RE: Bijzondere bijstand voor extra kosten Begeleid Wonen Leger des Heils Zwolle en dubieus onderzoek “de Opvang naar Waarde geschat””nog steeds actueel wegens AWBZ fraude

 bijgesloten bijlages””decentralisatieproces MO 1996-1997 etc.

 

 

 


  • Hulp- & zorgaanbod
  • Leger des Heils Instelling voor Beschermd Wonen

 

Leger des Heils Instelling voor Beschermd Wonen

Soms hebben mensen vooral behoefte aan een rustige en veilige woonomgeving, waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Ze kampen vaak met meerdere en complexe problemen, waarvoor ze langdurig begeleiding nodig hebben in een omgeving, die regelmaat, structuur en dagritme biedt.

Leger des Heils Overijssel kan voor deze vorm van opvang en begeleiding beschikken over vijf LIBW’s (Leger des Heils Instellingen voor Beschermd Wonen). Eén in Almen, twee in Zwolle en twee in Enschede.  De begeleidingspunten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zelfzorg en omgang met anderen, worden door cliënten en medewerkers samen in beeld gebracht. Ook kunnen cliënten specifieke vormen van advies en/of hulp krijgen, onder andere bij financiële problemen, het vinden van dagbesteding en het zoeken/herstellen van contact met familie. Gezien de aard en het langdurige karakter van de hulpverlening is het van belang dat de panden zoveel mogelijk een huiselijk karakter hebben en dat de indeling afgestemd is op behoud en herstel van de zelfredzaamheid. Na renovatie ontstond aan de Drostenstraat in Zwolle zo’n pand, dat met recht de naam Nos Casa (Ons Huis) draagt. Aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle wordt in 2011 het pand van de Crisisopvang geschikt gemaakt als beschermd woonvoorziening voor langdurig daklozen. De opvang in crisissituaties wordt kleinschaliger vormgegeven met ambulante begeleiding. In Enschede wordt het beschermd wonen vorm gegeven aan de Molenstraat en in het pand van het voormalig Sociaal Pension aan de Snuifstraat. De huisvesting in het pand aan de Snuifstraat  en in het pand aan de Molenstraat zijn van tijdelijke aard, in samenwerking met de gemeente Enschede en woningbouwcorporaties wordt kleinschalige huisvesting ontwikkeld. Ook de huisvesting van de beschermd wonenvoorziening in Almen is van tijdelijke aard, over een nieuwe locatie vindt overleg plaats met de woningcorporaties en de gemeente Zutphen.  

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze telefonistes via 038 4671940. Zij helpen u verder. Adresgegevens en telefoonnummers vindt u onder de knop Adressen en Contact.  
  
 

 

 

Voorstel

BestuursorgaanB&W
Behandelwijze 
OnderwerpBijzondere bijstand Begeleid Wonen Leger des Heils
Datum30-11-2006
Commissie 
Raad 
Kenmerk2006 000 110
Eenheid/afdelingSOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Telefoon(498) 3254
StellerH van der Kolk1/Zwolle
Dossiers 
Voorstel

Het college besluit:
1. met ingang van 01-01-2007 jaarlijks vanuit het budget bijzondere bijstand en armoedebestrijding een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen aan Maatschappelijk Ontwikkeling ter financiering van de extra kosten van de voorziening Begeleid Wonen CWZW Leger des Heils.
2. met ingang van 01-01-2007 de gemeentelijke subsidie voor het product Begeleid Wonen in de uitvoeringsovereenkomst met CWZW Leger des Heils met dit bedrag te verhogen, zodat subsidieverlening en -verantwoording is gegarandeerd.
3. de raad met bijgevoegde raadsbrief te informeren

Beslissing

Besluit B&W 19-12-2006: conform

Motivering/toelichting

1. Aanleiding / probleemstelling
Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt aan deelnemers van Begeleid Wonen van het Leger des Heils bijzondere bijstand voor een deel van de kosten. Deze bijzonder bijstand wordt verstrekt naast de periodieke uitkering voor kosten levensonderhoud. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 100.000,- aan bijzondere bijstand.
Voor aanvullende financiering via de bijzondere bijstand is indertijd besloten, omdat het budget van de afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling ontoereikend was voor de financiering van deze voorziening en de door de deelnemer te betalen bijdrage zonder de bijdrage vanuit de bijzondere bijstand in relatie tot het inkomen te hoog was.
Over deze systematiek zijn vragen gesteld in de commissie werk van 27-11-2006. Er is toegezegd om deze vragen over de systematiek vóór 01-01-2007 te beantwoorden.

2. Bestaand beleid / kader
De afdeling Begeleid Wonen van het Leger des Heils bestaat uit een collectieve voorziening. Deze voorziening wordt gefinancierd uit verschillende financieringsbronnen:
· eigen bijdragen van bewoners
· een subsidiedeel van Maatschappelijke Ontwikkeling
· AWBZ-gelden
· bijzondere bijstand

Een deelnemer betaalt via de eigen bijdrage mee aan het totaal van de exploitatiekosten van de voorziening van Begeleid Wonen. De vaststelling van deze eigen bijdrage gebeurt door het Leger des Heils. De eigen bijdrage bestaat hoofdzakelijk uit de kosten van de wooncomponent (huur, gas, water, elektra en rioolheffing). De eigen bijdrage wordt ingehouden op de bijstandsuitkering op basis van een door deelnemer ondertekende machtiging. Het Leger des Heils zorgt in het kader van de begeleidingsovereenkomst dat de deelnemer van Begeleid Wonen over voldoende inkomen beschikt om een zelfstandig bestedingspatroon te (leren) voeren. De kosten wooncomponent worden door het Leger de Heils rechtstreeks overgemaakt aan de energie leveranciers cq de woningbouwvereniging. Daarnaast betaalt de deelnemer mee aan de kosten van de begeleiding en de afschrijving en onderhoud van de collectieve inventaris.

Het college heeft beleidsvrijheid om al dan niet de voorziening voor Begeleid Wonen te financieren op grond van de WWB met bijzondere bijstand. Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deelname van de voorziening Begeleid Wonen voor de doelgroep dak- en thuislozen altijd willen bevorderen en ondersteunen. Om die reden is in het verleden besloten deze extra kosten via de bijzondere bijstand te financieren. Dit past ook binnen de gemeentelijk beleidskaders maatschappelijke opvang en het gemeentelijk project “Stedelijk Kompas”.

3. Relevante informatie t.b.v. advies
De bijzondere bijstand wordt verstrekt op naam van de aanvrager. Door de individuele aanvraagbehandeling en toekenning kan de indruk worden gewekt dat de betreffende bewoner tevens zeggenschap heeft over de besteding van de bijzondere bijstand. De hoogte van de extra kosten worden echter per adres vastgesteld op basis van een collectieve kostenberekening door het Leger des Heils. De individuele bijzondere bijstand maakt op deze wijze onderdeel uit van het totaal van de exploitatiekosten van de collectieve voorziening. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst verantwoord het Leger des Heils alle inkomsten en uitgaven in de jaarrekening, welke is voorzien van een accountantsverklaring. Om die reden ligt het voor de hand de gehele financiering en controle, dus inclusief het bedrag dat wordt verstrekt aan bijzondere bijstand voor Begeleid Wonen, onder te brengen in de subsidierelatie tussen CWZW Leger des Heils en de eenheid Maatschappelijk Ontwikkeling.

Het rijk stelt via de algemene uitkering middelen beschikbaar die aangewend worden voor bijzondere bijstand en armoedebestrijding. Deze gelden zijn echter niet geoormerkt. Om die reden is het mogelijk om vanuit deze gelden jaarlijks een vast bedrag ter beschikking te stellen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Op deze wijze kunnen de voorwaarden voor financiering van de voorziening van Begeleid Wonen opgenomen worden in de uitvoeringsovereenkomst die de gemeente, i.c. Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft met CWZW Leger des Heils. Controle op de besteding van dit budget komt vervolgens aan de orde via de jaarlijkse accountantsverklaring. Op deze wijze liggen financiering en controle in één hand. Voor de deelnemer ontstaat op deze wijze een adequate en toereikende voorliggende voorziening, waardoor individuele bijzondere bijstand niet meer noodzakelijk is.

4. Afstemming met andere eenheden/ afdelingen
Met Maatschappelijke Ontwikkeling en het Leger des Heils is overleg geweest over de financiering van de voorziening voor Begeleid Wonen.
In de uitvoeringsovereenkomst 2007 zullen met het Leger des Heils afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage van cliënten voor de verschillende voorzieningen.

5. Advies
Met ingang van 01-01-2007, vanuit het budget bijzondere bijstand en armoedebestrijding, een bedrag van € 100.000,- ter beschikking stellen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling voor de financiering van de voorziening van Begeleid Wonen.

6. Financiële consequenties en dekkingsrisico’s
Op jaarbasis ging het tot nu toe om een bedrag van € 100.000,-. Het voorstel is budget neutraal en zal bovendien leiden tot een kleine vermindering van het aantal aanvragen bijzondere bijstand.

7. Communicatieparagraaf
Raadsbrief ter informatie van collegestandpunt.

8. Duurzaamheidsparagraaf
Financiering en controle in één hand vormt een solide en transparante basis ter ondersteuning van de voorziening Begeleid Wonen bij CWZW Leger des Heils. Het voorstel leidt er mede toe dat de aangeboden hulpverlening bereikbaar wordt voor mensen uit de doelgroep die veelal over een laag inkomen beschikken.

Opmerkingen

Bis2000 Raadsbrief

Print pagina Digitale stadsgids opent in een nieuw venster Terug naar vorige pagina

Brief

BestuursorgaanRaad
OnderwerpBijzondere bijstand voor extra kosten Begeleid Wonen Leger des Heils
Van 
Datum19-12-2006
Kenmerk2006 000 110
StellerH van der Kolk1/Zwolle
Dossiers 

4

Ter informatie

Geachte raadsleden,

In de commissie werk van 27-11-2006 is het hier bovengenoemde onderwerp aan de orde gesteld. Op een aantal vragen met betrekking tot dit onderwerp is toegezegd dat het college vóór 01-01-2007 met een standpunt zou komen. Het gaat om vragen over de inhoudingen van de eigen bijdrage op de uitkering, de verstrekking van bijzondere bijstand in verband met deelname aan een voorziening Begeleid Wonen en (on)mogelijkheden tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor deelnemers van Begeleid Wonen.
Middels deze brief stellen wij de raad op de hoogte met het collegestandpunt over dit onderwerp.

Verschillende vormen van Begeleid Wonen:
Voor het juiste begrip van dit onderwerp is het van belang kennis te nemen van de verschillende vormen van Begeleid Wonen. De afdeling Begeleid Wonen is een colelctieve voorziening. Het Leger des Heils heeft op 4 adressen een vorm van Begeleid Wonen:
1. Intern Begeleid Wonen op het adres Burgemeester van Walsumlaan 1 (4 plaatsen)
2. Extern Begeleid Wonen “de Buitenkant” op het adres Buitenkant 22 (7 plaatsen)
3. Extern Begeleid Wonen “de Stap” Schoolstraat 74 (6 plaatsen)
4. Extern Begeleid Wonen “de Kans” Van Karnebeekstraat 8 (6 plaatsen)

Ad 2 en 3 zijn doorstroommogelijkheden voor ad 1. Ad 4 fungeert als doorstroommogelijkheid voor het Sociaal Pension op de Drostenstraat.

De mate van zelfredzaamheid bepaalt het niveau van de noodzakelijk begeleiding van de deelnemers. Dit wordt vastgelegd in een hulpverleningsovereenkomst met het Leger des Heils. Daarnaast is er een huurovereenkomst tussen de bewoner en de woningbouwvereniging. Hulpverlenings- en huurovereenkomst verwijzen naar elkaar. Op deze wijze wordt de dreiging van deurwaarders afgeschermd en heeft de bewoner de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen.

Inhoudingen van de eigen bijdrage op de uitkering
De afdeling Begeleid Wonen van het Leger des Heils bestaat uit een collectieve voorziening. Deze voorziening wordt gefinancierd uit verschillende financieringsbronnen, te weten:
· eigen bijdragen van bewoners
· een subsidiedeel van Maatschappelijke Ontwikkeling
· AWBZ-gelden
· bijzondere bijstand
Een deelnemer betaalt via de eigen bijdrage mee aan het totaal van de exploitatiekosten van de voorziening van Begeleid Wonen. De vaststelling van deze eigen bijdrage gebeurt door het Leger des Heils. De eigen bijdrage bestaat hoofdzakelijk uit de kosten van de wooncomponent (huur, gas, water, elektra en rioolheffing).
Naast de kosten van de wooncomponent betaalt een deelnemer mee aan de kosten van de begeleiding en de afschrijving en onderhoud van de collectieve inventaris.

De eigen bijdrage wordt ingehouden op de bijstandsuitkering op basis van een door deelnemer ondertekende machtiging. Het Leger des Heils zorgt in het kader van de begeleidingsovereenkomst dat de deelnemer van Begeleid Wonen over voldoende inkomen beschikt om een zelfstandig bestedingspatroon te (leren) voeren. De kosten wooncomponent worden door het Leger de Heils rechtstreeks overgemaakt aan de energieleveranciers en de woningcorporatie.

          In de uitvoeringsovereenkomst 2007 tussen gemeente/Maatschappelijke Ontwikkeleing en het Leger des Heils worden afspraken vastgelegd met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage van cliënten voor de verschillende voorzieningen.

Bijzondere bijstand voor extra kosten voor deelname Begeleid Wonen
De eigen bijdrage die wordt ingehouden op de uitkering is ontoereikend om de voorziening voor Begeleid Wonen geheel te kunnen financieren. Het ontbrekende budget kan evenmin worden gefinancierd via de subsidierelatie tussen gemeente en het Leger des Heils. Om die reden is destijds besloten om het ontbrekende deel te financieren via de bijzondere bijstand. Zonder deze aanvullende bijzondere bijstand wordt de bijdrage die een deelnemer moet bijdragen zodanig hoog, dat de voorziening niet bereikbaar is voor mensen met een laag inkomen. Wij hebben hiermee bevorderd dat dak- en thuislozen, die veelal over een laag inkomen beschikken, kunnen deelnemen aan de voorziening Begeleid Wonen. Dit past ook binnen de beleidskaders maatschappelijke opvang en het voorgenomen gemeentelijk project “Stedelijk kompas”.

Op jaarbasis wordt in totaal € 100.000,– aan bijzondere bijstand verleend..

De bijzondere bijstand wordt verstrekt op naam van de aanvrager. Door de individuele aanvraagbehandeling en toekenning kan de indruk ontstaan dat de betreffende bewoner tevens zeggenschap heeft over de besteding van de bijzondere bijstand. De hoogte van de extra kosten worden echter per adres vastgesteld op basis van een collectieve kostenberekening door het Leger des Heils. De individuele bijzondere bijstand maakt op deze wijze onderdeel uit van het totaal van de exploitatiekosten van de collectieve voorziening. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente verantwoordt het Leger des Heils alle inkomsten en uitgaven in de jaarrekening, welke is voorzien van een accountantsverklaring. Het ligt voor de hand de gehele financiering en controle, dus inclusief het bedrag dat wordt verstrekt aan bijzondere bijstand voor Begeleid Wonen, onder te brengen in de subsidierelatie tussen CWZW Leger des Heils en de eenheid Maatschappelijk Ontwikkeling.

Het rijk stelt via de algemene uitkering middelen beschikbaar die aangewend worden voor bijzondere bijstand en armoedebestrijding. Deze gelden zijn echter niet geoormerkt. Om die reden is het mogelijk jaarlijks een vast bedrag ter beschikking te stellen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, die deze gelden vervolgens kan aanwenden voor de subsidieverlening aan het Leger des Heils. Op deze wijze kunnen de voorwaarden voor financiering van de voorziening van Begeleid Wonen opgenomen worden in de uitvoeringsovereenkomst die de gemeente, i.c. Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft met CWZW Leger des Heils. Controle op de besteding van dit budget komt vervolgens aan de orde via de jaarlijkse accountantsverklaring. Op deze wijze liggen financiering en controle in één hand. Voor de deelnemer ontstaat er op deze wijze een toereikende en passende voorliggende voorziening waardoor individuele bijzondere bijstand niet meer noodzakelijk is.

Op grond van eerder genoemde redenen hebben wij besloten om met ingang van 01-01-2007 vanuit het budget bijzondere bijstand en armoedebestrijding een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen aan Maatschappelijk Ontwikkeling ter financiering van de extra kosten van de voorziening Begeleid Wonen CWZW Leger des Heils.

Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten
Voor zover de collectieve inventaris daar niet in voorziet, wordt aan een deelnemer van Begeleid Wonen op individuele basis tevens bijzondere bijstand verstrekt voor inrichtingkosten. Het gaat hierbij veelal de kosten voor aanschaf van meubilair, bed, kast, e.d. Deze vorm van bijzondere bijstandsverlening op individuele basis blijft ongewijzigd.

(On)mogelijkheden tot kwijtschelding voor deelnemers van Begeleid Wonen
Deelnemer van Begeleid Wonen hebben een hulpverleningsovereenkomst met het Leger des Heils en een huurcontract met de woningbouwvereniging. De deelnemer betaalt via de eigen bijdrage zijn aandeel in de woonkosten aan het Leger des Heils die vervolgens voor de betaling aan de woningcorporatie zorgdraagt. Beide overeenkomsten verwijzen naar elkaar wat betreft duur en betaling van de kosten. Door het Leger des Heils is voor deze constructie gekozen. Hiermee wordt voorkomen dat er achterstanden ontstaan.
Op verzoek van het Leger des Heils is de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag voor deze adressen op naam en adres gezet van CWZW Leger des Heils. Hierdoor ontvangt de bewoner geen persoonlijke aanslag en kan er dus ook geen kwijtschelding worden aangevraagd. Een bedrijf of instelling, zoals CWZW Leger des Heils, komt niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Aangezien er sprake is van een zelfstandig huurcontract en inschrijving op een zelfstandig adres, kan elke bewoner i.o.m. het Leger des Heils verzoeken om een wijziging van de tenaamstelling van de aanslag. Hiermee kan vervolgens kwijtschelding worden aangevraagd. Wij zullen bevorderen dat het Leger des Heils de bewoners actief op deze mogelijkheid wijst.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
drs. H.J. Meijer, burgemeesterdrs. O. Dijkstra, secretaris
Opmerkingen

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s