RE: Eigen bijdrage dakloze clienten in maatschappelijke opvang/nacht en dagopvang is een onrechtmatige daad van de Rijksoverheid uitleg in reactie R. Donker op artikel van Zorg&Welzijn

From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; fractiezwolle@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: Eigen bijdrage dakloze clienten in maatschappelijke opvang/nacht en dagopvang is een onrechtmatige daad uitleg in reactie R. Donker
Date: Tue, 20 Dec 2011 16:52:28 +0100

klachtenbrief clientenraad Bonjour

Home » Actueel » Nieuws

Eigen bijdrage maatschappelijke opvang is “prikkel”

07-01 2011 | 02:46

Gemeenten moeten een eigen bijdrage kunnen innen voor maatschappelijke- en vrouwenopvang. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS houdt vast aan haar voorstel.

In de Tweede Kamer is vooral de SP-fractie fel tegen. Zij noemt het ‘onrechtvaardig en contraproductief’ om de toegang tot opvang te ontmoedigen met ‘remgeld’. ‘Als mensen te lang in opvangvoorzieningen verblijven is de reden daarvan gelegen in een tekort aan andere begeleidings- en opvangvormen. Dan moet er geen eigen bijdrage als prikkel worden gehanteerd’, vindt de SP.
Wetswijziging
Het wetsvoorstel moet nog verder in het parlement worden behandeld. Waarschijnlijk zullen in elk geval VVD, PvdA en CDA voor de wetswijziging stemmen. De staatssecretaris wijst er op dat het voorstel de gemeenten alleen de bevoegdheid geeft om een eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vast te stellen. Die bevoegdheid is volgens Veldhuijzen van Zanten nu niet vastgelegd, terwijl er her en der wel bijdragen worden gevraagd.
Prikkel
Elke gemeente beslist straks zelf of zij een eigen bijdrage aan de cliënt vraagt. Het kabinet vindt het redelijk om dat wél te doen. Anders dan de SP meent het kabinet dat een eigen bijdrage voor sommige cliënten een goede prikkel is. Een eigen bijdrage leidt ertoe dat betrokkene de afweging maakt of het echt noodzakelijk is om gebruik te (blijven) maken van een voorziening, zo is de redenering. Van een ‘dwangsom’ is geen sprake, stelt Veldhuijzen van Zanten.

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Volg Zorg+Welzijn op Twitter

     
 

Reacties (3)

R.Donker | 26-08-2011 | 12:43

De rijksoverheid is ten volle verantwoordelijk voor het ontstaan van de dak en thuislozenproblematiek middels a sociaal wanbeleid en schending van sociale en mensenrechten van Nederlandse staatsburgers en draait dus op voor de kosten en dient strafrechterlijk vervolgd te worden voor een internationaal tribunaal.
Anaconda15’s Blog Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers Spring naar inhoudHomeBad examples of norms and values into the Durch society and beyondFraudezaken in Nederland en de uitleg? De toekomstige zorgboulevard in Zwolle,een failliete zorgsupermarkt voor “bijzondere doelgroepen”eigenaar de gemeente ZwolleFW: De achterlijke onderzoeken naar daklozen en schuldenproblematiek ?De illusie van de rechtstaat Nederland,een consumentenslavenkamp anno 2010, wie een goed gevulde bankrekening heeft die geniet sociale en mensenrechten en wie arm is word door de meerderheid onderdrukt en van zijn of haar vrijheden berooft.
Geplaatst op juni 10, 2011 door anaconda15
Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Kwelzijnsrijksmaffia en etterende bemoeizucht
het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland

Het leger des Heils heeft als “kerkgenootschap”in 1987 opdracht gekregen van het toenmalige kabinet Lubbers II 4 stichtingen op te zetten,te weten Welzijns en Gezondheidszorg,Dienstverlening en Fonsenwerving en het “kerkgenootschap” zelf maar dat eerder een sektebeweging is met allerlei rituelen.
Welzijns en Gezondheidszorg kreeg opdracht om de duizenden dak en thuislozen zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden te gaan “gijzelen” in opvanginstellingen daar waar deze daklozen het slachtoffer werden van het doelbewuste ontbrekend volkshuisvestingsbeleid van de kabinetten Lubbers.
Een onderzoeksrapport van de Wetenschappelijke raad voor de Nederlandse Regering van 2006 toont aan dat de verzelfstandigde woningcorporaties hun sociale taken hebben verwaarloosd en bezig zijn met winstmaximalisering door commerciele activiteiten en daarnaast bemoeien zij zich met zorg en welzijn wat niet in de woningwet staat vermeld maar door de vrije marktwerking kan iedereen zonder opleidingen en diploma”s zich op deze marktsector zich begeven.
Zie ook onderzoeksrapport van de Boer en Croon uit 2004 met de titel “Gebruik van AWBZ middelen” en de bijbehorende bijlagen.
Tijdens de kabinetsperiodes vanaf 1988 liepen de subsidietoekenningen aan het leger des heils op en bij CDA regeringen werden de jaarlijkse rijksbijdrages verdubbeld tot 90% van de begroting van het leger des heils.
Tot nu toe 200 miljoen euro per jaar en waar Fondsenwerving van het leger maar apart 20 miljoen aan bijdraagt.
Maar niemand weet waar deze gelden aan besteed worden nog waar de AWBZ gelden blijven want een rijksaccountant controleert niet de financiele jaarverslagen van de 4 stichtingen van het leger des heils
Bij de woningcorporaties met hun marktwerking en machtspositie was en is
het zo dat bij een huurachterstand van 3 maanden incoassobureau”s werden ingeschakeld en als dat niet hielp dan werd de gang naar de kantonrechter gemaakt.Blijft de huurder toch achter met betaling dan werden de bewoners met wel of geen kinderen zo de straat opgedonderd en kon men het zelf verder wel uitzoeken,er was en is geen sociaal vangnet aanwezig en worden dakloze burgers richting het leger des heils gestuurd die onderhand een staat binnen een staat is geworden met toegekende privileges en waar zij boven de wet is komen te staan zonder verantwoording af te leggen.
Een kil en onmenselijk beleid want op straat betekend geen onderdak,geen goede voedselvoorziening of sanitaire gelegenheid en geen medische voorzieningen of sociaal leven en barre levensbedreigende weersomstandigheden.
Binnen de opvanginstellingen voor dak en thuislozen worden de dakloze clienten financieel uitgekleed en berooft van hun salaris of uitkering tot op de dag van vandaag en waar geen christelijke bevlogenheid aanwezig is binnen de evangelische stichtingen,het draait alleen maar om geld en nog eens geld zonder tegenprestaties te leveren of de client in hun eigenwaarde te laten.
Voor het verblijf in de opvanginstelling met een simpel bed,bad en broodbeleid zonder zorg en hulpverlening op maat moet een hoge eigen maandelijkse bijdrage worden betaalt die 550 euro bedraagt en waar een tientje zakgeld per week word uitgekeerd en de client zelf de zorgpremie nog moet betalen.
Die bijdrages gelden ook voor duistere woonbegeleidingstrajectten en waar de dakloze client verplicht een bezoek moet brengen aan de psychiater om zo een indicatie te verkrijgen voor de begeleider die de client allerlei psychische stoornissen aanpraat want hoe meer psychische problematieken hoe meer AWBZ gelden er betaalt word door het zorgkantoor.
Maar de dakloze client lijd in de meeste gevallen totaal niet aan psychische stoornissen maar vertoont meer egocentrische en weerbarstig gedrag door de terechte afkeer van de zogenaamde hulpverlenende instanties die geen juist zorgaanbod heeft en waar het zorgkantoor niet nagaat of het de juiste zorgaanbieder is voor de dakloze client.
In 1986 kwam de fraude met de bouwsubsidies aan het licht waardoor staatssecretaris volkshuisvesting de Hr. Gerrit Brokx moest aftreden omdat er geen toezicht was uitgeoefend op de besteding van de bouwsubsidies die richting Burgerlijk Pensioenfonds gingen die investeerden in sociale woningbouw.
Zijn opvolger staatssecretaris Heerema besloot daarop met de bruteringsoperatie te beginnen en liet de landelijke woningcorporaties verzelfstandigen waardoor de corporaties teveel bestuurlijke macht kregen en invloed op de woningbouw en huisvestingsbeleid binnen de gemeentes en waar zij hun kerntaken niet meer uitvoerden zoals voor de helft koop- woningen bouwen en voor de andere helft sociale huurwoningingen die werden bekostigd uit de verkoop van koopwoningen en zij gingen zich ook toeleggen op commerciele activiteiten die buiten hun taakstellingen vielen en zich bemoeien met zorg en welzijnvraagstukken maar dat past niet in hun werkterrein en is verboden volgens de woningwet en dat komt nu na 16 jaar aan het licht.
Er moet nog bij vertelt worden dat dit doelbewust CDA beleid is,omdat de Rabobank de grootste hypotheek verstrekker van Nederland is en in de top van de Rabobank zitten allemaal CDA leden die gelieerd zijn aan de tweede kamerfractie CDA en CDA bewindslieden.
Met andere woorden wie de woningmarkt in zijn greep heeft en nu ook de zorgsector die heeft een politieke-economische machtsmiddel en kan via chantagepraktijken en via subsidieverstrekking een hele samenleving dwingen in een keurslijf van “christelijke schijnnormen en waarden”en regels en voorschriften via het maatschappelijk middenveld waar Balkenende het zo graag over heeft met zijn VOC mentaliteit.
Wie wil nog beweren dat er geen psychopatenkabinetten aan het bewind zijn!
Aan de andere zijde is de PvdA ook met zulke praktijken bezig op lokaal en landelijk niveau zoals hier in Zwolle o.a. het geval is met zogenaamde sociaal bevlogenheid voor daklozen en waar een Herberg als uithangbord word gebruikt voor hun louche praktijken.
Maar zij zijn met het CDA verwikkeld in een desasreuze competitiestrijd over de ruggen van kansarmen en waar de belastingbetalers voor de kosten kunnen opdraaien en waar de Nederlandse samenleving naar de afgrond is geholpen op financieel en economische gebied.
Want die dient zich al weer aan middels hoog oplopende kosten voor onderdak,energie en zorg en waar de graaiculturen van ondernemers en managers gewoon door zullen gaan.

Noot:Dus het Leger des Heils is geen kerkgenootschap maar een evangelische sektebeweging die is ingehuurd door het CDA als huurlingenleger om dakloze burgers van hun sociale rechten af te houden en te evangeliseren om zo de ontkerkeling tegen te gaan en de inkomsten veilig te stellen voor een geldverspillende christelijke overheid en het valse Koninkrijk der Nederlanden in stand te houden en de burgers van de ware geest der vrijheid weg te houden zodat zij hersenloze comsuptie en werkslaven blijven

Voor de naaste toekomst die er niet is als we zo doorgaan met de roofbouw op onze planeet.

Ik heb een klacht over deze reactie »

 

Boris | 09-01-2011 | 03:56

Aan iedere vorm van ‘consumptie’ zit nu eenmaal een kostenplaatje aan verbonden. Dat is een simpel (sociaal-) economisch principe.
Dat er dus een eigen bijdrage van de MOVO consumenten wordt gevraagd is dan ook alleszins te billijken. Punt is echter wel in hoeverre er ook daadwerkelijk een eigen bijdrage zal worden betaald en welk ‘effect’ dit dan zal hebben op de ‘consumptie’.
Het hoeft geen verder betoog dat het grootste deel van de MoVo consumenten uit de laagste inkomensklassen komen , mogelijk al ook op andere gebieden gebruik maken van de collectieve zorg- en welzijns pot en dus óf geen cent te makken hebben óf onder het zgn. cumulatie principe vallen óf hun eigen bijdrage weer via de bijzondere bijstand terug zien vloeien in hun eigen zak.
En dus komen de kosten uiteindelijk toch weer voor rekening van degenen die de gesubsidieerde granieten onderklasse van afhankelijken al van een bestaanszekerheid voorzien. Symboolpolitiek dus … om de betalende minderheid rustig te houden.

Ik heb een klacht over deze reactie »

 

Rina Beers | 07-01-2011 | 09:33

Het zou de redactie van Zorgwelzijn sieren als zij wat onderzoek in deze zaak zouden doen. Alle clienten van opvanginstellingen betalen een eigen bijdrage voor het verblijf in de opvang. Al sinds jaar en dag (+/- de laatste 60 jaar). Daar is nu echter geen wettelijke regeling voor. Bij de invoering van de WMO is men (opnieuw) vergeten dat te regelen. Daarmee is de rechtspositie van clienten in de opvang zeer wankel. De voorgestelde regeling geeft clienten een sterkere rechtspositie en schept duidelijkheid over rechten en plichten. Ook is er dan een partij bevoegd om bijdragen te innen.Nu is daar geen bevoegdheid voor geregeld en dat maakt de huidige praktijk zeer discutabel.
Voor meer informatie zie http://www.eigenbijdrage-movo.nl
Ik heb een klacht over deze reactie »
 
Dus legt de regering Rutte net als zijn voorgangers de rekening op het bordje van de burgers daar waar het ministerie van VWS  opzettelijk staat te blunderen
 

Ministerie van VWS doet niets aan zorgfraude en anno 2011 is in deze houding en beleid nog niets veranderd gezien de burgers die opdraaien voor hogere AWBZ en zorgpremies,over kortzichtigheid gesproken

 
Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages; zoek op trefwoord, datum of bekijk de dossiers.

Ministerie van VWS doet niets aan zorgfraude

15 feb 03 – Door Guido van Ophoven en Karel Ornstein

Het ministerie van VWS leunt al jaren passief achterover bij de bestrijding van fraude in de zorg. Dit blijkt uit een briefwisseling tussen de ministeries van Justitie en VWS waar NOVA inzage in heeft gehad.

 In onze uitzending twee weken geleden onthulde NOVA dat op grote schaal en stelselmatig fraude plaats vindt in de zorg. De verzekeraars doen daar niet of nauwelijks iets aan. Naar nu blijkt ook het ministerie van VWS niets te doen aan de oplichtingpraktijken van medici en patiënten.

In de studio reageren G. Wilders, woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, en verantwoordelijk minister van VWS De Geus .

 
op 07:53 Geplaatst door kingkong
 
 

Veel mis bij subsidieverstrekking VWS

Publicatie Nr. 21 – 27 mei 2011
Jaargang 2011
Rubriek NieuwsReflex
Auteur Twan van Venrooij
Pagina’s 1301

Voor het twaalfde jaar op rij is het subsidiebeheer van het ministerie van VWS niet op orde. De Algemene Rekenkamer heeft hiertegen formeel bezwaar gemaakt, waarop de minister met een verbeterplan is gekomen.

beeld: Thinkstock beeld: Thinkstock

Vorig jaar verstrekte VWS 4400 subsidies met een totaalwaarde van 2,3 miljard euro. In 54 procent van de gecontroleerde subsidies constateerde de Algemene Rekenkamer één of meer tekortkomingen. Er werden bijvoorbeeld subsidies verleend en afgerekend terwijl de beloofde tegenprestaties slechts gedeeltelijk of te laat plaatsvonden. De rekenkamer vindt dat VWS in deze gevallen de subsidies had moeten terugvorderen. Ook komt het voor dat er geen duidelijke afspraken worden gemaakt waardoor niet is vast te stellen of het doel van de subsidie is gerealiseerd. De totale waarde van de subsidies waarbij tekortkomingen zijn geconstateerd is 64,3 miljoen euro.

Daarnaast is ook het inkoopbeheer van VWS niet op orde. In ongeveer de helft van alle gecontroleerde dossiers zijn fouten gevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig offertes opgevraagd of is niet aanbesteed in Europees verband. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn de fouten in veel gevallen een gevolg van onzorgvuldig handelen. Het ministerie koopt jaarlijks voor 190 miljoen euro in.

De problemen bij VWS zijn volgens de rekenkamer een gevolg van een gebrekkige administratie en een gebrek aan interne controle. Bij het inkopen wordt bijvoorbeeld te laat contact opgenomen met de administratie waardoor er onvoldoende zicht is op hoeveel geld er nog over is.

Bezwaar maken is het zwaarste instrument dat de Algemene Rekenkamer heeft. Als dit wordt gedaan, betekent dit dat de rrekenkamer herhaaldelijk heeft gewezen op problemen en er weinig vertrouwen in heeft dat een ministerie de problemen kan oplossen.

Minister Edith Schippers heeft naar aanleiding van de kritiek een verbeterplan opgesteld. Omdat dit plan volgens de rekenkamer aansluit bij de geconstateerde problemen heeft de Kamer het gemaakte bezwaar inmiddels laten vallen. Wel noemt de rekenkamer het plan ‘weinig ambitieus’ omdat de minister het aantal gemiddelde en zware tekortkomingen wil terugdringen tot maximaal 35 procent. Zij laat de lichte tekortkomingen buiten beschouwing en geeft daarmee volgens de rekenkamer het signaal af dat in een op de drie subsidiedossiers een fout mag worden gemaakt.

Vandaag presenteerde de Algemene Rekenkamer ook de Bezuinigingsmonitor. Daaruit bleek dat het ministerie van VWS 10 miljoen aan bezuinigingen heeft ingeboekt zonder dat deze zijn toegewezen aan specifieke activiteiten, instellingen of beleidsinstrumenten.

Twan van Venrooij

Lees het Rapport bij het jaarverslag 2010 van het ministerie van VWS.

Assendorp dossier Nel Banninkhuis nachtopvang voor daklozen

 Nel Banninkhuis ingang

Nachtopvang Nel Banninkhuis Zwolle

De nachtopvang in het Nel Banninkhuis in Zwolle is geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is ruimte voor 20 mensen: de meeste bedden zijn bestemd voor mannen; voor vrouwen is een kamer met twee bedden beschikbaar. Aanmeldingen voor overnachtingen kunnen bij Bonjour en het Nel Banninkhuis gedaan worden. In de gemeenschappelijke ruimte kan wat gegeten en gedronken worden, ook staat er een televisie en zijn spelletjes voor handen. De avonduren bij Nel leveren vaak kostbare momenten op, er is tijd om met de gasten in gesprek te gaan, hun verhalen te horen en een band op te bouwen.
Openingstijden:  elke avond en nacht tussen 19.00 en 8.30 uur (deur dicht om 21.30 uur).

Dit is het dossier Nel banninkhuis de nachtopvang van het leger des heils Zwolle voor daklozen die allang niet meer voldoet aan de eisen van bewoning of als slaaphuis.
Dit pand zou al in 2005 gesloten worden maar is nog steeds open en waar dakloze burgers beestachtig zijn opgesloten door de begeleiders van het leger des heils die deze nachtopvang onder haar hoede heeft.
Bij binnenkomst moet de daklozen en asielzoekers zich vervoegen bij het loket voor inschrijving en contant 5,70 euro per nacht betalen of via de sociale dienst die de verblijfskosten betaalt vanuit de uitkering rechtstreeks aan het leger des heils.
Eenmaal binnen om 19.00 uur de openingstijd mag de dakloze niet meer naar buiten en zit dan in een gevangenisregime dankzij het misdadige gemeentebeleid die met stigmatisering van elke dakloze een misdadiger maakt die een gevaar is voor de leefomgeving,het is meer de vraatzuchtige en onbeschaafde samenleving en de bestuurlijke elite op de pluche zetels die de overlastgevers zijn en die kansarmen het licht in de ogen niet gunnen.
Datis ook de redenen dat de stadswachten tot vervelens toe s”avonds elke dag binnen de nachtopvang komen om de boel te controleren en de dakloze clienten het gevoel krijgen bespioneerd te worden in opdracht van het gemeentebestuur van Zwolle
Maar geen nood als goedmakertje stuurt het gemeentebestuur gewoon een hypocriete wethoudertje die een biologisch fruitmandje komt brengen bij de daklozen in de dagopvang Bonjour natuurlijk onder oog van de mediacamera”s want de beste man moet wel opvallen bij het grote en naieve publiek.
De nachtopvang kan maximaal 22 personen herbergen en die verblijven “sävonds in een krappe woonkamer van 6×6 meter en waar men mag hopen dat de verwarming het doet.
Slapen kunnen de daklozen in een gedeeld slaapzaal waarvan er in een 8 man verblijven met stapelbedden met slechte matrassen waarvan de ruggen kapot gaan door onvoldoende ondersteuning en zeer slechte ventilatie en een slaapzaal idem dito waar 16 man verblijven ook met dezelfde stapelbedden en een kleine kamer voor 2 vrouwen.
De douches en toiletten stammen nog uit de tijd van de Romeinen en er is voor niemand privacy aanwezig,zitten de daklozen bij elkaar in de krappe woonkamer dan is het een kakefonie van gefrusteerde personen die elkaar gek maken met hun problemen en die op een gegeven moment met elkaar in conflict raken omdat er geen goede leidinggevenden aanwezig zij en ook door de kiekjesvorming onderling tuusen daklozen die denken vrienden te hebben binnen de opvang maar elkaar gewoon staan te bestelen en te bedriegen.
In tegenstelling wat het leger des heils beweert is er geen goede voedselvoorziening aanwezig nog medisch hulp en de brandveiligheid laat te wensen over waar personeel geen verstand heeft van preventie nog EHBO diploma”s hebben en er is ook geen doorverwijzing naar hulpverlenende instanties want die zijn niet aanwezig in Zwolle.
En er zijn zelfs dakloze clienten overleden in de nachtopvang maar dat word niet vermeld in de krant
Alleen maar organisaties die de AWBZ gelden en subsidies en hun eigen werkgelegenheid belangrijker vinden dan hulpverlening bieden aan dakloze burgers en dus in feite de belastingbetalers staan op te lichten doordat zij niets uitvoeren en dan maar klagen in de media over het geweld tegen hun uitgevoerd dat zijzelf uitlokken met hu nrespectloze houding tegenover dakloze clienten.
Dat geld voor de dagopvang Bonjour en de nachtopvang Nel Banninkhuis en de Herberg aan de Nijverheidstraat.
Klachten neerleggen bij het gemeentebestuur en clientenraden of klachtencommissies van de instelling  heeft geen zin en de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt geen enkele opvanginstelling voor daklozen in Nederland en gaat af op de valse informatie verstrekt door het management van de opvang.
De wethouder zorg en welzijn en WMO Zwolle laat de opvanginstellingen links liggen en zal niet met de bewoners/clienten gaan praten,maar dat is ook logisch want de wethouder was vroeger directeur bij het CMO leger des heils Zwolle en dan hangt men niet liever de vuile was buiten.
De dagopvang Bonjour wil men tot 2011 openhouden en wanneer de nachtopvang word gesloten zal de vraag zijn want het bedrog de zorgboulevard is gebakken lucht en nog steeds niet van de grond en zal ook geen oplossingen bieden en als de Herberg.
Feit is dat daklozen in de nachtopvang psychoses oplopen ook veroorzaakt door het onbekwame personeel die niet met deze problematiek weet om te gaan en dat er clienten als jaren verblijven daar zonder enig vooruitzicht en tussen die daklozen zitten egocentrische figuren die anderen lastig vallen met haantjesgedrag en die zullen de opvang wel even naar hun hand zetten maar die worden er niet uitgezet.
En dat is momenteel weer het geval nadat het maanden rustig is geweest en je kan de leidinggevenden blijven waarschuwen voor die gasten die iedereen manipuleren en overheersen met als gevolg dat de clienten niet meer hun problemen gaan oplossen maar gaan luisteren naar die gasten die zich verbeelden hulpverlener te zijn maar ook gewoon dakloze client te zijn.

 
U bevindt zich hier: Historie Dossier Nel Banninkhuis

 

Ruzie om Nel Bannink-huis

Wel of niet daklozen, dronkenlappen of andere probleemgevallen opvangen? Het antwoord is ja. Vindt de gemeente, maar ook de gemeenschap. Maar waar moeten de daklozen dan wonen? Het opvangtehuis komt misschien in je wijk te staan. Niet iedereen wil zo’n tehuis naast zijn deur hebben, anderen denken er wat genuanceerder over.
Assendorp heeft verschillende affaires over opvangtehuizen gehad. De plannen om het al bestaande Nel Bannink-thehuis aan de Luttenbergstraat flink uit te breiden, viel slecht bij de toch wel sociale Assendorpers. Het feit dat het plan zonder enig overleg aan het publiek werd gepresenteerd versterkte de negatieve gevoelens behoorlijk. De gemeente zwichtte uiteindelijk voor de druk, maar enkele jaren erna dook ‘De Herberg’-zaak op.
Een groot pand aan de Terborchstraat zou geschikt gemaakt moeten worden voor de thuislozen. Ook hier dook protest op. Dak- en thuislozen horen niet in een woonstraat thuis, vonden de omwonenden die hun kapitale villa’s al in waarde zagen dalen.
Hoe de Nel-Bannink-affaire de wijk verraste, kunt u hieronder lezen. Ook is er een verhaal over de Zwolse Poort geplaatst, een geplande kliniek voor onder andere verslaafde patiënten. Dat ‘ZP-plan’ heeft inmiddels vertraging opgelopen (stand 2005).

 
Schok2000 “Dit is een klap in ons gezicht”” Assendorpers boos over plan vestiging dagopvang daklozen Assendorp is boos. Heel erg boos zelfs. Het plan van wethouder Erick den Bult om de dagopvang van…

 

Reacties nov.00 H. Bonke: Ik woon in Assendorp. Wat de daklozen betreft die zijn mij al jaren een doorn in het oog. Waar ik ook kom in Assendorp overal zijn de klaplopers aanwezig. Meestal stomdronken en a…

 

Strijd 2000 De winkeliersvereniging Assendorp Vooruit en de Stichting de As (Assendorp Samen) zullen zich met alle juridische middelen verzetten tegen de gemeenteplannen om een tijdelijke daklozen-dagopva…

 

Kleine overwinning 2000 De dreiging van de Assendorper winkeliers en de Stichting de As om de vestiging van een noodgebouw (portakabin) achter het Nel Banninkhuis met alle juridische middelen te bestrijden, heeft eff…

 
Wethouder beschadigd2000 De kogel is door de kerk. De vestiging van de tijdelijke dagopvang in het Nel Banninkhuis én aan de Willemskade is maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Daardoor wordt de 24-uurs opva…

 

Brief gemeente nov.2000 Brief gemeente Zwolle aan de bewoners van Dieze West, omwonenden Dienstencentrum Willemskade en het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat. dd. 17 nov 2000 Geachte mevrouw, heer,…

 

De praktijk nov 00 Donderdagavond 18.00 uur. Het regent zachtjes. Het schijnsel van de straatlantaarns spiegelt op de natte straat. Bij de deur van het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat staat een groep…

 

Zwolse Poort febr.2002 De komst van de psychiatrische kliniek Zwolse Poort naar de oude HTS aan de Grasdorpstraat stuit nauwelijks op protest bij de Assendorper bevolking. Maarten Teutscher, voorzitter van de …

 
 
 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Postbus 51 beantwoorde mijn vraag of opvang voor dak en thuislozen een zorginstelling is positief maar die handelen er niet naar en de vraag is nu:gaat de politiek nu hun criminele en rechtenschendende “welzijnsbeleid” veranderen?


Advies aan dakloze burgers:niet twijfelen als jullie klachten hebben over de opvanginstelling waar u verblijft maar licht de inspectie voor de gezondheidszorg in persoonlijk of gezamenlijk en dan hopen dat zij ingrijpen.                                                             loket@igz.nl
Per post of per fax: 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Postbus 2680 
3500 GR Utrecht 
Tel:088-1205000
Faxnummer: 088- 120 50 01
From: kingkong1621@live.nl
To: almere@sp.nl; brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; haarlem@sp.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; postbus@eerstekamer.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@almeredezeweek.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@telegraaf.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tip@at5.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl
Subject: RE: uw vragen over de dagopvang
Date: Mon, 22 Aug 2011 14:59:03 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Postbus 51 beantwoord mijn vraag positief waar ik wil weten of nacht en dag en crisisopvang plus sociaal pensions voor dak en thuislozen valt onder zorginstellingen,maar als ik bij de inspectie voor de gezondheidszorg elke maal klachten neerleg over de nachtopvang Nel Banninkhuis,dagopvang Bonjour en sociaal pensions en crisisopvang leger des heils Zwolle en de Herberg aan de Nijverheidstr. in Zwolle en de opvang in andere gemeentes en stichtingen Arcuris en Almere dan weigeren zij onderzoek uit te voeren en verwijzen mij naar de desbetreffende gemeentes zelf zoals Zwolle maar die houden geen toezicht en waar omwonenden van de dagopvang Bonjour doelbewust worden omgekocht om zo de dagopvang Bonjour en nachtopvang langer open te houden waar deze al in 2005 al gesloten had moeten worden.
Ik overnacht nu al 40 nachten buiten in zwolle en omdat ik geen gebruik meer maak van de nachtopvang Nel Banninkhuis waar het postadres aan verbonden is heeft de SoZa zwolle met opzet mijn WWB uitkering apri l2011 stopgezet zodat ik vanaf die datum geen voedsel en drinken meer kan kopen en van de poflijnst bij dagopvang Bonjour ben verwijderd en dus ook mijn rekeningen zoals de zorgpremies niet meer betaald worden omdat ik als klokkenluider de misstanden en AWBZ fraudes bij de opvanginstellingen in beeld breng maar waar FIOD-ECD,OM en inspectie voor de gezondheidszorg en Nza geen strafrechterlijke onderzoeken plegen en de rijksrecherche geen onderzoek naar de gemeente Zwolle waarvan raadsleden en wehouders belangenverstrengelingen hebben met instellingen en hun bevoordelen met subsidies en dakloze clienten geen keuzevrijheden hebben in de opvang die wel zorg en hulpverlening op maat bieden in de regio Over-IJssel.
Ik hang af van de soepbus en hun smerige voedselvoorziening en die geen daklozen kunnen doorverwijzen naar hulpverlenende instanties want die zijn er niet.
En de lokale advocatuur danst naar de pijpen van het gemeentebestuur dat heb ik al ondervonden  met opzet uitgevoerde woningontruiming aan de Walstraat 9a in Zwolle 10 september 2008 waar het gemeentebestuur van Zwolle mij weg wilde hebben uit Zwolle.
From: kingkong1621@live.nl
To: h.drost@tweedekamer.nl
Subject: RE: reactie
Date: Tue, 23 Aug 2011 16:52:07 +0200

 

Aan de geachte Hr. H. Drost SP fractie tweede kamer,
 
Ik dank u voor uw mail maar van de SP Zwolle heb ik onderhand mijn buik vol van want als ik hun bericht dan hoef ik niet op steun te rekenen als zijn hier de grootste misstanden en AWBZ fraudepraktijken aan de hand.
Dat bewees  mijn acties wel in 2003 toen ik augustus dat jaar het toenmalige SP Zwolle raadslid Mevr. M. Twisterling inlichte over de miserabele situatie bij de WRZV sporthallen waar ik verbleef in een illegale opvang van de beheerder/directeur de Hr. Joop van Ommen die tot nu toe nog steeds de gemeentelijke begroting van Zwolle staat op te lichten en daklozen te misbruiken als supervisor van de Herberg in de Nijverheidstraat in Zwolle waar precies dezelfde praktijken plaats vinden als waar ik in 2002 ben geconfronteerd.
Neem de moeite om mijn blogs :donkeredagen AWBZ fraude” maar te lezen met de verwijzingen Joop van Ommen en supervisor de Herberg daklozen en de blog “ Anaconda15 zorgfraude” want daar staat alle onderzoekrapporten en mijn eigen bevindingen op die openbaar maken hoe hier in deze bananenrepubliek met instemming van alle politieke partijen de belasting en premiebetalende burgers worden misleid en verder financieel uitgekleed.
En onderhand zwerf ik vanaf december 2010 over straat en overnacht buiten en eind april 2011 is mijn WWB uitkering voor levensonderhoud stopgezet door dezelfde  financiele medewerksters van het leger des heils zoals Mevr. H. Klaver die overgestapt is van het LdH en nu mijn WWB consulente is en met opzet mijn uitkering heeft stopgezet en  in de reportage van EenVandaag te zien was in 2007 “Financiele onduidelijkheid leger des heils”dat aangekaart was door Siemon Goossensen en waar het budgetbeheer daklozen van het leger des heils na de uitzending van EenVandaag en het dubieuze onderzoek van het CDA lid de Hr. Aart Mosterd met de titel “”de Opvang naar Waarde geschat” zou overgaan naar een externe organisatie wat niet gebeurd is en die terecht gekomen is bij schuldhulpverlening Zwolle die ook niet word uitgevoerd en nu bij de SoZa Zwolle budgetbeheer daklozen/veelplegers waar ex-medewerksters van het leger des heils Zwole in dienst zijn genomen mevr. H. Hoeve en Olga Pavlova die weer daklozen benadelen door hun leefgeld niet op tijd te storten of rekeningen aan derden niet te betalen waardoor daklozen en ex-daklozen die zelfstandig wonen met begeleidng in problemen komen met deurwaarders etc.en het zover komt dat zij hun huis worden uitgezet.
Er worden hier in zwolle al jarenlang daklozen opgelicht en finacieel uitgekleed dor het leger des heils en RIBW Vecht bij de herberg aan de Nijverheidstraat en de lokale SP staan deze wanpraktijken en AWBZ fraudeoplichting met onrechtmatige indicatiestellingen te ondersteunene anders hadden zij wel OM,FIOD-ECD ingelicht.
Lees ook mijn blog “donkeredagen ruuds arbeidsverleden maar en kom tot de ontdekking dat ik totaal geen inwoner ben van zwolle maar onderhand al 9 jaar gegijzeld word zonder hulpverlening,ik was en ben een inwoner van Almere waar ik 8 januari 1981 naar toe verhuisde met ons bedrijf mee en ging wonen op de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere en daar heb ik mijn verhaal ook al uitgelegd aan de SP Almere maar niemand bied mijn hulp.
De Hr. R. Donker zwervend door Zwolle,overnachtend buiten met mijn 56 jaar vanaf april zit zonder geld voro voedsel endrinken en min zorgpremies worden ook niet meer betaald omdat ik weiger mee te werken aan AWBZ fraudes middels ambulante woonbegeleidng van het leger des heils en RIBW Zwolle midels onrechtmatige indicaties en niet langer wenst te overnachten in het smerige nachtopvang Nel Banninkhuis waar je geen rust en veiligheid geniet en geen zorg en hulpverlening nog een goede voedselvoorziening en del andelijke SP is goed op de hoogte maar odnerneemt ook niets,bij verkiezingen staat men voorop te brullen met zogenamde sociale bevlogenheid maar als de stemmen geteld zijn dan hoor je niemand meer.
Maar ik heb het bedrog bloot gelegd daar waar het kabinet Lubbers/Beatrix de dak en thuislozenproblematiek doelbewust hebben veroorzaakt en waar gelijk de graauculturen zijn mee gestart met de verzelfstandigde woningcorporaties en de welzijnsorganisaties.
Mobiel:0617849902
 

Geachte heer Donker,

 

In uw e-mail beschrijft u een ingrijpend verhaal over dakloze cliënten die in de steek gelaten worden door o.a. het Leger des Heils in Zwolle.

Gezien u verhaal, begrijp ik dat u een lange tijd aan het vechten bent om de situatie van dakloze cliënten te verbeteren en onrecht aan te pakken.

 

Na het lezen van uw verhaal wil ik u doorverwijzen na de SP fractie in Zwolle. Wellicht kunnen zij u helpen/ondersteunen met de strijd waar u al zo lang mee bezig bent.

Ik wens u heel veel succes toe.

 

Met vriendelijke groet,

Hanne Drost

Medewerker Zorg SP

 • RE: stopzetting R. Donker WWB uitkering en opnieuw aanvragen‏

 
Van: Tjitske Siderius (tjitske.siderius@gmail.com)
Verzonden: woensdag 18 mei 2011 9:47:18
Aan: ‘Ruud Donker’ (kingkong1621@live.nl)
 
 
Bijlagen, foto’s en links in dit bericht zijn ter beveiliging geblokkeerd.

 
Beste Ruud,
In antwoord op uw mail geef ik je het volgende advies. Je kunt inderdaad opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen. Je kunt de uitkering aanvragen in de gemeente waar je jouw nieuwe postadres hebt/kiest. Het is niet noodzakelijk dat jouw postadres verbonden is aan een (opvang)instelling. Een postadres bij bijvoorbeeld familie of vrienden is ook mogelijk.
Je zegt dat je momenteel verblijft in de regio Overijssel. Je kunt een postadres kiezen in de gemeente Zwolle, maar ook in een andere gemeente. Je dient echter wel de bijstandsuitkering aan te vragen in de gemeente waar je jouw postadres hebt. Dit moet ook de gemeente zijn waar je in de praktijk verblijft. Het is dus voor jou van belang om te bepalen in welke gemeente in Overijssel je de komende tijd hoofdzakelijk zult verblijven en dáár een uitkering aan te vragen.
Over de hoogte van de uitkering of de manier waarop deze zal worden uitbetaald kunnen wij je op voorhand niets zeggen. Dit zal worden bepaald op basis van jouw persoonlijke situatie. We raden je dus aan opnieuw een uitkering aan te vragen in de gemeente naar keuze en de beslissing hierop af te wachten. Doen zich bij de aanvraag problemen voor dan kan je contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Tjitske Siderius
Fractievoorzitter SP Zwolle

——– Original Message ——–

Subject:

RE: stopzetting R. Donker WWB uitkering en opnieuw aanvragen

Date:

Tue, 17 May 2011 11:10:52 +0200

From:

Ruud Donker <kingkong1621@live.nl>

To:

<zwolle@sp.nl>

Gericht aan de SP fractie Zwolle,
 
Ik ben geconfronteerd met stopzetting van mijn WWB uitkering april 2011 omdat ik niet meer gebruik maak van de nachtopvang Nel banninkhuis die als postadres word beschouwd voor het aanvragen van een uitkering.
Mijn WWB consulente bij de sociale dienstr Zwolle is Mevr. H. Klaver die vreemd genoeg na de uitzending van EenVandaag over de financiele onduidelijkheid bij het leger des heils  Zwolle 2007 is overgestapt van budgetbeheer leger des heils zwolle naar de sociale dienst Zwolle evenzo als de medewerkers van budgetbeheer gemeente zwolle en waar daklozen nog steeds worden geconfronteerde met tegenwerking als het op tijd betalen van het leefgeld en de betaling van hun rekeningen waardoor zij problemen krijgen met incoassobureaus etc.
Ik ben de situatie in de nachtopvang zat geworden na zowat 24 maanden verblijf waar ik agressieve gewelpdadigheden moest meemaken  en ontbrekende zorg en hulpverlening en dit ook aan de politie zwolle heb medegedeelt en heb dit diverse malen met uitleg doorgezonden o.a. naar de tweedekamerfractie SP Den Haag vanwege het  onmogelijke verblijf aldaar mijd ook de dagopvang omdat ik steeds  met tegenwerking werd geconfronteerd om mijn zaken op te lossen en ben in zwolle buiten gaan overnachten en waar de eisen werden gesteld dat ik Nel Banninkhuis als postadres moet blijven gebruiken en de zaak met de ambulante woonbegeleiding waar ik in Zwolle geen keuzevrijheid heb in deze.
Na rondvraag bij diverse gemeenteraadsleden buiten zwolle en de regio blijkt er voor normaal functionerende daklozen totaal niets geregeld aan correcte hulpverlening en opvang en word alle pogingen ondernomen door het leger des heils en andere opvanginstellingenom dakloze clienten te parkeren in AWBZ doelgroepen met onrechtmatige indicatiestellingen en ik werk daar niet aan mee en dat is ook bekend bij de landelijke SP in Den Haag.
Ik verblijf nu buiten zwolle maar nog steeds in de regio Over-IJssel en daarom wil ik een intakegesprek voor het opnieuw aanvragen van een WBB uitkering op korte termijn omdat ik zonder leefgeld zit en waar ik op een ander postadres mijn WWB uitkering op mijn eigen ING rekening wil ontvangen en dat mijn uitkering dan niet meer op rekening van budgetbeheer zwolle terecht komt.
Ik verwacht dat de sociale dienst Zwolle hier mij snel uitsluitsel over kan geven.
Kan de SP fractie zwolle hier nog iets in betekenen.
 
Ps.Ik zit nu twee weken zonder leefgeld maar wonderlijk genoeg sta ik nog steeds ingeschreven op het postadres Luttenbergstraat 4 8012 EE in Zwolle,maar haalde daar niet meer mijn post op zodanig dat ik de rechtmatigheidsformulieren voor het ontvangen van mijn WWB uitkering niet meer invulde en zodoende mijn uitkering is stopgezet,ik vermelde het al ik wil niets meer met het leger des heils te maken hebben.
 
Gegroet R.R. Donker
mobiel:0617849902

From: noreply@postbus51.nl
To: kingkong1621@live.nl
Subject: uw vragen over de dagopvang
Date: Mon, 22 Aug 2011 10:09:50 +0200
Uw kenmerk is E1496970
 
Geachte heer Donker,
 
Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u vraagt of de dagopvang, nachtopvang en crisisopvang voor dak- en thuislozen ook een zorginstelling is en daarnaast wilt u weten wie er toezicht houdt op de kwaliteit van deze zorg.
U wilt weten of begeleiders met een Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) niveau 4 bevoegd zijn om diagnoses en indicaties te stellen bij dakloze cliënten. Daarnaast wilt u weten wat u kunt doen als cliëntraden en klachtencommissies van zorginstellingen niet reageren.
 
Het antwoord op uw eerste vraag:
De Kwaliteitswet geldt voor alle instellingen die zorg verlenen. Niet alleen voor ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook voor een groepspraktijk van huisartsen of een gezondheidscentrum. En ook als deze mensen zorg buiten de instelling verlenen. Bijvoorbeeld in een door de instelling gehuurde en beheerde woning voor gehandicapten, of bij patiënten of cliënten thuis.
 Elke organisatie die zorg aanbiedt, kan daarvoor (deels) worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De organisatie levert dan zorg die is omschreven in de AWBZ, en heeft een contract gesloten met een zorgkantoor in de regio.Verpleeghuizen en verzorgingshuizen werken vaak met protocollen en indicatoren om dit te garanderen. Zorginstellingen kunnen met een certificaat van een erkende keuringsinstelling laten zien dat ze kwaliteit van een bepaald niveau bieden. U kunt de tekst van de Kwaliteitswet zorginstellingen inzien en downloaden op www.wetten.overheid.nl.
 Zorginstellingen hebben een toelating nodig als ze zorg willen aanbieden die vergoed kan worden op grond van de Zorgverzekeringswet of de AWBZ. Meer informatie hierover is te vinden in het dossier Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Hieronder vindt u de link:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/welke-instellingen-leveren-zorg-volgens-de-algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz.htmlHet antwoord op uw tweede vraag:U kunt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een melding doen wanneer u vindt dat de zorg onder de maat is. Uw melding kan voor de Inspectie reden zijn om een onderzoek in te stellen. U kunt bij de Inspectie geen klacht indienen. Hieronder vindt u de adresgegevens: Inspectie voor de Gezondheidszorg
St. Jacobsstraat 16
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
Tel: 088 – 120 50 00 (lokaal tarief). Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur
Fax: 088 – 120 50 01
Email: loket@igz.nl
Internet: www.igz.nlHet antwoord op uw derde vraag:U kunt het beste contact opnemen met het zorgkantoor. Deze organisatie is uitgebreid op de hoogte van de regels en richtlijnen.
 
De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zorgkantoren zijn aangesloten bij een zorgverzekeraar.
De zorgkantoren:

 • geven informatie aan patiënten/consumenten over AWBZ-zorg en stellen vast of de zorgvrager verzekerd is;
 • stellen beleidsplannen op voor het regionale zorgbeleid;
 • houden hun eigen administratie bij.

De adressen van de zorgkantoren vindt u op de onderstaande link:
 
http://www.zn.nl/branche/zorgkantoren/
 
Het antwoord op uw vierde vraag:
Een klacht kunt u indienen bij de zorginstelling zelf, maar u kunt ook naar een bemiddelaar of een klachtencommissie stappen. Afhankelijk van het soort klacht heeft u meer mogelijkheden.  
Is er volgens u tijdens een behandeling of in het contact met een hulpverlener zoals een arts of verpleegkundige iets misgegaan, probeert u dan eerst uitleg aan hem of haar zelf te vragen. Soms gaat het om een misverstand dat met een gesprek kan worden opgelost. Op de onderstaande link vindt u meer informatie over dit onderwerp:
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/waar-moet-ik-zijn-met-een-klacht-over-een-arts-hulpverlener-of-zorginstelling.html

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u sterkte toe in deze situatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
Irene Walsen
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.
— Original Message —
From: kingkong1621@live.nl
Received: 16-8-2011 15:46:22 uur CET
To: Postbus 51 Informatiedienst
Subject: definitie maatschappelijke opvang als zorginstelling zoalsnachtopvang,dagopvangReferring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/contactAard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam: R.R. DonkerTelefoonnummer: 0617849902E-mailadres: kingkong1621@live.nlOrganisatie: daklozen-ervaringsdeskundigeOnderwerp: definitie maatschappelijke opvang als zorginstelling zoals nachtopvang,dagopvangVraag:
De vraagstelling is of een dagopvang,nachtopvang en crisiopvang voor dak en thuislozen valt onder zorginstellingen en wie daar toezicht op houd op kwaliteit in zorg en hulpverlening en begeleiding.
En zijn hulpverleners/begeleider met sph 4 opleidingen bevoegd om diagnoses en indicaties op psychische stoornissen te stellen bij dakloze clienten om zo via CIZ en zorgkantoren AWBZ gelden te claimen.
En waar bij klachten de clientenraden en klachtencommissies van de zorginstellingen niet reageren ik mij bij welke instantie ik mij moet wenden.Referentienummer:

Van:Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht (loket@igz.nl) _
Verzonden:  
Aan:

maandag 11 juli 2011 16:59:02
Aankingkong1621@live.nl:  
 
  
Geachte heer Donker,
 
Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle.
 
Met vriendelijke groet,
 
De heer M. Mahler MSc
IGZ-Loket
………………………………………………………………
Inspectie voor de Gezondheidszorg
 
Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht
………………………………………………………………
T 088 120 5000
F 088 120 5001
http://www.igz.nl
From: loket@igz.nl
To: kingkong1621@live.nl
Date: Tue, 12 Oct 2010 14:00:55 +0200
Subject: RE: FW:
Geachte heer Donker,
 
In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail.
 
U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer
074 – 250 01 55.
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Hoogachtend,
mevrouw B. van Vugt
IGZ-loket
Klachtencommissies en clientenraden opvanginstellingen functioneren niet op democratische leest en zijn niet onafhankelijk maar dat is al 20 jaar bekend.
 zich hier: Home ” width=”4″ height=”7″ /> Alle onderwerpen ” width=”4″ height=”7″ /> Rechten van patiënten en cliënten in de zorg ” width=”4″ height=”7″ />2 nieuwe wetten cliëntenrechten in de zorg

Alles wat hieronder beschreven staat ontbreekt bij opvang Leger des Heils maar IGZ en gemeenteraad Zwolle reageer niet op klachten

2 nieuwe wetten cliëntenrechten in de zorg

Vallen dak en thuislozen ook onder deze wetten?Omdat dak en thuislozen niet precies gedefineerd zijn als zorgvragers en opvangzorginstellingen en niet in wet en regelgeving toelating zorginstellingen zijn gedefineerd en waar richtlijnen en criteria onttbreekt hoe zorg en hulpverlening aan daklozen dient te worden uitgevoerd maar komt in principe overeen als bij verpleegtehuizen met dien verstande dat meeste daklozen pedagogische opgeleid dienen te worden in zelfredzaamheid en zelfstandig denken en handelen in een liefst hoogdrempelige opvangbeleid en dat ontbreekt bij de hulpverleners/zorgaanbieders
 
Het kabinet werkt aan 2 nieuwe wetten die de positie van de cliënt moeten verstevigen. Door de huidige wetten te bundelen kan de cliënt sneller vinden wat zijn rechten zijn en wat hij van een zorgverlener kan verwachten.

Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg

De rechten van cliënten en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn nu in verschillende wetten vastgelegd. Dat maakt het voor een cliënt moeilijk om na te gaan wat zijn rechten zijn en wat hij van een zorgverlener kan verwachten. De verschillende wetten zoals de Wet klachtrecht, Kwaliteitswet en Wet medezeggenschap zorginstellingen worden samengevoegd tot de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz).
De Wcz regelt verschillende rechten voor cliënten en plichten voor zorgaanbieders:

 • goede zorg die cliëntgericht en veilig is;
 • keuze-informatie over de zorg;
 • informatie en toestemming over de zorg;
 • inzage in het dossier, privacy en zeggenschap over het dossier;
 • een effectieve, laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling;
 • medezeggenschap;
 • goed bestuur en toezicht.

Wcz stelt eisen aan zorgverleners

De Wcz regelt de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders voor de kwaliteit van de zorg. De cliënt moet kunnen meepraten over de inrichting en uitvoering van de zorg. Zorgverleners moeten ervoor zorgen dat cliënten via cliëntenraden invloed kunnen uitoefenen op de behandeling en zorg. Cliëntenraden moeten een serieuze gesprekspartner worden van het bestuur van een zorgaanbieder. Daarom krijgen ze met de ingang van de Wcz meer zeggenschap en een eigen budget.
Het bestuur van de zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De eisen voor goed bestuur worden daarom aangescherpt. Meer hierover is te lezen in Goed Bestuur in de zorg.
Het wetsvoorstel voor de Wcz ligt in de Tweede Kamer.

Beginselenwet zorginstellingen

De rechten van bewoners in zorginstellingen worden vastgelegd in een nieuwe wet: de Beginselenwet zorginstellingen. Kern van de Beginselenwet is het versterken van de positie van cliënten in de AWBZ-zorg. Dit betekent dat bewoners van een zorginstelling zelf invloed moeten kunnen hebben op de kwaliteit van hun leven.
Zorginstellingen moeten de rechten uit de Beginselenwet zorginstellingen vertalen in concrete afspraken met elke bewoner. Dat gebeurt in een zorgplan.
In de Beginselenwet zorginstellingen worden de volgende zaken geregeld:

 • De cliënt heeft recht op bespreking, actualisatie en evaluatie van het zorgplan.Er word niet naar hulpvraag dakloze client geluisterd i.v.m. ontstaan problematiek en achtergrond en zorgaanbod word bij client door de strot geduwd door ongemotiveerde en opgeleide begeleiders die alleen voor hun inkomen in dienst zijn bij Leger des Heils of RIBW e.a. stichtingen.
 • In het zorgplan worden afspraken gemaakt over de inrichting van het dagelijks leven zoals:
 • dagelijkse hygiënische verzorging, zoals een douchebeurt;
 • gezonde en voldoende voeding en drinken;
 • een schone, verzorgde leefruimte;
 • respectvolle behandeling;
 • mogelijkheid tot het beleven van godsdienst of levensovertuiging;
 • zinvolle daginvulling, beweging en regelmatige buitenlucht;
 • aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing.  

Buiten het zorgplan worden ook de volgende zaken in de Beginselenwet zorginstellingen geregeld:

 • de mogelijkheid om met ernstige klachten over verzorging en bejegening naar de Inspectie toe te gaan;Is niet aanwezig,klagers worden door management gesanctioneerd met strafmaatregelen of uitzetting opvang zelfs in de winter en er is geen alternatief aanwezig omdat alle instellingen zelfde werkwijzes hanteren,R.Donker schrijft al 10 jaar politiek aan en controlerende instanties over de opvang zonder zorg en hulpverelning en waar rechten van clientnenworden geschonden en medewerkers opvang valse informatie verstrekken aan zorgkantoor en IGZ maar er veranderd niets vanwege ontbreken sanctiebeleid Rijksoverheid die wel instellingen volledig subsidieerd met gemeenschapsgelden zonder toezicht en controle op jaarverslagen door Rijskaccountant.
 • een verplichte verklaring omtrent gedrag voor medewerkers;
 • een meldplicht van mishandeling door medewerkers.

Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in 2011 naar de Raad van State voor advies.

U bevindt zich hier: Home ” width=”4″ height=”7″ /> Alle onderwerpen ” width=”4″ height=”7″ /> Rechten van patiënten en cliënten in de zorg ” width=”4″ height=”7″ /> Nieuws ” width=”4″ height=”7″ /> Rechten bewoners zorginstelling vastgelegd

Rechten bewoners zorginstelling vastgelegd

Nieuwsbericht | 14-01-2011
Recht op de regie over het eigen leven. Dat is de kern van de Beginselenwet zorg. Het kabinet wil hierin concrete rechten opnemen voor bewoners van zorginstellingen.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Rechten van bewoners

Voorbeelden van rechten in de Beginselenwet zijn onder andere:
 • Dagelijkse lichamelijke hygiëne;ontbreekt in opvanginstelling ldh en Herberg ook door onwil doorgedraaide clienten die van het kastje naar de muur woren gestuurd met hun hulpvraag en gebrek aan discipline en structuur
 • Gezond en voldoende eten en drinken;slechte voedselvoorziening onderbouwd in gevangenisregimes met vaste openingstijden en geen bediening of correcte bejeging
 • Een schone, verzorgde eigen kamer;niet aanwezig in nacht en dagopvang leger des heils Zwolle en RIBW Vecht de Herberg Nijverheidstr. 
 • Respectvolle bejegening; niet aanwezig in  opvanginstellingen leger des heils en Herberg
 • Mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid;
 • Schending:zogenaamde christelijke begeleiders zijn bezig met kerstening en als client zich niet laat evangeliseren volgt er tegenwerking en geestelijke terreur op achterbakse wijze. 
 • Zinvolle daginvulling, beweging en dagelijkse buitenlucht. niet aanwezig bij opvanginst. leger des heils en Herberg wel opgedrongen trajecten
 • Aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing.niet aanwezig bij opvanginst. leger des heils en Herberg,wel gijzeling in uitzichtloze positie
 • Veiligheid en rust voor dakloze clienten ontbreken in opvanginstellingen Zwolle en er is geen brandpreventie en maatregelen,hulpverleners beroepen zich op eigen verantwoordelijkheden clienten bij diefstal en calamiteiten en zijn niet in het bezit van EHBO diploma of kennis van crisisbeheersing en lokken opzettelijk agressief gedrag uit bij clienten door hen niet op weg te helpen en valse rapportages aan te leggen waar clienten maanden om moeten bedelen ter inzage.

Zorgplan

In het zorgplan dat de instelling met de bewoner opstelt moeten de rechten worden vertaald in persoonlijke afspraken.
De meeste zorginstellingen nemen de wensen van hun cliënten ook nu al als uitgangspunt. Maar door dit wettelijk vast te leggen, wil het kabinet bereiken dat het zorgplan daadwerkelijk op basis van dialoog tot stand komt. Als daarvoor onvoldoende tijd is, moet de leiding van een zorginstelling daarin verandering brengen.
Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in het voorjaar van 2011 voor advies naar de Raad van State.

Noot:Er zijn geen gemotiveerde en bekwame opgeleide begeleiders bij opvang leger des heils en Herberg,het ontbreekt aan de juiste instelling en kennis en opleidingen,huidige begeleiders zijn opgestapt of ontslagen bij leger des heils en fraudepraktijken met AWBZ via onterechte indicatiestellingen,situatie bij Herberg wisselend waar begeleiders strafwetten overtreden i.v.m. verduistering gelden clienten etc.
Zie documentatie: de Herberg in de Terborchstraat ,anatomie van een onbegrijpelijk voornemen” opgesteld door bewoners Terborchstr. in 2005 en scriptieonderzoek “RIBW denkt met je mee” waar RIBW begeleiders geen kennis van zaken hebben  van de dak en thuislozen en dit bekennen in beide documenten en tot op de dag van vandaag de rechten van dakloze clienten schenden in beschermde woonvormen en de Herberg en dit geld ook voor het leger des heils.
Inspectie voor de gezondheidszorg,Nza en OM en FIOD-ECD weigeren ondezoek te plegen en gemeente Zwolle houd met opzet geen toezicht vanwerge belangenverstrengelingen politiek.
Documenten en publicaties

Kabinet wil concrete rechten opnemen in Beginselenwet zorg

In de zorg staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Het instrument om goede afspraken op maat te maken is het …
Persbericht | 14-01-2011 | VWS

Delen op: TwitterHyvesFacebook of LinkedIn

Twee verpleegkundigen in operatiekleding rijden met een bed door de ziekenhuisgang.

Zie ook

 
Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
1 Message Properties Refnummer
 • Wat wij doen
 • Hulpverlening in Nederland
 • Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

 
In Nederland zijn heel wat mensen dak- of thuisloos. Velen van hen kloppen aan bij het Leger des Heils. Het gaat om (zwerf-)jongeren, mannen, vrouwen, vrouwen met kinderen, tienermoeders, ouderen en zelfs hele gezinnen. Daarom hebben wij verschillende voorzieningen voor hen.
Dagopvang biedt mensen die op straat leven, de gelegenheid om op verhaal te komen. Er is iets te eten en te drinken, je kunt er douchen, je kleding wassen of omruilen en natuurlijk mensen ontmoeten. Bovendien is er een spreekuur van een verpleegkundige of arts, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de sociale dienst. Ook bestaat de mogelijkheid om een postadres bij de dagopvang te hebben. Dat is nodig om een uitkering te kunnen ontvangen. Het Leger des Heils kan ook helpen bij het leren omgaan met geld.
In een nachtopvang kunnen dak- en thuislozen terecht die van tijd tot tijd de behoefte hebben aan een plek om te slapen. Men ligt er op vier- tot tienpersoonskamers. Ook hier is er eten en de mogelijkheid om te douchen.
In voorzieningen voor 24-uurs opvang kunnen mensen tijdelijk wonen. Samen met medewerkers van het Leger des Heils werken zij aan een toekomst waarin ze zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Verder zijn er verschillende vormen van begeleid wonen. En als een cliënt (weer) zelfstandig woont, is er eventueel ambulante begeleiding mogelijk.
Voor (zwerf)jongeren die willen leren zelfstandig te wonen en te werken, hebben we trainingsprojecten als Vast & Verder en Enkeltje Zelfstandig. Het zijn voorzieningen waarbij jongeren in een bekende omgeving wonen en door medewerkers van het Leger des Heils begeleid worden.
Speciaal voor tienermoeders is het woon- en begeleidingsprogramma Zy-aan-Zy.
 Wilt u weten waar u welke opvangmogelijkheden kunt vinden? Kijk dan op onze adressenpagina.

Kies een provincie:
  En/of kies een onderdeel van het Leger des Heils:
Kies een categorie2nd Life winkelsActiviteiten voor volwassenen kerkDak- en thuislozenDepots 2e handsHoofdkantoorJeugdactiviteiten kerkJeugdzorgKledingcontainersKledingwinkelsKorpsen (Kerkelijke gemeenten)Licht verstandelijk gehandicaptenMuziek/zangOuderenzorgOverige activiteiten kerkPalliatieve zorgPreventie dak- en thuislozenPsychiatrieRaad- en daadbalie kerkReclasseringRegiokantoren hulpverleningSociaal PensionSociale ActiveringThuiszorgVerpleeghuiszorgVerslavingszorgVrouwenopvangZwerfjongeren
 
 Provincie: Overijssel
 Activiteiten voor volwassenen kerk
 
  Open Huis
Bezoekadres:
Zenderenbrink 2
7544 DZ
Enschede
Postadres:
Het Stroink 207
7542 GX
Enschede
Telefoon: (053) 432 33 72 korpsgebouw
(053) 477 59 72 korpsofficieren
Fax: (053) 478 43 06 maakt deel uit van het cluster Enschede-Hengelo
 
Dak- en thuislozen
 
  Begeleid WonenVereist dringend onderzoek door inspectie gezondheidszorg en VROMBezoekadres:
Bachlaan 63-65
8031 HB
Zwolle
Telefoon: (038) 468 21 42
Fax: (038) 468 21 05 
 
  Begeleid Wonen
Bezoekadres:
Molenstraat 30
7514 DK
Enschede
Telefoon: (053) 480 99 99
Fax: (053) 475 40 99 
 
  CCP Overijssel regio Enschede
Bezoekadres:
Molenstraat 30
7514 DK Enschede
Enschede
Telefoon: (053) 475 40 72
Fax: (053) 475 40 99 
 
  CrisisopvangVereist dringend onderzoek door inspectie gezondheidszorg en VROMBezoekadres:
Burg. van Walsumlaan 1
8017 CC
Zwolle
Telefoon: (038) 468 21 11
Fax: (038) 468 21 05 
 
  Dagopvang Bonjour en Winteropvang  Vereist dringend onderzoek door inspectie gezondheidszorg en VROM
Bezoekadres:
Burgemeester Drijbersingel 13
8021 DA
Zwolle
Telefoon: (038) 454 81 45
Fax: (038) 453 84 48 
 
  Dagverzorging ‘De Brug’
Bezoekadres:
Zenderenbrink 4
7544 DZ
Enschede
Telefoon: (053) 477 34 97
Fax: (053) 428 08 10 
 
  DATO Zwolle (kantoor)
Bezoekadres:
Eiffelstraat 1-117
8013 RT
Zwolle
Telefoon: (038) 468 21 50
Fax: (038) 468 21 51 Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang 
 
  Kortdurende Opvang
Bezoekadres:
Molenstraat 39
7514 DJ
Enschede
Telefoon: (053) 480 99 99
Fax: (053) 480 99 34 
 
  LIBW Almen ‘De Vrije Vogel’
Bezoekadres:
Ehzerallee 11
7218 BR
Almen
Telefoon: (0575) 431 603
Fax: (0575) 432 762 
 
  LIBW Enschede ‘De Borgh’
Bezoekadres:
C.J. Snuifstraat 45
7511 ZJ
Enschede
Telefoon: (053) 430 34 44
Fax: (053) 430 80 20 
 
  LIBW Molenstraat Enschede
Bezoekadres:
Molenstraat 39
7514 DJ
Enschede
Telefoon: (053) 480 99 99
Fax: (053) 480 99 34 
 
  Nel Banninkhuis, Nachtopvang   Vereist dringend onderzoek door inspectie gezondheidszorg en VROMBezoekadres:
Luttenbergstraat 4
8012 EE
Zwolle
Telefoon: (038) 423 68 84
Fax: (038) 423 78 44 
 
  Regiokantoor Enschede
Bezoekadres:
Molenstraat 30
7514 DK
Enschede
Telefoon: (038) 467 19 40
Fax: (053) 475 40 99 
 
  Soepbus
Bezoekadres:
Burg. Drijbersingel 13
8021 DA
Zwolle
Telefoon: (038) 454 81 45
Fax: (038) 453 84 48 
 
Kledingcontainers
 
  Containerplaats
Bezoekadres:
Troelstralaan 1
7604 VW
Almelo 
 
  Kledingcontainer van korps Kampen
Bezoekadres:
Hofstraat (achter het korpsgebouw)
Kampen 
 
  Kledingcontainer van korps Zwolle
Bezoekadres:
Geert Grootestraat 11
8022 CG
Zwolle 
 
Kledingwinkels
 
  Kledingbeurs Kampen
Bezoekadres:
Boven Nieuwstraat 35
8261 HA
Kampen
Postadres:
Wederiklaan 61
8265 DB
Kampen
Telefoon: (038) 331 26 52 kledingbeurs
(038) 331 26 52 korpsgebouw
(038) 331 26 52 dienstencentrum
(038) 331 57 88 fax
Fax: (038) 331 57 88 fax 
 
  Kledingbeurs Steenwijk
Bezoekadres:
Koningstraat 12
8331 HV
Steenwijk
Postadres:
Koningstraat 12
8331 HV
Steenwijk
Telefoon: (0521) 51 20 27 korpsgebouw 
 
  Kledingbeurs Zwolle
Bezoekadres:
Geert Grootestraat 11
8022 CG
Zwolle
Postadres:
Geert Grootestraat 9
8022 CG
Zwolle
Telefoon: (038) 454 87 83 korpsofficieren 
 
  Kledingwinkel Almelo
Bezoekadres:
Troelstralaan 1
7604 VW
Almelo
Telefoon: (0546) 81 03 15 korpsgebouw
(0546) 45 66 98 korpsenvoy Kledingwinkel
 
  Kledingwinkel Deventer
Bezoekadres:
Rijkmanstraat 26
7411 GB
Deventer
Telefoon: (0570) 61 17 00 
 
Korpsen (Kerkelijke gemeenten)
 
  Buitenpost Nijverdal
Bezoekadres:
Constantijnstraat 4
7442 ME
Nijverdal
Postadres:
Grotestraat 47
7443 BB
Nijverdal
Telefoon: (0548) 61 28 96 korpsgebouw
(053) 476 64 71 korpsofficieren Evangelisatie-afdeling
 
  Buitenpost Nijverdal
Bezoekadres:
Constantijnstraat 4
7442 ME
Nijverdal
Postadres:
Hanninkhoek 119
7546 AG
Enschede
Telefoon: (0548) 61 28 96
(053) 476 64 71 korpsofficier Evangelisatie-afdeling
 
  Buitenpost Steenwijk
Bezoekadres:
Koningstraat 12
8331 HV
Steenwijk Evangelisatie-afdeling
 
  Korps Almelo
Bezoekadres:
Troelstralaan 1
7604 VW
Almelo
Postadres:
Troelstralaan 1
7604 VW
Almelo
Telefoon: (0546) 81 03 15 korpsgebouw
(0546) 45 66 98 korpsenvoy Evangelisatie-afdeling
 
  Korps Deventer
Bezoekadres:
Rijkmanstraat 26
7411 GB
Deventer
Postadres:
Rijkmanstraat 26
7411 GB
Deventer
Telefoon: (0570) 61 17 00 korpsgebouw
(0570) 61 25 79 korpsofficier Evangelisatie-afdeling
 
  Korps Enschede
Bezoekadres:
Zenderenbrink 2
7544 DZ
Enschede
Postadres:
Zenderenbrink 2
7544 DZ
Enschede
Telefoon: (053) 4781466 korpsgebouw
(0546) 81 40 12 korpsofficieren
Fax: (053) 478 43 06 Evangelisatie-afdeling
 
  Korps Kampen
Bezoekadres:
Boven Nieuwstraat 33 – 35
8261 HA
Kampen
Postadres:
Waterkers 48
8265JK
Kampen
Telefoon: (038) 331 26 52 korpsgebouw
(038) 331 26 52 dienstencentrum
(038) 333 21 71 korpsenvoys
Fax: (038) 331 57 88 fax Evangelisatie-afdeling
 
  Korps Zwolle
Bezoekadres:
Geert Grootestraat 11
8022 CG
Zwolle
Postadres:
Geert Grootestraat 9
8022 CG
Zwolle
Telefoon: (038) 454 87 83 korpsgebouw
(038) 460 70 16 korpsofficieren Evangelisatie-afdeling
 
Ouderenzorg
 
  Grijs Genoeg(en) Zwolle
Bezoekadres:
Bachlaan 63-65
8031 HB
Zwolle
Telefoon: (038) 468 24 46 / 06 30084700
Fax: (038) 468 21 45 
 
Overige activiteiten kerk
 
  Koffiehoek
Bezoekadres:
Geert Grootestraat 11
8022 CG
Zwolle
Postadres:
Geert Grootestraat 9
8022 CG
Zwolle
Telefoon: (038) 454 87 83 korpsofficieren 
 
Preventie dak- en thuislozen
 
  Extramurale Woonvoorziening
Bezoekadres:
Schurinksdwarsweg 2
7523 AV
Enschede
Telefoon: (053) 433 61 51
Fax: (053) 433 61 51 
 
Reclassering
 
  Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Vestiging Zwolle
Bezoekadres:
Burg. Roelenweg 21
8031 ES
Zwolle
Telefoon: (038) 425 60 60 
 
Regiokantoren hulpverlening
 
  Leger des Heils Overijssel
Bezoekadres:
Eiffelstraat 1-117
8013 RT
Zwolle
Postadres:
Eiffelstraat 1-117
8013 RT
Zwolle
Telefoon: (038)467 19 40
Fax: (038)467 19 41 Bedrijfsbureau
 
Sociaal Pension
 
  De Borgh, Sociaal Pension
Bezoekadres:
C.J. Snuifstraat 45
7511 ZJ
Enschede
Telefoon: (053) 430 34 44
Fax: (053) 490 80 20 
 
  LIBW Zwolle ‘Nos Casa’ Vereist dringend onderzoek door inspectie gezondheidszorg en VROMBezoekadres:
Drostenstraat 2
8011 MT
Zwolle
Telefoon: (038) 421 15 96
Fax: (038) 468 21 34 
 
Sociale Activering
 
  Bij Bosshardt
Bezoekadres:
Agonstraat 10
7552 TJ
Hengelo
Telefoon: (074) 2913 747 
 
  Dagbesteding ‘De Workshop’
Bezoekadres:
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA
Zwolle
Telefoon: (038) 454 29 65
Fax: (038) 454 99 27
Zorgaanbieder kiezen

Leger Des Heils Begeleide Woonvorm De Buitenkant

Vereist dringend onderzoek door inspectie gezondheidszorg en VROM

Contactgegevens

Bezoekadres Buitenkant 22
8011 VJ Zwolle
Postadres Burgemeester van Walsumlaan 1
8017 CC Zwolle
Telefoon 038-4682111
Internet adres www.legerdesheils.nl

Sector

Geestelijke gezondheidszorg 

1 Message Properties Refnummer
conda15′s Blog

Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers

Assendorp dossier Nel Banninkhuis nachtopvang voor daklozen

Geplaatst op juni 9, 2011 door anaconda15
Nel Banninkhuis ingang
Dit is het dossier Nel banninkhuis de nachtopvang van het leger des heils Zwolle voor daklozen die allang niet meer voldoet aan de eisen van bewoning of als slaaphuis.
Dit pand zou al in 2005 gesloten worden maar is nog steeds open en waar dakloze burgers beestachtig zijn opgesloten door de begeleiders van het leger des heils die deze nachtopvang onder haar hoede heeft.
Bij binnenkomst moet de daklozen zich vervoegen bij het loket voor inschrijving en contant 5,55 euro per nacht betalen of via de sociale dienst die de verblijfskosten betaalt vanuit de uitkering rechtstreeks aan het leger des heils.
Eenmaal binnen om 19.00 uur de openingstijd mag de dakloze niet meer naar buiten en zit dan in een gevangenisregime dankzij het misdadige gemeentebeleid die met stigmatisering van elke dakloze een misdadiger maakt die een gevaar is voor de leefomgeving,het is meer de vraatzuchtige en onbeschaafde samenleving en de bestuurlijke elite op de pluche zetels die de overlastgevers zijn en die kansarmen het licht in de ogen niet gunnen.
Datis ook de redenen dat de stadswachten tot vervelens toe s”avonds elke dag binnen de nachtopvang komen om de boel te controleren en de dakloze clienten het gevoel krijgen bespioneerd te worden in opdracht van het gemeentebestuur van Zwolle
Maar geen nood als goedmakertje stuurt het gemeentebestuur gewoon een hypocriete wethoudertje die een biologisch fruitmandje komt brengen bij de daklozen in de dagopvang Bonjour natuurlijk onder oog van de mediacamera”s want de beste man moet wel opvallen bij het grote en naieve publiek.
De nachtopvang kan maximaal 22 personen herbergen en die verblijven “sävonds in een krappe woonkamer van 6×6 meter en waar men mag hopen dat de verwarming het doet.
Slapen kunnen de daklozen in een gedeeld slaapzaal waarvan er in een 8 man verblijven met stapelbedden met slechte matrassen waarvan de ruggen kapot gaan door onvoldoende ondersteuning en zeer slechte ventilatie en een slaapzaal idem dito waar 16 man verblijven ook met dezelfde stapelbedden en een kleine kamer voor 2 vrouwen.
De douches en toiletten stammen nog uit de tijd van de Romeinen en er is voor niemand privacy aanwezig,zitten de daklozen bij elkaar in de krappe woonkamer dan is het een kakefonie van gefrusteerde personen die elkaar gek maken met hun problemen en die op een gegeven moment met elkaar in conflict raken omdat er geen goede leidinggevenden aanwezig zij en ook door de kiekjesvorming onderling tuusen daklozen die denken vrienden te hebben binnen de opvang maar elkaar gewoon staan te bestelen en te bedriegen.
In tegenstelling wat het leger des heils beweert is er geen goede voedselvoorziening aanwezig nog medisch hulp en ook geen doorverwijzing naar hulpverlenende instanties want die zijn niet aanwezig in Zwolle.
En er zijn zelfs dakloze clienten overleden in de nachtopvang maar dat word niet vermeld in de krant
Alleen maar organisaties die de AWBZ gelden en subsidies en hun eigen werkgelegenheid belangrijker vinden dan hulpverlening bieden aan dakloze burgers en dus in feite de belastingbetalers staan op te lichten doordat zij niets uitvoeren en dan maar klagen in de media over het geweld tegen hun uitgevoerd dat zijzelf uitlokken met hu nrespectloze houding tegenover dakloze clienten.
Dat geld voor de dagopvang Bonjour en de nachtopvang Nel Banninkhuis en de Herberg aan de Nijverheidstraat.
Klachten neerleggen bij het gemeentebestuur heeft geen zin en de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt geen enkele opvanginstelling voor daklozen in Nederland en gaat af op de valse informatie verstrekt door het management van de opvang.
De wethouder zorg en welzijn en WMO Zwolle laat de opvanginstellingen links liggen en zal niet met de bewoners/clienten gaan praten,maar dat is ook logisch want de wethouder was vroeger directeur bij het CMO leger des heils Zwolle en dan hangt men niet liever de vuile was buiten.
De dagopvang Bonjour wil men tot 2011 openhouden en wanneer de nachtopvang word gesloten zal de vraag zijn want het bedrog de zorgboulevard is gebakken lucht en nog steeds niet van de grond en zal ook geen oplossingen bieden en als de Herberg.
Feit is dat daklozen in de nachtopvang psychoses oplopen ook veroorzaakt door het onbekwame personeel die niet met deze problematiek weet om te gaan en dat er clienten als jaren verblijven daar zonder enig vooruitzicht en tussen die daklozen zitten egocentrische figuren die anderen lastig vallen met haantjesgedrag en die zullen de opvang wel even naar hun hand zetten maar die worden er niet uitgezet.
En dat is momenteel weer het geval nadat het maanden rustig is geweest en je kan de leidinggevenden blijven waarschuwen voor die gasten die iedereen manipuleren en overheersen met als gevolg dat de clienten niet meer hun problemen gaan oplossen maar gaan luisteren naar die gasten die zich verbeelden hulpverlener te zijn maar ook gewoon dakloze client te zijn.
 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s