Nederlandse dak- en thuislozen die van hun sociale rechten zijn beroofd door “christelijke kabinetsbeleid” moeten gaan werken voor de hulp die ze krijgen.Welke hulpverlening dan?langdurige gijzeling en vrijheidsbeperkende maatregelen in relatie tot sluitingstijden en gevangenisregimes in o.a.Leger des Heils opvanghuizen die de kwaliteitswet zorg ontduiken en waar de inspectie voor de gezondheidszorg weigert onderzoek uit te voeren waardoor clienten het hospitalisatiesyndroom oplopen,waar daklozen gekerstend worden tot het christelijk geloof,financieel bestolen worden van hun uitkering voor levensonderhoud,slechte voedselvoorziening en onbeschofte bejegening en valse indicatiestellingen opgelegd door begeleiders die dakloze clienten allerlei “psychische stoornissen” aanpraten om zo via het regionale zorgkantoor AWBZ/PGB gelden te claimen voor niet geleverde (woon)begeleiding/hulpverlening en waar wethouders en raadsleden belangenverstrengelingen hebben met stichtingen die de opvang beheren en er zorg voor dragen dat daklozen geen uitkeringen kunnen aanvragen want dat scheelt weer in uitgaven uit het gemeentefonds

                                                         

28 jaar arbeid,belastingen en premies betalen,20 jaar zelfstandig wonen in Almere en dan door toedoen van een nieuwe directie na geheime overname van ons bedrijf word je arbeidsovereenkomst en voorwaarden geschonden en laat de vakbond FNV kiem na 27 jaar betalend lidmaatschap je in de steek en sta je dak en thuisloos op straat en beginnen de omzwervingen langs zwaar gesubsidieerde opvanginstellingen in diverse gemeentes, dan blijkt er geen hulpverlening aanwezig in Nederland voor daklozen zonder verslavingen en zogenaamde psychiatrische achtergronden nog een sociale advocatuur die voor je rechten op komt  en sociale diensten die je uitkering voor levensonderhoud doelbewust stopzetten omdat je als klokkenluider bekend staat.Maar ontzettend dankbaar voor de medelevenheid van voorbijgangers en argwanend richting de “christelijke hulpverleners”” en bemoeizuchtige daklozen.
 
  • Dak- en thuislozen moeten aan de slag
wo 04 jan 2012, 17:26 | 125 reacties | lees voor     

Dak- en thuislozen moeten aan de slag

ROTTERDAM –  Dak- en thuislozen moeten gaan werken voor de hulp die ze krijgen. In steeds meer gemeenten in Nederland keert het tij en is er discussie over de vraag wat je dak- en thuislozen kunt vragen als tegenprestatie.
 
 
 
Dat blijkt uit een ronde langs organisaties die zich bezighouden met deze groep mensen. Rotterdam was een van de eerste gemeenten in Nederland waar dak- en thuislozen aan het werk werden gezet. In vijf jaar tijd werden daar 2500 mensen van straat gehaald.
Ze kregen naast woonruimte en goede zorg ook een zinvolle dagbesteding aangeboden; de klussen lopen uiteen van papierprikken tot huishoudelijk werk in de opvangruimte. Ook de andere drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht volgden deze aanpak. Groningen is dit jaar begonnen met het vragen van een tegenprestatie, ofwel het bieden van werk- en activeringsprojecten.
In de vier grote steden telt nu het adagium ‘iedereen doet mee’. „Hiermee kan op termijn niet alleen in een inkomen worden voorzien maar wordt tegelijkertijd een sociaal netwerk opgebouwd”, staat in het plan van aanpak voor dak- en thuislozen van de vier steden.
Michel Planije van het Trimbos Instituut en voorzitter Hans de Kinderen van de Landelijke Vereniging voor Thuislozen (LVT) hebben de indruk dat in alle gemeenten die te maken hebben met dak- en thuislozen wordt gesproken over het vragen van een tegenprestatie. „Het gaat erom dat je mensen wilt prikkelen om ze hun leven weer enigszins op de rails te krijgen”, zegt Planije.
De Kinderen vindt dat je best iets aan deze mensen mag vragen, „maar je moet wel zorgvuldig met ze omspringen. Ze moeten wel in staat zijn om bepaalde taken uit te voeren.” Voor ervaringsdeskundige De Kinderen is het hebben van werk of een dagbesteding een van de componenten om het leven weer op orde te krijgen.
In de aard van het werk dan wel de dagbesteding zitten grote verschillen, weet Planije. „Het is nu eenmaal moeilijk wat vragen aan iemand die tien jaar zwaar verslaafd op straat heeft geleefd. Soms is slapen in een vast hostel op een bed het hoogst haalbare wat je kunt vragen.” Toch willen dak- en thuislozen vaak ook wat te doen hebben, want verveling is een grote vijand.
 
 DAKLOOS IN EUROPA DEEL 1Daklozen lijken overal hetzelfde. Of ze nou in Berlijn wonen, in Manchester, in Utrecht of in Antwerpen, ze zijn dakloos omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Het maakt niet uit of dat een Duits dak is, een Engels dak, een Nederlands dak, een dak is een dak. Daken zijn overal hetzelfde. Het is overal de bedoeling dat ze geen water doorlaten en dat je er warmte onder kunt verzamelen.Toch zijn er verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse daklozen.Duitse daklozen zijn heel netjes. Ze slapen allemaal in dezelfde doos. Dat is een Bundesdoos. Die hebben ze van de regering gekregen. Het is een handig ding. Overdag kun je hem ombouwen tot een kek koffertje, waar je je Strassenzeitungen in kunt opbergen. De doos heeft een elektrisch dekentje, een ingebouwd mobieltje, en een pinapparaat. In Duitsland zijn er geen daklozen zonder pinapparaat. Stuk voor stuk zijn ze mini-unternehmungen. Velen hebben zelfs in hun Bundesdoos een supersnelle internetverbinding. De Duitse dakloze maakt nooit troep. Hij brengt zelf zijn lege bierflessen terug naar de winkel. Dit in tegenstelling tot de Engelse dakloze.Dit is veruit de sneuste dakloze van Europa. De Engelse daklozen hebben dezelfde schijnbeleefdheid als de Engelsen die wel een dak hebben. In Manchester liep er ooit één een pizzarestaurant binnen waar ik zat te eten. Ik kon mijn pizza niet helemaal op, en hij vroeg mij beleefd of hij de overblijfselen mocht opeten. Ik gaf toestemming, hij nam de stukjes mee, en toen ik even later naar buiten liep schreeuwde hij me toe dat hij niet van mozzarella hield, en dat ik die pizza in mijn ass kon steken. Het is niet gauw goed, voor de Engelse dakloze. Hij heeft het dan ook erg moeilijk. Hij krijgt nauwelijks ondersteuning van de regering. De engelse maatschappij is keihard. Bovendien houden Engelsen met een dak erg van daklozen, omdat ze die iets kunnen geven. Dat vinden ze fijn, want dan doen ze goed. Dan zijn ze lekker charitatief bezig. Dat geeft ze een Dickensgevoel, een soort kerstgevoel is dat. Buiten sneeuwt het en is het koud, binnen staat de kalkoen te stoven, en wij hebben net een dakloze vijf Eurocent gegeven.De Belgische dakloze is altijd boos. De hele dag loopt hij te vloeken en te schelden. Groot voordeel is dat hij niet te verstaan is. Het is een soort plat VlaamsWaals, dat de Belgische dakloze praat, een taal samengesteld uit alle denkbare dialecten die Belgie rijk is. Godnomde, zo beginnen bijna al zijn vloeken, om dan, met een enorme stemverheffing te ontaarden in de raarste klanken en altijd te eindigen met het woord ‘sakkers.” Ik heb geen idee wat dat betekent.Waarom de Belgische dakloze precies boos is weet niemand. Niemand verstaat hem immers. Het heeft iets te maken met de wereld, en met Dehaene, maar hoe het precies in elkaar zit is tot op heden onbekend. De Belgische dakloze houdt erg van Duvel en Westmalle, pils dat vindt hij niks. Met de Franse dakloze heeft hij gemeen dat hij erg van stokbrood houdt, maar daarover een volgende keer meer, in deel 2 van Dakloos In Europa!
 
Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers

De illusie van de rechtstaat Nederland,een consumentenslavenkamp anno 2010, wie een goed gevulde bankrekening heeft die geniet sociale en mensenrechten en wie arm is word door de meerderheid onderdrukt en van zijn of haar vrijheden berooft.

Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Kwelzijnsrijksmaffia en etterende bemoeizucht het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland
Het leger des Heils heeft als “kerkgenootschap”in 1987 opdracht gekregen van het toenmalige kabinet Lubbers II 4 stichtingen op te zetten,te weten Welzijns en Gezondheidszorg,Dienstverlening en Fonsenwerving en het “kerkgenootschap” zelf maar dat eerder een sektebeweging is met allerlei rituelen.
Welzijns en Gezondheidszorg kreeg opdracht om de duizenden dak en thuislozen zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden te gaan “gijzelen” in opvanginstellingen daar waar deze daklozen het slachtoffer werden van het doelbewuste ontbrekend volkshuisvestingsbeleid van de kabinetten Lubbers.
Een onderzoeksrapport van de Wetenschappelijke raad voor de Nederlandse Regering van 2006 toont aan dat de verzelfstandigde woningcorporaties hun sociale taken hebben verwaarloosd en bezig zijn met winstmaximalisering door commerciele activiteiten en daarnaast bemoeien zij zich met zorg en welzijn wat niet in de woningwet staat vermeld maar door de vrije marktwerking kan iedereen zonder opleidingen en diploma”s zich op deze marktsector zich begeven.
Zie ook onderzoeksrapport van de Boer en Croon uit 2004 met de titel “Gebruik van AWBZ middelen” en de bijbehorende bijlagen.
Tijdens de kabinetsperiodes vanaf 1988 liepen de subsidietoekenningen aan het leger des heils op en bij CDA regeringen werden de jaarlijkse rijksbijdrages verdubbeld tot 90% van de begroting van het leger des heils.
Tot nu toe 200 miljoen euro per jaar en waar Fondsenwerving van het leger maar apart 20 miljoen aan bijdraagt.
Maar niemand weet waar deze gelden aan besteed worden nog waar de AWBZ gelden blijven want een rijksaccountant controleert niet de financiele jaarverslagen van de 4 stichtingen van het leger des heils
Bij de woningcorporaties met hun marktwerking en machtspositie was en is
het zo dat bij een huurachterstand van 3 maanden incoassobureau”s werden ingeschakeld en als dat niet hielp dan werd de gang naar de kantonrechter gemaakt.Blijft de huurder toch achter met betaling dan werden de bewoners met wel of geen kinderen zo de straat opgedonderd en kon men het zelf verder wel uitzoeken,er was en is geen sociaal vangnet aanwezig en worden dakloze burgers richting het leger des heils gestuurd die onderhand een staat binnen een staat is geworden met toegekende privileges en waar zij boven de wet is komen te staan zonder verantwoording af te leggen.
Een kil en onmenselijk beleid want op straat betekend geen onderdak,geen goede voedselvoorziening of sanitaire gelegenheid en geen medische voorzieningen of sociaal leven en barre levensbedreigende weersomstandigheden.
Binnen de opvanginstellingen voor dak en thuislozen worden de dakloze clienten financieel uitgekleed en berooft van hun salaris of uitkering tot op de dag van vandaag en waar geen christelijke bevlogenheid aanwezig is binnen de evangelische stichtingen,het draait alleen maar om geld en nog eens geld zonder tegenprestaties te leveren of de client in hun eigenwaarde te laten.
Voor het verblijf in de opvanginstelling met een simpel bed,bad en broodbeleid zonder zorg en hulpverlening op maat moet een hoge eigen maandelijkse bijdrage worden betaalt die 550 euro bedraagt en waar een tientje zakgeld per week word uitgekeerd en de client zelf de zorgpremie nog moet betalen.
Die bijdrages gelden ook voor duistere woonbegeleidingstrajectten en waar de dakloze client verplicht een bezoek moet brengen aan de psychiater om zo een indicatie te verkrijgen voor de begeleider die de client allerlei psychische stoornissen aanpraat want hoe meer psychische problematieken hoe meer AWBZ gelden er betaalt word door het zorgkantoor.
Maar de dakloze client lijd in de meeste gevallen totaal niet aan psychische stoornissen maar vertoont meer egocentrische en weerbarstig gedrag door de terechte afkeer van de zogenaamde hulpverlenende instanties die geen juist zorgaanbod heeft en waar het zorgkantoor niet nagaat of het de juiste zorgaanbieder is voor de dakloze client.
In 1986 kwam de fraude met de bouwsubsidies aan het licht waardoor staatssecretaris volkshuisvesting de Hr. Gerrit Brokx moest aftreden omdat er geen toezicht was uitgeoefend op de besteding van de bouwsubsidies die richting Burgerlijk Pensioenfonds gingen die investeerden in sociale woningbouw.
Zijn opvolger staatssecretaris Heerema besloot daarop met de bruteringsoperatie te beginnen en liet de landelijke woningcorporaties verzelfstandigen waardoor de corporaties teveel bestuurlijke macht kregen en invloed op de woningbouw en huisvestingsbeleid binnen de gemeentes en waar zij hun kerntaken niet meer uitvoerden zoals voor de helft koop- woningen bouwen en voor de andere helft sociale huurwoningingen die werden bekostigd uit de verkoop van koopwoningen en zij gingen zich ook toeleggen op commerciele activiteiten die buiten hun taakstellingen vielen en zich bemoeien met zorg en welzijnvraagstukken maar dat past niet in hun werkterrein en is verboden volgens de woningwet en dat komt nu na 16 jaar aan het licht.
Er moet nog bij vertelt worden dat dit doelbewust CDA beleid is,omdat de Rabobank de grootste hypotheek verstrekker van Nederland is en in de top van de Rabobank zitten allemaal CDA leden die gelieerd zijn aan de tweede kamerfractie CDA en CDA bewindslieden.
Met andere woorden wie de woningmarkt in zijn greep heeft en nu ook de zorgsector die heeft een politieke-economische machtsmiddel en kan via chantagepraktijken en via subsidieverstrekking een hele samenleving dwingen in een keurslijf van “christelijke schijnnormen en waarden”en regels en voorschriften via het maatschappelijk middenveld waar Balkenende het zo graag over heeft met zijn VOC mentaliteit.
Wie wil nog beweren dat er geen psychopatenkabinetten aan het bewind zijn!
Aan de andere zijde is de PvdA ook met zulke praktijken bezig op lokaal en landelijk niveau zoals hier in Zwolle o.a. het geval is met zogenaamde sociaal bevlogenheid voor daklozen en waar een Herberg als uithangbord word gebruikt voor hun louche praktijken.
Maar zij zijn met het CDA verwikkeld in een desasreuze competitiestrijd over de ruggen van kansarmen en waar de belastingbetalers voor de kosten kunnen opdraaien en waar de Nederlandse samenleving naar de afgrond is geholpen op financieel en economische gebied.
Want die dient zich al weer aan middels hoog oplopende kosten voor onderdak,energie en zorg en waar de graaiculturen van ondernemers en managers gewoon door zullen gaan.
Noot:Dus het Leger des Heils is geen kerkgenootschap maar een evangelische sektebeweging die is ingehuurd door het CDA als huurlingenleger om dakloze burgers van hun sociale rechten af te houden en te evangeliseren om zo de ontkerkeling tegen te gaan en de inkomsten veilig te stellen voor een geldverspillende christelijke overheid en het valse Koninkrijk der Nederlanden in stand te houden en de burgers van de ware geest der vrijheid weg te houden zodat zij hersenloze comsuptie en werkslaven blijven
Voor de naaste toekomst die er niet is als we zo doorgaan met de roofbouw op onze planeet.
Balkenende 2007 loog over huisvestingszekerheid in de EU
 
Balkenende liet via de voorpagina’s van bijna alle media (datum, ja datum!) (dat is een keuze van de media, Balkenende zelf liet niet in grote letters weten) weten van zijn ‘overwinning’ in het EU nieuw verdrag. ‘De volkshuisvesting blijft buiten de EU invloedsfeer!’, garandeerde hij en zijn kabinet. Een diepere kijk op de stand van zaken wijst op een andere werkelijkheid, namelijk geen garanties!
Zoals we hiervoor zagen is er door de bruteringsoperatie al een onduidelijke situatie ontstaan waarbij woningbouw corporaties zowel op de commerciële markt als in de sociale woningbouw opereren. Deze situatie zal nog worden versterkt door de afspraken die in het nieuwe verdrag ter vervanging van de conceptgrondwet zijn gemaakt.
In feite is door de Nederlandse regering al jaren geleden een proces van privatisering van de sociale huisvesting in gang gezet, dat alleen maar door het nieuwe Europese verdrag wordt bevestigd. De woorden van Balkende zijn in onze ogen niets waard. De klacht van de IVBN bij de Europese Commissie toont aan, dat zich in de toekomst juridische loopgravengevechten op Nederlands en Europees niveau zullen gaan afspelen met een onzekere uitkomst.
Wat gaat de FNV doen om op het gebied van huisvesting de belangen van mensen met een laag inkomen te verdedigen? In het nabije verleden beweerde deze vakorganisatie dat zij zich vooral wil richten op haar core-businness: werk en inkomen. Het concept van de ‘brede vakbeweging’ waarbij de samenhang van maatschappelijke zaken naar voren werd gebracht en ook aandacht werd besteed aan volkshuisvesting, oorlog en vrede, milieu etc. werd overboord geworpen. Ondertussen bemoeit de FNV zich via de pensioenfondsen toch met de volkshuisvesting. In onze ogen niet op een positieve manier. De liberale lobby voor vrije marktwerking van het IVBN wordt ondersteund.
 
BOUblog
Ads
De Corporatie nu Nederlands ondertiteld
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Corporatisme op 5 januari, 2011
The Corporation is een Canadese documentaire uit 2003 over de persoonlijkheid van rechtspersonen. Rechtspersoonlijkheid betekent dat bedrijven kunnen handelen alsof het personen zijn. Ze kunnen kopen en verkopen, mensen in dienst nemen en weer ontslaan, goederen en diensten leveren en zo voort. Het zijn uiteraard geen echte personen, maar organisaties. Ze kunnen niet sterven en je kunt hen niet in de gevangenis stoppen, maar volgens de wet kunnen ze zich verder gedragen als echte mensen. In The Corporation worden ze daarom geanalyseerd op hun persoonlijkheidskenmerken. Dan blijkt dat deze rechtspersonen zich gedragen als psychopaten!
In 2008 is deze documentaire al eens op BOUblog geplaatst. De volledige versie duurt 3 uur, maar deze is verdwenen van Google Video. Hij staat nog wel op YouTube, in 23 delen. Op zoek naar een betere versie, bleek The Corporation te zijn ondertiteld in het Nederlands. Deze belangrijke documentaire is een Must See voor iedereen! Hij is gebaseerd op het boek The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power door Joel Bakan.
De Corporatie deel 1 duurt een uur en 25 minuten.
Watch The Corporation deel 1 Nederlands ondertiteld in Educational
View More Free Videos Online at Veoh.com
De Corporatie, deel 2 duurt een uur.
Watch The Corporation deel 2 in Educational
View More Free Videos Online at Veoh.com
Stem of voeg toe aan :
De persoonlijkheid van de corporatie
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Corporatisme, Economie op 6 juli, 2008
Grote corporaties zijn naamloze vennootschappen, ze hebben een rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat ze kunnen handelen alsof het personen zijn. Ze kunnen kopen en verkopen, mensen in dienst nemen en weer ontslaan, goederen en diensten leveren en zo voort. Het zijn uiteraard geen echte personen, maar organisaties. In “The Corporation” worden ze echter geanalyseerd op hun persoonlijkheid. Deze documentaire is gebaseerd op het boek The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power door Joel Bakan.
Het is dan wel komkommertijd, maar The Corporation is zeker geen komkommer, het is een must see! Op Internet circuleren talloze complottheorieën die proberen te verklaren waarom er in deze wereld geen vrede kan heersen, waarom mensen worden onderdrukt, waarom er zoveel armoede bestaat. Er wordt dan gewezen op de Illuminati, de Vrijmetselaars, de Bilderbergclub of desnoods de Reptilians. Deze geheime organisaties zouden bestaan uit boosaardige personen die belust zijn op macht en rijkdom, zonder rekening te houden met de belangen van de bevolking die het slachtoffer is van hun machtswellust.
Dergelijke boosaardige mensen bestaan inderdaad, men noemt hen psychopaten. Het is een karakterstoornis die in meerdere of mindere mate voorkomt bij ongeveer 4% van de bevolking en waardoor mannen significant vaker worden getroffen dan vrouwen. Dat zij zich verenigd zouden hebben in geheime organisaties, is weliswaar niet onmogelijk, maar het lijkt niet waarschijnlijk. De grootste macht ligt ook niet langer bij personen, maar bij rechtspersonen. Dat zijn de beursgenoteerde bedrijven, de grote corporaties, maar ook iedere overheid is een rechtspersoon. Uit de karakteranalyse van corporaties blijkt dat deze rechtspersonen zich gedragen als psychopaten!
The Corporation bevat interviews met talloze mensen, waaronder Milton Friedman, Noam Chomsky, Naomi Klein en Michael Moore. De volledige documentaire duurt 3 uur, maar er is eveneens een verkorte versie in omloop. Deze duurt anderhalf uur, waarop een tweede deel volgt van een uur. Ik plaats ze hier alle drie, de keuze is aan u.
The Corporation deel een duurt anderhalf uur.
The Corporation deel twee duurt een uur.
The Corporation de volledige versie duurt drie uur.
25 oktober 2010: Update
De persoonlijkheid van de corporatie
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Corporatisme, Economie op 6 juli, 2008
Grote corporaties zijn naamloze vennootschappen, ze hebben een rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat ze kunnen handelen alsof het personen zijn. Ze kunnen kopen en verkopen, mensen in dienst nemen en weer ontslaan, goederen en diensten leveren en zo voort. Het zijn uiteraard geen echte personen, maar organisaties. In “The Corporation” worden ze echter geanalyseerd op hun persoonlijkheid. Deze documentaire is gebaseerd op het boek The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power door Joel Bakan.
Het is dan wel komkommertijd, maar The Corporation is zeker geen komkommer, het is een must see! Op Internet circuleren talloze complottheorieën die proberen te verklaren waarom er in deze wereld geen vrede kan heersen, waarom mensen worden onderdrukt, waarom er zoveel armoede bestaat. Er wordt dan gewezen op de Illuminati, de Vrijmetselaars, de Bilderbergclub of desnoods de Reptilians. Deze geheime organisaties zouden bestaan uit boosaardige personen die belust zijn op macht en rijkdom, zonder rekening te houden met de belangen van de bevolking die het slachtoffer is van hun machtswellust.
Dergelijke boosaardige mensen bestaan inderdaad, men noemt hen psychopaten. Het is een karakterstoornis die in meerdere of mindere mate voorkomt bij ongeveer 4% van de bevolking en waardoor mannen significant vaker worden getroffen dan vrouwen. Dat zij zich verenigd zouden hebben in geheime organisaties, is weliswaar niet onmogelijk, maar het lijkt niet waarschijnlijk. De grootste macht ligt ook niet langer bij personen, maar bij rechtspersonen. Dat zijn de beursgenoteerde bedrijven, de grote corporaties, maar ook iedere overheid is een rechtspersoon. Uit de karakteranalyse van corporaties blijkt dat deze rechtspersonen zich gedragen als psychopaten!

de rampzalige poppenkast de staat der Nederlanden

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s