassing verdient.

Positionering AWBZ
Het rapport constateert dat «de wettelijke begrenzing van de AWBZ alsmede de perceptie bij partijen in het veld van zorg en welzijn, met zich mee brengen dat de AWBZ is gepositioneerd als een vangnet voor zorg en in zekere zin ook welzijn, zowel ten opzichte van aanpalende terreinen als binnen het systeem.» Deze conclusie ondersteunt de beslissing om te komen tot een Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO). Verder is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om te komen tot een nader onderzoek op het raakvlak van de AWBZ – maatschappelijke opvang.

Ook de beslissing om over te gaan tot het opheffen van de contracteer-plicht voor extramurale zorg, waardoor er geen sprake meer is van verplichte contractering van toegelaten zorginstellingen, wordt door deze constatering ondersteund.

Aanvullende noties
Het rapport constateert dat een aantal kostenopdrijvende factoren voort 1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa- komt uit de dynamiek en het systeem van de AWBZ. Het rapport consta-

tiepunt Tweede Kamer. teert verder dat de structuur van de AWBZ mee brengt dat randvoor-

waarden zoals countervailing power en verantwoordelijkheid voor beheersing van de uitgaven structureel niet goed zijn ingebed. Vanuit het oogpunt van instellingen is het voorstelbaar dat zij grenzen opzoekend gedrag vertonen. Van belangenorganisaties mag echter verwacht worden dat zij binnen betamelijke kaders hun werk verrichten. «Voorlichting» onder de titel «tips en trucs» valt mijns inziens daar niet onder.

Het moge duidelijk zijn dat het verbeteren van de structurele balans tussen AWBZ-partijen geen zaak is van de rijksoverheid alleen. Zonder de inzet van de ketenpartijen in de AWBZ kan dit niet. Daarom is het onlangs afgesloten convenant met de care-partijen van groot belang. Hierin wordt immers enerzijds aan het veld stabiliteit geboden voor de komende jaren, maar zijn er anderzijds afspraken gemaakt over de wijze van contractering, de invoering van functionele bekostiging, verbetering van indicatiestelling, invoering van de AWBZ-brede registratie en de daarvoor noodzakelijke ICT-voorzienigen, innovatiemogelijkheden, vermindering van de administratieve lastendruk en de zorgvernieuwing. Kortom, het gezamenlijk aanpakken van problemen en het komen tot oplossing. Ik ben er van overtuigd dat deze gezamenlijke aanpak de AWBZ-zorg als geheel ten goede zal komen.

Al met al geeft het rapport goed aan waar de zwakke plekken in de sturing van de AWBZ zitten. Het geeft daardoor mogelijkheden om daar gericht verder op in te spelen. Het is een steun in de rug van het reeds ingezette beleid.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C. I. J. M. Ross-van Dorp

R.Donker te Zwolle

Anaconda15’s Blog
Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers

Spring naar inhoud
.Home
.Bad examples of norms and values into the Durch society and beyond
.Fraudezaken in Nederland en de uitleg
? FW: Clientenraden GGZ AWBZ instellingen/opvang daklozen misbruikt door management/bestuurders voor geldbedelarij via AWBZ knelpunten brieven naar VWS
Boekhoudkundige fraudes door gemeentes,daklozen en voedselbanken in relatie tot negatieve effecten hongerwinter 1944- ?
AWBZ/PGB indicatiefraudes
Posted on september 13, 2011 by anaconda15

AWBZ indicatiefraudes

In het kader van de oplopende zorgkosten krijgen we negatieve effecten als fraudes en verduisteringen van AWBZ gelden middels onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoornissen waar dak en thuislozen en verslaafden aan zouden lijden en die vastgesteld worden door medewerkers/sters van GGZ klinieken en opvanginstellingen van het leger des Heils en andere privaatrechterlijke stichtingen en de landelijke RIBW”s die zich ten onrechte een GGZ instelling noemen.
De Algemene Rekenkamer heeft geen overzicht waar de zorgkosten en AWBZ gelden aan besteed worden maar is al jaren op de hoogte van het slechte subsidiebeheer van het ministerie van VWS en dat er geen materiele controles plaats vinden nog bij zorgkantoren en bij de ministeries en waar plannen worden gemaakt voor verbeteringen maar die uitblijven.
Een zeer vreemde zaak waar het de besteding van gemeenschapsgelden betreft.
vindsubsidies.nl – Meer informatie over subsidiesHoofdmenuBeginpagina Subsidies Nieuws Opmerkingen Trainingen Meld u aan Subsidienieuws – 17-05-2011
Rechtmatigheid rijksfinanciën op hoog niveau, VWS-subsidiebeheer toont lichte verbetering
De rechtmatigheid van de rijksfinanciën in Nederland was afgelopen jaar weer van hoog niveau. Dat meldt de Algemene Rekenkamer (AR) in de Staat van de Rijksverantwoording 2010. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er voor het twaalfde jaar op rij niet in geslaagd het aantal tekortkomingen in het subsidiebeheer in voldoende mate te verminderen.
In hun jaarverslagen geven de ministeries aan dat zij tezamen in 2010 € 237,6 miljard hebben uitgegeven. De hoeveelheid beschikbare informatie van ministers over wat zij met dit geld hebben gedaan is niet toegenomen ten opzichte van 2009. Van tien onderzochte kabinetsdoelstellingen heeft de Algemene Rekenkamer in acht gevallen niet kunnen vaststellen in welke mate het doel gerealiseerd is.
Bij 19 van de 119 onderzochte prestatie-indicatoren plaatst de Algemene Rekenkamer kanttekeningen bij de deugdelijke totstandkoming van de beleidsinformatie in de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer doet handreikingen voor verbetering van de beleidsinformatie.
VWS
Het beheer van € 2,3 miljard aan subsidies door het ministerie van VWS is al twaalf jaar niet op orde. Het gaat onder meer om het onvoldoende handhaven van wettelijke termijnen, onvolledige dossiers, fouten bij voorschotten en te weinig onderbouwing van subsidiebesluiten. Voor de Algemene Rekenkamer is dit aanleiding geweest om bezwaar te maken. Dat heeft de minister van VWS aangezet tot aanvullende maatregelen.
De minister van VWS heeft naar aanleiding van het bezwaar bij het subsidiebeheer van de Algemene Rekenkamer een verbeterplan opgesteld. Het plan sluit volgens de Algemene Rekenkamer voldoende aan bij de geconstateerde problemen, is voldoende concreet en heeft een realistisch tijdpad. De minister heeft een begin gemaakt met een analyse van de gemaakte fouten in het subsidiebeheer. Dit is voor Algemene Rekenkamer aanleiding geweest het bezwaar op te heffen.
Wel noemt de Algemene Rekenkamer de minister ‘weinig ambitieus’: zij wil het percentage gemiddelde en zware tekortkomingen terugdringen tot maximaal 35%. Zij laat de lichte tekortkomingen buiten beschouwing en geeft bovendien het signaal af dat in één derde van de subsidiedossiers een fout mag worden gemaakt.
Meer informatie is te vinden op: http://www.rekenkamer.nl
De president van de Algemene Rekenkamer die de rechtmatigheidsonderzoeken en rapporten goekeurt word gekozen op “advies”van koningin Beatrix.
Zogenaamde hulpverleners die met MBO en HBO opleidingen sociaal-pedagogische hulpverlening en de titels Bachelor of social works rondlopen binnen de GGZ instellingen en beschermde woonvormen voor dak en thuislozen maar die totaal niet in staat zijn om dak en thuislozen zorg en hulpverlening op maat en persoonlijke begeleiding te bieden tot resocialisatie en doorstroming naar de reguliere samenleving.
Bovendien maken deze medewerkers/sters zich schuldig en werken mee aan mensenhandel door onderling clienten uit te wisselen en de verboden regiobinding toe te passen en beroving van de persoonlijke vrijheden van dakloze burgers dit in opdracht van het management die op hun beurt weer in opdracht van de rijksoverheid handelen(ministerie van VWS) en zo daklozen afhouden van hun sociale rechten door hun uitkeringen en inkomsten in beslag te nemen binnen het gevangenisregime van de opvanginstellingen met hun strenge regels en openingstijden.
Bovendien zijn deze medewerkers/sters van de opvanginstellingen en de RIBW””s totaal niet bevoegd om indicaties vast te stellen voor psychische stoornissen en psycho-sociaal welbevinden omdat zij daarvoor de opleidingen psychologie en psychiatrie niet in huis hebben en de daarvoor vereiste diploma”s missen.
En waar zelfs de psychiatrische diagnoses een slag in de lucht blijken te zijn om dat die uit gaan van observaties en analyses waar personen andere kunnen misleiden via simulaties en waar dan valse rapportages uit voort komen en dan blijkt psychiatrie een pseudo-wetenschap te zijn gebaseerd op veronderstellingen.

In het geval van dak en thuislozen en hun onrechtmatige indicaties vinden deze praktijken ook plaats bij jonge kinderen die op school of thuis druk zijn en dan gelijk richting psychiater worden gestuurd omdat zij volgens het “systeem” geestelijk niet volwaardig functioneren in onze prestatie- maatschappij.
Maar hier speelt de psychiater voor God namens de rijksoverheid en leerplichtambtenaar door een ondeskundig oordeel te vellen over de psyche van het kind dat in een hectische samenleving normaal functioneerd maar niet voldoende aandachte,liefde en begeleiding krijgt van ouders die allebei hard moeten werken om de rekeningen te kunnen betalen.
Alles is gebaseerd op waarnemeing en dialogen middels communicatie met de patient/client en waar deze in rapportages worden vastgelegd en waar persoonsgegevens van de client zonder zijn of haar toestemming worden uitgewisseld met andere instanties,en in de GGZ instellingen de patient de geestelijke stoornissen voor het uitkiezen heeft om zo de werkgelegenheid en inkomsten van de “geestelijke verzorgers”veilig te stellen middels AWBZ ondersteuning en die zelf niet weten of zij van voren en achter leven.
Het CIZ en zorgkantoor zal zelf niet bij de client/patient navraag doen of de hulpvraag en hulpaanbod op elkaar zijn afgestemd en dat speelt al meer dan 10 jaar.
Omdat het CIZ afgaat op de informatie verstrekt door de zorgaanbieder die op zijn beurt de client/dakloze geestelijk niet in staat acht om zelf zijn of haar hulpvraag te formuleren en zo kan de de zorgaanbieder van alles verzinnen om de eigen organisatie en inkomsten veilig te stellen dankzij de vrije marktwerrking en zelfregulering waar geen enkel wettelijk geregeld toezicht op is.
Volgens onderzoeksbureau de Boer en Croon die onderzoek deed naar het gebruik van AWBZ middelen kan iedereen met paar man en een bestuursstructuur een AWBZ instelling op zetten want van richtlijnen en criteria in een niet transparante wet en regelgeving is geen sprake hoe zorg en hulp dient te worden uitgevoerd.
een AWBZ/zorginstelling is ook niet precies gedefineerd in de Wet toelating zorginstellingen.
En dat dankzij topman Wisse Dekkers van Philips die in 1986 in opdracht van de toenmalige minister van VWC de Hr. Elco Brinkman het zorgstelsel moest herzien in zijn verslag “bereidheid tot verandering” en waar later dit terecht kwam in het plan Simons die aanbevelingen gaf om het pakket in de AWBZ fors uit te breiden tijdens het kabinet Lubbers III.
En waar het plan Simons wegens politieke weerstand weg werd gezet in de koelkast en Hans Hoogervorst als minister van VWS 2006 dit plan te voorschijn haalde en doorvoerde door het parlement en de burgers gepresenteerd als de nieuwe zorgverzekeringswet met zogenaamde meerkeuzemogelijkheden en een volksverzekering.

Zowel de zorgverzekeringswet die de uitkomst is van wanbeheer bij ministerie VWS als controlerende betutteling,als de WMO als vervanger van de niet uitgevoerde Welzijnswet 1994 geprobeerd tegen te houden met mijn bevindingen bij parlement maar is toch doorgevoerd en de desastreuze effecten zijn verder merkbaar.De neergang van de economie is te danken aan de kabinetten Lubbers I tot en met III met bezuinigingen op Welzijnswerk en verzelfstandiging van woningcorporaties en vrije marktwerking en zelfregulering omdat kabinetten zelf de hand niet op de knip houden en begrotingsfraude plegen en de werkende burgers daarvoor laten opdraaien.Want wie lands economie en het geld-systeem beheert die heeft lak aan zelf opgestelde wet en regelgeving en maakt daar misbruik van.Maar het collectief burgerschap kan een einde maken aan deze machtsverhoudingen door niet meer te stemmen,geen eerbetoon meer aan niet gekozen staatshoofden/bestuurders, minder belastbare producten te consumeren en zuinig te gaan leven en over te stappen naar kleine verzekeraars en banken en zich vooral niet zich geestelijk te laten terroriseren door overheidsmaatregelen en sociale cohesie te tonen met kansarmen.Zoniet dan is onze samenleving gedoemd te verdwijnen met alle gevolgen vandien

Een feit is dat het ministerie van VWS al jarenlang hun eigen subsidiebeheer niet op orde hebben en signaleringssystemen ontbreken bij misstanden en fraudepraktijken met subsidies etc. met als gevolg kostenoverschrijdingen en verkeerd inkoopbeleid en waar burgers kunnen opdraaien voor de meerkosten waardoor de AWBZ nu zowat is opgeblazen door gebrek aan toezicht.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in een jachtige en economische samenleving de “geestelijke stoornissen” flink toegenomen.Toeval? Nee dus!
En zijn dus ook het aantal GGZ instellingen toegenomen zoals de landelijke RIBW”s met hun beschermde woonvormen en zorgzwaartepakketten waar medewerkers die aanvragen maar die bestaan merendeel uit gebakken lucht want clienten ondervinden geen hulpverlening of begeleiding en dat bewijst het scriptieonderzoek wel met de titel “RIBW denkt met je mee”.
Ook de psychiatrische instellingen schoten als paddestoelen uit de grond en waar daarnaast opleidingsinstituten werden opgericht voor aankomende psychiaters om zo meer AWBZ ondersteuning binnen te halen door patienten te indiceren die niets mankeren maar om zo pseudo-wetenschap in stand te houden en de pharmaceutische industrie aan werkgelegenheid te helpen.
Met het handboek DSM VI kan elke patient een geestelijke stoornis uitzoeken die AWBZ vergoed word en zo liep de PGB fraude nog verder uit de hand.
Maar bestaan er wel geestelijke stoornissen?Is het niet gewoon een atuurlijke reactie op een drukke en hectische maatschappij en in het ergste geval egocentrische gedrag ter zelfbescherming van geest en lichaam.
Want wat mij steeds opvalt de tegenwerking die je in je leven ondervind als je voor je sociale rechten opkomt en bepaalde negatieve feiten aan het licht brengt die plaats vinden in onze zogenaamde “vrije samenleving”ën dat de Rijksoverheid iedereen controleert als burgers in het belang van de vrijheid en democratie en algemeen belang hun meningen ventileren.
In dat kader word er ook psychologische spelletjes met nadenkende burgers gespeelt om hun geestelijk onderuit te halen en dan de staatspsychiatrie toe te passen en met de wet Bopz in de hand burgers die een gevaar voor de heersende elite voorgoed op te bergen.

op 06:46 Geplaatst door kingkong

Wij streven ernaar uw bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

CAK

T Zorg met Verblijf 0800-0087
T Zorg zonder Verblijf & Wmo 0800-1925
T Compensatie eigen risico 0800-2108
T Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 0800-0300

http://www.hetcak.nl

 
 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s